Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o  dítě, které je nejmladší v  rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300  000  Kč, nejdéle do 4  let věku dítěte. V  případě, že nejmladším dítětem v  rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000  Kč.

  • Jestliže lze alespoň jednomu z  rodičů v  rodině stanovit k  datu narození nejmladšího dítěte v  rodině 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu v  částce převyšující 13 000 Kč (do 30.6.2022 v částce 10 000 Kč), může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.
  • Pokud žádá o  rodičovský příspěvek o  dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • V  případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u  obou rodičů, vychází se z  toho základu, který je vyšší, aniž rodič s  vyšším denním vyměřovacím základem o  rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.
  • Pokud ani jednomu z  rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 13 000  Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 13 000 Kč měsíčně, v  případě dvou a více současně narozených dětí do částky 15 000 Kč měsíčně.

Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.   Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2  let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v  kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U  dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v  této době zajistit péči o  dítě jinou zletilou osobou.

O rodičovský příspěvek může rodič požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

► (zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.