Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Oddlužení, osobní bankrot fyzické osoby, insolvenční řízení - jak probíhá, postup, informace

Umístění stránky: Různé > Znění, výňatky, definice, texty
14. únor 2010

Ze statistických informací poslední doby víme, že oddlužení je zatím nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Není to jistě proto, že by to byl nástroj ideální, ale spíše proto, že přináší zcela nový způsob, kterým lze řešit nepodnikatelský úpadek. A snad právě pro onu novost přináší oddlužení nemalé množství otázek, jejichž zodpovězení je pro snadné fungování nové regulace potřebné. Tato stránka nabízí jakýsi návod jak se oddlužit.Kdo může požádat o oddlužení a co musí udělat

Předně, oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, tedy pro toho, kdo skutečně nepodniká a nemá dluhy z podnikání. Není tedy možné chtít ukončit podnikání a pak své staré dluhy řešit oddlužením. Typickým adeptem pro oddlužení je tak běžný zaměstnanec, který si na splátky koupil třeba televizi nebo zájezd, a pak náhle přišel o práci a není schopen své staré dluhy plnit. V takovém případě je namísto dalšího zadlužování rozumnější se s věřiteli zkusit dohodnout nebo se pokusit o oddlužení. Dlužník musí pro úspěšné schválení oddlužení podat návrh na povolení oddlužení, a to na speciálním formuláři. Na formuláři se také musí zaškrtnout kolonka, že je současně podáván insolvenční návrh (zahajující řízení), ledaže ho již podal některý z věřitelů.

Podmínky povolení oddlužení

Vzhledem k tomu, že kromě výše uvedené výjimky, není dlužník-nepodnikatel nucen na sebe podávat insolvenční návrh, vyžaduje se pro povolení oddlužení splnění několika dalších povinností. Dlužník tak musí, pokud podává sám již insolvenční návrh, popsat důvody, proč si myslí, že je v úpadku. Současně musí předložit soupis svých dluhů, pohledávek a majetku, doložit jaké měl v posledních 3 letech příjmy a také jaké příjmy očekává v příštích 5 letech. Do příjmů se musí uvést také příjmy, které má jeho manžel/ka, pokud se mají oddlužit dluhy, které mají manželé společné. Předpokládá se tedy, že dlužník bude v příštích 5 letech výdělečně činný a bude tak schopen pravidelně splácet. Zákon nutí dlužníka, aby nezatajoval ani svou minulost, ani připadnou budoucnost, když soud má dostatek nástrojů na to, aby si dlužníkova tvrzení přezkoumal. Nutné je si zde uvědomit, že pokud bude návrh vadný, soud vyzve k doplnění. Pokud však doplněno nebude, nebo budou uvedena nesprávná nebo nedostatečná data, soud zjistí-li úpadek, okamžitě prohlásí konkurs.

Jakou výši dluhu musí dlužník minimálně splatit

Dlužník tyto soupisy a informace dává soudu proto, aby přesvědčil, že bude schopen v oddlužení zaplatit alespoň 30% svých nezajištěných dluhů (tedy těch, za které se nikdo nezaručil apod.). Tato částka není maximální, ale minimální, tedy je možné, že dlužník v průběhu plnění splátkového kalendáře zaplatí více – než však více, než kolik jeho dluhy k podání návrhu na oddlužení činily.

U soudu

Z první reakce soudu bude zjevné, zda návrh chápe jako dostačující nebo opravitelný, nebo zda navrhovateli nevěří. Bude pravidlem, že soud dlužníka vyslechne a také si prověří jeho tvrzení (např. dotazem u zaměstnavatele apod.). Vzhledem k tomu, že podáním návrhu se fakticky blokuje dlužníkův majetek až na běžnou správu, bude vhodné se v tomto období dále nezadlužovat a nedělat mimořádné nebo nevratné kroky. Soud totiž vyzve také věřitele a mohou soudu poskytovat další informace – nemají sice možnost oddlužení zablokovat, ale mohou soud argumenty přesvědčit o jeho neschválení.

Pokud soud zjistí, že jsou dlužníkova tvrzení správná, povolí oddlužení – tím však proces nekončí a začíná se vyjednávat, jakým způsobem se oddlužení vyřeší. Zákon předpokládá řešení oddlužení buď splátkovým kalendářem anebo prodejem dlužníkova majetku, když se dochází také k tomu, že tyto varianty lze kombinovat (např. prodej garáže v majetku dlužníka a zbytek po splátkách).

Věřitelé a oddlužení

O tom, jak se oddlužení vyřeší, mají právo rozhodnout věřitelé – dlužník však může navrhovat. Dlužník nemusí ve svém návrhu dokládat, že má prostředky na obě cesty řešení úpadku – postačí tedy, pokud např. doloží, že očekává dost příjmu na zaplacení 30% svých dluhů, ač jinak nemá žádný majetek. Je třeba si také uvědomit, že soud může kdykoliv v průběhu schvalování oddlužení své původní rozhodnutí změnit a rozhodnout o konkursu. Dlužník by tedy stále měl vážit svá jednání a své kroky.

 

Splácení podle splátkového kalendáře a mimořádné příjmy

Pokud soud stále nebude mít pochyb o dlužníkově poctivém záměru (např. tím, že nadhodnotil své příjmy, nebo možný kariérní růst anebo neuvedl všechny své věřitele apod.), oddlužení schválí. Tím okamžikem buď správce prodá vymezený majetek anebo začne dlužník splácet podle splátkového kalendáře – je třeba vnímat, že dlužník splácí sám, bez vlivu správce nebo soudu, a to přesně podle rozhodnutí soudu.

Pokud se oddlužení řeší splátkovým kalendářem, okamžikem jeho schválení dostává dlužník zpět veškerý svůj majetek, a správce tak na něj již nemá vliv. Pokud by však dlužník měl mimořádné příjmy (dar, výhra v loterii apod.) musí je rozdělit mezi své věřitele, stejně tak prodá-li nějaký svůj majetek – kupní cenu musí opět mezi věřitele rozdělit. Tyto platby jsou nad rámec splátek a dlužník tedy musí splácet dál podle splátkového kalendáře, ledaže by již zaplatil vše.

Pokud dlužník své povinnosti z oddlužení splní, soud to vezme na vědomí a řízení ukončí. Následně musí dlužník podat návrh na osvobození od zbytků dluhů – nedojde k tomu tedy automaticky. Soud takové rozhodnutí vydá, čímž osvobodí dlužníka o zbytku všech jeho dluhů (tedy i těch, které nebyly do řízení přihlášeny), kromě povinnosti k náhradě škody na zdraví a peněžitých trestů. Dlužník tak již nic nedluží a může začít znovu žít.

Damoklův meč v podobě konkurzu

Pokud však v průběhu plnění vyjde najevo, že dlužník neplní, nebude schopen plnit, nebo vytvořil nové dluhy, které již vymáhají exekutoři, soud okamžitě oddlužení zruší a prohlásí konkurs. Je tedy zjevné, že i v průběhu řízení musí dlužník spolupracovat a poskytovat všechny potřebné informace – jeho hlavním kontrolorem budou jeho vlastní věřitelé a ti, jak známo, mají často více informací než soud nebo správce.

Ani osvobozením od dluhů však vše nekončí. Pokud by následně (ve třech letech) vyšlo najevo, že dlužník podváděl a tedy získal oddlužení nezákonně, soud osvobození dlužníka zruší – tím okamžikem se mu jeho bývalé dluhy obnoví a lze předpokládat, že nastane konkurs.


 

Časté dotazy:

 • Může mi exekutor provádět dále srážky ze mzdy nebo z důchodu, když jsem podal návrh na povolení oddlužení a jsem již v insolvenčním rejstříku?

Významnou okolností pro dlužníka i jeho věřitele je už zahájení insolvenčního řízení a s ním spojené účinky. V našem případě je insolvenční řízení zahájeno nejpozději podáním návrhu na povolení oddlužení dlužníkem a účinky insolvenčního řízení pak nastávají zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Mezi výše zmiňované účinky náleží i okolnost, že pohledávky za dlužníkem lze uspokojovat jedině prostřednictvím samotného insolvenčního řízení a za podmínek jím stanovených. Nelze tedy uspokojit pohledávku jiným způsobem, tedy i např. exekucí či výkonem rozhodnutí, Exekuci či výkon rozhodnutí po zahájení insolventního řízení navíc lze nařídit, nelze ji však vykonat. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že v našem případě je exekutor povinen upustit od výkonu exekuce, tj. provádění srážek z příjmu dlužníka, a to nejpozději v okamžiku, kdy se o zahájení insolventního řízení daného dlužníka dozví. V praxi se ovšem často setkáváme se situací, kdy tuto problematiku musí exekutorovi "vysvětlit" například insolventní správce.

 • Když již mám soudem povolené oddlužení, tak jakým způsobem provádím úhradu svých závazků (každému věřiteli zvlášť nebo jednu částku, která se pak rozděluje)?
V rozhodnutí o schválení oddlužení soud přímo uloží dlužníkovi, jakou částku ze svého příjmu konkrétně má dlužník svým věřitelům splácet. Dlužník tak činí prostřednictvím jmenovaného insolvenčního správce, jemuž je určenou splátku povinen předávat, popř. zasílat bankovním převodem, a tento ji následně rozděluje mezi jednotlivé věřitele dlužníka. Současně soud v rozhodnutí o schválení oddlužení určí i termín úhrady první splátky. Je nesporné, že dodržování termínů úhrad a určené výše splátek, je pro hladký průběh oddlužení zcela zásadní.

 • Teď jsem zaměstnán, mám povolené oddlužení, splátky splácím bez problémů, ale co když přijdu o zaměstnání?
Ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Mezi povinnosti dlužníka po schválení oddlužení patří i povinnost usilovat o zaměstnání, pokud o zaměstnání dlužník během probíhajícího oddlužení přijde. Za takovéto úsilí lze zejména považovat absolvování přijímacích pohovorů, realizace rekvalifikačních kurzů a zejména samostatné aktivní vyhledávání zaměstnání. K problematice oddlužení podle insolvenčního zákona lze obecně zmínit, že se jedná o institut zvláštní a svou povahou i výjimečný v koncepci insolvenčního zákona. Samotná realizace oddlužení, zejména zpracování návrhu na jeho povolení, pak skýtá nejedno úskalí, a je proto záhodno obracet se při jeho přípravě na specializované odborníky. Tím lze zmenšit riziko odmítnutí podaného návrhu, např. pro nedostatek formálních náležitostí, popř. lze předejít komplikacím spojeným s průběhem insolvenčního řízení a řízení o povolení oddlužení vedoucím k nežádoucím důsledkům.

 

Komentáře (79)
 • Jaroslav Hofmann  - Změna bydlení při oddlužení
  DOBRÝ DEN, NA MÉHO OTCE BYL VYHLÁŠEN V ŘÍJNU 2014 OSOBNÍ BANKROT. ŽIJE SPOLEČNĚ S MOU MATKOU V NÁJEMNÍM BYTĚ (PRONAJIMATEL RPG). OBA JSOU DŮCHODCI. JÁ JAKOŽTO SYN JIŽ S RODIČI DELŠÍ DOBU NEBYDLÍM, TRVALÉ BYDLIŠTĚ MÁM HLÁŠENO JINDE A NEBYL JSEM SPOLUDLUŽNÍKEM ŽÁDNÉHO ÚVĚRU. V SOUČASTNOSTI BYCH SI RÁD POŘÍDIL BYT DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZA ÚČELEM INVESTICE. MŮJ DOTAZ SMĚŘUJE K TOMU, ZDA-LI BYCH MOHL DO TOHOTO BYTU NASTĚHOVAT SVÉ RODIČE (SAMOZŘEJMĚ NA ZÁKLADĚ SEPSANÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY A DOHODNUTÉ MĚSÍČNÍ CENĚ). VÝNOS Z PRONÁJMU BUDU PŘIZNÁVAT DO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ. LZE TENTO POSTUP DOPORUČIT? MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ BYCH STANOVIL NIŽŠÍ NEŽ JEJICH STÁVAJÍCÍ. PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE TÍMTO ÚKONEM BY DOŠLO KE ZMĚNĚ VÝDAJŮ RODIČŮ A MUSELO BY TO BÝT ZOHLEDNĚNO V PROBÍHAJÍCÍ PLNĚNÍ ODDLUŽNĚNÍ. RODIČE POBÍRAJÍ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. SOUČASNĚ BYCH SE RÁD DOTÁZAL, ZDA-LI BY V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ ODDLUŽENÍ MOHLA BÝT VZNESENA EXEKUCE NA BYT V MÉM MAJETKU ČI JEHO VYBAVENÍ. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.
 • SMLOAN Group  - Finanční pomoc: nabízejí půjčky mezi jednotlivci.
  Dobrý den, Jsem Sandrine Monique, nabízím výpůjční služby mezi jednotlivci a můj úvěrové kapacity na individuální jít až 500.000 CZK. Byla přijata řada opatření, která mají zajistit a garantovat lidem, kteří vytvářejí žádosti o úvěr. My úroková sazba je jedinečná a non-obchodovatelné, stanovena na 2% z celkové žádané hodnoty. Moje nabídka je vážná, můžete realizovat pomocí postupu, který je zákonný postup udělení úvěru mezi zvlášť. Milost bych být kontaktován vážné lidi, kteří jsou schopni splácet úvěry. Pokud máte zájem, kontaktujte mě: sandmari34@outlook.fr nebo se vydat na výlet na našich webových stránkách [klikněte zde] Neváhejte nás kontaktovat, nabízíme vám ty nejlepší úvěrové řešení mezi jednotlivci.
 • Dan  - pôžičky
  Som Danny B Oscar CEO finančných sprostredkovateľov a obchod, ponúkame pôžičky pre firmy, jednotlivcov investori tiež urobiť krátkodobé a dlhodobé úvery, v prípade záujmu kontaktujte nás prosím na danoscar9@gmail.com
 • boabank  - allegement de la dette
  Dobrý den, Mr. & Mrs. Jsme velmi dinamic finanční sítě. V návaznosti na finanční obtíže mnoha lidí po celém světě jsme se rozhodli společně s našimi právníky a notáře udělit peer-to-peer úvěry a všechny, kteří jsou v nouzi utrpěli. Takže pro vaše potřeby půjčky mezi jednotlivci vyrovnat se s finančními potížemi, nebo zvýšit své aktivity, nebo pro realizaci projektu, aby konečně prolomit patovou situaci vyvolalo bankami odmítnutím vašich souborů aplikace úvěrů jsme schopni poskytovat půjčky v rozmezí od 000 2000-2000 (v eurech nebo amerických dolarů) s úrokovou sazbou ve výši 2% až 6% selont částky, kterou potřebujete a podmínek splácení, která vám pomůže život. To jsou oblasti, ve kterých můžeme pomoci: Finanční * * Home Loan * Investiční úvěr * Auto úvěr * Konsolidace dluhu * Line of Credit * Druhá Hypotéka * Získání úvěru * Osobní úvěr Jste přilepená, zakázány banky a nemáte prospěch bank, nebo je lepší mít projekt a potřebují financování, špatnou kreditní nebo potřebují peníze na placení účtů, peníze na investice na podnikání. Takže pokud budete potřebovat úvěr, prosím, kontaktujte nás pro více informací o našich podmínek. Pro další informace prosím kontaktujte nás emailem.   boabanque908@outlook.com
 • Ondrej  - Insolvence a neuspokojeni veritele
  Dobry den, mam dotaz ohledne oddluzeni. Veritele az na jednoho se uspokojili se splatkami, ktere se strhavaji pravidelne ze mzdy. Ale jeden se uspokoji pouze z prodeje nemovitosti, kterou se rucila bankovni pujcka. Ruci se pouze 1/2 nemovitosti -RD, protoze jsou zde dva vlastnici. Oddluzeni probiha jiz 4 rokem a zbyva posledni rok. Lze v prubehu insolvence, kdyz dluznik radne splaci naridit drazbu nemovitosti, pokud tak nebylo ucineno pred zahajenim oddluzeni, nebo se ceka az po skonceni oddluzeni? Kdo muze naridit popripade odlozit rozhodnuti k prodeji nemovitosti? Dekuji za odpoved
 • eliska  - duchodova smlouva pri insolvenci
  dobry den nemate zkusenost s duchodovou smlouvou?mama chce abych ji podepsala ten to papir na 1200kc.bojim se ze tuto castku budu muset platit pokud prijde o praci.diky za odpoved
 • Mr. Abdulhamid  - Potřebujete cenově úvěr !!!
  Ahoj Nejdražší Zákazníci, Jedná se o jedinecnou príležitost, milost ve financování své potreby v rámci svých cinností, pri zohlednení krize soucasná svetová hospodárská. Jsme pujcovat peníze na všechny osoby, které splácet s úrokovou sazbou 3% sleva. email: abdulhamidfinance@gmail.com Dáme ji do všech oblastí S Pozdravem pan Abdulhamid
 • Alexandr  - insolvence a směnka
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně směnky a insolvence, když mám směnku(dal jsem půjčku) ale není důvod ji zatím vymáhat a splatnost je za 6let, a nyní bych šel do insolvence co se stane se směnkou? Propadne kvůli insolvenci?nebo se na insolvenci nevstahuje?nebo se musi prodat před insolvencí? předem děkuji za informaci
 • Bábová Jana  - povolená insolvence
  Dobrý den, prosím o sdělení, zda je možno v případě splátkového kalendáře kombinace s prodejem majetku, na který mám nárok po rozvodu(byt ve společném osobním vlastnictví),uveden v žádosti o povolení oddlužení do majetkové podstaty (po schválení insolvence- rozvod) vypořádání SJM dosud neproběhlo.V případě, že výtěžek dosáhne více než 30% (40-45%), musím dále plnit měsíční splátky do doby uplynutí 5 let? A z jaké částky?
 • neziskovky  - ODDLUŽENÍ ZDARMA
  Já osobně doporučuji bezplatné poradny, které vám zdarma, nezištně a ODBORNĚ pomohou. Hledejte zde: www.obcanskeporadny.cz nebo financnitisen.cz Jedná se o neziskové organizace, které mají mnohaleté zkušenosti v oblasti dluhové problematiky a k pomoci vám je nežene touha po zisku :-)
 • Daniel  - S těmi neziskovkami nevím, nevím...
  Zrovna s neziskovkami v této oblasti mám velmi špatné zkušenosti. Např. Vámi uvedená poradna při finanční tísni o.p.s. je zřizována a financována bankovním sektorem, tedy přímo komerčními věřiteli, které příliš netěší možnost oddlužení pro fyzické osoby, kdy mohou přijít až o 70% své pohledávky. Lpějí zbytečně na detailech, dokumentech, které mnohdy dlužník není schopen dát dohromady, mnoho případů odmítají, i když jsou řešitelné... Rozhodně většina jejich pracovníků nemá mnohaleté zkušenosti, dokonce se většina těchto "charit" obrací s dotazy na naši kancelář. Nevím co je na přiměřeném zisku špatného, zisk motivuje k lepším výsledkům, a pokud se nejedná o nějaké podvodníky, kterých je poměrně dost, tak doporučuji radši zaplatit přiměřenou cenu. V kvalitě asi tak stejný poměr, jako když volíte mezi trabantem a mercedesem.
 • lucie  - rada
  Dobrý den,maminka se dostala do finanční tísně,je ji 64 l et a bydlí v podnájmu.Zadlužila se spol hom...a provi....,jelikož má opravdu nízký důchod cca 6000,na bydlení ji přispívá socialka.zatím nemá žádnou exekuci,snažím se ji pomoci,ale už to nejde jelikož s manželem máme novostavbu a sami se máme co ohánět.Touto cestou zjištuji jestli může na sebe vyhlasit insolvenci.Děkuji za odpověd
 • INS partner  - Soudní oddlužení se zárukou
  Dobrý den, pokud oddlužení bude možné realizovat, nabízíme následující podmínky. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 776 255 552. • V oblasti soudního oddlužení pracujeme s klienty po celou dobu insolvenčního řízení. Klienti se o nás mohou opřít po celou dobu trvání insolvenčního řízení až do úspěšného a finálního schválení oddlužení. Tato skutečnost je zaručena ve smlouvě o spolupráci. • Ručíme klientům vrácením celé naší odměny v případě, že by soud oddlužení neschválil. Opět garantováno ve smlouvě s klientem. Klient má tak jistotu, že jednáme poctivě, v jeho zájmu a sdělujeme mu pravdivé informace. • Příznivé ceny. Žádné zálohy, žádné skryté poplatky, ale jedna předem jasně stanovená cena. Pro fyzickou osobu 5.900,-Kč až 9.900,-Kč. Pro manželský pár 10.900,-Kč až 13.900,-Kč. Naši odměnu je možné uhradit až v pěti měsíčních splátkách a insolvenční řízení zahajujeme ihned po úhradě první splátky (Příklad: úhrada ceny na čtyři splátky 4 x 2.000,-Kč, po úhradě první splátky 2.000,-Kč zahájení oddlužení)! • Odbornost, zkušenosti a poctivý přístup. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem si můžeme dovolit ve smlouvě s klientem ručit do výše celé naší odměny za přípravu, zpracování a vedení případu jak po právní stránce, tak i po stránce administrativní. • Jsme maximálně transparentní a otevření. Před zájemci nic neskrýváme, nenutíme klienty k podpisu smlouvy pod tlakem, v časové tísni ani ke studiu několikastránkových smluvních podmínek. Zájemcům zasíláme smlouvy o spolupráci s dostatečným předstihem (poštou, emailem), aby měli dostatek času vše v klidu projít, zkontrolovat a popř. se poradit. • Za naše klienty vždy kontrolujeme a případně napadáme neoprávněné požadavky věřitelů. Stává se totiž poměrně často, že někteří věřitelé přihlásí svou pohledávku s úroky, či pokutami, na které ze zákona nemá nárok! • Dokážeme zajistit za klienta veškeré zákonné podklady týkající se jeho závazků. Tuto službu jsme pojmenovali - DLUHOVÁ MAPA. Podrobnosti naleznete ZDE.
 • Roman  - Oddluzeni
  Vsem kdo jdou do insolvence doporucuji si projit vice nabídek, my jsme hledali skoro mesic - ceny se liší az o 15.000 kč -coz je hnus. Sli jsme do toho spolecne s manzelkou. nakonec jsme zvolili tuto spolecnost www.fpomoc.cz - cena nejnizsi a hlavne to nechteli najednou, ale ve splatkach. Zahajili nam to jiz po prvni uhrazene splatce. Takze vsem doporucuji, projdete si nejdrive vice nabidek, my s manzelkou usetrili 15.000kč tím, ze sme neskocili na špek hned první nabídce ;)
 • Pešek  - Další hezká reklama
  Zrovna týhle firmě bych nevěřil ani noc mezi očima... skutečně profesionálové:-))) Co další služby kromě nejnižší ceny? Záruka vrácení peněz v případě neúspěchu, spolupráce v průběhu celého insolvenčního řízení, zastupování klientů před soudem advokátem atp...?? V týhle firmě není ani jeden advokát!
 • Ludmila P.  - Pan Pešek je "chytý" jako delfín
  Pane Pešek, (předpokládám, že se schováváte za pseudo jméno, na napsání pravého jména totiž nemáte odvahu či mozkovou kapacitu). Jak jsem psala již v lednu tohoto roku, služby této společnosti jsem využila, nejen že mám vše již povolené a skoro rok mi řízení běží, ale dokonce mi jako jediní nabídli garanci ve smlouvě, že pokud nebude schváleno, vrací peníze. Zastoupení bylo kompletní, nemusela jsem se starat o nic a světe div se, pánové jsou právníci. Takže, než někomu zase nebudete věřit "noc" mezi očima a veřejně si zde vymýšlet ty vaše bláboly, tak si nejdříve ověřte informace. V této společnosti jsou pouze advokáti či právníci, ale to takové jednoduché stvoření jako jste Vy, to může těžko vědět. Prošla jsem nabídky třech společností, tato byla 4.tá v pořadí, takže mohu posuzovat. Hezký den. Ludmila.
 • petr  - blbost
  Proč někomu za vyřízení platit když jsou organizace které vám to udělají zadarmo např. pod křídly atd :-)
 • moskvič  - insolvence
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat muže me firma vyhodit z prace kdyz mam isolvenci dekuji za informace
 • Petraam
  Dobrý den, ano, mohou Vás propustit. V průběhu insolvence je Vaše povinnost zajistit si příjem, zaměstnavateli z Vaší insolvence vzniká "pouze" povinnost provádět Vám srážky ze mzdy.
 • Mr Wagner
  Dobrý den všem, Jsem soukromý věřitel, nabízím úvěr ve výši 3%, to je legitimní společnost se ctí a rozdíl jsme připraveni vám pomoci v jakékoli finanční problém, který jste nabízíme všechny typy úvěru, takže pokud máte zájem o tuto nabídku půjčky laskavě kontaktujte nás na e-mail: wagner_firm1@blumail.org Také poskytnout detaily, abychom mohli pokračovat s půjčkou ihned. název: Částka potřebná: doba trvání: země: Účel úvěru: Měsíční příjem: Telefonní číslo: Kontaktujte nás s výše uvedených údajů o náš e-mail: wagner_firm1@blumail.org Pozdravy vám všem.
 • Jarda  - oddluzneni
  Dobry den chtel bych se zeptat podaval jsem oddluzneni a pan co zpracovaval papiry mi rekl ze jsem na internetu napsan ze jsem olvencnim v insolvecnim rizeni nemohu nic najit muzete mi poradit Vokurka Jaroslav r.c.750226/4781 bystrice nad perstejnem dekuji
 • Česká insolvenční poradenská  - odpověď
  Návrh Vám byl odmítnut.....bližší informace na https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=Vokurka&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=Jaroslav&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=&datum_akce_od=&datum_akce_do=&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI . Pokud chcete vědět, zda splňujete podmínky nebo proč vám byl návrh soudem odmítnut, ráda Vám poradím
 • Ludmila P.  - Oddlužení
  Já jsem po dlouhém hledání všemožných odborníku na oddlužení narazila konečně na firmu, která mi bezproblémově provedla celým oddlužením a vše za mě zařídila. O to víc mě překvapilo, že jsem nemusela platit ty obrovské částky, co po mě chtěli ostatní firmy. Návrh mi vypracoval přímo advokát a byl ihned schválen. Kontakt na firmu je www.fpomoc.cz info@fpomoc.cz 723 777 111. Pokud hledáte pomoc v oblasti oddlužení, tak mohu vřele doporučit právě tuto společnost :)
 • Petr  - HAHAHA
  Tak to vám určitě zpracoval právník:-)) Dobrá reklama, vůbec nikdo to tady nepoznal:-)) Další tuctová firma o dvou lidech, kde o sobě tvrdí, že jsou profesionálové... nenechte se vysmát.
 • Mirka  - Proč HAHAHA
  Taky mi nabízely společnosti na oddlužení,že pro mně udělají možné,nemožné cca.za 8tis.Ale existují poradny,kde Vám úplně to samé udělají zadarmo,což byl můj případ.13.11.2014 byl se mnou sepsán návrh,18.11 návrh došel k soudu a již mám povoleno oddlužení.Opava-Eurotopia,takto pomáhají lidem a tímto jim děkuji.
 • Petr  - HAHAHA
  Právníka tam mají pouze jednoho, vše ostatní jsou sociální pracovnice, tudíž přípravu jednoduchého insolvenčího návrhu asi zvládnou... nicméně celé insolvenční řízení probíhá několik měsíců a může nastat nemálo procesních úkonů, nehledě na další a další komplikace ohledně např. majetku či dědictví atp... Jednoduché případy.... asi jo, ale složitější v žádném případě.
 • Ludmila P.  - Chytry pan Petr
  Pane Petře, váš příspěvek zřejmě odpovídá vaší inteligenci, proto ho mohu omluvit. Samozřejmě že je to reklama - to je to nejmenší, jak mohu firmě, která mě osobně pomohla poděkovat. Podělit se o mou osobní zkušenost. Mě osobně velice pomohli. Pokud pro mě někdo provede službu, se kterou jsem na 100% spokojena, ráda mu reklamu udělám, jako v tomto případě. A k vašemu překvapení, mi návrh zpracovával přímo advokát. Mejte se krasne. Ludmila.
 • Michaela  - žádné placení
  Dobrý den, pokud jste zaplatili, pak zbytečně.Poradna při finančni tísni, mi vše zpracovala zdarma. Oddlužení schválené.
 • Dan  - Pojištění
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li si mohu na sebe vzít životní pojištění pokud jsem v insolvenci či nemohu předem děkuji za odpovědd.
 • Heinrich Jesse  - Kontaktujte nás pro vašeho úvěru nabízíme úvěr
  Dobrý den, pro širokou verejnost, jsem Heinrich Jesse Financní poradce a úver veritel. My rozdávat pujcky na renomovaných jak osobní, jednotlivci, spolupracují firmy a investory. Zajištujeme auto úvery, Pronájem Úver, osobní pujcky, obchodní úver, vzdelávání úver, dluh konsolidace, E.T.C. Budu rád, že dobré služby pro vás, kontaktujte nás e-mailem, pokud zájem o naše služby a také nás mužete kontaktovat s informací je níže: Jméno: Zeme: Místo: Pujcka Cástka potrebná: Doba trvání úveru: Telefon #: Dekuji vám, kontaktujte nás s temito informacemi je krátký v dobré víre, aby si zacala. Kontakt Jméno: Heinrich Jesse Kontakt E-mail: jesseserv01@gmail.com
 • iveta cermakova  - drazba
  dobry den.chtela bych se zeptat.moji rodice splaci dluznou castku,pravidelne kazdy mesic jim je castka ztrhavana z duchodu i presto jim exekutor vyhlasil drazbu na byt.da se v tomto pripade neco udelat??ma na to exekutor pravo??dekuji za odpoved a za radu.
 • Slavíková Marie  - oddlužení
  Má dluh 400000 Kč
 • Veronika
  Dobrý Den, chtěla jsem se zeptat, jestly je možné, aby moje právnička, si za každého věřitele brala 1000 kč, ale pozor, s tím, že Mi nevrátila za věřitele, kteří se do Mé insolvence nepřihlásily? ... Ptám se, protože mi to přejde falešné, a Měla by za každého věřitele, který se nepřihlásil, vrátit 1000 kč, s tím, že se z 1 věřitele dokážou udělat tisícovky až tři .. prosím o radu ať konečně vím, co je pravda :) Děkuji za případnou odpověď :)
 • stany  - osobní bankrot a smlouva o důchodu
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat když se za mě někdo zaručí a uzavře se mnou smlouvu o tzv. důchodu a po celou dobu za mě bude platit splatku k rukám insolvenčního správce bude nějaký problém kdyby jsem prišla o zaměstnání nebo i když budu nezaměstnaná je to důvod na zrušení osobního bankrotu děkuji
 • Leona  - zpětvzetí insolvenčního návrhu
  Dobrý den, nemám příjem a podala jsem insolvenční návrh s tím, že bude zpeněžena majetková podstata. Soud však rozhodl, že prodej bytu nepokryje 30% pohledávek, kromě toho mi uložil zaplatit 50.000 na náklady insolv. správce a to zřejmě pro řešení konkurzem. Požadovanou sumu jsem nezaplatila, protože ji nemám. Co, prosím, mohu nyní očekávat? Ale základní dotaz mám tento: Když návrh vezmu zpět já anebo mi jej soud zcela zamítne, mohu podat návrh znova a s novými podmínkami (příjem ze zaměstnání + darovací smlouva na splátky)? Anebo už tak či tak proběhne konkurz a nemám žádnou šanci to změnit? Velmi děkuji za odpověď.
 • Jirka  - dotaz o oddlužení
  Dobrý den, chci se dotázat zda mohu požádat o oddlužení,když jsem podnikal, ale dluhy nepochází z podnikatelské činnosti. V současné době již nepodnikám
 • Mgr. Jaroslav Klíma  - Stáhněte si ebook POMOCNÍK DLUŽNÍKŮ zdarma
  Stáhněte si ebook POMOCNÍK DLUŽNÍKŮ zdarma z webu společnosti INS partner. Více na www.inspartner.cz Můžete o oddlužení požádat, ale příprava bude o něco komplikovanější, protože budete muset soudu detailně prokázat a doložit, že Vaše závazky z podnikání skutečně nepochází. S pozdravem
 • JAN DUDLAK  - Info
  Dobrý den chci se zeptat a zaroven poprosit o radu mám dluhy ale dělám na dobu učitou to je na rok ale prodlužují mi to každy rok mužu žádat o odlužení? díky
 • Mgr. Jaroslav Klíma  - Reakce
  Dobrý den, za určitých podmínek můžete i v tomto případě zahájit oddlužení. Pokud byste měl zájem, probral bych s Vámi Vaši situaci a poradil Vám, jak dál ve Vašem případě nejlépe pokračovat. Můžete mě kontaktovat na emailu: rychlainsolvence@seznam.cz. Popř. doporučuji obrátit se na web společnosti INS partner, kde získáte další množství důležitých informací, včetně možnosti stáhnout zdarma informační příručku Pomocník dlužníků. To vše na www.inspartner.cz S pozdravem
 • jj  - osobní bankot
  Dobrý den, dcera je na mateřské - sama bez partnera . Dostala se do finančních problémů. Kdyby vyhlásila osobní bankrot, nevezmou jí dítě?? Děkuji
 • Slávek  - Slávek - oddlužení
  Jen se chci zeptat, zda kdyz mi vznikly dluhy ne z podnikatelske cinnosti ale zaroven podnikam a soucasne dluzim na socialce, zda kdyz se necham oddluzit a nebo na me soud uvali insolvencni rizeni se insolvence vzahuje na veskere dluhy, tedy i na ten u socilalky. Dekuji za odpoved a za radu.
 • Dajoš  - skrácení:
  Dobrý den:Prosím vás chtěl jsem se zeptat,splácím insolvenci více než 2 roky a mám splaceno více než 75%. Mohl bych požádat o snížení výše splátek nebo snížení let,a 5 na 3-4? Děkuji Bogumský
 • martin  - bankrot
  Dobrý den,potřebuji se zeptat,zdali je možné při podání žádosti na os. bankrot sloučit dluhy v rodině? např. když máme dluhy já i matka,máme stejné trvalé bydliště,jestli jde dát dluhy jako celek.někdo mi říkal že to jde u manželů,ale jde to i takto:matka-syn??děkuji za odpověd
 • Mgr Jaroslav Klíma  - Reakce
  Dobrý den Martine, bohužel tento postup není možný. Pokud byste měl zájem, probral bych s Vámi Vaši situaci a poradil Vám, jak dál ve Vašem případě nejlépe pokračovat. Můžete mě kontaktovat na emailu: rychlainsolvence@seznam.cz, popř. prozvoňte tel. číslo 776 255 552 a obratem se Vám ozve přímo pan Wimmer ze společnosti INS partner. S pozdravem
 • Jana  - insolvence
  Dobrý den, vzhledem k nemoci mého otce a řízení o zbavení jeho svéprávnosti, jsme nestihli ve stanovené lhůtě přihlásit jeho pohledávku do insolvenčního řízení. Potřebovala bych poradit jaké máme nyní možnosti. Předem děkuji
 • Martina Hr.  - smlouva na dobu neurčitou
  Dobrý den, ráda bych zaměstnala paní, která je v insolvensčním řízení. Paní mi tvrdí, že je nutné, aby měla podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Já se tuto inforaci nikde nedozvěděla a smlouvě na d. neu. se samožřejmě bráním. Proto bych se Vás ráda zeptala, zdali je to běžné, že osoby v insolvenčním řízení musí mít podepsanou pouze smlouvu na d.neu.? Děkuji za Vaši odpověď, Martina
 • Jaroslava  - Insolvence pro důchodce
  Dobrý den mám maminku v důchodu ke kterému si přividěláva jejich čistý příjem je 25 000 měsíčně a ráda bych věděla jak a kde si má zažádat o insolvenci a jaké doklady k tomu bude potřebovat a zda je insolvence také pro důchodce.Děkuji
 • Daniel
  Dobrý den, dostatek informací můžete čerpat z www.insolvencnizakon.cz, popř. mi napište na email: rychlainsolvence@seznam.cz svůj dotaz a pokusím se Vám poradit, nebo pomoci. Můžete také volat na 776 255 552. Přeji hezký zbytek dne
 • Dan  - Lze podat návrh na insolvenci fyzické osoby bez tr
  Dobrý den, pokud vlastním nemovitost, je vůči mě vedeno exekuční řízení a mám i nějaký movitý majetek. Mohu podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a požadovat zpeněžení majetkové podstaty? Nechci, aby mou nemovitost prodával v dražbě exekutor. a) výše mých závazků převyšuje hodnotu mých aktiv (nemovitý a movitý majetek) b) moje aktiva převyšují výši mých závazků Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
 • Lukas  - Insolvence
  Dobrý den chtel bych se zeptat u koho mam zahajit insolvencni rizeni??JEstli u soudu nebo u nejake agentury...Dostal jsem cislo od zname na nejakou pani ktera se tim zabiva a ta po me pred zahajeni chtela nejdrive 14000,- tak jsem od toho couvl a hledam radu...Dekuji za odpoved....
 • Petr  - Rada
  Dobrý den, nedoporučoval bych Vám bez odborných znalostí podávat návrh na soud. Podívejte se na www.inspartner.cz, nebo www.pomocnikdluzniku.cz, kde Vám pomohou a nebude Vás to stát 14.000,-Kč předem:-)
 • Renata  - insolvence
  Dobrý den po ztrátě zaměstnání se vezeme dluhy narostly nevíme co dál.V současnosti máme s manželem slušné přimy,ale už tuto řetězovou reakci nejsme schopni zvládnout.Exekuce přede dveřmi bojíme se o bydlení chceme si všechny závazky zaplatit,ale nejde to tak rychle.Může nam někdo poradit jak na insolvenci nikdy jsme se s ničím podobným nesetkali.Zkoušeli jsme oddlužovací společnosti,ale závazky narosly ještě více.Jesli tedy někdo můžete prosím pomozte,děkuji za pomoc nebo radu
 • lanalee  - zamítnutí návrhu na oddlužení zaměstnance - postup
  Mám dotaz jako mzdová účetní - pokud příjde zaměstnanec s tím, že podal návrh na insolvenční řízení, měla bych tedy na základě ověření v rejstříku zastavit veškeré dosud zavedené srážky (exekuce) tohoto zaměstnance. Ale co když bude tento návrh na oddlužení zamítnut ? Soud zaměstnavateli oznámení o zamítnutí nepošle, zaměstnanec samozřejmě nic neohlásí ... musí mzdová účetní každý den prolistovávat insolvenční rejstřík, zda nedošlo u zaměstnace k nějaké změně ? Jaký je správný postup pro mzdovou účtárnu, aby nedošlo k nějakému prodlení v provádění exekučních srážek, pokud dojde k zamítnutí žádosti o oddlužení ? Děkuji
 • iveta  - incolovence
  chci se zeptat pokud neprojdu incolovencnim soudemco se muze stat zustanu zadluzena este vic kdyz musim zaplatit predem dekuji za odpoved
 • martina
  a ještě jedna otázka.Bydlí s námi dospělá dcera,týkají se i jí naše dluhy?A navíc syn má tady trvalé bydliště,ale bydlí u přítelkyně a druhá dcera má s jejím manželem u nás trvalé bydliště,ale oba bydlí jinde.Těch se to bude týkat?Nebo ty dluhy se týkají pouze mne a manžela.Děkuji ještě jednou za odpověď.
 • martina  - rodinné pojištění
  S manželem budeme podávat na oddluýení splátek-insolvenci.Chtěla jsem se zeptat,když mi v r.2014 dojde rodinné pojištění-životní,musím ho pak poskytnout,tzn.všechny peníze z pojištění jim musím dát,nebo si ho mohu (pojištění)prodloužit dál?Děkuji za odpověď.
 • Diblinka  - Insolvence
  Dobrý den, mám dotaz, pracuji již několik let v bance, tu praci mám ráda a mám spoustu spokojených klientů, kteří se za mnou vracejí.Tíží mne jedna věc.Jistou dobu přemýšlím o své finanční situaci, která není růžová.Bohužel jsem uvěřila "kamarádům" a vzala na sebe několik úvěrů.První rok byl v pohodě, splácelo se tak jak mělo a já neměla sebemenší důvod pochybovat o přátelství.Jenže poslední rok se už nesplácí, a já jsem na dluhy zůstala sama, splácím jak se dá, ale mám jisté prodlevy.Uvažuji tedy o insolvenci, jenže mám strach, že příjdu o praci, kterou mám ráda.Je možné, aby mne banka propustila z důvodu insolvenčního řízení na mou osobu? Děkuji za reakce D.
 • Renča  - insolvence
  Mám podobný problém,taky pracuji ale na poště . neporadíte mi tedy jak jste dopadla?? Zdravím a děkuji
 • Jiří Kincl  - insolvenční řízení
  Všem přeji hezký den. Začalo to dne 28.7.2008, kdy jsem se ocitl na ARO Benešov.Po několika dnech hospitalizace na ARO a poté na jipce jsem se dozvěděl že mám cukrovku prvního tipu a už navždy si budu píchat inzulí, a tím to všechno začlo. V tuto dobu jsem byl jakože OSVČ, čímž se stalo, že my byla neschopenka vrácena, stím že nemám na nic nárok.Tím se my stalo to, že jsem se nemohl ani přihlásit na úřad práce, z toho důvodu že jsem byl na neschopence, která trvala cca 12.měsíců a podotýkám že za těch 12 měsíců jsem nedostal opravdu ani životní minimum ani nic jiného.A vzhledem k tomu, že my vrátily neschopenku s tím že namám nanic nárok, měl bych si dále sám platit i zdravotní a sociální což jsem tedy neplati, z prostého důvodu, neměl jsem z čeho.Takže jsem celých 12 měsíců neplatil zdravotní ani sociální a teď zdravotní pojišťova udělala to že my dlužnou částku strhává ze mzdy. Dále jsem měl osobní půjčku v bance, která mi po několika dopisech odepsala v tom smyslu, že na další dopisování semnou nebude nijak reagovat a vše předala exekutorské firmě.S těmi exekutory jsem se také snažil nějak domluvit, splácel jsem každý měsíc nějakou částku, někdy 4 a někdy 2 tisíce, prostě jak to šlo a podle toho co my zbylo po stržení ze zdravotní pojišťovny. Poté jsem začal opět marodit 21.9.2010 a můj zaměstnavatel nebyl schopen doručit neschopenku na patřičný úřad, tato neschopenka došla až 9.2.2011, a to se prosím jedná o jednu z největších firem u nás (OBI),taže se stalo to že jsem neplnil své závazky a přišlo mi opět od exekutora už soudní rozhodnutí na zaplacení celé částky s dalším navýšením, k tomu jsem v této firmě dostal k 31.12.2011 výpověď, smlouva na dobu určitou. A z tohoto vznikla situace, že hrozí příchod exekutora na mé trvalé bydliště (k rodičům) kde se déle jak 10 let nezdržuji. Všechny tyto okolnosti veldy i k tomu, že můj vztak s rodiči se úplně rozpadl a jenom se snimy hádám, nevídáme se a oznamují mi pouze že tam mám opět nějakou doporučenou poštu a neustále mi jen nadávají.Už nevím co a jak dál, psichicky jsem úplně na dně. Vzhledem k tomu že jsem diabetik, tak při jakémkoliv pohovoru ohledně zaměstnání neuspěji, jakmile se zeptají na můj zdravotní stav, tak vetšinou tento pohovor ukončí slovy že se my ozvou. Vzhledem k tomu že jsem vyučený truhlář, tak se bohužel moje vyučení neschoduje stím že jsem diabeti na inzulínu. Když jsem v evidenci na úřadě práce, tak si tam semnou nevědí rady,po otázce na rekvalifikačí kurz jsem od nich nedostal dodnes žádnou odpověď. Zkoušel jsem i na doporučení svých doktorů zažádat o invalidní důchod, vzhledem k tomu jak jsem se stal diabetikem, tak všichi doktoři byli na 100% přesvědčeni otom, že ho dostanu alespoň na tu nejkratší možnou dobu. A ta dotyčná osoba co otom rozhodovala, ani neotevřela mojí složku, natož aby si v ní něco přečetla, mi ještě mezi dveřma co mě spatřila jen oznámila že jsem mladý a že si práci najdu. Tak pokud my někdo dokážete nějak poradit, co mám dělat. Ještě se chci zeptat, když mi z důvodu neschopnosti mého zaměstnavatele vznikl nějaký dluch, mohu po něm žádat náhradu či ne. Nebo poraďte kam mám zajít kdo my poradí co a jak mám udělat.
 • Jana  - Stížnost
  Co se týká invalidního důchodu, podejte stížnost nebo novou žádost o invalidní důchod. Na to máte plné právo.
 • Jiří Kincl  - insolvenční řízení
  Všem přeji hezký den. Začalo to dne 28.7.2008, kdy jsem se ocitl na ARO Benešov.Po několika dnech hospitalizace na ARO a poté na jipce jsem se dozvěděl že mám cukrovku prvního tipu a už navždy si budu píchat inzulí, a tím to všechno začlo. V tuto dobu jsem byl jakože OSVČ, čímž se stalo, že my byla neschopenka vrácena, stím že nemám na nic nárok.Tím se my stalo to, že jsem se nemohl ani přihlásit na úřad práce, z toho důvodu že jsem byl na neschopence, která trvala cca 12.měsíců a podotýkám že za těch 12 měsíců jsem nedostal opravdu ani životní minimum ani nic jiného.A vzhledem k tomu, že my vrátily neschopenku s tím že namám nanic nárok, měl bych si dále sám platit i zdravotní a sociální což jsem tedy neplati, z prostého důvodu, neměl jsem z čeho.Takže jsem celých 12 měsíců neplatil zdravotní ani sociální a teď zdravotní pojišťova udělala to že my dlužnou částku strhává ze mzdy. Dále jsem měl osobní půjčku v bance, která mi po několika dopisech odepsala v tom smyslu, že na další dopisování semnou nebude nijak reagovat a vše předala exekutorské firmě.S těmi exekutory jsem se také snažil nějak domluvit, splácel jsem každý měsíc nějakou částku, někdy 4 a někdy 2 tisíce, prostě jak to šlo a podle toho co my zbylo po stržení ze zdravotní pojišťovny. Poté jsem začal opět marodit 21.9.2010 a můj zaměstnavatel nebyl schopen doručit neschopenku na patřičný úřad, tato neschopenka došla až 9.2.2011, a to se prosím jedná o jednu z největších firem u nás (OBI),taže se stalo to že jsem neplnil své závazky a přišlo mi opět od exekutora už soudní rozhodnutí na zaplacení celé částky s dalším navýšením, k tomu jsem v této firmě dostal k 31.12.2011 výpověď, smlouva na dobu určitou. A z tohoto vznikla situace, že hrozí příchod exekutora na mé trvalé bydliště (k rodičům) kde se déle jak 10 let nezdržuji. Všechny tyto okolnosti veldy i k tomu, že můj vztak s rodiči se úplně rozpadl a jenom se snimy hádám, nevídáme se a oznamují mi pouze že tam mám opět nějakou doporučenou poštu a neustále mi jen nadávají.Už nevím co a jak dál, psichicky jsem úplně na dně. Vzhledem k tomu že jsem diabetik, tak při jakémkoliv pohovoru ohledně zaměstnání neuspěji, jakmile se zeptají na můj zdravotní stav, tak vetšinou tento pohovor ukončí slovy že se my ozvou. Vzhledem k tomu že jsem vyučený truhlář, tak se bohužel moje vyučení neschoduje stím že jsem diabeti na inzulínu. Když jsem v evidenci na úřadě práce, tak si tam semnou nevědí rady,po otázce na rekvalifikačí kurz jsem od nich nedostal dodnes žádnou odpověď. Zkoušel jsem i na doporučení svých doktorů zažádat o invalidní důchod, vzhledem k tomu jak jsem se stal diabetikem, tak všichi doktoři byli na 100% přesvědčeni otom, že ho dostanu alespoň na tu nejkratší možnou dobu. A ta dotyčná osoba co otom rozhodovala, ani neotevřela mojí složku, natož aby si v ní něco přečetla, mi ještě mezi dveřma co mě spatřila jen oznámila že jsem mladý a že si práci najdu. Tak pokud my někdo dokážete nějak poradit, co mám dělat. Ještě se chci zeptat, když mi z důvodu neschopnosti mého zaměstnavatele vznikl nějaký dluch, mohu po něm žádat náhradu či ne. Nebo poraďte kam mám zajít kdo my poradí co a jak mám udělat.
 • Simona  - osobní bankrot
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli osobní bankrot může podat osoba na mateřské dovolené. Také bych se Vás chtěla zeptat ohledně dluhů s podnikání. Četla jsem, že i dluhy s podnikání můžete zahrnout do osobního bankrotu, podmínkou je ukončení podnikání. Děkuji za odpověď
 • Patová  - dům v zástavním právu
  Chtěla jsem se zeptat,pokud mám dům v hodnotě 300 000kč,je v zástavním právu stavební spořitelny,která je mezi věřiteli,dnes soud rozhodl o splátkovém kalendáři,ale stav.spořitelna má dům a má se sama rozhodnout,zda ho prodá,část si nechá a zbytek pošle našemu správci.Otázkou je zda,když se se spořitelnou dohodneme o tom,že po uplynutí pěti let,začneme dál splácet náš dluh vůči této spořitelně,jestli neporušíme to,že si již nebudeme brát jinou půjčku.Prosím poraďte mi co mám dělat,nechci o dům přijít.Děkuji Patová
 • jiri novak
  dobry den chtel bych se zeptat jestli je mozne oddluzeni pokud jsem 5mesicu osoba samostatne vydelecne cinna, avsak me dluhy nevznikli z podnikani
 • Marie  - Insolvence
  Dobrý den, chtěla bych na sebe vyhlásit úpadek, ale vlastním část nemovistosti (bytu), druhou půlku vlastní bývalý manžel. Je možné získat schválení úpadku bez nutnosti prodat moji část nemovitosti? Děkuji za odpověď
 • Martina  - Oddlužení
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Dostali jsme se s přítelem do finanční tísně a to tak,že naše pohledávky převyšují příjem rodiny.Poraďte mi prosím co dělat.Já jsem na mateřské dovolené a přítel je ve zkušební době.
 • M.I  - bankrot
  Dobry den, jelikoz jsem se dostala do prblemu kdy uz nezvladam platit splatky z duvod ze jsem naletela pochybnym pujcka..a ted do konce mesice musim zaplatit splatky na ktere nemam. Protoze mi nic jinyho nezbyva, rozhodla jsem se vyslasit bankrot. Vsechny podklady jsem si obstarala ale ted nevim na koho se obratit.. Sice uz mi nekolik lidi volalo na oddluzeni ale od te doby co mi vsichni slibili uver a jen mi vybrali ucet, bojim se ze zase naletim... Muzete mi prosim poradit nejakeho solidniho cloveka ci firmu ktera mi pomuze. Jsem z jiznich cech Dekuji M
 • Magda  - oddlužení
  Prosím o radu jak a kde sehnat formulář moc děkuji
 • Věra Syková  - Dotaz
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Dostali jsme se s manželem do finanční tísně a to tak,že naše pohledávky převyšují příjem rodiny.Zatím ještě nemáme nikde dluh(myšleno,že by nebyla zaplacená nějaká splátka,poraďte mi prosím co dělat.Oba jsme zaměstnáni na dobu neurčitou a v dohledné době nás nečeká výpověď z pracovního poměru.Děkuji moc za odpověď
 • Marie  - oddlužení
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mohu zažádat o oddlužení, když mám dluh z podnikání u ČSSZ a ZP, který řádně splácím dle splátkového kalendáře, ale přibyly mi další dluhy z minulosti, které se několikanásobně navýšily a i kdybych chtěla sjednat sp. kalendář, tak mi na to nebude stačit příjem. Díky za radu.
 • Anna  - Dotaz
  Prosím kam se mám obrátit.To mám jít rovnou na soud a požádat o nějaký formulář k oddlužení nebo jak to je?Poraďte mi prosím Děkuji
 • Aleš  - věřitel
  Dobrý den. Chci se zeptat ... Když dlužník zažádá o oddlužení a podá insolvenční návrh tak co musí udělat věřitel? Musí se věřitel někde zaregistrovat? Je na to nějaký formulář? Jakou část dluhu od dlužníka dostane? Děkuji za informace
 • Jana -dotaz  - oddlužení a konkurs
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,když máme velký dluh s matkou.Matka na oddlužení a já na konkurs.Na prodej je rodiiný dům a pozemky.Jakým způsobem by se to udělalo.? Děkuji za odpovědˇ.Děkuji
 • Vladimíra Vachová  - oddlužení
  dobrrý den dostala jsem se do finanční tísně,mam slovenske občanství ale žiji více jak 4 roky včechách v současne době jsem na materske dovolene ale jsem zaměstnaná.Chtěla bych vědět jestli můžu o bankrot fyzicke osoby žádat i já když nemám české občanství děkuji za odpověd
 • Šádí Obrovský  - Zaměstnavatel nezaplatil.
  Dobrý den, potřeboval bych poradit v jedné věci ohledně mého bývalého zaměstnavatele. Tedy k věci .. při rozvázání pracovního poměru dohodou, byla mi zadržována výplata aniž by bylo nějakém způsobem zdůvodněno, a to ani ústní ani písemnou formou poraďte mi prosím v této záležitosti jak mám dále postupovat. Podnik ve kterém jsem pracoval na mé vyzvi žádným způsobem nekomunikuje.pracovní poměr byl sjednán řádnou pracovní smlouvou. předem Vám děkuji za odpověď.
 • david  - odlužnění
  Dobrý den mužete mi poslat nějaké adresy nebo tel. čisla na někoho kdo mi pomohl podat osobní bankrot fyz.osoby?Předem děkuji
 • Josef  - Insolvence
  Chci se zeptat co mám dělat když jsem si dne 23.3 2010 podal žádost o insolvenci u člověka který insolvence zprostředkuje přes právnika. Na několikeré dotazy mně řekli že je to pdané nebo že to podají a nakonec mi řekl ten pán že na to zapomněli.Veškeré doklay včetně trestního rejstříku který už propadne po třech měsicích jsem jim dal. Zaplati jsem za sprostředkování 8000 Kč. Co mám prosím Vás dělat? Mam invalidní důchod a manželka starobní a za dveřma exekutora. Děkuji.
 • Josef  - Insolvence
  Chci se zeptat co mám dělat když jsem si dne 23.3 2010 podal žádost o insolvenci u člověka který insolvence zprostředkuje přes právnika. Na několikeré dotazy mně řekli že je to pdané nebo že to podají a nakonec mi řekl ten pán že na to zapomněli.Veškeré doklay včetně trestního rejstříku který už propadne po třech měsicích jsem jim dal. Zaplati jsem za sprostředkování 8000 Kč. Co mám prosím Vás dělat? Mam invalidní důchod a manželka starobní a za dveřma exekutora. Děkuji.
 • Radek  - oddlužení
  Jaká je teda možnost pro člověka kterému vznikl dluh z podnikání pouze u ČSSZ a ZP ale ne na daních nebo podnikatelském úvěru. Ale pokud jsou ještě dluhy další, ale ne spojené s podnikáním. Děkuji za odpověď a případnou radu.
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Další články této kategorie

Vyhledávání

Co je nového?

 • 29.1.2016 rekordní návštěvnost - 16.053 lidí
 • od 16.8.2016 je ve webu přes 28.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 6.9.2016 má poradna na Facebooku přes 10.500 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 24.10.2016 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. K. Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. J. Vopička
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. H. Wernerová (přednostní dot.)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. Š. Ocelíková (spr., trest., rodinn. pr.)
Mgr. R. Dostál
Ing. M. Janečková - daň. poradce
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. J. Rosák
Mgr. K. Štěpánková
Mgr. M. Zeman
Mgr. J. Koutný
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská
Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. M. Janovcová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová
Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková
Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová
Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková
Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy srpen 2016: 286.339

Počet stránek v systému:
28.737

Banner