Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Strašák jménem exekuce

 

Osnova stránky:

Možnosti obrany povinného (dlužníka) v exekučním řízení a v řízení o soudním výkonu rozhodnutí se dozvíte ve stránce "Vymáhání dluhu soudně, exekučně"


Co se vám nejčastěji stává v souvislosti s exekucí

„…o exekuci jsem nevěděl…“

Exekuce není v žádném z případů nařízena „samovolně“ oprávněným a soudním exekutorem. Vždy ji nařizuje místně příslušný exekuční soud a to na základě návrhu oprávněného, který musí disponovat pravomocným a vykonatelným rozhodnutím nalézacího soudu, tj. soudu, který mu přiznává vůči dlužníkovi pohledávku. Z výše uvedeného je tedy patrno, že o dluhu se rozhoduje v průběhu nalézacího  řízení u soudu, během kterého má povinný (žalovaný dlužník) možnost vyjádřit se k žalobě – dluhu. Proto nebuďte pasivní. Sice víte, že jste povinen dluh zaplatit, ale nemáte-li finanční prostředky na zaplacení celého dluhu, dostavte se k soudu, který by Vám měl po vylíčení Vaší situace vyjít vstříc a uložit Vám povinnost hradit dluh ve splátkách. Později Vám exekutor vyhovět nemusí, činí tak z dobré vůle.


„…nebylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce…“

Usnesení o nařízení exekuce doručuje ze zákona soudní exekutor, a to nejpozději s prvním exekučním příkazem (nikoli tedy dopředu).


„…odvolání proti exekuci…“

Opravný prostředek proti povinnost zaplatit dluh můžete uplatnit:
 1. již v nalézacím řízení u soudu
  1. Obvykle je proti povinnému (dlužníkovi) vydán v naléžacím řízení pouze PLATEBNÍ ROZKAZ, u něhoj platí, že pokud dlužník do 15ti dnů nepodá odpor, nabude právní moci a stává se exekučním titulem. Proto, jestliže Vám domů příjde PLATEBNÍ ROZKAZ neváhejte proti němu podat odpor - bude zahájeno soudní řízení, ke kterému se dostavte a vyličte u soudu svou situaci. Pak získáte např. povinnost hradit dluh ve splátkách, kterou Vám nikdo poté neupře.
  2. Pokud není vydán platební rozkaz, ale vede se soudní řízení a jste předvolán, dostavte se a sdělte soudu vše dle výše uvedeného.
 2. v exekučním řízení
  1. od 1.1.2013 bylo z exekučního řádu vyjmuta část procesu, kdy soud pověřil exekutora USNESENÍM, které muselo po uplynutí odvolací lhůty nabýt právní moci. Nyní soud takě pověřuje exekutora vedením exekuce, ovšem pověřením, které není rozhodnutím, tudíž se nelze odvolat. Možnost obrany proti exekuci se sjednotila pod institut zastavení exekučního řízení podle § 55 exekučního řádu. O vašem návrhu musí exekutor vždy rozhodnout. Pokud je rozhodnutí negativní, lze se proti němu odvolat k exekučnímu soudu.

„…příliš vysoké náklady exekuce…“

Náklady exekuce hradí povinný a jsou složeny z odměny exekutora (paušálně - např. u exekuce na zaplacení peněžité částky min 3.000,- Kč nebo 15 % z vymáhané částky), náhrady paušálně určených či vynaložených hotových výdajů (min. 3.500,- Kč), náhrady za ztrátu času při provádění exekuce a náhrady za doručení písemností.
Minimálním nákladem exekuce je tedy částka 6.500,- Kč + 21% DPH, tj. 7.865,- Kč.


„…exekutor zabavil věci, které nepatří povinnému…“

Exekutor má právo postihnout věci, u kterých se lze domnívat, že jsou ve vlastnictví povinného. V případě, že postihne věc, jež je  ve vlastnictví jiné osoby musí její vlastník podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc sepsal.


„…exekutor vydal exekuční příkaz prodejem nemovitosti…“

Samotný příkaz prodejem nemovitosti ještě neznamená její prodej. Jedná se především o nástroj, kterým exekutor donutí povinného svůj dluh řešit. V případě, že je návratnost dluhu v nedohlednu rozhodne exekutor o prodeji nemovitosti, určí znalce k ocenění nemovitosti a teprve potom vydá dražební vyhlášku, kterou stanoví termín dražby.


„…vstoupím do insolvence a exekuce mne mine…“

Podáním přihlášky do insolvenčního řízení a případným povolením oddlužení se exekuční řízení a účinky exekučních příkazů přerušují. V případě úspěšného oddlužení po pěti letech, je exekuce ukončena, ale v případě konkursu nebo zamítnutí povolení oddlužení, je v exekučním řízení dále pokračováno.

 

A DALŠÍ DOTAZY ...

V rámci exekuce je můj příjem postižen srážkami ze mzdy, může exekutor kromě toho zabavit i mé finanční prostředky na účtu (zabavit mé movité věci)?
Je na uvážení exekutora, který ze způsobů provedení exekuce zvolí. Je-li to dle jeho názoru účelné, může být vedle sebe využito i více způsobů, vedle srážek ze mzdy tedy může dojít i k zablokování Vašeho účtu či návštěvě Vašeho bytu za účelem sepsání a zabavení Vašich movitých věcí atd. Exekutor tedy může řešit exekuci jedním či všemi způsoby.

Může exekutor zabavit finanční prostředky povinného, které jsou posílány na účet třetí osoby (příbuzných, známých atd.)?
Ne, exekucí může být postižen pouze účet povinného, tedy dlužníka.

Jsem povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu?
Ano, exekutor je oprávněn vstoupit do jakéhokoli bytu, má-li za to, že se tam nachází věci dlunžíka.

Jsem povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu, je-li exekuce vedena proti mé přítelkyni/příteli, která/ý není na mé adrese hlášen/a?
Umožnit exekutorovi vstup do bytu je povinen každý, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách nachází movité věci dlužníka. Naopak trvalý pobyt ani kontaktní adresa nejsou v tomto případě rozhodující a samy o sobě ke vstupu do bytu exekutora neopravňují.


Může mi exekutor zabavit lednici, pračku, nábytek, šperky, hodinky, psa?
Zabaveny nemohou být věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, popř. své rodiny. Jedná se o běžné oděvní součásti, nutné vybavení domácnosti, snubní prsten (díky své symbolice), zdravotnické potřeby a hotovost do výše dvojnásobku životního minima. Lednička, pračka, ostatní šperky zabaveny zpravidla být mohou.

Je proti mě nařízena exekuce, ale já nemám dostatek finančních prostředků. Mám právo na sjednání splátkového kalendáře?
Splátkový kalendář je vstřícným krokem exekutora, na jeho sjednání tedy bohužel nárok nevzniká. Svůj požadavek na splátkový kalendář uplatněnte již v nalézacím řízení u soudu - jestliže soud rozhodne ve výroku, že jste povinen hradit dluh ve splátkách, tuto povinnost Vám nikdo nemůže upřít, tj. nikdo Vám nemůže nutit zaplatit celý dluh najednou (pokud ovšem neporušíte splátkový kalendář, neboť je obvykle uloženo splácení pod ztrátou výkody splátek při jeho porušení).

Může mi exekutor zabavit odstupné, i když stále nemám nové zaměstnání a žádné jiné finanční prostředky?
Ano, odstupné je vedle nemocenského, mateřské, stipendií či důchodů příjmem, který podléhá při exekuci srážkám, a to ve stejném rozsahu, jako mzda.

Je proti mě v ČR vedena exekuce, ale já se dlouhodobě zdržuji mimo republiku a v ČR nic nevlastním. Mohou se mě důsledky nařízené exekuce nějak dotknout?
Výkon rozhodnutí vydaného v ČR je možný i v ostatních státech EU, a to buď na základě prohlášení vykonatelnosti nebo na základě tzv. evropského exekučního titulu. Ačkoli je tento postup zpravidla spojen s dalšími formálními kroky ze strany věřitele, svým pobytem v zahraničí se dlužník exekuci nevyhne, pokud si jej věřitel přeje v zahraničí (EU) nařídit.

Kam se mám obrátit, abych zjistil, zda je proti mě vedena exekuce?
Údaje o řízeních, která jsou proti Vám vedena, by Vám měl poskytnout Váš příslušný soud, tedy zpravidla nejbližší okresní soud. U soudu se jděte na informace zeptat s občanským průkazem, zda je proti Vám vedeno nějaké řízení.

 


Jak probíhá exekuční řízení

1) Je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi – návrh podává oprávněný na základě vykonatelného exekučního titulu.

2) Exekutor požádá exekuční soud o pověření provedením exekuce – soud vydá usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora.

3) Usnesení o nařízení exekuce soud doručuje exekutorovi.

4) Exekutor začíná vykonávat exekuční činnost postihováním majetku povinného – vydává exekuční příkazy. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

5) Exekuci lze v jednom řízení provést více způsoby tehdy, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného.

6) Exekuční řízení je skončeno:
     a) vymožením
     b) na návrh oprávněného
     c) z důvodu nemajetnosti

 


 

 

Nejběžnější pojmy, které můžete v rámci exekuce slyšet

Soudní exekutor – definici, kdo je to exekutor a kdo jím může být jmenován - viz níže.

 

Oprávněný – věřitel, jemuž je vykonatelným rozhodnutím nalézacího soudu přiznáno právo.

 

Povinný – dlužník, kterému byla rozhodnutím soudu uložena povinnost, jež nesplnil dobrovolně.

 

Exekuční titul – je vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.

 
Exekuční příkaz – nástroj soudního exekutora, kterým postihuje majetek povinného.

 


Časté dotazy týkající se exekuce movitých, nemovitých věcí, výplat a peněz na účtechMůže sloužit notářsky sepsaný soupis majetku jako prevence zabavení věcí nedlužníka za situace, kdy např. žije dlužník s nedlužníkem?
Notářsky sepsaný soupis majetku může, ale nemusí být tolerován. Notář většinou nevyžaduje podklady osvědčující nabytí vlastnického práva, stejně tak notář nemusí požadovat fyzickou návštěvu v domácnosti, ale mohou mu postačit předložené doklady. V tomto ohledu neexistují jednotné směrnice pro postup notáře a záleží na konkrétní dohodě mezi Vámi na notářem, který je do Vaší spádové oblasti přidělen. Z výše uvedeného lze vycítit, že exekutor může brát notářský zápis jen jako kus papíru. Proto lze doporučit prokazovat vlastnictví věcí smlouvami, doklady o koupi, případně i prostřednictvím svědků.Je možné, aby exekutor uvalil exekuci na spořící účet našeho dítěte, kde jsem uvedená jako zákonný zástupce dítěte.
 
Exekuce na spořící účet by uvalena být neměla a pokud se tak stane, tak podejte vylučovací žalobu, protože na exekuovanou věc jsou vázána práva 3. osob a když se nevede exekuční řízení proti vlastníkovi, tak nemůže být účet exekučně postižen (a to ani přes Vás jako zákonného zástupce).
Je možné, aby manželovi zabavili vozidlo k podnikání napsané na IČO? Jeho předmět podnikání je  "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Podle § 322 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu jsou věci, které slouží k provozování podnikatelské činnosti z výkonu rozhodnutí vyloučeny (nejedná-li se o vymožení pohledávky na těchto věcech váznoucích), takže  automobil bude vyloučen z exekuce. A pokud by ho exekutor zabavil, je třeba do soupisu věcí exekučně zabavených poznamenat tuto skutečnost a následně podat na soud vylučovací žalobu.

 

Bylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul.

Podejte odvolání proti usnesení  o nařízení exekuce, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k odvolacímu soudu, prostřednictvím exekučního soudu; doporučujeme však také nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul a zjistit, zda vám tento nebyl doručen fikcí doručení;Podal jsem odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor i přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz(y).

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce nemá odkladný účinek, exekutor tedy může zjišťovat a postihovat majetek povinného; k realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovitosti, atd.) však může přistoupit až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, tedy až poté, co bude o odvolání rozhodnuto.Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit

Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce; pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce (předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce).
K návrhu na (částečné) zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující (částečnou) úhradu pohledávky.Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem

Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen; návrh na odklad musí být řádně odůvodněn a musí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu.Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Není-li exekuce odložena, může; pokud však povinný u exekutora složí jistotu ve výši vymáhané částky a současně navrhne u exekutora odklad exekuce, pak exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.Jsem oprávněným v exekučním řízení a exekutor v exekučním řízení ničeho nečiní – mohu se bránit proti průtahům?

Předně využijte svého práva nahlédnout u exekutora do exekučního spisu a zjistěte, v čem může průtah spočívat (např. je podáno odvolání); pokud zjistíte, že není dán důvod k průtahům a exekutor je nadále nečinný, je možné podat stížnost na exekutora k Exekutorské komoře ČR či požádat exekuční soud o změnu exekutora.Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem osobou povinného, s exekucí nemám nic společného.

Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dověděl a  doložte vaše vlastnictví k věci. Pokud však exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor návrhu nevyhověl, podat  u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí (excindační žaloba) dle ust. § 267 Občanského soudního řádu; do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat.       


Mám vůči povinnému pohledávku přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce – mohu se do této exekuce přihlásit?

Ano, vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem podniku, je možné svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat k exekutorovi přihlášku pohledávky dle ust. § 336f o.s.ř..Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč – je to zákonné?

V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku nezná např.  jaká bude částka na peněž. účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace (zda bude bezpečně postačovat), stejně tak nezná stav a hodnotu nemovitosti (dle výpisu z Katastru nemovitostí tuto nezjistí), apod., proto doporučujeme povinnému, aby exekutorovi označil svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.

Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží tedy předně k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek; judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky; pokud tedy povinný namítá nepoměr výše pohledávky k postižené nemovitosti, pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný majetek vhodnějším způsobem.

Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výši vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z nějž má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Povinný navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce a odvrátit tak prodej své nemovitosti;Jsem oprávněným v exekučním řízení, exekutor již vymohl mou pohledávku (její část), avšak dosud mi nevyplatil peníze – co mohu udělat?

Nejprve zjistěte, zda již nabylo právní moci usnesení  o nařízení exekuce a zda již soud vyznačil doložku právní moci, neboť exekutor je povinen provést výplatu peněz oprávněnému až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, a to do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel, v případě částečného plnění však teprve převyšuje-li částka k vyplacení pro oprávněného 1.000,- Kč;Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?

Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu/místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného; výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí – jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?

Postup je v pořádku; v případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu; není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).Vlastním nemovitost, která je postižena exekučním příkazem. Chtěl bych nemovitost prodat a z kupní ceny uhradit pohledávku oprávněného – je takový prodej možný?

Povinný v zásadě nesmí v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat, apod.); avšak za splnění následujících podmínek se povinný může aktivně postarat o zpeněžení svého majetku (tzv. „prodej z volné ruky“): exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty), dále tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí), prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého peněžního účtu, na účtu je tak zablokovaná celá vymáhaná částka. Proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?

Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci usnesení  o nařízení exekuce, jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci; pokud je však např. podáno odvolání proti usnesení o nařízení exekuce (kdy odvolací řízení může trvat několik měsíců), avšak na zablokovaném účtu povinného je opravdu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku povinného je nadbytečné, může povinný navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí, pokud současně povinný doloží, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané částky.

(další dotazy budou průběžně přidávány)Nejdůležitější výňatky z Exekučního řádu

Exekuční řád - 120/2001 Sb. - výňatky související s nejčastějšími dotazy v bezplatnéprávní poradně

I . Exekutor

Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a
e) složil exekutorskou zkoušku.

Provedení exekuce

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu.

Institut soudního exekutora byl zřízen, aby byla zvýšena vymahatelnost práva, zejména majetkového. Dříve funkci exekutorů zastávaly obecné soudy a jejich činnost vymezoval a dále vymezuje zákon č.  99/1963, občanský soudní řád.

 

II. Exekuční řízení

1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.

Okamžikem podání návrhu na nařízení exekuce, resp. okamžikem doručení exekutorovi, má tento nárok na odměnu a náhradu účelně vynaložených nákladů.

 

2) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný (viz výše).

 

3) Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů (SJM), je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.
Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného – z pochopitelného důvodu, tj. aby nemohlo docházet k přelévání majetku z manžela na manžela apod.

 

Náležitosti Návrhu na nařízení exekuce

1) Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí.

Exekutor tedy nemůže svévolně zabavovat majetek komukoli ze své vůle.

2) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován.
Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.


3) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Žádná exekuce „nespadla z nebe,“ každé exekuci předchází nalézací řízení a následně návrh spolu s žádostí o pověření zkoumá další soud.

 

Nařízení exekuce a pověření exekutora

1) Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů ode dne, kdy mu byla exekutore doručena žádost na pověření vedení exekuce, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena.

2)  Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu. Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob16), případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitost v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumnění není rozhodnutím.

3) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.

 
 
4)  Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.


Exekuční příkaz

Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 

III. Způsoby provedení exekuce

1) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

 

2) Způsob provedení exekuce určí exekutor.


3) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,
d) postižením podniku,
e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
f) správou nemovitosti,
g) pozastavením řidičského oprávnění.

 

IV. Náklady exekuce

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) (dále jen "náklady exekuce"). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.

(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku (dále jen "náklady oprávněného"). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný.

(3) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

Výše nákladů je stanovena vyhláškou. Minimální odměna náležící exekutorovi činí 3 000,- Kč a to z vymáhané částky do výše 20 000,- Kč, z částky nad náleží odměna ve výši 15%, minimální částka účelně vynaložených nákladů pak činí 3 500,- Kč.

Text pro vás připravili: Mgr. Lukáš Košťál a Mgr. Eva Stránská

 

 

 


 

CHCI POSLAT DOTAZ EXEKUČNÍMU KONCIPIENTOVI A DOSTAT ODPOVĚĎ ZDARMA

 

 

Komentáře (66)
 • Pan Jeanpierre Pascal  - nabídka úvěru se teď
  Pan Jeanpierre Pascal vlastní legitimní úvěr společnost, která nabídne mimo spolehlivé dobrou nabídku půjčky na přijatelnou nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 pro období od 1. do 30yrs pouze i vydávat z různých typů úvěrů, jako jsou půjčky osobní půjčka studentské půjčky společnosti podnikatelský úvěr soukromé a půjčka veřejné investor, takže pro více informací, pokud nás zajímá dostanete e-mailem: jeanpierrepascalloanfirm@gmail.com
 • Štýbrová Ludmila  - exekuce i když mám zrušeno SJM
  V místě mého trvalého bydliště byla provedena exekuce i když má povinný trvalé bydliště jinde a máme mezi sebou soudem zrušeno SJM.Štýbrová
 • Eva  - úroky pro neplacení??
  Dobrý den, na moji matku byla dána exekuce. Dluh splácí srážkami z důchodu, který činí cca 69tis. Do dnešního dne má splaceno již cca 66tis, zbývající částku (tedy 3tis) jsme chtěli doplatit, protože je to strašná psychická zátěž, jenže nám bylo oznámeno, že ta částka je 20tis a ještě není prý konečná vzhledem k úrokům atd. Tomu nerozumím, jaké úroky pro neplacení, když dluh celou dobu pravidelně splácí?!! prosím poraďte.... děkuji
 • diamond  - půjčky
  HOMES DIAMOND CREDIT. Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, zajištěné půjčky nebo hypotéky? Jste na správném místě. Jsme na DIAMOND PŮJČKA INVESTMENT GROUP domů, rozdávat půjčky v rozmezí 3,000.00 vás 500,000.000.00 univerzální ve všech měnách. Naše půjčky jsou dobře pojištěni a maximální bezpečnost je naší prioritou. poskytovat půjčky společnostem a jednotlivcům s nízkými a cenově dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Máte zájem? Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím; E-mail: diamondloanhomes@yandex.com "zde znovu, aby vás lepší a spolehlivější sloužit, jsme si jisti, že jste finančně schopný a efektivní. Pro více informací laskavě zpět přes náš e-mail.
 • Jaroslav Mrhálek  - Neodpovídající vymáhaná částka
  Dobrý den, mám dotaz ohledně soudu exekuce na moji osobu,když celá záležitost prošla přes vrchní soud a opět se vrací k dalšímu odvolání z mé strany. Problem spočívá v tom že prvotní částka o kterou se oprávněný opírá dle mého názoru nikdy neexistovala (od ní se logicky odvíjí veškeré další náklady). Jak docílit toho aby soud vzal tuto zásadní věc v potaz? za odpověď děkuji, s pozdravem Mrhálek Jaroslav
 • Petra  - exekuce
  Dobrý den. Prosím o radu. Jsem pet let na mateřské a mám exekuce. Bydlim ted s přítelem a hrozí ze si přijdou pro majetek ale všechna elektronika je pritelovo. Bylo mi řečeno ze ma přítel sepsat soupis svých věci dat k němu i účtenky a mít to podepsané ověřeným podpisem. Ochrání to jeho věci. A pak mám ještě jednu próz u. Dvě věci dostal od své sestry takže knim nemá uctenku a jeho sestra už taky ne. A může exekutor zabavit LCD televizi ikfyz je rozbita. Ona hraje ale je pres ni šedý pruh. Myslím si ze takovou věc by exekutor v dražbě ani neprodal. Nějaké část už mám zaplacenou z odstupneho a vrácen Dane a pokouší se i každý měsíc něco poslat, ale stejně tu byl exekutor. Poradte prosím. Děkuji F
 • slecna  - exekuce
  Dobry den, Chtela bych se zeptat : Mam rodice kteri maji celkem dost dluhu na dome v kterem ale uz nebydli.I ja v nem nebydlim ale mam tam porad trvaly pobyt.Je mozne ze by dluhy -exekuce z domu mohli spadnout na me??Hodne se toho bojim protoze sama dluhy nemam.Dekuji za odpoved
 • LENENEE  - ex.Smekal
  tohle jsem nezazila,hrube vyrazy,vyhrozovani osobni prohlidkou,nadavky,hnus opravdu ta nase vlada bude jen kecat a necha tyhle zrudy aby nam nicili zivoty?pridavam se k zalobe,prosim o kontaktk pridani zaloby,dekuji J.
 • Heinrich Jesse  - Dáváme se úvěry zde! Kontaktujte nás pro váš volný
  To je Mr.Heinrich Jesse seriózní, spolehlivý, vláda schválila úvěr půjčky firmy. Myslíte si, potřebují finanční pomoc, dáváme všechny druhy úvěrů spolupracovat subjekty a osoby, které potřebují úvěr v minimální úrokové sazby. Jsme dynamická společnost činí finanční pomoc. Služby Poskytované patří: Xmas úvěr, Refinancování, Home Improvement, Investiční úvěr, Auto úvěry, dluh Konsolidace, Line of Credit, Podnikatelské úvěry, osobní půjčky, auto úvěr, auto úvěr. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu pro více informací, jak budu mít rádi, že se k vašim službám. Kontakt E-mail; jesseserv01@gmail.com Laskavě vyplňte níže uvedený formulář žádosti; Celé jméno:. Kontaktní adresa:. Telefon:. Země:. Částka potřebná jako úvěr:. Doba trvání úvěru:. Pohlaví:. díky Heinrich Jesse
 • Peterson  -  Půjčka Nabídka na 2%
  Dobrý den, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení, atd..? V současné době nabízíme osobní a obchodní úvěr, aby všem zúčastněným jednotlivce na 2% úrokovou sazbou 1-30rok. Jméno: Datum narození: pohlaví: Rodinný stav: adresa: Město: Země: Telefon: Výše úvěru: Doba trvání úvěru: Čistý měsíční příjem. Kontaktujte nás: creditsolutionhome@outlook.com
 • credit home  - pukcju
  ahoj To je informovat širokou veřejnost, že se v současné době dává z půjčky na nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%. V případě zájmu o žádosti o úvěr, Pro více informací, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: credithome@blumail.org MR MHAY
 • churchil west  - půjčka Nabídka
  půjčka Nabídka Nabízíme soukromé půjčky, obchodní a osobní půjčky s velmi minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 3% do 1 roku do 25 let splácení doby trvání do kterékoliv části světa. Dáváme se půjčky v rozmezí 2,000.00 euro na 1,000.000.00 euro. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Zúčastněné žadatelé by měl kontaktujte nás teď: (customersdesiretrustfirm@gmail.com) S pozdravem
 • petra novotná  - sloučení exekucí od jednoho exekutora
  dobrý den strýc má u jednoho exekutora 4 exekuce od stejné firmi za každou exekuci chce exekutor zaplatit zvlášt soudní poplatky a odměnu lze zaplatit dlužnou částku + jednu odměnu pro exekutora a né 4x jak žádá děkuji s pozdravem novotná
 • Daniel chellini  - Myslíte si, potřebují finanční pomoc
  Myslíte si, potřebují finanční pomoc, nebo naléhavou půjčku? Pro více informací a požadavku na přihlášce, kontaktujte nás e-mailem usl.associates005@gmail.com S pozdravem. Daniel chellini
 • Jakub L  - Insolvence a další exekuce někoho jiného
  Dobry večer chtěl bych se zeptat mamka má zabavení majetek a probíha insolvence , ja jko syn mám taky exekuci muže zabavit majetek znovu co je a probíhá insolvence děkuji Jakub
 • Jakub  - Exekuce a insolvence
  Chtě bych se zeptat mamka má exekuci a všechno je zabaveno, probíhá insolvence , ale ted došla moje exekuce muže zabavit znovu majetek co je v bytě a olepen jiným exekutorem děkuji Jakub
 • kia
  Myslíte si, že o získání úvěru? jste vážně potřebují naléhavou půjčky k zahájení vlastního podnikání? Jste v dluzích? Toto je vaše šance, aby dosáhl své touhy, protože jsme rozdávat osobní půjčky, podnikatelské půjčky, a společnost úvěr, a všechny druhy úvěrů na 3% úrokovou sazbou pro více informací, kontaktujte nás prostřednictvím e-mail: kia_credit@blumail.org
 • esther veritas  - ponuku pôžičky
  dobrý deň , To je informovať širokú verejnosť , že pani Esther Veritas , súkromné ​​pôžičky veriteľ má otvoriť finančnú príležitosť pre všetkých , ktorí potrebujú akúkoľvek finančnú pomoc . Dávame sa úver na 2 % úrokovou sadzbou pre jednotlivcov, firmy a spoločnosti v rámci jasných a zrozumiteľných termínov a stavu . dnes nás kontaktujte e - mailom na : ( estherveritas@live.co.uk )
 • Andrea Perez  - Vánoční půjčka Nabídka
  Dobrý Všichni, jmenuji se Daniel Rose Dustin Píši tento dopis, protože jsem velmi vděčný za to, co Barclay Finance Dům udělal pro mě a mou rodinu, když jsem si myslel, že není žádná naděje přišla a moje rodina cítit naživu nám dává úvěr s nízkou úrokovou míra nikdy nenapadlo, že skutečné půjčky věřitelé stále on-line, ale k mému překvapení jsem obdržel úvěr bez plýtvání moc času, takže to jestli jste tam hledají půjčky jakékoliv částky bych poradit, abyste se obrátili je na tento e-mail (Barclayfinancehouse@gmail.com) .... Přeji vám všem hodně štěstí ..
 • Anonymní  - walter
  Dobrý den, Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi Minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 3% během 1 rok až 50 let splácení doby trvání do kterékoliv části světa. Dáváme se půjčky v rozmezí od $ 5,000 100.000.000 dolarů USD. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší priority, Jste nedává spát v noci trápí, jak se dostat Legit úvěr věřitel? Jste kousání nehty na rychlé? Místo toho, bití sebe nahoru, kontakt GT PŮJČKA AGENCY DNES (výpůjční služby), nyní, Úvěrové odborníci, kteří pomáhají zastavit špatnou úvěrovou historií, objevit win řešení, které je naše poslání. Zúčastněné osoby by mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Věřitele Jméno: Walter M Hughes: Věřitele E-mail: walter.m.hughes@hotmail.com S pozdravem, Pan Walter M. Hughes.
 • Anonymní  - walter
  Dobrý den, Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi Minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 3% během 1 rok až 50 let splácení doby trvání do kterékoliv části světa. Dáváme se půjčky v rozmezí od $ 5,000 100.000.000 dolarů USD. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší priority, Jste nedává spát v noci trápí, jak se dostat Legit úvěr věřitel? Jste kousání nehty na rychlé? Místo toho, bití sebe nahoru, kontakt GT PŮJČKA AGENCY DNES (výpůjční služby), nyní, Úvěrové odborníci, kteří pomáhají zastavit špatnou úvěrovou historií, objevit win řešení, které je naše poslání. Zúčastněné osoby by mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Věřitele Jméno: Walter M Hughes: Věřitele E-mail: walter.m.hughes@hotmail.com S pozdravem, Pan Walter M. Hughes.
 • Hope Good  - ¿Está realmente en necesidad de un préstamo urgent
  ¿Está realmente en necesidad de un préstamo urgente??? Póngase en contacto con charitycorporation@gmail.com
 • esther veritas  - Potřebujete naléhavé?
  Dobrý den, To je informovat širokou veřejnost, že paní Esther Veritas ,soukromé půjčky věřitel otevřít finanční příležitost pro všechny , kteří potřebují jakoukoli finanční pomoc. Dáváme se úvěr na 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti, v jasné a srozumitelné podmínek a podmínek. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: ( estherveritas@gmail.com ) Dlužníka DATA 1) Jméno a příjmení: ....................................................... 2) Stát : ........................................................... 3 ) Adresa : .......................................................... 4) Stát : .............................................................. 5 ) Sex : ................................................................ 6 ) Rodinný stav : ................................................. 7) Povolání : ..................................................... 8) Telefonní číslo : ................................................ 9) V současné postavení v místě výkonu práce : ..................... 10) Měsíční příjem : ............................................. 11) Půjčka potřebné množství : ..................................... 12) Doba trvání úvěru : ................................................ 13) Účel úvěru: ............................................ 14) Náboženství : ........................................................ 15 ) Už jste aplikovali před ................................. díky, paní Ester
 • esther veritas  - Potřebujete naléhavé?
  Dobrý den, To je informovat širokou veřejnost, že paní Esther Veritas ,soukromé půjčky věřitel otevřít finanční příležitost pro všechny , kteří potřebují jakoukoli finanční pomoc. Dáváme se úvěr na 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti, v jasné a srozumitelné podmínek a podmínek. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: ( estherveritas@gmail.com ) Dlužníka DATA 1) Jméno a příjmení: ....................................................... 2) Stát : ........................................................... 3 ) Adresa : .......................................................... 4) Stát : .............................................................. 5 ) Sex : ................................................................ 6 ) Rodinný stav : ................................................. 7) Povolání : ..................................................... 8) Telefonní číslo : ................................................ 9) V současné postavení v místě výkonu práce : ..................... 10) Měsíční příjem : ............................................. 11) Půjčka potřebné množství : ..................................... 12) Doba trvání úvěru : ................................................ 13) Účel úvěru: ............................................ 14) Náboženství : ........................................................ 15 ) Už jste aplikovali před ................................. díky, paní Ester
 • Julius Becker: juliusbeckerfi  - úvěr nabídku
  Máte finanční problémy? Vaše pomoc je nyní. Myslíte si, nespat v noci znepokojující, jak získat úvěr? Nedovolte, aby se jejich sny zemřít, Kontaktní {juliusbeckerfinancialhelp@gmail.com) s cílem usnadnit a spolehlivé úvěru. následující údaje: dlužníků, INFORMACE Jejich jména .......... Potřebné množství .......... Doba trvání: ......... Sex .......... Vaše země .......... Telefonní číslo .......... Měsíční příjem .......... Povolání .......... Věk .......... Julius Becker. E-mail: juliusbeckerfinancialhelp@gmail.com...
 • Tim  - Exkuce i když jsem platil
  Dobrý den, mám problém přišel mi exekuční příkaz i když jsem věřiteli platil dohodlý splátkový kalendář. Přesto mi ten příkaz přišel a exekutor nekomunikuje. Posílal jsem mu dohodu o splátkách i výpis zaplacených splátek. Tyto splátky navíc ani v tom příkazu nebyly zohledněny a požaduje celou dlužnou částku (bez již zaplacených částek cca 50% dluhu) + příslušenství.Co mám dělat, na splátkách se s ním těžko dohodnu.Zablokoval mi účty jako stavební spoření atd.Mám nějakou možnost dokázat a požadovat zastavení řízení? Nebo co mohu dělat?
 • Anonymní
  Podejte návrh na částečné zastavení exekuce podle § 55 ex. řádu (120/2001 Sb.). V návrhu musí být vylíčeny rozhodné skutečnosti, které doložíte listinami. V tomto případě tedy zřejmě výpisy z účtů či příjmovými doklady. Tento návrh podejte buď osobně nebo poštou. Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
 • Petra Nikoleta  - exekuce-penale
  Dobry den,chtela jsem se zeptat kdyz na me byla dana exekuce kvuli neplaceni VZP (vse ted poctivě splacim) mohu po zaplaceni dluhu pozadovat o navraceni zastky za penale?Slysela jsem,ze je to mozne.A jak zjistim jestli jsem v databazi dluzniku.Dekuji za odpoved
 • Jana Zajacová  - Exekuce
  Dobry den jsem v invalidnim duhodu 3.stupne,pobiram pridavky na dcery.muj mesicni prijem je 4.186 kc,zadny majetek bohuzel nevlastnim.co mi muze exekutor v mem pripade sebrat?
 • Jana Zajacová  - Exekuce
  Dobry den jsem v invalidnim duhodu 3.stupne,pobiram pridavky na dcery.muj mesicni prijem je 4.186 kc,zadny majetek bohuzel nevlastnim.co mi muze exekutor v mem pripade sebrat?
 • Anonymní
  V tomto případě zřejmě nic (kromě movitých věcí v bytě). Pokud budete mít bankovní účet, tak ten může exekutor obstavit. Proto si nechte posílat důchod a přídavky složenkami. Je možné podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, jako důvod uveďte odkaz na § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ a k podání doložte příslušné listiny (výměr důchodu, lékařskou zprávu, atd.)
 • Ivo  - DLuhy z podnikání
  Dobrý den, založili jsme se společníkem firmu a první rok vše fungovalo bez problémů.Tento rok jsme se dostali do problémů,a vše spěje k tomu,že se firma bude muset uzavřít.Poté vzniknou pohledávky které budeme muset uhradit již soukromě.Toto mám zjištěno a je mi to jasné jde o to,že mou neschopností splácet v bance úvěr se stalo to že mi už žádná instituce nechce půjčit.Pokud dojde ke zrušení a já zůstanu s dluhem cca 1mil mám nějakou možnost odlužení? Myslím ve symslu úvěru ,který budu splácet.Vím že osobní bankrot se nevstahuje na dluhy z podnikání tudíž o tom ani neuvažuju,spíše o to zda existují instituce přes které by se tato situace dala vyřešit.Děkuji za odpověď
 • Patrik  - EXEKUCE NA RČ, vezmou mě kč z podnikatelského účtu
  Dobrý den, dostal jsem exekuci na RČ a zablokovali mě účet. Jsem Živnostník a dluh je na RČ nikoliv na IČO. Co když si založím účet v bance na IČO mohou mě tam sáhnout na KČ když IČO mám v pořádku a RČ mám v dluhu? Děkuji za odpovědi.
 • Stanislav Hromy  - Exekuce
  Dobry den v mesici lednu 2013 mi byla narizena exekuce na mzdu ve vyssi 25 tisic,jenze o mesic drive jsem mel bohuzel infark a to posud jsem na nemocenske.Kontaktoval jsem exekutorsky urad kde jsem jim zdelil ze pobiram davky od CSSZ,od mesice ledna mi je srazeno s techto davek kolem 1100,-kc na zminovanou exekuci ale na ucet exekutora nic neprislo z duvodu ze soudni rozhodnuti doposud nenabylo pravni moc a moje srazky jsou deponovany.Ptred dvema dny me navstivil vykonavatel exekutora ktery mi jasne zdelil ze pokud mu nezaplatim dluznou castku okamzite vola stehovaci sluzbu a budu platit naklady vystehovani.Muze si to dovolit??? Pote mi dal lhutu do druheho dne aby jsem cely dluh uhradil na jejich ucet a zavolam mu jak jsem vec vyresil.Sehnal jsem pouze tri tisice a on mi zdelil ze mi da jeste tri hodiny pokud nesezenu vic tak prijedou a odvezou mi veskery majetek kdyz jsem mu jasne rekl ze proste nemuzu za to ze moje srazky jsou deponovany a nenabylo jeste pravni moc proste vykonnavatel byl neoblomny az po dlouhe prosbe mi nabytek nechal s tim ze pokud do 25 tohoto mesice nic neuhradim prijede a vystehuje mi nabytek.Dnes jiz nabyla deponace pravni moc a zitra bude odeslana ale poze 4000,-ja osobne jsem uhradil 3000,- vic bohuzel nemam.Muze mi nekdo poradit jak se branit a zda si muze vykonavatel odstehovat nabytek ten sami den aniz by ho oznacil nalepkami a zda muze delat takto psychycky natlak protoze muj zdravotni stav se po tomto zazitku rapidne zhorsil.Predem dik za kazdou radu jak se branit
 • Sofie Eckertová  - Vrána
  To byli určitě lapkové z Přerova. Mám stejnou zkušenost. Je na čase, aby Vránu sezobnul nějaký orlosup...
 • Martina  - exekuce
  Jsem po druhé vdaná dluhy vznikly v prvním manželství vztahují sena mého součastného manžela.Ajak ho zbavit odpovědnosti kmím závazkum.děkuji za radu
 • anka  - žádost o prominutí úroků
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat byla mi nařízena exekuce nakonec jsem se domluvil na splácení...Nyní dluh pravidelně splácí asi 1 rok ale naskali tam nějaké uroky jak můžu požádat banku o jejich prominutí.. kde najdu nějaký vzor jak to správně napsat děkuji
 • michal bosek  - neoprávněná exekuce na dvou účtech
  dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat a ubránit se neoprávněné exekuci na bankovních účtech.. při doložení exekutoru konczovi orig. výpis z účtu o zaplacení pohledávky 2806kč společnosti RWE, mi i přes to chtějí vzít 22tis. jejich reakce na výpis byl, že částku nedohledali a tak exekuce nadále přetrvává.. mají tyhle práva? předem děkuji za odpověď na uvedený email....s pozdravem michal z liberce
 • Ben1945  - Nevěděla jsem nic o exekuci na účet platební karty
  Žijeme s manželem cca 4 roky odděleně bez rozvodu. Během toho daného období jsi nejspíš manžel vzal půjčku ke které mi udal jako ručitelku bez mého vědomí. Po sléze mi díky danému dluhu zablokovali účet. Jsem živitelka rodiny a starám se o bezmocnou babičku plus dvě děti. Mám kontaktovat jeho zaměstnavatele, který nemá o tom ani ponětí a nebo se dohodnout s manželem aby to začal řešit sám a při tom doufat že učiní dané kroky. L.
 • Tereza  - Kdy přijdou soudem vymožené peníze?
  Sháním ověřené zkušenosti s exekucemi na neplatiče výživného.Po bývalém Lounský soud vymáhá nezaplacené výživné.Domluvil se,že ho splatí ve dvou po sobě jdoucích měsích.Polovinu už 31.5. složil a exekutor mi řekl,že peníze budu mít během několika dnů k dispozici,ale do dnes mi nic nepřišlo a já nemůžu nikde najít,kolik mají dnů na vyplacení :( .Máte s tím nekdo zkušenost?
 • Vladimír
  Dobrý den Chci se zeptat může soudní exekutor zabavit i postel malého dítěte a ledničku kterou potřebujeme k uspokojování svých potřeb a to i pračku děkuji.
 • kony  - predzalobni upominka
  dobry den .poreboval bych poradit jak mam postupovat. ceska kncelar pojistitelu mi poslala dopis ze jim dluzim penize za povine ruceni .o tyden na to mi to poslala jeste firma transcom worldwide ze dluzim te ceske kancelari pojistitelu a ze jim to mam taky uhradit tak jsem to uhradil te ceske kancelari pojistitelu a tomu transcom worldwide jsem poslal kopiji ustrisku od slozenky a poslal jsem jim to doporucene,a tet mi prisel zas dalsi dopis .co zastupuje ten transcom worldwide nejakej pravnik z firmy LG LEGAL ze jsem nezaplatil tomu transcom worldwide a chce to po me vimahat tak nenim jestli to mam zaplatit jeste jednou nebo jak postupovat.dekuji predem
 • Jaroslav Najman  - Exekuční zablokování účtu
  Dobrý den, v rámci exekuce (oprávněné) došlo k blokaci na mém účtu. Bohužel ve stejnou dobu na tento účet dorazila záloha na objednané služby, kterou potřebuji k realizaci zakázky a tím k vydělání peněžních prostředků, ze kterých by šla exekuce bez větších problémů hradit. Zároveň by to znamenalo další zakázky a s tím spojené bonusy a podobně. Bez zálohy však nemohu dělat vůbec nic. Je možné nějakým způsobem zrušit zablokování účtu právní cestou. Požádal jsem exekutorský úřad písemně s návrhem splátkového kalendáře, ale vše odmítli. Děkuji.
 • Lukáš  - 14 exekucí
  Dobrý den chtěl jsme se zeptat jak bych měl postupovat v případě že je na mne uvaleno 14 exekucí. 4 byly již skončeny celkově jich bylo 18. Mám již v ruce od soudu soupis exekucí i s číslami jednacími. Děkuji za info Lukáš
 • Mell
  Doporučuji zavolat exekutorovi a pokusit se domluvit na splátkách, nebo jednorázově uhradit dluh. Asi vám nemusím vysvětlovat, že v případě že budete nadále neplnit své závazky, tak to bude pro vás mít dalekosáhlé neblahé následky.
 • Lukáš  - re:
  doporučujete zavolat exekutorovi? aha a jak asi když mám pouze od soudu soupis exekucí...hm... takže prvním krokem by asi bylo opět zajít na krajský soud a vyžádat si podklady a rozhodnutí o nařízených exekucích, ne? prosím Vás pane čtěte alespoň to co člověk píše a na to mu odpovídejte...bylo by to fain....a s tím vysvětlováním že když nebudu plnit své žávazky... a co zrušení exekuce pro nemajetnost? hm? 4 mi tak již byly zrušeny... dík za info po pořádném přečtení dotazu
 • Lukáš  - re:
  a jednorázově uhradit dluh asi těžko že jo když je kolem 500 - 700 tisíc...
 • sylva
  Dobrý den, chci se zeptat, když mám dlužné částky u dopravního podniku a ten dopravní podnik rozprodal některé mé dlužné částky k exekutorům a jiným... musím tedy platit každému zvlášt nebo tet od nového roka musím počkat na upozornění až přijde dopis tak to znamená že budu mít všechny dluhy sečteny a budu platit jenom jednou a jednomu za měsíc? a bude ten dluh menší? ty dlužní částky mám vice nez rok staré bude to platit i namě ze se musí spolčit ten exekutor ? prosím o odpověd nevím si rady děkuju předem
 • Starobní důchodce  - Nedůvěra ve vedení exekutorské komory.
  Před několika dny jsem podal k rukám prezidenta exekutorské komory stížnost na vykonavatele jednoho exekučního úřadu který svoji ledabilou,odfláklou prací se dopustil závažného pochybení k tíži nic netušících starobních důchodců.Měl jsem za to že EK zareaguje neplodně tím,že mně sdělí,že mojí stížnost prošetří a že učinila kroky k zamezení hrozícímu pochybení ze strany tohoto vykonavatele kde by se v případě provedení exekučního úkonu jednalo o nedbalostní trestný čin z jeho strany.EK ale doposud nereagovala což mně překvapuje a začínám ztrácet k ní důvěru.Zřejmě úsměvy pana prezidenta na jejich webových stránkách a slova i proklamace o přiblížení EK k občanům jsou prázdná a nic neříkájící slova. A nyní k samotné podstatě problému.Tento vykonavatel vyplnil výhružní oznámení kde udal pouze název firmy bez adresy jejího sídla s tím,že pokud se tato neozve do 5 dnů,že bude exekuce.Tento vyplněný výhružný formulář v době kdy byli majitelé domu mimo bydliště vhodil bez obálky jen tak jak se háže reklama do poštovní schránky nic netušícím manželům-starobním důchodcům kteří s uvedenou věcí nemají nic společného a firmu neznají.Vlastník domku náhledem do OŘ zjistil,že tato firma má sídlo na jiném č.p.ulice na které bydlí.Proto taky reagoval stížností i dotazem k danému EÚ no bezvýsledně.Zamyšlením se nad celou věci jak se to mohlo stát dospěl k závěru,že se jedné celkově o systémovou chyby EÚ na základě kterých může docházet k neoprávněným exekucím.Vzhledem k tomu,že nevěří tomu,že EK tyto nedostatky odstraní a sám nemá nijakou možnost přijmět EK k tomu aby se tak stalo tak zvažuje obrátit se o pomoc na sdělovací prostředky,ombudsmana a na poslanecký klub KSČM v PS ČR.Domníváte se,že má z ústavy právo tyto kroky postupně učinit a že se mu EK nebude za ně mstít popřípadě zda nepodá na něj trestní oznámení pro útok orgán komory?V naši tzv.demokratické republice se dá očekávat za součastné situace vše i nemožné. Děkuji za názor.
 • Mell
  Jestliže jste nedostal oficiální rozhodnutí o zahájení exekuce, tak vám nic nehrozí, nevím co řešíte. Tady existuje mnoho lidí co mají problém s tím že proti nim někdo exekuci vede neoprávněně a vy chcete hnát do médií a do Poslaneckého klubu KSČM (Vystudovaná učitelka Semelová jistě exekucím dokonale rozumí). Je dobře, že jste si to nenechal líbit a podal stížnost na komoru,ale vězte že ta má na vyřizování mnohem více stížností a případů a většina jsou závažnější než ten váš. Chápu, že vás to vyděsilo a možná i pobouřilo,ale vlastně se nic nestalo, protože takové "letáčky" neznamenají nic. To, jestli je přípustné, aby oficiální instituce takovou to cestou "dělala nátlak" na povinné (dlužníky) je věcí druhou. Přeji vám abyste se už takového překvapení ve schránce nedočkal.
 • jitka
  dobry den mam brigadu a smlouvu o provedeni prace coz sivydelam pouze tak do 3 tisic muze mi vzit exekucka kdyz mam takovou smlouvu,,,?
 • marcela  - Přihláška pohledávky k exekutorovi
  Dobrý den, kde najdu vzor přihlášky pohledávky k exekutorovi, kterou se potřebuji přihlásit k exekutorovi nebo jak má vypadat? Děkuji.
 • tom  - exekuce
  Dobrý den,má prosím vás exekutor nějakou lhůtu na odvezení polepených věcí.děkuji
 • Anonymní  - Dražební vyhláška
  Obdržel jsem dražební vyhlášku na nemovitost. Je již zveřejněna vto ÚD Obce atd. Zájemci se mají dostavit k obhlídce 20.3.2013. Vlastní dluh je 170 tis. s odměnami pro Ex atd. 380 tis. z této částky jsem uhradil 67 tis. Kč. Mám dostatečné příjmy,ale s ohledem na fakt exekuce a zápisu v katastr a registru se tím pádem žádný bank. dům nepokskytně půjčku. Takovou hotovost nemám. zařádal jsem již dřive a splátkový kalendář,. Splátka 100 či 60 tis. měsíčně je nepřijatelnou. Poraďte, co dělat. Je ještě nějaká šance, jak nepřijít o dům, který má hodnotu - reálně 3 MiO Kč? K dluhu jsem přišel jako jednatel společnosti, tento jsem čestně přiznal jako fyzická osoba s výsledkem, který jsem popsal. Děkuji za Vaši odpověď. Jsem důchodce, a učím na 2 školách - vysokých. Chci tím říci, že nejsem gauner. S pozdravem Petr Rožňák
 • Mell
  Bohužel je pouze na zlovůli exekutora jaký způsob zvolí pro vymáhání dlužné částky. Jeho postup je nemorální,ale bohužel legální. Jestliže se nespokojil se splátkami ve výši 100 000, což by znamenalo, že byste svůj dluh i s případnými úroky uhradil max. do půl roku, tak je to velmi zvláštní a je možné, že se mu váš dům "jednoduše zalíbil". Dům už teď neprodáte sám,ani ho nemůžete odkoupit, toto už závisí čistě na rozhodnutí exekutora. Ale jestli máte podobně situované známé, tak se s nimi dohodněte aby dům koupili v dražbě oni a poté vám ho prodali nazpět. Bojím se ale, že o dům přijdete, protože jestliže má hodnotu 3mil, jeho vyvolávací cena bude necelá 2 miliony a tím pádem se zřejmě najde kupec takové nemovitosti. Držím vám palce a doufám, že se váš případ nějak vyřeší, protože tohle jsou přesně případy kdy je exekutor s***ě.
 • Jana L.  - Zrušená exekuce, deponovaná částka srážená ze mzdy
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se má postupovat. Jsem mzdová účetní, sráželi jsme zaměstnanci na exekuci ( celkem 13 měsíců), peníze jsme deponovali (nepřišlo nabytí právní moci) a nyní nám bylo doručeno, že se exekuce ruší. Náš zaměstnanec má další exekuci, ale ta je stará jen 2 měsíce. Chtěla bych se zeptat, jak se má naložit s deponovanou částkou. Domnívám se, že zaměstnanec má nárok na sražené a deponované částky, které byly sraženy z jeho mzdy na první exekuci, která byla zrušena, a to až do doby, kdy nám byl doručen další exekuční pravomocný příkaz, od té doby bychom teprve začali srážet na tuto další exekuci. Domnívám se tedy správně, že deponovaná částka by měla být z části vrácena zaměstnanci a z části použita na exekuci druhou dle evidence srážení za jednotlivé měsíce? Moc děkuji za odpověď.
 • kateřina  - Exekuce po zesnulém otci
  Dobrý den v roce 2010 nám zemřel otec, po kterém jsme měli dědit- auto a byt 3+1 po roce a půl když bylo notářské řízení ukončeno, jsme se tedy stali vlastníky bytu i auta, ale asi cca po měsíci nám přišla exekuce o které nám Notářka neřekla a byt byl zabavený ,už je to 2a půl roku od úmrtí našeho otce a byt je stále v exekuci a dluhy nám rostou myslím si že paní Notářka nám měla alespon říci že je byt v exekuci, ale řekla nám jen že otec měl nějaké půjčky a při zaplacení nám jako dědicům zbyde výce jak polovina majetku vůbec nevim jak tuhle situaci vyřešit a jestli měla Notářka vůbec právo nám zatajit exekuci, moc vás prosím o radu děkuju kateřina Maternová tel:721688487
 • David  - může exekutor odmítnout úhradu exekuce?
  Dobrý den, před rokem a půl jsme v nedobrovolné dražbě vydražili nemovitost. Na tuto nemovitost byla před dražbou nařízena exekuce (ex.příkaz k prodeji nemovitosti). Aby mohla dražba proběhnout v souladu se zákonem o veřejných dražbách, dva dny před dražbou, uhradila osoba, která není účastníkem exekučního řízení, peníze u exekutora. Exekuce tedy byla vymožena. Exekutor (z nezjištěných důvodů) však odmítl tuto částku přijmout a peníze zaslal zpět zmiňované osobě. Výsledkem jsou pro nás koloběhy soudních tahanic. Otázka tedy zní: 1)Postupoval exekutor správně, když peníze odmítl příjmout? 2) Kdo může uhradit exekuci?I ten, kdo není účastníkem ex. řízení? Děkuji za odpověď.
 • Pavel Hampl
  Prosím o radu. Mám exekuci na DPČ v zápočtovém listu. Půjdu žádat podporu, na kterou mám nárok. Na brigádě jsem si vydělal 6.402 Kč čistého a k tomu mám Invalidní důchod prvního stupně, který činí 4968 Kč. Prosím, jak se bude počítat Podpora v nezaměstnanosti a důchod. Děkuji za odpověd´. Hampl
 • Lukáš  - Exekuce na plat a dohoda o provedení práce
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující: Mému zaměstnavateli bylo doručeno rozhodnutí exekutora pro srážky ze mzdy. Zaměstnavatel mi tedy každý měsíc vyplácí ze mzdy pouze nezabavitelnou část, zbytek posílá na exekuci. Nyní jsem se zaměstnavatelem uzavřel ještě k mému pracovnímu poměru i dohodu o provedení práce (na další činnost). Na odměny z dohod o provedení práce se exekuční příkaz nemá vztahovat, ovšem můj zaměstnavatel mi tuto odměnu započítal do čisté mzdy k mému standardnímu pracovnímu poměru, čímž jsem z této odměny neměl vůbec nic, jelikož byla celá poslána exekutorovi. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se odměna z dohody o provedení práce započítává do čisté mzdy, v případě, že se jedná o další činnost u zaměstnavatele? Přijde mi totiž nesprávné, když se exekuce nevztahuje na dohody o provedení práce, aby takto zaměstnavatel přistupovat s slučoval dvě činnosti v jednu (započítáním i této odměny do čisté mzdy). Děkuji za odpověď.
 • Soňa Steinerová  - exekuční příkaz
  Dobrý den, právě jsem dostala do rukou exekuční příkaz.Vymáhána částka je 7 666 s přísplušenstvím.Nikde neni příslušenství rozepsáno.Kolik za co ... a pan exekutor po mě chce částku 39 865 kč.Připadá mi to nehorázně moc.Můžu se proti bránit? Děkuji za odpověď
 • zbynek
  Dobrý den. Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: [klikněte zde] Komentáře slouží k okomentování stránky, nikoliv ke vložení dotazu našim právníkům. Podobný dotaz můžete najít ve webu poradny, který obsahuje téměř 14.000 stránek. Vyhledávání zde: [klikněte zde] Děkuji za pochopení. Admin
 • David
  dobrý den chtěl bych se zeptat když jsem odhlásil syna z bytu a chodí mu furt na naší adresu dluhy jesi je možný aby k nám přišla exekuce
 • eva
  dobry den v červnu jsem splatil dluh ale učet mam pořad blokovany chtěl jsem se zeptat jak dlouho mi muže exekutor ten učet blokovat děkuji
 • jakub novak  - exekuce
  dobry den na me rodice byla dana exekuce castka je kolem 70000 tisic muzou nam vzit dum?jsem ochotny platit 7000 tisic mesicne ale nemuzu se spojit s exekutorem neda se mu dovolat prosim o pomoc
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 
 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860  |  Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz  |  Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz  |  Tel.: 800 202 122  |  E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00  |  Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30  |  Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00  |  Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00  |  Pátek 8.00 – 13.00

Vyhledávání

Co je nového?

 • 10.2.2014 rekordní návštěvnost - 13.488 lidí
 • od 22.1. 2014 je ve webu přes 18.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 2.4.2014 má poradna na facebooku 5.450 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 21.4.2014 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. E. Stránská
Mgr. L. Mohyla
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. M. Zeman (exekuce)
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, supervize odp. studentů)
Mgr. Z. Divišová (prac. pr.)
Mgr. Z. Důjková (daň. poradce)
Mgr. R. Jakešová (insolvence)
Mgr. I. Žilinčíková (přednostní dotazy)
M. Tokarová (studentka práv)
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
JUDr. E. Cempírková
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová

Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková

Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722
Spotřebitelská poradna

Anketa

Web Bezplatná právní poradna mi:
 
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy březen 2014: 253.547

Počet stránek v systému:
18898