Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.522.780

Vstup pronajímatele, majitele bytu do nájemního bytu - kontrola bytu a jeho vybavení

Odesláno: 
Otevřeno 9717 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
za jakých okolností může pronajímatel vstupovat do nájemního bytu? Je zákonné ustanovení nájemní smlouvy, kterou nám pronajimatel předložil - cituji: "Pronajimatel je oprávněn požadovat přístup do bytu, aby zjistil, jaký je jeho technický stav, jak nájemce byt udržuje, a zda při jeho užívání šetří jeho vybavení a celkový stav bytu.
Nájemce je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit pronajimateli všechny vyžádané doklady včetně průkazu totožnosti osob, které v bytě bydlí. Neumožní-li nájemce tuto prohlídku ani po opakovaném oznámení, bude to považováno za hrubé porušení povinností nájemce vyplývající z nájmu bytu." Je tedy pronajimatel oprávněn takto kontrolovat nájemce včetně požadavku na prokázání totožnosti?
Děkuji.
 
Dobrý den,
občanský zákoník ve svém ustanovení § 2219 NOZ dává pronajímateli oprávnění ke vstupu do pronajatého bytu za předpokladu, že nájemci to předem a v přiměřené době oznámí. Dále má možnost nájemce pokud mu vzniknou činností pronajímatele obtíže, které nejsou jen nepodstatné požadovat slevu z nájmu (§ 2219 odst. 2 NOZ).
Rozhodně výkon tohoto oprávnění pronajímatele nesmí být nad míru, kdy by již docházelo ze strany pronajímatele k šikanujícímu výkonu práva nebo nadměrnému obtěžování nájemce.
Zároveň ustanovení o předložení vyžádaných dokladů včetně průkazu totožnosti osob je dle mého názoru již přehnané a rozhodně nevyplývá z ust. § 2219 NOZ, které dává pronajímateli pouze oprávnění ke vstupu a kontrole věci. Tedy žádný zákon nedává pronajímateli oprávnění požadovat předložení průkazu totožnosti po nájemci a dalších osobách, a pokud tak nájemce neučiní, nemůže mu ze strany pronajímatele být nájemní vztah ukončen.
Doporučuji Vám vyzvat pronajímatele, aby Vámi uvedené ustanovení nájemní smlouvy upravil, co se týče povinnost předkládat vyžádané doklady a průkaz totožnosti, neboť takové ustanovení není právně vynutitelné a nelze pro jeho neplnění ukončit nájemní vztah. Co se týče vstupu do bytu a kontroly bytu na to má ze zákona pronajímatel právo (§ 2219 NOZ).
Na závěr dotazu uvádím, že dle ust. § 2272 NOZ má nájemce právo přijímat do své domácnosti kohokoli a příjme-li nového člena do své domácnosti, má povinnost to pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak do 2 měsíců, co změna nastala, má se za to, že závazně porušil svou povinnosti. Tedy pronajímatel bude informován o počtu osob žijících v nájemcově domácnosti.
 
Pokud pronajimatel text smlouvy upraví v tom smyslu, že vypustí informace o kontrole OP, nadále však trvá na kontrolách, zda nájemce byt udržuje a šetří vybavení a pokud prohlídku neumožní, bude to považováno za hrubé porušení povinností nájemce, je v takovém případě požadavek na kontrolu oprávněný (resp. pokud není podle práva, ale smlouva si toto právo určuje, platí ustanovení občanského zákoníku nebo ustanovení smlouvy)? Mám za to, že se dobrovolně nebudu vzdávat svého zákonného práva, ale pronajimatel smlouvu měnit nehodlá. Je možnost se nějak proti nezákonné smlouvě bránit?
 
Dobrý den,

občanský zákoník ust. § 2219 NOZ umožňuje pronajímateli činit vstup do pronajatého bytu, za předpokladu, že nájemci to předem a v přiměřené době oznámí. V nájemní smlouvě lze upravit podrobněji podmínky vstupu do pronajatého bytu, tedy, i že neumožní-li nájemce po předchozím oznámení pronajímateli vstup do bytu za účelem kontroly vybavení bytu, může se jednat o hrubé porušení povinnosti nájemce. V takovém případě by se postupovalo podle smlouvy, která rozšiřuje dle dohody smluvních stran ustanovení o kontrole bytu pronajímatelem.
Nikdy však nesmí být tyto kontroly pronajímatele činěny nad míru, tedy být příliš časté, tak že by docházelo ze strany pronajímatele k šikanujícímu výkonu právo nebo nadměrného obtěžování nájemce. Příliš časté vyžadování vstupu ze strany pronajímatele by bylo považováno za šikanující výkon jeho práva a lze se proti tomu soudně bránit. Ve Vašem případě se nabízí si smluvně upravit i počet takových kontrol ze strany pronajímatele ročně. Tedy kolikrát ročně může pronajímatel požadovat vstup do pronajatého bytu za účelem kontroly vybavení a z Vaší strany půjde ještě o snesitelný výkon práva pronajímatele. Zároveň bych do smlouvy dala i požadavek, aby pronajímatel předem ve lhůtě. dní písemně oznámil nájemci, aby mu umožnil vstup do pronajaté nemovitosti. Budete mít tak v případě sporu důkazy o tom, kolikrát a kdy byly vstupy pronajímatele prováděny.
V případě, že se s pronajímatelem nedohodnete na nějakém kompromisu, nezbude Vám nic jiného než smlouvu neuzavřít, pokud se chcete vyhnout případným nepříjemnostem, které by mohly vyústit i v rozsáhlé spory.