Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.111.452

OSVČ - mateřská a rodičovská

Odesláno: 
Otevřeno 420 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

mám HPP a k tomu bokem živnost druhým rokem. Zatím jsem platila vše z práce, ale brzy budu mít vyšší příjem ze SVČ. Co pak budu muset udělat, abych měla v pořádku odvody?
Pochopila jsem správně, že mateřskou budu mít cca půl roku (minimální výši, mám malý plat i zisky), ale na následující rodičovský příspěvek to vliv nemá a budu čerpat stejnou částku jako ostatní, jen ji budu muset vyčerpat tou nejpomalejší cestou cca 2,5 roku místo bohatých pracujících, kteří si totéž mohou vyčerpat za půl roku?
zdravotní pojištění: jaké konkrétně a v jaké výši doporučíte připlácet na zdravotním pojištění u OSVČ? Zatím jsem zdravá a rodinná anamnéza výborná, ale nikdy nevíte... lze nějak příznivě ovlivnit výši mateřské/rychlost čerpání rodičovské a jak dlouho ty podmínky musím plnit (tuším že dva roky? )?
Na socko chci dávat jen to zákonné minimum, nevěřím že se to vyplatí.
Děkuji
 
Dobrý den,

dle § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce vykonávala zaměstnání.

Mateřská neboli peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena po dobu 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá.
Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění (§ 32 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění).

§ 32 odst. 3 - Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.

Tedy jako OSVČ musíte po stanovenou dobu 180 kal. dnů vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na území ČR nebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR a zároveň podat přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném tiskopisu (§ 11).

Za splnění uvedených podmínek se Vám bude počítat peněžitá pomoc v mateřství z obou příjmů.

Rodičovský příspěvek - rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší.

Co se týče placení zdravotního pojištění jako OSVČ, doporučuji tento dotaz položit finančnímu poradci, který Vám po seznámení s Vaší situací lépe navrhne vhodný postup.

Výši příspěvku na peněžitou pomoc v mateřství ovlivňujete výši svých příjmů ze zaměstnání nebo jako OSVČ provádíte-li po dobu uvedenou výše ze své činnosti odvody na pojištění a počítá se zhruba za posledních 12 měsíců, které předchází dni nástupu na „mateřskou dovolenou“.

Výši čerpání rodičovského příspěvku určíte při jeho žádosti (výši čerpání lze 1x za tři měsíce měnit) a to za předpokladu, že buď Vy nebo otec dítěte dosahuje k datu narození dítěte 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu (viz výše).