Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Momentálně jsem hospitalizovaná na psychiatrii a neznám svá práva. Doktor mi nasadil léčbu, která mi nedělá dobře, a odmítá mi ji vysadit. Neznám způsob, jak svůj pobyt tady zkrátit nebo zdobrovolnit. Budu ráda, když mi napíšete jaká mám a nemám práva, co si smím a nesmím líbit. Jestli můžu léčbu odmítnout, jak injekční, tak pilulky, když mi nedělá dobře.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že v dotazu zmiňujete "zdobrovolnění" Vaší hospitalizace, předpokládám, že jste byla hospitalizována nedobrovolně (tzn. že šlo o hospitalizaci bez souhlasu pacienta), a to dle § 38/1 písm. b) nebo c) zákona o zdravotních službách. Dle těchto ustanovení může být pacient hospitalizován i bez svého souhlasu, jestliže:
"b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo
c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas."
Pakliže jste byla hospitalizována nedobrovolně, byl poskytovatel zdravotních služeb povinen oznámit to do 24 hodin místně příslušnému okresnímu soudu, který v této věci zahájí (či již zahájil) řízení o vyslovení přípustnosti Vaší nedobrovolné hospitalizace (§ 40/1 písm. a) zákona o zdravotních službách). Z dotazu nevyplývá, zda bylo toto řízení zahájeno, dosud probíhá, anebo zda již soud rozhodl o Vaší další hospitalizaci. Nic samozřejmě nebrání tomu, abyste kdykoli vyslovila souhlas se svou hospitalizací - z nedobrovolné hospitalizace se pak stane hospitalizace dobrovolná. Vyslovení souhlasu s hospitalizací bude možné samozřejmě pouze tehdy, usoudí-li Váš ošetřující lékař na to, že Váš zdravotní stav Vám vyslovení takového souhlasu umožňuje (tzn. že tento souhlas bude skutečně svobodný a informovaný, jak to vyžaduje platná právní úprava).
Pokud bude nadále trvat Vaše nedobrovolná hospitalizace, je vhodné vědět, že nedobrovolně hospitalizovanému pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě:
- kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit,
- léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta
(jak to vyplývá z § 38/3 zákona o zdravotních službách). Váš ošetřující lékař je tedy oprávněn ordinovat Vám (bez Vašeho souhlasu) v průběhu Vaší nedobrovolné hospitalizace pouze takovou medikamentózní léčbu, která představuje poskytnutí neodkladné zdravotní péče. Účelem neodkladné zdravotní péče je:
"... zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí"
(jak to vyplývá z § 5/1 písm. a) zákona o zdravotních službách).
K jakékoli jiné léčbě (tedy léčbě nad rámec poskytování neodkladné zdravotní péče) potřebuje ošetřující lékař Váš výslovný (a informovaný) souhlas. Je-li Vám poskytována léčba, která již nespadá do neodkladné zdravotní péče, můžete takovou léčbu odmítnout, a to případně v podobě podpisu negativního reversu (§ 34/3 zákona o zdravotních službách).
Další práva pacienta (kupříkladu právo na přítomnost blízké osoby, právo přijímat návštěvy apod.) jsou zakotvena v § 28 zákona o zdravotních službách.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.