Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.849.039

Zastavení marné exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 42 x
1 odpověď
 
Dobrý den, manželovi přišlo rozhodnutí o zastavení exekuce (z roku 2009) pro bezvýslednost, ale zároveň po něm exekutor požaduje zaplacení nákladů exekuce. Pokud je nezaplatí, nehrozí další exekuce? Nikde jsem o tom nenašla informace. Všude se píše, po 12 letech marná exekuce končí, pokud se nevymohla částka aspoň pokrývající náklady exekuce. Děkuji
 
Dobrý den,
dojde-li k zastavení exekuce pro její tzv. bezvýslednost, pak náklady exekuce upravuje § 55 odst. 13 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „exekuční řád“). Podle tohoto zákonného ustanovení se náklady exekuce uspokojují ze zálohy, kterou u exekutora složil oprávněný (tj. zálohy na náklady exekuce nebo na její další vedení). Právo exekutora na jeho náklady v částce přesahující složenou zálohu zaniká a mám za to, že jejich náhradu Vám tak exekutor v usnesení o zastavení exekuce uložit nemůže (pozn. určitou paušální náhradu spojenou se zastavením bezvýsledné exekuce zároveň poskytuje exekutorům stát).
Zmíněný zákonný postup se však týká jen nároků soudního exekutora, tzn. odměny a výdajů, které vznikly na straně exekutora. Netýká se nákladů, které na vymáhání vynaložil oprávněný. Ve smyslu § 87 odst. 2 exekučního řádu hradí oprávněnému náklady povinný. Usnesením o zastavení exekuce Vám proto může být uložena povinnost nahradit náklady oprávněnému které mohou být (nebudou-li uhrazeny dobrovolně) vymáhány i v exekučním řízení. Přiznání nákladů oprávněného by mělo být v usnesení o zastavení exekuce řádně odůvodněno a mělo by být zřejmé, jak byly vyčísleny.
Doplňuji, že proti výroku o nákladech exekuce lze případně podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení usnesení o zastavení exekuce. Odvolání se podává místně příslušenému krajskému soudu prostřednictvím soudního exekutora (viz § 55c odst. 4 exekučního řádu).