Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Zákoník práce § (1-280)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ústava České republiky (ČR) - (§ 1-113)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů  § (1-69), Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  § (1-6), Zákon o provozu na pozemních komunikacích  § (1-143)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o rodině  § (1-108)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o ochraně spotřebitele § (1-29)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci § (1-7),  Zákon o platu § (1-28), Zákon o mzdě § (1-25)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Občanský zákoník  § (1-880)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Listina základních práv a svobod  § (1-44)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Trestní zákon  § (1-302); Vyhláška o odměnách advokátů  § (1-17); Zákon soudní řád správní  § (1-135); Zákon o advokacii  § (1-72); Zákon o soudnictví ve věcech mládeže  § (1-104); Zákon o soudech a soudcích  § (1-197); Zákon o státním zastupitelství  § (1-46); Zákon o Ústavním soudu  § (1-150); Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  § (1-86); Zákon o výkonu vazby  § (1-32); Soudní řád správní  § (1-135); Soudní řád správní  § (1-184); Zákon o správním řízení  § (1-85); Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních  § (1-45); Trestní řád  § (1-393)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o přestupcích § (1-98)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o vysokých školách § (1-109), Školský zákon § (1-192)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stavební zákon § (1-145)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obchodní zákoník  § (1-774)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákoník práce  § (1-280); Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci  § (1-7); Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony  § (1-43); Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  § (1-19); Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., ze dne 7. ledna 1991 o jiných úkonech v obecném zájmu  § (1-4); Zákon o důchodovém pojištění  § (1-109); Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců  § (1-65); Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  § (1-134); Zákon o platu  § (1-28); Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě  § (1-19); Zákon o zaměstnanosti  § (1-151); Zákon o kolektivním vyjednávání  § (1-33); Zákon o mzdě  § (1-25); Nařízení vlády o minimální mzdě  § (1-7)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti  § (1-151)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o životním prostředí  § (1-35), Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí  § (1-24), Ochrana přírody a krajiny  § (1-92), Zákon o ochraně ovzduší  § (1-61), Zákon o lesích  § (1-66), Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění  § (1-58), Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  § (1-26)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Občanský soudní řád  § (1-376)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavební zákon  § (1-145); Zákon o cenných papírech  § (1-103); Autorský zákon  § (1-118); Zákon o elektronických komunikacích  § (1-179); Zákon o ochraně osobních údajů  § (1-51); Zákon o zadávání veřejných zakázek  § (1-72); Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku  § (1-5); Zákon o elektronickém podpisu  § (1-28); Zákon o některých službách informační společnosti  § (1-18); Zákon o požární ochraně  § (1-104); Zákon o registračních pokladnách  § (1-27); Zákon o krajích  § (1-99); Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  § (1-39); Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv  § (1-16); Zákon o živnostenských úřadech  § (1-9); Zákon o státní památkové péči  § (1-47); Zákon o oceňování majetku  § (1-36); Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  § (1-12); Branný zákon  § (1-66); Zákon o znalcích a tlumočnících  § (1-29); Zákon o zbraních  § (1-87); Zákon o svobodném přístupu k informacím  § (1-22); Tiskový zákon  § (1-24); Lázeňský zákon  § (1-51); Zákon o České konsolidační agentuře  § (1-29); Zákon o finanční kontrole  § (1-42); Zákon o místním referendu  § (1-66); Zákon o obalech  § (1-56); Zákon o obchodování s ohroženými druhy  § (1-45); Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání  § (1-29); Zákon o České televizi  § (1-15); Energetický zákon  § (1-208); Devizový zákon  § (1-35); Zákon o cenách  § (1-22); Zákon o České obchodní inspekci  § (1-20); Zákon o nadacích a nadačních fondech  § (1-37); Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru  § (1-16); Knihovní zákon  § (1-26); Zákon o ozbrojených silách České republiky  § (1-46); Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii  § (1-8); Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky  § (1-31); Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky  § (1-29); Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích  § (1-79)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru § (1-16)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o obalech § (1-56)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o svobodném přístupu k informacím § (1-22)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o dani z přidané hodnoty § (1-113), Zákon o dani z nemovitosti  § (1-22), Zákon o dani silniční § (1-19), Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí § (1-27),  Zákon o účetnictví § (1-40), Zákon o správě daní a poplatků  § (1-107), Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců  § (1-19), Celní zákon  § (1-329), Zákon o cestovních náhradách § (1-26), Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  § (1-70), Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  § (1-12), Zákon o daních z příjmů  § (1-42), Zákon o auditorech  § (1-46)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  § (1-19), Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor  § (1-17), Katastrální zákon  § (1-32), Zákon o vlastnictví bytů  § (1-38)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Služební zákon § (1-285); Zákon o Policii České republiky § (1-60); Zákon o přestupcích § (1-98); Zákon o obecní policii § (1-29)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o zadávání veřejných zakázek § (1-72)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o znalcích a tlumočnících § (1-29)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních  § (1-23); Zákon o veřejném zdravotním pojištění  § (1-61); Zákon o ochraně veřejného zdraví  § (1-133)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  § (1-67)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Občanské právo - Občanský zákoník  § (1-880), Zákon o rodině  § (1-108), Zákon o pobytu cizinců na území ČR  § (1-190), Občanský soudní řád  § (1-376), Zákon o veřejném ochránci práv § (1-28), Zákon o právu shromažďovacím  § (1-22), Zákon o sdružování občanů  § (1-22), Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích  § (1-5), Zákon o církvích a náboženských společnostech  § (1-36), Zákon o volbách do Evropského parlamentu § (1-73), Listina základních práv a svobod  § (1-44), Zákon o sociálně-právní ochraně dětí § (1-67)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu  § (1-206), Obchodní zákoník  § (1-774), Zákon o ochraně hospodářské soutěže  § (1-31), Zákon o ochranných známkách  § (1-56), Zákon o konkursu a vyrovnání  § (1-73), Zákon o ochraně spotřebitele  § (1-29), Zákon o omezení plateb v hotovosti  § (1-9), Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti  § (1-151), Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení  § (1-16), Zákon o investičních pobídkách  § (1-14), Zákon o kolektivním investování  § (1-141), Zákon o platebním styku  § (1-36), Devizový zákon  § (1-35), Zákon o veřejných dražbách  § (1-68), Živnostenský zákon  § (1-84)


1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o nadacích a nadačních fondech § (1-37)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky § (1-29)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o sociálním zabezpečení § (1-179); Zákon o státní sociální podpoře § (1-80); Zákon o životním minimu § (1-9)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Živnostenský zákon  § (1-84)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Služební zákon § (1-285)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o pojišťovnictví § (1-51); Zákon o pojistné smlouvě § (1-73)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o bankách § (1-47), Zákon o České národní bance § (1-61)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o cenách § (1-22)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o zbraních § (1-87)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o veřejných dražbách  § (1-68)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Autorský zákon § (1-118)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nařízení vlády o minimální mzdě § (1-7)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o důchodovém pojištění § (1-109), Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců § (1-65)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci § (1-7)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Energetický zákon § (1-208)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o zaměstnanosti § (1-151), Zákon o kolektivním vyjednávání § (1-33)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o elektronickém podpisu § (1-28)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o důchodovém pojištění § (1-109)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Branný zákon § (1-66)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o požární ochraně § (1-104)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o ochraně osobních údajů § (1-51)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání § (1-29)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o elektronických komunikacích § (1-179)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže  § (1-31), Zákon o ochranných známkách § (1-56)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o obchodování s ohroženými druhy § (1-45)