Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel, který v roce 2024 zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinen plnit v  nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnosti ve vzthu k příslušné  ÚSSZ, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.      

K zásadní změně došlo od 1.1.2020 při uplatňování nároku na nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo bývalého zaměstnance v ochranné době.     ČSSZ zahájila  provoz povinného systému eNeschopenky a dosavadní postupy probíhají elektronicky prostřednictvím ePortálu. ENeschopenka propojuje lékaře, zaměstnavatele a ÚSSZ*. Nemocný zaměstnanec obdrží od lékaře  v  papírové podobě jen průkaz práce neschopného.      

Zaměstanvatel se dozví o vzniku dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance v ePortálu. Prvních 14 dnů vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy  za pracovní dny -  od 1. pracovního dne, a to jen v době trvání pracovního vztahu. Vypočítává ji z průměrného výdělku, který se stanovuje stejně, jako kdyby v den vzniku pracovní neschopnosti nastupoval zaměstnanec na dovolenou.   Náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění.     V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému zaměstnanci náhradu mzdy, tj. v  prvních 14 dnech, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou ÚSSZ. Poruší-li práceneschopný pojištěnec  stanovený léčebný režim,   může mu zaměstnavatel  snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy.

Pokud DPN trvá déle než 14 kalendářních dnů,   je zaměstnavatel povinen zaslat ÚSSZ přílohu k  žádosti o  dávku, a  to v  elektronické formě.   Do přílohy k  žádosti o  dávku zaměstnavatel nově uvádí informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).

 

Při onemocnění dítěte nebo  jiného člena rodiny  se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem  „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) “, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla.   I. díl rozhodnutí - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné předá zaměstnanec  zaměstnavateli,, který na  na tiskopisech doplní další údaje  a spolu  s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné ÚSSZ.

 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila)   tiskopisem  Žádost o peněžitou pomoc v  mateřství, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v  předporodní péči. Lékař potvrdí v  části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B. Žádost  předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli, který k  žádosti přiloží vyplněný tiskopis Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění a vše předá neprodleně příslušné ÚSSZ.
 

Nárok na otcovskou uplatňuje pojištěnec tiskopisem Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) .   Pokud se dítě narodilo v  zahraničí, je nutné k  žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte). Žádost o otcovskou předá zaměstnanec svému zaměstnavateli,   který  k  žádosti přiloží vyplněný tiskopis  Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění  a  předá je  po uplynutí podpůrčí doby  neprodleně příslušné ÚSSZ.

 

Žádost o vyrovnávací příspěvek v  těhotenství a mateřství  vydaný ošetřující lékařem ebo gynekolog  předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli, který v žádosti doplní údaje a spolu s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné ÚSSZ.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné  spolu  s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku  předá zaměstnavatel neprodleně příslušné OSSZ. Po obdržení tiskopisu  Potvrzení o trvání /Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vyplnímzaměstnavatel na tiskopisech  rubriku  Záznamy zaměstnavatele, ve které uvede potřebné údaje pro výplatu dávky a vyplněný tiskopis  předá neprodleně příslušné ÚSSZ.  

Dávky vyplácí  příslušná ÚSSZ, a to  nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v  němž jí  byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v  ČR nebo se vyplácejí v  hotovosti poštovní poukázkou.  

 

*ÚSSZ - Územní správy sociálního zabezpečení jsou zřízeny od 1.1.2024 jako orgány sociálního zabezpečení, OSSZ/PSSZ/MSSZ jsou zrušeny. Kontaktní pracoviště ÚSSZ  fyzicky sídlí v místech, kde dosud sídlily OSSZ/PSSZ/MSSZ.   Všechny kontakty zůstávají zachovány.    

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00