Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co si můžeme vypěstovat, vysadit, popř. postavit na pozemku, který je evidován TTP? K pozemku přiléhá les, tak jestli by bylo možné i přístavek (do 25m2) pro lesní činnost. Mám na mysli zpracování porostu a uskladnění nářadí k tomuto účelu. Na pěstitelskou a lesní činnost budeme potřebovat zřídit studnu, tak jestli tam není překážka pro pořízení.

Pozemek je na okraji obce, sousedé i starosta nejsou proti, ale. máme obavy z našeho stavebního úřadu. Prosíme o informace a pokyny k našemu záměru, jestli by bylo možné i podle kterého zákonu a paragrafu se můžeme řídit při budoucím vyjednávání na stavebním úřadě. Děkujeme za pochopení našeho problému.

 

ODPOVĚĎ:
Co se týče možností zemědělského využítí Vašeho pozemku, nejste v podstatě limitováni. Pakliže byste se rozhodli vysadit zde například les, sad, zřídit zahradu, vinici apod. , bylo by nutné získat od stavebního úřadu územní rozhodnutí o změně využití území (§ 80/2 písm. e) stavebního zákona – který bude aplikován do 30. 6. 2024). Přehledně zpracované informace o některých možnostech zemědělského využití naleznete například zde:
https://www.farmito.cz/nase-clanky/co-vsechno-lze-delat-na-zemedelske-pude
Pokud jde o případnou výstavbu na tomto pozemku, je zapotřebí navštívit místně příslušný stavební úřad a informovat se u něj, s jakou stavební činností je aktuálně platným územním plánem na tomto pozemku počítáno. Je podstatné, zda se tento pozemek nachází v zastavěném, zastavitelném, nezastavěném či nezastavitelném území (ploše) – od této skutečnosti se budou odvíjet Vaše stavební možnosti.
Pokud byste zjistili, že Váš pozemek se nachází v nezastavěném území, popřípadě že jde o nezastavitelný pozemek, byly by možnosti výstavby značně limitované. Konkrétně dle § 18/5 a 6 stavebního zákona platí, že:
„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. “
Druh pozemku trvalý travní porost spadá do zemědělského půdního fondu, v případě jeho částečné zástavby bude zapotřebí požádat o jeho vynětí ze zemědělského půdního fondu, resp. o vynětí té jeho části, která bude zakryta stavbou.
Přehledné zpracování této problematiky naleznete například zde:
https://basicproject.cz/orna-puda-a-jeji-zmena-na-stavebni-parcelu-a-co-je-zemedelsky-pudni-fond/
Nachází-li se Váš pozemek v sousedství lesa, nelze vyloučit, že budete potřebovat (typicky v rámci řízení před stavebním úřadem) kladné závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (to ovšem až v druhém sledu – nejdříve je dotazem u stavebního úřadu nutné zjistit, zda je na tomto pozemku vůbec možné stavět).
K vybudování studny bude zapotřebí získat příslušné veřejnoprávní přivolení vodoprávního úřadu. Podrobné informace k tomuto postupu získáte například zde:
https://www.zakra.cz/blog/povoleni-vrtane-studny
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.