Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.503.108

Insolvence, konkurz s.r.o. a zánik nájemní smlouvy na pozemky

Odesláno: 
Otevřeno 5804 x
5 odpovědi
 
Pronajal jsem pozemky jako vlastník právnické osobě s. r. o. na dobu určitou s povolením podpronájmu třetí osobě. Nájemce podpronajal pozemky spřízněným firmám, které vlastní společně se svou ženou, a potom bylo na původního nájemce vyhlášeno insolvenční řízení. Po půl roce prohlášen konkurz na jeho majetek. Přesto podle výpisu v LPIS užívají pozemky spřízněné firmy nadále a pobírají na ně státní dotace. Domníval jsem se, že podnájem zaniká se zánikem hlavního nájemního vztahu.

Lze považovat insolvenci a vyhlášení konkurzu za automatické ukončení nájemní smlouvy, nebo musím nájemní smlouvu nějak ukončovat já? Zjistil jsem, že v insolvenčním rejstříku insolvenční správkyně minulý týden ukončila konkurzní řízení závěrečnou zprávou pro soud. Můžete mi poradit, jak mám postupovat? Děkuji
 
Dobrý den,

souhlasím s Vámi že podnájemní vztah zanikne spolu se zánikem nájemního vztahu.

Obecně není zahájení insolvnčního řízení důvodem pro ukončení nájemního vztahu není-li tak sjednáno přímo ve smlouvě.

Insolvenční správce je po prohlášení konkurzu v případě nájemní smlouvy oprávněn takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce. Pokud nájemní vztah vypovězen nebyl, trvá nadále.

Pokud chcete nájemní vztah ukončit navrhuji obrátit se na insolvenčního správce a uzavřít s ním dohodu o ukončení nájemního vztahu.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Dobrý den,
děkuji za vyčerpávající odpověď. Někde jsem četl, že insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na pronajímatele, který je právnickou osobou, je pro nájemce možným důvodem k okamžitému odstoupení od nájemní smlouvy. Je možné, že nájemce má více práv, než pronajímatel, a proto to neplatí v obráceném gardu?
Zdvořile děkuji Host 261.
 
Dobrý den,

prohlášení konkursu na pronajímatele právnickou či fyzickou osobu nezakládá nájemci důvod k okamžitému odstoupení od nájemní smlouvy, není-li tak sjednáno ve smlouvě. Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku § 663 – 723 a v případě prohlášení konkursu na jednu ze stran se použije jako lex specialis (speciální právní úprava) insolvenční zákon, který upřesňuje právní vztahy mezi těmito osobami.

V případě prohlášení konkurzu na pronajímatele přechází dispoziční oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. Ten může dle § 256 odst. 1 ins. zákona po prohlášení konkursu bez uvedení důvodu vypovědět nájemní smlouvu ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou. Výpovědní lhůta nesmí být delší než 3 měsíce.

V tomto případě se může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi domáhat u insolvenčního soudu zrušení takovéto výpovědi, jen v případě, že nájemní smlouva byla sjednána na dobu určitou a nájemce touto výpovědí byl nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu.

Nájemní smlouva jako taková je smlouvou, kde pronajímatel i nájemce mají svá práva a povinnosti vůči sobě navzájem. V případě prohlášení konkursu na jednu ze stran je nutné pracovat i s právní úpravou vztahující se k nájemní smlouvě, která je obsažena v insolvenčním zákoně, a která dává insolvenčnímu správci určité pravomoci při řešení nájemního vztahu.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
velice děkuji za vstřícný přístup. Poslechl jsem Vaší rady, a požádal jsem insolvenční správkyni o dodatečnou výpověď nájemní smlouvy. Přestože již zaslala k soudu závěrečnou zprávu, vyhověla mi a nájemní smlouvu vypověděla s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ještě jednou děkuji a jsem v úctě Host 261
 
Dobrý večer,

děkuji za Vaši zpětnou vazbu a přeji Vám úspěšné vyřešení Vašeho problému.