Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rodičovským příspěvkem se stát podílí na krytí nákladů k  zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb rodiče v  době, kdy celodenně osobně pečuje o nejmladší dítě v  rodině ve věku do čtyř let. Jde o opakovanou dávku státní  sociální podpory poskytovanou podle zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o  dítě, které je nejmladší v  rodině, a to od 1.1.2024do vyčerpání celkové částky 350 000  Kč nejdéle do 3  let věku dítěte.   Pro děti narozené do 31. 12. 2023 (včetně) platí, že dávka může být vyplácena až do 4 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky 300  000 Kč. V  případě, že nejmladším dítětem v  rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 525 000 Kč (místo stávajících  450  000  Kč).  

  • Jestliže lze alespoň jednomu z  rodičů v  rodině stanovit k  datu narození nejmladšího dítěte v  rodině 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu v  částce převyšující 10 000  Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše
    • Pokud žádá o  rodičovský příspěvek o  dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • V  případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u  obou rodičů, vychází se z  toho základu, který je vyšší, aniž rodič s  vyšším denním vyměřovacím základem o  rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.
  • Pokud ani jednomu z  rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 13 000 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 13 000 Kč měsíčně,   v  případě dvou a více současně narozených dětí do částky 15 000 Kč měsíčně.
  • Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2  let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v  kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U  dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v  této době zajistit péči o  dítě jinou zletilou osobou.

O rodičovský příspěvek může rodič požádat NOVĚ prostřednictvím Klientské zóny  jenda.mpsv.cz  nebo na k tomu určeném  tiskopise  na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště. Tiskopis - žádost je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00