Počet stránek ve webu: 41.896


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.832.590

Nedodržení kupní smlouvy mezi obcí a novým majitelem - nezahájení stavby obytné budovy kupujícím, ač se zavázal ve smlouvě

Odesláno: 
Otevřeno 443 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem koupit od obce pozemek a obec jako jednu z podmínek pro koupi dala, že musím do 3 let od prodeje zahájit stavbu a odmítla tuto dobu prodloužit. Protože jsme si nebyla jistá, zda podmínku jsem schopna dodržet, od koupě jsem odstoupila. Pozemek koupil od obce jiný zájemce. V jeho uzavřené kupní smlouvě stojí "účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že kupující zahájí stavbu nejpozději do tří let od koupě a po dokončení stavby se přihlásí v obci k trvalému pobytu" a dále
"Účastníci této smlouvy se dohodli na právu prodávajícího odstoupit od této smlouvy, pokud kupující nezahájí stavbu obytné budovy do tří let od koupě pozemku. Porušení této povinnosti je porušení smlouvy ze strany kupující podstatným způsobem."
Uplynulo však 3,5 roku od koupi a nový nájemce zatím stavbu nezahájil, prodat pozemek nechce a jak mi sdělil, stavět zatím nebude.
Upozornila jsem obec na tuto skutečnost a žádala o odstoupení od smlouvy ta to však moc řešit nechce (otec nového vlastníka je člen zastupitelstva obce).
Mohu nějak docílit toho, aby obec od smlouvy odstoupila?
Děkuji
 
Dobrý den,
dle Vámi uvedeného ustanovení kupní smlouvy se jedná o právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy nikoli o povinnost. Na druhou stranu chápu Vaše rozhořčení.
Pokud jste občanem dané obce, máte dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgán obce je vyřizuje bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
Dále § 16 odst. 2 písm. f) máte jako občan obce právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
V tomto případě budete potřebovat, aby daný návrh podepsala nejméně 0,5 % občanů obce. Podobného cíle dosáhnete v případě, že se obrátíte na některého z členů zastupitelstva obce nebo rady obce či výboru, aby Váš návrh předložil k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
Druhou možností je vystoupit v rámci rozpravy před hlasováním o programu zasedání zastupitelstva a přednést zde svůj návrh, případně vystoupit v té části zasedání zastupitelstva, která je vyhrazena pro iniciativy občanů.
Podaří-li se Vám docílit toho, aby zastupitelstvo Váš návrh projednalo, budete mít k dispozici oficiální stanovisko zastupitelstva obce k Vašemu dotazu. Tímto postupem můžete získat pouze oficiální stanovisko obce nikoli donutit obec, aby odstoupila od kupní smlouvy. Na druhou stranu obec zápisy ze zasedání musí uchovávat a tedy kdykoli si každý může toto její rozhodnutí dohledat a použít.