Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Strašák jménem exekuce

 

Osnova stránky:

Možnosti obrany povinného (dlužníka) v exekučním řízení a v řízení o soudním výkonu rozhodnutí se dozvíte ve stránce "Vymáhání dluhu soudně, exekučně"


Co se vám nejčastěji stává v souvislosti s exekucí

„…o exekuci jsem nevěděl…“

Exekuce není v žádném z případů nařízena „samovolně“ oprávněným a soudním exekutorem. Vždy ji nařizuje místně příslušný exekuční soud a to na základě návrhu oprávněného, který musí disponovat pravomocným a vykonatelným rozhodnutím nalézacího soudu, tj. soudu, který mu přiznává vůči dlužníkovi pohledávku. Z výše uvedeného je tedy patrno, že o dluhu se rozhoduje v průběhu nalézacího  řízení u soudu, během kterého má povinný (žalovaný dlužník) možnost vyjádřit se k žalobě – dluhu. Proto nebuďte pasivní. Sice víte, že jste povinen dluh zaplatit, ale nemáte-li finanční prostředky na zaplacení celého dluhu, dostavte se k soudu, který by Vám měl po vylíčení Vaší situace vyjít vstříc a uložit Vám povinnost hradit dluh ve splátkách. Později Vám exekutor vyhovět nemusí, činí tak z dobré vůle.


„…nebylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce…“

Usnesení o nařízení exekuce doručuje ze zákona soudní exekutor, a to nejpozději s prvním exekučním příkazem (nikoli tedy dopředu).


„…odvolání proti exekuci…“

Opravný prostředek proti povinnost zaplatit dluh můžete uplatnit:
 1. již v nalézacím řízení u soudu
  1. Obvykle je proti povinnému (dlužníkovi) vydán v naléžacím řízení pouze PLATEBNÍ ROZKAZ, u něhoj platí, že pokud dlužník do 15ti dnů nepodá odpor, nabude právní moci a stává se exekučním titulem. Proto, jestliže Vám domů příjde PLATEBNÍ ROZKAZ neváhejte proti němu podat odpor - bude zahájeno soudní řízení, ke kterému se dostavte a vyličte u soudu svou situaci. Pak získáte např. povinnost hradit dluh ve splátkách, kterou Vám nikdo poté neupře.
  2. Pokud není vydán platební rozkaz, ale vede se soudní řízení a jste předvolán, dostavte se a sdělte soudu vše dle výše uvedeného.
 2. v exekučním řízení
  1. od 1.1.2013 bylo z exekučního řádu vyjmuta část procesu, kdy soud pověřil exekutora USNESENÍM, které muselo po uplynutí odvolací lhůty nabýt právní moci. Nyní soud takě pověřuje exekutora vedením exekuce, ovšem pověřením, které není rozhodnutím, tudíž se nelze odvolat. Možnost obrany proti exekuci se sjednotila pod institut zastavení exekučního řízení podle § 55 exekučního řádu. O vašem návrhu musí exekutor vždy rozhodnout. Pokud je rozhodnutí negativní, lze se proti němu odvolat k exekučnímu soudu.

„…příliš vysoké náklady exekuce…“

Náklady exekuce hradí povinný a jsou složeny z odměny exekutora (paušálně - např. u exekuce na zaplacení peněžité částky min 3.000,- Kč nebo 15 % z vymáhané částky), náhrady paušálně určených či vynaložených hotových výdajů (min. 3.500,- Kč), náhrady za ztrátu času při provádění exekuce a náhrady za doručení písemností.
Minimálním nákladem exekuce je tedy částka 6.500,- Kč + 21% DPH, tj. 7.865,- Kč.


„…exekutor zabavil věci, které nepatří povinnému…“

Exekutor má právo postihnout věci, u kterých se lze domnívat, že jsou ve vlastnictví povinného. V případě, že postihne věc, jež je  ve vlastnictví jiné osoby musí její vlastník podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc sepsal.


„…exekutor vydal exekuční příkaz prodejem nemovitosti…“

Samotný příkaz prodejem nemovitosti ještě neznamená její prodej. Jedná se především o nástroj, kterým exekutor donutí povinného svůj dluh řešit. V případě, že je návratnost dluhu v nedohlednu rozhodne exekutor o prodeji nemovitosti, určí znalce k ocenění nemovitosti a teprve potom vydá dražební vyhlášku, kterou stanoví termín dražby.


„…vstoupím do insolvence a exekuce mne mine…“

Podáním přihlášky do insolvenčního řízení a případným povolením oddlužení se exekuční řízení a účinky exekučních příkazů přerušují. V případě úspěšného oddlužení po pěti letech, je exekuce ukončena, ale v případě konkursu nebo zamítnutí povolení oddlužení, je v exekučním řízení dále pokračováno.

 

A DALŠÍ DOTAZY ...

V rámci exekuce je můj příjem postižen srážkami ze mzdy, může exekutor kromě toho zabavit i mé finanční prostředky na účtu (zabavit mé movité věci)?
Je na uvážení exekutora, který ze způsobů provedení exekuce zvolí. Je-li to dle jeho názoru účelné, může být vedle sebe využito i více způsobů, vedle srážek ze mzdy tedy může dojít i k zablokování Vašeho účtu či návštěvě Vašeho bytu za účelem sepsání a zabavení Vašich movitých věcí atd. Exekutor tedy může řešit exekuci jedním či všemi způsoby.

Může exekutor zabavit finanční prostředky povinného, které jsou posílány na účet třetí osoby (příbuzných, známých atd.)?
Ne, exekucí může být postižen pouze účet povinného, tedy dlužníka.

Jsem povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu?
Ano, exekutor je oprávněn vstoupit do jakéhokoli bytu, má-li za to, že se tam nachází věci dlunžíka.

Jsem povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu, je-li exekuce vedena proti mé přítelkyni/příteli, která/ý není na mé adrese hlášen/a?
Umožnit exekutorovi vstup do bytu je povinen každý, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách nachází movité věci dlužníka. Naopak trvalý pobyt ani kontaktní adresa nejsou v tomto případě rozhodující a samy o sobě ke vstupu do bytu exekutora neopravňují.


Může mi exekutor zabavit lednici, pračku, nábytek, šperky, hodinky, psa?
Zabaveny nemohou být věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, popř. své rodiny. Jedná se o běžné oděvní součásti, nutné vybavení domácnosti, snubní prsten (díky své symbolice), zdravotnické potřeby a hotovost do výše dvojnásobku životního minima. Lednička, pračka, ostatní šperky zabaveny zpravidla být mohou.

Je proti mě nařízena exekuce, ale já nemám dostatek finančních prostředků. Mám právo na sjednání splátkového kalendáře?
Splátkový kalendář je vstřícným krokem exekutora, na jeho sjednání tedy bohužel nárok nevzniká. Svůj požadavek na splátkový kalendář uplatněnte již v nalézacím řízení u soudu - jestliže soud rozhodne ve výroku, že jste povinen hradit dluh ve splátkách, tuto povinnost Vám nikdo nemůže upřít, tj. nikdo Vám nemůže nutit zaplatit celý dluh najednou (pokud ovšem neporušíte splátkový kalendář, neboť je obvykle uloženo splácení pod ztrátou výkody splátek při jeho porušení).

Může mi exekutor zabavit odstupné, i když stále nemám nové zaměstnání a žádné jiné finanční prostředky?
Ano, odstupné je vedle nemocenského, mateřské, stipendií či důchodů příjmem, který podléhá při exekuci srážkám, a to ve stejném rozsahu, jako mzda.

Je proti mě v ČR vedena exekuce, ale já se dlouhodobě zdržuji mimo republiku a v ČR nic nevlastním. Mohou se mě důsledky nařízené exekuce nějak dotknout?
Výkon rozhodnutí vydaného v ČR je možný i v ostatních státech EU, a to buď na základě prohlášení vykonatelnosti nebo na základě tzv. evropského exekučního titulu. Ačkoli je tento postup zpravidla spojen s dalšími formálními kroky ze strany věřitele, svým pobytem v zahraničí se dlužník exekuci nevyhne, pokud si jej věřitel přeje v zahraničí (EU) nařídit.

Kam se mám obrátit, abych zjistil, zda je proti mě vedena exekuce?
Údaje o řízeních, která jsou proti Vám vedena, by Vám měl poskytnout Váš příslušný soud, tedy zpravidla nejbližší okresní soud. U soudu se jděte na informace zeptat s občanským průkazem, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení.

 


Jak probíhá exekuční řízení

1) Je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi – návrh podává oprávněný na základě vykonatelného exekučního titulu.

2) Exekutor požádá exekuční soud o pověření provedením exekuce – soud vydá usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora.

3) Usnesení o nařízení exekuce soud doručuje exekutorovi.

4) Exekutor začíná vykonávat exekuční činnost postihováním majetku povinného – vydává exekuční příkazy. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

5) Exekuci lze v jednom řízení provést více způsoby tehdy, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného.

6) Exekuční řízení je skončeno:
     a) vymožením
     b) na návrh oprávněného
     c) z důvodu nemajetnosti

 


 

 

Nejběžnější pojmy, které můžete v rámci exekuce slyšet

Soudní exekutor – definici, kdo je to exekutor a kdo jím může být jmenován - viz níže.

 

Oprávněný – věřitel, jemuž je vykonatelným rozhodnutím nalézacího soudu přiznáno právo.

 

Povinný – dlužník, kterému byla rozhodnutím soudu uložena povinnost, jež nesplnil dobrovolně.

 

Exekuční titul – je vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.

 
Exekuční příkaz – nástroj soudního exekutora, kterým postihuje majetek povinného.

 


Časté dotazy týkající se exekuce movitých, nemovitých věcí, výplat a peněz na účtechMůže sloužit notářsky sepsaný soupis majetku jako prevence zabavení věcí nedlužníka za situace, kdy např. žije dlužník s nedlužníkem?
Notářsky sepsaný soupis majetku může, ale nemusí být tolerován. Notář většinou nevyžaduje podklady osvědčující nabytí vlastnického práva, stejně tak notář nemusí požadovat fyzickou návštěvu v domácnosti, ale mohou mu postačit předložené doklady. V tomto ohledu neexistují jednotné směrnice pro postup notáře a záleží na konkrétní dohodě mezi Vámi na notářem, který je do Vaší spádové oblasti přidělen. Z výše uvedeného lze vycítit, že exekutor může brát notářský zápis jen jako kus papíru. Proto lze doporučit prokazovat vlastnictví věcí smlouvami, doklady o koupi, případně i prostřednictvím svědků.Je možné, aby exekutor uvalil exekuci na spořící účet našeho dítěte, kde jsem uvedená jako zákonný zástupce dítěte.
 
Exekuce na spořící účet by uvalena být neměla a pokud se tak stane, tak podejte vylučovací žalobu, protože na exekuovanou věc jsou vázána práva 3. osob a když se nevede exekuční řízení proti vlastníkovi, tak nemůže být účet exekučně postižen (a to ani přes Vás jako zákonného zástupce).
Je možné, aby manželovi zabavili vozidlo k podnikání napsané na IČO? Jeho předmět podnikání je  "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Podle § 322 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu jsou věci, které slouží k provozování podnikatelské činnosti z výkonu rozhodnutí vyloučeny (nejedná-li se o vymožení pohledávky na těchto věcech váznoucích), takže  automobil bude vyloučen z exekuce. A pokud by ho exekutor zabavil, je třeba do soupisu věcí exekučně zabavených poznamenat tuto skutečnost a následně podat na soud vylučovací žalobu.

 

Bylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul.

Podejte odvolání proti usnesení  o nařízení exekuce, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k odvolacímu soudu, prostřednictvím exekučního soudu; doporučujeme však také nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul a zjistit, zda vám tento nebyl doručen fikcí doručení;Podal jsem odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor i přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz(y).

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce nemá odkladný účinek, exekutor tedy může zjišťovat a postihovat majetek povinného; k realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovitosti, atd.) však může přistoupit až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, tedy až poté, co bude o odvolání rozhodnuto.Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit

Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce; pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce (předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce).
K návrhu na (částečné) zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující (částečnou) úhradu pohledávky.Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem

Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen; návrh na odklad musí být řádně odůvodněn a musí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu.Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Není-li exekuce odložena, může; pokud však povinný u exekutora složí jistotu ve výši vymáhané částky a současně navrhne u exekutora odklad exekuce, pak exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.Jsem oprávněným v exekučním řízení a exekutor v exekučním řízení ničeho nečiní – mohu se bránit proti průtahům?

Předně využijte svého práva nahlédnout u exekutora do exekučního spisu a zjistěte, v čem může průtah spočívat (např. je podáno odvolání); pokud zjistíte, že není dán důvod k průtahům a exekutor je nadále nečinný, je možné podat stížnost na exekutora k Exekutorské komoře ČR či požádat exekuční soud o změnu exekutora.Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem osobou povinného, s exekucí nemám nic společného.

Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dověděl a  doložte vaše vlastnictví k věci. Pokud však exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor návrhu nevyhověl, podat  u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí (excindační žaloba) dle ust. § 267 Občanského soudního řádu; do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat.       


Mám vůči povinnému pohledávku přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce – mohu se do této exekuce přihlásit?

Ano, vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem podniku, je možné svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat k exekutorovi přihlášku pohledávky dle ust. § 336f o.s.ř..Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč – je to zákonné?

V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku nezná např.  jaká bude částka na peněž. účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace (zda bude bezpečně postačovat), stejně tak nezná stav a hodnotu nemovitosti (dle výpisu z Katastru nemovitostí tuto nezjistí), apod., proto doporučujeme povinnému, aby exekutorovi označil svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.

Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží tedy předně k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek; judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky; pokud tedy povinný namítá nepoměr výše pohledávky k postižené nemovitosti, pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný majetek vhodnějším způsobem.

Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výši vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z nějž má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Povinný navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce a odvrátit tak prodej své nemovitosti;Jsem oprávněným v exekučním řízení, exekutor již vymohl mou pohledávku (její část), avšak dosud mi nevyplatil peníze – co mohu udělat?

Nejprve zjistěte, zda již nabylo právní moci usnesení  o nařízení exekuce a zda již soud vyznačil doložku právní moci, neboť exekutor je povinen provést výplatu peněz oprávněnému až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, a to do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel, v případě částečného plnění však teprve převyšuje-li částka k vyplacení pro oprávněného 1.000,- Kč;Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?

Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu/místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného; výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí – jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?

Postup je v pořádku; v případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu; není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).Vlastním nemovitost, která je postižena exekučním příkazem. Chtěl bych nemovitost prodat a z kupní ceny uhradit pohledávku oprávněného – je takový prodej možný?

Povinný v zásadě nesmí v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat, apod.); avšak za splnění následujících podmínek se povinný může aktivně postarat o zpeněžení svého majetku (tzv. „prodej z volné ruky“): exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty), dále tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí), prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého peněžního účtu, na účtu je tak zablokovaná celá vymáhaná částka. Proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?

Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci usnesení  o nařízení exekuce, jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci; pokud je však např. podáno odvolání proti usnesení o nařízení exekuce (kdy odvolací řízení může trvat několik měsíců), avšak na zablokovaném účtu povinného je opravdu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku povinného je nadbytečné, může povinný navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí, pokud současně povinný doloží, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané částky.

(další dotazy budou průběžně přidávány)Nejdůležitější výňatky z Exekučního řádu

Exekuční řád - 120/2001 Sb. - výňatky související s nejčastějšími dotazy v bezplatnéprávní poradně

I . Exekutor

Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a
e) složil exekutorskou zkoušku.

Provedení exekuce

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu.

Institut soudního exekutora byl zřízen, aby byla zvýšena vymahatelnost práva, zejména majetkového. Dříve funkci exekutorů zastávaly obecné soudy a jejich činnost vymezoval a dále vymezuje zákon č.  99/1963, občanský soudní řád.

 

II. Exekuční řízení

1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.

Okamžikem podání návrhu na nařízení exekuce, resp. okamžikem doručení exekutorovi, má tento nárok na odměnu a náhradu účelně vynaložených nákladů.

 

2) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný (viz výše).

 

3) Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů (SJM), je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.
Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného – z pochopitelného důvodu, tj. aby nemohlo docházet k přelévání majetku z manžela na manžela apod.

 

Náležitosti Návrhu na nařízení exekuce

1) Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí.

Exekutor tedy nemůže svévolně zabavovat majetek komukoli ze své vůle.

2) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován.
Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.


3) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Žádná exekuce „nespadla z nebe,“ každé exekuci předchází nalézací řízení a následně návrh spolu s žádostí o pověření zkoumá další soud.

 

Nařízení exekuce a pověření exekutora

1) Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů ode dne, kdy mu byla exekutore doručena žádost na pověření vedení exekuce, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena.

2)  Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu. Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob16), případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitost v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumnění není rozhodnutím.

3) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.

 
 
4)  Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.


Exekuční příkaz

Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 

III. Způsoby provedení exekuce

1) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

 

2) Způsob provedení exekuce určí exekutor.


3) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,
d) postižením podniku,
e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
f) správou nemovitosti,
g) pozastavením řidičského oprávnění.

 

IV. Náklady exekuce

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) (dále jen "náklady exekuce"). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.

(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku (dále jen "náklady oprávněného"). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný.

(3) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

Výše nákladů je stanovena vyhláškou. Minimální odměna náležící exekutorovi činí 3 000,- Kč a to z vymáhané částky do výše 20 000,- Kč, z částky nad náleží odměna ve výši 15%, minimální částka účelně vynaložených nákladů pak činí 3 500,- Kč.
 
 

Generální inhibitorium

Nejdůležitějším důsledkem nařízení exekuce je tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, že postihuje všechen majetek dlužníka, tedy i ten, o kterém exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Šíře inhibitoria je však vyvážena povolením jistých výjimek.

Jedná se o nakládání s majetkem v mezích běžné obchodní činnosti, při uspokojování základních životních potřeb a o správu a údržbu majetku.

Generální inhibitorium nastává ze zákona v okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi, který poté nesmí se svým majetkem, včetně majetku spadajícího do společného jmění manželů, jakkoli nakládat. Právní úkon, kterým by dlužník tento zákaz porušil, je neplatný. Nicméně neplatný pouze relativně, protože soudní exekutor nebo věřitel se jeho neplatnosti nemusejí dovolat a v takovém případě jeho platnosti nic nebrání. Zároveň je však třeba upozornit na provázanost exekučního řádu s trestním zákonem, kdy jednání dlužníka, které by bylo v rozporu s generálním inhibitoriem, může být stíháno jako jednání poškozující nebo upřednostňující věřitele.

Zákaz nakládání s majetkem platí od doručení usnesení o nařízení exekuce do ukončení exekuce. Soudní exekutor ho ale může zrušit i dříve, pokud u něj dlužník složí částku odpovídající vymáhané pohledávce a exekučním nákladům. Tím totiž dlužník zajistí splnění účelu celé exekuce, a není proto důvod mu v dalším nakládání s majetkem bránit.

Tři nejčastější omyly ohledně generálního inhibitoria:

1. Řada lidí se domnívá, že generální inhibitorium vzniká z rozhodnutí soudního exekutora. Není tomu tak. Vždyť tento institut vzniká ze zákona, na základě doručení usnesení soudu o nařízení exekuce dlužníkovi. Gerální inhibitorium je tedy automatickým důsledkem vydání a doručení soudního usnesení, jímž se zahajuje exekuce.

2. Pokud se dlužník setká se zákazem nakládání s majetkem v praxi, často protestuje kvůli údajné nepřiměřenosti tohoto institutu: Proč jste mi zablokovali veškerý majetek, když dluh činí jen 10.000 Kč? Nutno podotknout, že o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti v počáteční fázi exekučního řízení (po vydání usnesení o nařízení exekuce, resp. po začátku účinnosti generálního inhibitoria) hovořit nelze. Takové úvahy nejsou relevantní, neboť exekutor dosud neučinil žádný zajišťovací úkon, ani úkon směřující k provedení exekuce. O přiměřenosti lze hovořit až ve stádiu, kdy exekutor vydává exekuční příkaz, který musí být přiměřený vymáhané povinnosti.

3. Dlužníci často namítají nesmyslnost generálního inhibitoria. Jde však o nepostradatelný instrument, jenž má zabránit tomu, aby dlužník podvodně odváděl svůj majetek mimo exekuci. Současně má chránit třetí osoby. Pokud je třetí osoba např. zájemcem o koupi dlužníkovy nemovitosti, je o tom informována prostřednictvím poznámky o nařízené exekuci v katastru nemovitostí (zde je třeba rozlišovat poznámku o nařízené exekuci od poznámek o vydaných exekučních příkazech, samotná poznámka o nařízené exekuci ještě neznamená, že exekuce bude prováděna prodejem dlužníkových nemovitostí). Cenné informace, a to i ve vztahu k movitým věcem, může třetím osobám poskytnout Centrální evidence exekucí, která je provozována Exekutorskou komorou.

 
 

Text pro vás připravili: Mgr. Lukáš Košťál a Mgr. Eva Stránská

 


 

CHCI POSLAT DOTAZ EXEKUČNÍMU KONCIPIENTOVI A DOSTAT ODPOVĚĎ ZDARMA

 

 

Komentáře (190)
 • Teressa  - skvělé Svědectví
  skvělé Svědectví Dobrý den, jmenuji se Teressa Robinson, se stali obětí podvodu v rukou špatném věřitele, byl jsem podvod téměř 12.000 eur, protože jsem hledal půjčku začít nový podnik, můj kapitál byl nízký, skoro jsem umřel, jsem neměl kam jít, moje firma byla v tomto procesu, jsem ztratil svého syna .. Nemůžu to vydržet znovu. Června 2016, jsem se setkal s starý přítel, který mě přivedl k dobrému člověku, který mi nakonec pomohl k zajištění hypotečního úvěru v jejich společnosti, chtěl jsem příležitost říci, že se to můj kamarád, děkuji, Bůh vám žehnej všichni, i já rád využil této příležitosti a radit všem matkám i jednotlivce dávat pozor, existuje příliš mnoho podvody tam, pokud budete potřebovat finanční pomoc a chtějí zajištěn úvěr rychle registrovat pouze pan Robby kontaktní e-mail: robbyhilsoncooperative@gmail.com . A můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu na kontakt; teressa0009@gmail.com pokud máte nějaké pochybnosti a pro potvrzení. prosím tato společnost byla jen jednou spolehlivé a důvěryhodné. Buď moudrý. Děkuji mnohokrát.
 • john  - GET YOUR ATM BLANK CARD TODAY ...........
  Jste trpí finančně, nebo budete potřebovat naléhavou hotovosti platit své účty? A chcete vzít na sebe riziko transformaci svůj vlastní život. Pokusit se dostat své Bankomat prázdné karty dnes a být mezi štěstí, něčí, kteří mají prospěch z této karty. Tato ATM karta je nastavena schopné nabourávání do jakýchkoliv bankomatů po celém světě. Musím vědět o tomto prázdnou ATM kartou, když jsem hledal práci on-line asi před měsícem. To se opravdu změnilo můj život navždy a teď můžu říct, že jsem bohatý, protože jsem živým svědectvím. Čím méně peněz získám za jeden den s touto kartou je $ 4,000. Dokonce i teď a potom se držet čerpání peněz na můj účet. I když je karta je nelegální, ale neexistuje riziko přistižení. Že je naprogramován takovým způsobem, že nemůže být sledována, a má také techniku, která nedovoluje kamera CCTV, aby při používání detekovat. Podrobnosti o tom, jak se dostat tvoje dnes, e-mailové hackeři přes speedhackersnetwork001@gmail.comRG4V
 • KUBA  - slouceni exekuci
  Dobry den,mam vice exekuci za dopravni podnik.Chtel bych je sloucit a nevim jak na to. Je na to nejaky formular?
 • henry mark  - loan offer
  Potřebujete půjčku platit účty, nebo potřebujete peníze začít svůj vlastní podnik, kontaktujte nás, když jsme rozdávat úvěr tak nízké, jak 2% úrokovou sazbou jsme také dát dlouhé a krátké časové úvěr pro více informací kontaktujte nás emailem: hmark8648@ gmail.com
 • michael duro
  Dobrý den, já jsem pan Michael duro, soukromá půjčka věřitel, který dává život časové příležitost úvěrů. Budete potřebovat naléhavou úvěr zrušte své dluhy, nebo budete potřebovat kapitálové úvěr pro vaše podnikání? Byl jste odmítnut bank a dalších finančních institucí? Potřebujeme konsolidační úvěr nebo hypotéku? Hledat nic víc, protože jsme tu proto, aby všechny své finanční problémy věcí minulosti. My půjčit prostředky od jednotlivců, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, investovat do podnikání ve výši 2%. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme se poskytnout spolehlivé a příjemce pomoci a nabídne úvěr. děkuji, prosím, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: michaelduro30@gmail.com
 • michael duro  - nabídka úvěru se teď
  Dobrý den, já jsem pan Michael duro, soukromá půjčka věřitel, který dává život časové příležitost úvěrů. Budete potřebovat naléhavou úvěr zrušte své dluhy, nebo budete potřebovat kapitálové úvěr pro vaše podnikání? Byl jste odmítnut bank a dalších finančních institucí? Potřebujeme konsolidační úvěr nebo hypotéku? Hledat nic víc, protože jsme tu proto, aby všechny své finanční problémy věcí minulosti. My půjčit finanční prostředky od fyzických osob, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, investovat do podnikání ve výši 2% .II chtít tento prostředek používat Vás informovat, že jsme se poskytnout spolehlivé a příjemce pomoc a nabídne úvěr. děkuji, prosím, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: michaelduro30@gmail.com
 • michael duro
  Dobrý den, já jsem pan Michael duro, soukromá půjčka věřitel, který dává život časové příležitost úvěrů. Budete potřebovat naléhavou úvěr zrušte své dluhy, nebo budete potřebovat kapitálové úvěr pro vaše podnikání? Byl jste odmítnut bank a dalších finančních institucí? Potřebujeme konsolidační úvěr nebo hypotéku? Hledat nic víc, protože jsme tu proto, aby všechny své finanční problémy věcí minulosti. My půjčit finanční prostředky od fyzických osob, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, investovat do podnikání ve výši 2% .II chtít tento prostředek používat Vás informovat, že jsme se poskytnout spolehlivé a příjemce pomoc a nabídne úvěr. děkuji, prosím, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: michaelduro30@gmail.com
 • M
  Dobrý den, partner dostal vyrozumění o nedoplatku daně z celního úřadu. Podali jsme žádost o povolení posečkání, která nám byla zamítnuta. Probíhá daňová exekuce jiným způsobem než běžná? Partner se mnou bydlí ve společné domácnosti. Dům je napsán na mé jméno a mám i na něh hypotéku. Mohou mi zabavit vybavení, pokud doložím že bylo pořízeno z mé hypotéky? Moc děkuji
 • Samuel  - Zrušení účtu v bance
  Dobrý den, dostal jsem se do Exekuce, veškeré peníze z účtu šli na úhradu exekuce. Na účtu zbyl pouze disp. zůstatek v mínusové částce na kterou jsem exekuován. Na účtu stále běží poplatky a stále dluh narůstá, je možné tento účet zrušit, když už na něm nejsou žádné prostředky a jen se to navyšuje o poplatky banky.
 • sean
  Soukromé půjčky, No kontrola kreditu, Fast Schválení Žádný úvěr šeky, nízké úrokové sazby, schválený v 2-5 dní Použít pro soukromé osobní nebo obchodní úvěr dnes při velmi nízké úrokové sazby. Z osobní do podnikatelských úvěrů, máme řešení pro vaše finanční potřeby. Když vaše banka otočit zády k vám, nevzdávejte to, dejte nám pomůže dostat zpátky na trať. Protože otázka úvěru a bezpečnosti je něco, co zákazníci jsou stále více znepokojeni, Máte-li zájem, že odpovíte na tento e-mail nebo navštivte naše webové stránky ještě dnes pro více informací. Žadatel Osobní údaje. Tvé jméno: Částka potřebná: Vaše země: Půjčka Doba trvání: Vaše adresa: Telefonní číslo: Měsíční příjem: Sex: Vaše číslo Fax: Tvůj věk: Kontaktní osoba: Sean Kent. E-mail: seankentfinancialservice@gmail.com -------------------------------------------------- -------------- Motto: Finanční stabilita je naše starost celému světu.
 • Radoslav Rusnák
  Dobrý den pán exekutor mi zamrazil učet kde mi chodí vyplata jenomže pán exekutor mi stahl veškeré peníze a nenech my ani životní minimum co mam ted delat kdiš nemám ani na to základni ani hypotekuani na najem poradte mi dekuju z pozdravem Rusnák
 • Sean
  Soukromé půjčky, No kontrola kreditu, Fast Schválení Žádný úvěr šeky, nízké úrokové sazby, schválený v 2-5 dní Použít pro soukromé osobní nebo obchodní úvěr dnes při velmi nízké úrokové sazby. Z osobní do podnikatelských úvěrů, máme řešení pro vaše finanční potřeby. Když vaše banka otočit zády k vám, nevzdávejte to, dejte nám pomůže dostat zpátky na trať. Protože otázka úvěru a bezpečnosti je něco, co zákazníci jsou stále více znepokojeni, Máte-li zájem, že odpovíte na tento e-mail nebo navštivte naše webové stránky ještě dnes pro více informací. Žadatel Osobní údaje. Tvé jméno: Částka potřebná: Vaše země: Půjčka Doba trvání: Vaše adresa: Telefonní číslo: Měsíční příjem: Sex: Vaše číslo Fax: Tvůj věk: Kontaktní osoba: Sean Kent. E-mail: seankentco-operative@hotmail.com -------------------------------------------------- -------------- Motto: Finanční stabilita je naše starost celému světu.
 • Radoslav Rusnák  - prosim o pomoc
  Dobry den chcel bych se zeptat jestli mam pravo na obnoveni soudu ohledne exekuci.z panem exekutorem jsem se domluvil na splatkovej kalendař na pul roku ale ten jeste nepřešel a pan exekutor nam posila znalce na nemovitos mam praco na obnoveni soudu dekuju
 • Pletichova D.  - Exekuce
  Dobrý den. Prosím o radu, jestliže dcera podala návrh na zastavení exekuce a soud rozhodl takto: Exekuce s e o d k l á d á do pravomocného skončení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 6. Může i přes toto rozhodnutí exekutor vniknout do domu mé dcery (ona je v exekuci povinnou) a podat exekuční příkaz na movitý a nemovitý majetek? Dcera chce odcestovat s detmi na prazdniny. Má exekutor právo konat, i když má dcera toto rozhodnutí Obvodního soudu? Děkuji Vám nohokrát za Vaši odpověď. S pozdravem. D. Pletichová
 • Vladimír Tůma
  Dobrý den chci se zeptat proficredit který splácím ale ne po 4000 kč ale 2000 kč tak to navišujou o 170 kč denně chci se zeptat jestli se dá něco proti tomu dělat jinak to budu platit do konce života to reálně není možné aby si to takle zvedali
 • Tom Brown  - Tom Brown
  Pozor! Potřebujete úvěr splatit své účty Nízká míra Hypotéky 24 hodin. průletového jakémukoli účelu AMT žádná omezení příjmu. Úvěrové problémy vyřešeny, banka odbočování pády. konsolidaci dluhu. Hledáte půjčku jít do nového podnikání, nebo rozšířit tuto malou činnost vaše Je na čase, abyste přestali hledat. kontaktujte nás pro tento cenově dostupný úvěr v krátkém časovém období. Máte-li zájem, kontaktujte prosím naši e-mailovou adresu pro více informací. zenithloansandfinances@gmail.com Díky za vaši společnost. Pan Tom Brown CEO / MD
 • Tom Brown  - Tom Brown
  Pozor! Potřebujete úvěr splatit své účty? Nízká míra Hypotéky 24 hodin. průletového jakémukoli účelu AMT žádná omezení příjmu. Úvěrové problémy vyřešeny, banka odbočování pády. konsolidaci dluhu. Hledáte půjčku jít do nového podnikání, nebo rozšířit tuto malou činnost vaše? Je na čase, abyste přestali hledat. kontaktujte nás pro tento cenově dostupný úvěr v krátkém časovém období. Máte-li zájem, kontaktujte prosím naši e-mailovou adresu pro více informací. zenithloansandfinances@gmail.com Díky za vaši společnost. Pan Tom Brown CEO / MD
 • Tom Brown  - Tom Brown
  Pozor! Potřebujete úvěr splatit své účty? Nízká míra Hypotéky 24 hodin. průletového jakémukoli účelu AMT žádná omezení příjmu. Úvěrové problémy vyřešeny, banka odbočování pády. konsolidaci dluhu. Hledáte půjčku jít do nového podnikání, nebo rozšířit tuto malou činnost vaše? Je na čase, abyste přestali hledat. kontaktujte nás pro tento cenově dostupný úvěr v krátkém časovém období. Máte-li zájem, kontaktujte prosím naši e-mailovou adresu pro více informací. zenithloansandfinances@gmail.com Díky za vaši společnost. Pan Tom Brown CEO / MD
 • Maria  - žiadost
  Dobrý deň chcem sa vás spytat...mam dlh a som exikutori ale nepracujem som invalidna dochodok dostavám len 118 eur..tak že neviem platit..mam priatela kym by som chcela uzavriet manželstvo ale sa boji že može mat on problemi smojimi exikutormi ..je to možne že by mu možu stahnut na jeho majetku ked ja nemam žiadny majetok..dakujem za pochopenie
 • Maria  - pomoc
  Dobrý deň chcem sa vás spytat...mam dlh a som exikutori ale nepracujem som invalidna dochodok dostavám len 118 eur..tak že neviem platit..mam priatela kym by som chcela uzavriet manželstvo ale sa boji že može mat on problemi smojimi exikutormi ..je to možne že by mu možu stahnut na jeho majetku ked ja nemam žiadny majetok..dakujem za pochopenie
 • Maria  - pomoc
  Dobrý deň chcem sa vás spytat...mam dlh a som exikutori ale nepracujem som invalidna dochodok dostavám len 118 eur..tak že neviem platit..mam priatela kym by som chcela uzavriet manželstvo ale sa boji že može mat on problemi smojimi exikutormi ..je to možne že by mu možu stahnut na jeho majetku ked ja nemam žiadny majetok..dakujem za pochopenie
 • Petr  - Insolvence
  Dobrý den, chtěl bych jen takovou drobnost, chystám se vyplnit dokumenty pro osobní bankrot, ale uvědomil jsem si, že když mi to soud odsouhlasí, nevím jestli si budu moci udělat řidičák,když budu v insolvenci a splácet. Můžete mi prosím poradit? Děkuji
 • Mírandy  - Exekuce
  Dobrý den,můj švagr má exekuce,když by byl poctivý na splátky do vyčerpaného dluhu, mohl by ještě půjčky v bance nebo nebude ani půjčit v bance? Děkuji za rádi Mirandy
 • REGINA  - nabídka úvěru do 24 hodin
  Potřebujete finanční prostředky pro své projekty? Jsem ředitel firmy ve spolupráci s bankami půjčovat každého jednotlivce s úrokovou sazbou ve výši 2%. Nacházíte se v obchodním světě? Potřebujete financovat své projekty? Potřebujete úvěr uhradit své dluhy, platit své účty? Nebo založit svůj vlastní podnik? Máte nízké kreditní skóre a máte problémy s místními bankami a finančními institucemi? Stručně řečeno, budete potřebovat úvěr nebo financování bez ohledu na povahu svých potřeb, jsme ochotni pomoci. Kontaktovat naši agenturu ochotnou přijmout nesplacené půjčky. nabízíme úvěr ve výši milionů € 2000 až € 50 v bodech atraktivní úrokovou sazbou (2%) reginajensen001@email.cz
 • Alena  - exzekuce
  Dobrý den. Mám třetí invalidní stupen duchodu tedy epilepsii nesmim pracovat. Jak mám postupovat s ezexuci 51000? Bydlím v podnájmu vše je majitelu, myslím zařizení. Vlekarně nechám měsíčně 800kč za léky, vím ne ní to moc. Důchod 11 695 samoživytelka.
 • Alena  - exzekuce
  Dobrý den. Mám třetí invalidní stupen duchodu tedy epilepsii nesmim pracovat. Jak mám postupovat s ezexuci 51000? Bydlím v podnájmu vše je majitelu, myslím zařizení. Vlekarně nechám měsíčně 800kč za léky, vím ne ní to moc. Důchod 11 695 samoživytelka.
 • Alena  - exzekuce
  Dobrý den. Mám třetí invalidní stupen duchodu tedy epilepsii nesmim pracovat. Jak mám postupovat s ezexuci 51000? Bydlím v podnájmu vše je majitelu, myslím zařizení. Vlekarně nechám měsíčně 800kč za léky, vím ne ní to moc. Důchod 11 695 samoživytelka.
 • robert  - nabídka úvěru se teď
  Dobrý den, Požádat o půjčku Já jsem pan Emmanuel Richarda soukromé úvěru věřitelem a spolupracují finanční pro nemovitosti a všechny druhy podnikání financování. Nabízím také úvěrů fyzickým osobám, podniků a podnikových subjekty na 3% úrokové sazby nabízíme jakýkoliv druh úvěrů. napište nám cooperativeloan01@gmail.com ÚVĚR PŘIHLÁŠKA Jméno:......................... Prostřední jméno:......................... Příjmení:........................................ Datum narození (rrrr-mm-dd): ....................... Pohlaví: ........................................... Stav:................................... Celkový Částka potřebná ............................... Doba trvání úvěru .................................... Adresa:.......................................... Město:............................................. Stát / Provincie: ................................... Zip / Postal Code: .................................. Země:.......................................... Telefon:............................................ Fax:.............................................. Mobile / mobilní: .................................. Měsíční příjem.................................... Povolání:....................................... E-mail:........................................... Už jste použili předtím? .......................... kde jste našli svůj inzerát ...................... S pozdravem, pan Gary
 • Pan Mark Jesse  - Nabídka půjčky
  Ahoj, Jsem Mark Jesse, jsem soukromá půjčka věřitele a jsem tady, abych vám poskytnout úvěr jste hledali. Potřebujete naléhavou půjčku? Potřebujete půjčku platit své dluhy? Potřebujete úvěr rozšířit své podnikání nebo začít podnikat? Jsme tu pro vás s úvěr s nízkou úrokovou sazbou tak nízké, jak 3% při maximálním úvěru termínu 50 let. Kontaktujte nás nyní neprodleně prostřednictvím E-mail: Markjesseloanfirm1@yahoo.com Pan Mark Jesse
 • verr  - muj tata
  Dobry den, chtela bych poradit. Mame doma bohuzel strasne spatnou situaci. Ziju v rodinnem domku s babickou a s mym otcem. Otec zdedil po svem otci ctvrtinu baraku. Muj otec zacal pit kdyz mu umrel tata zacal vsechno doma rozprodavat zacal pit prestal chodit do prace a zacal delat dluhy a exekuce. Bohuzel ani na domacnost neprida takze vsechno plati babicka Sipo, uhli vodu apod.. Pred mesicem jsme hi vyhodili z baraku. A chci se poradit jelikoz babicka je psychicky na dne a k tomu vsemu dostala mozkovou mrtvici z tohi vseho stresu. Neslo by nak udelat aby jsme ho z toho baraku mohli odhlasit? On sam nechce jelikoz se neustale ohani tim ze tam ma ctvrtku baraku po dedovi. Jenze nic tam neplati a my se bojime tech exekuci moc prosim o radu nechtela bych aby se pristr babicce zas neco stalo jelioz se o me stara jako jedina z rodicu :( dekuji moc a hezky den.
 • Iveta  - Exekuce na studenský účet
  Dobrý den, můžete mi prosím poradit?Přítel mé dcery 19 let v patnácti ublížil na zdraví jednomu klukovi a každý měsíc mu platil na účet(nevím kolik,ale mělo to dohromady dělat cca 200 tisíc)Teď byl na účtu a tam zjistil že má exekuci.Nikdo mu nedal nic vědět a zjistil to když mu bankomat sebral kartu a musel do banky.Jak je možné dostat na studenský účet exekuci a když teda to jeho máma platí?Můžete mi prosím odpovědět Děkuji za odpověď
 • Dan  - půjčky
  Jsem Danny B Oscar CEO finančních zprostředkovatelů a obchod, nabízíme půjčky pro firmy, jednotlivce investoři také udělat krátkodobé a dlouhodobé úvěry, v případě zájmu kontaktujte nás prosím na danoscar9@gmail.com
 • Pája  - Dotaz k insolvenci
  Dobrý den, mohl bych požádat o odpověď na následující dotaz. Přítelkyně je v insolvenci,po více než 2 letech se jí ozvala firma,kterou opomněla uvést ve firmách kterým dluží.Po námitce,že je v insolvenci,se chtějí obrátit na insolvenčního správce,aby dal podnět k soudu kvůli tomu.Je potřeba se tím zabývat a zaplatit /jde o cca 3000,-kč/,nebo jen tak straší a nemůže se nic stát i když tak učiní.Děkuji za odpověď.Pája
 • doubravka novotná  - exekuce
  Dobrý den,mám od roku 2005 exekuci vedenou proti mě a mému bývalému manželovi,ten samozřejmě podniká a tudíž neplatí nic.Exekuce je mi strhávána z platu a od roku 2005 kdy její výše činila 1 200 000 se částka vyšplhala za deset let na 5 800 000.Je možné nějakým způsobem podat návrh na zastavení této exekuce?
 • Martin
  Dobrý den Chci se zeptat když platím už jednu exekuci můžu platit i více nebo můžu platit jen jednu a až ji vyplatim tak pak tedy můžu platit další. Jak je to když mám plat 10800 a najem platím 6300 a exekucí zplacim 1300 .Děkuji za odpověd
 • Hála Libor  - exekuce-insolvence
  Dobrý den,jmenuji se Hála Libor,bydlím v Ústí n/L,byl jsem také v exekuci,jelikož bývalá manželka nadělala dluhy,nabrala si půjčky jak bankovních,tak nebankovních společností-bohužel vše za mími zády.Od roku 2008 trvale bydlí a pracuje v Bavorsku.Moje advokátka mi zařídila Insolvenci,jelikož ona nespolupracovala,tak půlka bytu je v exekuci. Nedávno mi advokátka volala,že jí poslala exekutorka oznámení,že bude půlku bytu do aukce. Já v tomhle bytě bydlím trvale,jsem zde hlášený se synem.Nikdy jsem ho neopustil. Kdo může koupit půlku bytu,zase nějaký bílý kůň u kterého si má bývalá vzala půjčku,já beru měsíčně 10.000kč a aukci si nemohu dovolit,takže exekutorka mi nastěhuje do bytu nějakého cikáná,araba? Já svoji Insolvenci plním řádně a proč mám vše odnést já,když exekutor je na bytnou krátký,když je mimo území ČR. S pozdravem Hála Libor,Ústí n/L
 • Bishop Berry Smith  - Bishop Berry Smith
  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, domácí úvěr, auto úvěr, studentské půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěné úvěry, rizikového kapitálu, atd. .. Nebo jste byl odmítnut úvěr u banky nebo finanční uspořádání jednoho nebo několika důvodů. Jste spíše jejich úvěrové řešení! Jsem Pastor, soukromé věřitele, úvěrů pro firmy a jednotlivce v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin. KONTAKT: bishopberrysmith@hotmail.com Podrobnosti Aplikace Jméno: Datum narození: Pohlaví: Stav: Adresa: Umístění Postavení: PSČ: Země: Telefon: E-mail: Státní Účel úvěru: Částka půjčky: Půjčka Doba trvání: Čistý měsíční příjem. Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací. Doufám, že to slyším od vás. Díky a Bůh vám žehnej, Bishop Berry Smith
 • luniz  - firma S.R.O zalozeni a exekuce
  Dobry den chci jsi zalozit firmu S.R.o chcu vedet jestli kdyz jsem v registru dluzniky a mam exekuce jestli ma nova firma by byla taky po zalozeni hned v exekuci nebo jse me dluhy nebudou vztahovat na novou firmu tim padem ze by nebyla v registru tak jako pred 5ti lety :D dekuji za odpoved
 • Jiří Jánský  - jak mám postupovat zu odpuštění penále
  dobrý den rád bych věděl kolik máme platit když náklady ex 8409kč vymoženo 9046 ke dni 4.22015 od tý doby jsme zaplatili 8000kč a ptal jsem se na stav ex a ještě chtějí 20000kč,platíme měsíčně 1000 kč přez Kom.banku jak mám zažádat o odpuštění penále a jak vzniká v práci mám další 2 exekuce a jsme důchodci jeden v plném a já invalidní ,co dál děkuji za odpověd Jiří Jánský
 • Jiří Jánský  - jak mám postupovat zu odpuštění penále
  dobrý den rád bych věděl kolik máme platit když náklady ex 8409kč vymoženo 9046 ke dni 4.22015 od tý doby jsme zaplatili 8000kč a ptal jsem se na stav ex a ještě chtějí 20000kč,platíme měsíčně 1000 kč přez Kom.banku jak mám zažádat o odpuštění penále a jak vzniká v práci mám další 2 exekuce a jsme důchodci jeden v plném a já invalidní ,co dál děkuji za odpověd Jiří Jánský
 • romana  - soudni prikaz
  Dobrý den. Prisel mi exekucne příkaz že soudu. Ale chybí razítko soudu. Je tam sice napsaný samosoudce,ale pódia je jen exekutoři v. Mělo by tam být razítko soudu? Děkuji
 • Lucie  - exekuce
  Dobrý den, nedávno jsem se dostala do nepěkné situace. Dříve jsem ručila svému kamarádovi, když si bral půjčku, bohužel jednoho dne přestal splácet a mě přišel před necelým měsícem exekuční příkaz. Na účtu mi zablokovali danou částku, kterou po mě exekutor vymáhal a jelikož jsem to chtěla mít, co nejdříve vše vyřešené, nečekala jsem na příkaz od exekutora bance, ale vše vyjednala se svou bankou, aby odeslali peníze. Dnes když jsem se mluvila s exekutorem, aby mi potvrdil, že všechno je v pořádku, přišel s tím, že je potřeba ještě doplatit 12 tisíc na ročním úroku. Je možné, aby exekutor požadoval částku, která nebyla napsána ve výzvě k úhradě dlužného plnění?
 • jean  - U každé žádosti prosím, kontaktujte mě děkuji
  ahoj U každé žádosti prosím, kontaktujte mě děkuji haimjeanfrancois95@gmail.com
 • Milan  - dotaz
  Prosim o radu, kdo mi muze poradit tak at mi prosim zasle odpoved na: milan.illes22@seznam.cz Zajimalo by me kolik mi muzou z platu strhnout na exekuci kdyz mam manzelku a tri deti ktere jsou skolou povinne. Jakou castku mi musi exekutor nechat pro tri deti a manzelku. vydelavam cca 20.000kc a celkovy prijem do rodiny je cca 25.000kc, moc dekuji za odpoved
 • nika  - odpoved
  Mrknete na intetnet jakr je zivotni minimum pro 2dospele a 3deti plus najem k tomu. Pujcky exekutora nezajimaji. Mame to same a zustava nam 11600.- a jsme 2dospeli a 2deti
 • Anonymní  - Paní Loredana Beretta
  Hledáte skutečnou půjčku ?? Chcete finanční pomoc ve vašem podnikání? Chcete koupit váš vysněný dům a auto? Chcete začít podnikat a nevíte, kde začít od? Už jste byla odmítnuta neustále vaše bank a jiných finančních institucí? bát, nic víc, protože jsme rozdávat úvěr s úrokovou sazbou 3%? Zpracovány do 24 hodin. A splácení doba trvání 1 rok až 30 let do kterékoliv části světa. Naše půjčky jsou dobře pojištěná a maximum. kontaktujte nás ještě dnes na (loredana.beretta40@gmail.com), kde jsou vaše potřeby, setkat a vaše starosti jsou pryč. VÝKONNÝ ŘEDITEL Paní Loredana Beretta Navštivte nás na: www.russell.com
 • Nika  - Exekuce na parcelu druheho majitele
  Dobrý den, mám dotaz, který mě velmi tíží. Máme stavební parcelu o rozloze 2000m2, kde jsme majitelem já a můj bratr. Můj bratr je člověk, který má svůj svět a topí se neustále v dluzích. na jeho polovině pozemku je exekuce, mám kupce, který to chce koupit jako celek co nejdříve,ale díky exekuce bratra to prodat nemohu. Co mám dělat, dá se to nějak rychle vyřešit? přítepkyně mi poradila, ať sepíšeme s bratrem mezi sebou smlouvu o převodu jeho poloviny pozemku na mě za odstupné ve výši exekuce ať se to může prodat s tím, že po prodeji pozemku mu bude jeho 1/2 peněz z pozemku vyplacena, ale vím jak dlouho trvá výmaz z katastru nemovitostí, protože bratr tam už měl jednou exekuci a trvalo to půl roku a já pozemek potřebuji o nejrychleji prodat. děkuji za Vaší odpověď.
 • Pendelis  - Konec své finanční starosti
  Konec své finanční starosti Konec své finanční starosti teď: jsem se usmívat, že bohabojný muž, který zabezpečil € 76.000 a dva z mých kolegů se také obdržel půjčky od tohoto muže, a to bez jakýchkoli potíží. Radím vám, abyste si vybrat špatnou osobu, budete určitě žádat o hotovostní úvěr pro váš projekt a každý jiný. Napsal jsem tento post, protože pan Pendelis bohatství, se cítím požehnaný své půjčky. Je to díky příteli, že jsem se setkal tento upřímný a velkorysý Boha bát člověka, který mi pomohl dostat se z tohoto fondu platit za půjčku vašeho života, budete potřebovat finanční pomoc, nevíte jak dál, nemají přístup k bankovním úvěrům, nebo není v prospěch banky financovat svou výstavbu, rozvoj nemovitostí, rozvoj svého podnikání své vlastní podnikání, musíte mít vidět a vydělat peníze, špatnou kreditní nebo potřebují peníze na placení účtů či dluhy. Proto doporučujeme, abyste tam, prosím, kontaktujte a setkat se s vámi za služby, které o to požádají. Kontaktní adresa: pwloancompany484@gmail.com Konec své finanční starosti
 • Lucie  - exekuce na účet
  Dobry vecer, Dnes jsem zjistila ze mam exekuci na ucet,jednu uz mam na mzdu a nyní druhou na ucet,chci se zptat,mam pravo na zivotni minimum nebo ne? A pokud ano,jak a kde o nej zažádat? Dekuji Lucie
 • Pan Karen Carlock  -  Pan Karen Carlock
  Myslíte si, potřebujete financování? Potřebujete obchodní nebo osobní úvěr? Použít teď o půjčku ve výši 3% podílu v mé společnosti, kontaktujte Transit skupinu pro financování pro více informací pouze tehdy, pokud máte zájem. Pošlete svůj e-mail: transitfundinggroupllc2001@gmail.com S pozdravem Pan Karen Carlock Transit Financování Group LLC
 • Pan Karen Carlock  -  Pan Karen Carlock
  Myslíte si, potřebujete financování? Potřebujete obchodní nebo osobní úvěr? Použít teď o půjčku ve výši 3% podílu v mé společnosti, kontaktujte Transit skupinu pro financování pro více informací pouze tehdy, pokud máte zájem. Pošlete svůj e-mail: transitfundinggroupllc2001@gmail.com S pozdravem Pan Karen Carlock Transit Financování Group LLC
 • Kristek Jiří  - dotaz
  dobrý den stala se mi docela nemilá vec.minulí měsíc mě dali exekuci na účet a stáhli mě celou výplatu.tento měsíc sem ji doplatil ale přišla mi další na plat.menělo mi zbít takzvané životní minymum?dostal sem se do situace že bude asi pro mě lepší dát výpověd a jít na UP tam budu na tom líp.Potřeboval bych radu co mám dělat nebo jak se bránit protože pokud to takhle půjde dál tak bude ze mě dezdomovec ale pracující.děkuji za odpověd Kristek
 • Edward Walinton  - Edward Walinton
  Potřebujete úvěr? Kontaktujte nás viaEmail: Edwardwalintonloanfirm@gmail.com. pro více informací. Edward Walinton
 • Michela  - Exekuce
  Dobrý večer,mám problém a potřebovala bych radu.Bydlím na nějakou dobu u svého otce a díky své matce,jsem se dostala do fin.tísni.Chtěla jsem se zeptat,jak postupovat když jsem tu dočasně a nemám žádný majetek,jen osobní věci.jak zabránit tomu,aby exekutor nezabavil v bytě věci,které nejsou moje a ani zde nemám trvalý pobyt.Děkuji za odpověd,jak postupovat.Michaela
 • Patricia  - Mam dlhy.
  Dobry den,pred 7rokmi som sa rozvadzala a nezvladla som platit kreditne karty pujcky.Teraz žijem v čechách aj pracujem a za 7rokov mi nikto nedal vediet čo je s mojimi dlžobami rozhodla som sa kedže mam už aj novy život dat si to do poriadku.Doslova som každym dnom čakala exekuciu.No rada by som vedela kolko mam zostatok a konečne si to začala splátkovo splácat.Prosím vás ako sa to da zistit?Dakujem za radu.
 • FRANKLIN SCOTT  - loan offer apply now
  Ahoj všichni Jsem paní Juliana Lopez, z Texasu, USA. Budu se chtěl podělit dobrotu Boží v mém životě po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl scammed tak jsem se stal neklidná a zoufalá při získání úvěru od legit věřitele on-line. Ale jak by si to Bůh, viděl jsem komentář od přítele s názvem Anabel a mluvila o této důvěryhodně úvěr společnosti, kde získala její půjčky rychlé a snadné bez stresu a tak se mě seznámil s mužem volal pan Franklin Scott, který ovládá firmu volal FRANKLIN SCOTT úvěr společnosti, a tak jsem požádal o úvěr součet ($ 900,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, takže úvěr byl schválen a uložen do svého bankovního účtu za méně než 48 hodin, to bylo, jak jsem byl schopen dostat zpět na nohy, jak se udržet mé zlomené chod firmy a také splatit své účty, takže jsem radí každého z vás, kteří se zajímají o získání úvěru bez ručitele, žádná kontrola kreditu, ne co signatář se jen 2% úrokovou sazbou a lepší splácení Plány / plán, aby se zavděčil kontaktujte pana Scotta Franklin, můžete ho kontaktovat přes jeho e-mailu: franklinosayandescott@gmail.com Paní Juliana Lopez.
 • Danamarie  - zlodějna nebo sex
  Tak já měla v páte zážitek - ze strachu nebudu jmenovat, o jakého exekutora jde. Žádal 50tis. nebo sex.
 • Luiz finanční  - Finanční
  Pozor !! To je informovat širokou veřejnost (dlužníka), který Luiz finanční společnosti jsou v současné době nabízí všechny druhy úvěru s komfortním splátkový kalendář, Naše úrokových sazbách je 3% za prohlásit za neplatné s dohodou trvání splatnosti, naše půjčka rozsah je od $ 5,000.00 do $ 100,000,000.00 MAX. a bez ohledu na místo nebo stav kreditu. Pro dotazy E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com Vážné Žadatel by nám měla poskytnout s níže, který zahrnuje: * Jméno: * Adresa: * Země: * Povolání: * Sazba Příjem: * Mobil: * Požadovaná částka: * Půjčka Doba trvání: * Úvěru Účel: Díky za váš čas si prohlédnout inzerát a prozkoumat z tohoto skvělou příležitost. Všichni žadatelé musí být nad 18 let. Název společnosti: Luiz finanční společnost E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com
 • Luiz finanční
  Pozor !! To je informovat širokou veřejnost (dlužníka), který Luiz finanční společnosti jsou v současné době nabízí všechny druhy úvěru s komfortním splátkový kalendář, Naše úrokových sazbách je 3% za prohlásit za neplatné s dohodou trvání splatnosti, naše půjčka rozsah je od $ 5,000.00 do $ 100,000,000.00 MAX. a bez ohledu na místo nebo stav kreditu. Pro dotazy E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com Vážné Žadatel by nám měla poskytnout s níže, který zahrnuje: * Jméno: * Adresa: * Země: * Povolání: * Sazba Příjem: * Mobil: * Požadovaná částka: * Půjčka Doba trvání: * Úvěru Účel: Díky za váš čas si prohlédnout inzerát a prozkoumat z tohoto skvělou příležitost. Všichni žadatelé musí být nad 18 let. Název společnosti: Luiz finanční společnost E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com
 • Luiz  - Luiz finanční společnost
  Pozor !! To je informovat širokou veřejnost (dlužníka), který Luiz finanční společnosti jsou v současné době nabízí všechny druhy úvěru s komfortním splátkový kalendář, Naše úrokových sazbách je 3% za prohlásit za neplatné s dohodou trvání splatnosti, naše půjčka rozsah je od $ 5,000.00 do $ 100,000,000.00 MAX. a bez ohledu na místo nebo stav kreditu. Pro dotazy E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com Vážné Žadatel by nám měla poskytnout s níže, který zahrnuje: * Jméno: * Adresa: * Země: * Povolání: * Sazba Příjem: * Mobil: * Požadovaná částka: * Půjčka Doba trvání: * Úvěru Účel: Díky za váš čas si prohlédnout inzerát a prozkoumat z tohoto skvělou příležitost. Všichni žadatelé musí být nad 18 let. Název společnosti: Luiz finanční společnost E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com
 • Luiz  - Luiz finanční
  Pozor !! To je informovat širokou veřejnost (dlužníka), který Luiz finanční společnosti jsou v současné době nabízí všechny druhy úvěru s komfortním splátkový kalendář, Naše úrokových sazbách je 3% za prohlásit za neplatné s dohodou trvání splatnosti, naše půjčka rozsah je od $ 5,000.00 do $ 100,000,000.00 MAX. a bez ohledu na místo nebo stav kreditu. Pro dotazy E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com Vážné Žadatel by nám měla poskytnout s níže, který zahrnuje: * Jméno: * Adresa: * Země: * Povolání: * Sazba Příjem: * Mobil: * Požadovaná částka: * Půjčka Doba trvání: * Úvěru Účel: Díky za váš čas si prohlédnout inzerát a prozkoumat z tohoto skvělou příležitost. Všichni žadatelé musí být nad 18 let. Název společnosti: Luiz finanční společnost E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com
 • paní Elena  - Jste v jakékoli finanční potíže?
  Jste v jakékoli finanční potíže? Potřebujete půjčku na zahájení podnikání, nebo splatit své účty? Dáváme se úvěr lidem, kteří potřebují pomoc. Použít teď prostřednictvím e-mailu: elenanino07@gmail.com Děkuji vám a Bůh ti žehnej paní Elena
 • martin
  Dobry den chtel jsem se zeptat exekut zablokoval muj ucet i kdyz dluh ktery jiz nekolik let splacime je manzelky ktery nabyla v dobe kdy jsme se nezlali tudiz to neni muj dluh ma na to vubec pravo? Jak se mam branit jsou to moje penize ne manzelki dekuji za odpoved
 • Lucie  - Pohledávka
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,podávala jsem si na soud žádost o výpis dluhů vůči mé osobě. Ze soudu mi dopis přišel ale bez jedné pohledávky,kterou hledám a chci zaplatit,ale nevím,kde se nachází.Byla to pohledávka od společnosti T-mobile.Když jsem šla na pobočku T-mobile a zeptala se,komu pohledávku prodali nebo zda tam ten dluh ještě je,řekli,že k mému jménu tam žádný dluh není a že tam nemají ani společnost,která pohledávku odkoupila.Vím,že mi na trvalé bydiště přišlo pár dopisů,ale kvůli dražbě kde rodiče bydleli se museli vystěhovat a veškeré věci tam zůstali a já nevím,kde tu pohledávku hledat,když ji ještě nedali na exekuci.Momentálně můžu jít na hlavní pracovní poměr a bojím se toho,že mi strhnou z platu kvůli tomu hodně peněz. Prosím o pomoc. Mnohokrát děkuji
 • jean95  - nabídka úvěru
  Ahoj Potřebujete financial- immobilier- připraven připraven ready připraven Investissement consolidation- Cisterny dluh repo úvěr jste přilepená. Kontaktujte nás ještě dnes a udělali jsme a sice částka, kterou potřebujete, abychom vám může poskytnout více informací a řeknu vám, co udělat, aby se tento úvěr v co nejkratším možném čase za rozumnou cenu. Vážné a upřímný, prosím, kontaktujte nás. Mluvím všem, na prodavače k ​​rámu Finanční, cesta pro úředníky atd ........ Ale hlavně lidem v nouzi: - Všechny osoby, které nemají přístup k úvěrům v bance. - Osob, které nejsou zaměstnané nebo nezaměstnané. - Lidé CDD, dočasné, dotované zakázky .. všechny smlouvy, které nespadají CDI. - Jednotlivci ve finanční nouzi organizovat své svatby nebo oslavy. - Surendettements, uvízl Bank of France (FICP) a ve světě. - Také pro investory, obchodníky, kteří chtějí návratnost svého kapitálu. haimjeanfrancois95@gmail.com Tvůj
 • gerard  - nabídka úvěru
  ahoj Jsem osoba, která nabízí půjčky až do 5000czk 90000000czk s rozumnou mírou. Jsem ecofinanceplus@gmail.com děkuji
 • Pan Kelly Favour  - nabídka půjčky
  Potřebujete úvěr? jaký typ úvěru hledáte pro? kontaktujte nás působí Kellyjerry040@yahoo.com pro vaši naléhavou půjčku a více informovat.
 • paní Elena  - K rukám: Půjčka Nabídka Použít teď
  Vážení Úvěrové Seekers !!! Jste v jakékoli finanční potíže? Chcete začít podnikat, nebo platit dluhy? Tato půjčka společnost byla založena organizací pro lidská práva po celém světě s jediným účelem pomáhání chudým a lidé s finančními potížemi života. Chcete-li požádat o úvěr, dostat zpátky k nám s detaily níže email: elenanino07@gmail.com Jméno: Požadovaná částka úvěru: Půjčka Doba trvání: Mobilní číslo: Děkuji vám a Bůh ti žehnej paní Elena
 • Daniel  - exekuce
  Dobrý den, rád bych se zeptal, můj kolega vlastnil firmu v roce 2010 až 2013 kde ji prodal, a dne ve 2015, kdy je zaměstnaný mu přišla exekuce jménem firmy na jeho jméne, je to možné ? nebo si již exekutoři dělají co chtějí, děkuji za odpověď. Vogl
 • Mr larry brown  - nabídka úvěru se teď
  Dobrý den, mé jméno je Larry úvěr věřitel pracovat s finančním oddělením ropné společnosti Shell rozdávat půjčku od rozsahu $ 1000- $ 10,000,000 jen 2 nabídka úvěru%. Chcete-li požádat o úvěr je jednoduché stačí vyplnit níže uvedený formulář a zaslat jej na naši e-mailovou adresu (Mrlarrybrown 984@gmail.com) JMÉNO: .............................. .. Pohlaví: ......................... STAV:……………………… KONTAKTNÍ ADRESA:………………………….. Město / PSČ: ............... .. ZEMĚ: ............... .. AGE: ............ Částka potřebná jako úvěru: ............ .. PŮJČKA DOBA: ............... MĚSÍČNÍ PŘÍJEM:…………. Zaměstnání: ............ Půjčka Účel: ......... .. Platné telefonní číslo: ............. FAX: ................ Vyplňte formulář zpět, pokud jste v naléhavé potřebě Mrlarrybrown984@gmail.com
 • specimenvzorfinancni  - rychlé půjčky do 24 hodin nabídka
  Dobrý den. Je to s skutečné potěšení, že jsem vám pomohl. Tato zpráva se zaměřuje na jednotlivce, chudé, nebo pro všechny ty, kteří jsou v konkrétní půjčky pro jejich různých náklad (připraven k pronajmutí, dluhy, nákup vozidla, pronájem bytu, hygieny, investice do společnosti). Nebo ty, kteří nejsou bankou nebo složka byla zamítnuta v bance. Já mít kapitál, který bude použit k poskytnutí půjčky na krátkodobé a dlouhodobé od 1000 EUR na € 20.000.000 všichni lidé vážně, poctivý a dobrých mravů, chce tuto půjčku. Můžete platit na 2 až 25 let podle připraveno množství. Je to pro vás vidět na měsíční splátky. Jsem zapojen v této věci s cílem pomáhat chudým, nebo lidé, kteří potřebují při instalaci. Ale hlavním cílem je snížení chudoby. Kontaktovat mě na mail: specimenvzorfinancni@gmail.com
 • specimenvzorfinancni  - Dali jsme vám k dispozici půjčka
  Potřebujete finanční prostředky pro váš domov, pro vaše podnikání, nákup auta, za nákup kol, pro vytvoření vlastního podnikání, pro vaše osobní potřeby více než pochybnosti. Poskytujeme osobní půjčky v rozmezí od 2.000 do €8000000 s 3 % úrokovou sazbou bez ohledu na výši. Sdělte nám prosím v žádosti o úvěr přesné množství a délku splácení, které byste rádi. Kontakty na vaše žádosti o úvěr osobní: specimenvzorfinancni@gmail.com
 • specimenvzorfinancni  - Dali jsme vám k dispozici půjčka
  Potřebujete finanční prostředky pro váš domov, pro vaše podnikání, nákup auta, za nákup kol, pro vytvoření vlastního podnikání, pro vaše osobní potřeby více než pochybnosti. Poskytujeme osobní půjčky v rozmezí od 2.000 do €8000000 s 3 % úrokovou sazbou bez ohledu na výši. Sdělte nám prosím v žádosti o úvěr přesné množství a délku splácení, které byste rádi. Kontakty na vaše žádosti o úvěr osobní: specimenvzorfinancni@gmail.com
 • mojmir lampart  - nezakonna exekuce
  dobry den. urgentne potrebuji radu, jak postupovat dal. byla na mne nezakonne uvalena exekuce pri neexistujicim dluhu. policejni vysetrovani prokazalo, ze zadny dluh neexistuje, presto bylo stihani podvodniku zastaveno, nebot se jedna o primou ucast soudkyn ostravskeho okresniho soudu, ktere takto privatnimu subjektu napomahaji jiz delsi cas a policie se zakrocit boji. dalsi soudni rizeni na konci minuleho roku taktez prokazalo, ze zadny dluh nikdy neexistoval a ze jde jen o podvod. exekuce presto zastavena nebyla, nikdo mi nic nevratil a jsem dalse okradan o vysoke castky na platu, ktere mne dostavani do velke financni pasti. nevim si rady, prosim o pomoc, prosim o radu!
 • Martin  - exekuce
  Dobrý den,zhruba před deseti lety jsem ručil svému otci a po nékolika letech jsem zjistil že svůj závazek neplatí.Nedostal jsem jediný dopis.Exekutor mi zablokoval účet a mám exekuci na plat.Nedostal jsem ani šanci splácet dluh bez exekuce.Dluh byl 330000 a uroky stále běží.Během této exekuce jsem se dostal do finančních problému a nestíhám splácet své závazky.Otec nemá snahu tento problem jakkoliv řešit.Je nějaká možnst zastavit aspoň úroky nebo cokoliv s tím udělat?Děkuji za odpověď.F
 • Martin  - exekuce
  Dobrý den,zhruba před deseti lety jsem ručil svému otci a po nékolika letech jsem zjistil že svůj závazek neplatí.Nedostal jsem jediný dopis.Exekutor mi zablokoval účet a mám exekuci na plat.Nedostal jsem ani šanci splácet dluh bez exekuce.Dluh byl 330000 a uroky stále běží.Během této exekuce jsem se dostal do finančních problému a nestíhám splácet své závazky.Otec nemá snahu tento problem jakkoliv řešit.Je nějaká možnst zastavit aspoň úroky nebo cokoliv s tím udělat?Děkuji za odpověď.F
 • Martin  - exekuce
  Dobrý den,zhruba před deseti lety jsem ručil svému otci a po nékolika letech jsem zjistil že svůj závazek neplatí.Nedostal jsem jediný dopis.Exekutor mi zablokoval účet a mám exekuci na plat.Nedostal jsem ani šanci splácet dluh bez exekuce.Dluh byl 330000 a uroky stále běží.Během této exekuce jsem se dostal do finančních problému a nestíhám splácet své závazky.Otec nemá snahu tento problem jakkoliv řešit.Je nějaká možnst zastavit aspoň úroky nebo cokoliv s tím udělat?Děkuji za odpověď.F
 • Martin  - exekuce
  Dobrý den,zhruba před deseti lety jsem ručil svému otci a po nékolika letech jsem zjistil že svůj závazek neplatí.Nedostal jsem jediný dopis.Exekutor mi zablokoval účet a mám exekuci na plat.Nedostal jsem ani šanci splácet dluh bez exekuce.Dluh byl 330000 a uroky stále běží.Během této exekuce jsem se dostal do finančních problému a nestíhám splácet své závazky.Otec nemá snahu tento problem jakkoliv řešit.Je nějaká možnst zastavit aspoň úroky nebo cokoliv s tím udělat?Děkuji za odpověď.F
 • Martin  - exekuce
  Dobrý den,zhruba před deseti lety jsem ručil svému otci a po nékolika letech jsem zjistil že svůj závazek neplatí.Nedostal jsem jediný dopis.Exekutor mi zablokoval účet a mám exekuci na plat.Nedostal jsem ani šanci splácet dluh bez exekuce.Dluh byl 330000 a uroky stále běží.Během této exekuce jsem se dostal do finančních problému a nestíhám splácet své závazky.Otec nemá snahu tento problem jakkoliv řešit.Je nějaká možnst zastavit aspoň úroky nebo cokoliv s tím udělat?Děkuji za odpověď.F
 • Mr. Jimmy Cox  - LOAN OFFER APPLY
  Good day! we are easy loan lenders, we lend loan in a low interest rate of 2%, we are fast and reliable and also we are trust worthy, if you are interested in getting a legitimate loan from our company kindly get back to us now with this information so that we can immediately proceed with your loan request from our company, here are the details needed from you to get a legitimate loan from us, APPLICATION FORM Name:_________ Address:_________ Country:_________ Occupation:_________ Loan Request__________ Purpose of loan__________ Loan Duration__________ Monthly Income:_________ Phone Number:_________ Kindly get back to us through our Email: (JIMMYCOX2012@LIVE.COM) THANKS
 • Den  - Exekuce na firmu s.r.o
  Dobrý den, Mohli byste mi poradit prosím s jednou záležitosti ? Mám asi tak 3 exekuce na firmu. Zabavili mi auto které je na firmu a já to auto vykoupim za 20tis.kč ale bojim se že příjde jiná exekuční firma a bude chtít zase to auto zabavit a já budu muset zase nějakym způsobem vykoupit. Proto se chci zeptat jestli je možné to auto vykoupit a ihned převést na někoho jiného(fyzickou osobu) aby nebylo zabaveno. Bojim se toho, že když ho budu převádět na někoho jiného tak mě zastaví a řeknou počkejte, vy máte na firmě exekuce tak to asi zavoláme exekutory aby za váma teď dojeli a vzali si to auto dokud ste ho ještě nepřevedli... Jak to teda funguje ?
 • Romana  - exekucni prikaz
  Dobrý den.Chci se zeptat jak se zařídit ohledně-ex.nařízení ze dne 11.12.2006 pravomocné dne 30.07.2009 zda není tato ex.promlčena ani jsem doposud neobdržela žádnou poštu.A pokud by něco takového přišlo jak se mám zachovat, nejhorší na tom je ze byla uhrazena splatka  pan který podal stížnost chce zapatim další úroky.Tak nevím .Děkuji za brzkou odpověď. Romana
 • Pan Ferdinand  - nabídka úvěru help
  Dáváme z úvěrů částky v rozmezí od 1000 - 50,000.000.00 s pevnou úrokovou sazbou 3% na roční bázi. Naše služby jsou poskytovány na všech místech, navzdory místech vážných jednotlivců, právnických osob a organizací, které jsou v poctivé potřebují úvěr. Laskavě potvrdil přijetí tohoto e-mailu, který vyžaduje váš dlužník "s informací je tak, abychom mohli zahájit zpracování vašeho úvěru, takže jsme ocení vaši odpověď na náš e-mail spolu s osobním dlužníkem" s informacemi, které je tak uvedeno níže pro představení: ferdinandleofinance@gmail.com
 • JOHN LARRY  - ÚVĚR NABÍDKA
  Dáváme z úvěrů na kterékoli části světa, nabízíme všechny druhy a typy úvěrů, s pohodlnou splácením, naše úrokové sazby je 3% v Zrušit trvající práce, bez ohledu na umístění nebo úvěru k získání úvěru Email: unitedfinance263@gmail.com
 • Mark Grant
  dobrý den Nabízím finanční pomoc jakéhokoli druhu společnosti, by mě zájemci kontaktovat prostřednictvím E-mail: mark_grant11@hotmail.com S Pozdravem, Mark Grant
 • Mark Grant
  dobrý den Nabízím finanční pomoc jakéhokoli druhu společnosti, by mě zájemci kontaktovat prostřednictvím E-mail: mark_grant11@hotmail.com S Pozdravem, Mark Grant
 • Radim Kaluža
  Dobrý den,obdržel jsem exekuci na pozastavení řidičského oprávnění z důvodu dlužné částky na výživném.Soudnímu exekutorovi jsem odeslal pracovní smlouvy při kterých je vyžadován ŘP a ofocené povolení města k řízení pro tuto práci.O den později mi pouze telefonicky volal jeho zástupce,že mi prozbě nevyhový,až do rozhodnutí soudu. Na který soud se mám obrátit a zda odeslat stížnost,žalobu či opravné přezkoumání? Zaroveň mám výhradu k navýšení exekuce z částky 108tis na částku 155tis. a to za zastupování v délce teprve od 1.4.2015. Děkuji za pomocnou odpověď.
 • Mike Petter  - žádosti o úvěr
  Dobrý den, Jste ve finanční potíže? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chcete se začít nový podnik, nebo zlepšit své podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes pro finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) dlužník musí být alespoň 18 let 2) I přes špatné úvěry, získání úvěru dlužník Záruka 3) finanční prostředky mohou být poskytnuty na nízký kredit. žádosti o úvěr Jméno: Země: adresa: Telefon: Věk: Status: Zaměstnání: Měsíční příjem: Výše úvěru: Doba trvání: Účel fondů: Díky panu Mike Petter
 • janek
  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jak tedy mohu postupovat, abych nepřišla při dražbě o dům. Dům jsem zdědila po rodičich v dědickém řízení, který zatím není zapsán v katastru nemovitostí, nicméně usnesení nabylo právní moci.Dům je nadále zatížen věcným břemenem, mou babičkou o kterou pečuji.Na dům byla uvedena v roce 2012 dražba, a nebyl prodán.V současnou chvíli má dlužná částka je 350 000, a nevím na koho se obrátit, buď nebakovní sektor, u kterého je problém, pokud byl dům v draže, banka, jsem v SOLUSU, realitku jsem zatím nezkoušela, dala jsem dokonce při mé hlouposti dvoum společnostem peníze předem, za konsolidaci a insolvenci.Neozvaly se.Mám strach že přijdu o dům, na koho se obrátit?Děkuji za odpověď.
 • Eva Pírková  - Odpověď
  Dobrý den, možná bych Vám mohla pomoci. Kontakt na mne 773 913 939. Stači jen napsat. Pírková
 • Zdenka  - exekuce
  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Mám exekuci na invalidní důchod. Po třech letech co je mi exekuce srážena z důchodu mi přišel dopis od pana exekutora což se týká stejné exekuce aby mi byla ještě k tomu srážena část peněz z platu. Má prosím na toto jednání pan exekutor právo a může uplatnit exekuci na můj invalidní důchod i na plat zároven? Mimo to je mi z platu srážena již exekuce ale od jiného exekutora. Moc vám děkuji za odpověd.
 • bruce wood  - loan
  Jsme křesťanská organizace se tvořila pomoc lidem v potřebách pomáhá, jako je finanční help.So Pokud se chystáte přes finanční potíže nebo jste v každém finančním chaosu, a potřebujete finanční prostředky na založit svůj vlastní podnik, nebo potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo platit off své účty, start pěkný podnikání, nebo jste jej najít těžké získat kapitál úvěr od místní banky, kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu brucewoodloan@gmail.com Potřebujete naléhavou půjčku usadit váš účet, nebo zvládnout určité finanční problémy? Nebo se tam hledají studny nabízením tajných úvěry získat úvěr? Zde se dostanete na Vašeho přání Požadovaný krok vedle. Tady, v Bruce WOOD ústavu půjčky nabízejí půjčky pro Dospělí platí i minimální ve věku 18 let a více, s minimální úrokovou sazbou tak nízké, jak 3%, Každý rok. Chcete-li získat podrobnější informace, prosím, dát nám v kontaktu prostřednictvím pod e-mailovou adresu. brucewoodloan@gmail.com Jste poradit vyplnit a vrátit podrobnosti níže .. Tvé Jméno: ______________________ Vaše Adresa: ____________________ Vaše Země: ____________________ Vaše Povolání: __________________ Půjčka Částka potřebná: ______________ Půjčka Doba trvání: ____________________ Měsíční Příjem: __________________ Mobilní telefonní číslo: ________________ Už jste požádali o půjčku před: ________________? Jednat rychle a dostat se z finanční tísně, nepořádek a strádání by kontaktování Bruce dřevo Finance Corporation dnes přes e-mail: brucewoodloan @ gmail.com, Ty se považují za to nejlepší z našich zdroje, až se dostanete k tomuto finanční prostředky byly převedeny na váš účet, a Váš rychlý a rychle reagují určuje, jak rychle se bude příjem váš úvěr. Bez zbytečného odkladu Použít pro váš nejlepší a snadné půjčky zde s námi. Prosím, napište nám na Via email: brucewoodloan@gmail.com S Pozdravem Odpověděl rev, BRUCE WOOD požehnaný
 • bruce wood  - nabídka půjčka
  Jsme křesťanská organizace se tvořila pomoc lidem v potřebách pomáhá, jako je finanční help.So Pokud se chystáte přes finanční potíže nebo jste v každém finančním chaosu, a potřebujete finanční prostředky na založit svůj vlastní podnik, nebo potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo platit off své účty, start pěkný podnikání, nebo jste jej najít těžké získat kapitál úvěr od místní banky, kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu brucewoodloan@gmail.com Potřebujete naléhavou půjčku usadit váš účet, nebo zvládnout určité finanční problémy? Nebo se tam hledají studny nabízením tajných úvěry získat úvěr? Zde se dostanete na Vašeho přání Požadovaný krok vedle. Tady, v Bruce WOOD ústavu půjčky nabízejí půjčky pro Dospělí platí i minimální ve věku 18 let a více, s minimální úrokovou sazbou tak nízké, jak 3%, Každý rok. Chcete-li získat podrobnější informace, prosím, dát nám v kontaktu prostřednictvím pod e-mailovou adresu. brucewoodloan@gmail.com Jste poradit vyplnit a vrátit podrobnosti níže .. Tvé Jméno: ______________________ Vaše Adresa: ____________________ Vaše Země: ____________________ Vaše Povolání: __________________ Půjčka Částka potřebná: ______________ Půjčka Doba trvání: ____________________ Měsíční Příjem: __________________ Mobilní telefonní číslo: ________________ Už jste požádali o půjčku před: ________________? Jednat rychle a dostat se z finanční tísně, nepořádek a strádání by kontaktování Bruce dřevo Finance Corporation dnes přes e-mail: brucewoodloan @ gmail.com, Ty se považují za to nejlepší z našich zdroje, až se dostanete k tomuto finanční prostředky byly převedeny na váš účet, a Váš rychlý a rychle reagují určuje, jak rychle se bude příjem váš úvěr. Bez zbytečného odkladu Použít pro váš nejlepší a snadné půjčky zde s námi. Prosím, napište nám na Via email: brucewoodloan@gmail.com S Pozdravem Odpověděl rev, BRUCE WOOD požehnaný
 • fedrick  - loan
  Vyplňte níže uvedený formulář. Celé jméno : ______________________________ Výše úvěru Požadováno: ______________________________ ADRESA : _____________________________________ Půjčka Doba trvání: _______________________________ CITY : _________________________ STAV : _________________ Země : ________________________________ VEŘEJNÉ buňky :: ______________________ SEX : _______________ AGE : __________________ Status : _________________ Zaměstnání: ________________________ E-mailová adresa : _____________________ Měsíční příjem : _____________________ Všechny společnosti : _____________________ Telefon: _____________________ Napište nám pod tyto informace vás , Kontakt Jméno : fedrickduck57@gmail.com Kontaktní adresa : Vaše naléhavé odpověď potřeboval co nejdříve . Pan Fedrick kachna
 • paní Nora
  Potřebujete naléhavou půjčku? jste v dluzích? budete potřebovat rychlou půjčku refinancovat své podnikání ?, jste byl odepřen od vaší banky, starosti nic víc, Naše služby jsou rychlé, snadné a bezpečné úvěry nyní v jakýchkoliv okolností. Půjčit až 2,000 dolarů - $ 1,000.000 dnes! Obraťte se na nás s informacemi úvěru na tento e-mail: noramildred.loans@hotmail.com Poznámka: Budete očekávat, že předběžné odpověď a finanční prostředky do 24 hodin S pozdravem. paní Nora Úvěry
 • Sandra  - exekuce na ucet
  Dobrý den chtěla jsem poprosit o radu.Mám účet u České Spořitelny.Přišla mi exekuce na účet a zmrazili mi ho,měla jsem tam částku pod životní minimum.V bance mi řekli že mi to nemůžou dat že to je zmrazene exekutorem.Po týdnu jsem přišla ,že chci účet zrušit protože mi furt odcitaji poplatky zá vedeni.už mám exekuci na plat a teď mi přišla i přednostní vydelavam min.mzdu .Chtela jsem Ho zrušit řekli mi že to bohužel nejde už jsou to čtyři měsíce.Teď jsem se dočetla že ho mužů zrusit,co mám dělat poraďte mi prosím.
 • ester
  Hodně podobnou situaci jsem měla i já. Strhávali se mi poplatky a urok debet za 10 měsíců jsem přišla o 4500kč. Nedomůžete se ani u banky a už vůbec ne u exekutora. A nejlepší na tom bylo, že oprávněný byl úřad práce ve spojení s panem Vránou.
 • Anonymní  - robert
  Potřebujete úvěr nebo chcete refinancovat váš domov, platit školné, rozšířit své podnikání, nebo platit své účty? poskytujeme konsolidace odd úvěr, podnikatelský úvěr, domů refinancování půjčky, půjčky na auta, osobní půjčky, úvěry a školní firmy půjčky na vysoké a nízké úroky za rok. Naše Výše úvěru pro rozvojové podniky, konkurenční výhodu a obchodní expanzi pohybuje od $ 5000 - 100000000 dolar V případě zájmu, prosím, kontaktujte nás na e-mail: olisonfinancehome@hotmail.com
 • Petr  - exekuce
  Dobrý den, vystaví mi na počkání exekutor rozsudek soudu, když jsem ho neobdržel od soudu? Děkuji
 • Petr  - exekuce
  Dobry den chtěl jsem se zeptat na nazabavitelnou častku z přijmu-mam exekuci na plat,přednostni ,i nepřednostni..při pruměrnem přijmu 18tisic mi zustava 9100 cirka,ale při odměnach asi tak 5krat do roka čini muj přijem 23tisic i vice...jak to,že mi stahnou i tohle,když se nazabavitelna častka vypočitava dle přijmu...a vždy dostanu jen těch 9100kč...je to možne?
 • Tomáš  - Smlouva o koupi zboží
  Dobrý den, moje matka má exekuce a protože o vše již přišla půjčil jsem ji starý počítač. Na tento počítač mám smlouvu o koupi od fyzické osoby. Tzn nemám k tomu fakturu ale jen smlouvu o prodeji mezi dvěma občany. Budu mi tato smlouva stačit při další návštěvě exekutora u mojí matky? Děkuji za odpověď Tomáš
 • Mr. Abdulhamid  - Požádat o úvěr teď !!!
  Dobrý den, Jsem Abdulhamíd Musa úvěr věřitel AbdulHamid FINANCE, nabízíme osobní i obchodní úvěry s kapitálovou základnou mezi částkou 1,000.00 do 100,000.00 amerických dolarů, evropské eurech nebo librách šterlinků pro jednotlivce, firmy a spolupracovat orgány, bez ohledu na jejich rodinný stav, pohlaví, náboženství, umístění, ale měl by být právní prostředky splácení úvěru ve stanovené lhůtě, a musí být hoden důvěry se úrokové sazby tak nízké, jak 3%. email: abdulhamidfinance@gmail.com
 • Mr. Abdulhamid  - Požádat o úvěr teď !!!
  Dobrý den, Jsem Abdulhamíd Musa úvěr věřitel AbdulHamid FINANCE, nabízíme osobní i obchodní úvěry s kapitálovou základnou mezi částkou 1,000.00 do 100,000.00 amerických dolarů, evropské eurech nebo librách šterlinků pro jednotlivce, firmy a spolupracovat orgány, bez ohledu na jejich rodinný stav, pohlaví, náboženství, umístění, ale měl by být právní prostředky splácení úvěru ve stanovené lhůtě, a musí být hoden důvěry se úrokové sazby tak nízké, jak 3%. email: abdulhamidfinance@gmail.com Informace o žadateli * Jméno žadatele: * Adresa žadatele: * Země: * Město: * Pohlaví: * Rodinný stav: * Věk: * Výše úvěru: * Půjčka Doba trvání: * Měsíční příjem: * Povolání: * Tel: * Mobil: * Počet dotazů: * Mluvíte anglicky? * Už jste aplikovali před? * Účel úvěru: Očekáváme vaše neodkladnou reakci. M / D Abdulhamíd Finance
 • Tomáš  - nepatrný konkurs
  Dobrý den, mám dotaz ohledně neschválení oddlužení a vyhlášení nepatrného konkursu na fyzickou osobu. Je vyhlášením nepatrného konkursu opět povoleno řádění exekutorů? Děkuji za odpověď, Tomáš
 • Damian Drewlo  - Získat půjčku, kterou potřebujete dnes
  Dobrý den, Jste v nouzi naléhavě finanční pomoci pro osobní účely, nebo pro vaše obchodní potřeby? Zde je několik dobrá zpráva pro vás. Nabízíme úvěry pro fyzické nebo právnické firem na nejnižší roční procentní sazba. Kontaktujte nás ještě dnes dostat: - * Hard Peníze Půjčky * Obchodní úvěr * Dluh Konsolidace půjček * Osobní úvěr * Obchodní úvěrové expanze * Student Loan * Rozvoj zemědělství úvěr ... A mnoho dalších E-mail: (cottagefinancials@gmail.com) Skype: Damiandrewlo [klikněte zde] +447031975330 díky
 • Mike Petter  - žádost o úvěr
  Dobrý den, Vy jste ve finančních potížích? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chcete začít nový podnik nebo zlepšit vaše podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes pro finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) Dlužník musí být nejméně 18 let 2) I se špatnou úvěrovou, získání úvěru dlužníkem záruky 3) finanční prostředky mohou být poskytnuty na nízký kredit. žádost o úvěr název: Země: Adresa: Telefon: Věk: Status: Zaměstnání: Měsíční příjem: Výše úvěru: doba trvání: Účel fondů: Díky panu Mike Petter
 • Alan
  Dobry den,mam exekuci na plat-jsem rozvedeny platim vyživne na dvě děti,a dle neazabavitelne častky při přijmu cirka 18000tisic čisteho mi nechavaji 9100kč..ale dle kalkulačky při přijmu 23000tisic čisteho mam dostavat něco kolem 12000tisic...ten plat okolo 23tisic čisteho mivam 3-4krat do roka,když mame odměn, jak to že dostavam i přesto jen 9100kč...děkuji...
 • Petra  - prihlaseni
  Dobrý večer,chtěla bych se zeptat,když bydlím v pronájmu v družstevním bytě a můj přítel se ke mě chce nastěhovat,ale má exekuce,tak se bojím..když ho tam nahlásím,může se to exekutor dozvědět? kam družstvo vlastně posílá iniciály??? předem děkuji za odpověd
 • Anonymní  - exekutor si nárokuje další úroky
  Dobry den, V rámci exekuce jaem zaplatila exekutorovi dlužnou částku včetně všech úroku a po dnešním hovoru s jeho asistentkou mi bylo sděleno, ze nez se řízení uzavře budu platit další úroky. Upřímně Tomu opravdu nerozumím a toto jednání mi prijde protiprávní, jelikož z me strany jaem splnila vše, co jsem mela. Na tento dotaz mi asistentka rekla ze se se mnou nebude bavit a položila mi telefon. Celková komunikace s kanceláři daného exekutora je otřesná. Proto bych Vás chtela požádat o informaci, jestli je toto opravdu v souladu se zákonem? Mimo to jsem exekutorovi zaplatila o 9 tis více nez jsem měla a ty ma samozřejmě také k dispozici. Je nejaka maximalni lhuta, do kdy mi musi penize vratit a jestli je opravdu jeho nárok na zaplacení dalších úroků v souladu se zákonem. Dekuji
 • Lenka Jedlová  - dražba domu
  Dobrý den, před 10lety si můj otec vzal půjčku s tím, že ručí domem. Ve smlouvě bylo uvedené, že peníze přijdou do určitého dne přišly o den později a tak se neuskutečnila koupě zboží, ktere se mělo zaplatit v tento den a začly problemy a neskutečné úroky od věřitele s tím, že jsme o dům přišli v dražbě za cenu o několik milionů nižší a tím pádem jsme byli okradeni. Právník řekl, že je smlouva neplatná (ohledně datumu dne dodání půjčení peněz) . Je zde nějaká možnost ještě získat dům zpět? Děkuji
 • JK  - Mam velkou exekuci a budu dedit
  Dobry den.. Jsem ve svizelne zivotni situaci a budu dedit, mam exekuci ve vysi cca 1.200.000,- a ted budu dedit majetek po otci priblizne ve stejne vysi, ale bojim se toho, ze exekutor okamzite zabavi majete jak bude na mne prepsan a proda ho v drazbe pod cenou a tim padem se nezbavim dluhu a dal nebudu mit nic. Jde se proti tomu nejak branit? Treba prodat majetek klasicky pres realitku s prislibem uhrazeni pohledavek po prodeji? Dekuji za pomoc.
 • Mark Grant  - výpůjční služby
  Dobrý den, Zúčastněné osoby by mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Věřitel Jméno: pan Mark Grant: Věřitel Email: mark_grant11@hotmail.com Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi minimální roční úrokové míry tak nízké, jak 2% do 1 rok až 50 let splácení doba trvání do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rozmezí od $ 5,000.00US dolarů na $ 100,000,000.00 americký dolar. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší priority, Jste nedává spát v noci znepokojující, jak se dostat Legit úvěr věřitele? Jste kousání nehty na rychlé? Místo toho, bití sebe nahoru, kontaktujte pana Marka Grant úvěr AGENTURY DNES (výpůjční služby) nyní Úvěrové odborníci, kteří pomáhají zastavit špatnou úvěrovou historií, objevit win řešení, které je naše poslání. Zúčastněné osoby by mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Věřitel Jméno: Mr: Mark Grant Věřitel Email: mark_grant11@hotmail.com S pozdravem, Mark Grant
 • marina  - exekuce
  Dobry den comam dela kdysem sestre zrusila trvali bydliste a ona na nbum si stejnak zala pujcky na nasi adresu a hrozi ji tet exekuce pritom unas us pul 1 roku nema trvali bydliste prosim porat te my
 • Roman  - exekuce
  Dobry den.Chtel bych poradit,bydlim ze svou matkou v podnajmu a jsem ID ZTP.Matka splacela dluch bance ktera neposilala penize dal k exekutori co mela.Prisel exekutor a zacal spisovat a polepovat veci ktere me matce ani nepatri.Pak rekl ze penize zadne nedostala a tak volala do banky co se deje napsala pisemnou zadost a penize byly odeslani,i presto exekutor trval na svem ze se veci budou zabavovat.Napsal jsem zadost o vylouceni veci exekuce ktere patri vyhradne me.Take jsem poslal doklady,blocky o vecech ktere dokonce splacim a jsou moje a presto nechce vyloucit.Dale lednicka,pracka co ja potrebuju ohledne meho zdravotneho stavu.Co vlastne mam tet delat,jak postupovat? Dekuju za pomoc a odpoved,hezky den preji.
 • leoanrd  - PŮJČKA NABÍDKA PLATÍ TEĎ.
  PŮJČKA NABÍDKA PLATÍ TEĎ. Nabízíme různé úvěry fyzickým osobám (Osobní půjčka) a spolupracovat orgány s úrokovou sazbou 3% za annul.This je pomoci vám splnit své finanční závazky, zejména s probíhající globální finanční krizi. Zajišťujeme out dobré úvěr všeho druhu ve velmi rychlým a snadným způsobem, osobní půjčky, úvěru na bydlení Student Loan, Podnikatelský úvěr, Investor úvěr, auto úvěr, dluhu. Pro další dotazy, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu (leonardfergusonfinance01@gmail.com) S pozdravem. doufám, že slyším od vás nejdřív. všichni reagují být dopředu leonardfergusonfinance01@gmail.com pro více informací. Leonard.
 • Hernández Fernández
  Já jsem pan Hernández Fernández. Jsem registrovaný, legitimní a certifikované soukromé finanční úvěr věřitel. I provozovat úvěr úvěrovou firmu a já jsem byl v oblasti financí více než čtyřicet let. I poskytnout finanční pomoc úvěrových azyl a já jsem zaznamenal obrovský úspěch v průběhu let útočiště úspěšně dané půjčky lidem na celém světě. I rozdávat půjčky na 3% úrokové sazby pro jednotlivce, aby jim pomohla vypořádat své finanční potíže, a také lidem, kteří mohou chtít založit vlastní podnikání, nebo možná již máte firmu a jste v nouzi rozšíření. Tímto vyzývám vás, dnes mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: prestamo_ayuda@outlook.com ÚVĚR PŘIHLÁŠKA (o tom, jak se vztahují) Jméno: Příjmení: Pohlaví: Země: Datum narození: Výše úvěru potřeby: Půjčka Doba trvání: Měsíční příjem: Zaměstnání: Účelem úvěru: Rodinný stav: Číslo mobilního telefonu: Už jste požádali o půjčku před ?: S pozdravem. Hernández Fernández
 • Pan Robert Hook  - Pan Robert Hook
  Vítejte na Mr. Robert Hook, Potřebujete naléhavou půjčku ve výši 3%? Platit své účty? Pokud ano, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: roberthookinvestment.link@outlook.com Vyplňte následující žádost o úvěr FORMULÁŘ Jméno: země: stát: Telefonní číslo: Věk: Zaměstnání: Částka potřebná jako úvěr: Doba trvání: E-mail: roberthookinvestment.link@outlook.com Pan Robert Hook
 • Financni pomoc  - Byla na Vás nařízena exekuce?Máte více finančních
  Byla na Vás nařízena exekuce? Byla nařízena exekuční či veřejná dražba na Vaši nemovitost? Máte více finančních závazků, které Vám začínají přerůstat přes hlavu? Jste pod tlakem lichvářů? Pak jsme tady přesně pro Vás! Pomůžeme Vám okamžitě zastavit exekuci a tím ochránit Váš majetek před exekutory! Nenechte si kvůli drobnému zaškobrtnutí zničit život dluhovou spirálou, z níž je už jen velmi obtížné vystoupit. Řekněte NE a kontaktujte nás. Půjčka Vaše problémy nevyřeší, MY ANO! Naše služby jsou zajišťovány a garantovány právníky zapsanými v seznamu advokátů u České advokátní komory. Bližší informace a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.fpomoc.cz či na FB https://www.facebook.com/fpomoc
 • Heinrich Jesse  - Kontaktujte nás pro váš úvěr, dáváme z úvěrů
  Dobrý den, pro širokou veřejnost, jsem Heinrich Jesse Finanční poradce a úvěr věřitel. My rozdávat půjčky na renomovaných jak osobní, jednotlivci, spolupracují firmy a investory. Zajišťujeme auto úvěry, Pronájem Úvěr, osobní půjčky, obchodní úvěr, vzdělávání úvěr, dluh konsolidace, E.T.C. Budu rád, že dobré služby pro vás, kontaktujte nás e-mailem, pokud zájem o naše služby a také nás můžete kontaktovat s informací je níže: Jméno: země: Místo: Půjčka Částka potřebná: Doba trvání úvěru: Telefon #: Děkuji vám, kontaktujte nás s těmito informacemi je krátký v dobré víře, aby si začala. Kontakt Jméno: Heinrich Jesse Kontakt E-mail: jesseserv01@gmail.com
 • Adriana Karlikova  - drazba
  Dobry den prosim Vas neviete mi pomoc ako bi som mala napisat na sud odlozenie drazby, ktora sa kona 17.09.2014.Moj pripad je velmi zamotany nikto neviem pomoc nakolko sme vo velmi zlej financnej situacii do ktorej sme sa dostali dfakujem
 • Jarda
  Dobrý den,chtěl bych se zeptat, čekám exekuci na plat kvůli nebankovní půjčce,řádně splácím alimenty na dvě děti a zajímalo by mě,jestli když v mzdové účtárně předložím rozsudek o výši výživného ,tak jestli exekutor může provádět exekuci na čistý příjem a nebo na částku odečtenou od výživného? děkuji. Mají alimenty přednost před exekucí?
 • Jan  - exekuce
  Dobrý den.Můj strejda má na sebe exekuci,a momentálně přebývá u mé babičky.Před třemi měsíci nám exekutoři polepily nábytek a teď si pro něj přijely s tím že vzaly i ty věci na které sem měl doklad že patří mě.Dá se s tím něco udělat či se nějak odvolat.? Děkuji.
 • Financni pomoc
  Je vhodné podat vylučovací žalobu.
 • MR JIM BUFFER  - LOAN OFFER
  Dobrý den, Půjčka ve výši 2,6% kontakt (jimbufferloanfirm@outlook.com) pro podrobnosti.
 • Dagmar  - Exekuce
  Dobrý den,jsem majitelkou rod.domu,ve kterém žije i můj bratr a jsou proti němu nařízeny exekuce.Jak si mám ochránit svůj majetek a celý rod.dům.Děkuji
 • Mr frances lincon  - nabídku půjčky
  linconfinanceloan@outlook.com -- - - Dobrý den , Jste ve finanční potíže ? Vaše pomoc je nyní . Je toztráta spánku v noci , starosti o tom, jak získat úvěr ? Nedovolte sny zemřít , pan ( frances lincon ) dnes pro snadnou a spolehlivou půjčku . Nabízíme tyto druhy podkladových úvěrů . Osobní úvěr ... Obchodní úvěr Auto úvěr společnosti ... V ...... velmi minimální roční úrokové sazby z úrokové sazby ve výši 2% .. I čekají na vaše neodkladnou reakci , takže můžeme pokračovat v transakci . Naše firma kontaktní pole poštovní je přes : E-mail : linconfinanceloan@outlook.com APLIKACE : Jméno : ___________________________ Jméno : ____________________________ Žánr : _______________________________ Rodinný stav : _______________________ Kontaktní adresa : ______________________ Kód Město / PSČ : ________________________ Země : ______________________________ Datum narození : ________________________ Částka potřebná jako půjčka : ________________ Doba trvání úvěru : ________________________ Měsíční příjem / roční příjem : _________ Povolání : ___________________________ Účel úvěru : _____________________ Telefon : ________________________________ Fax : __________________________________ Myslíte si, poskytnout : ? ________________ Odeslat svou žádost na adresu: E - mail: linconfinanceloan@outlook.com Děkuji vám a Bůh vám žehnej . frances lincon
 • petrová  - exekuce-blokace uctu
  Dobry den,chtela bych se zeptat.Dne 17.7 2014 mi bylo oznameno ,ze mam blokaci uctu kvuli memu manželovi.Muze mi exekutor sahnout i na rodicovsky prispevek na urade?Kolik mi musi nechat muinimum ,kdyz mam 3 lete ditko a 6 lete?manžel je zaměstnaný proč tedy jdou na muj ucet a ne na jeho plat?DEKUJI PREDEM ZA ODPOVEDI
 • Kazdová michaela  - dům v exekuci-koupě
  Dobrý den,kupujeme dům v exekuci přes realitní kancelář.RK nám ručí za vyplacení exekucí zapsaných v katastru.dlužník má ale exekucí víc,ty ale na katastru nejsou.může si exekutor vymáhat dluh na matejku i po přepsání listů vlastníků? Hrozí nám po odkoupení další nová exekuce? Jak se proti tomu bránit.?děkuji Michaela
 • diamond homes  - diamondloanhomes@centrum.cz
  Máte jakékoliv finanční problémy? Potřebujete úvěr Chcete-li vymazat DLUHY? Jste ve finanční krizi? Vaše kreditní CASH PRO VÁS PŮVODNÍ TRUST, Jsme spolehlivá vypořádat se všemi typy úvěrů viz níže. jsme Společnost registrovaná a licencován poskytovat úvěry na nejméně 2% Délka trvání 6 měsíců a maximální dobu trvání 30 let. jsme ÚVĚR ALESPOŇ 2000 maximálně 50.000.000 SE VŠEMI měně, ve DO CELÉHO SVĚTA Nabízíme různé SLUŽBY NÍŽE * Osobní půjčky (Secure a Nezajištěné) * Obchodní úvěry (Secure a Nezajištěné) * Home Improvement * Inventor Úvěry * Auto úvěry * Manželství úvěr * Hypoteční úvěr * Úvěr zdraví atd. .. takže pokud máte zájem, prosím dostat zpátky k nám tak, že přes náš e-mail diamondloanhomes@centrum.cz pro e vám může poskytnout více informací o našich finančních služeb, které nabízíme po celém světě. email: diamondloanhomes@centrum.cz
 • RANDY  - RANDY LUGARD
  Potřebujete úvěr z jakéhokoli důvodu? Potřebujete půjčku na zahájení podnikání? můžete získat cenově půjčku od nás na 3% úrokovou sazbou, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: randylugardloanfinance@gmail.com nebo randylugardloanfinance@outlook.com.
 • Václav Herčík  - exekuce
  Dobrý den, Byla mi nařízena exekuce abych od 16.6.2014 do 30 dnů zaplatil částku 13 912,50 Kč na účet exekutora. Ještě před uplynutím 30 dnů, mi byl zablokován účet na kterém bylo -17 845 Kč již se zaniklým právem na snížení exekuce. Na účet jsem vložil částku 24 000 Kč abych účet znovu aktivoval, ale po mém zjištění že mi byla udělena exekuce i na plat jsem volal panu exekutorovi a ten se mi snažil vysvětlit, že peníze které jsem vložil na účet jsou stále v bance a budou poslány exekutorovi až po uplynutí 30 dnů, po nabytí právní moci a navrhl mi abych vložil přímo na jeho účet 13 913 Kč jelikož do 16.7.2014 mam stále nárok na sníženou exekuci. Po ukončení telefonátu jsme ihned šel vložit exekutorovi na účet (4.7.2014 10:30). Peníze které jsou stále v bance a peníze které mi byly sraženy ze mzdy by měly tudíž zase připadnout mě. Chtěl jsem se jen zeptat když jsem tohle všechno stihl ještě než exekuce nabyla právní moc je exekutor oprávněn protahovat zaslaní zrušení příkazu do banky a zaměstnavateli aby mi byly vyplaceny peníze které jsou pozastaveny? Nemam právo po uhrazení ve třiceti denní lhůtě na to aby exekutor po obdržení peněz zrušil všechny příkazy? Předem Vám děkuji za odpověď hezký den Herčík
 • Lucie
  On může exekutor zastavit ještě dříve účet? Mě se teď stalo to samé, na účtě mi strhli částku, kterou bych měla zaplatit vč. zvýšené sazby. Tudíž je to furt v bance a já musím ještě zaplatit další peníze tj. peníze bez zvýšené sazby? A pak ty peníze, které jsou strhlé z mého účtu co? :/
 • Andrea Perez  - Rychlá půjčka Nabídka
  Myslíte si, potřebují finanční pomoc? nebo rychlou půjčku? Potřebujete úvěr nebo z jakéhokoli důvodu financování, jako je, a) Osobní úvěr, Obchodní Expansion.b) Business Start-up a Education.c) dluhu Konsolidace.? d) Financování projektu Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím [barclayfinancehouse@gmail.com] pro tuto naléhavou úvěru, který potřebujete, protože my jsme křesťanský úvěr firma a nabízíme finanční podporu, jako je podnikatelský úvěr, financování projektů a půjčky pro osobní použití a nákladů. Jsme certifikováni a rozdávat zaručenou půjčku ve Spojených státech i mimo ně se jen 3% sazbou a dobře vyvážené financování a platební systém. informace potřebné Jméno: adresa: stát: Země: Částka potřebná jako úvěr: Doba trvání úvěru / Termín: reagovat barclayfinancehouse@gmail.com barclayfinancehouse@gmail.com Bůh vám žehnej.
 • Andrea Perez  - Myslíte si, potřebují finanční pomoc? nebo rychlou
  Myslíte si, potřebují finanční pomoc? nebo rychlou půjčku? Potřebujete úvěr nebo z jakéhokoli důvodu financování, jako je, a) Osobní úvěr, Obchodní Expansion.b) Business Start-up a Education.c) dluhu Konsolidace.? d) Financování projektu Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím [barclayfinancehouse@gmail.com] pro tuto naléhavou úvěru, který potřebujete, protože my jsme křesťanský úvěr firma a nabízíme finanční podporu, jako je podnikatelský úvěr, financování projektů a půjčky pro osobní použití a nákladů. Jsme certifikováni a rozdávat zaručenou půjčku ve Spojených státech i mimo ně se jen 3% sazbou a dobře vyvážené financování a platební systém. informace potřebné Jméno: adresa: stát: Země: Částka potřebná jako úvěr: Doba trvání úvěru / Termín: reagovat barclayfinancehouse@gmail.com barclayfinancehouse@gmail.com Bůh vám žehnej.
 • Honza  - exekuce účtu
  Dobrý den, asi před dvěma týdny mi byla provedena exekuce na můj účet, ale dosud jsem nebyl nijak informován, že bude exekuce provedena a ani nevím kým byla provedena. Na mém účtu v bance je pouze č. j. a že tato exekuce byla provedena Exek. úř. v N Jičíně. Jak můžu zjistit, který exekutor tuto exekuci prováděl? Neměl bych být nejdříve upozorněn, že bude tato exekuce provedena? Jak dlouho od nezaplacení může být provedena exekuce?Děkuji Honza
 • Kristýna Chmelová  - Stráta mateřské
  Dobrý den, mám takový problém. Vzala jsem si pujčku. Pokud manžel dělal tak jsme splácli vpořádku, ale manžel teď přišel o práci a tudíž jediný kloudný příjem který máme je mateřská ve výši 7,800 plus 1000 přídavky. Bohužel už zhruba 3 měsíce nemáme na to platit a tak se snimi snažím všelijak domluvit. Bohužel mi dnes zdělili, že pokud do zítřka nezaplatíme 1500 tak mi zastaví mateřskou a nedostanu nic. Chtěla bych se tedy zeptat co máme dělat, když nemáme kde sehnat 1500? A co můžu dělat jestli o mateřskou příjdu a jestli kvůli toho nemůžu přijít o děti. A jestli se tomu dá něják zabránit. Děkuji za radu. Chmelová
 • Tomáš Jánský  - exekuce
  Dobrý den. Mám na sebe dvě exekuce jelikož jsme si z manželkou vzali úvěry a nemohli jsme je splácet. Po nějaké době mně manželka vyhodila a já jsem se vrátil k rodičům jen s kufrem z osobními věcmi oblečením. U manželky mám stále trvalí pobyt a nevlastním žádný majetek. Může exekutor vybrat byt mích rodičů? Děkuji
 • Vašek  - vrácení věcí
  Dobrý den, Moje matka má exekuci ale zabavili mi 2 věci navrhl jsem tedy vyškrtnutí to m i schválili a prej mi to doručí služba PPL. Zajímá mě ale kdo platí poštovné když mi to přivezou? Předem děkuji za odpověď vasek.melicher@seznam.cz
 • toupalova lucie  - otazka
  dobry den,chtela by jsem se zeptat jsme rozvedeni a s byvalym manzelem mame mezi sebou sepsane vyrovnani a podepsane na matrice s overenymi podpisy.Manzel neplati sve dluhy ktere vznikly v dobe manzelstvi a ja o nich nevedela a hrozi mu exekuce,ale navic on je bez prace a ani neplati alimenty.Ted po rozvodu jsem si vzala uver na byt a ted mam strach ze to budou nvymahat po me a jak to je tedy s bytem,ktery jsem koupila po rozvodu ten mi prece nemuzou vzit.dEKUJI MOC ZA ODPOVED
 • Štýbrová Ludmila  - exekuce i když mám zrušeno SJM
  V místě mého trvalého bydliště byla provedena exekuce i když má povinný trvalé bydliště jinde a máme mezi sebou soudem zrušeno SJM.Štýbrová
 • Eva  - úroky pro neplacení??
  Dobrý den, na moji matku byla dána exekuce. Dluh splácí srážkami z důchodu, který činí cca 69tis. Do dnešního dne má splaceno již cca 66tis, zbývající částku (tedy 3tis) jsme chtěli doplatit, protože je to strašná psychická zátěž, jenže nám bylo oznámeno, že ta částka je 20tis a ještě není prý konečná vzhledem k úrokům atd. Tomu nerozumím, jaké úroky pro neplacení, když dluh celou dobu pravidelně splácí?!! prosím poraďte.... děkuji
 • Jaroslav Mrhálek  - Neodpovídající vymáhaná částka
  Dobrý den, mám dotaz ohledně soudu exekuce na moji osobu,když celá záležitost prošla přes vrchní soud a opět se vrací k dalšímu odvolání z mé strany. Problem spočívá v tom že prvotní částka o kterou se oprávněný opírá dle mého názoru nikdy neexistovala (od ní se logicky odvíjí veškeré další náklady). Jak docílit toho aby soud vzal tuto zásadní věc v potaz? za odpověď děkuji, s pozdravem Mrhálek Jaroslav
 • Petra  - exekuce
  Dobrý den. Prosím o radu. Jsem pet let na mateřské a mám exekuce. Bydlim ted s přítelem a hrozí ze si přijdou pro majetek ale všechna elektronika je pritelovo. Bylo mi řečeno ze ma přítel sepsat soupis svých věci dat k němu i účtenky a mít to podepsané ověřeným podpisem. Ochrání to jeho věci. A pak mám ještě jednu próz u. Dvě věci dostal od své sestry takže knim nemá uctenku a jeho sestra už taky ne. A může exekutor zabavit LCD televizi ikfyz je rozbita. Ona hraje ale je pres ni šedý pruh. Myslím si ze takovou věc by exekutor v dražbě ani neprodal. Nějaké část už mám zaplacenou z odstupneho a vrácen Dane a pokouší se i každý měsíc něco poslat, ale stejně tu byl exekutor. Poradte prosím. Děkuji F
 • slecna  - exekuce
  Dobry den, Chtela bych se zeptat : Mam rodice kteri maji celkem dost dluhu na dome v kterem ale uz nebydli.I ja v nem nebydlim ale mam tam porad trvaly pobyt.Je mozne ze by dluhy -exekuce z domu mohli spadnout na me??Hodne se toho bojim protoze sama dluhy nemam.Dekuji za odpoved
 • LENENEE  - ex.Smekal
  tohle jsem nezazila,hrube vyrazy,vyhrozovani osobni prohlidkou,nadavky,hnus opravdu ta nase vlada bude jen kecat a necha tyhle zrudy aby nam nicili zivoty?pridavam se k zalobe,prosim o kontaktk pridani zaloby,dekuji J.
 • petra novotná  - sloučení exekucí od jednoho exekutora
  dobrý den strýc má u jednoho exekutora 4 exekuce od stejné firmi za každou exekuci chce exekutor zaplatit zvlášt soudní poplatky a odměnu lze zaplatit dlužnou částku + jednu odměnu pro exekutora a né 4x jak žádá děkuji s pozdravem novotná
 • Daniel chellini  - Myslíte si, potřebují finanční pomoc
  Myslíte si, potřebují finanční pomoc, nebo naléhavou půjčku? Pro více informací a požadavku na přihlášce, kontaktujte nás e-mailem usl.associates005@gmail.com S pozdravem. Daniel chellini
 • Jakub L  - Insolvence a další exekuce někoho jiného
  Dobry večer chtěl bych se zeptat mamka má zabavení majetek a probíha insolvence , ja jko syn mám taky exekuci muže zabavit majetek znovu co je a probíhá insolvence děkuji Jakub
 • Jakub  - Exekuce a insolvence
  Chtě bych se zeptat mamka má exekuci a všechno je zabaveno, probíhá insolvence , ale ted došla moje exekuce muže zabavit znovu majetek co je v bytě a olepen jiným exekutorem děkuji Jakub
 • Tim  - Exkuce i když jsem platil
  Dobrý den, mám problém přišel mi exekuční příkaz i když jsem věřiteli platil dohodlý splátkový kalendář. Přesto mi ten příkaz přišel a exekutor nekomunikuje. Posílal jsem mu dohodu o splátkách i výpis zaplacených splátek. Tyto splátky navíc ani v tom příkazu nebyly zohledněny a požaduje celou dlužnou částku (bez již zaplacených částek cca 50% dluhu) + příslušenství.Co mám dělat, na splátkách se s ním těžko dohodnu.Zablokoval mi účty jako stavební spoření atd.Mám nějakou možnost dokázat a požadovat zastavení řízení? Nebo co mohu dělat?
 • Petra Nikoleta  - exekuce-penale
  Dobry den,chtela jsem se zeptat kdyz na me byla dana exekuce kvuli neplaceni VZP (vse ted poctivě splacim) mohu po zaplaceni dluhu pozadovat o navraceni zastky za penale?Slysela jsem,ze je to mozne.A jak zjistim jestli jsem v databazi dluzniku.Dekuji za odpoved
 • Jana Zajacová  - Exekuce
  Dobry den jsem v invalidnim duhodu 3.stupne,pobiram pridavky na dcery.muj mesicni prijem je 4.186 kc,zadny majetek bohuzel nevlastnim.co mi muze exekutor v mem pripade sebrat?
 • Jana Zajacová  - Exekuce
  Dobry den jsem v invalidnim duhodu 3.stupne,pobiram pridavky na dcery.muj mesicni prijem je 4.186 kc,zadny majetek bohuzel nevlastnim.co mi muze exekutor v mem pripade sebrat?
 • Anonymní
  V tomto případě zřejmě nic (kromě movitých věcí v bytě). Pokud budete mít bankovní účet, tak ten může exekutor obstavit. Proto si nechte posílat důchod a přídavky složenkami. Je možné podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, jako důvod uveďte odkaz na § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ a k podání doložte příslušné listiny (výměr důchodu, lékařskou zprávu, atd.)
 • Ivo  - DLuhy z podnikání
  Dobrý den, založili jsme se společníkem firmu a první rok vše fungovalo bez problémů.Tento rok jsme se dostali do problémů,a vše spěje k tomu,že se firma bude muset uzavřít.Poté vzniknou pohledávky které budeme muset uhradit již soukromě.Toto mám zjištěno a je mi to jasné jde o to,že mou neschopností splácet v bance úvěr se stalo to že mi už žádná instituce nechce půjčit.Pokud dojde ke zrušení a já zůstanu s dluhem cca 1mil mám nějakou možnost odlužení? Myslím ve symslu úvěru ,který budu splácet.Vím že osobní bankrot se nevstahuje na dluhy z podnikání tudíž o tom ani neuvažuju,spíše o to zda existují instituce přes které by se tato situace dala vyřešit.Děkuji za odpověď
 • Patrik  - EXEKUCE NA RČ, vezmou mě kč z podnikatelského účtu
  Dobrý den, dostal jsem exekuci na RČ a zablokovali mě účet. Jsem Živnostník a dluh je na RČ nikoliv na IČO. Co když si založím účet v bance na IČO mohou mě tam sáhnout na KČ když IČO mám v pořádku a RČ mám v dluhu? Děkuji za odpovědi.
 • Stanislav Hromy  - Exekuce
  Dobry den v mesici lednu 2013 mi byla narizena exekuce na mzdu ve vyssi 25 tisic,jenze o mesic drive jsem mel bohuzel infark a to posud jsem na nemocenske.Kontaktoval jsem exekutorsky urad kde jsem jim zdelil ze pobiram davky od CSSZ,od mesice ledna mi je srazeno s techto davek kolem 1100,-kc na zminovanou exekuci ale na ucet exekutora nic neprislo z duvodu ze soudni rozhodnuti doposud nenabylo pravni moc a moje srazky jsou deponovany.Ptred dvema dny me navstivil vykonavatel exekutora ktery mi jasne zdelil ze pokud mu nezaplatim dluznou castku okamzite vola stehovaci sluzbu a budu platit naklady vystehovani.Muze si to dovolit??? Pote mi dal lhutu do druheho dne aby jsem cely dluh uhradil na jejich ucet a zavolam mu jak jsem vec vyresil.Sehnal jsem pouze tri tisice a on mi zdelil ze mi da jeste tri hodiny pokud nesezenu vic tak prijedou a odvezou mi veskery majetek kdyz jsem mu jasne rekl ze proste nemuzu za to ze moje srazky jsou deponovany a nenabylo jeste pravni moc proste vykonnavatel byl neoblomny az po dlouhe prosbe mi nabytek nechal s tim ze pokud do 25 tohoto mesice nic neuhradim prijede a vystehuje mi nabytek.Dnes jiz nabyla deponace pravni moc a zitra bude odeslana ale poze 4000,-ja osobne jsem uhradil 3000,- vic bohuzel nemam.Muze mi nekdo poradit jak se branit a zda si muze vykonavatel odstehovat nabytek ten sami den aniz by ho oznacil nalepkami a zda muze delat takto psychycky natlak protoze muj zdravotni stav se po tomto zazitku rapidne zhorsil.Predem dik za kazdou radu jak se branit
 • Sofie Eckertová  - Vrána
  To byli určitě lapkové z Přerova. Mám stejnou zkušenost. Je na čase, aby Vránu sezobnul nějaký orlosup...
 • Martina  - exekuce
  Jsem po druhé vdaná dluhy vznikly v prvním manželství vztahují sena mého součastného manžela.Ajak ho zbavit odpovědnosti kmím závazkum.děkuji za radu
 • anka  - žádost o prominutí úroků
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat byla mi nařízena exekuce nakonec jsem se domluvil na splácení...Nyní dluh pravidelně splácí asi 1 rok ale naskali tam nějaké uroky jak můžu požádat banku o jejich prominutí.. kde najdu nějaký vzor jak to správně napsat děkuji
 • michal bosek  - neoprávněná exekuce na dvou účtech
  dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat a ubránit se neoprávněné exekuci na bankovních účtech.. při doložení exekutoru konczovi orig. výpis z účtu o zaplacení pohledávky 2806kč společnosti RWE, mi i přes to chtějí vzít 22tis. jejich reakce na výpis byl, že částku nedohledali a tak exekuce nadále přetrvává.. mají tyhle práva? předem děkuji za odpověď na uvedený email....s pozdravem michal z liberce
 • Ben1945  - Nevěděla jsem nic o exekuci na účet platební karty
  Žijeme s manželem cca 4 roky odděleně bez rozvodu. Během toho daného období jsi nejspíš manžel vzal půjčku ke které mi udal jako ručitelku bez mého vědomí. Po sléze mi díky danému dluhu zablokovali účet. Jsem živitelka rodiny a starám se o bezmocnou babičku plus dvě děti. Mám kontaktovat jeho zaměstnavatele, který nemá o tom ani ponětí a nebo se dohodnout s manželem aby to začal řešit sám a při tom doufat že učiní dané kroky. L.
 • Tereza  - Kdy přijdou soudem vymožené peníze?
  Sháním ověřené zkušenosti s exekucemi na neplatiče výživného.Po bývalém Lounský soud vymáhá nezaplacené výživné.Domluvil se,že ho splatí ve dvou po sobě jdoucích měsích.Polovinu už 31.5. složil a exekutor mi řekl,že peníze budu mít během několika dnů k dispozici,ale do dnes mi nic nepřišlo a já nemůžu nikde najít,kolik mají dnů na vyplacení :( .Máte s tím nekdo zkušenost?
 • Vladimír
  Dobrý den Chci se zeptat může soudní exekutor zabavit i postel malého dítěte a ledničku kterou potřebujeme k uspokojování svých potřeb a to i pračku děkuji.
 • kony  - predzalobni upominka
  dobry den .poreboval bych poradit jak mam postupovat. ceska kncelar pojistitelu mi poslala dopis ze jim dluzim penize za povine ruceni .o tyden na to mi to poslala jeste firma transcom worldwide ze dluzim te ceske kancelari pojistitelu a ze jim to mam taky uhradit tak jsem to uhradil te ceske kancelari pojistitelu a tomu transcom worldwide jsem poslal kopiji ustrisku od slozenky a poslal jsem jim to doporucene,a tet mi prisel zas dalsi dopis .co zastupuje ten transcom worldwide nejakej pravnik z firmy LG LEGAL ze jsem nezaplatil tomu transcom worldwide a chce to po me vimahat tak nenim jestli to mam zaplatit jeste jednou nebo jak postupovat.dekuji predem
 • Jaroslav Najman  - Exekuční zablokování účtu
  Dobrý den, v rámci exekuce (oprávněné) došlo k blokaci na mém účtu. Bohužel ve stejnou dobu na tento účet dorazila záloha na objednané služby, kterou potřebuji k realizaci zakázky a tím k vydělání peněžních prostředků, ze kterých by šla exekuce bez větších problémů hradit. Zároveň by to znamenalo další zakázky a s tím spojené bonusy a podobně. Bez zálohy však nemohu dělat vůbec nic. Je možné nějakým způsobem zrušit zablokování účtu právní cestou. Požádal jsem exekutorský úřad písemně s návrhem splátkového kalendáře, ale vše odmítli. Děkuji.
 • Lukáš  - 14 exekucí
  Dobrý den chtěl jsme se zeptat jak bych měl postupovat v případě že je na mne uvaleno 14 exekucí. 4 byly již skončeny celkově jich bylo 18. Mám již v ruce od soudu soupis exekucí i s číslami jednacími. Děkuji za info Lukáš
 • Mell
  Doporučuji zavolat exekutorovi a pokusit se domluvit na splátkách, nebo jednorázově uhradit dluh. Asi vám nemusím vysvětlovat, že v případě že budete nadále neplnit své závazky, tak to bude pro vás mít dalekosáhlé neblahé následky.
 • Lukáš  - re:
  doporučujete zavolat exekutorovi? aha a jak asi když mám pouze od soudu soupis exekucí...hm... takže prvním krokem by asi bylo opět zajít na krajský soud a vyžádat si podklady a rozhodnutí o nařízených exekucích, ne? prosím Vás pane čtěte alespoň to co člověk píše a na to mu odpovídejte...bylo by to fain....a s tím vysvětlováním že když nebudu plnit své žávazky... a co zrušení exekuce pro nemajetnost? hm? 4 mi tak již byly zrušeny... dík za info po pořádném přečtení dotazu
 • Lukáš  - re:
  a jednorázově uhradit dluh asi těžko že jo když je kolem 500 - 700 tisíc...
 • sylva
  Dobrý den, chci se zeptat, když mám dlužné částky u dopravního podniku a ten dopravní podnik rozprodal některé mé dlužné částky k exekutorům a jiným... musím tedy platit každému zvlášt nebo tet od nového roka musím počkat na upozornění až přijde dopis tak to znamená že budu mít všechny dluhy sečteny a budu platit jenom jednou a jednomu za měsíc? a bude ten dluh menší? ty dlužní částky mám vice nez rok staré bude to platit i namě ze se musí spolčit ten exekutor ? prosím o odpověd nevím si rady děkuju předem
 • Starobní důchodce  - Nedůvěra ve vedení exekutorské komory.
  Před několika dny jsem podal k rukám prezidenta exekutorské komory stížnost na vykonavatele jednoho exekučního úřadu který svoji ledabilou,odfláklou prací se dopustil závažného pochybení k tíži nic netušících starobních důchodců.Měl jsem za to že EK zareaguje neplodně tím,že mně sdělí,že mojí stížnost prošetří a že učinila kroky k zamezení hrozícímu pochybení ze strany tohoto vykonavatele kde by se v případě provedení exekučního úkonu jednalo o nedbalostní trestný čin z jeho strany.EK ale doposud nereagovala což mně překvapuje a začínám ztrácet k ní důvěru.Zřejmě úsměvy pana prezidenta na jejich webových stránkách a slova i proklamace o přiblížení EK k občanům jsou prázdná a nic neříkájící slova. A nyní k samotné podstatě problému.Tento vykonavatel vyplnil výhružní oznámení kde udal pouze název firmy bez adresy jejího sídla s tím,že pokud se tato neozve do 5 dnů,že bude exekuce.Tento vyplněný výhružný formulář v době kdy byli majitelé domu mimo bydliště vhodil bez obálky jen tak jak se háže reklama do poštovní schránky nic netušícím manželům-starobním důchodcům kteří s uvedenou věcí nemají nic společného a firmu neznají.Vlastník domku náhledem do OŘ zjistil,že tato firma má sídlo na jiném č.p.ulice na které bydlí.Proto taky reagoval stížností i dotazem k danému EÚ no bezvýsledně.Zamyšlením se nad celou věci jak se to mohlo stát dospěl k závěru,že se jedné celkově o systémovou chyby EÚ na základě kterých může docházet k neoprávněným exekucím.Vzhledem k tomu,že nevěří tomu,že EK tyto nedostatky odstraní a sám nemá nijakou možnost přijmět EK k tomu aby se tak stalo tak zvažuje obrátit se o pomoc na sdělovací prostředky,ombudsmana a na poslanecký klub KSČM v PS ČR.Domníváte se,že má z ústavy právo tyto kroky postupně učinit a že se mu EK nebude za ně mstít popřípadě zda nepodá na něj trestní oznámení pro útok orgán komory?V naši tzv.demokratické republice se dá očekávat za součastné situace vše i nemožné. Děkuji za názor.
 • Mell
  Jestliže jste nedostal oficiální rozhodnutí o zahájení exekuce, tak vám nic nehrozí, nevím co řešíte. Tady existuje mnoho lidí co mají problém s tím že proti nim někdo exekuci vede neoprávněně a vy chcete hnát do médií a do Poslaneckého klubu KSČM (Vystudovaná učitelka Semelová jistě exekucím dokonale rozumí). Je dobře, že jste si to nenechal líbit a podal stížnost na komoru,ale vězte že ta má na vyřizování mnohem více stížností a případů a většina jsou závažnější než ten váš. Chápu, že vás to vyděsilo a možná i pobouřilo,ale vlastně se nic nestalo, protože takové "letáčky" neznamenají nic. To, jestli je přípustné, aby oficiální instituce takovou to cestou "dělala nátlak" na povinné (dlužníky) je věcí druhou. Přeji vám abyste se už takového překvapení ve schránce nedočkal.
 • jitka
  dobry den mam brigadu a smlouvu o provedeni prace coz sivydelam pouze tak do 3 tisic muze mi vzit exekucka kdyz mam takovou smlouvu,,,?
 • marcela  - Přihláška pohledávky k exekutorovi
  Dobrý den, kde najdu vzor přihlášky pohledávky k exekutorovi, kterou se potřebuji přihlásit k exekutorovi nebo jak má vypadat? Děkuji.
 • tom  - exekuce
  Dobrý den,má prosím vás exekutor nějakou lhůtu na odvezení polepených věcí.děkuji
 • Anonymní  - Dražební vyhláška
  Obdržel jsem dražební vyhlášku na nemovitost. Je již zveřejněna vto ÚD Obce atd. Zájemci se mají dostavit k obhlídce 20.3.2013. Vlastní dluh je 170 tis. s odměnami pro Ex atd. 380 tis. z této částky jsem uhradil 67 tis. Kč. Mám dostatečné příjmy,ale s ohledem na fakt exekuce a zápisu v katastr a registru se tím pádem žádný bank. dům nepokskytně půjčku. Takovou hotovost nemám. zařádal jsem již dřive a splátkový kalendář,. Splátka 100 či 60 tis. měsíčně je nepřijatelnou. Poraďte, co dělat. Je ještě nějaká šance, jak nepřijít o dům, který má hodnotu - reálně 3 MiO Kč? K dluhu jsem přišel jako jednatel společnosti, tento jsem čestně přiznal jako fyzická osoba s výsledkem, který jsem popsal. Děkuji za Vaši odpověď. Jsem důchodce, a učím na 2 školách - vysokých. Chci tím říci, že nejsem gauner. S pozdravem Petr Rožňák
 • Mell
  Bohužel je pouze na zlovůli exekutora jaký způsob zvolí pro vymáhání dlužné částky. Jeho postup je nemorální,ale bohužel legální. Jestliže se nespokojil se splátkami ve výši 100 000, což by znamenalo, že byste svůj dluh i s případnými úroky uhradil max. do půl roku, tak je to velmi zvláštní a je možné, že se mu váš dům "jednoduše zalíbil". Dům už teď neprodáte sám,ani ho nemůžete odkoupit, toto už závisí čistě na rozhodnutí exekutora. Ale jestli máte podobně situované známé, tak se s nimi dohodněte aby dům koupili v dražbě oni a poté vám ho prodali nazpět. Bojím se ale, že o dům přijdete, protože jestliže má hodnotu 3mil, jeho vyvolávací cena bude necelá 2 miliony a tím pádem se zřejmě najde kupec takové nemovitosti. Držím vám palce a doufám, že se váš případ nějak vyřeší, protože tohle jsou přesně případy kdy je exekutor s***ě.
 • Jana L.  - Zrušená exekuce, deponovaná částka srážená ze mzdy
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se má postupovat. Jsem mzdová účetní, sráželi jsme zaměstnanci na exekuci ( celkem 13 měsíců), peníze jsme deponovali (nepřišlo nabytí právní moci) a nyní nám bylo doručeno, že se exekuce ruší. Náš zaměstnanec má další exekuci, ale ta je stará jen 2 měsíce. Chtěla bych se zeptat, jak se má naložit s deponovanou částkou. Domnívám se, že zaměstnanec má nárok na sražené a deponované částky, které byly sraženy z jeho mzdy na první exekuci, která byla zrušena, a to až do doby, kdy nám byl doručen další exekuční pravomocný příkaz, od té doby bychom teprve začali srážet na tuto další exekuci. Domnívám se tedy správně, že deponovaná částka by měla být z části vrácena zaměstnanci a z části použita na exekuci druhou dle evidence srážení za jednotlivé měsíce? Moc děkuji za odpověď.
 • kateřina  - Exekuce po zesnulém otci
  Dobrý den v roce 2010 nám zemřel otec, po kterém jsme měli dědit- auto a byt 3+1 po roce a půl když bylo notářské řízení ukončeno, jsme se tedy stali vlastníky bytu i auta, ale asi cca po měsíci nám přišla exekuce o které nám Notářka neřekla a byt byl zabavený ,už je to 2a půl roku od úmrtí našeho otce a byt je stále v exekuci a dluhy nám rostou myslím si že paní Notářka nám měla alespon říci že je byt v exekuci, ale řekla nám jen že otec měl nějaké půjčky a při zaplacení nám jako dědicům zbyde výce jak polovina majetku vůbec nevim jak tuhle situaci vyřešit a jestli měla Notářka vůbec právo nám zatajit exekuci, moc vás prosím o radu děkuju kateřina Maternová tel:721688487
 • David  - může exekutor odmítnout úhradu exekuce?
  Dobrý den, před rokem a půl jsme v nedobrovolné dražbě vydražili nemovitost. Na tuto nemovitost byla před dražbou nařízena exekuce (ex.příkaz k prodeji nemovitosti). Aby mohla dražba proběhnout v souladu se zákonem o veřejných dražbách, dva dny před dražbou, uhradila osoba, která není účastníkem exekučního řízení, peníze u exekutora. Exekuce tedy byla vymožena. Exekutor (z nezjištěných důvodů) však odmítl tuto částku přijmout a peníze zaslal zpět zmiňované osobě. Výsledkem jsou pro nás koloběhy soudních tahanic. Otázka tedy zní: 1)Postupoval exekutor správně, když peníze odmítl příjmout? 2) Kdo může uhradit exekuci?I ten, kdo není účastníkem ex. řízení? Děkuji za odpověď.
 • Pavel Hampl
  Prosím o radu. Mám exekuci na DPČ v zápočtovém listu. Půjdu žádat podporu, na kterou mám nárok. Na brigádě jsem si vydělal 6.402 Kč čistého a k tomu mám Invalidní důchod prvního stupně, který činí 4968 Kč. Prosím, jak se bude počítat Podpora v nezaměstnanosti a důchod. Děkuji za odpověd´. Hampl
 • Lukáš  - Exekuce na plat a dohoda o provedení práce
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující: Mému zaměstnavateli bylo doručeno rozhodnutí exekutora pro srážky ze mzdy. Zaměstnavatel mi tedy každý měsíc vyplácí ze mzdy pouze nezabavitelnou část, zbytek posílá na exekuci. Nyní jsem se zaměstnavatelem uzavřel ještě k mému pracovnímu poměru i dohodu o provedení práce (na další činnost). Na odměny z dohod o provedení práce se exekuční příkaz nemá vztahovat, ovšem můj zaměstnavatel mi tuto odměnu započítal do čisté mzdy k mému standardnímu pracovnímu poměru, čímž jsem z této odměny neměl vůbec nic, jelikož byla celá poslána exekutorovi. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se odměna z dohody o provedení práce započítává do čisté mzdy, v případě, že se jedná o další činnost u zaměstnavatele? Přijde mi totiž nesprávné, když se exekuce nevztahuje na dohody o provedení práce, aby takto zaměstnavatel přistupovat s slučoval dvě činnosti v jednu (započítáním i této odměny do čisté mzdy). Děkuji za odpověď.
 • Soňa Steinerová  - exekuční příkaz
  Dobrý den, právě jsem dostala do rukou exekuční příkaz.Vymáhána částka je 7 666 s přísplušenstvím.Nikde neni příslušenství rozepsáno.Kolik za co ... a pan exekutor po mě chce částku 39 865 kč.Připadá mi to nehorázně moc.Můžu se proti bránit? Děkuji za odpověď
 • zbynek
  Dobrý den. Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: [klikněte zde] Komentáře slouží k okomentování stránky, nikoliv ke vložení dotazu našim právníkům. Podobný dotaz můžete najít ve webu poradny, který obsahuje téměř 14.000 stránek. Vyhledávání zde: [klikněte zde] Děkuji za pochopení. Admin
 • David
  dobrý den chtěl bych se zeptat když jsem odhlásil syna z bytu a chodí mu furt na naší adresu dluhy jesi je možný aby k nám přišla exekuce
 • eva
  dobry den v červnu jsem splatil dluh ale učet mam pořad blokovany chtěl jsem se zeptat jak dlouho mi muže exekutor ten učet blokovat děkuji
 • jakub novak  - exekuce
  dobry den na me rodice byla dana exekuce castka je kolem 70000 tisic muzou nam vzit dum?jsem ochotny platit 7000 tisic mesicne ale nemuzu se spojit s exekutorem neda se mu dovolat prosim o pomoc
 • Mr frances  - nabídku půjčky
  naléhavě půjčit Jako legitimní půjčky byly vždy hlavním zájmem zákazníků, kteří je problematické půjčky a finanční záruka potřebuje, je něco, co Zákazníci jsou znepokojivé, vždy při žádosti o úvěr od legitimní věřitele úvěry John Smith, že rozdíl mohou úvěrové průmyslu jsme poskytovat půjčky, od 2.000 dolarů na $ 100,000,00000 e-mailu nás prostřednictvím matinzlongloanfilm@Outlook.com Mezi naše služby patří: * Investorů půjčky * Konsolidace dluhu * Druhou hypotéku * Podnikatelské úvěry * Osobní půjčky Mezinárodní půjčky Nikdo z nich a žádná kontrola kreditu, 100 % záruka, co je třeba udělat je Dejte nám vědět, co chcete, a my jsme opravdu váš sen, Eric úvěr společnost řekl "Ano", když banky říci ne, my nakonec finance limited půjčování firmy, zprostředkovatelé, malé finanční instituce, protože máme Neomezené kapitálu pro více informací přejděte na úvěr od: prosím bezprostřední reakce na tuto post:martinzlongloanfilm@outlook.com Žádost o osobní půjčku Pan frances
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Vyhledávání

Co je nového?

 • 29.1.2016 rekordní návštěvnost - 16.053 lidí
 • od 16.8.2016 je ve webu přes 28.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 6.9.2016 má poradna na Facebooku přes 10.500 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 24.10.2016 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. K. Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. J. Vopička
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. H. Wernerová (přednostní dot.)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. Š. Ocelíková (spr., trest., rodinn. pr.)
Mgr. R. Dostál
Ing. M. Janečková - daň. poradce
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. J. Rosák
Mgr. K. Štěpánková
Mgr. M. Zeman
Mgr. J. Koutný
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská
Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. M. Janovcová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová
Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková
Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová
Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková
Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy srpen 2016: 286.339

Počet stránek v systému:
28.737

Banner