Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímá mě legislativa k toaletám na pracovišti. Jsme nezisková organizace v přímé péči s lidmi s duševním onemocněním. V tuto chvíli máme v kanceláři 1 toaletu pro 7 osob (6 žen, 1 muž) + klienti a veřejnost (zájemci o službu)!!! Cílová skupina jsou často lidé se žloutenkou či jiným závažným onemocněním (i HIV, nebo nevíme.) Na toaletě také probíhá testování návykových látek, test moči s naší adiktoložkou.

Jde o stejnou jednu toaletu kterou využíváme všichni zaměstnanci. Nemáme ani spec. koše na tyto testy. Hodnotíme to jako vysoce rizikové a už za hranou zákona, ale neznáme přesnou legislativu. Zaměstnavatel odmítá řešit přidáním WC, ačkoliv by to technicky šlo a navrhuje jen ať si sami vymyslíme vhodná opatření typu hygienické ubrousky, dezinfekce apod.
Jak můžu v tomto ohledu postupovat jako zaměstnanec?
S díky Lenka

 

ODPOVĚĎ:
V obecné rovině je tato problematika upravena v § 54/6 nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dle tohoto ustanovení (mimo jiné) platí, že:
- záchod se zpravidla zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci;
- záchod se zřizuje odděleně podle pohlaví;
- na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod;
- záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry;
- pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou.

Co se týče povinností zaměstnavatele (které musí reflektovat shora uvedená pravidla), jsou zakotveny především v § 102 zákoníku práce. Jedná se především o tyto povinnosti zaměstnavatele:
- zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
- prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik;
- zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Základní hygienické požadavky jsou v nejobecnější rovině zakotveny v § 13/1 zákona o ochraně veřejného zdraví – z tohoto ustanovení nicméně nevyplývají žádné konkrétní hygienické limity.
Další požadavky z oblasti hygieny jsou kladeny pouze na některé poskytovatele sociálních služeb, a to konkrétně na poskytovatele sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem (jak to vyplývá z § 15/1 zákona o ochraně veřejného zdraví) a dále na ústavy sociální péče (jak to vyplývá z vyhlášky č. 306/2012 Sb.). Ze znění dotazu předpokládám, že se Vašeho pracoviště netýká ani jedna z těchto skupin poskytovatelů sociálních služeb.
Další informace (nezávazného charakteru) jsou v této oblasti dostupné v doporučeném postupu č. 3/2018, jehož autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31908/Doporuceny_postup_c._3_2018.pdf
Současnou situaci na Vašem pracovišti Vám doporučuji konzultovat primárně s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí:
https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036
Bude-li Vám krajskou hygienickou stanicí potvrzeno, že hygienické řešení na Vašem pracovišti je nedostatečné, a nebude-li Váš zaměstnavatel ani tak ochoten situaci řešit, bude možné, abyste kontaktovala buď opět krajskou hygienickou stanici, popř. místně příslušný oblastní inspektorát práce:
http://www.suip.cz/
______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
vyhláška č. 306/2012 Sb. , o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • WC pro pracovníky i rizikové osoby s infekčními nemocemi - jak zajistit WC jen pro personál?