Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.25 (4 hlasů)

Dlouhodobé ošetřovné je od 1.6.2018 novou dávkou nemocenského pojištění, podmínky platí k 1.1.2022 beze změny. Nárok na tuto dávku má zaměstnanec, který poskytuje dlouhodobou péči ošetřované osobě v domácím prostředí a který nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci.   U  dlouhodobého ošetřovného jsou stanoveny podmínky jednak pro ošetřovanou osobu a jednak pro osobu ošetřující.

U  ošetřované osoby  muselo dojít k  závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň  4  denní hospitalizaci v  nemocnici  a v  den propuštění  bude potvrzeno, že  potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k  ošetřování konkrétní osobě.

Žádost lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

Ošetřující osoba může být manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby, příbuzným v  linii přímé s  ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. U  těchto příbuzných se nevyžaduje podmínka společné domácnosti. Dále se může jednat o  manžela (manželku), registrovaného partnera (registrovanou partnerku) nebo druha (družku) fyzické osoby výše uvedené, nebo druha (družku) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s  ošetřovanou osobou v  domácnosti. Tyto osoby musí mít shodné místo trvalého pobytu.

U  ošetřující osoby se vyžaduje čekací doba; nemocenské pojištění muselo u  zaměstnance  trvat v  posledních 4  měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v  posledních 3  měsících. Ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování  vykonávat žádnou výdělečnou činnost, ani nepojištěnou. V  průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v  ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči po celých dnech. Při střídání a opakovaném poskytování péče se dávka nevypočítává znovu. Výplata dávky nenáleží po dobu, kdy byla ošetřovaná osoba znovu hospitalizována. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12  měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné podává zaměstnanec, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, na předepsaném tiskopisu, prostřednictvím zaměstnavatele.

Podpůrčí doba (doba výplaty dávky) činí maximálně 90 kalendářních dnů. Doba těchto 90 dnů se neprodlužuje ani z  důvodu hospitalizace ošetřované osoby v  průběhu podpůrčí doby.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o  provedení práce, zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, žáci a studenti jen v  době školních prázdnin a pěstouni.

Výše dlouhodobého ošetřovného  činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Ochranná lhůta není pro dlouhodobé ošetřovné stanovena.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00