Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.351.612

Pokuta od nájemníka pronajímateli za pozdní dodání vyúčtování služeb bytu

Odesláno: 
Otevřeno 2095 x
7 odpovědi
 
Dobrý den.
Bydlela jsem v bytě ve vztahu s nájemní smlouvou, majitel bytu je právnickou osobou. Pronajímá více bytů, má celé paneláky s bytovými jednotkami a to spadá pod jeho firmu Brandwijk bytový fond s. r. o. a správu mu zajišťuje SBD Bílina.
Mohu vyžadovat pokutu za pozdě doručené vyúčtování za 2014, které přišlo v lednu 2016? Nedoplatek je uhrazen na termín, který si stanovili sami SBD BÍLINA. Ta vyúčtování vystavuje, a vyúčtování za rok 2015 které přišlo v lednu 2017 a také je již vypořádáno.
Jde mi o to jestli za tyto vyúčtování mohu žádat po majiteli pokutu za prodlení s doručením. Již po něm žádám pokutu za vyúčtování 2017, které mi přišlo v 11/2017 a je splatné do 31.12.2017.
Dále může mít v nájemní smlouvě zahrnuto k platbě správu která obsahuje:
příprava předávacích protokolů, dodatků a evidenčních listů,
vyúčtování, vystavení prohlášení/potvrzení na úřady.
Další položka je ostatní obsahuje:
havarijní služba nonstop,
paušál výtahy,
klíče od vstupních dveří, a také
elektřina a plyn v bytě - ale elektřina a plyn jsem měla od ČEZu?
Tohle nechápu. Je vyúčtování stejné když jsem nájemník než kdybych byla ve svém bytě? Kde mi poradí s vyúčtováním.
Děkuji
 
Dobrý den,
co se týče vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, tak pronajímatel má povinnost zajistit po dobu nájmu nájemci služby, které si spolu v nájemní smlouvě ujednali. Poskytovatel provádí rozúčtování a následné vyúčtování nákladů v zúčtovacím období, které je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb.
Poskytovatel služeb vyúčtuje příjemci služeb (nájemci) skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností e stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb včetně úpravy pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním najdete v zákoně č. 67/2013 Sb. , který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty.

Na základě shora uvedeného nebylo-li Vám vyúčtování služeb doručeno do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, dostal se poskytovatel služeb do prodlení a Vy máte nárok požadovat po něm pokutu, která nebyla-li ujednána, činí 50 Kč za každý započatý den prodlení. Doporučuji vyzvat písemně poskytovatele služeb k úhradě pokuty za prodlení. Ve výzvě uveďte délku prodlení a vypočtěte výši pokuty a zároveň uveďte účet a lhůtu, ve které má být pokuta uhrazena. Výzvu zašlete doporučeně na adresu poskytovatele služeb.

Pronajímatel se může s nájemcem dohodnout, které služby bude pro nájemce zajišťovat. Pronajímatel má povinnost zajistit po dobu nájmu nezbytné služby spojené s nájmem bytu. Jedná se zejména o tyto služby dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. S přihlédnutím k okolnostem mohou nezbytnými službami být i jiné než uvedené druhy služeb.

Zákon nově výslovně zakazuje, aby pronajímatel požadoval po nájemci jiná plnění než nájemné, a zálohy na služby nebo úhrady na služby spojené s nájmem. Často pronajímatele do těchto služeb zahrnují např. platby do fondu oprav nebo náklady na administrativní správu domu. Tedy náklady související se správou po Vás nemůže pronajímatel požadovat a přeplatek za tyto služby po něm můžete chtít vrátit.
Co se týče ostatních nákladů, tak určité náklady související se společnými prostorami jako je osvětlení a úklid společných částí domu, provoz výtahu atd. má pronajímatel právo po nájemci jako nezbytné náklady požadovat. Poplatky za elektřinu mohou souviset s osvětlením společných prostor, za plyn např. vytápění společných prostor, je-li to nutné.
 
Jestli to dobře chápu, tak ikdyž už je doba po uplynutí reklamace, tak mohu žádat o vyplacení pokuty za to že mi nebyla ta vyučtování za r. 2014 doruč. v 01/2016 a za r. 2015 doruč. 01/2017 a nebyla zákonně včas doručená, ano? A když je ve smlouvě, že chce, abych mu ve správě platila za příprava předávacích protokolů, dodatků a eviden. listů, vyúčtování, vystavení prohlášení/potvrzení na úřady, když jsou to v podstatě přeci poplatky spojené s administrativní správou domu, tak tyto poplatky po mě chtít nemůže ani když je dá do smlouvy a neměl by je tedy ani vyúčtovávat? V evid. listu je úklid za 0Kč, ve vyúčtování je zpoplatněné a počítané na osobuměsíc, v zálohách za úklid neplatím, tak jsem v mínusu na úklidu, ale v nájemní smlouvě úklid je, může to tak být? Ze začatku jsme si uklizeli sami nájemníci, přesto je to ve vyúčt. , ikdyž úklid byl prováděn v r. 2014 a z části v r. 2015, to je podvod ne, když nám to vyúčtoval. V ostatních je ta elektř. a plyn výslovně v BYTĚ, A TO PLATÍM ALE ČEZu, takže to není ve společ. prostor. domu, tu elektř. spo. prostor mám zvlášť. Co s tím? Věta ze smlouvy: Nájemce se zavaz. platit náklady na správu, která je pronajímateli. faktrurov. osobami, firmami jmenováné pro výkon správy. Může to?
 
Samozřejmě pokutu můžete požadovat ode dne, kdy se poskytovatel služeb dostal do prodlení. Nárok na pokutu je samostatným nárokem a bude se promlčovat ve tříleté promlčecí lhůtě. Tedy pokud jste vyúčtování nákladů a záloh za jednotlivé služby za daný rok měla dostat nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období a zúčtovací období končí 31. 12. toho roku, dostává se od 1. 5. následujícího roku poskytovatel do prodlení a to až do té doby, než Vám vyúčtování za daný rok předloží.
Vždy je lepší reagovat bezprostředně, neboť bylo-li Vám vyúčtování za předešlé roky předloženo opožděně, musela byste v případě soudního sporu prokázat, že skutečně byl poskytovatel v prodlení s plněním své povinnosti, což v případě kdy dané vyúčtování nemáte ani ostatní sousedé je vždy jednoduší.
Administrativní poplatky nesouvisí s nezbytnými službami spojenými s nájmem a pronajímatel takové poplatky do těchto služeb zahrnovat nemůže a měl by je hradit ze svých nákladů nebo na ně pamatovat při určení výše nájmu nikoli služeb s nájmem spojených.
V případě poplatku za úklid společných prostor lze za určitých okolností tyto náklady zahrnout do služeb spojených s nájmem.
 
Může si pronajímatel účtovat úklid ikdyž si nájemníci uklízejí sami? Upravuje nějaký zákon konkrétní to, že pronajímatel nesmí po nájemníkovi chtít hradit administrativní poplatky, FO apod. ? Položka vodoměry, tu má hradit pronajímatel bytu nebo nájemník? Myslím, že majitel, když je majitelem bytu. Pokud jsem podala námitku na vyúčtování 2016 a nedostala jsem stále ani po 30dnech odpověď, musím uhradit nedoplatek (splatnost byla do 31.12.2017) nebo dokud se nevyřídí má námitka, tak platit nedoplatek nemusím, jak to je a je nějaký konkrétní zákon na to. Mám za to, že když nedoplatek uhradím, tak tím dluh a tedy vyučtování uznám ikdyž s ním nesouhlasím. Co mám udělat, když vím, že mi neodpoví na mou námitku, ale bojím se, že ikdyž pochybili s doručením, že když jsem nedoplatek včas neuhradila, že mě bez varování dají k soudu, můžou to nebo mi první musí zaslat upomínku k úhradě nedopl. a až pak mohou podat žalobu? Já jsem podala na majitele žalobu na vyúčtování, protože nereaguje na námitky, na to že jsem žádala pokutu za včas nedodané vyúčtování a na to, že jsem žádala o nahlížet do podkladů, mohu to brát tak, že když jsem podala na vyučtování žalobu, že jej nemusím platit dokud žaloba nebude vyřízená? Jak to je?
 
Dobrý den,
úklid společných částí domů se považuje za nezbytné služby, které si smluvní strany mohou ujednat v nájemní smlouvě jako náklady související s užíváním bytu. V případě, že máte ujednáno, že tyto služby zajišťuje pronajímatel, který je fakticky neplní, nabízí se dvě varianty. Buď doporučuji vyzvat pronajímatele, že službu, kterou se zavázal zajistit neplní a že požadujete sjednat nápravu, nebo požadujte upravit nájemní smlouvu, ve které náklady za úklid společných částí domu zahrnuty nebudou.

Právní úpravu služeb, které si lze sjednat s pronajímatelem v nájemní smlouvě najdeme v § 2246 odst. 2 NOZ, kde je stanoveno, že Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Dále § 3 zák. č. 67/2013 Sb. , vymezuje služby jako poskytované plnění spojené s užíváním bytu takto: Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

odst. 2 - Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

Zákon ponechává volnost smluvním stranám ujednat si i jiné než vymezené plnění. Tato volnost je však limitována § 2239 NOZ, který říká, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené.

Dále bych navázala, že většina oborníků se přiklání k tomu, že nepřípustnými plnění souvisejícími s nájmem bytu jsou platby vůči společenství vlastníků jednotek, jako jsou platby do fondu oprav nebo administrativní správa domu. Tyto úhrady nelze považovat ani za nájemné ani za služby spojené s nájmem bytu. Pronajímatel si však může tyto náklady započítat do výše nájemného.

Námitky proti vyúčtování nákladů na poskytnuté služby lze podat do 30 dnů ode dne, kdy bylo nájemci doručeno vyúčtování. Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR může vyúčtování náhrad za plnění poskytnutá s užíváním bytu přivodit splatnost nedoplatků plynoucích z tohoto vyúčtování, jen tehdy obsahuje-li vyúčtování všechny náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Aby se tak mohlo stát, musel by pronajímatel vystavit nové úplné vyúčtování znějící na cenu ve správné výši. Nájemce bytu nemůže být v prodlení s placením nedoplatku za služby mu poskytnuté v souvislosti s užíváním bytu, dokud mu není ze strany pronajímatele bytu předloženo řádné vyúčtování poskytnutých služeb. (25 Cdo 1977/2015 ze dne 23. 3. 2016).

Výzvu k plnění dle § 142a OSŘ označovanou jako předžalobní výzvu je povinen žalobce zaslat žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby) na adresu pro doručování, chce-li si uplatnit náhradu nákladů v řízení.

Co se týče podání žaloby z Vaší strany, doporučuji se poradit zejména z důvodu správné formulace žalobního petitu (tj. závěrečné části, kde navrhujete jak má soud rozhodnout), případně pro zastupování v řízení s někým z řad advokátů. Jejich seznam naleznete zde http://www.advokatikomora.cz.
 
Jsou vodoměry pokožka, kterou může pronajímatel nájemkovi účtovat a požadovat zálohy? Může být ve vyúčtování fakturace z roku až po zúčtovacím období, např. Vyúčtování2016 je za tento celý rok a ve vyúčtování jsou pak podklady pro vyhotovení vyúčtování až z 2017, je to možné. Vyúčtování2016 je k doručení do 30.4.2017, ale faktury z podkladů pro toto vyučtování jsou většina např. z července 2017. To pak nemůže být přeci řádné vyúčtování2016, když není doručené do konce dubna 2017 a jsou v něm použity faktury z jiného období? Má takové vyúčtování splatnost když je nedoplatek a majitel nájemci účtuje ve vyúčtování jiné období než za předmětný rok? Může do vyučtování dát pronajímatel faktury které jsou mu vystaveny firmami a osobami které pro něj provádí např správu korespondenci za to že něco ve skutečnosti ale v domě neprovedl a nebo ano ale ne v daném vchodě domu jedná se o úklid sklepních kójí apod. nebo deratizaci která ale byla provedena v jinem vchodě který má pronajímatel také jako celý a byty pronajímá jenže nájemníci v našem vchodě nejsou si vědomí o hubení štěnic které nám ve vyúčtování účtoval? V položka ostatní účtuje obálky, komunikaci jeho zaměstnanců s nájemníky aj. absurdity. Lze to
 

Dobrý den,

obávám se, že Vaši záležitost vzhledem k rozsáhlé předchozí komunikaci nejsme schopni spolu bez prostudování podrobnějších podkladů vyřešit. Dle Vámi sdělených skutečností shledávám, že postup pronajímatele není úplně v souladu se zákonem a z toho důvodu Vám doporučuji se obrátit na advokáta ve svém okolí, který bude mít možnost si všechny dokumenty pečlivě prostudovat a v jednání s pronajímatelem Vás zastoupit. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.