Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (3 hlasů)

Dovoluji si Vás požádat o vzor dokumentu Společenské záruky za vězně. Jsem starobní důchodce a tu žádost budu připravovat za neziskový spolek. Tak věřím, že nám snad dokážete takový vzor darovat. S pozdravem Josef.

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto stanovuje:
Podmíněné propuštění může navrhnout též zájmové sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Souhlasí-li s tím odsouzený, může zájmové sdružení občanů před podáním návrhu na podmíněné propuštění požádat ředitele věznice, v níž se vykonává trest, aby mu sdělil stav převýchovy odsouzeného.
Jednotný vzor neexistuje, konkrétní obsah je pak dotvářen spíše rozhodovací činností soudů. Dále je velice podstatná osoba odsouzeného, o jaký trestný čin se jedná a také informace o spolku.
Lze vycházet z následujícího:
Označení soudu včetně adresy
Odsouzený: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt
Označení zájmového sdružení: název, adresa, kdo zastupuje
Návrh zájmového sdružení občanů na podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody s poskytnutím záruky za dovršení nápravy odsouzeného
Popis spolku – čím se zabývá, jaké má zázemí (zázemí, které může být nápomocné pro nápravu odsouzeného), pokud již v minulosti nabídl záruku za jiného odsouzeného a této záruce bylo vyhověno, uvést i toto apod.
Uvedení toho, že spolek navrhuje převzetí záruky za nápravu odsouzeného.
identifikace odsouzeného a trestného činu, kterého se dopustil (včetně sp. zn. věci) – tj. popis, že odsouzený spáchal trestný čin, byl za něj odsouzen a byl mu uložen (jaký) trest, kde jej vykonává (věznice), další okolnosti trestného činu (motivy, polehčující okolnosti apod.), předchozí život na svobodě, jeho chování ve vězení, zda je spolek (některý jeho člen) v kontaktu s rodinou odsouzeného apod.
Popis toho, jakým způsobem bude spolek bezprostředně výchovně působit na odsouzeného:
Určení, jaký kolektiv bude za odsouzeného přebírat záruku a výchovně na něj působit (tj. pokud má spolek mnoho členů, ale fakticky budou s odsouzeným v kontaktu jen některé osoby, určení těchto osob), jak bylo převzetí záruky v tomto kolektivu projednáno a odsouhlaseno (typicky je třeba projednat na schůzi spolku, nestačí jen podpis předsedy spolku jako zástupce spolku), jak byly všechny osoby z tohoto kolektivu seznámeny s osobou odsouzeného, s trestným činem, který spáchal, jeho motivy a okolnostmi, které vedly ke spáchání trestného činu, jak kolektiv hodnotí osobu odsouzeného na  základě vlastních zkušeností s  ním při  jeho zapojení do činnosti spolku i  ve vztahu k  trestné činnosti, která je mu kladena za  vinu, jak bude fakticky kolektiv výchovně působit na odsouzeného a které nedostatky v  jeho chování či  vlastnostech hodlá výchovným působením odstranit.
Spolek tímto navrhuje, aby byl odsouzený podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody a soud přijal záruku výše uvedeného spolku za dovršení nápravy odsouzeného.
Datum a podpis zástupce spolku

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.