Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak mám postupovat v jednání s výborem SVJ, jestliže nereagují na mé reklamace vyúčtování, tj. nepřebírají si doporučené dopisy do vlastních rukou, ani si nevyzvednou zprávu zaslanou datovou schránkou. Je vyúčtování služeb a energií splatné, pokud na reklamaci statutární orgán SVJ nereaguje? K této situaci došlo v roce 2023 (vyúčtování 2022) a nyní opět, vyúčtování 2023. Děkuji předem za vyřízení. S pozdravem Radana.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste prokazatelně reklamoval vyúčtování a SVJ na reklamaci nereagovalo, nedoplatek nehraďte. Nikam se obracet nemusíte, na tahu je SVJ, ať si třeba nedoplatek vymáhá soudně. Bez vyřízení vaší reklamace SVJ nemá šanci nedoplatek vymoci.
Pro jistotu odpovězte na výzvy SVJ k úhradě nedoplatku tak, že nedoplatek uhradíte až po vyřízení vašich námitek, které jste zaslal (předal) SVJ dne … (můžete znovu přiložit kopii námitek). Upozorněte SVJ na Zákon o službách č. 67/2013 Sb. § 8/1
„§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek“
„ (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. “
(2) „Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky. “
Můžete rovnež nárokovat pokutu dle § 13 zákona:
§ 13
Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.