Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od 1. ledna 2020  byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zaměstnance jejím trvání a jejím ukončení dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi nemocnými zaměstnanci v DPN, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ*.
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) se týká zaměstnance, který byl lékařem uznán pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání podle zákona o nemocenském pojištění nebo ji nemůže vykonávat pro nařízenou karanténu.  
 
*Od 1.1.2024  se síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení, v  Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v  Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ) a 6 regionálních pracovišť ČSSZ mení na 5    územních správ sociálního zabezpečení (ÚSSZ) . Dalšími orgány sociálního zabezpečení jsou např. ČSSZ a Institut posuzování zdravotního stavu.    

 

Postupy a povinnosti

Zaměstnanec  (pojištěnec) má podle zákoníku práce nadále povinnost sdělit zaměstnavateli, že u  něj nastala DPN, která je překážkou v  práci, a  to neprodleně, jakmile se o  ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Od lékaře může odejít přímo domů, protože už  není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli  papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře.   Stejným způsobem zaměstnanec informuje zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho DPN trvá a při ukončení DPN.

Tak jako doposud zůstává povinnost  zaměstnancedodržovat režim stanovený lékařem  a  povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v  prvních 14 dnech nemoci i  zaměstnavateli, kterému z  tohoto důvodu v  uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a  vycházek.

Zaměstnanec  již  nemusí  sám žádat o  náhradu mzdy ani o  nemocenské,   podkladem pro výplatu  jsou elektronická hlášení lékaře o  vzniku DPN a  o jejím trvání. Peníze zaměstnanec obdrží stejným způsobem, jako mu zaměstnavatel vyplácí mzdu (na  stejný účet nebo adresu).

V  případě, že dostává zaměstnanec mzdu v  hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky nebo bude chtít  nemocenské zaslat jiným způsobem než výplatu, musí  zaměstnanec tuto skutečnost sdělit ÚSSZ. Nejjednodušší je použít k  tomu tiskopis "žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti",   který lze odeslat elektronicky z  ePortálu ČSSZ  nebo písemně poštou na kontaktní pracoviště ÚSSZ, pod kterou spadá jeho zaměstnavatel.  

Lékař  pojištěnci předá vytištěný pouze  Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl RDPN) , ve kterém mu bude vyznačovat termíny příští kontroly. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo ÚSSZ, a  to včetně potvrzení o  trvání DPN neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“).  

Zaměstnavatel si může informaci o  vzniku DPN a  jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.   Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat k ÚSSZ přílohu k  žádosti o  dávku, a  to v  elektronické formě.   Do přílohy k  žádosti o  dávku nově uvede informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).   Při skončení DPN zašle zaměstnavatel hlášení s  údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

ÚSSZ  obdrží  podklady a  údaje k  výpočtu nemocenského  ektronicky přímo od zaměstnavatele, informace o  vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.   Nadále platí, že nemocenské vyplácí správa ociálního zabezpečení do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů  pro výplatu dávky.

Pozn:

Papírový tiskopis bude možno použít pouze výjimečně v  případě technického výpadku.
U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00