Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.111.464

Speciální plná moc v dědictví

Odesláno: 
Otevřeno 4283 x
3 odpovědi
 
Plná moc od soudu, dědictví pozemků řešeno teď, ale úmrtí už před 2001.1) Lze do Generální zakroužkovat a přeškrtat body v1. -5. body a podpis je hned pod, není místo kam specifikovat, jak zmocněnec má za mne jednat: např. uplatnit výhradu soupisu (dluhy jen do výše dědictví! ), zmocnitel/zmocněnec nabydou dědictví rovnou1/2 tj. podílově? 2) Může mi zmocněnec před podpisem notáři zavolat? -Nebo kam vepsat pod podpis? a podepsat ještě jednou? 3) Na co si ještě v dědickém řízení dát pozor? 4) Co tam všechno vepsat? 5) Ale aby PlnáMoc zůstala platná a řízení mohlo proběhnout i beze mne? (Notářce emailem by asi nemělo váhu) 6) Mohou další účastníci žádat po mně náhradu nákladů, když ďěděné bude menší než ušlá mzda, jízdné, právník atd? Nebo se dědictví třeba i vzdají? (Na můj návrh dědictví zahájeno z aktiv zemřelé, mohou všichni žádat po mně? 7) Da se i toto nejak vepsat do té generální plné moci, nějak to ošetřit? Že uhradím odměnu notáři jen za sebe včetně svých nákladů nebo jak to napsat? Děkuji za pomoc
 
Dobrý den,

generální plnou mocí zmocňujete zmocněnce ke všem jednáním, které byste mohla jinak vykonat sama. V případě, že chcete určitá jednání (úkony), které za Vás bude zmocněnec činit limitovat nebo specifikovat, musíte mu udělit speciální plnou moc.

Vzor plné moci naleznete zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html

Uvedené vzory je vždy nutné doplnit a upravit si podle vlastní potřeby.

Máte-li zájem, aby jednání mohlo proběhnout bez Vás, doporučuji s notářkou komunikovat před učiněným jednáním, neboť to bude i v jejím zájmu - bez přítomnosti všech dědiců, není-li některý z nich řádně zastoupen, nemůže dědické řízení pokračovat.

K Vámi uvedené otázce týkající se nákladů řízení odkazuji na § 23 z. ř. s. , podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, avšak náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu, a § 24 z. ř. s. , podle něhož „soud může uložit náhradu nákladů řízení zcela nebo částečně tomu, kdo podal návrh na zahájení řízení, ačkoli šlo o svévolné a zjevně bezúspěšné uplatňování práva. “

Tato ustanovení jsou pak konkretizována v § 128 z. ř. s. , podle něhož „v řízení o pozůstalosti soud přizná účastníku náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva zcela nebo zčásti proti ostatním účastníkům nebo některým z nich, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele; to neplatí, byla-li nařízena likvidace pozůstalosti. “

Pro aplikaci tohoto ustanovení je tedy potřeba splnit tři předpoklady (otázku likvidace pozůstalosti ponechme stranou). Musí zde být vynaložené náklady řízení, tyto náklady musejí být vynaloženy účelně a konečně to musejí odůvodňovat okolnosti případu či důvody hodné zvláštního zřetele.
Jako příklad, kdy náhrada nákladů může být přiznána jednomu z účastníků proti ostatním účastníkům, lze uvést situaci, kdy jeden z účastníků bez řádné omluvy zmešká jednání, či jiným způsobem zaviní, že ve věci není možné rozhodnout při jediném jednání. V takovém případě má notář podle § 14 odst. 2 notářského tarifu právo na zvýšení odměny.

Náklady řízení, mezi které patří zejména odměna notáře a hotové výdaje, hradí dědicové v poměru, v jakém přijali dědictví. Tedy dědic, který dědictví odmítne, nebude tyto náklady hradit. Náklady, které vzniknou každému z dědiců (jako náklady právního zastoupení) si hradí každý dědic sám, není-li rozhodnuto jinak.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. PMoc od soudu vypadá jako vzor nové po 2014, není tam místo před podpis cokoliv specifikovat! A právě nevim kam vepsat a jak, aby zůstala Plná moc platná a jednání proběhlo?
Může být místo. na datum a podpis přepsán

např. Uplatňuji soupis pozůstalosti+dohoda dědíme rovnou 1/2 podilu děděného mezi zmocnitele a zmocněnce? 1) Je to napsáno ve správném znění?

2) A podepsat až za tím s datumem?

3) Ještě něco důležitého tam mám vepsat?

Dědily zemřelé osoby a dědictví už nebylo převedeno na živé, až teď na můj návrh. Takže každý hradí své náklady, ne já všem, a to i kdyby je cesta na soud, plat, zástupce atd. stálo vic, než dědictví?

4)
Pokud šance, že já, musím také nějak formulovat do Plné moci?
(Dle odměny notáři to dědictví asi velké není, to mne nebylo známo, bylo to součástí aktiv)
Prosím o odpoveď do pondělka, pak musím na ambasádu ověřit podpis a poslat emailem

5) na soud+zmocněnci,
když nemám emaily na 2notáře? I když žádal poslat jemu (nevím jakému), ale má až do soudu dovolenou a email neposkytl.

Děkuji
 
Jak jsem Vám již uvedla, nevyhovuje-li Vám předtištěný tiskopis generální plné moci, napište svou vlastní plnou moc. Odkaz na vzory jsem Vám přiložila. Případně ke generální plné moci dejte jako nedílnou přílohu plné moci tiskopis s pokyny, ve kterém budete blíže specifikovat dané pokyny pro zmocněnce.
Co se týče nákladů dědického řízení, tak jsem také uváděla s odkazem na příslušná ustanovení, že si každý hradí sám své náklady, nejedná-li se o možnost uplatnění § 128 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici žádné podklady vztahující se k Vašemu případu, nemohu Vám sdělit jaké požadavky máte na zmocněnce směřovat.