Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.716.940

Odvolání plné moci na přenechání dědictví, zpětvzetí přenechání dědictví před dědickým řízením u notáře

Odesláno: 
Otevřeno 1528 x
1 odpověď
 
podepsala jsem mamce plnou moc, že se vzdávám dědictví v její prospěch. Ještě jsem nebyla nikam předvolaná a plnou moc má ještě mamka doma. Nyní jsem si to z vážných důvodu rozmyslela a mamka mi však už nechce tuto plnou moc vydat zpět.
Mám naději, že tak nepřijdu o děditství po tatínkovi?
Děkuji
 
Dobrý den,
udělenou plnou moc lze odvolat, přičemž odvoláním plná moc zaniká. Dokud není odvolání zmocněnci známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo.
Odmítnout dědictví může dle ust. § 1485 odst. 2 NOZ zmocněnec, je-li k tomu podle plné moci výslovně oprávněn, tak že za dědice prohlásí, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, nebo že dědictví přijímá.
V případě, že zmocněnec (Vaše matka) na základě plné moci učinila prohlášení o odmítnutí dědictví vůči soudu (notáři), tak již nelze takové prohlášení odvolat.
Na základě výše uvedeného, v případě, že ještě nebylo učiněno prohlášení o odmítnutí dědictví, doporučuji zaslat písemně odvolání plné moci zmocniteli a kopii odvolání plné moci zaslat i příslušnému notáři s tím, že bych ho ještě ústně informovala o dané situaci.
Příslušný vzor odvolání plné moci naleznete zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html