Počet stránek ve webu: 29.567

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 2

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny.

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Kolik dní předem před směnou může zaměstnavatel změnit rozpis služeb
- Je povinen zaměstnanec vzít neplánovanou směnu za jiného nemocného zaměstnance?

Má zaměstnavatel právo změnit rozpis služeb v době kratší, než zákonných 14 dní před výkonem této směny. Nedávno jsem z důvodu nemoci mého kolegy musel odpracovat jeho směnu, přičemž tato změna mi byla oznámena 2 dny předem. Vzhledem k tomu, že existovaly i jiné varianty, jak kolegu nahradit, cítím se poškozen. Musel jsem složitě rušit plánované stěhování, při čemž nakonec naštěstí nedošlo k žádným finančním sankcím od firmy, u které bylo stěhování objednáno. V této souvislosti bych se tedy ještě zeptal, jestli by mi případnou finanční újmu musel zaměstnavatel uhradit.

ODPOVĚĎ:
zaměstnavatel by neměl situaci řešit tímto způsobem, a kdyby Vám vznikla škoda, měl byste právo na její náhradu. To, zda práci nad rámec pracovních povinností oznámenou v kratším časovém horizontu přijmete závisí na Vás a zaměstnavatel by nebyl oprávněn Vás sankcionovat.PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdo platí zdravotní prohlídku u závodního lékaře / praktického lékaře
PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Právo zaměstnance na pracovní volno s náhradou mzdy při zdravotní prohlídce u závodního lékaře

Jelikož pracuji v nočních hodinách musím každoročně podstoupit zdravotní prohlídku u "závodního" lékaře. Nadřízený se však zdráhá mi k tomu poskytnout náhradní volno. Domnívám se, že mám právo na 4 hodiny. Je tomu skutečně tak?
Pracuji na plný úvazek jako Barman. Mé rozvržení pracovní doby je nerovnoměrné ( krátký a dlouhý týden ). Rozvržení pracovní doby nikdy nebylo ústně ani smluvně dohodnuto jinak ( §58 odstavec 3. ).
Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Ano, máte nárok na úhradu prohlídky a pracovní volno s náhradou mzdy.

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na odstupné pro nadbytečnost při návratu z mateřské dovolené
- Právo matky po mateřské dovolené na odstupné při výpovědi pro nadbytečnost

Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Po tříleté rodičovské dovolené jsem požádala zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna do čtyř let dítěte a on mi písemně vyhověl. Blíží se termín návratu do zaměstnání, a zaměsnavatel pro mě nemá práci. Chci se zeptat jestli mám nárok na odstupné v případě výpovědi pro nadbytečnost (pracovala jsem tam zhruba 5 let).
Moji situaci nechtějí řešit předem, mám přijít v den, kdy mi končí neplacené volno,ne dříve, do zaměstnání a tam mi oznámí, co bude dál. Jenomže tento den D připadá na neděli. Nevím, jak mám postupovat, abych neudělala zbytečnou chybu, jít tam už v pátek?
Navíc se zaměstnavatel v mé nepřítomnosti vyjádřil, že už ke mně nemá jako zaměstnavatel žádnou povinnost, co se týká pracovního místa i odstupného. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Do zaměstnání se vraťte už v pátek a požadujte vyslovení řešení, a to před svědky.
Zaměstnavatel má povinnost Vám zajistit po návratu z rodičovské dovolené pracovní místo podle vymezení v pracovní smlouvě. Takže rozhodně povinnosti vůči Vám má.
Na odstupné v případě výpovědi pro nadbytečnost nárok máte – na odpracované době nezáleží.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědí automaticky družstevní byt spolužijící osoba?
- Dědění družstevního podílu spolužijící osobou

Chci se zeptat jak je to s případným dědictvím bytu po otci, ve kterém můj otec žije se synem své bývalé družky, ten je ovšem invalidní důchodce po psychické stránce (pobírá důchod), a má mimo placení alimentů ještě dost velké dluhy z půjček, a samozřejmě nemá kde bydlet.
Dle článku v Právu jsem byl upozorněn, že byt (družstevní) zdědí on, i když není v příbuzenském poměru k otci. Jak tuto situaci lze řešit ve prospěch přímých potomků? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Není automaticky dáno, že zdědí podíl v družstvu, protože je pouze spolužijící osobou. Primárně budou dědit přímí potomci (tedy děti nebo vnuci), a to v první dědické skupině. Takže osoba spolužijící, pakliže jí k družstevnímu podílu nevážou jiná práva (např. spoluvlastnické právo), k dědictví vůbec nebude povolána.
Více o dědění družestvího podílu zde. ///A DÁT ODKAZ NA TENTO TEXT NA index.php?option=com_content&view=article&id=2388:dedeni-zavet-vydedeni&catid=86 ///OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník ve vyšším poschodí odmítá zpřístupnění bytu kvůli opravě, způsobuje vyplavení nižšího bytu

Můj dotaz se týká sporu o zpřístupnění bytu v patře nad námi z důvodu závady ve společné dešťové šachtě, která odvádí vodu ze střechy domu. Bydlíme s manželem ve starším panelovém domě. Byt máme v osobním vlastnictví, dům je ve správě bytového družstva. Zhruba před 3 měsíci došlo dle technika družstva, který na naši žádost prováděl kontrolu, k poškození plastové trubky v dešťové šachtě u souseda nad námi. Při každém delším dešti nám zatéká voda do bytu. Vylévá se ve stropě mezi panely a kape nám ze stropu zhruba v jedné čtvrtině bytu. Majitel bytu nad námi, který má byt také v osobním vlastnictví, však po telefonické i písemné žádosti družstva, odmítl byt zpřístupnit. Nyní je situace taková, že ani nám ani družstvu telefon nebere. Družstvo nám tvrdí, že pro nás nic více udělat nemůže. Prosím, poraďte nám, jaké máme možnosti. Máme malé dítě a tato situace je pro nás
opravdu nepříjemná. Velice děkuji za odpověď. Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup. Jelikož nereaguje na telefonické či písemné výzvy doporučuji Vám vyzvat ho k náhradnímu termínu opravy, v níž mu v případě další nečinnosti pohrozte podáním žaloby na neplnění zákonné povinnosti (kterou ovšem může podat pouze vlastník nemovitosti). Problémy by měly být nahlášeny vlastníku nemovitosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Majitel sousedního pozemku odmítá přístup k plynoměru - jak postupovat
- Má majitel sousedního pozemku povinnost vpustit kvůli odečtu plynoměru pracovníky plynárny?

V roce 1993 se u nás zaváděl zemní plyn. Vedení plynu bylo provedeno podél našeho domu, ale po pozemku obce v délce asi 9 metrů a zakončeno patkou s plynoměrem. Pak byl pozemek vrácen restituentům, ale Ti se o to moc nezajímali ani neudržoavli. Až v roce 2009 pozemek prodali a nový majitel si to ohradil tak, že my pokud je nepožádáme nedostaneme k plynoměru a pokud se dělá roční odečet tak se k plynoměru zaměstnanci rovněž nedostanou. Vedení plynu vlastní plynárny. Prosím o sdělení zda jde o věcné břemeno ze zákona a co vše obsahuje a zda je možné aby to bylo oploceno a omezen přístup. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se o věcné břemeno nejpravděpodobněji nejedná, protože jste věděla a víte, že pozemek a plynoměr patří cizím osobám, tudíž nejste držitel v dobré víře, že Vám plynoměr patří. Vlastník pozemku je však povinen Vám i zaměstnancům plynáren umožnit na nezbytnou dobu přístup na svůj pozemek.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí být občanské sdružení ze zákona povinně pojištěné?
OBČAN-ŠKODA

- Odpovídá občanské sdržení za ztracené věci při sportovní akci?

Jsme malé občanské sdružení (cca 30 členů) při mateřské škole. Pořádáme různé akce (výlety, sportovní dny, karneval), kterého se účastní i nečlenové OS. Je povinost OS být ze zákona pojištěné (např. proti úrazu, krádeži, poškození cizí věci)? Nebo stačí na pozvánce oznámit všem účastníkům akcí (a musíme to uvést?), že OS není pojištěné a za eventuelní úraz atd. si zodpovídá každý sám ? Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Pokud výslovně nepřebíráte odpovědnost za účastníky těchto akcí, tak nemusíte být jako občanské sdružení ze zákona pojištěné a zároveň Vám doporučuji tuto skutečnost uvádět na pozvánkách. Pokud pořádáte akce a pro potřeby účastníků zřizujete např. šatny, musíte počítat s tím, že máte ze zákona uloženu odpovědnost za škodu (ztrátu, zničení, poškození), a to i tehdy pokud jsou šatny bezplatné.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Objednatel si nepřevzal dílo, smlouva nebyla sepsána - jak postupovat
- Je ústně uzavřená smlouva o dílo platná?
- Lze vymáhat fakturou odměnu za ústně uzavřenou smlouvu o dílo?

Manžel je stavebním projektantem. Jednomu zákazníkovi vypracoval dokumentaci pro provedení demolice domku. Jednalo se o zakázku menšího rozsahu, takže se zákazníkem neuzavřel písemnou smlouvu. Když práci dokončil a snažil se s dotyčným domluvit termín předání, dostalo se mu překvapivé odpovědi, že prý zákazník dokumentaci ještě nepotřebuje a že demolici bude provádět asi za rok, takže dokumentaci si zatím nepřevezme. Zajímá mě, jak by měl manžel nyní postupovat, aby si zákazník dokumentaci převzal a uhradil dohodnutou částku za vyhotovení. V případě, že by mu manžel zakázku zaslal s fakturou, jak formulovat průvodní dopis? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že manžel uzavřel smlouvu o dílo (byť ústně). Není třeba zdůrazňovat, že uzavření smlouvy ústně je poněkud nešťastné, ale podstatné je, že v tomto případě neznamená neplatnost smlouvy.
Váš manžel může fakturu s průvodním dopisem (jehož obsahem bude zejména datum uzavření smlouvy a podmínky, jaké byly dojednány - aby aspoň někde tyto skutečnosti byly uvedeny) zaslat objednateli a doufat, že objednatel splní závazek.
Když objednatel závazek nesplní a fakturu neuhradí, tak Vašemu manželi nezbude než objednatele zažalovat, což bych v případě, kdy nemá v ruce žádnou smlouvu nedoporučovala. Jako žalobce by totiž nesl důkazní břemeno a to by v tomto případě byl poměrně závažný problém.


OBČAN-NÁJEMNÉ
- Je možné zvýšit nájemné zpětně?
- Zpětné zvýšení nájemného za pronájem pozemku zpětně - je to legální?

Jsem nájemce pozemku pod garáží na pozemku českých drah. Správa majetku ČD poslala v prosinci 2010 dodatek nájemní smluvy, kde se zvyšuje nájemné od roku 2011. Zároveň je v dodatku článek, že se zavazuji doplatit rozdíl nájemného za rok 2010 v termínu roční platby nájemného 30.6.2011. S tímto článkem nesouhlasím. To by taky mohly ČD chtít doplatit nájemné od roku 2000. Vrátil jsem tedy nepodepsaný dodatek smlouvy k přepracování. Postupuji správně? Děkuji, Jan.

ODPOVĚĎ:
Ano, nelze měnit smlouvu zpětně a to se tímto dodatkem Správa majetku ČD dopustila.OBČAN-DLUHY
- Může odesílatel omylem dvaktát zaslané platby žádat vrácení peněz od adresáta?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení (úmyslně spáchaného)
- Promlčecí lhůta u bezdůvodného obohacení 10 let - informace

Před 4 lety jsem chtěla zakoupit zboží za 30.000,- Kč. Jelikož prodejce dodání zboží stále prodlužoval, při osobním jednání jsem objednávku zrušila a hned na pokladně mi vyplatili peníze, které jsem předběžně zaplatila. Zboží jsem zakoupila jinde. Nevím, za jak dlouho, možná za měsíc mi přišlo na účet dalších 30.000,-Kč. Mezitím nastaly nějaké složitější životní situace, tedy jsem peníze na účtě neřešila. Leč jsem očekávala, že když někdo vyplatí peníze dvakrát, tak se co nejdříve o ně přihlásí. Nikdo se však nehlásil.
A nyní po uplynutí 4let mi doporučeným dopisem bylo oznámeno, že došlo ke dvojí výplatě a výzvě k vrácení. Mají právo je po tak dlouhé době na mě vymáhat? Zrejmě bych si musela nyní vzít půjčku. Můžou mě dát k soudu? Myslím, není nějaká promlčecí doba? Osobně v zaměstnání jsem proti takovým chybám pojištěná.
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Právo na vydání bezdůvodného obohacení (částka, kterou jste obdržela navíc) není promlčené, protože vzhledem k tomu, že se jedná o úmyslné bezdůvodné obohacení (věděla jste, že peníze Vám nepatří a přesto jste si je ponechala) je promlčecí doba desetiletá.
Doporučuji částku vrátit, jelikož by mohla být soudem úspěšně vymáhána i se soudními náklady.


OBČAN-BYDLENÍ
- Oprava střechy  se zkrácením komínu s vlivem na tah plynové karmy
- Majitel domu zkrátil komín a způsobil špatný tah komínu plynové karmy

Majitelé domu, ve kterém bydlíme, nechali opravit střechu. Po ukončení opravy jsme zjistili, že odtah z naší karmy, který v souladu s kolaudačním stavem procházel střechou, je zkrácen o cca 2 m pod střechou. Zplodiny z karmy tedy odcházejí do prostoru půdy. Jde mi o to, pokud budu majitelé domu informovat o této skutečnosti, jestli musí uvést vše do původního stavu. My jsme měli na tento odtah povolení (kdysi ještě od OPBH) a zároveň máme i kolaudační posudek. Bojím se, aby majitelé nechtěli, aby jsme si to opravili sami na vlastní náklady, nebo nám zakázali používat karmu (byli by jsme bez teplé vody). Jak postupovat? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Pokud je karma a vedení odtahu ve Vašem vlastnictví, tak došlo k porušení Vašeho vlastnického práva.
Pokud Vám karma nepatří, jsou majitelé povinni zajistit řádné užívání nemovitosti, o kterém se při hromadění zplodin v prostorách nemovitosti hovořit nedá.
V obou případech můžete požadovat odstranění nežádoucího stavu bez toho, abyste se museli bát, že Vám bude přikázáno opravit věc na Vaše náklady.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Manžel zemřelé osoby se chystá zapřít společný bankovní účet v dědickém řízení
- Zapření pozemků a bankovních účtů při dědickém řízení po zesnulém
- Jak zjistí notář v dědickém řízení majetek spadající do společného jmění manželů SJM
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Je trestný čin zapření majetku při dědickém řízení?

Po smrti tchýně se tchán chystá na schůzce u notáře, na kterou je pozván, nepřiznat k dědictví dceři dva účty, které jsou vedeny na jeho jméno, ale byly to účty, na které manželé ukládali většinu úspor po dobu manželství (zjistil, že notář bude zjišťovat u bank pouze účty na jméno a RČ zemřelé, ne manžela). Přizná tedy pouze účet, který byl veden na jméno tchýně.
Dále se chystá nepřiznat pozemky pořízené manželi v manželství, které vlastní v katastru i mimo katastr jeho bydliště a věří, že je notář nemůže zjistit. Je možné, že notář nezjistí, že většina peněz manželů je v účtech vedených na tchánovo jméno a dědic ze zákona tak přijde o svůj díl po matce? Je možné, že notář není ani schopen zjistit, pokud to tchán nepřizná, veškerý majetek manželů, který nabyli a vlastnili v manželství? Případná tchánovi notářem podaná informace, že nepřiznání majetku k dědění je trestným činem, nebude mít na jeho jednání žádný vliv. Oprávněný dědic nehodlá o nepřiznaném majetku sám notáře informovat. Pokud notář majetek nezjistí, dědic na něj neupozorní a zemřelý bude na katastru dál veden jako spoluvlastník např. pozemků. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
V řízení o dědictví se vypořádává též společné jmění manželů, do kterého Vámi uvedený majetek spadá (což notář zjistí i bez informací daných mu Vaším tchánem) a to tak, že se rozdělí na majetek patřící do dědictví a majetek patřící pozůstalému manželovi.
Doporučuji notáři sdělit informace, které máte k dispozici Vy a poukázat na jednání tchána.
Fakticky se jedná o podvod, protože notář nemusí ze své činnosti zjistit všechen majetek zesnulého. Nicméně je věcí především dědice, který je oprávněný k podání žaloby na vydání dědictví, zda bude podnikat nějaké kroky či nikoliv.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Existuje výjimka kdy může zaměstnanec dostat výpověď v pracovní neschopnosti PN?
- Zpětné vystavení pracovní neschopnosti v době kdy zaměstnanec pracoval
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnanec se vyhl výpovědi pracovní neschopností PN - jak postupovat

Mám zaměstnance, se kterým jsou neustálé problémy. Stále jsme ho ústně upozorňovali co dělá špatně, jelikož děláme pro objednatele, který nám zasílá denní i měsíční statistiky, tak máme docela přesný přehled. Během 2 měsíců se toho nahromadilo dost na okamžitou výpověď. Např. nabourání aut, neoprávněné nakládání s penězi, neomluvená absence - údajná nemocenská, avšak doklady nedodány ad. Byl informován, že dostane výpověď dohodou, jelikož mu nechceme dělat problémy v jiných zaměstnáních. 25.2. 2011 se po práci zastavil pro výplatu a dali jsme mu výpověď dohodou k 27.2. (oboustranný souhlas). Výpověď si vzal domů a že mi ji podepíše doma a doveze spolu s autem a dalšími věcmi v ponděli 28.2.2011 Ráno předal auto na depu jednomu z našich řidičů (nečekal na převzetí vozu) a šel domů. Když jsme mu volali, že se nestavil, tak oznámil, že s výpovědí nesouhlasí. Prý chce 2měsíční výpověď a odstupné za 3 měsíce. K tomu jsme mu řekli, aby přijel a ať si uvědomí, že mu můžeme dát okamžitou výpověď. Během 1 minuty nám zavolal jeho otec, kdy mi začal vyhrožovat, že pokud to nebude podle nich, že nám udělají ve firmě peklo. 28.2.2011 jsem napsala okamžitou výpověď a telefonicky zavolala, že přijedu kvůli převzetí. Toto odmítl. Poslali jsme ji doporučeně. Zatím nevím, jestli si ji převzal nebo né. Druhý den mi přišel poštou nemocenský lístek, kdy mu byla napsána zpětně PN od 25.2.2011, kdy celý den do 19.00 hod pracoval! Po tel. hovoru s MUDr. je možné napsat nemocenskou až 3 dny zpětně. Pouze paní doktorce bylo sděleno, že již 25.2.2011 zaměstnanec nepracoval.
Je možné dát zaměstnanci okamžitou výpověď pro hrubé porušení §55 odst.1 písm. b v pracovní neschopnosti?
Potřebuji vystavit zápočtový list a nevím, jestli ho mám vystavit ke dni výpovědi 28.2. nebo dnem doručení výpovědi (kterou zjistím na poště) nebo až po ukončení nemocenské.
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Výpověď dostat nesmí, pouze v tom případě, že by se podařilo prokázat, že pracovní neschopnost mu byla napsána účelově.
Zákaz výpovědi by nemusel být dodržen jen v tom případě, že by zaměstnanec dostal výpověď pro některý z důvodů uvedených v § 54 zákoníku práce.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnanec dostat výpověď v době pracovní neschopnosti PN?
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Je výpověď bez razítka firmy platná nebo ne?
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdy může dát zaměstnavatel výpověď ze služebního bytu zaměstnanci
- Vystěhování ze služebního bytu a nárok na náhradní bydlení

Prosím o pomoc při výpovědi dohodou já i zaměstnavatel jsme to oba podepsali, ale na formuláři není razítko. Je toto ukončení pracovního poměru dohodou platné nebo ne? Výpověď jsem dostala v době pracovní neschopnosti. Doposud mám neschopenku na pracovní úraz. Dále jsem dostala vystěhování ze služebního bytu i přesto že marodím. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Výpověď z pracovního poměru Vám nesmí být dána v ochranné lhůtě – tedy v době trvání pracovní neschopnosti. Ovšem pokud se jedná o dohodu a vy jste na dohodu o ukončení pracovního poměru přistoupila, není důvod (a tím není ani chybějící razítko), aby bylo ukončení pracovního poměru neplatné.
Ze služebního bytu nemůžete být vystěhována jenom tak bez náhrady. Sice novela občanského zákoníku umožnila, aby místo plnohodnotného náhradního bytu dostali přístřeší jen ti, kteří obývají služební byt, ale přestali pro majitele domu bez vážných důvodů pracovat, pokud však zaměstnanec přestane pracovat s ohledem na zdravotní stav nebo pro odchod do starobního důchodu, pak jde o vážný důvod a obec mu musí zajistit rovnocenný náhradní byt. Z dotazu myslím vyplývá, že to je váš případ. A tedy dokud Vám nebude nový byt opatřen, nemusíte se z bytu, který dnes obýváte, vystěhovat.
Proti výpovědi z bytu se braňte, zaměstnavatele upozorněte na povinnost zajistit Vám náhradní byt, případně žalobou u soudu na neplatnost výpovědi z nájmu služebního bytu.OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na fyzické a právnické osoby

Můžete mi prosím definovat (nejlépe s příkladem), co znamená v §33 zák. 120/2001 Sb. věta:
""Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti."
v části
"právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech"?
Jde o to, co znamená tento pojem - zda se to týká jakékoliv firmy nebo fyzické osoby nebo jde o něco speciálního (což by naznačoval kontext věty a celého paragrafu).
a společnost, pro kterou na ŽL vykonávám práce, přišel dotaz od exekutora (navíc na pohledávku, kterou splácím podle dohody přímo věřiteli a o exekuci ani nevím) ohledně mých příjmů a čísla účtu, na který mi posílají peníze. Odkazují se na výše uvedený §33, nicméně z kontextu není zřejmé, zda na to má exekutor právo.
Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že se dotaz exekutora nedá odůvodnit tímto argumentem, protože právnické či fyzické osobě musí být dané údaje známy „z úřední činnosti“. A to není pojem, který by pokrýval postavení zaměstnavatele. Judikaturu či jasný příklad nelze uvést, protože zákon v tomto příkladě počítá s variantami (např. právnická osoba pověřená výkonem veřejné správy – např. prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy), které aktuálně nemusí existovat, ale v budoucnu mohou nastat.

OBCHOD-OBCH. VZTAHY, SMLOUVY
- Firma které vznikla škoda odmítá uhradit fakturu spolupracující firmě

Jsem klempíř, živnostník a spolupracoval jsem s firmou, která mi nabízela zakázky. Nemáme spolu žádnou smlouvu, vše bylo ústně. Ale stala se na stavbě nehoda a firma mi poslala zpátky fakturu, že mi jí nezaplatí, protože mým jednáním vznikla firmě škoda, která přesahuje částku na faktuře, ale nehoda nebyla zaviněná mojí vinou, nebo si toho aspoň nejsem vědom. A nezdá se mi to, jelikož je firma pojištěná a škoda se tedy zaplatí z pojistky. Netuším jestli mají ve smlouvě nějakou spoluúčast, ani nevím, jestli už to pojišťovna zaplatila, nebo jestli je to stále otevřené. Stalo se to před 6 týdny a faktura byla splatná do 8.10.2010. Je nějaký způsob jak se bránit a můžu se nějak domáhat zaplacení faktury? Firma se mnou přestala komunikovat a zajímá mě, jak se můžu bránit, nebo na koho se můžu obrátit o pomoc, jelikož si myslím, že je to bezdůvodné obohacování. Moc děkuji za odpověď Radek Frucht

ODPOVĚĎ:
Pokud je to možné, tak se s firmou spojte a požadujte prokázání Vašeho pochybení, které vedlo ke škodě. Nebude-li s nimi dohody, budete se muset se svým nárokem obrátit na soud a žalovat firmu na zaplacení splatné faktury.
PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD KÁZEŇ
- Hrubé porušení pracovní kázně a možnost výpovědi zaměstnavatelem
- Hrubé porušení pracovních povinností a možnost ukončení pracovního poměru

Mám dotaz z pracovního práva. Když zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň, jak mám postupovat, abych mohla zaměstnance v případě dalšího porušení propustit? Mám dojem, že musí předcházet 2x upozornění pro hrubé porušení pracovní kázně a teprve potřetí může pracovník dostat okamžitou výpověď. Můžete mi, prosím,sdělit, podle jakého paragrafu se píše upozornění a podle jakého paragrafu je potom dána výpověď?
Lze dát v některém případě okamžitou výpověď pracovníkovi už při prvním hrubém porušení pracovní kázně? Děkuji za odpověď. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem najdete v § 55 Zákoníku práce.
Co se týče výpovědního důvodu – hrubé porušení povinností (v novele Zákoníku práce naleznete jako hrubé porušení pracovních povinností) vyplývajících z právních předpisů, se nevztahuje k němu podle aktuálně platného právního řádu požadavek opakovaného spáchání takového porušení; pouze se musí jednat o ono „hrubé porušení“ – což buď vyplývá z pracovního řádu (má-li jej zaměstnavatel vytvořený) nebo z charakteru spáchání porušení.
OBČAN-BYDLENÍ
- Podmínky pro přepis nájemní smlouvu na osobu blízkou
- Je možné nájemní smlouvu přepsat, postoupit na jinou osobu?
- Odkoupení přepisu nájemní smlouvy
- Přechod nájmu bytu za úplatu

Bydlím v městském bytě, nájemní smlouva (dekret) je napsaný na mě. Od roku 2004 je zde hlášený můj druh, od června 2009 i jeho dospělá dcera. V současné době stavíme dům, byt bych chtěla přepsat na již zmíněnou dceru druha. Je to možné? A za jakých podmínek?
Na Chomutovské bytové a.s. (majitel bytu) mi byla nabídnuta možnost jakési "legalizace", tzn. pokud je osoba hlášena v bytě alespoň rok, může si přepis odkoupit. Za byt 3+1 bez ohledu na velikost v m2 za částku 54.000,- Kč. Mají na tento postup právo? Je to legální? Existuje pro nás jiná možnost? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Situace s městskými byty je poněkud složitější. Ve Vašem případě by se mohlo jednat o přechod nájmu bytu. Pokud je otec (Váš druh) nájemcem bytu, byla by ona částka požadována jako tzv. vratná kauce, která souvisí s přepisem bytu. Přepis, respektive přechod nájmu bytu není placený. Pronajímatel, tedy město, pouze požaduje složení kauce, která je vratná v případě, že se z bytu rozhodnete odstěhovat. Většinou jsou ustanovení o podmínkách přechodu nájmu bytu k nalezení ve stanovách družstva nebo v nájemní smlouvě, kterou jste podepsala. Podrobně se informujte na charakter částky, která byla za přepis požadována – jak jsem uvedla, byla-li by to vratná kauce, je to obvyklé a normální řešení přepisu.

RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Střídavá péče - střídání rodičů v jednom bydlišti
- Rozdíl mezi společnou a střídavou péčí o děti
- Bere soud v potaz názor dětí při žádosti o střídavou péči o dítě, děti?
Je mi 40let, po 15 letech manželství jsme se s manželkou rozvedli dohodou v červenci 2011 (příčinou byl můj vztah s jinou ženou a následně neústupnost manželky, která se chtěla rozvést a použila děti jako formu nátlaku na můj souhlas k rozvodu), vše proběhlo bez problémů, obě naše děti (13 a 15 let) byly svěřeny do její péče. Střídavou péči jsem nechtěl kvůli dětem, o jiné variantě jsem ani nevěděl. Veškerý majetek jsem zanechal bývalé ženě, do původního bytu, kde stále žije s dětmi mám prakticky neomezený přístup. Problémem je nyní její přítel, kterého seznámila s dětmi. Nejsem přesvědčen o pozitivním vlivu na děti, ale nemám žádné právo o tom rozhodovat, děti jsou neplnoleté.
Chci se zeptat, jaký je postup nebo reálné možnosti změny péče o děti na variantu tzv. společné péče anebo střídavé péče formou střídání se rodičů v jednom bydlišti dětí (našeho původního bytu). Co přesně obnáší, jaké právní následky pro oba má a jak o ní požádat, resp. zda vůbec v našem právním systému je reálné, že by jí soud schválil. Je Je potřebná u takového jednání i účast dětí (soud, psycholog apod.)? Děkuji, Štefan

ODPOVĚĎ:
Společná péče je možná, pokud rodiče po rozvodu žijí stále v jednom bytě a podílejí se na výchově stejným způsobem jako před rozvodem.
Střídavá péče znamená, že dítě v určitých časových intervalech střídá domácnosti jednotlivých rodičů.
Na střídavé či společné péči se mohou rodiče dohodnout, je lépe, když tuto dohodu též schválí soud. Pokud však Vaše manželka a děti nesouhlasí se společnou či střídavou péčí, pak Vám doporučuji nezahajovat případné řízení o určení styku s nezletilým, protože soud při schválení návrhu na střídavou či společnou péči přihlíží k názorům druhého manžela a i dětí. Jelikož jsou Vaše děti již relativně velké, tak lze předpokládat, že by jejich názor na tuto úpravu byl soudem požadován a zřejmě by i proběhla návštěva u psychologa. Na druhou stranu pokud by děti souhlasily s touto formou výchovy není důvod, aby jste netrval na změně ve výchově dětí.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Návrh na započtení daru v dědickém řízení
Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při dokazování, že bratr nevlastní darovací smlouvu o tom co dostal za života obou rodičů (dům, automobil, garáž, traktory, vlečku a přívěsný vozík).
V té době na to neměl příjem, aby si to mohl pořídit ze svého platu. Můj otec vědomě započetl svůj podíl do dědictví po matce, abych dostala pouze 1/6 zcelého dědictví. Když jsme byli 3 dědicové (otec, dcera, bratr). Se svým otcem vycházím a nevedu s ním žádné spory. Nevedu žádný nespořádáný život. Nevím proč se takhle chová ke své vlastní dceři, vždy držel na bratra. Jak bych dary mohla dokázat při dědictví po otcově smrti? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
V rámci dědického řízení dochází nejdříve k vypořádání společného jmění manželů, poté teprve dochází k rozdělení zbytku dědictví, proto jste zdědila pouze 1/6 z celého dědictví.
Po smrti otce můžete podat návrh na započtení daru Vašeho bratra, celkové dědictví se o výši daru navýší, poté bude dědictví rozděleno na příslušné podíly a z podílu Vašeho bratra bude odečtena ona výše daru, tedy o toto darování za života dostane Váš bratr méně z celkové pozůstalosti.OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, SMLOUVY ...
- Neplatnost smlouvy o tichém společenství z důvodu neuvedení data podpisu
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Určení platnosti smlouvy podle stáří papíru a barvy (inkoustu) psacího nástroje
Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se platnosti smlouvy o spolupráci "tichá společnost", podepsanou před notářem. Soud zamítl platnost smlouvy temito slovy: "Pak tato smlouva měla vstoupit v platnost dnem podpisu společníků, avšak smlouva byla podepsána oběma účastníky bez uvedení data podpisu, přičemž podpisy obou účastníků byly ověřeny dne 4. 11. 1991." Datum,razítko notáře, číslo knihy a zápisu byly na téže listině. Podpisy byly vykonány před zraky notáře a datum podepsání tím pádem vyplývá z listiny. Zajímalo by mě, zda je smlouva opravdu neplatná, když jsme nenapsali ještě jednou datum. Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Volný výkladem by se dalo dovodit, že smlouva není neplatná, protože datum sepsání supluje datum ověření smlouvy notářem. Pokud se Vám ovšem nepodaří (např. svědeckou výpovědí) podložit to, že smlouva byla před notářem sepsána a podpisy ověřeny hned při sepsání, tak je situace, zda odvolací soud uzná smlouvu jako platnou, velmi nejistá.  
Ve věci také záleží na tom, o co se vede spor – pokud se vede o samotnou existenci tichého společenství, tak je datum poměrně důležitá složka smlouvy; pokud se vede o výši vkladu tichého společníka, tak je datum de facto bezpředmětné.
V krajním případě se můžete pokusit najít znalecký ústav nebo znalce, který bude schopen z chemického rozboru inkoustů v podpisech stanovit jejich stáří a tedy míru pravděpodobnosti, že byly sepsány v jeden okamžik. Tato možnost se Vám může zdát zbytečně dramatizující situaci, ale záleží na předmětu sporu a výši nároku, o který se jedná.

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Jak dlouhá je podpůrčí doba u pracovní neschopnosti
- Délka podpůrčí doby u PN
PRÁCE-ODSTUPNÉ
- Invalidní důchod a právo na odstupné
RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Vliv invalidního důchodu na výši starobního důchodu
Stojím před problémem a tím je invalidní důchod. Dne 30. srpna 2010 jsem obdržela od zaměstnavatele výpověď dle § 52, písm. c) z důvodu reorganizace, pro nadbytečnost. Po skončení pracovního poměru bych měla obdržet 3 odstupné platy.
V září a v říjnu 2010 mi běžela dvouměsíční výpovědní lhůta. Vzhledem k tomu, že jsem od 18. října 2010 nepřetržitě v pracovní neschopnosti (chybělo mi odpracovat 9 dnů do ukončení pracovního poměru), mám ještě nevyčerpáno 11 dnů řádné dovolené z loňského roku.
V letošním roce jsem byla na operaci, která mi nepomohla a můj zdravotní stav se zhoršil.
Při včerejší pravidelné kontrole mi moje ošetřující obvodní lékařka navrhla možnost odchodu do částečného invalidního důchodu (invalidita druhého stupně). Paní doktorka mi dala čas na rozmyšlenou s tím, že mi podpůrčí doba 380 dní uplyne dnem 1. 11. 2011 včetně. V říjnu mi bude 54 let – do starobního důchodu mám jít v 61 letech a 8 měsíců.
Zajímá mne, jak bych měla postupovat, abych nepřišla s nárokem na částečný invalidní důchod o ty 3 odstupné platy, což bych byla nerada s ohledem na dlouhou dobu mého marodění a výši nynějšího malého příjmu.
Dále mne zajímá, jak moc mi poskytnutý invalidní důchod ovlivní výši starobního důchodu? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Nástupem do invalidního důchodu o své odstupné jistě nepřijdete. Ohledně vlivu invalidního důchodu na výši starobního důchodu Vám doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení a zeptat se přímo tam, protože postup pro výpočet starobního důchodu je velmi složitý a je k němu potřeba hodně informací, takto všeobecně Vám nemohu s přesností nic říci.OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel pronajatého bytu nerespektuje vodoměr nájemníka
- Obec nerespektuje vodoměr nájemníka a chce platbu průměrem
Potřebuji poradit ohledně vyúčtování spotřeby vody. Bydlím v obecním bytě, v bytovce je 6 bytů a já jediný mám vodoměry, které jsem si nechal namontovat při opravě bytu, kterou jsem sám financoval a odečítá se mi to z nájmu který nemusím platit. Obec spotřebu vody rozpočítává na všechny byty. Chtěl bych vědět, jestli mě jedinému musí účtovat spotřebu vody podle vodoměru. Pokud ano, mohu žádat za 4 roky zpětně o nové vyúčtování? Můj byt je obecní a ptal jsem se ještě jestli mohu zpětně žádat o nové vyúčtování, Zbyněk

ODPOVĚĎ:
Pokud máte nainstalovány vodoměry, tak je obec povinna Vám předložit vyúčtování dle informací získaných z těchto vodoměrů. Pokud lze zjistit údaje za předchozí zúčtovací období, pak můžete žádat nové vyúčtování, avšak pouze tři roky zpětně. Jen Vám doporučuji zvážit, zda je pro Vás výhodné nechat si provést vyúčtování zpětně dle vodoměrů či dle stávajícího způsobu, může totiž dojít např. k nedoplatku a nikoliv přeplatku.

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Firma PPL odmítla vyplatit nálezné nálezci za ztracený balík
- Vymáhání nálezného, nárok na nálezné - informace
- Právo na vyplacení nálezného a žaloba na vyplcení nálezného
V dubnu 2011 jsem na ulici našla originálně zabalený balík firmy PPL, donesla ho neprodleně na místí MěÚ, kde si ho převzala úřednice a dala mi potvrzení s razítkem, včetně kopie DL. Na faktuře u balíku byla uvedena cena cca přes 27.000,- Kč. Druhý den mi volala paní ze ztrát, že si balík převzal řidič PPL a zdali mi mu může dát mé tel. číslo. Když mi volal a poděkoval chtěl se revanžovat a já mu řekla, že firma je určitě na takové situace pojištěna (nefungoval mu zámek u zadních dveří, měl tam pouze gumocuk a ten praskl a balík vypadl) a že očekávám to, na co mám nárok, tedy 10%, (na mateřské s hypotékou by pomohly). Řidič řekl, že volal na vedení PPL, ale tam o tom nechtěli ani slyšet a že to má zaplatit ze svého, na což nemá. A že to zkusí vyřešit a ozve se. Neozval se mi dodnes nikdo. Nerada bych o nálezné přišla - už jen z principu! Ale na koho se obrátit? Na MěÚ aby mi pomohl, nebo přímo jen na PPL? A jaké argumenty uvést, jakou formou? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Ze zákona máte nárok na vyplacení nálezného a to ve výši 10% z hodnoty nalezené věci, tedy 2.700,- Kč a to od vlastníka nalezené věci, tedy PPL. Proto sepište výzvu k vyplacení nálezného, kde popište skutkové okolnosti nálezu a vyčkejte na reakci. Pokud se firma PPL neozve, pak můžete podat žalobu na vyplacení nálezného.


OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu - dlužník si vypůjčil peníze, slíbil splátky a nesplácí je
- Důkazy věřitele o poskytnutí půjčky dlužníkovi
- Lze použít historii elektronické komunikace ICQ při vymáhání dluhu po dlužníkovi?
Půjčila jsem kamarádce bez písemné smlouvy 310.000 Kč. 8.6.2011 to bude rok a nic mi zatím nevrátila. Chtěla jsem se zeptat jestli můžu použít historii na icq, kde mi píše, že mi to bude vracet po 20.000 Kč. Mám doklad, že jsem ji určitou částku poslala na její učet a zbytek jsem ji půjčila v hotovosti. V mobilním telefonu mám uloženou zprávu, že peníze měla použít na koupi bytu do osobního vlastnictví. Napsal mi to její kamarád, který je touto dobou zavřený. Jsem v invalidním důchodě a nevím si rady. Proto Vás chci požádat o právní pomoc. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Můžete podat žalobu na vydání peněžitého plnění a v jejím rámci použít i výpis z historie na icq (pokud tedy lze takový důkaz zachytit a předložit soudu) a další důkazy, to zda, bude soud přihlížet k tomuto výpisu, nelze s jistotou říci. Rozhodně by takový důkaz ale neměl být důkazem stěžejním a pokud nemáte na podporu svých tvrzení žádné další argumenty, zvažte zda by bylo podání žaloby účelné.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyplacení potomků jedním z rodičů při dědění družstevního bytu
- Dědění družstevního bytu a vyplacení dítěte, dětí, potomků
- Proč je v manželství lepší závěť než dědění podle zákona
- Jak se může manžel, manželka zesnulého vyhnout vyplacení dědice, dědiců
Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Žiji s manželem, který má z předchozího manželství 2 dospělé děti a spolu máme 1 dítě. V roce 2009 přešel náš družstevní byt do osobního Vlastnictví, jehož jsem já spoluvlastník. Byt je po rekonstrukci a současné době má hodnotu cca 1,4 milionu Kč. Zajímá mně, jakým dílem bych musela vyplatit jeho 2 děti v případě smrti manžela a poraďte prosím, jak to lze právně ošetřit, pokud nebudu mít na vyplacení. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš manžel neuzavře závěť, pak nastupuje dědění ze zákona, kde nejdříve proběhne vypořádání společného jmění manželů, ve kterém Vy dostanete polovinu bytu a druhá polovina se stává součástí dědictví, které bude rozděleno mezi Vás a 3 děti – tudíž v závěru vy zdědíte 5/8 bytu a každé dítě 1/8 (175 000 Kč a do této částky by byly vypláceny).
Nebo může Váš manžel uzavřít závěť, ve které Vám odkáže příslušný byt a v rámci závěti vyřeší i dědické podíly svých dvou dětí. Závěť by byla vhodná i z toho důvodu, že dědické podíly zletilých dětí stačí určit ve výši poloviny podílů zákonných, takže nemusí ze závěti obdržet celých 175 000 Kč, ale min. 87 500 Kč. Pokud manžel závěť nesepíše, nebude prakticky možné se povinnosti vyplatit dědice vyhnout.OBČAN-BYDLENÍ
- Jakým způsobem oznámit nájemníkům změnu majitele nájemního bytu, domu
- Oznámení nájemníkům změny majitele a čísla účtu pro platby nájmu a záloh na služby
- Co dělat když nájemník zasílá platby za nájem původnímu majiteli pronajatého bytu
Dne 18. 11. 2010 jsem koupil od bytového družstva dva byty s nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou. Až koncem března jsem zaslal nájemníkům dopis s číslem účtu, na který mají zasílat platby.
Mezi mnou a bytovým družstvem nebyl dosud podepsán předávací protokol.
Koncem března jsem zaslal nájemníkům dopis s internetovým výpisem z katastru nemovitostí a oznámil jim, že od 22. 11. 2010 jsem vlastníkem bytů. Sdělil jsem jim čísla účtů, na které mají od měsíce dubna zasílat nájemné a zálohy plateb na služby a také číslo účtu, kam mají zaslat nedoplatek nájemného od prosince minulého roku. Dále jsem jim oznámil, že od 1. července tohoto roku a od 1. prosince roku příštího jim zvyšuji jednostranně nájemné.
Do dnešního dne jsem neobdržel na uvedené účty žádné platby. Pouze od jednoho nájemníka mi přišel dopis, že platby poukazuje na účet správce domu a že se domnívá, že má povinnost nadále poukazovat předepsané platby na tento účet.
Rád bych se vás tedy zeptal, zda jsem postupoval správně, nebo jsem se dopustil nějaké chyby, kterou by bylo nutné napravit.
Děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Od vkladu do katastru nemovitostí jste majitelem těchto bytů a vaši nájemníci jsou povinni zasílat nájemné na Vámi určený účet a to od doby, kdy o tom byli informováni (od dubna), nájemné od vkladu do katastru nemovitostí do března jste oprávněn požadovat po bytovém družstvu, pokud bylo nájemné nájemci zaplaceno.OBCHOD-DANĚ
- Od kdy běží úrok z prodlení při nezaplacení daně z příjmu
Matka prodala 10/2007 byt. Bohužel ji vůbec nenapadlo, že by měla podat přiznání z daně z příjmu. Podávala až 5/2010, na podnět FÚ. Dodatečné daňové přiznání a zároveň vše předala daňovému poradci, který 9/2010 podal 2. dodatečné daňové přiznání. Potřebovala bych vědět, od kdy do kdy běží úrok z prodlení. Jestli naskakuje i v případě, že ještě není vše dořešeno a daňový poradce stále jedná s FÚ. Jestli by pro nás nebylo lepší, aby už vše bylo uzavřeno, aby úrok zbytečně nepřibýval. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Úrok se počítá až do plného zaplacení dlužné částky, tedy i po dobu jednání daňového poradce s FÚ. Pokud daňový poradce svá jednání směřuje k výraznému snížení vyměřené daně či jiné úlevě na dani, tak se může vyplatit počkat na výsledek jednání. Jinak nikoliv. Poraďte se s daňovým poradcem o tom, zda by místo rozsáhlých jednání nebylo ekonomičtější dlužnou daň uhradit.OBČAN-DLUHY
- Od kdy se platí úrok z prodlení u dluhu
- Za jak dlouhou dobu se platí úrok z prodlení
- Je možné vyžadovat úrok z úroku?
- Je možné požádat soud o přesný výpočet úroku z prodlení?
Z rozsudku Obvodního soudu vyplývá, že jsem "povinen zaplatit žalobci částku 18.000 Kč spolu se 14% úrokem z prodlení z této částky od 7.3.2003 do zaplacení". Těch 18 000 jsem formou splátek zaplatil za 5 let, to znamená do 7.3.2008. Od té doby splácím postupně úrok ale nevím, jestli mám platit úrok pouze za dobu, než jsem zaplatil těch  18.000 Kč to znamená úrok za 5 let, nebo se úrok počítá pořád dál až do celkového zaplacení a to by byl úrok v současné době za 8 roků. Děkuji, Vladimír

Odpověď:
Úrok z prodlení se platí za dobu od vzniku prodlení do doby zaplacení celé pohledávky.
Rozhodnutí je koncipované tak, že byste měl zaplatit pouze úrok za dobu od vzniku prodlení do 7.3.2008, protože jakékoliv další úročení dlužné částky by znamenalo, že se úrok z prodlení načítá na částku, která sama o sobě vznikla jako úrok z prodlení, a to je nepřípustné. Takže si spočítejte, kolik byste zaplatit na úrocích měl, pokud jste již tu částku uhradil, tak vyrozuměte žalobce, že dluh považujete za uhrazený a ať Vám napíše čestné prohlášení, v němž toto potvrdí. Pokud by se vzpíral a tvrdil, že částka uhrazena nebyla, musel byste se obrátit na soudní úředníky, aby přesně vypočítaly dlužnou částku podle soudního rozhodnutí. Pokud vypočtená částka ještě není uhrazena, tak s uvedeným návodem počkejte do doby, až uhrazena bude.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Existuje situace, kdy není možné odmítnout dědictví?
- Je možné aby se dodatečné dědické řízení řídilo již neplatným zákonem?

Pro lehčí orientaci jsem svůj problém představil takto:
v roce 1983 zemře subjekt A, kdy dojde k vypořádání dědiců, jedním z dědiců je B, který dědictví přijme. B zemře v roce 1995. V roce 2010 je zahájeno dodatečné dědické řízení po A, kdy se objevil nějaký další majetek. Notář jako pověřený soudní komisař zamítne "odmítnutí dědictví" učiněné C - C je dcera po zesnulém B, s odůvodněním, že B přijmul dědictví, tudíž C je procesním nástupníkem a nemůže dědictví odmíntnout. Dle samotného rozhodnutí soudního komisaře je uvedeno, že dodatečné dědické řízení se řídí dle hmotně a procesně právních pravidel z roku 1983.
a) opravdu se dodatečné dědické řízení řídí právním stavem z roku 1983?
b) je pravdou, že C nemůže dědictví odmítnout, ikdyž
1) odmítla dědictví po B?
2) přijala dědictví po B?
Problémem je totiž,že si nejsem jistý zda C (má příbuzná) dědictví přijala nebo ne. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Ad a) Tvrzení soudního komisaře je správné a postupovat se i u nově objeveného majetku bude dle právního stavu v období úmrtí zůstavitele, tedy subjektu A.
Ad b) Pokud B přijal dědictví, pak jeho souhlas je závazný pro celé dědické řízení  a je též závazný pro jeho procesního nástupníka, tudíž C již nemůže toto dědictví odmítnout.
To zda C dědictví odmítla zjistíte z notářského zápisu či soudního usnesení ve věci dědického řízení po B.  Stačí kontaktovat příslušného notáře.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jaký je rozdíl mezi rodinným domem a bytovým domem
- Může být ateliér současně bytem (bytovým prostorem)?
- Je možné mít trvalé bydliště v ateliéru?

v naší lokalitě mohou být dle územního plánu a místních regulativ pouze rodinné domy. Vedle našeho domu byl ale cca před 1,5 zkolaudován bytový dům (18x18m, dvě patra, plochá střecha). Měl by být ale rodinným domem, neboť zde jsou 3 byty a jeden ateliér (ten zaujímá asi pětinu plochy domu, ale je to ve skutečnosti 2+kk a takto je to též nabízeno místní realitní kanceláří k prodeji). V katastru nemovitostí jsou ale stavba a ateliér zapsány takto: Informace o stavbě – bytový dům, Informace o jednotce (konkrétně atelier) – typ jednotky – byt nebo nebytový prostor, Informace o jednotce – typ jednotky – ateliér. Zajímá mne, zda může být tato stavba zapsána jako bytový dům, případně proč a proč není v informaci o jednotce atelier zapsáno pouze nebytový prostor, ale byt nebo nebytový prostor. Lze mít v ateliéru trvalý pobyt, když by uspořádáním odpovídal bytu (WC, koupelna, kuchyně)? Cílem majitele domu byl samozřejmě záměr vybudovat co nejvíce bytů, které prodává. Ateliér je pro něj ve skutečnosti pouze jiným názvem pro byt. Děkuji za odpověď. Martina

ODPOVĚĎ:
Bytový domem dle zákona o DPH je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení  a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
Tudíž Vámi zmíněný dům můžete být zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům a nikoliv dům rodinný. Ateliér, pokud splňuje technické požadavky bytu, může být zapsán jako byt či nebytový prostor, záleží na účelu využívání takovéhoto prostoru. Pokud je ateliér využíván jako byt, pak lze v něm mít nahlášeno trvalé bydliště.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník obsadil společné prostory v domě - má na to právo?
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při převodu podílu nemovitosti?

Máme podílové spoluvlastnictví na společných prostorách v domě. Mám zakoupený podíl a nemám přístup do společné místnosti, která se nachází vedle kotelny. Přistěhoval se nový spoluvlastník ,který si tuto místnost přivlastnil uzamkl a nikoho z ostatních spoluvlastníku nehodlá pustit.Tuto místnost mu přidělila jedna ze spoluvlastnic,která ráda rozhoduje za druhé spoluvlastníky aniž by k tomu měla právo.Měla bych ještě jeden dotaz zda potřebují majitelé ,kteří prodávali svůj vlastnický podíl na domě svolení od ostatních spoluvlastníků.Není zde podílové spoluvlastnictví bytových jednotek.Je to dům o 5 bytových jednotkách. Prosím o radu.  Děkuji za odpověd, Radana

ODPOVĚĎ:
O hospodaření se společnou věcí (tedy společnými prostory) se podle zákona rozhoduje většinou počítanou dle velikosti podílů, nikoliv aby za Vás rozhodoval jeden ze spoluvlastníků. Pokud tato místnost spadá do společných prostor spadajících do majetku v podílovém spoluvlastnictví, pak máte nárok na přístup do těchto prostor.
Pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví, tak při převodu tohoto podílu (koupě, dar, atd.), máte  jako spoluvlastníci předkupní právo, pokud se tedy nejedná o osobu blízkou  k osobě převodce (příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či partner).


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Je možné strhnout plat více zaměstnancům pokud není zřejmé kdo škodu způsobil?
- Stržení platu za škodu vzniklou při výkonu zaměstnání
- Náhrada škody zaměstnanci pokud není zřejmé, kdo škodu způsobil

Pracuji jako dojič na automatizované dojírně mléčné farmy. Jednoho dne byla naše dodávka do mlékárny znehodnocena antibiotiky a mlékárna mléko nepřevzala. Toto vznikne podojením léčené krávy, jejíž mléko se v normálním případě odděluje od dodávky. Pracujeme zde čtyři zaměstnanci a pouze jeden z nás toto zapříčinil.  Bohužel se nikdo nedoznal, a není způsob jak toto konkrétně jednotlivci dokázat. Má zaměstnavatel právo rozdělit škodu mezi všechny čtyři zaměstnance a bez prokázání viny, a tím pádem vlastně potrestat tři zaměstnance, kteří nezpůsobili žádnou škodu. Ještě pro doplnění, pojištění odpovědnosti sjednáno máme, bohužel pojišťovna odmítla úhradu a škodu neuznala.
Děkuji, Leopold

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen vinu příslušného zaměstnance prokázat – musí prokázat porušení pracovní povinnosti, vznik škody, příčinnou souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody a zavinění na straně zaměstnance, pokud  toto všechno  prokázat nemůže, tak nemá právo požadovat zaplacení náhrady škody.


SPRÁVNÍ PRÁVO-PRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Kdo rozhoduje o zapojení domovní čističky do vodního toku
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné vypouštět odpadovou vodu z čističky do dešťové kanalizace?

Dokončujeme stavbu domu a nyní řešíme domovní čističku odpadních vod. Byl jsem pro informace na MěU v Třinci, kde mi paní ze životního říkala, že není možné vypouštět odpadovou (čištěnou) vodu z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace, kterou máme u domu a do které již ústí svody z našich okapů a drenáží. Ta samá paní ústně toto mému sousedovi před cca 18 měsíci povolila s tím, že stačí, když doloží souhlas správce této dešťové kanalizace a souhlas správce vodního toku, do kterého dešťová kanalizace ústí. Bohužel i přes souhlas odboru životního prostředí to soused nemohl zdárně dokončit, nedostal totiž souhlas správce vodního toku. V současné době toto schvaluje jiný pán, proto jsem se chtěl o totéž pokusit, ovšem zastavili mne hned na MěU, že i přes souhlas správce toku a kanalizace nám vypouštění vod z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace neumožní, že jim to neumožňuje zákon. O kousek dále ve Frýdku-Místku se to povoluje běžně bez problémů.
Prosím tedy o informaci, kde je vlastně pravda, čím se úředník při schvalování musí řídit a pokud možno v odpovědi připojte podle kterého zákona mi můžou vypouštění vody z ČOV do dešťové kanalizace povolit, resp. zakázat. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Možnost napojení na dešťovou kanalizaci je naprosto závislá na konkrétní situaci v konkrétní lokalitě, protože v různých místech je situace velmi rozdílná. V zásadě však platí, že odpadní vodu, bez ohledu na stupeň jejího vyčištění, je třeba dopravit vodotěsným způsobem do vodního toku, což dešťová kanalizace většinou nesplňuje. Absolutně povoleno či zakázáno vypouštění do dešťové kanalizace zákonem není uloženo, protože záleží na konkrétním vyhodnocení situace odpovědným úřadem v danou chvíli a v daném místě.
Můžete se domáhat poskytnutí informace, proč úřad odmítá povolit takové nakládání s odpadními vodami.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Mohou rodiče potomka utratit jeho peníze ze stavebního spoření?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení

Manžel měl stavební spoření na své rodné číslo i jméno. Před 18. rokem spoření manželovi rodiče vybrali a poté za něj ještě se spořením manželovy sestry koupili nemovitost, kterou slíbili svým dětem. Nemovitost je napsaná na manželovi rodiče. Tchýně s tchánem řekli že manžel nemá nárok ani na spoření ani na polovinu nemovitosti. Dceři platili praxi ve Francii, nyní tam již žije i si vydělává. Sestře dávali ,,kapesné,, které si dávala také na spoření. Manžela v ničem nikdy nepodpořili o kapesném si mohl nechat zdát. Spoření založili a platili manželovi prarodiče bohužel dědeček již zemřel. Manželovi rodiče mají celkem 4 nemovitosti ale dle jejich názoru nemá manžel(potažmo já a náš syn 3,5 roku) na nic právo. My žijeme z 1 platu, dům máme na hypotéku, skončila mi rodičovská dovolená a nemůžu sehnat práci, i když se snažím. Hrozí nám exekuce ale manželovi rodiče nám odmítají jakkoliv pomoci, neboť sami mají málo. V 1 nemovitosti žijí ostatní 3 nemovitosti pronajímají. Tato situace trvá již 9 roků. Moje matka zemřela a otec je starý, spíše podporujeme z toho minima co máme ještě jeho. Jsem zoufalá. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Váš manžel nemá na majetek svých rodičů za jejich života právní nárok, tudíž o svém majetku si jeho rodiče rozhodují svobodně a bez ohledu na své děti a jejich potřeby.
Na Vámi uvedené spoření má Váš manžel sice právní nárok a může požadovat po svých rodičích vrácení této částky. Nicméně právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve tříleté promlčecí době od okamžiku zjištění, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo jej způsobil (max. v desetileté promlčecí době od objektivního vzniku bezdůvodného obohacení – tedy od doby, kdy rodiče investovali do vlastního domu ze spoření na jméno syna), takže v tomto směru záleží na době, která je od jednotlivých okamžiků rozhodných pro nárok na bezdůvodné obohacení.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Má právo bydlet manžel osoby s věcným břemenem dožití v nemovitosti?
- Má právo bydlet v nemovitosti manželka osoby s věcným břemenem?

Vlastníme s mým nezletilým synem (každý 1/2 podíl) rodinný dům kde jsou 2 oddělené byty. My bydlíme v jednom bytě a ve druhém bytě bydlí můj otec, který zde má zřízeno věcné břemeno užívání. Ten se však oženil a nastěhoval si k sobě manželku bez našeho souhlasu. Protože se jedná o osobu několikrát soudně trestanou a jsou na ni v CEE vedeny 4 exekuční řízení, zajímá mě, jestli otcovo věcné břemeno ji opravňuje zde bydlet i bez souhlasu majitelů RD? Její dluhy ohrožují náš majetek.Jsou nějaké možnosti jak tuto osobu vystěhovat? Ještě mě zajímá, jestli by tato situace mohla být důvodem ke zrušení otcova věcného břemene. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš otec jako oprávněný držitel práva odpovídajícího věcnému břemenu bydlení je oprávněn umožnit bydlení své manželce, které vzniká odvozený právní důvod užívání bytu, pokud jste ve smlouvě o věcném břemenu nedojednali něco jiného.
Zrušit z tohoto důvodu věcné břemeno nelze, protože Váš otec postupuje po právu, avšak samozřejmě se na tom můžete s otcem domluvit.


PRÁCE-HMOTNÁ ODPOVĚDNOST
- Rozkradení věcí ze skladu v době pracovní neschopnosti a hmotná odpovědnost
- Hmotná odpovědnost a ztráta věcí v době pracovní neschopnosti
PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Povinnost nahradit škodu při ztrátě věcí v rámci hmotné odpovědnosti

Svému zaměstnavateli jsem dal výpověď, ale onemocněl jsem. Měl jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel brigádně zaměstnával lidi bez hmotné zodpovědnosti. Necelý měsíc před mou nemocí byla udělána inventura. V průběhu nemoci asi týden před ukončením výpovědní lhůty byla udělána inventura, chybělo zboží. Na tuto inventuru jsem nebyl přizván, ani jsem o ní nevěděl. Má nemoc trvala do konce výpovědní doby. Požadují po mě náhradu chybějícího zboží. Uvedli, že jsem měl o inventuru požádat sám a to dříve. Jenže inventúra na oddělení trvá cca plné dva dny a já jsem měl vycházky pouze od 14.00 do 18.00. Takže bych ji ani nestihl.
K upřesnění - byl jsem vedoucí servisu ve kterém kromě mě dělali ještě dva lidé, ti měli podepsanou hmotnou odpovědnost, a po dobu mé nemoci dva brigádníci, ti byli bez hmotné zodpovědnosti.
Bývalý zaměstnavatel mi má proplatit mou nevybranou dovolenou, chce mi z ní odečíst ztráty při inventuře. Co mám dělat? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
S bývalým zaměstnavatelem Vás čeká spor o to, jak byla inventura provedena a zda její výsledky odpovídají účetnímu stavu, resp. skutečně neodpovídají. Ve Vašem případě, má zaměstnavatel výhodnou pozici, protože nemusí prokazovat Vaše zavinění, nicméně škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a Vaším jednáním prokázat bude muset. Možnosti jsou dvě – můžete požadovat důkazy o výsledcích inventury a škodu zaplatit (resp. nechat si požadovanou částku strhnout) a celou věc tak de facto bez vysvětlení ukončit, anebo výsledky inventury rozporovat, poukázat na nemožnost provedení inventury ve Vaší přítomnosti, odmítnout zaplacení a počkat až na Vás bude podána žaloba, příp. podat žalobu sám, pokud bude požadovaná částka stržena. Pokud byla inventura provedena za přítomnosti svědků, kteří dosvědčí její řádný průběh, v účetních stavech majetku nejsou nesrovnalosti a inventura prováděna takto často je standardní, budete mít pozici ve sporu se zaměstnavatelem velmi obtížnou. Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Pokud budete žalobce, počítejte s tím, že musíte unést břemeno důkazní ve sporu (tedy předložit dostatečné důkazy o tom, že daná částka je vymáhána neoprávněně).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník má vlastní vytápění a pronajímatel mu účtuje ústřední topení
- Musí nájemník platit ústřední topení když má vlastní vytápění bytu?

Jak se může nájemník nájemního bytu bránit proti majiteli RPG Byty, s.r.o., který mu vypočítal doplatek za topnou sezónu r. 2010 ve výši 1369,62 Kč bez DPH při měsíčních zálohách nájemníka za rok 2010 - 382,- Kč/měsíc. Mám vlastní plynové topení, jelikož tyto byty nebyly od padesátých let nikdy zrekonstruovány a nebylo zde zavedeno ústřední topení. Byt má celkovou plochu 49,40 m2. Pouze je jedno těleso centrálního topení v koupelně o vytápěné ploše 4,60 m2 dle evidenčního listu. Pro rok 2011 byla částka za toto topení navýšena na 444,- Kč bez DPH.
Jak jsem již výše uvedl, mám své vlastní ústřední topení na plyn včetně plynového kotle v koupelně, který mi tuto místnost vytápí. Měsíčně platím 700,- Kč včetně DPH zálohy a za rok 2010 jsem ještě zpět održel přeplatek 1.262,88 Kč. (podotýkám, že plynem i vařím a hlavně vytápím celý byt).
Na tento radiátor není napojenno žádné zařízení pro odečet odebraného tepla a v dopise mi bylo oznámeno, když jsem se odvolal, že majitel nemá povinnost něco takového zřizovat. Jelikož v jiných domech tohoto sídliště je zavedeno centrální vytápění, majitel pak bere průměrovou hodnotu za veškeré teplo odebrané v topné sezóně za celé sídliště a já pak za to musím tak vysoko doplácet a platit vysoké zálohy za něco, co jsem nikdy neodebral. Není jak se tady v takových případech dovolat spravedlivého výpočtu odběru tepla.
Podotýkám, že majitel RPG Byty, s.r.o. nepřipustí odpojení tohoto jednoho radiátoru a povolením připojení na můj systém topení (připojení k mému vlastnímu plynovému kotli). Přišel by tak asi o značný zisk, jak je vidět z výpočtu, ale pro mne jako invalidního důchodce je to neúnosné platit dvakrát za topení v tomto bytě a hlavně platit za něco, co jsem od majitele bytu nedostal. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Je zcela na rozhodnutí pronajímatele, zda Vám umožní zavést si vlastní topení či ponechat v příslušném bytě stávající. Jako nájemník nemáte právo žádat zrušení tohoto topení. Ohledně vyúčtování je pronajímatel povinen Vám vysvětlit přesný způsob výpočtu úhrad za příslušné topení, obvykle se vyúčtování řídí dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve které jsou stanovena pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody a to dle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel chce byt s nájemníky prodat - jak postupovat
- Je možné prodat byt i s nájemníky?
- Je možný prodej nemovitosti s nájemníky?

Bydlím v pronajatém bytě s matkou a babičkou. Babička už tam bydlela asi 40 let a pak jsme se k ní přistěhovali i my. Od 1.12.2003 máme smlouvu o pronájmu bytu na dobu neurčitou. Byt není družstevní, ale pronajímá ho jedna akciová společnost. Pronájem bytu je napsaný na matku a nedávno za ni přišli zaměstnanci společnosti se třemi možnostmi co s bytem dál. Jedna možnost byla odkoupení, o kterou zájem nemáme. Druhá možnost byla výměna za jiný byt a třetí možnost byla zvýšení nájmu od nového roku, s tím že společnost bude chtít stejně byt prodat. Bohužel se matka s námi neporadila a podepsala jim výměnu bytu. Ve skutečnosti se ale stěhovat nechceme. Nájem platíme vždy včas a souhlasili bychom teda i s tím navýšením nájmu. Žádnou výpověď z bytu jsme nedostali, ale nevím jestli to je v tomto případě nutné. Můžou nás donutit k vystěhování jenom protože chtějí byt prodat? Zmiňovali se i o soudní cestě. A šlo by ještě nějak zvrátit ten matčin souhlas s výměnou bytu a zůstat v bytě i nadále? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kdo je nájemce – pokud pouze matka, tak bohužel je situace nezvratná, protože pronájemce může rozhodovat o svém osudu dobrovolně. Pokud by nabídnutý byt neodpovídal bytu, který užíváte, tak by matka tomto ohledu smlouvu rozporovat, že byla uzavřena v tísni a pod tlakem a vzhledem k nepřiměřenosti náhrady je očividné, že byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud nájemce není pouze matka, tak smlouva trpí nedostatky, které působí relativní neplatnost a je třeba společnost vyrozumět v tom smyslu, že smlouva je relativně neplatná a nevyplývají z ní žádné právní následky.
Prodej bytu není důvodem k výpovědi nájemníků, navíc byt lze prodat i s nájemníky.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO VZTAHY SMLOUVY
- Jak postupovat když zhotovitel odmítá vrátit zálohu na dílo
- Nevrácení zálohy zhotovitelem - postup

S firmou na dodávku a montáž bezpečnostních rolet jsem uzavřela Smlouvu o dílo a uhradila zálohu ve výši 60%, a to 9/2010. Firma dodání díla ani nezahájila, smlouvu jsem vypověděla a žádala vrácení poskytnuté zálohy. Majitel firmy mi sdělil, že vracet nic nebude, že naopak bude chtít po nás proplacení celkového díla, které nikdy nedodal a jehož montáž ani nezahájil (a to i přes opakované písemné výzvy).
Po dohodě jsme v 5/2011 opět přistoupili k podpisu nové Smlouvy o dílo, firma si najala na realizaci subdodavatele, který montáž rolet zahájil Tento krok jsem učinila pouze proto, že firma garantovala výrobu atypických oken za "přijatelnou cenu" oproti konkurenci. Nyní subdodavatel zjistil, že firma, která ho najala přislíbila dodání rolet na atypická okna, jejiž samotná výroba (3ks) by přesáhla celkovou sjednanou cenu díla, kterou máme uhradit. Nyní máme dílo nedokončené, nezprovozněné a majitel firmy se kterou máme smlouvu odmítl atypické rolety dodat, případně financovat. Peníze nám vrátit nechce. Jak máme nyní postupovat? Jsme povinni si dílo převzít, když není kompletní? V tomto okamžiku bychom volili cestu, aby si vše demontovali a odvezli, ale to odmítají. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že dílo nebylo dodáno včas a řádně, tak zhotovitele zažalujte za porušení smluvního závazku, požadujte vrácení poskytnutých peněz a pokud Vám vznikla škoda, tak i tu. Můžete zhotovitele upozornit (např. formou předžalobní výzvy), že máte úmysl ho žalovat a dát mu tak šanci vztahy narovnat (vrátit včas zálohu na dílo).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO VZTAHY SMLOUVY
- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Majitel cesty nechce zřídit věcné břemeno průjezdu na cizí soukromý pozemek
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak postupovat když k pozemku nevede žádná veřejná cesta

V roce někdy 1996 jsme koupili pozemek, na který bylo žádáno v minulosti, aby byl vedený jako stavební parcela. Ke schálení stavební parcely došlo až v tomto roce. K pozemku vedou dvě cesty. Jedna silnicí alejí (kde je zákaz používání aut - s vyjimkou zemědělských strojů, které se potřebují dostat na pole), další byla obecní cesta, kterou nedávno koupil člověk, který nechce dát věcné břemeno na příjezd na pozemek. V době, kdy se žádalo o to, aby pozemek byl stavební, příjezd byl obecní až poté si ten příjezd jistý člověk odkoupil  (o pozemek bych měl zájem, ale nevěděl jsem vůbec, že se prodává). Chce mě tedy vědět, jak se k našemu pozemku dostat. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Můžete podat soudu návrh na zřízení věcného břemene nezbytné cesty a to proti vlastníkovi přilehlého pozemku (cesty). To, zda soud přivolí a omezí práva vlastníka přilehlého pozemku ve Váš prospěch nelze s jasností říct.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak postupovat když při vyúčtování tepla byly omylem vyúčtovány jiné měřiče radiátorů
- Chyba při vyúčtování tepla - záměna měřidel na radiátorech

Třetí rok probíhá vyúčtování tepla v družstevních panelácích tak, že 40 % se hradí podle měřidel a 60 % tepla se hradí za plochu bytu.
V roce 2008 a 2009 přehodili vyúčtování tepla se sousedním bytem, kde mají 5 měřidel, já mám pouze 4, nevšimla jsem si toho a sousedka se samozřejmě neozvala, když tam byl vysoký nedoplatek, zatímco za můj přeplatek jela její rodina na dovolenou.
Totéž se stalo za sezonu 2010, ale tato již po reklamaci v minulém roce byla vyměřena správně.
Žádám o radu, koho mohu žalovat, reklamace je možná pouze v rok vyúčtování, zřejmě tedy OSBD, která faktury za teplo přiřadila nesprávným bytům nebo sousedku, která si vyučtování nechala pro sebe. A kdo by mi mohl vypočítat, o kolik peněz jsem byla při vyúčtování ošizena a zda je zde rovněž 3 letá promlčecí lhůta.
Předem děkuji za Vaši radu, nevím, kam a proti komu žalobu podat. jde nejméně o 10.000,- Kč. Veronika

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám nejdříve se zkusit domluvit s Vaší sousedkou a vyřešit Váš spor bez přispění soudu. Obraťte se současně na OSBD a sdělte jim Vaši situaci a požádejte je o předložení předchozích vyúčtování, abyste mohla svou sousedku vyzvat k zaplacení přesné částky. Pokud na tuto výzvu nebude reagovat, pak jí můžete pohrozit soudem a pokud ani tak Vámi požadovanou částku nezaplatí, tak se obraťte na soud žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Může být v darovací smlouvě i smlouva o zřízení věcného břemene?
- Je možné zapsat věcné břemeno do darovací smlouvy?

Chtěli bychom mít v darovací smlouvě níže sepsané věcné břemeno. Je to možné, projde nám to u KÚ?
"Obdarovaný, jako povinný z věcného břemena, touto smlouvou zároveň zřizuje pro dárce,jako oprávněného z věcného břemena bezúplatně právo bydlení a užívání celého bytu uvedeného v čl. I od.st. l) této smlouvy včetně jeho příslušenství  a součástí na dobu soběstačnosti dárce, tj.do doby,kdy dárce z důvodu nesoběstačnosti - nemoci by musel být již zaopatřen jednou z dcer (jména a jejich adresy) nebo pečovatelským ústavem, domovem důchodců.Dárce, jako oprávněný z věcného břemena, právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a obdarovaný je povinen toto jeho „právo strpět“.
Bojím se, že když napíšeme doživotní bydlení a s mamkou se něco stane, dnes má 78let, tak bychom s bytem nemohly nic dělat a zda by byla schopna sepsat zrušení věcného břemena, to nikdo neví. Spoléhávám na Vaší odpověď a děkuji Vám s přáním hezkých dnů v této náročné prác. Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Smlouva o věcnému břemenu může být součástí smlouvy o převodu nemovitosti, tedy např. darovací smlouvy a věcné břemeno lze  sepsat způsobem, který jste uvedla. KÚ není oprávněn zkoumat obsahovou stránku smlouvy.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit když osoba s plnou mocí od duševně nemocného člověka převede jeho majetek
- Jak postupovat když sourozenec převede majetek rodiče s Alzheimerovou chorobou
- Převod majetku dementního rodiče potomkem na základě plné moci
- Napadení darovací smlouvy na základě plné moci od dementního rodiče

Má matka trpěla stařeckou demencí a Alzhaimerovou chorobou. Dva měsíce před smrtí matky má sestra, která měla od matky plnou moc, darovala matčin byt naší třetí sestře bez vědomí a souhlasu ostatních sourozenců.
Matka již touto dobou nemluvila a jen spala. To se ukázala až minulý týden u notářky při jednání o pozůstalosti odkud jsem odešla s prázdnou. Závěť nebyla. Jak se mohu bránit proti tomuto jednání a mám vůbec šanci uspět? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit tu skutečnost, zda plná moc opravňovala Vaší sestru ke zcizení (definice zcizení zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/302-zcizitel-definice-podle-obcanskeho-zakoniku.html) majetku patřícího Vaší matce.
Předpokládám, že Vámi zmíněná plná moc byla udělena Vaší sestře ještě před tím, než Vaše matka onemocněla Alzheimrovou chorobou a tudíž jako taková je platná, pokud tomu tak je a Vaše sestra jednala dle takto udělené plné moci, pak jediné co můžete udělat je, podat návrh na započtení daru provedeného za života zůstavitele, o jehož částku bude snížen podíl Vámi zmiňované sestry vlastnící tuto nemovitost.
Pokud však Vámi zmíněna plná moc nesplňuje zákonné požadavky (svobodný a vážný projev vůle toho, kdo plnou moc uděluje), tak ji lze soudní cestou napadnout a tím i Vámi zmíněné darování.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Může psychicky nemocný člověk požádat o střídavou péči o dítě?
- Dluh jednoho z manželů přes svatbou - neplacení sociálního a zdravotního pojištění

Můj manžel je duševně nemocný člověk. 10x ležel na psychiatrii a 3x se pokoušel spáchat sebevraždu. Jsme 3,5 roku manželé a máme 3 letého syna. V duševním skratu, kdy odjel od rodiny na 14dní a nedal o sobě vědět, si vzal třeba půjčku nebo rozprodal naše věci. Zůstala jsem ze synem sama doma a bez peněz, neměli jsme ani na jídlo. Příští týden chci podat návrh na rozvod manželství a mám 3 otázky:
1. Je možné, aby soud svěřil do střídavé péče syna manželovi, který je duševně nemocný a trpí sebepoškozováním a bere drogy?
2. V manželství nemáme žádné dluhy, ale manžel má v bance kontokorent a když ho nebude splácet v rozvodovém řízení, musím ho zaplatit já z mateřské?
3. Před manželstvím manžel neplatil řadu let zdravotní a sociální pojištění. Řekl mi o tom nedávno. Budu to muset splatit já?
Závěrem bych chtěla dodat, že bydlíme u mých rodičů a kromě auta a syna nemáme žádný společný majetek. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
1. Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Což ve Vašem případě nepřipadá v úvahu, jelikož Váš manžel není schopen se o Vašeho syna postarat a to ze zcela zřejmých důvodů – duševní nemoc, sebevražedné sklony, nezřízený život.
2. Pokud se jedná pouze o účet Vašeho manžela, a kontokorent vznikl před manželstvím  pak nespadá do společného jmění manželů a Vy jej nebudete muset hradit.
3. Závazky plynoucí z nehrazení zdravotního a sociálního pojištění jsou osobními závazky Vašeho manžela, které nespadají do společného jmění manželů, tudíž Vy je nebudete muset hradit.

Pokud se lze s manželem dohodnout, tak ohledně Vašeho společného majetku a závazků uzavřete dohodu o vypořádání společného jmění manželů. A pokud se lze s manželem dohodnout na výchově Vašeho syna, pak můžete též uzavřít o tomto dohodu, kterou musí schválit soud ještě před rozvodem manželství.


OBČAN-DLUHY + RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ A PÉČE O DĚTI
- Předlužení matky samoživitelky bez příjmů a péče o potomka

Je mi 46 let, a během dvou let se mi podařilo zadlužit částkou, která s exekučními poplatky, úroky a jinými příplatky dělá necelý milion korun. Byla jsem nemocná, trpěla jsem mánií, jsem stále v péči psychiatra a psychoterapeuta a beru léky. Můj měsíční příjem je 6 673,- Kč + výživné na nezletilou dceru. Žijeme v podnájmu, jsem sama. Na bydlení mi přispívají děti a podnájemník. Nemám žádný majetek. 29.3. 2011 mě navštívil první exekuční vykonavatel, udělali soupis movitých věcí, ze kterého namístě vyškrtli věci, které prokazatelně nebyly moje. Jinak sepsali vše, včetně stolu v kuchyni, židle v dětském pokoji, i žehlící prkno. A vzali si ode mě splátku na dluh 1500 Kč (mé jediné peníze, víc jsem neměla) a odešli.
Po několika dnech jsem poslala žádost o vyškrtnutí stolu a lavice a židle v dětském pokoji, a vrácení částky 1500 Kč mi toto zamítli. Má žádost možná byla zmatečná. V květnu si zřejmě sepsané věci odvezou. Pračka (je majitele bytu, ten ji bude chtít zaplatit). Prát budu muset v prádelně za peníze, musím sehnat stůl a židle aby dcera nemusela jíst ve stoje a úkoly ze školy dělat na zemi. Dva exekuční vykonavatelé mě dotlačili ke slibu splácet částku 200 + 500 Kč. Posílám jen 200 + 200 Kč, protože se bojím jejich reakce pokud platit nebudu.
Je možnost nějaké slušné a právní cesty z mých dluhů? Snažím se najít práci, ale vzhledem k léčbě zatím nejsem schopna kontaktu s více lidmi. Bojím se všeho a každého. Chtěla  bych žít jako člověk a ne jak vyvrhel společnosti. Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Je mi velmi líto, ale ve Vaší situaci bohužel není možné nalézt řešení. Není možný ani např. osobní bankrot, protože nemáte t.č. žádný trvalý zdroj příjmů a tudíž nejste schopná spácet větší částku ze svého vysokého dluhu.
Musím Vám doporučit dceru umístit u příbuzných k výživě a výchově, jinak pravděpodobně bude umístěna do ústavní péče, protože nebudou materiálně zajištěna.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Falešný exekutor - jak se bránit
- Zabavení peněz a movitého majetku falešným exekutorem

Včera jsem měta telefonát. Zvedla sem telefon, když jsem byla zrovna v k krámě a platila jsem. Pán v telefonu se mi představil a požadoval říct odemě kde sem a já na to že jsem v krámě. On po mě chtěl vědět ve kterém krámě přesně, pak říkal, že stoji u mého domu a že mi dávají půl hodiny na to at seženu peníze částku 23.000 Kč, jinak půjdou dovnitř a odvezou moje věci. Že prý tam mají stěhovací sužbu. Hned sem volala mojí mamince a požádala o pomoc. Během 5minut jsem jim volala, že jsem sehnala 10.000 Kč. Do 20minut jsme byly s mamkou u domu. Ale to už byli v domě a sepsali věci i když je syn upozornil na to, že nejsou moje. To je nezajímalo. Všude bylo našlapáno, protože chodili v botech. Když jsem s mamkou přijela a maminka jim dala částku 10.000 Kč tak říkli, že je to málo a že to mám uhradit hned a jít si půjčit po kamarádech. Nelegitimovali se. Vzhledem k tomu že jsem čerstvě rozvedená, tak můj exmanžel doslova odvez vše co bylo funkční. Převážně mám věci půjčené - i toto jim syn řek. Do soupisky napsali, žehličku, pračku, čističku vzduchu - jsem astmatik. Dále televizy, mikrovnou troubu, ovce a kozy. Většina věcí není moje. Když jsem se zeptala proč jsou mi věci zabavovány, tak řekli že nevědí. Odjížděli s částkou 10.000 Kč a do pondělí mám doplatit zbytek. Mohu se nějak odvolat?
Alena

ODPOVĚĎ:
Obraťte se na Policii. Nevím z jakého důvodu jste částku zaplatila a zda vůbec daní muži byli oprávněni ji od Vás požadovat. Pokud nemáte dluhy Vy ani jste neměli dluhy v manželstí, je možné, že jste se možná jen mohla stát jen obětí podvodu. Pokud by se Vám v budoucnu něco podobného stalo, tak si určitě zjistě kdo Vám zabavuje majetek, proč, opište si informace z průkazu a poznačte si také např. SPZ automobilu ad. Pokud si nebudete jistá, že jde o exekutora, okamžitě volejte Policii.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Je možné žádat po viníkovi škody doplacení rozdílu škody, který uhradila pojišťovna
- Pojišťovna neuhradila celou škodu - vymáhání po viníkovi škody

Obracím se na Vás s dotazem jak postupovat při žádosti o náhradu škody vzniklé při dopravní nehodě, když pojišťovna odmítá uhradit celou výši vzniklé škody. Na světelné křižovatce mi protijedoucí řidička odbočující vlevo nedala přednost a došlo ke střetu vozidel. Nehoda byla vyšetřena policií a vina byla jednoznačně určena na straně řidičky. Jelikož žádné z vozidel nemá havarijní pojištění, plnění pojistné události jde z povinného ručení viníka nehody. Pojišťovna však ocenila moje vozidlo na 30000,- a poslala mi 23000,- Zatím jsem částku nevyzvedl, je uložena na poště. Vozidlo jsem si opravil a náklady na opravu byly v materiálu cca 35000,- (mohu doložit účty za nákup dílů) a práce v hodnotě cca 15000,- jsem si udělal sám v autoservisu, jehož jsem majitelem. Nemohu sám sobě účtovat práci, takže na to doklad není. Ale opravené vozidlo je samozřejmě možno vidět i s fotodokumentací před a po nehodě.
Na kom mohu požadovat dorovnání mě vzniklé škody? Mám se domáhat 27000,- na viníkovi nehody v občanskoprávním řízení, nebo se domáhat doplacení škody na pojišťovně, která však považuje své rozhodnutí za konečné i přes můj nesouhlas, který jsem s jejím oceněním vozu vyjádřil? Pokud mám naději na náhradu, prosím o stručný návod jak mám postupovat.
Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Svůj nárok musíte uplatnit vůči samotné řidičce – nejprve výzvou k zaplacení, potom žalobou na náhradu škody. Pokud na hodnotu práce nemáte doklady, nebudete je moci požadovat, protože nárok neprokážete.TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin podvodu - osoba která neměla právo na nájemní smlouvu odkoupila byt od obce
OBČAN-BYDLENÍ
- Exmanžel se neodstěhoval z bytu, protiprávně si nechal nájemní smlouvu a odkoupil byt

Moje přítelkyně se před 6 lety rozvedla s manželem, se kterým žila skoro 20 let v obecním bytě.  Mezi rozvedenými manželi vznikla smlouva ověřená notářem, kdy Zuzana se vzdává všech jeho podnikatelských aktivit (tj. jak aktiv tak pasiv), ale zato se stává výlučnou majitelkou nájemní smlouvy na obecní byt. Podotýkám, že Zuzana, než vznikla tato smlouva se od manžela odstěhovala, zrušila trvalé pobyt,protože v té době byla těhotná s novým přitelem a měla kde bydlet. Bývalý manžel měl povinnost do měsíce po rozvodu se odstěhovat a zrušit trvalý pobyt na této adrese. Nestalo se tak. Manžel se z bytu nevystěhoval a ani ji tam nechtěl pustit.
Obecní byty se před dvěma lety zprivatizovaly a manžel tento byt koupil. Nikde nepřiznal, že vlastně byt dle smlouvy má patřit manželce. Všude jsme podepisovali (i já v tomto domě bydlím) čestná prohlášení, že vlastníme nájemní smlouvu, dávali OP a stvrzovali vše podpisy. Nikomu nic nepřiznal, byt koupil, a byt pronajímá. Můj názor je ten, že lhal, podvedl město, podvedl vznikající družstvo a právní úkony kolem jeho družstevního podílu jsou neplatné. On sice ten podíl mohl koupit, ale vlastnit ho nemůže a družstvo by ho mělo na základě smlouvy přepsat na Zuzanu, neboť po právní stránce byl proveden podvod. Nevím, zda je můj názor správný či ne.
Prosím poradíte mi, zda je ještě nějaká šance a možnost získat tuto smlouvu zpět? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
V tomto případě záleží dost na čase, který uplynul od podvodného jednání. Pokud bývalý manžel Vaší přítelkyně se svého podvodného jednání dopustil před více jak 3 lety, je právo Vaší přítelkyně na neplatnost daného právního úkonu promlčené (to znamená, že přítelkyně sice na bývalého manžela může podat žalobu na určení neplatnosti právního úkonu a na vydání bezdůvodného obohacení, ale musí počítat s tím, že pokud on namítne promlčení, žaloba bude zamítnuta). V takovém případě se můžete obrátit na Policii s trestním oznámením na spáchání podvodu bývalého manžela Vaší přítelkyně vůči obci.


OBČ.-VĚCNÉ BŘEMENO
- Zrušení části věcného břemene

Je možné zrušit část věcného břemene? Otec má věcné břemeno na dům, přístavky a zahradu, užívá jen přístavky a zahradu, ale dům ne. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Ano, částečně zrušit věcné břemeno lze také - dohodou stran nebo návrhem na zrušení části věcného břemene u místně a věcně příslušného soudu.


OBČAN-EXEKUTOR
- Může požádat věřitel o změnu exekutora?
- Může exekutor zabavit automobil na dopravu do zaměstnání?
- Jak postupovat když exekutor nepracuje ve prospěch oprávněného věřitele
- Je možná změna exekutora na žádost věřitele?

Co dělat, když soudní exekutorka nepracuje v můj prospěch odmítá dražbu z důvodu že lidé nemají peníze a stejně nic nekoupí a ani na dražbu nepřijdou? Se splátkami jsem nesouhlasila ona se přes to na nich dohodla s povinným? Vymáhám takto už půl roku alimenty (povinný neplatí přes rok) na syna. Povinný neplatil z důvodu předělání bytu. Exekutorka zabavila jeho auto (u něho v bytě vůbec nebyla) a ještě mi sdělila že se povinný může odvolat že vůz používá pro dopravu do zaměstnání. Prosím poraďte kam se obrátit, pokud soudní exekutor nepracuje v prospěch oprávněného. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Předpokládám, že právě z tohoto důvodu zvolila exekutorka splátky a nikoli exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí. Povinný opravdu může podat návrh na vyškrtnutí osobního automobilu ze soupisu a to z již ze zmíněného důvodu použití tohoto vozu pro zaměstnání. Jako oprávněná můžete požádat exekuční soud o změnu exekutora a exekuční soud po vyjádření exekutora, jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Já se však domnívám, že Vámi uvedené důvody tomu neodpovídají, přesto to zkusit samozřejmě můžete.
OBČ-VĚCNÉ BŘEMENO
- Rizika souhlasu k věcným břemenem
- Rizika dobrovolného zapsání věcného břemene odpadní roury do katastru nemovitostí
- Je možné odvolat, zrušit věcné břemeno vedení odpadní roury na pozemku?

Soused vedl svůj odpad z čističky odpadních vod do potoka rourou. Roura je umístěna do potoka těsně nad hranicí našeho pozemnku. Po novém zaměření pozemku jsme zjistili, že roura je částečně na našem pozemku. Odpad z roury navíc znečišťoval naši studnu (která se nachází vedle potoka), nabídli jsme sousedovi, aby si připojil svůj odpad do naší odpadní roury, kterou jsme protáhli až na hranici našeho pozemku. Obě strany jsou nyní spokojené, ale soused po nás požaduje podepsání věcného břemene a chce smlouvu o věcném břemeni nechat zapsat do katastru nemovitostí. Jsou v tom nějaká rizika?
Bojíme se, že pak bude věcné břemeno neodvolatelné a že bude pozemek hůže prodejný, pokud bychom ho chtěli v budoucnu prodat. Soused tvrdí, že zřízení věcného břemene na odpadní trubku v zemi je nutné k řádné kolaudaci "stavby".
Můj dotaz je, zda je opravdu nutné toto řešit věcným břemenem, zda nestačí např. nějaká dohoda či jiný projev souhlasu z naší strany bez zápisu v katastru nemovitostí.
Pokud bude muset být věcné břemeno zapsáno, jaká z toho plynou rizika? Děkuji. Mojmír

ODPOVĚĎ:
Osobně jsem toho názoru, že celá situace nemusí být zajištěna věcným břemenem, ale stačila by pouze nájemní smlouva o užívání Vašeho odpadu (a třeba jen za symbolické nájemné).
Argument souseda si nechte podložit požadavkem příslušného správního orgánu – osobně si myslím, že neexistuje.
Pokud by opravdu bylo věcné břemeno nezbytné, nedá se mluvit o rizicích, která by pro Vás znamenalo – spíše je to právo, které omezuje vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva a bohužel též snižuje tržní hodnotu jeho majetku. K věcným břemenům doporučuji nastudovat příslušná ustanovení občanského zákoníku. Otázka je položena příliš obecně a není v mých možnostech odpovědět ji zcela vyčerpávajícím způsobem.


OBČAN-BYDLENÍ
- Platí nalakování oken nájemník nebo pronajímatel?
- Může pronajímatel požadovat po nájemci nalakování oken bytu?

Nájemce slíbil, že do konce minulého roku provede v rámci drobných oprav nátěr vnitřních oken jím užívaného bytu. Okna jsou oloupaná až na dřevo, poslední renovace proběhla před 30 lety. Dodnes slib nesplnil. Má pronajímatel právo nechat okna nalakovat a je nájemce povinnen lakýrníkovi za práci zaplatit? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Údržba bytu v takovém rozsahu (30 let nerenovovaná okna) nelze považovat za drobnou opravu, ke které je povinen nájemce. Provedení nátěru je povinností pronajímatele a nelze ani dohodou tuto povinnost přenášet na nájemce.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Je nutná kolaudace bytu na nebytový prostor z důvodu provozování živnosti?

Ráda bych se zeptala na kolaudaci provozovny. Před časem jsem si zřídila z menšího bytu provozovnu na provozování kosmetických služeb. Vše mám řádně nahlášené na živnostenském úřadu, schválené hygienou, ale provozovna je zkolaudovaná jako byt. Kolaudace proběhla po rekonstrukci, asi před třemi roky. Je třeba toto měnit? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Z hlediska provozování živnosti není nutné měnit kolaudaci provozovny z bytu na nebytový prostor.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Může osoba s částečným invalidním důchodem pracovat 12hodinové směny na pumpě?

Je možné, aby člověk s částečným invalidním důchodem pracoval 12 hodin na benzínové pumpě? Neodporuje délka pracovní doby osoby s částečným invalidním důchodem Zákoníku práce? Egon

ODPOVĚĎ:
Možné to je, za předpokladu, že takovou práci zvládne a to jak z hlediska zdravotního tak potřebné kvalifikace. Pokud je zaměstnání legální, tak z hlediska zákoníku práce v tomto problém není.


PRÁCE-ODSTUPNÉ
- Pracovní úraz a nárok na odstupné ve výši 12ti platů
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dorovnávání platu původní firmou po pracovním úraze zaměstnance

Vím,že pokud dám výpověď ze zdravotních důvodů, mám nárok na odstupné až ve výši 12ti platů. Pokud nastoupím do jiné práce s menším platem, musí mi bývalá firma doplácet zbytek platu do průměru, který jsem měl u ní? pokud ano, na jak dlouho? A jak by to bylo, pokud budu jako OSVČ? Milan

ODPOVĚĎ:
Obecně se dá říci, že pokud jste utrpěla pracovní úraz nebo pokud jste utrpěla nemoc z povolání, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné, účelně vynaložené náklady, příp. věcnou škodu. Náhrada za ztrátu na výdělku se dělí na náhradu poskytovanou v době trvání pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti. Doporučuji prostudovat § 369 zákoníku práce, protože odpověď na Váš dotaz by byla nadměrně rozsáhlá.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Dělí se SJM na poloviny při rozvodu manželství?
- Dělí se společené jmění manželů přesně na půl?
- Bere se při vypořádání SJM ohled na výše příjmů  manželů?
- Vliv výše platu, příjmů při vypořádání společného jmění manželů
- Co má vliv na vypořádání SJM (společného jmění manželů)
- Co ovlivňuje rozdělení společného jmění manžeůl

Rád bych se zeptal, zdali se při dělení společného jmění manželů, který je vyčíšlen do určité finanční hodnoty, se přihlíží i k tomu, jaký mají současný plat oba manželé. Jinými slovy, pokud manžel má dvojnásobný příjem oproti manželce a bude ho mít i po rozvodfu, zda-li se majetek dělí v tomto poměru, tak aby se životní úroveň obou manželů snížila stejně. Neboli pokud budeme dělit 1 mil. Kč, zda-li se to dělí přesně na půl, nebo se to rozdělí adekvátně k poměru jednotlivých platů (např. 660 tis, manželka, 340 tis. manžel). Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Soud při rozdělování SJM přihlíží k mnoha faktorům – např. zájmy nezletilých dětí, skladba majetku (věci se pochopitelně nerozdělují přesně napůl), jak se který manžel zasloužil o výši majetku (a nejde jen o ekonomický přínos, ale i o výchovu dětí či zajištění chodu domácnosti).
Plat patří ke kritériím zásadnějším, ale rozhodně ne jediným, ke kterému soud přihlíží.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit věci majitele pronajatého bytu?
- Návrh na vyškrtnutí věcí pronajímatele z exekučního soupisu
- Ochrání soupis věcí v nájemní smlouvě na byt před exekucí?

Byla na mne uvalena exekuce. Bydlím v rodinném domě u rodičů se dvěma samostatnými byty (každý je v jiném patře). Byt jsem si pronajal před třemi lety od bratra i s vybavením - nábytkem. Může exekutor zabavovat i věci rodičů nebo mého bratra? Lze se při sepisování majetku proti tomu bránit? Má možnost dlužník se vyjádřit při sepisování majetku k tomu co vlastní a co je někoho jiného? V nájemní smlouvě je uveden soupis nábytku. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Při sepisování majetku exekutorem, uveďte do exekučního soupisu, co všechno patří 3. osobám, podejte návrh na vyškrtnutí ze soupisu, a pokud oprávněný nebude souhlasit s vyškrtnutím věci, bude muset být podána vylučovací žaloba. Soupis majetku v nájemní smlouvě je rozhodně dobrý krok, lepší by byla notářem ověřená listina o tom, co všechno bylo s bytem předáno (tu můžete nechat vyhotovit ještě dodatečně). Předesílám, že nájemní smlouva, příp. dohoda, je pouze listinný důkaz, ke kterému exekutor ani soud nemusí přihlédnout.


OBČAN-DLUHY
- Co se stane když se nepodaří doručit dlužníkovi platební rozkaz

Měl bych dotaz na téma platební rozkaz. Podal jsem k soudu Návrh na vydání platebního rozkazu na osobu, která mi dluží peníze. Jelikož ji soudní obsílka nezastihla na adrese trvalého bydliště a nepřevzala si jej, soud tento platební rozkaz v plném rozsahu zrušil. Následně se mi podařilo zjistit adresu, kde se dotyčná osoba nachází a uvedl jsem ji soudu. Jak pak probíhá další postup. Čestmír

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz byl zrušen a mělo být nařízeno jednání. Pokud se podařilo zjistit adresu žalované, je vhodné ji předat soudu, který ji obešle k vyjádření a případně bude moci nařídit ústní jednání. Udělal jste maximum, které jste mohl, teď musí procesně konat soud. V situaci, kdy nelze zajistit vyjádření žalovaného, příp. ho obeslat, a vyzvat k účasti na řízení (což by muselo být doručeno), nelze procesně dále postupovat a případ zůstává do té doby nevyřešený.


PRÁCE-ZMĚNA PRAC. POMĚRU
- Automatická změna pracovní smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou po 2 letech
- Zaměstnavatel opakovaně prodlužuje pracovní smlouvu na dobu určitou - obrana

Jsem zaměstnaná ve státním sektoru jako učitelka na základní škole (studuji dálkově vysokou školu). Pracovní smlouvu jsem uzavřela v roce 2008 na rok, v roce 2009 mi byla prodloužena na dva roky - do června roku 2011.
Zaměstnavatel mi teď nabídl prodloužení smlouvy na rok. Nový dodatek ke smlouvě mi chce předat až 30. června. Mohli byste mi poradit, co mám dělat? Můžu mu i po letošní změně v zákoníku práce dát písemně, že trvám na dalším zaměstnávání a změně pracovní smlouvy na dobu neurčitou? A v případě, že ano, mohli byste mi, prosím, pomoct zformulovat text tak, abych se v případě, že ho neakceptuje a dojde k soudnímu líčení, měla o co opřít? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smlouva na dobu určitou může být sjednána pouze na období dvou let (§ 39 odst. 2 zákoníku práce), platně již nelze smlouvu prodloužit (nehledě na tu skutečnost, že Váš smluvní vztah trvá celkem již více jak 2 roky).
De facto se tedy již teď jedná o smlouvu na dobu neurčitou (§ 39 odst. 5). Zaměstnavateli písemně oznamte, že v souladu se Zákoníkem práce Vás nemůže opakovaně zaměstnat na dobu určitou, jelikož již nyní jsou splněny podmínky pro to, aby se vztah považoval za pracovní vztah na dobu neurčitou.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit když obec postavila odpadní kontejnery těsně vedle pozemku občana

Město se rozhodlo vybudovat stání pro odpadní nádoby na hranici mého pozemku bez předchozího projednání této skutečnosti se mnou, jako majitelem nemovitosti. Starosta pouze vyslal bagr, který má u základů mého oplocení vyhloubit stavební jámu, na které bude objekt postaven. Mezi přilehlou komunikací a oplocením je tak úzký prostor, že případně uložené odpadní nádoby budou doslova „narvány“ na oplocení, aby nepřekážely silničnímu provozu. Zahradu využívám jako okrasnou pro odpočinek rodiny (má výměru pouhých 225 m2) a hrozí, že pro uvedený účel jí nebudu moci dále využívat, protože odpad přiláká hmyz a navíc se všude kolem bude šířit zápach. Mám přeci právo na nerušené užívání svého majetku, pro účel, pro který jsem si jej pořídil. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V tomto ohledu je třeba jednat s městským úřadem (resp. příslušným odborem), a to zejména o obecné vhodnosti umístění takové věci. Stání pro odpadové nádoby není takovou stavbou, kvůli které byste musel být oficiálně vyzván k vyjádření či k účasti na jednání.
Pokud umístění nádob povede ke snížení možnosti využívání Vašeho pozemku, budete se muset obrátit na soud  s vlastnickou žalobou a návrhem na odstranění nádob. Dopředu se kromě jednání s městským úřadem bohužel nelze v tomto případě bránit (také proto, že následky, které uvádíte jsou pouze předpokládané a nikoliv jisté).


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit firemní majetek při soukromém dluhu podnikatele?
- Může exekutor zabavit zboží firmy při soukromém dluhu podnikatele?

Podnikám jako OSVČ, nyní mi přišla exekuce kvůli soukromému úvěru (není z podnikání ani není na firmu ani na žádný firemní majetek, je to soukromý úvěr na mou osobu) a chtěla bych se zeptat, pokud mi domů přijde exekutor zabavit majetek, tak zda může zabavit můj firemní majetek? Myslím tím např. počítače, tiskárnu atd. Může zabavit zboží z eshopu (postele, matrace), které mám na skladě připravené pro expedici jednotlivým zákazníkům?
Vzhledem k tomu, že pracuji z domova, pracovní kout pro grafiku mám v obývacím pokoji a pro zboží pro eshop mám vyhrazenou jednu místnost. Mám obavy, že exekutoři zabaví, co jim přijde pod ruku bez rozdílu, oč se jedná, hlavně když je to majetek na adrese, kde se zdržuji. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Věci určené k podnikání jsou z exekuce vyloučeny – problém bude pouze prokázat, které věci to jsou (u zboží se takový problém nepředpokládá, ale u osobního počítače, který nemáte napsaný na firmu je to problém velký); viz § 322 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.OBČAN-VLASTNICTVÍ /NEPATŘÍ DO DĚDICTVÍ!/
- Dědic opravil dům a druhý dědic chce nepřiměřenou částku za svůj podíl
- Jak postupovat když dědic chce nepřiměřeně vysokou čásku za prodej svého dědického podílu
- Kdo platí odhad nemovitosti při odkoupení dědického podílu
- Prodej dědického podílu na nemovitosti - kdo hradí odhad nemovitosti

Před 10 lety proběhlo dědické vypořádání mezi 3 dědici. Každý zdědil třetinu rodinného domu a pozemku pod ním.
Vykoupil jsem jeden podíl a vlastním 2/3. Třetí dědic zbaven svéprávnosti nyní zemřel a jeho dědic chce částku 2x vyšší než zdědil. O nemovitost se nestaral, já jsem ji celou zrekonstruoval na příkaz stavebního úřadu. Nová střecha, elektřina, okna, fasáda, vnitřní omítky, parapety a část podlah. Užíval jsem po této rekonstrukci celý rodinný dům. Má tento dědic zákonné právo požadovat částku jinou než byla zděděna před 10 lety? Může se nastěhovat do té třetiny? Je povinen zaplatit adekvátní podíl na opravách a rekonstrukcích, když by ji nechtěl prodat a chtěl ji nyní užívat?
30 let o ni nejevil nikdo z této strany zájem. Jenom tam byl sklad starého harampádí. Musí se dělat nový odhad? A kdo by měl nést náklady na tento odhad? Děkuji, Vladimír

ODPOVĚĎ:
Odhad bude třeba nový (v současnosti nelze postupovat podle starého odhadu, ačkoliv se Vám to jeví jako nespravedlivé), mohl být proveden v rámci dědického řízení (aby se snáze vyčíslily dědické podíly). Náklady odhadu ponese ten, kdo o něj požádá. Pokud chcete vyplatit spoluvlastníka, odhad budete nechávat zřizovat nový, protože Vy máte zájem o určení částky jeho podílu, a tudíž ponesete náklad na zřízení odhadu.
Třetinový vlastník se může do domu chtít přestěhovat a vykonávat svá vlastnická práva, stejně tak je povinen se podílet na opravách a údržbě.
Spoluvlastnictví můžete nechat soudem zrušit a vypořádat, s tím, že spoluvlastníka vyplatíte v dané částce. Zrušení spoluvlastnictví můžete odůvodnit např. tím, že poukážete, že jste dům zbudoval na vlastní náklady, spolubydlení není prakticky možné apod.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak získat v případě úmrtí partnera peníze investované do jeho nemovitosti
OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit dědictví po smrti rodiče?

Vložila jsem své peníze do rekonstrukce a modernizace vybavení domu svého přítele. Jsme spolu 3 roky. Chci mít jistotu, že v případě jeho úmrtí dostanu své vložené peníze zpět. Předpokládala jsem zajištění darováním poloviny domu. Nyní padlo, že až prodá jeho otec svůj dům, dá mi ty peníze. Diví se, kam mé peníze přišly. Prý jen asi o třetině. To mě vede ke zjištění mých možností. I kdybych přijala jeho verzi, dál budeme vše spolu udržovat, platit. Na závěť nepřistoupím, mohl by ji bez mého vědomí zrušit. Druhý dotaz: jeho dcera hodně dluží, až by jednou dědila, mohou po dědictví jít banky kterým dluží? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Skutečnost je taková, že pokud jste schopná prokázat kolik bylo vloženo do domu (tedy zhodnocení cizí věci) mohla byste po dědicích žádat vyplacení. Bylo by to velmi složité.
Můžete zvolit některou z následujících variant:
a) Váš přítel písemně uzná dluh vůči Vám a zaváže se ho do určité doby uhradit.
b) přistoupíte na závěť  a budete důvěřovat, že závěť nebude bez Vašeho vědomí změněna.

Není zřejmé, zda se jedná o dceru přítele nebo dceru otce přítele (tedy přítelovu sestru) – v každém případě, ale platí, že pokud je dědic zadlužen, tak okamžikem nabytí dědictví splývá majetek dlužníka s dědictvím a věřitelé se mohou uspokojit i z tohoto nově nabytého majetku.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy

Roztříděné dotazy s odpověďmi před uložením do jednotlivých stránek webu poradny.


- Majitel cesty nechce zřídit věcné břemeno průjezdu na cizí soukromý pozemek
- Jak postupovat když k pozemku nevede žádná veřejná cesta

V roce někdy 1996 jsme koupili pozemek, na který bylo žádáno v minulosti, aby byl vedený jako stavební parcela. Ke schálení stavební parcely došlo až v tomto roce. K pozemku vedou dvě cesty. Jedna silnicí alejí (kde je zákaz používání aut - s vyjimkou zemědělských strojů, které se potřebují dostat na pole), další byla obecní cesta, kterou nedávno koupil člověk, který nechce dát věcné břemeno na příjezd na pozemek. V době, kdy se žádalo o to, aby pozemek byl stavební, příjezd byl obecní až poté si ten příjezd jistý člověk odkoupil  (o pozemek bych měl zájem, ale nevěděl jsem vůbec, že se prodává). Chce mě tedy vědět, jak se k našemu pozemku dostat. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Můžete podat soudu návrh na zřízení věcného břemene nezbytné cesty a to proti vlastníkovi přilehlého pozemku (cesty). To, zda soud přivolí a omezí práva vlastníka přilehlého pozemku ve Váš prospěch nelze s jasností říct.- Jak postupovat když při vyúčtování tepla byly omylem vyúčtovány jiné měřiče radiátorů
- Chyba při vyúčtování tepla - záměna měřidel na radiátorech

Třetí rok probíhá vyúčtování tepla v družstevních panelácích tak, že 40 % se hradí podle měřidel a 60 % tepla se hradí za plochu bytu.
V roce 2008 a 2009 přehodili vyúčtování tepla se sousedním bytem, kde mají 5 měřidel, já mám pouze 4, nevšimla jsem si toho a sousedka se samozřejmě neozvala, když tam byl vysoký nedoplatek, zatímco za můj přeplatek jela její rodina na dovolenou.
Totéž se stalo za sezonu 2010, ale tato již po reklamaci v minulém roce byla vyměřena správně.
Žádám o radu, koho mohu žalovat, reklamace je možná pouze v rok vyúčtování, zřejmě tedy OSBD, která faktury za teplo přiřadila nesprávným bytům nebo sousedku, která si vyučtování nechala pro sebe. A kdo by mi mohl vypočítat, o kolik peněz jsem byla při vyúčtování ošizena a zda je zde rovněž 3 letá promlčecí lhůta.
Předem děkuji za Vaši radu, nevím, kam a proti komu žalobu podat. jde nejméně o 10.000,- Kč.
Olga Sýkorová

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám nejdříve se zkusit domluvit s Vaší sousedkou a vyřešit Váš spor bez přispění soudu. Obraťte se současně na OSBD a sdělte jim Vaši situaci a požádejte je o předložení předchozích vyúčtování, abyste mohla svou sousedku vyzvat k zaplacení přesné částky. Pokud na tuto výzvu nebude reagovat, pak jí můžete pohrozit soudem a pokud ani tak Vámi požadovanou částku nezaplatí, tak se obraťte na soud žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.- Může být v darovací smlouvě i smlouva o zřízení věcného břemene?
- Je možné zapsat věcné břemeno do darovací smlouvy?

Chtěli bychom mít v darovací smlouvě níže sepsané věcné břemeno. Je to možné, projde nám to u KÚ?
"Obdarovaný, jako povinný z věcného břemena, touto smlouvou zároveň zřizuje pro dárce,jako oprávněného z věcného břemena bezúplatně právo bydlení a užívání celého bytu uvedeného v čl. I od.st. l) této smlouvy včetně jeho příslušenství  a součástí na dobu soběstačnosti dárce, tj.do doby,kdy dárce z důvodu nesoběstačnosti - nemoci by musel být již zaopatřen jednou z dcer (jména a jejich adresy) nebo pečovatelským ústavem, domovem důchodců.Dárce, jako oprávněný z věcného břemena, právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a obdarovaný je povinen toto jeho „právo strpět“.
Bojím se, že když napíšeme doživotní bydlení a s mamkou se něco stane, dnes má 78let, tak bychom s bytem nemohly nic dělat a zda by byla schopna sepsat zrušení věcného břemena, to nikdo neví. Spoléhávám na Vaší odpověď a děkuji Vám s přáním hezkých dnů v této náročné prác. Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Smlouva o věcnému břemenu může být součástí smlouvy o převodu nemovitosti, tedy např. darovací smlouvy a věcné břemeno lze  sepsat způsobem, který jste uvedla. KÚ není oprávněn zkoumat obsahovou stránku smlouvy.


- Jak se bránit když osoba s plnou mocí od duševně nemocného člověka převede jeho majetek
- Jak postupovat když sourozenec převede majetek rodiče s Alzheimerovou chorobou
- Převod majetku dementního rodiče potomkem na základě plné moci
- Napadení darovací smlouvy na základě plné moci od dementního rodiče

Má matka trpěla stařeckou demencí a Alzhaimerovou chorobou. Dva měsíce před smrtí matky má sestra, která měla od matky plnou moc, darovala matčin byt naší třetí sestře bez vědomí a souhlasu ostatních sourozenců.
Matka již touto dobou nemluvila a jen spala. To se ukázala až minulý týden u notářky při jednání o pozůstalosti odkud jsem odešla s prázdnou. Závěť nebyla. Jak se mohu bránit proti tomuto jednání a mám vůbec šanci uspět? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit tu skutečnost, zda plná moc opravňovala Vaší sestru ke zcizení (definice zcizení zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/302-zcizitel-definice-podle-obcanskeho-zakoniku.html) majetku patřícího Vaší matce.
Předpokládám, že Vámi zmíněná plná moc byla udělena Vaší sestře ještě před tím, než Vaše matka onemocněla Alzheimrovou chorobou a tudíž jako taková je platná, pokud tomu tak je a Vaše sestra jednala dle takto udělené plné moci, pak jediné co můžete udělat je, podat návrh na započtení daru provedeného za života zůstavitele, o jehož částku bude snížen podíl Vámi zmiňované sestry vlastnící tuto nemovitost.
Pokud však Vámi zmíněna plná moc nesplňuje zákonné požadavky (svobodný a vážný projev vůle toho, kdo plnou moc uděluje), tak ji lze soudní cestou napadnout a tím i Vámi zmíněné darování.
- Nájemník má vlastní vytápění a pronajímatel mu účtuje ústřední topení
- Musí nájemník platit ústřední topení když má vlastní vytápění bytu?

Jak se může nájemník nájemního bytu bránit proti majiteli RPG Byty, s.r.o., který mu vypočítal doplatek za topnou sezónu r. 2010 ve výši 1369,62 Kč bez DPH při měsíčních zálohách nájemníka za rok 2010 - 382,- Kč/měsíc. Mám vlastní plynové topení, jelikož tyto byty nebyly od padesátých let nikdy zrekonstruovány a nebylo zde zavedeno ústřední topení. Byt má celkovou plochu 49,40 m2. Pouze je jedno těleso centrálního topení v koupelně o vytápěné ploše 4,60 m2 dle evidenčního listu. Pro rok 2011 byla částka za toto topení navýšena na 444,- Kč bez DPH.
Jak jsem již výše uvedl, mám své vlastní ústřední topení na plyn včetně plynového kotle v koupelně, který mi tuto místnost vytápí. Měsíčně platím 700,- Kč včetně DPH zálohy a za rok 2010 jsem ještě zpět održel přeplatek 1.262,88 Kč. (podotýkám, že plynem i vařím a hlavně vytápím celý byt).
Na tento radiátor není napojenno žádné zařízení pro odečet odebraného tepla a v dopise mi bylo oznámeno, když jsem se odvolal, že majitel nemá povinnost něco takového zřizovat. Jelikož v jiných domech tohoto sídliště je zavedeno centrální vytápění, majitel pak bere průměrovou hodnotu za veškeré teplo odebrané v topné sezóně za celé sídliště a já pak za to musím tak vysoko doplácet a platit vysoké zálohy za něco, co jsem nikdy neodebral. Není jak se tady v takových případech dovolat spravedlivého výpočtu odběru tepla.
Podotýkám, že majitel RPG Byty, s.r.o. nepřipustí odpojení tohoto jednoho radiátoru a povolením připojení na můj systém topení (připojení k mému vlastnímu plynovému kotli). Přišel by tak asi o značný zisk, jak je vidět z výpočtu, ale pro mne jako invalidního důchodce je to neúnosné platit dvakrát za topení v tomto bytě a hlavně platit za něco, co jsem od majitele bytu nedostal. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Je zcela na rozhodnutí pronajímatele, zda Vám umožní zavést si vlastní topení či ponechat v příslušném bytě stávající. Jako nájemník nemáte právo žádat zrušení tohoto topení. Ohledně vyúčtování je pronajímatel povinen Vám vysvětlit přesný způsob výpočtu úhrad za příslušné topení, obvykle se vyúčtování řídí dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve které jsou stanovena pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody a to dle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.


- Jak postupovat když pronajímatel chce byt s nájemníky prodat
- Je možné prodat byt i s nájemníky?
- Je možný prodej nemovitosti s nájemníky?

Bydlím v pronajatém bytě s matkou a babičkou. Babička už tam bydlela asi 40 let a pak jsme se k ní přistěhovali i my. Od 1.12.2003 máme smlouvu o pronájmu bytu na dobu neurčitou. Byt není družstevní, ale pronajímá ho jedna akciová společnost. Pronájem bytu je napsaný na matku a nedávno za ni přišli zaměstnanci společnosti se třemi možnostmi co s bytem dál. Jedna možnost byla odkoupení, o kterou zájem nemáme. Druhá možnost byla výměna za jiný byt a třetí možnost byla zvýšení nájmu od nového roku, s tím že společnost bude chtít stejně byt prodat. Bohužel se matka s námi neporadila a podepsala jim výměnu bytu. Ve skutečnosti se ale stěhovat nechceme. Nájem platíme vždy včas a souhlasili bychom teda i s tím navýšením nájmu. Žádnou výpověď z bytu jsme nedostali, ale nevím jestli to je v tomto případě nutné. Můžou nás donutit k vystěhování jenom protože chtějí byt prodat? Zmiňovali se i o soudní cestě. A šlo by ještě nějak zvrátit ten matčin souhlas s výměnou bytu a zůstat v bytě i nadále? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kdo je nájemce – pokud pouze matka, tak bohužel je situace nezvratná, protože pronájemce může rozhodovat o svém osudu dobrovolně. Pokud by nabídnutý byt neodpovídal bytu, který užíváte, tak by matka tomto ohledu smlouvu rozporovat, že byla uzavřena v tísni a pod tlakem a vzhledem k nepřiměřenosti náhrady je očividné, že byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud nájemce není pouze matka, tak smlouva trpí nedostatky, které působí relativní neplatnost a je třeba společnost vyrozumět v tom smyslu, že smlouva je relativně neplatná a nevyplývají z ní žádné právní následky.
Prodej bytu není důvodem k výpovědi nájemníků, navíc byt lze prodat i s nájemníky.- Jak postupovat když zhotovitel odmítá vrátit zálohu na dílo
- Nevrácení zálohy zhotovitelem - postup

S firmou na dodávku a montáž bezpečnostních rolet jsem uzavřela Smlouvu o dílo a uhradila zálohu ve výši 60%, a to 9/2010. Firma dodání díla ani nezahájila, smlouvu jsem vypověděla a žádala vrácení poskytnuté zálohy. Majitel firmy mi sdělil, že vracet nic nebude, že naopak bude chtít po nás proplacení celkového díla, které nikdy nedodal a jehož montáž ani nezahájil (a to i přes opakované písemné výzvy).
Po dohodě jsme v 5/2011 opět přistoupili k podpisu nové Smlouvy o dílo, firma si najala na realizaci subdodavatele, který montáž rolet zahájil Tento krok jsem učinila pouze proto, že firma garantovala výrobu atypických oken za "přijatelnou cenu" oproti konkurenci. Nyní subdodavatel zjistil, že firma, která ho najala přislíbila dodání rolet na atypická okna, jejiž samotná výroba (3ks) by přesáhla celkovou sjednanou cenu díla, kterou máme uhradit. Nyní máme dílo nedokončené, nezprovozněné a majitel firmy se kterou máme smlouvu odmítl atypické rolety dodat, případně financovat. Peníze nám vrátit nechce. Jak máme nyní postupovat? Jsme povinni si dílo převzít, když není kompletní? V tomto okamžiku bychom volili cestu, aby si vše demontovali a odvezli, ale to odmítají. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že dílo nebylo dodáno včas a řádně, tak zhotovitele zažalujte za porušení smluvního závazku, požadujte vrácení poskytnutých peněz a pokud Vám vznikla škoda, tak i tu. Můžete zhotovitele upozornit (např. formou předžalobní výzvy), že máte úmysl ho žalovat a dát mu tak šanci vztahy narovnat (vrátit včas zálohu na dílo).


- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.


- Spoluvlastník obsadil společné prostory v domě - má na to právo?
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při převodu podílu nemovitosti?

Máme podílové spoluvlastnictví na společných prostorách v domě. Mám zakoupený podíl a nemám přístup do společné místnosti, která se nachází vedle kotelny. Přistěhoval se nový spoluvlastník ,který si tuto místnost přivlastnil uzamkl a nikoho z ostatních spoluvlastníku nehodlá pustit.Tuto místnost mu přidělila jedna ze spoluvlastnic,která ráda rozhoduje za druhé spoluvlastníky aniž by k tomu měla právo.Měla bych ještě jeden dotaz zda potřebují majitelé ,kteří prodávali svůj vlastnický podíl na domě svolení od ostatních spoluvlastníků.Není zde podílové spoluvlastnictví bytových jednotek.Je to dům o 5 bytových jednotkách. Prosím o radu.  Děkuji za odpověd, Radana

ODPOVĚĎ:
O hospodaření se společnou věcí (tedy společnými prostory) se podle zákona rozhoduje většinou počítanou dle velikosti podílů, nikoliv aby za Vás rozhodoval jeden ze spoluvlastníků. Pokud tato místnost spadá do společných prostor spadajících do majetku v podílovém spoluvlastnictví, pak máte nárok na přístup do těchto prostor.
Pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví, tak při převodu tohoto podílu (koupě, dar, atd.), máte  jako spoluvlastníci předkupní právo, pokud se tedy nejedná o osobu blízkou  k osobě převodce (příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či partner).- Je možné strhnout plat více zaměstnancům pokud není zřejmé kdo škodu způsobil?
- Stržení platu za škodu vzniklou při výkonu zaměstnání
- Náhrada škody zaměstnanci pokud není zřejmé, kdo škodu způsobil

Pracuji jako dojič na automatizované dojírně mléčné farmy. Jednoho dne byla naše dodávka do mlékárny znehodnocena antibiotiky a mlékárna mléko nepřevzala. Toto vznikne podojením léčené krávy, jejíž mléko se v normálním případě odděluje od dodávky. Pracujeme zde čtyři zaměstnanci a pouze jeden z nás toto zapříčinil.  Bohužel se nikdo nedoznal, a není způsob jak toto konkrétně jednotlivci dokázat. Má zaměstnavatel právo rozdělit škodu mezi všechny čtyři zaměstnance a bez prokázání viny, a tím pádem vlastně potrestat tři zaměstnance, kteří nezpůsobili žádnou škodu. Ještě pro doplnění, pojištění odpovědnosti sjednáno máme, bohužel pojišťovna odmítla úhradu a škodu neuznala.
Děkuji za odpověď David Březina

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen vinu příslušného zaměstnance prokázat – musí prokázat porušení pracovní povinnosti, vznik škody, příčinnou souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody a zavinění na straně zaměstnance, pokud  toto všechno  prokázat nemůže, tak nemá právo požadovat zaplacení náhrady škody.


- Kdo rozhoduje o zapojení domovní čističky do vodního toku
- Je možné vypouštět odpadovou vodu z čističky do dešťové kanalizace?


Dokončujeme stavbu domu a nyní řešíme domovní čističku odpadních vod. Byl jsem pro informace na MěU v Třinci, kde mi paní ze životního říkala, že není možné vypouštět odpadovou (čištěnou) vodu z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace, kterou máme u domu a do které již ústí svody z našich okapů a drenáží. Ta samá paní ústně toto mému sousedovi před cca 18 měsíci povolila s tím, že stačí, když doloží souhlas správce této dešťové kanalizace a souhlas správce vodního toku, do kterého dešťová kanalizace ústí. Bohužel i přes souhlas odboru životního prostředí to soused nemohl zdárně dokončit, nedostal totiž souhlas správce vodního toku. V současné době toto schvaluje jiný pán, proto jsem se chtěl o totéž pokusit, ovšem zastavili mne hned na MěU, že i přes souhlas správce toku a kanalizace nám vypouštění vod z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace neumožní, že jim to neumožňuje zákon. O kousek dále ve Frýdku-Místku se to povoluje běžně bez problémů.
Prosím tedy o informaci, kde je vlastně pravda, čím se úředník při schvalování musí řídit a pokud možno v odpovědi připojte podle kterého zákona mi můžou vypouštění vody z ČOV do dešťové kanalizace povolit, resp. zakázat.

Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Možnost napojení na dešťovou kanalizaci je naprosto závislá na konkrétní situaci v konkrétní lokalitě, protože v různých místech je situace velmi rozdílná. V zásadě však platí, že odpadní vodu, bez ohledu na stupeň jejího vyčištění, je třeba dopravit vodotěsným způsobem do vodního toku, což dešťová kanalizace většinou nesplňuje. Absolutně povoleno či zakázáno vypouštění do dešťové kanalizace zákonem není uloženo, protože záleží na konkrétním vyhodnocení situace odpovědným úřadem v danou chvíli a v daném místě.
Můžete se domáhat poskytnutí informace, proč úřad odmítá povolit takové nakládání s odpadními vodami.- Mohou rodiče potomka utratit jeho peníze ze stavebního spoření?
- Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení

Manžel měl stavební spoření na své RČ i jméno ovšem před 18 rokem spoření manželovi rodiče vybrali a poté za něj ještě se spořením manželovy sestry koupili nemovitost, kterou slíbili svým dětem. Nemovitost je napsaná na manželovi rodiče. Tchýně s tchánem řekli že manžel nemá nárok ani na spoření ani na polovinu nemovitosti. Dceři platili praxi ve Francii, nyní tam již žije i si vydělává. Sestře dávali ,,kapesné,, které si dávala také na spoření. Manžela v ničem nikdy nepodpořili o kapesném si mohl nechat zdát. Spoření založili a platili manželovi prarodiče bohužel dědeček již zemřel. Manželovi rodiče mají celkem 4 nemovitosti ale dle jejich názoru nemá manžel(potažmo já a náš syn 3,5 roku) na nic právo. My žijeme z 1 platu, dům máme na hypotéku, skončila mi rodičovská dovolená a nemůžu sehnat práci, i když se snažím. Hrozí nám exekuce ale manželovi rodiče nám odmítají jakkoliv pomoci, neboť sami mají málo. V 1 nemovitosti žijí ostatní 3 nemovitosti pronajímají. Tato situace trvá již 9 roků. Moje matka zemřela a otec je starý, spíše podporujeme z toho minima co máme ještě jeho. Jsem zoufalá. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Váš manžel nemá na majetek svých rodičů za jejich života právní nárok, tudíž o svém majetku si jeho rodiče rozhodují svobodně a bez ohledu na své děti a jejich potřeby.
Na Vámi uvedené spoření má Váš manžel sice právní nárok a může požadovat po svých rodičích vrácení této částky. Nicméně právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve tříleté promlčecí době od okamžiku zjištění, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo jej způsobil (max. v desetileté promlčecí době od objektivního vzniku bezdůvodného obohacení – tedy od doby, kdy rodiče investovali do vlastního domu ze spoření na jméno syna), takže v tomto směru záleží na době, která je od jednotlivých okamžiků rozhodných pro nárok na bezdůvodné obohacení.- Má právo bydlet manžel osoby s věcným břemenem dožití v nemovitosti?
- Má právo bydlet v nemovitosti manželka osoby s věcným břemenem?

Vlastníme s mým nezletilým synem (každý 1/2 podíl) rodinný dům kde jsou 2 oddělené byty. My bydlíme v jednom bytě a ve druhém bytě bydlí můj otec, který zde má zřízeno věcné břemeno užívání. Ten se však oženil a nastěhoval si k sobě manželku bez našeho souhlasu. Protože se jedná o osobu několikrát soudně trestanou a jsou na ni v CEE vedeny 4 exekuční řízení, zajímá mě, jestli otcovo věcné břemeno ji opravňuje zde bydlet i bez souhlasu majitelů RD? Její dluhy ohrožují náš majetek.Jsou nějaké možnosti jak tuto osobu vystěhovat? Ještě mě zajímá, jestli by tato situace mohla být důvodem ke zrušení otcova věcného břemene. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš otec jako oprávněný držitel práva odpovídajícího věcnému břemenu bydlení je oprávněn umožnit bydlení své manželce, které vzniká odvozený právní důvod užívání bytu, pokud jste ve smlouvě o věcném břemenu nedojednali něco jiného.
Zrušit z tohoto důvodu věcné břemeno nelze, protože Váš otec postupuje po právu, avšak samozřejmě se na tom můžete s otcem domluvit.- Rozkradení věcí ze skladu v době pracovní neschopnosti a hmotná odpovědnost
- Hmotná odpovědnost a ztráta věcí v době pracovní neschopnosti
- Povinnost nahradit škodu při ztrátě věcí v rámci hmotné odpovědnosti

Svému zaměstnavateli jsem dal výpověď, ale onemocněl jsem. Měl jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel brigádně zaměstnával lidi bez hmotné zodpovědnosti. Necelý měsíc před mou nemocí byla udělána inventura. V průběhu nemoci asi týden před ukončením výpovědní lhůty byla udělána inventura, chybělo zboží. Na tuto inventuru jsem nebyl přizván, ani jsem o ní nevěděl. Má nemoc trvala do konce výpovědní doby. Požadují po mě náhradu chybějícího zboží. Uvedli, že jsem měl o inventuru požádat sám a to dříve. Jenže inventúra na oddělení trvá cca plné dva dny a já jsem měl vycházky pouze od 14.00 do 18.00. Takže bych ji ani nestihl.
K upřesnění - byl jsem vedoucí servisu ve kterém kromě mě dělali ještě dva lidé, ti měli podepsanou hmotnou odpovědnost, a po dobu mé nemoci dva brigádníci, ti byli bez hmotné zodpovědnosti.
Bývalý zaměstnavatel mi má proplatit mou nevybranou dovolenou, chce mi z ní odečíst ztráty při inventuře. Co mám dělat? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
S bývalým zaměstnavatelem Vás čeká spor o to, jak byla inventura provedena a zda její výsledky odpovídají účetnímu stavu, resp. skutečně neodpovídají. Ve Vašem případě, má zaměstnavatel výhodnou pozici, protože nemusí prokazovat Vaše zavinění, nicméně škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a Vaším jednáním prokázat bude muset. Možnosti jsou dvě – můžete požadovat důkazy o výsledcích inventury a škodu zaplatit (resp. nechat si požadovanou částku strhnout) a celou věc tak de facto bez vysvětlení ukončit, anebo výsledky inventury rozporovat, poukázat na nemožnost provedení inventury ve Vaší přítomnosti, odmítnout zaplacení a počkat až na Vás bude podána žaloba, příp. podat žalobu sám, pokud bude požadovaná částka stržena. Pokud byla inventura provedena za přítomnosti svědků, kteří dosvědčí její řádný průběh, v účetních stavech majetku nejsou nesrovnalosti a inventura prováděna takto často je standardní, budete mít pozici ve sporu se zaměstnavatelem velmi obtížnou. Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Pokud budete žalobce, počítejte s tím, že musíte unést břemeno důkazní ve sporu (tedy předložit dostatečné důkazy o tom, že daná částka je vymáhána neoprávněně).- Jak se počítá dovolná v zaměstnání v době na mateřské dovolené
- Řádná dovolená a mateřská dovolená - výpočet
Naše zaměsnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 10.3.2011. Dne 22.9.2011 ji končí peněžitá podpora v mateřství PPM. Chtěla jsem se zeptat, zda-li má nárok na dovolenou za celý rok, nebo jen za měsíc 1-9? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Dovolená se poskytuje v plném rozsahu, pokud zaměstnankyně odpracovala v daném roce 60 dní - za "odpracované dny" se počítají i dny čerpání mateřské dovolené (§216 odst. 3 zákoníku práce)- Porušení autorského práva - krádež nápadu
- Kopírování nápadu, plagiátorství výrobku a autorská práva
- Creative commons a autorská práva k nápadu na výrobu hračky
- Možnosti ochrany duševního vlastnictví

Jsem výrobce autorských didaktických kostek. Jedná se o hrací kostky s didaktickými prvky zaměřenými na rozvoj jemné motoriky. Výrobky mám chráněny jen licencí Creative commons. Po propagaci těchto výrobků se náhle rozšířil počet drobných podnikatelů,který nabízejí výrobek s použitím mých nápadů. Jedná se například o stejný princip herních prvků, či vizuální kopírování systému (rozmístnění) "obrazu" (např.použití slunce, mraku, kytek domku a plotu dohromady s uvazovacími prvky). Zajímalo by mě, zda se mohu nějak bránit, případně co musím udělat, aby mi nebyli kradeny nápady. Děkuji. Olga

ODPOVĚĎ:
chcete-li zabránit kopírování svých nápadů, lze Vám v první řadě doporučit přestat užívat Creative commons. Tento systém je totiž určen pro autory, kteří volné šíření a využívání svých děl podporují; je založen primárně na umožnění volného užívání a kopírování autorských děl (za blíže specifikovaných podmínek) a pro autory, kteří chtějí naopak svá díla proti takovým zásahům chránit, se Creative commons nehodí. Tím, že jste u svých výrobků prezentovala příslušné piktogramy či jiný odkaz na konkrétní licenci Creative commons, jste dala souhlas každému, kdo bude Vaše výrobky používat, k volnému užívání, kopírování či komerčnímu využití (toto nemusí platit vždy) svých nápadů.

Pro ochranu svých nápadů můžete využít více nástrojů ochrany duševního vlastnictví:

1/ Ochrana dle autorského zákona:
Pokud lze Vaše výrobky podřadit pod některý z typů autorského díla dle § 2/1 autorského zákona, jsou Vaše práva k tomuto dílu výlučná a jakákoli dispozice s ním (zejména tedy kopírování) je možná pouze na základě licenční smlouvy.
Z tohoto pravidla existuje samozřejmě výjimka v podobě licence Creative commons, jejímž využitím jste poskytla licenci dle autorského zákona každému, kdo je oprávněn Vaše výrobky užívat. Prvním krokem pro ochranu Vašich výrobků dle autorského zákona tedy musí být skončení užívání licence Creative commons (viz výše).
V případě jakýchkoli zásahů do Vašich autorských práv se následně můžete domáhat náhrady vzniklé škody, navrácení do původního stavu, přiměřeného zadostiučinění, vyloučen není ani trestní postih toho, kdo Vaše výlučná autorská práva k dílu narušil.

2/ Ochrana dle zákona o užitných vzorech:
Na základě zákona o užitných vzorech můžete své výrobky chránit, pokud se jedná o technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná (§ 1); zároveň se nesmí jednat o pouhé vnější úpravy výrobků (§ 2 písm. b). Pro posouzení otázky, zda Vaše výrobky mohou být ve smyslu tohoto zákona chráněny jako užitné vzory, by bylo nutné znát řadu podrobností technického charakteru. Domnívám se však, že v případě didaktických kostek nebude intenzita novosti technického řešení jejich výroby dostatečná.

3/ Ochrana dle zákona o průmyslových vzorech:
Vaše výrobky jsou s největší pravděpodobností způsobilé k ochraně jako průmyslové vzory. Dle § 2 zákona o průmyslových vzorech se výrobkem rozumí též řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, přičemž tento zákon poskytuje ochranu vzhledu výrobku nebo jeho části, spočívajícím zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Pro ochranu Vašich výrobků jako průmyslových vzorů musí být samozřejmě splněna rovněž podmínka jejich novosti a individuální povahy.

4/ Ochrana dle zákona o ochranných známkách:
V tomto případě se jedná spíše o doplňkovou ochranu ochranné známky, kterou na svých výrobcích používáte (pokud je tomu tak) – jedná se zejména o jakékoli ztvárnění loga, obrázku, podpisu či autorské značky. Podmínkou pro zápis Vaší ochranné známky je její odlišitelnost a užívání přede dnem zápisu do rejstříku.

Pro všechny shora uvedené typy práv k duševnímu vlastnictví (s výjimkou ochrany dle autorského zákona) platí, že orgánem pověřeným jejich ochranou je Úřad průmyslového vlastnictví ( http://www.upv.cz/cs.html ), který vede příslušné rejstříky. Lze Vám proto doporučit tento úřad kontaktovat a informovat se o podmínkách a druzích ochrany Vašich výrobků. Ochrana dle autorského zákona je automatická a své výrobky nemusíte do žádného rejstříku zapisovat. V souvislosti s autorskou ochranou se můžete obrátit na kolektivního správce autorských práv ( http://www.osa.cz/ ) a informovat se, zda se jeho služby vztahují i na Vaše autorská díla.- Srážení výživného z podpory v nezaměstnanosti
- Srážení alimentů z podpory v nezaměstnanosti

Přítel měl určeno doplatit dluh na výživném do stanoveného termínu už před půl rokem. Dluh v termínu neuhradil. Následně dostal trestní příkaz, kde dostal 4 měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let za neplacení výživného. Píše se tam, že má v této době podle svých možností a schopností uhradit dluh na výživném a tak nyní pravidelně splácí z podpory, protože je nezaměstnaný. Některý měsíc poslal (kromě běžného výživného) splátku pár tisíc, někdy pár stovek. Teď mu bylo doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na dlužné výž. srážkami z podpory. Proti tomu se odvolal a uvedl, že dluh hradí splátkami podle svých možností, jak mu bylo uloženo. Navíc návrh byl podán před 2 měsíci a od té doby rovněž poslal pár splátek, celková dlužná částka by tedy měla být nižší. Výsledek odvolání zatím neví, ale podpora mu přišla už snížená o srážku. Může nyní opět zaslat splátku dluhu? Má tuhle platbu oznámit soudu a požadovat, aby tedy v usnesení, pokud bude odvolání zamítnuto, byla upravena dlužná částka? Je možné, že odvolací soud přihlédne ke snaze stále splácet z vlastní vůle? Děkuji. Sylvie

ODPOVĚĎ:
Lze předpokládat, že soud zohlední snahu uhradit dlužné výživné. Je nutné, aby soudu doložil všechny provedené platby a tím docílil snížení dlužné částky. Splátku může zaslat kdykoliv, bude se jednat o mimořádnou splátku dluhu.


- Ukončení pracovního poměru z důvodu získání invalidního důchodu ID
- Výpověď při získání invalidního důchodu ID
- Odstupné při získání invalidního důchodu a ukončení pracovního poměru

Prosím Vás o radu ohledně ukončení PP se zaměstnancem, který je v pracovní neschopnosti od 24.9.2010. Dnes mi oznámil, že mu byl přiznán invalidní důchod od 1.8.2011 a předložil Potvrzení o trvání DPN k 31.8. Jak správně ukončit jeho pracovní poměr? Protože firma se kvůli nedostatku zakázek dostala do platební neschopnosti, podalo představenstvo firmy jakožto dlužník dne 28.6.2011 návrh na zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční správce dosud nebyl krajským soudem jmenován. Do konce měsíce dubna 2011 byli propuštěni všichni zaměstnanci (60 lidí). Kdo má požádat o rozvázání pracovního poměru? Má být v v rozvázání pracovního poměru příp. ve výpovědi uveden důvod ukončení PP, tzn. ztráta způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání? Jakým způsobem se mu krátí dovolená? Zbývá mu nevybraná dovolená 30 dnů. Jak je to s odstupným? Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Na ukončení pracovního poměru se lze dohodnout - takže předložit dohodu (důvod k ukončení pracovního poměru jste uvedla). Je jedno kdo písemnost předloží. Odstupné náleží i při ukončení PP dohodou. Nicméně důvod, který uvádíte je v § 52 písm. e) zákoníku práce a za ten odstupné nepřísluší. Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena, nebo musí dojít k jejímu dočerpání (a následnému proplacení). Návrh na zahájení insolvenčního řízení obecně neznamená zproštění dlužníka k úhradě svých závazků, nicméně zaměstnance lze vyrozumět v tom smyslu, že pohledávku evidujete a bude uhrazena v rámci insolvence (jedná se o pohledávku postavenou naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tzn. že je jednou z nejdříve uspokojovaných).- Předběžné opatření na vydání odstupného od zaměstnavatele
- Hrozba krachu, konkurzu firmy a vyplacení odstupného
- Složení jistoty, jistiny u předběžného opatření na vydání odstupného

Budu podávat žalobou na vydání odstupného + návrh na předběžné opatření vyplacení odstupného.
Lze zažádat místo "předběžné opatření vyplacení odstupného" o "předběžné vydání odstupného"? Poptávám se takto z důvodů maximální možné jistoty a rychlosti vyplacení odstupného bez ohledu na vůli zaměstnavatele.
Pokud výše zmíněné není možné, potřebovala bych radu jak lze v našem právním systému zrychlit nebo uskutečnit vyplacení odstupného.
Takový způsob hledám z důvodu záměru firmy nevyplatit mi odstupné a také možného krachu firmy - chci se pojistit, aby vše proběhlo rychle. Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Návrh možný je, a to v níže uvedeném označení.
K žalobě připojte
"návrh na vydání předběžného opatření podle § 74 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "osř") - vyplacení odstupného podle § 67 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni výpovědi z pracovního poměru"
Na závěr návrhu doporučuji vložit, že podle § 75b odst. 3 písm. d) osř. nejste povinna složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením.- Hromadné propouštění a nárok na odstupné u výpovědi dohodou

Mám nyní ještě právo na odstupné? Ve firmě kde jsem pracoval došlo k hromadnému propouštění z důvodu ukončení provozu, všem zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné, jenom já výpověď nedostal, naskytla se mi nabídka práce jinde a tak protože mi nebyli ochotni říci co bude se mnou dále, byl jsem nucen přistoupit na dohodu podle § 49 o ukončení pracovního poměru dohodou, důvod odchodu zde uveden není.Důvod proč mě nedali výpověď byl ten,že v budově, kde jsem byl zaměstnán jako kuchař musejí zanechat provoz restaurace a dokud nenajdou pronájemce, sami výpověď mi nedají.(šlo o budovu Lázní III. v Karlových Varech, propuštěno bylo asi 30 zaměstnanců). Můj pracovní poměr skončil k 22 července po výběru zbytku dovolené , přičemž k ukončení provozu došlo již k 30 červnu. V zákoníku práce se píše, že v případě hromadného propouštění mají právo na odstupné i ti co v té samé době ukončili pracovní poměr dohodou.
Chtěl bych se proto zeptat, zda se to týká i mého případu a zda se dá ještě dodatečně nějakým způsobem odstupné ještě získat. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
K nároku na odstupné byste musel by Vaše dohoda musela být uzavřena v době 30 dnů před tím, než došlo k hromadnému propouštění. Musel by v dohodě být uveden důvod podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.
Ze zákoníku práce nevyplývá souvislost, kterou uvádíte ("v případě hromadného propouštění mají právo na odstupné i ti co v té samé době ukončili pracovní poměr dohodou") - v § 62 je pouze uvedeno, že za určitých podmínek se osoby, které ukončily pracovní poměr dohodou započítávají do počtu osob, které zákon vyžaduje k tomu, aby se o propouštění zaměstnanců dalo hovořit jako o hromadném.
Nárok na odstupné nesplňujete.


- Nárok na odstupné při převedení zaměstnance k novému zaměstnavateli

Chtěla jsem se zeptat. Pracuji na Úřadu práce ČR jako metodik státní sociální podpory. Jako metodici jsme zařazeni v 9.platové třídě. Nyní reorganizací se rozhodlo, že nebudou místa metodiků a od 1.8. (bude tato pracovní pozice metodiků zrušena) a budeme zařazeni do 8.platové třídy jako dávkoví specialisté. To samozřejmě znamená snížení platu a změnu pracovní náplně. Při přechodu z úřadu práce Tachov na úřad práce ČR jsme obdrželi písemné sdělení, že přecházíme pod nového zaměstnavatele za stejných podmínek jako pod bývalým zaměstnavatelem.
Dále přišla instrukce, že nám mají plošně snížit i platový stupeň a to každému o 2 platové stupně. Mají na to právo. Nastupovala jsem na úřad s platovým stupněm 0 a tudíž mám své stupně opravdu odpracované. Má úřad práce ČR právní možnost nás takto převézt? Jaká je možnost obrany, není nárok na nějaké odstupné? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Pakliže bylo Vaše místo zrušeno, tak máte nárok na ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a příslušné odstupné. Zaměstnavatel Vám nabídl převedení na jinou práci podle § 41 odst. 2 zákoníku práce, s převedením v tomto případě musíte souhlasit; pokud nebudete souhlasit, máte právo na ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost a odstupné.
Rozhodl-li se zaměstnavatel pracovní místa zrušit, není proti tomu obrany. Můžete dát podnět Inspekci práce, protože zrušení pracovních míst nebylo ve skutečnosti realizováno, jelikož počet pracovníků zůstal stejný.- Je možné pracovat na hlavní pracovní poměr u dvou zaměstnavatelů?
- Výpověď v době pracovní neschopnosti PN a odstupné
- Je možné v době pracovní neschopnosti ukončit pracovní poměr dohodou?

Jsem v pracovní neschopnosti, neboť na mne byl vyvíjen tlak zaměstnavatelem (bossing)- snižování mzdy, triviální úkoly, ignorace mé iniciativy, kreativity a invence, nařizování úkolů v rozporu s dobrými mravy i zákony ad.. Evidentně je snaha na mé místo dosadit příbuzného člověka zaměstnavatele. Před odchodem na nemocenskou mi současný zaměstnavatel chtěl dát okamžité zrušení pracovního poměru. Nyní jsem v situaci, kdy o mne projevil zájem jiný zaměstnavatel, nicméně ten požaduje, abych nastoupil ihned. Se současným zaměstnavatelem se však nejspíš nedohodnu na dohodě, neboť pro svoji aroganci bude trvat na tom, aby mi výpověď dal jako první on a nejlépe okamžitě. Existuje řešení, že bych nastoupil k novému zaměstnavateli, ihned podal výpověď u současného zaměstnavatele a dva měsíce byl současně zaměstnancem dvou zaměstnavatelů? Jak by se tato situace dala řešit ke spokojenosti všech tří? Je možné, aby zaměstnavatel dal okamžité zrušení pracovního poměru člověku, který se vrátil z nemocenské? Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Během nemocenské můžete ukončit pracovní poměr dohodou (pokud by byla uzavřena z důvodů, za které při výpovědi náleží odstupné, náleželo by Vám odstupné taktéž; pokud se Vás opravdu chce zaměstnavatel "zbavit", tak může být svolný na tuto formu rozvázání pracovního poměru přistoupit).
Nelze abyste byl zaměstnán fiktivně u dvou zaměstnavatelů (navíc jste v ochranné době pracovní neschopnosti, zaměstnavatel Vám výpověď dát nemůže).- Výpovědní lhůta u dohody o pracovní činnosti (DPČ)
- Odstupné při ukončení dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Dnes jsem v práci podepsal dodatek k dohodě o pracovní činnosti, který smlouvu prodlužuje na dobu neurčitou. A já se ptám, jakým způsobem by probíhalo, kdybych dostal od zaměstnavatele výpověď. Na internetu jsem zjistil, že u DPČ na dobu určitou je to 15 dní. Je to stejné i u DPČ na dobu neurčitou? Mám v případě DPČ na dobu neurčitou nárok na odstupné? Případně jiné výhody plynoucí z DPČ na dobu neurčitou? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Dohoda o poracovní činnosti DPČ lze dle § 76 zákoníku práce zrušit:
1/ dohodou účastníků ke sjednanému dni;
2/ jednostranně (t.j. výpovědí) z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku (není tedy rozhodné, zda je DPČ uzavřena na dobu určitou či neurčitou);
3/ v DPČ je možné zakotvit i okamžité zrušení DPČ. To však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 55 a § 56 zákoníku práce). Pokud takové ustanovení v DPČ obsaženo není, nelze DPČ s okamžitou platností zrušit.
Zaměstnanec a zaměstnavatel si samozřejmě mohou v DPČ sjednat i odlišné způsoby či podmínky zrušení DPČ.
Co se týče případného odstupného, § 77/1 písm. a) zákoníku práce stanoví, že na DPP a DPČ se ustanovení o odstupném nevztahují. Přestože ze zákona Vám tedy právo na odstupné nevzniká, není opět vyloučeno, abyste si odstupné se zaměstnavatelem sjednal dodatkem k DPČ.- Přikázání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci ve výpovědní lhůtě

Zkusím vypsat podstatná fakta. K 30.9.2011 jsem byla dle paragrafu 73 odst. 1 zákoníku práce odvolána z funkce vedoucí. Má funkce byla zrušena z důvodů organizačních změn. Dne 20.9.2011 mi bylo nabídnuto jíné pracovní zařazení, které jsem odmítla. Tím jsem se pro zaměstnavatele dle paragrafu 73 odst. 6 zákoníku práce stala nadbytečnou a byla mi dána dle paragrafu 52 písm. c) zákoníku práce výpověď. Můj pracovní poměr končí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby t.j. 30.11.2011. Po tuto dobu mi náleží dle paragrafu 208 zákoníku práce náhrada platu ve výši průměrného výdělku a následně dle paragrafu 67 a 73 odst. 6 věta poslední, 3 měsíční odstupné. Dne 24.10.2011 jsem od zaměstnavatele obdržela dopis kterým mi nařizuje čerpání dovolené za rok 2011.
Potřebuji vědět jestli mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené ve výše uvedené výpovědní lhůtě, když je moje místo zrušeno, nechodím do práce, nemám žádné další pracovní zařazení, nepodepsala jsem žádnou další pracovní smlouvu a zaměstnavatel mi nenařídil čerpat dovolenou ani v době, kdy bylo zřejmé, že mi bude dána výpověď, protože potřeboval abych do práce chodila.
V případě, že dospějete k názoru, že mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené, potřebovala bych poradit jak mám zareagovat na jeho určení čerpání dovolené. Zaměstnavatel mi nařídil čerpat dovolenou ve zbývajícím rozsahu, celkem 14 dní, přičemž já mám nevyčerpáno 16 dní a nerozumím ani nařízení čerpat 14 dní, když v zákoníku práce je, že zaměstnavatel může nařídit v celku 2 týdny, což je podle mého názoru 10 pracovních dní. Ivana

ODPOVĚĎ:

Je-li Vaše místo zrušeno ačkoliv jste ještě ve výpovědní lhůtě, tak
1) musíte dočerpat dovolenou (nebo se se zaměstnavatelem dohodnout na jejím proplacení) a to v plném rozsahu, který Vám zbývá
2) k odstupným platům Vám musí být vyplaceny 2 platy navíc za 2 měsíce ve výpovědní lhůtě, které jste neodpracovala

Pokud jste byla ochuzena na rozsahu dovolené, tak podle výplatních pásek si dny dovolené spočítejte a požadujte dočerpání dovolené v řádném rozsahu. Zmíněné 2 týdny "vcelku" jsou minimální výměrou, takže lze nařídit čerpání delší.- Refinancování hypotéky při rozvodu manželství
- Jak získat zpět vlastní peníze vložené do koupi pozemku a nemovitosti v manželství
- Splácení hypotéky po rozvodu manželství
- Smlouva o zúžení společného jmění manželů před rozvodem manželství

Rozvádíme se s manželem po čtyřletém manželství. Během manželství jsme si pořídili domek na hypotéku. Problémů je hned několik a týkají se vyrovnání – pozemek a stavbu nám zajišťoval můj tchán, kterému jsem bez smlouvy dala 2,3 milionu (z prodeje bytu, který byl v mém vlastnictví i před svatbou). Hypotéka i dům jsou teď psané na mne a na manžela, ale hypotéku splácím jen já ze svého platu – jakým způsobem se teď při vyrovnání našeho majetku mohu právně pojistit, abych získala zpět peníze do domu vložené a jak donutit manžela, aby vzal alespoň polovinu hypotéky na sebe? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě je nutné mít na paměti, že:
- veškerý majetek, získaný za trvání manželství je součástí společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňovaného domu a pozemku);
- při vypořádání společného jmění manželů jsou si manželé povinni vrátit vše, co bylo z výlučného vlastnictví jednoho manžela investováno do společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňované částky, která byla Vaším výlučným vlastnictvím a kterou jste do koupi nemovitostí vložila). V této souvislosti z Vašeho dotazu bohužel přesně nevyplývá, jakou roli sehrál při koupi nemovitostí Váš tchán, to však nic nemění na výše uvedeném. Vaše postavení je samozřejmě mírně znevýhodněno tím, že nemáte k dispozici žádné písemné potvrzení o vložení svých finančních prostředků do koupi nemovitosti, toto však můžete v případě sporu prokázat i výpisem z bankovního účtu či svědeckou výpovědí někoho, kdo o této transakci věděl;
- za veškeré závazky, vzniklé během manželství, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně a to i po zániku jejich společného jmění (toto se týká Vámi zmiňované hypotéky).

Nejschůdnější variantou, jak vypořádat vaše společné jmění manželů, je samozřejmě uzavření písemné dohody o vypořádání společného jmění manželů. Neboť je součástí vašeho společného jmění též nemovitost, nabude tato dohoda účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. V této dohodě se můžete se svým manželem domluvit prakticky jakkoli, např. tak, že nemovitosti přejdou do Vašeho vlastnictví s tím, že po manželovi nebudete požadovat vrácení Vámi vložených finančních prostředků. Ohledně placení hypotéky je možná jakákoli dohoda, kterou nebude věřitel (tedy banka) zkrácen na svých právech. Můžete tedy například sjednat, že jednotlivé splátky budete hradit na přeskáčku, t.j. Vy každou lichou a manžel každou sudou splátku. Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno, trvá i společné jmění manželů a skutečnost, že v současné době splácíte hypotéku pouze ze svého platu je v pořádku, neboť i Váš plat je součástí společného jmění manželů (platby tak nejdou z Vašeho výhradního vlastnictví, ale ze společného jmění).

Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno a společné jmění manželů tedy stále existuje, můžete také uzavřít smlouvu o zúžení společného jmění manželů, v níž se domluvíte jaký majetek a závazky připadnou Vám a jaké Vašemu manželovi. Tuto smlouvu je nutné uzavřít před notářem a bude-li jejím předmětem také zmiňovaná nemovitost, je nutné smlouvu vložit do katastru nemovitostí. Pokud by manžel odmítal na tuto smlouvu přistoupit, je možné, abyste se obrátila na soud s návrhem na zúžení společného jmění manželů. Toto zúžení však soud provede pouze ze závažných důvodů, které dle mého názoru nejsou ve Vašem případě splněny.

Pokud by nebyla dohoda s manželem možná, můžete se po rozvodu manželství obrátit na soud s návrhem na vypořádání společného jmění manželů. V tomto návrhu uvedete všechny rozhodné skutečnosti, tedy popíšete zejména Vaší současnou majetkovou situaci a majetkovou situaci bývalého manžela, označíte věci, které náleželi ke dni rozvodu manželství do společného jmění manželů a navrhnete, jak by měl soud rozhodnout. V návrhu rovněž uveďte, jak vysokou finanční částku jste vložila do koupě nemovitostí, popř. další důležité skutečnosti s příslušnými důkazy; můžete zmínit, že jste se pokusila uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění s bývalým manželem, ten že na ní však odmítl přistoupit.

Pokud výše uvedený návrh k soudu nepodáte ve lhůtě 3 let od skončení manželství, nastoupí tzv. zákonná domněnka o vypořádání společného jmění manželů, v jejímž důsledku připadnou každému z bývalých manželů do majetku ty movité věci, které k tomuto okamžiku pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užíval. Ostatní movité a všechny nemovité věci se stanou spoluvlastnictvím bývalých manželů, přičemž jejich spoluvlastnické podíly budou stejné. Tuto variantu Vám tedy rozhodně nelze doporučit.

Co se týče Vámi zmiňované hypotéky, nabízí se Vám několik možností řešení:
Nemovitosti můžete s manželem prodat a za utržené peníze hypotéku splatit, přičemž z výnosu prodeje byste mohla oddělit i částku, která odpovídá Vámi vloženým prostředkům.
Nemovitosti můžete prodat i s hypotékou, nový vlastník by se tak stal povinným splácet hypotéku místo vás. K tomuto je však zapotřebí souhlasu banky.
Hypotéku můžete rovněž tzv. refinancovat – jeden z vás si vezme úvěr, kterým hypotéku splatí a tento úvěr pak bude splácet sám. Tento krok je vhodné učinit až po zániku manželství.
Nabízí se vám také možnost tzv. vyvázání z hypotéky. K tomuto je zapotřebí předložit bance doklad o rozvodu manželství, popř. dohodu či rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů či dohodu či rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů s návrhem, že jeden z manželů/bývalých manželů bude ze smlouvy o hypotéce vyškrtnut a ke splátkám bude povinen pouze manžel druhý. Tento postup musí banka samozřejmě schválit, přičemž bude zkoumat zejména majetkovou situaci manžela, který je navrhován jako budoucí výhradní dlužník, aby se přesvědčila, že bude schopen hypotéku spolehlivě splácet.


- Žaloba na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení u věcného břemene
- Odstoupení od smlouvy o věcném břemeni
- Osoba oprávněná věcným břemenem za úplatu za něj neplatí
- Osoba s věcným břemenem překračujem práva věcného břemene
- Osoba s věcným břemenem neodvádí peněžní odměnu majiteli pozemku
- Náležitosti odstoupení od smlouvy o věcném břemeni
- Promlčecí lhůta škody vzniklé při užívání věcného břemene

Uzavřeli jsme smlouvu o věcném břemeni užívání pozemků pro provozování lyžařského vleku a provozování zimních sportů, zejména lyžování. Oprávněný z věcného práva se zavázal platit finanční náhradu v hotovosti nejpozději do konce každého kalendářního roku.
Bez dohody s námi si pronajímatel dělá parkovistě na části našeho pozemku, čímž ho devastuje, protože pozemek nesplňuje zákonem stanovené parametry pro parkoviště a navíc se po zimě ztratí, neuklidí a nedá pozemek do původního stavu.Nezaplatil nám nájem už asi 4 roky.
Můžeme odstoupit od smlouvy? Pokud ano, jak mám odstoupení textovat?
Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
v první řadě je nutné pročíst smlouvu, kterou jste s oprávněným z věcného břemene sepsali, zda zde není uvedeno nějaké speciální ustanovení o odstoupení. Pokud nikoli, můžete od smlouvy odstoupit z důvodu neplnění povinností dlužníka (§ 517/1 Občanského zákoníku). Před samotným odstoupením jste povinni vyzvat oprávněného z věcného břemene (ideálně písemně s doručenkou, přičemž jednu kopii výzvy si ponecháte) ke splnění jeho povinností, k čemuž mu stanovíte dodatečnou přiměřenou lhůtu. Nesplní-li oprávněný z věcného břemene své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, můžete od smlouvy odstoupit.
Neboť smlouvu jste uzavřeli v písemné formě, je nutné, aby i odstoupení od ní bylo písemné. V odstoupení je nezbytné specifikovat obě smluvní strany, smlouvu od níž má být odstoupeno (ve Vašem případě tedy smlouvu o zřízení věcného břemene) – lze především uvést, kdy byla smlouva uzavřena, popř. kdy na jejím základě došlo k zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí – a zejména je nutné v odstoupení jasně uvést, že hodláte od této smlouvy odstoupit z důvodu neplnění smluvních povinností oprávněného z věcného břemene (zde by se opět hodilo uvést, v čem toto neplnění spočívá). Můžete také zmínit, že byla z Vaší strany poskytnuta dodatečná lhůta, která však uplynula marně.
Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením oprávněnému z věcného břemene. Je tedy nutné zaslat mu odstoupení s doručenkou či mu ho předat osobně či jiným snadno prokazatelným způsobem. Tímto okamžikem smlouva zaniká. Pro výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí je pak zapotřebí předložit kopii odstoupení spolu s důkazem o doručení odstoupení oprávněnému z věcného břemene (k tomuto se ideálně hodí doručenka). Nelze však zaručit, že tyto dokumenty budou katastru nemovitostí postačovat. Pokud by katastr nemovitostí odmítl výmaz provést, je nutné obrátit se s tímto požadavkem na soud. Nejschůdnějším řešením by bylo samozřejmě sepsání souhlasného prohlášení mezi vámi a oprávněným z věcného břemene o tom, že na základě odstoupení od smlouvy s výmazem věcného břemene souhlasí – tuto variantu však nepředpokládám.
Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku – hledí se na ni tedy jako by nikdy nebyla uzavřena. Z tohoto důvodu si smluvní strany musí vrátit všechna vzájemně poskytnutá plnění. Oprávněnému z věcného břemene samozřejmě nic vracet nemusíte, neboť vám nic neposkytl. Od něho však můžete požadovat bezdůvodné obohacení, které získal tím, že jste na svém pozemku trpěli jeho činnost z právního důvodu, který odstoupením odpadl. Jelikož ve Vašem případě záleželo obohacení oprávněného z věcného břemene v trpění jeho činnosti, je nutné, abyste toto obohacení vyčíslili – nejsnazším a také nejobjektivnějším řešením je samozřejmě požadovat navrácení obohacení, které se rovná částce, kterou vám měl oprávněný z věcného břemene zaplatit.
Můžete se rovněž dožadovat náhrady škody, kterou vám oprávněný z věcného břemene na vašem pozemku způsobil.
Pro navrácení bezdůvodného obohacení i náhradu škody souhrnně platí, že je můžete požadovat (s příslušným vyčíslením) již v samotném odstoupení. Nebude-li na toto oprávněný z věcného břemene reagovat, musíte se obrátit s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody na soud (zde lze doporučit opatřit si maximum důkazů o vzniklé škodě – např. fotografie, svědecké výpovědi apod.).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu však podotýkám, že trvá-li Vámi nastíněná situace přibližně čtyři roky, je možné, že oprávněný z věcného břemene bude namítat promlčení vašeho práva na náhradu škody (to se dle § 106/1 Občanského zákoníku promlčuje za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá) – je tedy možné, že soud vám v případném sporu přizná náhradu škody jen v částečné výši (vše však záleží na tom, zda bude oprávněný z věcného břemene promlčení namítat či nikoli).


- Postup ručitele když dlužník přestane splácet půjčku
- Regres, regresní nárok ručitele na zaplacený dluh po dlužníkovi

Ručila jsem na úvěr ze stavebního spoření. Hlavní dlužník zaplatil pouze tři splátky a naprosto vědomě přestal splacet. Nemá žádné finanční problémy. Nyní, aby na néj nemohli exekutoři ad., tak vše jako např. nářadí, auto apod přepsal na firmu někoho jiného a uzavřel u notáře smlouvu, aby po úmrtí majitele firmy přešlo vše na něj a on o nic nepřišel. Nyní vystupuje jako zaměstnanec ředitele společnosti za 10.000 Kč hrubého. Dluh byl 223.000 Kč v době, kdy mu vypověděli smlouvu. Nyní je dluh 520.000 Kč a chtějí to po mě. Chápu, že to budu muset uhradit, ale zajímalo by mě, jak dluh vymoci po hlavním dlužníkovi. Zdali je možné na něj podat trestní oznámení pro podvod či bezdůvodné obohacení? Já díky této záležitosti nemohu mít ani rodinu a snažím se to splácet tak, abych to měla za pět let zapleceno. Děkuji za informaci a ochotu. Martina

ODPOVĚĎ:
Ručitel má ze zákona regresní nárok na zaplacení dluhu, který za dlužníka zaplatil. Máte tedy právo vymáhat tento dluh po dlužníkovi, a to i soudně. Doporučuji Vám tedy podat žalobu k soudu, aby nedošlo k promlčení tohoto jeho dluhu. Po pravomocném rozsudku budete moci dlužníka i exekuovat, např. srážkami ze mzdy.
Podnět policii dát můžete vždy. Je však otázka, zda je tento skutek prokazatelný jakožto trestný čin. To bude ale řešit Policie. Pokud se tedy domníváte, že byl trestný čin spáchán, obraťte se na Policii ČR.- Odstupné od insolvenčního správce (firma v konkurzu)
- Vyplacení odstupného úřadem práce
- Právo na odstupné u matky na mateřské dovolené, firma v insolvenci
- Firma v konkurzu a právo zaměstnance na mateřské dovolené na odstupné
- Odstupné u matky na mateřské dovolené - firma v konkurzu, insolvenci

V současné době jsem na rodičovské dovolené a firma, u které jsem před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala je od 5.5.2011 v insolvenčním řízení. Od 14.7.2011 je na firmu prohlášený konkurs. Měla bych nárok na odstupné, pokud bych ukončila pracovní poměr já, i když vím, že firma není schopná mi odstupné vyplatit?
Ale je tu možnost že odstupné za firmu, na kterou byl vyhlášen konkurs, mi vyplatí úřad práce, ale pouze ve lhůtě do 3 měsíců od zapsání firmy v insolvenčním rejstříku. Mám tuto informaci správnou? A jakým způsobem bych měla pracovní poměr ukončit.Případně mám teď počkat až mě kontaktuje konkursní správce? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
V případě, že podáte výpověď, nárok na odstupné nemáte, tento postup Vám tedy nedoporučuji. Na Něj byste měla nárok až, když byste dostala výpověď Vy. Ve Vašem případě je v tuto chvíli nejvhodnější postup obrátit se na insolvenčního správce Vašeho zaměstnavatele. Jeho kontaktní údaje zjistíte nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, který je na internetové adrese www.justice.cz. Údaje v tomto rejstříku jsou zdarma veřejně dostupné a aktuální.
Insolvenční správce Vašeho zaměstnavatele je povinen vypořádat všechny pracovněprávní vztahy namísto zaměstnavatele. Rozhodně tedy kontaktuje přímo insolvenčního správce, nebo úřad práce.


- Pronajímatel bytu nájemníkovi bezdůvodně vzal klíče od bytu
- Majitel vzal nájemníkovi bezdůvodně klíče od bytu, platí výpovědní lhůta?

Mám uzavřenou smlouvu s majitelem a ten mi 1.7. 2011 odebral klíče od bytu. Mohu z tohoto důvodu odstoupit od nájemní smlouvy, nebo musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, kterou mám ve smlouvě?
Důvod proč mi majitel vzal klíč od bytu neznám. Prostě za mnou přišel do práce, že chce klíče od bytu. Důvod mi neoznámil. František

ODPOVĚĎ:
Od smlouvy můžete odstoupit pro porušení smluvních podmínek (odebrání pronajaté věci a tedy nemožnost užívání) a nemusíte dodržovat výpovědní lhůtu (ta se vztahuje pouze k výpovědi).- Zaměstnavatel odmítl převzít pracovní výkaz pro mnoho odpracovaných hodin

Co můžu dělat když mi zaměstnavatel přeškrtá pracovní výkaz a vráti mi ho s tím, že dle zákonníku práce můžu pracovat jenom 6 dní za sebou a max. 12 hodin denně, nicméně na výkazku mívám dle skutečnosti 12 a více dní a některé dny i z 17 hodin prac dobou. Má smysl to někam někomu psát nebo si stěžovat? Můžu dát výpověď, to vím ale tak daleko zatím zajít nechci. Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Maximálně přípustná délka pracovní doby činí týdně 40 hodin, přičemž maximální délka pracovní směny činí 12 hodin. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně, maximálně pak 150 hodin ročně. Veškerou další práci, kterou po Vás zaměstnavatel vyžaduje, nemusíte vykonávat.
Pokud by Vás zaměstnavatel jakýmkoli způsobem za odmítnutí práce nad stanovený týdenní limit (včetně případných přesčasů) sankcionoval, můžete se obrátit na soud s žalobou (např. na určení neplatnosti sankce či na určení neplatnosti výpovědi). Nejste-li spokojen s poměry na pracovišti, můžete se také obrátit na inspekci práce (u místně příslušného pracovního úřadu), která je oprávněna u Vašeho zaměstnavatele provést kontrolu a případně ho i pokutovat.- Mobilní operátor neumožnil vrácení k původnímu tarifu i když to slíbil

V roce 2005 jsem podepsal smlouvu s Eurotelem na tarif bronz. Od začátku roku 2010 jsem byl neustále "bombardován" (telefonáty, dopisy a SMS) ze strany O2 za účelem změny tarifu. V červenci 2010 mi společnost O2 nabídla, možnost přejití na nový tarif na 3 měsíční na zkoušku. S těmito podmínkami jsem telefonicky souhlasil.
Po třech měsících jsem O2 zavolal, sdělil jsem jim, že bych se rád vrátil k původnímu tarifu bronz. Návrat k původnímu tarifu mi nebyl umožněn, neboť O2 už tento tarif již nenabízí. Změnou tarifu mi však na telefonním čísle vznikla tarifní dotace.
Ke změně tarifu neexistuje žádná písemná dohoda. Všechny smlouvy, které jsem v létě 2010 od O2 dostal, jsem nepodepsal, neboť jsem s nimi nesouhlasil.
Na konci listopadu 2010 jsem se přestěhoval do zahraničí. A při první cestě do Česka v březnu 2011 jsem zažádal o zrušení tarifní dotace a telefonního čísla bez jakékoliv sankce z důvodu přestěhovaní se do zahraničí a z nepožadované změny tarifu.
Žádost o zrušení byla na konci března 2011 zamítnuta z důvodu tarifní dotace.
Rád bych zrušil smlouvu u O2, neboť se cítím od společnosti O2 podveden. Tarif platím dál, služby nevyužívám. Nevím co dál. Za návrh řešení předem děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Každou smlouvu je možné vypovědět (a to i bez udání důvodů). Přečtete si důkladně svou původní smlouvu a obchodní podmínky společnosti a smlouvu obyčejně vypovězte v dané výpovědní lhůtě. Pokud mohu doporučit, nechte výpověď sepsat advokátem (hlavička advokátní kanceláře vytváří určitý nátlak). Každý smluvní vztah musí být ukončitelný. Vypovězení smlouvy obvykle nelze sankcionovat, protože by byl sankcionovaný výkon práv (nicméně může být po Vás vyžadován odůvodněný poplatek, který by byl zjistitelný z obchodních podmínek).


- Neplatnost smlouvy uzavřené alkoholikem
- Neplatnost smlouvy uzavřené osobou s Alzheimerovou chorobou
- Neplatnost kupní smlouvy uzavřené duševně nemocnou osobou

Otec je 40 let alkoholik, zjistil, že má alzheimera, je zmatený, cokoliv vyřídit potřebuje vše několikrát vysvětlit. Po požití alkoholu se chová nevypočitatelně, někdy je agresivní, vyhrožuje rodině zabitím. Jindy se chová jako naprosto zdravý člověk. Začal urychleně prodávat dům po rodičích, utratil za rok přes 130 000 Kč z ukončeného spoření, prý neví kde ty peníze jsou, bohužel je i spoluvlastníkem bytu ve kterém žijeme - otec, matka , syn. Jak je možné, že člověk s alzheimerovou demencí může prodávat domy a brát si půjčky? Jak tuto situaci máme řešit? Jaký zvolit postup? O své nemoci věděl i při prodeji domu. Je smlouva platná? Je legální aby člověk s demencí uzavíral kupní smlouvu? Petr

ODPOVĚĎ:
Obecně řečeno je přípustné, aby i takto postižený člověk uzavíral smlouvy, bral si půjčky apod.
Ve vašem případě je však možné, abyste se domáhali neplatnosti takto uzavřených smluv. Dle § 38/2 Občanského zákoníku je neplatný právní úkon (zde tedy uzavření smlouvy) osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. Pokud tedy podáte žalobu na určení neplatnosti smlouvy k soudu, budete muset prokázat, že Váš otec v době uzavírání předmětných smluv jednal v duševní poruše, jejíž intenzita byla taková, že jej činila neschopným pro tento právní úkon. K tomuto je samozřejmě nejvhodnější nechat si vypracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie, popř. si opatřit další důkazy (lékařské zprávy, svědecké výpovědi apod.).
Druhým krokem, který je nutné co nejdříve učinit, je podání žaloby k soudu, v níž se budete dožadovat zbavení Vašeho otce způsobilosti k právním úkonům či alespoň omezení jeho způsobilosti k právním úkonům. Můžete se především domáhat toho, aby byl Váš otec zbaven způsobilosti k nakládání s penězi a v dispozici s movitým či nemovitým majetkem (lze rovněž omezit nad určitou částku).
- Reklamace kuchyňské linky

Jak postupovat při nespokojenosti ke zhotovené zakázce. V loňském roce jsme si vybrali firmičku ke zhotovení kuchyňské linky (lépe řečeno živnostníka). Dali jsme zálohu a plánek kuchyně ve 3D. Neměli jsme žádnou smlouvu o provedné prácí. Vše proběhlo ústně. Je tomu již rok a kuchyň nám sice stojí v kuchyni, ale s výsledkem nejsme vůbec spokojeni.
Celá se nám rozpadá a vzhled je také odlišný, než jsme si předtavovali. vše jsme zaplatili (100 tis) a následně jsme chtěli doklad o zaplacení a přidaly se k tomu drobnosti,  které jsme na kuchyni objevili.
Reakce ze strany stolaře co nám kuchyň vyrobil, jsou otřesné. Vypnutý mobil a doklad už nám nevydal. Máme jednoho svědka, který byl u předávání peněz. Požadovali jsme opravu kuchyňské linky , nebo vrácení části peněz, za které bychom si opravu uhradili.  Děkujeme, Petra

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nemáte žádný smluvní podklad, je Vaše situace poměrně zásadně ztížená.
Pokud máte nějaký důkazní materiál (doklady, výpisy) - cokoliv, co by prokazovalo, že zhotovitelem byl daný živnostník; a kuchyň je zcela zřetelně špatně zhotovená (a teď nejde o Vaše představy o designu, ty půjde stěží prokázat), ale spíše o nedostatečné zhotovení základní funkčnosti, můžete podat žalobu na soud na vrácení části ceny díla, a to v rozsahu potřebnosti oprav (např. 50%) Je třeba abyste měli i k dispozici upozornění zhotovitele na vady (třeba i mailové) a požadavek na jejich odstranění. Bude tak Vaše pozice v soudním sporu lepší.


- Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví

Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví? Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady nákladů je v tomto případě složitá. Zrušení spoluvlastnictví je stejné jako každý jiný spor, takže obecně řečeno platí ten kdo prohrál.
Nicméně navrhovatel (žalobce) může do návrhu napsat, že navrhuje, aby soud nikomu nepřiznával náhradu nákladů (tzn. že si vzájemně nic platit nebudou a je jedno, zda žaloba byla úspěšná) a poplatky za úkony spojené se soudním řízení ve smyslu zákona č. 549/1991 Sb. ponesou obě strany rovným dílem.

Pokud návrh podají všichni spoluvlastníci, tak se budou o soudní výlohy dělit (ale to se děje výjimečně, většinou nejsou všichni za jedno co se zrušení spoluvlastnictví týče).

Těžko říci, zda soud kývne na takovou konstrukci - může vyhovět návrhu protistrany, která bude navrhovat jiné řešení úhrady nákladů.


- Je lepší stanovit ve smlouvě smluvní pokutu za každý den nebo měsíc

Ve smlouvě o dílo má zhotovitel stanovenou smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla za každý kalendářní měsíc prodlení s dokončením a předáním domu.
Další článek mu ukládá mě k převzetí vyzvat nejméně 15dní před dnem předání. Dnes jsem obdržela výzvu datovanou 16.6.2011 k převzetí domu dne 30.6.2011. Protože při dodržení výzvy nejméně 15dní předem mi předávka domu vychází na 1. 7. 2011 a ne 30.6.2011 obávám se (vzhledem k předchozím špatným zkušenostem se zhotovitelem), zda to není tah ze strany zhotovitele jak se vyhnout úhradě penále za měsíc červen. Je má obava oprávněná?
A kdy bych měla svůj nárok na penále uplatnit? V den převzetí domu tzn. musím zapsat přesnou výši penále do předávacího protokolu anebo stačí nárok uplatnit při obdržení konečné faktury? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je stanovena poměrně nejasnou formulací „za každý kalendářní měsíc“ nikoliv za každý den prodlení či za každý započatý kalendářní měsíc, doporučila bych Vám poskytnout součinnost a dílo převzít. Může být pravděpodobné, že se zhotovitel přepočítal a započítal i den, kdy výzvu vyhotovil. Další věc je, od kdy se počítá oněch 15 dnů, zda od vyhotovení výzvy, od jejího podání na poštu, od okamžiku, kdy se s ní objednatel seznámil či mu byla doručena apod. Pokud toto není ve smlouvě určeno, tak se můžete dostat do naprosto zbytečného sporu, který by na Vaší straně mohl vyvrcholit i tím, že byste Vy byla v prodlení s převzetím díla. Takže pokud můžete dílo převzít, tak jej převezměte.


- Zahrnutí práce o víkendu do týdenního úvazku
- Kdy se platí za práci o víkendu příplatek 10% a kdy 25%

Může být práce v sobotu zahrnuta do celkového 40 hodinového úvazku? Myslím, že by měla být placena + 25% hodinové mzdy. Sobotní směna je 4 hodinová. Jak je to potom s dovolenou, musím si ji vybírat i na sobotu? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
O rozvržení pracovní doby - na 6 dnů v týdnu - rozhoduje zaměstnavatel, tudíž je takové rozvržení možné pokud je taková pracovní doba pravidelná, tak se 4 sobotní hodiny počítají do 40 hodinového měsíčního úvazku a pak podle § 118 zákoníku práce přísluší za práci v sobotu a v neděli příplatek ve výši 10% průměrné mzdy (není-li v kolektivní smlouvě sjednána jiná výše).
Pokud je sobotní práce nad rámec pracovní doby (tedy 40 hodin je odpracováno ve standardním pracovním týdnu), pak je sobotní práce přesčas a náleží na něj mzda a 25% příplatek.


- Peněžitá podpora v mateřství u přímé adopce
- Přímá adopce a nárok na dávky na peněžitou podporu v mateřství

Jsme bezdětný pár a dohodli jsem se s mojí neteří, že donosí a v lednu porodí nechtěné dítě, které převezmeme do péče formou přímé adopce. Víme, že budeme muset čekat na rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, než budeme mít nárok na peněžitou podporu v mateřství. Ráda bych se ale zeptala jestli bude vyplacena PPM také zpětně, pokud soud rozhodne třeba po 6 nebo více měsících od narození a předání dítěte. Nebo zda bude možné žádat nějaké finanční prostředky na přechodnou dobu do čerpání PPM. Děkuji, Markéta

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM je zapotřebí splnit následující podmínky: být během uplynulých dvou let před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče nemocensky pojištěná (zaměstnaná) po dobu alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která trvá nejdéle 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Pokud bylo poslední zaměstnání kratší než 180 dní, odpovídá délka ochranné lhůty délce tohoto zaměstnání. Pokud tyto podmínky splníte, budete mít nárok čerpat PPM ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci, po dobu 22 týdnů. Během čerpání PPM si pak můžete zažádat o rodičovský příspěvek a zvolit jeho variantu.


- Kdy vzniká nárok na dávky pěstounské péče

Před rokem byli mě a mojí ženě svěřeni soudem do peče dva vnuci ktere odložili rodiče. Za tuto dobu neprojevili rodiče o děti žadný zájem, ani jednou nezaplatili výživné. Otec je v současné době ve vazbě (jinak bezdomovec) pobyt matky dětí nám není znám. Zajímalo by nás, jaké jsou naše další možnosti - pěstounska peče nebo jiné možnosti. Děkuji. Vilém

ODPOVĚĎ:
Pokud soud svěří vnuky do Vaší pěstounské péče, mohl byste mít při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 117/1995 o státní sociální podpoře nárok na dávky pěstounské péče. Konkrétně se jedná o následující dávky:
- příspěvek při převzetí dítěte
- odměna pěstouna
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Bližší informace o těchto dávkách a podmínkách jejich získání Vám poskytnou na tzv. kontaktním místě státní sociální podpory na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. V elektronické podobě je můžete najít na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/140- Je potřebný souhlas družstva s přihlášením trvalého bydliště?
- Výpovědní lhůta u podnájmu
- Nárok na náhradní byt při zrušení podnájmu

Máme s manželkou družstevní byt, kde jsme hlášení k trvalému pobytu. Jelikož jsem zdědil po rodičích rodinný domek, přenechal jsem byt k užívání jednomu ze svých synů,který tam bydlel s družkou a mají spolu dvojčata,tedy naše vnoučata. A proto jsme se s manželkou odstěhovali do domku a nechali k užívání byt synovi. Nyní syn družku opustil,tak jsme se s ní a se souhlasem družstva domluvili a uzavřeli podnájemní smlouvu na dobu neurčitou na další užívání zmíněného bytu. Jelikož je matka našich vnuků ve finanční tísni, neboť není zatím soudem stanoveno výživné, chtěla požádat příslušný úřad o příspěvek na bydlení. Bylo jí sděleno, že může příspěvek dostat za podmínek, že má platnou podnájemní smlouvu, potvrzení od sousedů, že tam náš syn (její druh) již delší dobu nebydlí a ona tam musí mít trvalé bydliště.Současné trvalé bydliště má matka našich vnoučat (podnájemnice) u svého otce. Zajímalo by mě zda při změně současného trvalého bydliště na nové musí s tím souhlasit i družstvo a zda při ukončení podnájemní smlouvy, musím jí obstarat náhradní bydlení nebo nikoliv. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
K nahlášení trvalého bydliště Vaší „snachy“ v příslušném družstevním bytě nepotřebujete souhlas družstva, ale musíte to příslušnému družstvu oznámit.
Podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě ne kratší než tři měsíce a po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na náhradní podnájem. Podnájem nepožívá stejné ochrany jako nájem.


- Úhrada dluhu jednatelem společnosti s ručením omezeným
- Povinnost úhrady dluhu jednatelem spol. s r. o.
- Právo na náhradu škody kvůli špatné práci účetní

Od června 2005 spol. s r.o. nevykonává žádnou činnost. Jsem jediný jednatel. V roce 2003 firma neuhradila částku za pojištění ve výši 1500,-Kč, naše účetní nás neupozornila na dluh. V roce 2006 poslali upomínku na adresu firmy, ale v té době jsem byl delší dobu mimo území ČR. V prosince 2010 přišli na mou soukromou adresu exekutoři a požadují, abych za firmu dluh uhradil. V současné době se jedná o částku cca 25.000,- Kč. Právník mi poradil, že je lepší dluh uhradit. Poslal návrh, že budu dluh splácet jako fyzická osoba a ne jako jednatel firmy. Právník mi poradil dluh uhradit (abych v budoucnu neměl problémy se zabavením osobního ne firemního majetku). Podotýkám, že firma nedisponuje žádným hmotným ani nehmotných majetkem.
Sdělte mi, prosím, na základě jakého zákona jsem povinen dluh uhradit. Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Jako jednatel jste podle obchodního zákoníku odpovědný za obchodní vedení společnosti. O tom, že byste dlužnou částku měl splatit jako fyzická osoba nikoliv firma Vaším prostřednictvím lze polemizovat – nicméně jde pouze o formální stránku věci, protože jako jednatel jste o společnost měl pečovat s péčí řádného hospodáře, takže odpovědnost za vzniklý závazek, jde za Vámi jako za jednatelem. To v jakém stavu firma je, není relevantní.
Tím, že škoda vznikla chybou účetní, byste se mohl domáhat náhrady škody, nicméně právo na náhradu škody je promlčené kvůli času, který uběhl marně, a pokud by účetní (či účetní firma) neplnila dobrovolně a promlčení namítla, nelze proti ní dále postupovat.


- Existuje povinnost připojit se na kanalizaci vybudované obcí?

V obci byla vybudována hloubková kanalizace. Všichni občané se museli na hloubkovou kanalizace připojit. Já mám v této obci autoservis, ale k hloubkové kanalizaci mě nikdo nepřipojil ani nevyzval. Který zákon tuto věc upravuje? Kam se obrátit? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ze zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2011) nevyplývá povinnost připojit se ke kanalizaci, nýbrž možnost tak učinit. Obecní úřad Vás může vyzvat k připojení a záleží na Vaší volbě, jak vyřešíte odvádění odpadních vod. Volba vyplývá z toho, že přípojku byste si musel zřídit na vlastní náklady.- Zveřejnění fotografií bez souhlasu fotografovaného
- Jak donutit webmastera aby smazal mé fotografie
- Jak přinutit správce webu aby smazal intimní fotografie
- Předběžné opatření na smazání fotografií a textů o osobě

Jak se můžu bránit, když někdo zveřejní bez mého souhlasu mé fotografie nebo nějaké jiné materiály (texty), které mne poškozují, uráží a kompromitují mne. Lenka

ODPOVĚĎ:
Odůvodněnou žádostí požádejte o odstranění provozovatele stránky, měli by vyhovět. Neuspějete-li, braňte se soudně žalobou na ochranu osobnosti. Domáhejte se předběžného opatření, aby materiály byly odstraněny co nejdříve. Můžete rovněž žádat přiměřené zadostiučinění, omluvu nebo peněžitou kompenzaci. Uplatňovat u soudu se dá i škoda, jež vám z jednání dotyčné osoby vznikla, v praxi je však prokazování skutečné škody v takových případech velmi obtížné.

- Reklamace kočky s vrozenou vadou určené pro chov
- Vrozená vada kočky a reklamace její koupě
- Právo na slevu z ceny kočky při vrozené vadě
- Právo na vrácení kupní ceny při vrozené vadě u kočky pro chov
- Kdo platí náklady k uplatnění reklamace (posudek soudního znalce)
- Kdo zaplatí posudek soudního znalce při reklamaci
- Ostoupení od kupní smlouvy na zvíře

Před půl rokem jsme si koupili čistokrevnou britskou kočku smluuně určenou pro chov a výstavy. Po třech dnech od převzetí z chovné stanice jsme zjistili, že má vadu oka. Po mnoha veterinárních vyšetřeních jsme byli odkázáni na předního veterinárního očního experta, který ve znaleckém posudku konstatoval, že kočka má vrozenou dědičnou vadu oka vylučující chovnost. Kočku jsme reklamovali během prvního měsíce po koupi, avšak zvykli jsme si na ni a nechceme ji vracet. Prodávající ji též nechce převzít zpět. Za různá vyšetření a expertní posudek jsme zaplatili přes 10.000 Kč. Jak máme nyní dále postupovat, když si kočku chceme nechat, ale zároveň ji nemůžeme vystavovat, jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě? Daniel

ODPOVĚĎ:
Jelikož se dědičná vada vyskytla v prvních 6 měsících ode dne převzeti věci (zvířata jsou v ČR považována za věc), jedná se o rozpor s kupní smlouvou; tuto genetickou vadu byste však bez obtíží prokázali po celou záruční dobu. V daném případě nepříchází v úvahu ani výměna kus za kus ani oprava věci. Tudíž můžete jednak od smlouvy odstoupit, což nemáte v úmyslu, a jednak požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřená sleva by měla představovat rozdíl mezi hodnotou kočky určené pro chov/výstavy a kočkou určenou jako domácího mazlíčka. Co se týče nákladů vynaložených na veterinární vyšetřění a veterinární posudek, jedná se o náklady nutné k uplatněni reklamace. Tyto náklady je vám prodávající povinen uhradit.- Hmotná odpovědnost u prodavačky která nezajistila zboží
- Odepsání daně z přidané hodnoty u manka
- Může majitel obchodu žádat úhradu manka po prodavačce s hmotnou odpovědností?

Jsem prodavačka s hmotnou zodpovědností. Zapomněla jsem zabezpečit zboží a když jsem obsluhovala jiného zákazníka, bylo to zboží odcizeno. Tento čin je zaznamenán na kamerách prodejny. Nákupní částka přesahuje 5000 Kč Zaměstnavatel to neohlásil na Polícii. Strhne mi tuto částku + DPH z platu. Já jsem se však dozvědela o možnosti že když to nahlási na policii a dají mu potvrzení, tak si to může odepsat z daní. Je to tak? Eleonora

ODPOVĚĎ:
Podle § 25 zákona o dani z příjmu se manka nepočítají jako daňově uznatelný výdaj. Nicméně zaměstnavatel si může odepsat daň z přidané hodnoty, kterou zaplatil při nákupu zboží (jednoduše řečeno), protože se neuskutečnilo dodání zboží ve smyslu § 13 zákona o dani z přidané hodnoty. K tomu pro správce daně potřebuje protokol od policie. Tento postup ovšem zaměstnavatel splnit nemusí a může manko dát Vám celé k úhradě.


- Náležitosti dohody o splátkách, splácení dluhu
- Výše smluvní sankce u dluhu - fixní nebo procentuální
- Co znamená ztráta výhody splátek
- Jak vysoký je soudní poplatek při vymáhání dluhu

Syn mi dluží asi 600tisíc. Dlužní smlouvy mi průběžně podepisuje, co by v té smlouvě mělo být vše zakotveno,aby byla právně platná? Máme dohodnuté splátky 15.000 Kč měsíční splátce. Jaké by tam měly být sankce pokud by pravidelně neplatil, včetně toho jestli mám nárok na nějaké úroky z prodlení, nebo snižoval měsíční částku k placení? Vím, že nastaly nějaké změny směrem k dlužníkům i věřitelům. Kolik bych prosím musel zaplatit soudu k zahájení řízení? Myslím z té částky 600.000 Kč? Jak postupuje prosím soud z hlediska časové návratnosti těchto poplatků, kdy bych je dostal zpátky? Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Místo opakovaných smluv o půjčkách synovi nechte podepsat uznání dluhu co do důvodu a výše. Smlouvy o půjčkách mohou být přílohou tohoto uznání dluhu. K uznání dluhu můžete připojit dohodu o splácení dluhu.
Jedná se o úkon neformální - tedy nemá přesné vymezení v zákoně a jeho obsah lze spíše doporučit. Je vhodné, aby byly dostatečně identifikovaní účastníci; výše závazku; způsob a  forma splácení; datum splatnosti splátek; smluvní sankce (buď ji můžete stanovit jako smluvní pokutu - fixní částku nebo procentuální částku - např. v tomto případě doporučuji max. 0,001% ze splátky za den prodlení se splátkou; anebo bez bližšího určení sankcí pouze s odkazem na zákonné úroky z prodlení - následně se počítají podle dnů prodlení a sazby vyhlášené ČNB). Nároky na sankce máte vždy - a to z dlužné částky (splátky) v případě prodlení se splácením dluhu (a to i v případě částečné úhrady splátky).
Do dohody o formě splácení doporučuji zakotvit i ztrátu výhody splátek - to znamená,že nezaplacením jedné splátky včas a řádně se celý dluh zesplatňuje a je celý (resp. ve zbývající výši) vymahatelný soudem.
Návrh na vydání platebního rozkazu (nebo žaloba na zaplacení částky) musí být okolkována ve výši 5% z vymáhané částky.
Soud poplatek nevrací - v rámci rozhodnutí o nákladech řízení může (uplatníte-li nárok na náhradu) straně, která ve sporu prohrála, uložit nahradit jejich výši straně vítězné.


- Je možná exekuce v místě podnikání (bydliště rodičů)?
- Může exekutor zabavit movitý majetek v místě bydliště rodičů (místo podnikání syna)

V roce 2004 vznikl dluh z podnikání mému bratrovi. V té době měl místo podnikání uvedeno u rodičů (trvalé bydliště měl jinde). V květnu 2011 si konečně přepsal místo podníkání na adresu trv. bydliště. Může být provedená exekuce majetku na adrese rodičů, když se na této adrese nezdržuje ani nemá trv. bydliště? Chtěl bych upřesnit, že bratr má soudně uznanou pohledávku. Může exekutor provést zabavení majetku u rodičů, když tam bratr nemá trv. bydliště (víc jak 10 let) ani se tam nezdržuje (jen měl na této adrese místo podnikání, místo podnikání přepsal po urgenci rodičů cca v 5/2011). Exekutor vyhrožuje, že v době vzniku pohledávky měl bratr místo podnikání u rodičů, proto může nyní majetek v rodinném domě rodičů zabavit.Doklady na věci rodiče nemají. Můžu nějak pomoct rodičům (notářský soupis majetku, fotografie majetku ...)? Děkuji za odpověď. Samuel

ODPOVĚĎ:
S tvrzením exekutora nelze rozhodně souhlasit. Ve Vašem případě je nutné vědět, zda se jedná o soudní výkon rozhodnutí či byl případ předán tzv. soukromému exekutorovi.
Obecně však platí, že vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn provést prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; resp. každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného (§ 325a a § 325b Občanského soudního řádu, resp. § 69 exekutorského řádu). Z výše citovaného lze tedy dovodit, že exekutor se musí primárně řídit aktuální situací, tedy vycházet z toho, kde má Váš bratr trvalý pobyt, resp. místo podnikání v současnosti.
Ke vstupu do domu Vašich rodičů by byl exekutor oprávněn pouze v případě, že by zde měl Váš bratr „svou místnost“ nebo by existoval důvodný předpoklad, že zde přechovává své věci. Pokud by z tohoto důvodu došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, je nutné mít na paměti, že exekutor je oprávněn sepsat (t.j. následně zabavit) věci Vašeho bratra (pokud se vůbec nějaké v domě Vašich rodičů nacházejí) jen v případě, že Vaši rodiče zároveň udělí souhlas k jejich vydání (tento souhlas, resp. nesouhlas lze tedy použít i v případě, kdy by se exekutor domníval, že Vašemu bratrovi náleží i některá věc Vašich rodičů, viz § 326/2 Občanského soudního řádu).
Pokud by došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, lze rozhodně doporučit pořízení videozáznamu průběhu celé exekuce (na začátku záznamu je nutné se exekutora dotázat, zda s tímto souhlasí – již tento dotaz a exekutorovu odpověď je dobré natočit); k exekuci je vhodné přizvat třetí osobu jako svědka a vyžádat si, aby tato podepsala protokol o provedení exekuce. O jakékoli věci, která patří Vašim rodičům a exekutor by jí chtěl zahrnout do soupisu, namítejte, že tato Vašemu bratrovi nenáleží a opět trvejte na řádném zaprotokolování vašich námitek.
Pokud by exekutor i přesto zařadil do soupisu věcí i majetek Vašich rodičů:
-    lze dle § 68 ex. řádu, podat k tomuto exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh je možné podat do 30-ti dnů ode dne, kdy se navrhovatel (zde Vaši rodiče) dozvěděl o soupisu věci (o návrhu je exekutor povinen rozhodnout ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení). Tento postup lze použít pouze v případě, že exekuci provádí tzv. soukromý exekutor.
-    především lze dle § 267 Občanského soudního řádu podat tzv. vylučovací žalobu. Tuto je nutné podat k místně příslušnému obvodnímu soudu, u něhož exekuční řízení probíhá, na straně žalobců by vystupovali Vaši rodiče, na straně žalovaného oprávněný (tedy věřitel Vašeho bratra). V této žalobě je nutné přesně vymezit exekuční řízení, v němž byla Vašim rodičům neoprávněně zabavena věc (např. uvedením spisové značky, jména exekutora apod.) a tuto věc identifikovat. Nemají-li Vaši rodiče k prokázání svého vlastnického práva k věcem žádné listinné důkazy (stvrzenky apod.) je samozřejmě možné použít např. svědeckou výpověď toho, kdo má o jejich vlastnictví k těmto věcem povědomí. Je bohužel možné, že i přes podání této žaloby exekutor věc Vašich rodičů prodá v dražbě. Pro předejití této situace je možné exekutorovi po podání vylučovací žaloby zaslat její kopii s upozorněním, že v případě, že soud shledá neoprávněnost zabavení věci, budou Vaši rodiče na exekutorovi vymáhat náhradu škody. Tento postup je možné použít v případě soudně vedené exekuce i exekuce vedené soukromým exekutorem (v tomto případě však poté, co uplatníte námitku dle předchozí odrážky).
V případě nevhodného postupu exekutora je možné dát podnět k přezkumu postupu exekutora Exekutorskou komorou ČR či se obrátit na předsedu příslušného soudu, u něhož exekuční řízení probíhá.- Přepis nájemní smlouvy z matky na syna
- Změna nájemní smlouvy v osobě nájemce

Je mi 58 roků,a žiji ve společné domácnosti s matkou 86 let v nájemním bytě 14 roků,vlastník je MČ-Praha 4. Nájemní smlouva je psaná na matku. Lze přepsat nájemní smlouvu na mně - syna? A jak? Nevlastním jiný byt. Děkuji, Olin

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné kontaktovat pronajímatele a navrhnout mu změnu nájemní smlouvy v osobě nájemce. Toto můžete učinit jakýmkoli způsobem, t.j. telefonicky, osobní návštěvou či prostřednictvím dopisu, jehož jednu kopii si ponecháte (tento způsob lze samozřejmě doporučit). V návrhu na změnu nájemní smlouvy uveďte rozhodné skutečnosti (tedy zejména délku svého užívání tohoto bytu, skutečnost, že zde máte veden trvalý pobyt, že sdílíte s nájemnicí společnou domácnost a že nevlastníte jiný byt či nemovitost). Dále je vhodné v návrhu nastínit Vaše finanční možnosti (aby mohl pronajímatel posoudit, zda budete eventuálně schopen platit řádně nájemné), doložit výpis z tr. rejstříku či prostřednictvím čestného prohlášení vyslovit svou bezdlužnost (tedy osvědčit, že proti Vám není vedena žádná exekuce či se nenacházíte v insolvenčním řízení). Návrh samozřejmě podejte s Vaší matkou společně, ke změně v osobě nájemce bez jeho vědomí dojít nemůže. Je však nutné připomenout, že právní nárok na změnu nájemní smlouvy tímto způsobem nemáte a pokud pronajímatel Vašemu návrhu nevyhoví, nelze se proti takovému rozhodnutí nijak odvolat.

Neboť předpokládám, že Váš dotaz směřuje především k zajištění Vašeho bydlení po úmrtí Vaší matky, připomínám, že dle § 706/1 Občanského zákoníku přechází nájem bytu po úmrtí nájemce na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. K přechodu nájmu bytu dochází ze zákona (tedy automaticky) a ve Vašem případě k tomuto není zapotřebí ani souhlasu pronajímatele. Nutno však pamatovat na skutečnost, že takto přešlý nájem skončí nejpozději po dvou letech od přechodu (§ 706/2 Občanského zákoníku). V nájemní smlouvě však může nový nájemce s pronajímatelem sjednat i něco jiného (např. prodloužit nájem na dobu neurčitou).- Výše pokuty u leasingové smlouvy podepsaná podle Občanského nebo Obchodního zákoníku
- Neplatnost právního úkonu v rozporu s dobrými mravy
- Jak se bránit když leasingová společnost udělí nepřiměřenou pokutu za opoždění splátky
- Opoždění splátky a nepřiměřená pokuta od leasingové společnosti
- Vysoká pokuta za nezaplacení splátky a žaloba pro rozpor s dobrými mravy

Mám nějakou ochranu pokud se při placení leasingu opozdím se splátkou o měsíc a půl a s leasingovou společností se nelze dohodnout. Za toto opoždění si účtují pokutu ve výši 9000,- Kč leasing již platím 5 let a ještě rok zbývá a vždycky jsem zaplatil, najsem žádný neplatič ale mám plat zatížený exekucí a proto není vždy lehké dodržet jejich termíny. Mám proti tomuto nějakou ochranu, jejich pokutu 9000,- jsem v minulosti již 3x zaplatil abych dal vše do pořádku ale jejich praktiky se mi v pořádku nezdají. Kamil

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je k dispozici prakticky jen ochrana soudní – můžete se tedy bránit podáním žaloby na určení neplatnosti právního úkonu, resp. žaloby na určení neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy. V této souvislosti je velmi důležité vědět, v jakém režimu jste leasingovou smlouvu podepsal – zda byla tedy uzavřena podle Občanského či Obchodního zákoníku.

Obecně platí, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 3 Občanského zákoníku) a že právní úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům je neplatný (§ 39 Občanského zákoníku).

Při posuzování přiměřenosti/nepřiměřenosti smluvní pokuty soud obvykle zohledňuje základní funkce smluvní pokuty, tedy její působení jako určité prevence, úhrady vzniklé škody a jako sankce za porušení smluvních povinností. Smluvní pokuta musí zahrnovat veškeré škody, které lze v souvislosti s porušením daného smluvního ustanovení rozumně očekávat a měla by rovněž působit jako určitá motivace pro řádné plnění smluvních povinností (tato motivace však nesmí být představována neúměrnou výší smluvní sankce). V neposlední řadě bude soud poměřovat výši finančního závazku, který je smluvní pokutou zajištěn (ve Vašem případě tedy jedné splátky) a výši smluvní pokuty.

Dospěje-li soud k závěru, že je smluvní pokuta ve Vašem případě nepřiměřeně vysoká, může jí zrušit jako celek (byla-li leasingová smlouva uzavřena dle Občanského zákoníku) či jí poměrně snížit a to až do výše skutečně vzniklé škody (byla-li leasingová smlouva uzavřena dle Obchodního zákoníku).- Exekuce a námitka promlčení
- Do kdy je možné namítnout promlčení než se uskuteční exekuce
- Kdo platí právníka, advokáta při vymáhání dluhu po dlužníkovi
- Zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění - vymáhání dluhu formou regresu
- Zaměstnavatel neodváděl zdravotní pojištění - vymáhání dluhu formou regresu

Dne 18.7.2011 jsem obdržela exekuci na částku 816 Kč za dlužné pojistné a 833 Kč, penále + výdaje neznámým právníkům 2550 Kč za vykonané služby, celkem tedy 3899,-Kč.
Dlužná částka se vztahuje k pojistnému období u Hornické pojišťovny (dnes již neexistující) od 11.12.1994 do 26.11.1995, kdy pojistné za mě měl odvádět můj zaměstnavatel a zřejmě tak nečinil. Dluh odkoupila další právnická osoba, která mě o odkoupení dluhu neinformovala a nekontaktovala. Celá věc byla bez mého vědomí předána soudnímu vykonavateli. Chtěla jsem se zeptat jestli jsem povina uhradit dluh i přesto, že jsem byla kontaktována pojišťovnou naposledy roku 2005. Vztahuje se na můj případ promlčecí lhůta a pokud ano, jak ji mohu uplatnit? Děkuji za odpověď. Eva

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda byl již vydán tzv. exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek). Námitku promlčení jste mohla vznést pouze v tomto řízení. Ten Vám byl jistě doručen na Vaši adresu trvalého bydliště, kde jste povinna odebírat poštu. V tuto chvíli již není možné vznést námitku promlčení. Od právní moci exekučního titulu běží nová desetiletá promlčecí lhůta.
V tuto chvíli není rovněž zřejmé, zda již byla nařízena exekuce.
Postoupení pohledávky není nutné dlužníkovi sdělovat, ten je povinen se sám zajímat o to, kdy má platit. Až u vymáhání dluhu je nutné sdělit dlužníkovi, že pohledávka byla postoupena. Věřitel je oprávněn si naúčtovat právní zastoupení.
Rozhodně Vám doporučuji dluh ihned zaplatit, nebo se k němu přičtou ještě náklady exekuce, které činí minimálně 7.000,- Kč.
Poté můžete po bývalém zaměstnavateli dluh soudně vymáhat, neboť máte regresní nárok na jeho zaplacení.- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - zákon 82/1998 Sb.
- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným postupem exekutora
- Lze provést exekuci bez nabytí právní moci?
- Může exekutor vykonat exekuci bez doručení usnesení o nařízení soudu exekuovanému?
- Může být vykonána exekuce bez doručení pověření exekutora dlužníkovi?

Rád bych se zeptal, je-li možné, že Vám exekutor provede exekuční příkaz nma Váš nemovitý majetek, aniž by Vás o tomto informoval, aniž by Vám poslal jakýkoli exekuční příkaz, resp. aniž byste byli informováni o jakémkoli rozhodnutí soudu o provedení exekuce. Navíc se jedná o případ, který je v současné době v odvolacím jednání u soudu. Jak postupovat? Je vůbec legální, že se toto může bez Vašeho vědomí stát? Jak to, že Vám není dána možnost k vyřešení situace?
Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Musí být doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora - a to povinnému do vlastních rukou.
Takže postup exekutora podle informací z dotazu nelze považovat za správný.
Obraťte se na exekutora, a upozorněte ho, že postup není v souladu se zákonem. Navíc rozhodnutí, které není v právní moci, nelze exekučně vymáhat. Následně se můžete obrátit na exekutorskou komoru s podnětem na vadný postup exekutora.
Pokud Vám jednáním exekutora vznikne škoda, tak můžete podat žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který v § 4 exekutorskou činnost považuje za úřední postup.


- Nemožnost odvolat se proti nařízení exekuce z důvodu nedoručení nařízení exekuce

Má matka podala na bývalou snachu návrh na platební rozkaz na částku cca 120.000 Kč, kterou za ni zaplatila na exekuci a dluzích které snacha způsobila, na platbách na elektrice na domě kde matka bydlí. Okresní soud matku vyrozuměl že má zaplatit poplatek 4.970Kč do tří dnů. Matka bydlí na samotě na vsi v rodinném domě a má pouze vdovský důchod 10.000 Kč. Návrh z toho důvodu vzala zpět, ale bývalá snacha naopak podala žalobu na matku že prý si musela vzít advokáta, a ten své služby ocenil na 28.400Kč, které ona požaduje na matce . Okresní soud její žalobu zamítl že je neoprávněná, že neproběhlo žádné jednání a že žádná strana nemá nárok na náhradu výdajů. Snacha se odvolala ke kraji a ten rozhodl, že má matka zaplatit polovinu tj. 14.970 Kč. Zároveň rozhodl, že proti tomu není možnost se odvolat ani dovolat.
O tom, že se býv. snacha odvolala matka nic nevěděla. Až z rozhodnutí Krajského soudu. Matce pak přišel návrh na nařízení exekuce na důchod podaný 31.1.11 a současně s ním usnesení okresnímu soudu
o nařízení exekuce vydaný 11.3.11 s odvolací lhůtou 15dní Tyto spisy jí oba ale došly i s kopií odvolání snachy v jednom dopise až 4.8.11! Matka tedy neměla možnost nijak se včas bránit ani proti
odvolání snachy ani proti výši exekuce, která s příslušenstvím už činí činí 34.539Kč.
Může se matka nějak bránit nebo z nemajetnosti a požádat o dodatečné zproštění poplatku?
Je nějaký způsob dovolání nebo napadení rozhodnutí krajského soudu? Matka jiné příjmy nemá, žije výrazně pod životním minimem. Ocitla by se úplně bez prostředků. Může požádat o zastoupení advokátem i když na něj nemá? Chtěla se jen domoci svého práva, ale nakonec skončila v exekuci sama. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Dovolání není přípustné z důvodu bagatelnosti (tedy nízké částky k plnění podle rozsudku).
Proti exekuci se lze ztěží bránit (matka už tehdy pravděpodobně neměla důvod, který by byl relevantní)
De facto jsou možnosti dvě:
- První: podat znovu žalobu. Pokud má matka dostatek důkazů na prokázání svého nároku, zpětvzetí žaloby nevytvořilo překážku věci rozhodnuté a tedy je možné nárok znovu vymáhat. A současně podat návrh na odklad exekuce (důvod - § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.), s tím, že bude po ukončení sporu zaplacena.
- Druhá: podat návrh na zastavení exekuce (§ 268 zákona č. 99/1963 Sb. - např. pokud by se podařilo docílit toho, aby snacha netrvala na jeho provedení).
žádost o osvobození od soudních poplatků lze pouze z důvodu uvedených v § 11 zákona č. 549/1991 Sb. - bohužel se obávám, že Vaše matka žádný z nich nesplňuje. S advokátem může zkusit se domluvit na smluvní odměně z vymožené částky (v případě podání nové žaloby).
Čistě z principu je možné i pokusit se zjistit, z jakých důvodů došlo k pozdnímu dodání dokumentů. Nařízení exekuce musí být doručeno do vlastních rukou (§ 44 zákona č. 120/2001 Sb.), bez možnosti náhradního doručení (tedy doručení fikcí uložením na poště). Pokud byla chyba na straně pošty či soudu, lze vymáhat náhradu škody, která vznikla nemožností odvolat se proti nařízení exekuce. Nelze vyčíslit, jaká výše by mohla být vymáhána, protože možnost matky dosáhnout změny rozhodnutí je téměř nemožná (z dotazu nevyplývá oprávněný důvod mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení); je to čistě principiální záležitost, kdyby se Vám chtělo hledat viníka a hnát ho k odpovědnosti.


- Exekuce na dlužníka ve vězení (vazbě)
- Exekuce na dlužníka ve výkonu vazby

Chtěla bych se zeptat, před 5 lety jsem byla okradena v částce cca. 600tis. Dva roky na to (tj. před 3 lety) byl zloděj odsouzen na 3 roky nepodmíněně. Součastní rozsudku byla náhrada škody. Ihned na to jsme si podala exekuční návrh na zmiňovaného. Exekutor mi však odpověděl, že aktuálně je ve vazbě a není co exekuovat. Trvalé bydliště je na městském úřadě a nevlastní žádný majetek a ani nepracuje.
Mám možnost svůj nárok uplatňovat na případné dědictví (oba rodiče jsou movití a v letech) a zda musím o to nějak žádat či situaci hlídat, nebo sám exekutor zjistí, kdy by k případnému dědění došlo a sám mě upozorní.
Rovněž by nyní měl být propuštěn po vypršení trestu a já bych ráda uplatnila alespoň částečně exekuci na jeho případný plat. Má otázka je ta samá, musím sama hlídat zda je zaměstnán, nebo jsou k tomu nějaké zákonné metody aby nemusela „špehovat“.
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Tak samozřejmě vlastní obezřetnost je na místě a je vhodné vědět o pohybu (např. stěhování) svého dlužníka. Co se týče dalšího uplatňování nároku - standardně by se exekutor sám měl zajímat o další vymáhání. Doporučuji být pravidelně v kontaktu s exekutorem, příp. s ním spolupracovat v předávání informací.
Nechci být poslem špatných zpráv, ale v těchto případech je obvyklé, že dlužník buď splácí dobrovolně nebo pracuje nelegálně a zůstává nemajetný a na vymožení pohledávky není prostředku.
co se týče dědictví - stane-li se Váš dlužník dědicem, tak do dědického řízení se přihlásit nemůžete. Až nabude dědictví, tak standardní cestou exekutora můžete vymáhat svou pohledávku z nově nabytého majetku.
- Splátky vypořádání SJM (společného jmění manželů)
- Je možné domluvit se na splátkách vypořádání SJM
- Může soud při rozvodu rozhodnout za jak dlouho bude splaceno vypořádání SJM?

Chci se zeptat na tyto záležitosti: podle předběžné dohody o vypořádání SJM mám manželce po rozvodu vyplatit určitou finanční částku, jejichž výše se přibližně rovná hodnotě menší nemovitosti, kterou jsem nabyl ještě před vstupem do manželství. Může mne manželka resp. soud donutit tuto nemovitost prodat pro úhradu tohoto závazku? Navíc, může mne limitovat termínem do kdy mám uhradit tento závazek? Já tento závazek uznávám, ale mohu ho splatit jen v splátkách. Předem děkuji za odpověď.
Miroslav

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 11.07.2011, dotaz č. 48)
Pokud bude před soudem uzavřena dohoda o splátkách a budete je řádně provádět není důvodu, aby byla vedena proti Vám exekuce prodejem nemovitosti.
Doporučuji rovnou v návrhu mít dohodnutou částku rozdělenou na splátky a určenou výši těchto splátek a dobu, po kterou budete částku splácet. Pokud už je pozdě a návrh byl odeslán soudu, tak dohodu v tomto smyslu uzavřít před soudem. Soud Vás "nutit" nebude, ale doba splácení (která nebude manželi výslovně dohodnuta) bude určena jako doba přiměřená (tedy pokud manželka třeba nemá zajištěné bydlení, tak doba splácení může být určena s ohledem na nutnost zajištění bydlení manželky na dobu po rozvodu - tj. dohodou se můžete např. dohodnout na době splácení 10 let, soud ale bez takové dohody může určit splatnost závazku v době poloviční).


- Exekuční vystěhování a vymáhání dluhů po nájemníkovi

V roce 1999 nabyl právní moci rozsudek - Odpůrkyně je povinná předmětný byt vyklidit a předat do 15dnů od poskytnutí náhradního bytu. V roce 2003 se změnil majitel nemovitosti. Nedošlo k vypořádání dluhů a přeplatků. Bývalý vlastník započetl promlčený dluh. Zadržela jsem si přeplatky za nevyčerpané služby, který mi nový vlastník nevyplatil. V roce 2008 byla podána žaloba na určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady- § 80 písm.c o.s.ř. Rozsudek kraj. soudu zní - Určuje se, že povinnost vyklidit byt do 15 dnů od zajištění bytové náhrady dle pravomocného rozsudku z 1999 není nadále vázána na zajištění bytové náhrady. Dotaz - Mohu být exekučně vystěhována, když zaplatím penále a právníka? Nový majitel mě napsal, že se bude opírat o tento rozsudek. Jeden člověk s právním vzděláním mě řekl, ať nic neplatím, dělá to přes 100 000,-Kč, že stejně mě vystěhují.
Domnívám se, že doba prekluze, tedy všechny doby tříletá i desetiletá byly promlčeny, když nebylo požádáno o výkon rozhodnutí. A že po více jak 11letech by se už určovací žalobou neměli o co opírat. Jaké mám možnosti obrany když selhal stát i justice a já neměla na právníky. Není rovné postavení účastníků, je to v rozporu s Listinou. V kupní smluvě je věta. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou věcná břemena, zástavní práva či jiné právní závady.
Mohou mě po zaplacení penále a právníka tedy vystěhovat na ulici? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé v postavení, kterého subjektu vystupujete. Předpokládám, že jste nájemce bytu. Výkon rozhodnutí prvního rozsudku měl být nejpozději nařízen v roce 2009 (tedy 10 let od okamžiku přiznání práva). Určovací žaloba tedy v tomto ohledu byla podána včas a rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2008 je ve lhůtě pro promlčení výkonu prvního rozhodnutí. Navíc jím samotným začíná běžet nová promlčecí lhůta. Pochybení v tomto směru nespatřuji. Pokud má majitel nemovitosti zájem na tom, aby byl byt uvolněn pravděpodobně budete v následující době exekučně vystěhována; nepromlčená dlužná plnění může vymáhat bez ohledu na to, zda bude provedeno vystěhování či nikoliv. Dodatečné plnění jakýchkoliv nákladů nemá na rozhodnutí vliv a nemůže jej zrušit nebo změnit. To, že na domě vázly závazky (v rozporu se smlouvou) je záležitostí mezi prodávajícím a kupujícím.
- Dědění po bezdětné maceše a dědické skupiny

Mojí manželce a její sestře zemřela jejich maminka, když byly malé.
Jejich otec se znovu oženil a později zemřel. Jejich nevlastní matka je nikdy neadoptovala a nemá je nikde zapsané jako děti. Dnes je jí 92 roků a chtěla by vypořádat majetek. Táži se zda může darovat, případně v závěti určit dědění a jak budou posuzovány pozůstalé dvě nevlastní dcery, v jaké skupině.
Maminka své vlastní děti nemá, pouze ty dvě dcery, které vyvdala,  viz text původního dotazu.
Pokud budou uvedeny v závěti, jaká skupina, pro dědické řízení, bude
konkrétně v tomto případě použita ? Děkuji, Vendlín

Dle Občanského zákoníku lze dědit buď ze závěti nebo ze zákona (pomocí tzv. dědických skupin). Na Váš dotaz lze tedy odpovědět, že nevlastní matka Vaší manželky může v závěti odkázat svůj majetek prakticky komukoli. Není tedy žádný problém, aby např. odkázala veškerý svůj movitý i nemovitý majetek svým dvěma vyvdaným dcerám (v závěti je samozřejmě třeba tyto dcery přesně jmenovat, uvést např. adresu jejich trvalého pobytu, datum narození a specifikovat, co která dcera zdědí). Při pořízení závěti se tedy dědické skupiny nepoužijí a majetek přechází do vlastnictví toho, koho označil zůstavitel.
Pokud by nevlastní matka Vaší manželky závěť nepořídila (nebo by závětí odkázala jen část svého majetku), nastoupilo by dědění ze zákona, při kterém by soud její majetek přiřkl některému dědici z dědických skupin. Dle toho, co píšete ve Vašem dotazu, by připadala v úvahu nejdříve tzv. druhá dědická skupina, ve které dědí zůstavitelovi rodiče (o nichž nepředpokládám, že by ještě žili) a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Pokud by se soudu nepodařilo najít žádnou takovou osobu, bylo by možné dědit ve třetí dědické skupině, v níž přicházejí v úvahu zůstavitelovi sourozenci (popř. jejich děti) a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele (tedy stejné osoby jako ve druhé skupině). V poslední dědické skupině dědí zůstavitelovi prarodiče či jejich děti (tedy tety a strýcové zůstavitele), o kterých opět předpokládám, že již nežijí. Pokud by soud nenalezl žádnou osobu z výše jmenovaných dědických skupin, bude po nevlastní matce Vaší manželky dědit stát.
Nevlastní matka Vaší manželky může rovněž svůj majetek Vaší manželce a její sestře darovat. Darování by mohlo být omezeno pouze v případě, kdy by byla proti jejímu majetku nařízena exekuce.- Exekuce a námitka promlčení
- Do kdy je možné namítnout promlčení než se uskuteční exekuce
- Kdo platí právníka, advokáta při vymáhání dluhu po dlužníkovi
- Zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění - vymáhání dluhu formou regresu
- Zaměstnavatel neodváděl zdravotní pojištění - vymáhání dluhu formou regresu

Dne 18.7.2011 jsem obdržela exekuci na částku 816 Kč za dlužné pojistné a 833 Kč, penále + výdaje neznámým právníkům 2550 Kč za vykonané služby, celkem tedy 3899,-Kč.
Dlužná částka se vztahuje k pojistnému období u Hornické pojišťovny (dnes již neexistující) od 11.12.1994 do 26.11.1995, kdy pojistné za mě měl odvádět můj zaměstnavatel a zřejmě tak nečinil. Dluh odkoupila další právnická osoba, která mě o odkoupení dluhu neinformovala a nekontaktovala. Celá věc byla bez mého vědomí předána soudnímu vykonavateli. Chtěla jsem se zeptat jestli jsem povina uhradit dluh i přesto, že jsem byla kontaktována pojišťovnou naposledy roku 2005. Vztahuje se na můj případ promlčecí lhůta a pokud ano, jak ji mohu uplatnit? Děkuji za odpověď. Eva

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda byl již vydán tzv. exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek). Námitku promlčení jste mohla vznést pouze v tomto řízení. Ten Vám byl jistě doručen na Vaši adresu trvalého bydliště, kde jste povinna odebírat poštu. V tuto chvíli již není možné vznést námitku promlčení. Od právní moci exekučního titulu běží nová desetiletá promlčecí lhůta.
V tuto chvíli není rovněž zřejmé, zda již byla nařízena exekuce.
Postoupení pohledávky není nutné dlužníkovi sdělovat, ten je povinen se sám zajímat o to, kdy má platit. Až u vymáhání dluhu je nutné sdělit dlužníkovi, že pohledávka byla postoupena. Věřitel je oprávněn si naúčtovat právní zastoupení.
Rozhodně Vám doporučuji dluh ihned zaplatit, nebo se k němu přičtou ještě náklady exekuce, které činí minimálně 7.000,- Kč.
Poté můžete po bývalém zaměstnavateli dluh soudně vymáhat, neboť máte regresní nárok na jeho zaplacení.- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - zákon 82/1998 Sb.
- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným postupem exekutora
- Lze provést exekuci bez nabytí právní moci?
- Může exekutor vykonat exekuci bez doručení usnesení o nařízení soudu exekuovanému?
- Může být vykonána exekuce bez doručení pověření exekutora dlužníkovi?

Rád bych se zeptal, je-li možné, že Vám exekutor provede exekuční příkaz nma Váš nemovitý majetek, aniž by Vás o tomto informoval, aniž by Vám poslal jakýkoli exekuční příkaz, resp. aniž byste byli informováni o jakémkoli rozhodnutí soudu o provedení exekuce. Navíc se jedná o případ, který je v současné době v odvolacím jednání u soudu. Jak postupovat? Je vůbec legální, že se toto může bez Vašeho vědomí stát? Jak to, že Vám není dána možnost k vyřešení situace?
Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Musí být doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora - a to povinnému do vlastních rukou.
Takže postup exekutora podle informací z dotazu nelze považovat za správný.
Obraťte se na exekutora, a upozorněte ho, že postup není v souladu se zákonem. Navíc rozhodnutí, které není v právní moci, nelze exekučně vymáhat. Následně se můžete obrátit na exekutorskou komoru s podnětem na vadný postup exekutora.
Pokud Vám jednáním exekutora vznikne škoda, tak můžete podat žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který v § 4 exekutorskou činnost považuje za úřední postup.


- Je věřitel povinen zaslat dlužníkovi upomínku?
- Je městský úřad povinen zaslat upomínku za nezaplacení svozu odpadu (popelnice)?
- Je úřad povinen zaslat platební výměr, výměr nedoplatku?
- Odklad exekuce z důvodu neoprávněného vymáhání dluhu

Zajímalo by mě, zda-li Městské úřady jsou povinny zaslat občanovi upomínku na zaplacení poplatku za svoz odpadu. Mému příteli složenka nebyla doručena.Částku tedy nezaplatil. Po roce přišel exekuční příkaz na 8000kč.Bez jakékoli upomínky nebo výstrahy. Toto se může stát komukoliv.Všechny předešlé roky poplatky řádně platil na základě zaslaných složenek.Můžete, prosím, poradit, jak nyní postupovat nebo se bránit? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Přestože zasílání složenek je v případě poplatků za svoz komunálního odpadu zažitou praxí, o povinnost městského úřadu se nejedná.
Ve Vašem případě je důležité zjistit, v jakém právním režimu se exekuce na dluh Vašeho přítele pohybuje – městský úřad může provádět exekuci buď sám (jakožto správce poplatku) nebo může tento případ předat soudu či soudnímu exekutorovi.
Jako první krok lze proto doporučit kontaktovat městský úřad a dle spisové značky (která je na exekučním příkazu uvedena) se doptat na režim exekuce.

Svou obranu může Váš přítel vystavět na tom, že městský úřad nesplnil svou zákonnou povinnost, neboť po neuhrazení poplatku Vaším přítelem ve lhůtě splatnosti (která je uvedena v příslušné obecně závazné vyhlášce města) mu nezaslal tzv. platební výměr, resp. výměr nedoplatku (jedná se de facto o obdobu upomínky). Na okraj ještě podotýkám, že v tomto výměru je městský úřad oprávněn zvýšit poplatek až na trojnásobek. Pomocí spisové značky se lze rovněž domoci nahlédnutí do spisu, v němž můžete eventuálně zjistit, zda městský úřad skutečně platební výměr nezaslal apod.
Váš přítel proto může podat proti exekučnímu příkazu odvolání – toto však do 15 dnů od doručení exekučního příkazu. Lze doporučit, aby se Váš přítel obrátil na městský úřad s návrhem na odložení exekuce, neboť v jeho případě došlo k vymáhání dluhu neoprávněně. Pokud by městský úřad skutečně exekuci zrušil, může se Váš přítel domáhat rovněž zaplacení úroku z prodlení či náhrady škody (samozřejmě v případě, že na exekuci již něco zaplatil).
- Co dělat při předlužení z manželství
- Domluva s exekutorem na prodeji nemovitosti za tržní cenu místo dražební

Je možné východisko ze situace předlužení z OSVČ a nesplácení hypotéky kde je mnoho exekucí?
Manžel podnikal jako OSVČ od roku 2007 v dopravě tahače a kamiony na leasing. Museli jsme vrátit auta i návěsy, dluhy jdou do milionů - vyčíslení v roce 2009, 2010. Jsou exekuce na domě, který je na hypotéku. Tu taky nemohu splácet. Další dluh a exekuce na účet manžela. Pracuji pouze já manžel se zhroutil. Manžel je trvale přihlášen u syna na trvalé bydliště. Nevím zda je z této situace východisko?  Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě skutečně příliš východisek neexistuje.
Lze především doporučit aktivní přístup - komunikujte s věřiteli a exekutory, pokoušejte se domluvit na splátkových kalendářích, odpuštění úroků atd.
Můžete zkusit dohodnout, aby veškeré exekuce na váš majetek spravoval jediný exekutor. Můžete exekutorovi navrhnout, že váš dům zkusíte prodat prostřednictvím realitní kanceláře, t.j. za běžnou tržní cenu a nikoli za cenu dražební.
Pocházejí-li dluhy z podnikání Vašeho manžela, není bohužel možné přikročit k tzv. oddlužení.


- Co dělat když věřitel odmítá přijmout splátky dluhu
- Vložení splátek do soudní  úschovy když odmítá věřitel od dlužníka přijmout splátky

Dlužím na základě uznání dluhu 2 mil. Kč, a to dědečkovi (82), od 1.10.2010. Dědeček mi chtěl pomoci, sehnal peníze na byt s tím, že mu je poté budu vracet. Stalo se. Splátky 10.000 Kč. V kupní smlouvě je mé jméno, a jsem tudíž i dle katastru vlastníkem bytu. Jsem studentkou, na splátky nemám, posílám dědečkovi jen částky, které mohu, ne však celých 10.000 Kč měsíčně. První půlrok jsem jej prosila o odklady splátek. V bytě jsou nájemníci, dědeček si od nich vzal za srpen bez dokladu 7000 a za září 10500 Kč, které mi k dnešnímu datu neuznal jako splátky dluhu (a neřekl mi o tom). Dědeček vyhrožuje soudem a exekucí, ví že studuji náročnou vysokou školu. Denně mi volá i 5x, čeká na mě na chodníku před domem nebo školou, chce, abych mu byt okamžitě přepsala.
Právník, kterému jsem uznání dluhu ukazovala, říká, že je neprůstřelné, ale radí mi byt pronajímat a nevzdávat se jej. Neustálé telefonování a výhrůžky mi překáží ve studiu. Jak by toto případně řešil soud? Přihlíželo by se ke skutečnosti, že jsem již začala splácet? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Ztotožňuji se s Vaším právníkem - pronajímat byt a platit splátky. Doporučuji hotově, před svědky a proti podpisu Vašeho věřitele. Pokud i přesto je odmítne, můžete se obrátit na soud a vložit peníze do soudní úschovy (tím budete ochráněna).
S ohledem a jeho jednání, můžete podat trestní oznámení pro nebezpečné pronásledování.- Za jak dlouho přijde ze soudu rozhodnutí o změně výše výživného
- Lhůta na zaslání rozhodnutí o změně alimentů


Kamarád si zažádal o snížení alimentů z 2000 na 1000, protože je bez práce. Při soudním jednání bylo návrhu vyhověno a řekli mu, že mu do 15ti dnů dojde rozhodnutí poštou. Už je to měsíc a nedošlo nic. Protistrana se zřejmě odvolala. Má soud povinnost vyrozumět kamaráda o odvolání a do kolika dnů? Teď už je nový měsíc a měl by tedy poslat peníze ale neví kolik ani na čem vlastně je. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Doporučuji obrátit se na soud - domluvit si na podatelně soudu nahlédnutí do spisu a zjistit, zda bylo podáno odvolání či je rozhodnutí soudu prvního stupně pravomocné. Soud nemá povinnost vyrozumňovat účastníka o podaném odvolání, ale rovnou mu doručí výzvu k vyjádření se k podanému odvolání. Lhůta tak může být delší. Je věcí účastníka, aby dbal o to, zda rozhodnutí nabylo právní moci či nikoliv.


- Pokud jsou rodiče cizinci žijící v ČR, řeší výživné, alimenty český nebo zahraniční soud?

Mám dotaz ohledně placení alimentů na dítě. Moje přítelkyně má polské občanství. Je rozvedena, žije a pracuje v česku již 6 let. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou. Bylo ji také přiděleno rodné číslo. Problém je v tom,ze otec (také polské národnosti, pracující v česku pod polskou firmou) její dcery (12let) přestal platit alimenty,které měl vyměřen polským soudem na 3000,-Kč. Již dluží 24000,-Kč. Chci se zeptat jestli se případná soudní žaloba musí řešit v Polsku, nebo mysli na tento případ i české právo. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně výchovy a výživy, se řídí právem státu, jehož příslušníkem je dítě. Žije-li dítě v Československé socialistické republice, mohou být tyto vztahy posuzovány podle práva československého, je-li to v zájmu dítěte.

Takže v případě, že dcera je Polka, ale žije v ČR a je to v jejím zájmu, je možné žalovat záležitosti rodinného práva dcery se týkající před českým soudem.

Jen pro doplnění - zákon č. 97/1963 Sb., nebyl po změně ústavního zřízení státu novelizován ve smyslu nahrazení pojmů ČSSR, československý apod. za pojmy aktuálně používané. Nicméně nejedná se o vadu právního předpisu a nijak to neovlivňuje jeho platnost.- Jak zjistit jestli dlužník nastoupil do zaměstnání

Můžete mi poradit, jak se má matka od malého dítěte 16 měs.bránit, když jí otec dítěte neplatí alimenty? V únoru dal sám výpověď, tudíž veškeré řízení ve věci exekuce na jeho plat je pozastavena. Otec o dceru nejeví zájem, opustil matku ještě po porodu a dceru viděl jen 2x. Alimenty platí nepravidelně, ale ještě se nestalo, že by nezaplatil 4x po sobě, aby matka mohla podat trestné oznámení. Celkový dluh k dnešnímu dni činí 11 000tis. Má matka nějakou možnost zjistit, jestli nastoupil do zaměstnání anebo má jiný příjem, když s ním není v kontaktu? Děkuji, Ilona


ODPOVĚĎ:
Pokud ve věci je nařízena exekuce, ale její výkon je pozastaven, může se matka do určité míry spolehnout na aktivitu exekutora (doporučuji být s exekutorem v kontaktu); samozřejmě je vhodné, aby sama zjišťovala důležité skutečnosti v takové záležitosti.


- Nárok na výživné na rozvedeného manžela, manželku

Jsem 11 let vdaná, ale manželství již dávno nefunguje, a proto chci podat žádost o rozvod. Mám devatenáctiletého syna z prvního manželství. Manžel vydělává 40.000 Kč měsíčně, já jen 10.000 Kč. Mám právo, aby manžel měl po rozvodu vůči mně vyživovací povinnost? Jen ze svého platu bych sebe a syna neuživila, syn půjde na vysokou a beru na něj výživné 2500Kč. Sabina

Vyživovací povinnost rozvedených manželů je stanovena zákonem o rodině pro případ, že rozvedený manžel není schopen sám se živit. V takovém případě může od bývalého manžela žádat, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pro přiznání výživného by zde tedy bylo rozhodující, zda jste schopna se sama živit. Druhým případem vyživovací povinnosti, která je
omezena na dobu tří let po rozvodu, je případ, kdy soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. To znamená takovou vyživovací povinnost, aby hmotná a kulturní úroveň obou
manželů byla v zásadě stejná. Ve svém dotazu neuvádíte, že by k rozvratu manželství došlo vinou manžela a že by vám rozvodem vznikala újma, takže tato vyživovací povinnost by u vás pravděpodobně nepřipadala
v úvahu.- Věcné břemeno doživotního užívání není zapsáno v katastru nemovitostí KN
- Musí být věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí KN?

Můj známý daroval svému synovi fingovanou kupní smlouvou velkou vilu v Praze. V notářské smlouvě se syn zavázal doživotně a bezplatně nechat svého otce vilu užívat. Věcné břemeno však nebylo zapsáno do katastru nemovitostí. Po několika letech syn vilu prodal, ale otci tvrdil, že vilu stále vlastní a že z pronajaté vily nemůže otci platit část nájemného, jak bylo dohodnuto, protože by strádala jeho rodina.  Dá se napadnout kupní smlouva, kterou syn vilu prodal? Gabriela

K lepšímu posouzení by bylo třeba znát kupní smlouvu, kterou otec synovi vilu prodal. Ne každé ujednání o tom, že syn nechá otce vil u bezplatně užívat, musí být zapsáno do katastru nemovitostí. Záleží na tom, zda bylo toto ujednání ve smlouvě formulováno jako věcné břemeno s tím, že má být toto věcné  břemeno zapsáno do katastru nemovitostí, a dále zda strany do návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uvedly, že požadují, aby bylo zapsáno také věcné břemeno užívání nemovitosti ve prospěch otce. Pokud pak syn vilu prodal a kupujícího neseznámil s tím, že má otec právo vilu užívat, nezakládá to otci samo o sobě možnost takovou kupní smlouvu napadnout. Jak jsem ale uvedla na  začátku, k posouzení by bylo třeba znát přesný obsah kupní smlouvy mezi otcem a synem, případně také kupní smlouvy mezi synem a novým vlastníkem.


- Může pronajímatel ukončit nájem při nezaplacení 1 nájemného?
- Zrušení nájemní smlouvy pronajímatelem po neuhrazení 1 nájmu, nájemného

Hledám si bydlení v nájmu a jeden majitel mi předložil návrh nájemní smlouvy, kde je uvedeno, že může od nájemní smlouvy odstoupit, jestliže jednou  ezaplatím nájem včas. Může vůbec pronajímatel stanovit takovou podmínku skončení nájmu? Vladimíra

Nemůže, nájemní smlouva, včetně způsobu jejího ukončení, je upravena v občanském zákoníku. Ustanovení o ukončení nájmu patří k těm ustanovením, která jsou kogentní, to znamená, že si je účastníci nemohou upravit podle své vůle. Nájem bytu může skončit jen způsoby uvedenými v zákoně, tedy bud dohodou, nebo
výpovědí. Cokoli jiného není přípustné. To znamená, že ani například ustanovení v nájemní smlouvě o  tom, že pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud třeba nájemce nebude platit nájem, je neplatné. Stejně tak není možné měnit výpovědní lhůtu, která je stanovena jako tříměsíční. Neplacení nájmu je důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu, a to ještě jen v případě, že nájemník nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (za služby) ve výši odpovídající trojnáobku měsíčního nájemného a úhrady za služby.- Má dítě nárok na výživné když je na úřadě práce po dokončení školy?
- Právo na alimenty v době kdy je potomek na úřadě práce a je nezaměstněný

Má zletilá dcera (20 let) ukončila maturitní zkouškou v roce 2010 střední školu a bohužel nebyla přijata na VŠ. Proto od září 2010 do června 2011 studovala roční pomaturitní studium, které je akreditovano MŠMT. V roce 2011 opět nebyla přijata na VŠ tudíž od 1.9.2011 bude registrována na ÚP bez nároku na hmotné zabezpečení z důvodu nesplnění podmínek pro jeho poskytnutí. Do doby než najde zaměstnání bude bez finančních prostředků.
Dcera bydlí se mnou, je proto zřejmé, že do doby než najde zaměstnání ji musím finančne vypomáhat (v rámci mých možností), jinak by dcera bez finančních prostředků skončila " na ulici". Otec platí výživné ve výši 4.000,- Kč. Je otec povinen v tomto případě platit i nadále výživné nebo jeho poměrnou část dokud si dcera nenajde zaměstnání a stane se tak finančně nezávislou? Děkuji, Irena


ODPOVĚĎ:
Výživa se dětem poskytuje do doby než jsou samostatné, což Vaše dcera v tento okamžik rozhodně není.
Otec je povinen dceři poskytovat výživné podle rozhodnutí soudu a to až do doby, kdy bude nové rozhodnutí soudu o tom, že se vyživovací povinnost ruší. Nicméně je dobré, aby otec věděl o tom, že dcera nestuduje, ale je evidována na úřadu práce a hledá si aktivně práci. Stačí, aby měl povědomí o stavu dcery - nemusí obdržet podrobný dopis o tom, v jaké situaci dcera je (jeho povinností je projevovat zájem o dítě).
- Může se rodič s dospělým dítětem domluvit na výši výživného bez přivolení soudu?
- Musí soud potvrdit dohodu o výši výživného mezi rodičem a zletilým dítětem?

Může se rozvedený rodič závazně dohodnout se zletilým studentem na výši výživného? Podle jakého zákona a paragrafu? Je potřeba, aby tuto dohodu schválil soud? Pokud je výše výživného schválena soudem, má jeho vyplácení přednost před případnými exekucemi na rodiče, který výživné platí? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Ano, dohoda je možná. Je nutné ji nechat schválit soudem - § 86 zákona č. 94/1963 Sb.
Pohledávka na výživné je přednostní pohledávkou, takže z platu rodiče je odvedeno výživné a další přednostní pohledávky a ze zbytku je teprve srážena exekučně vymáhaná částka - § 279 zákona č. 99/1963 Sb.

- Rodič napsal závěť ve prospěch neznámého potomka - jak postupovat

V září tohoto roku zemřel můj otec a teď jsme se u paní notářky dozvěděli, že zanechal závěť. Mysleli jsme, že jedinými dědici jsem já a moje matka, která vlastní polovinu domu a pozemků o které se v dědictví jedná. Ale v závěti otec odkázal svoji polovinu domu své údajné dceři, o které jsme nikdy neslyšeli, nemá mého otce uvedeného ani v rodném listě a nikdy na ní neplatil výživné. Takže jeho otcovství je sporné. Chci se Vás zeptat, zda mohu být já a moje matka vyloučen z dědictví a jak mám dále postupovat.
Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Vy jako syn jste neopominutelný dědic (takže min. 1/4 dědictví Vám náleží), ale Vaše matka z dědictví vyloučena tímto způsobem být může (bude jí náležet pouze majetek po vypořádání zaniklého společného jmění manželů, pokud ho rodiče neměli smluvně upravené).
Pokud jste byl zcela opomenut můžete se proti závětnímu dědici žalobou úspěšně domáhat vydání Vašeho zákonného podílu. Pokud si myslíte,že závěť je podvrh (není psána rukou otce, otec ji napsal v pomatení smyslů apod.), můžete jí žalobou napadnout pro neplatnost a docílit tak toho, že se nebude dědit podle závěti ale podle zákona.
Skutečnost koho otec povolal jako závětního dědice (zda to je či není dcera apod.) je irelevantní, stačí že závěť nebude prohlášena neplatnou.


- V jakém pořadí jsou uspokojovány pohledávky při exekuci

Moje sestra má hypotéku na dům, kterou platila pravidelně, a k tomu ještě nějaké úvěry, ale ty nesplácí. Z tohoto důvodu bylo zahájeno exekuční řízení, takže sestra je nyní v exekuci a hypotéku tak přestala splácet (nemá ani z čeho hypotéku platit, prý má exekuci i na plat). Jaký je postup při případném prodeji domu v exekuci? Je to tak, že se nejdřív vypořádá hypotéka a teprve potom ostatní dluhy? Děkuji, Ivana

Odpověď na dotaz
Nelze jednoduše říci, že prvně bude uspokojena hypotéka a pak ostatní dluhy. Pokud je na dům, který byl financován hypotékou, zástavní právo banky (což je obvyklé), tak banka má přednostní právo na plnění pohledávky zajištěné zástavním právem (nicméně před nimi jsou v exekuci uspokojovány pohledávky státu či dluhy na výživném). V dalším pak závisí na "stáří" vymáhaných pohledávek (tedy doby od doby splatnosti).
Prodej domu v exekuci, na němž vázne hypotéka, není zcela jednoduchý a je pravděpodobné, že prodej nebude realizován.
- Snížení výživného při ztrátě zaměstnání, v nezaměstnanosti
- Žádost o předběžné opatření při snížení výživného

Od 1.10.2011 jsem nezaměstnaný a od 3.10. budu v evidenci ÚP. Vzhledem k tomu, že můj příjem mi výrazně klesne, nemohu již platit výživné v původní výši, chci se zeptat na možnosti a způsob, jak komunikovat s jednotlivými institucemi, abych neměl problémy ani s bývalou manželkou, ani se soudy, ani se Odborem sociální péče, ani s exekutorem a sociálkou.
Kdo mi stanoví novou výši výživného na nezletilé dítě (17 let) a od jakého data? Mohu to řešit žádostí o předběžné opatření a ihned z vlastní vůle
začít platit méně a kolik, z čeho při výpočtu vycházet? Nevím, jak stanovit výši výživného a od jakého data, koho o snížených platbách informovat a do jakého termínu. Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Stanovit výši výživného může pouze soud. Takže musíte podat návrh na snížení výše výživného, uvést v něm důvody návrhu. K návrhu na snížení výživného připojte návrh na vydání předběžného opatření podle § 74 občanského soudního řádu na dočasné snížení výživného, a to do doby rozhodnutí o návrhu na snížení výživného. V tomto návrhu uveďte důvody a výši výživného jakou jste schopen platit. Návrhy podejte v nejbližší možné době.
Věcně a místně příslušným soudem je okresní soud dítěte (určeno bydlištěm, v němž se zdržuje).
- Platí se darovací daň při darování majetku nevlastním otcem (manželem matky)
- Nulové daňové podání při darování majetku v rodině

Můj otec mi chce věnovat nemovitost - rodinný dům. Jde o to, že to není biologický otec. Vzal si mou matku když mi bylo 8 let (letos je to 25let). Vzal si mě a sestru za vlastní, ale osvojení neproběhlo (soudně nám bylo změněno příjmení a biologický otec přestal platit výživné). V roce 2000 jsem se vdala odstěhovala, teď už zase 4. rokem bydlím zpět s rodiči. Kamenem úrazu je tedy darovací daň, nevím do jaké kategorie spadám. Ptala jsem se na finančním úřadu, kde mi řekli, že by to měla být II. kategorie, s tím, že musím bydlet s rodiči (což splňuji) a musím mít od dvou sousedů potvrzení o tom, že tu bydlím.
Potom jsem prý osvobozena od daně.
Další můj dotaz směřuje k tomu, pokud to tak je, jestli musím podat nulové daňové přiznání.
Posledním dotazem je, zda musí být darovací smlouva psána vlastnoručně a musí obsahovat datum, kdy dárce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. Otcovi se žádné dokumenty nedochovaly. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Opravdu spadáte pod II. skupinu, konkrétně pod vztah "děti manžela" (v tomto případě manželky). Podle §19 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti je osvobozeno bezúplatně nabytí majetku (darování), pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.
Daňové přiznání se podle §21 odst. 5 zákona v takovém případě nepodává.
Darovací smlouva vlastnoručně být napsaná nemusí, jen je třeba ji vlastnoručně podepsat. U nemovitosti se vyžaduje písemná forma a vlastnické právo se pak nabývá vkladem práva do katastru nemovitostí (KN). Je samozřejmě lepší, když zmiňuje nabývací tituly (smlouva, dědění), ze kterých váš otec své vlastnické právo vyvozuje, ovšem podstatnou náležitostí nejsou. Takové dokumenty jsou však uchovávány v KN, kde můžete požádat o jejich kopie.- Kdo bude dědit po nevlastním otci pokud je matka živá
- Kdo bude dětit po matce pokud žije s nevlastním otcem

Tchýně má žijící vlastní matku a žijícího nevlastního otce. Vlastní matka a nevlastní otec mají ještě spolu dceru. Tzn., že tchýně má vlastní (polorodou) sestru. Dotazy: 1. Jak se bude dědit v případě umrtí vlastní matky (nevlastní otec bude dále naživu)? 2. Jak se bude dědit v případě úmrtí nevlastního otce (vlastní matka bude dále naživu)? Tchýně nebyla nevlastním otcem osvojena. Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
1/ Úmrtí matky:
V případě úmrtí matky Vaší tchýně budou v tzv. první dědické skupině dědit pozůstalý manžel a její děti a to každý rovným dílem (v tomto případě tedy každý třetinu dědictví). V případě, že nevlastní otec Vaší tchýně nebyl manželem matky Vaší tchýně, budou dědit pouze její děti, tedy Vaše tchýně a její polorodá sestra a to každá polovinu dědictví.

2/ Úmrtí nevlastního otce:
V případě úmrtí nevlastního otce Vaší tchýně (za předpokladu, že Vaší tchýni neosvojil) budou po něm opět v první dědické skupině dědit pozůstalá manželka a jeho dcera a to každá polovinu dědictví. V případě, že nevlastní otec Vaší tchýně není manželem matky Vaší tchýně, bude po něm dědit celé dědictví pouze jeho dcera.

Výše uvedené platí samozřejmě za předpokladu, že matka Vaší tchýně nebo její nevlastní otec nesepíší závěť, popř. nedojde k vydědění či odmítnutí dědictví.


- Reklamace studny - teče kalná voda s pískem
- Reklamace hlubinného vrtu

Máme u rodinného domku provedený již několik let hlubinný vrt (studnu). Voda se z něj používala zatím jen na dostavbu rodinného domu a na zalévání zahrady. Letos jsme dokončili stavební práce a chtěli připojit vodu do rodinného domu jako užitkovou. Se vším se při dostavbě domu počítalo a tak se vyměnilo čerpadlo ze studny za jiné a započali jsme s pracemi. Voda však po výměně čerpadla byla kalná a s pískem. Majitel firmy, která vrt prováděla přijel a vrt čistil. Voda se zdála několik dní čistá, tak instalatér provedl zapojení do domu.Po několika dnech se však v domě ucpaly pískem záchody a vodu jsme museli nechat odpojit. Majitel firmy, která vrt provedla nám řekl, že se s tím nic nedá dělat, že to tak u některých studní bývá, že je voda kalná a nedá se to řešit. Přitom když vrt prováděli, tak nám doporučil abychom ještě doplatili 5m vrtu, že bude větší záruka, že voda bude čistá. Soused má stejnou studnu asi 30 m od nás a problémy žádné nemá.
Co dělat, protože vrt byl drahý a také připojení (čerpadlo, nádrž, rozvody apod.) a v podstatě se prováděl hlavně za účelem používání vody v domě. Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 27.10.2011, dotaz č. 551)
Doporučuji znalecký posudek a reklamaci prací, pokud z posudku vyplyne, že práce byly provedeny vadně.
Seznam soudních znalců najdete zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm


- Změna otcovství u velkého dítěte (14 let)
- Změna otcovství a vrácení výživného původnímu otci dítěte
- Popření otcovství u dítěte většího než 6 měsíců
- Návrh na zahájení řízení o popření otcovství na státní zastupitelství
- Je lepší popření otcovství nebo adopce (osvojení)?
- Postup adopce, osvojení dítěte
- Je nutný souhlas obou rodičů při osvojení, adopci dítěte nebo ne


Prosím o radu jak postupovat v případě změny otcovství u syna. Byla jsem vdaná, vztah ovšem neklapal, tak jsem měla přítele s kterým jsem otěhotněla. Syn se narodil v nefunkčním manželství a já mu dala příjmení po manželovi. Manželovi jsem řekla jak se věci mají a do dvou let jsme se rozvedli. Nyní žiji s přítelem (biologickým otcem syna) a chtěla bych vše uvést úředně do pořádku a změnit synovi rodný list.Synovi je nyní 14let,vše ví a ve změně nevidí problém a byl by rád kdyby se vše opravilo.Prosím o radu jak nejjednušeji postupovat.Děkuji moc za radu. Jarmila

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 09.08.2011, dotaz č. 85)
Dobrý den,
v současné situaci máte 2 možnosti, jak uvést záznamy v matrice do souladu se skutečným stavem (přičemž předpokládám, že v rodném listě Vašeho syna je jako otec veden Váš bývalý manžel):

1/ Popření otcovství bývalého manžela:
Lhůtu pro popření otcovství Vašeho bývalého manžela jste Vy i Váš bývalý manžel zmeškali (lhůta pro Vašeho bývalého manžela činí 6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o narození Vašeho syna a pro Vás 6 měsíců od okamžiku, kdy se syn narodil). V současné chvíli je oprávněn popřít otcovství Vašeho bývalého manžela nejvyšší státní zástupce a to za podmínky, že toto popření je v zájmu Vašeho syna, což lze z Vámi nastíněné situace předpokládat. Bylo by proto nutné kontaktovat písemně nejvyššího státního zástupce (popř. kteréhokoli jiného státního zástupce) s návrhem na zahájení řízení o popření otcovství Vašeho bývalého manžela. V tomto návrhu je zapotřebí vylíčit všechny rozhodné skutečnosti ohledně skutečného otce Vašeho syna, rozvodu Vašeho manželství a současného stavu a navrhnout, aby bylo otcovství Vašeho bývalého manžela popřeno, neboť v současné situaci je v zájmu Vašeho syna mít v rodném listě uvedeného svého skutečného biologického otce. K tomuto návrhu by bylo dobré připojit (byť nikoli nutně) písemný souhlas Vašeho bývalého manžela. Poté, co by došlo k popření otcovství Vašeho bývalého manžela, můžete souhlasným prohlášením (i ústním) se svým současným přítelem před matričním úřadem (popř. i před soudem) určit za otce Vašeho syna Vašeho současného přítele.

2/ Osvojení:
Druhou možností (a to jednodušší) je osvojení Vašeho syna Vaším současným přítelem. V takovém případě je zapotřebí, aby Váš současný přítel podal k soudu návrh na osvojení Vašeho syna, v němž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti (zejména popíše svou rodinnou situaci, skutečnost, že je biologickým otcem Vašeho syna a svou motivaci, stát se osvojitelem). K osvojení Vašeho syna je zapotřebí souhlasu obou jeho rodičů – tedy i Vašeho bývalého manžela (přestože je pouze matrikovým otcem). Ideální by bylo se s Vaším bývalým manželem dohodnout a opatřit od něj písemný souhlas s osvojením Vašeho syna Vaším současným přítelem (je vhodné, aby oba v tomto prohlášení jmenoval) – v tomto případě by patrně soud nevyžadoval osobní účast Vašeho bývalého manžela při řízení o osvojení. Pokud by se Vám nepodařilo se s Vaším bývalým manželem dohodnout, bylo by možné zahájit soudní řízení o tom, že jeho souhlas k osvojení Vašeho syna není zapotřebí. Zákon o rodině stanoví, že souhlasu rodiče, který po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevoval opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvoval, neplnil pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevuje snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohl osobně ujmout péče o dítě, není k osvojení dítěte zapotřebí. Není-li Váš bývalý manžel s Vaším synem v žádném kontaktu, je dle mého názoru tato podmínka splněna. Váš bývalý manžel by byl samozřejmě účastníkem tohoto řízení, platí-li však výše uvedené okolnosti, neměl by být problém s rozhodnutím soudu o nepotřebnosti jeho souhlasu k osvojení Vašeho syna. Po právní moci takového rozhodnutí by pak bylo možné přistoupit k samotnému řízení o osvojení, v jehož rámci by soud rozhodl i o příjmení Vašeho syna.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v případě, že Váš bývalý manžel platí na Vašeho syna výživné, může se po popření svého otcovství domáhat vrácení těchto peněžních prostředků po Vašem současném příteli (jako biologickém otci Vašeho syna) dle § 101/1 zákona o rodině. Nárok na vrácení výživného se v této souvislosti promlčuje po třech letech od doby, kdy mohl Váš bývalý manžel tento nárok uplatnit poprvé (§ 101 Občanského zákoníku).


///VYČKAT NA UPŘESNĚNÍ VLAĎKY NOVÁKOVÉ
- Mohou si pokrevní příbuzní adoptovat dítě, děti v rodině?
- Je možné osvojení, adopce v rodině nebo je nutná pěstounská péče

Před rokem byli mě a mojí ženě svěřeni soudem do peče dva vnuci ktere odložili rodiče. Za tuto dobu neprojevili rodiče o děti žadný zájem, ani jednou nezaplatili výživné. Otec je v současné době ve vazbě (jinak bezdomovec) pobyt matky dětí nám není znám. Zajímalo by nás, jaké jsou naše další možnosti - pěstounska peče nebo jiné možnosti. Děkuji. Ctirad

ODPOVĚĎ:
De facto nemáte jinou možnost než pěstounství. Osvojení ve Vašem případě není možné (jste pokrevní příbuzní). Případně můžete ponechat stávající stav (což je předpokládám svěření do péče jiné fyzické osoby podle §45 zákona o rodině), nicméně ekonomicky výhodnější pro Vás může být pěstounství (v tomto se doporučuji obrátit na sociální pracovnice).
///


- Lhůta na zpětné vyúčtování nedoplatků (§106 Občanského zákoníku)

Nastoupila jsem do firmy letos v únoru. Jedná se o rozpočtovou organizaci. Ve své správě máme bytový dům, pro který vytváříme každý rok vyúčtování za topení a služby spojené s bydlením. Nové zastupitelstvo obce si vyžádalo podklady pro kontrolu za minulá období a v roce 2008 zjistilo nesrovnalosti ve vyúčtování a žádá, aby byl udělán přepočet a následně doúčtován nedoplatek nájemníkům. Bývalá účetní opravdu pochybila. Ráda bych se zeptala, zda je nějaká promlčecí lhůta v tomto případě. Vyúčtování proběhlo 4. 2. 2009 a nikdo ve stanovené lhůtě nepodal reklamaci. Je možné za těchto okolností naúčtovat nájemníkům zpětně nedoplatky a žádat jejich úhradu a nebo je promlčecí lhůta a toto již účtovat nejde. Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Zpětně lze nedoplatky naúčtovat do dvou let ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděli a o tom, kdo za ní odpovídá (§106 Občanského zákoníku). Nejpozději se však právo promlčí za tři roky ode dne, kdy ke škodě došlo (byla-li taková škoda způsobena úmyslně, tak za deset let). Právo se pak promlčí uplynutím kterékoliv z těchto lhůt. S případným zpětným vyúčtováním proto spěchejte.
Zpětně lze tedy nedoplatky naúčtovat do dvou let ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděli a o tom, kdo za ní odpovídá (§106 obč. zák.). To je den, kdy nové zastupitelstvo obce zjistilo nedostatky. Nejpozději se právo promlčí za tři roky ode dne, kdy ke škodě došlo. Lhůta tak běží ode dne původního vyúčtování. Byla-li taková škoda způsobena úmyslně, činí promlčecí doba deset let. Právo se pak promlčí uplynutím kterékoliv z těchto lhůt (tedy určitě 4.2.2012, ne-li dříve v závislosti na dvouleté lhůtě). S případným zpětným vyúčtováním proto spěchejte.

- Reklamace opravy prstenu - opravna z pískovaného prstenu udělala lesklý
- Náhrada škody při opravě prstenu - opravna zničila pískování kovu

Nechali jsme si spravit snubní prsten u firmy Karat, neboť z prstenu vypadl kámen. Když jsme si prsten poté vyzvedli, zjistili jsme, že prsten je celý přeleštěný. Původně byl pískovaný. Řádně jsme prsten reklamovali. Firma Karat nam nabídla pouze jiné pískování. Navrhli jsme, že původní prodejce, firma Rotax je schopna za 1 500,- Kč prsten uvést do původního stavu. To ovšem opravna Karát odmítla. Jaká nyní máme práva? Reklamace proběhla dne 30.6.2011. Poté proběhlo několik emailů s jejich právním zástupcem, ovšem bez úspěchu. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
V rámci smlouvy o opravě věci, kterou jste s firmou uzavřeli, jste požadovali určitou opravu podle vaší objednávky (vložení kamene). Pokud při opravě dojde k výměně nebo opravě, která nebyla nezbytná a nebyla výslovně požadována objednatelem, vzniká vám právo na náhradu škody. Náhrada škody je hrazena buď v penězích nebo uvedením v předešlý stav, požádá-li o to poškozený a je-li to zároveň pro škůdce možné a účelné.
Urgujte tedy firmu i nadále a sdělte jim své požadavky (zřejmě peněžní plnění), nejlépe písemně, abyste předešli případných problémům ohledně dokazování.- Reklamace automobilu - prodejce požaduje testy a rozbor paliva

Dne 19.8.2011 jsem od soukromého prodejce zakoupil vozidlo Ford C-MAX, r.v. 2008. Auto se jevilo v pořádku. Prodejce mě upozornil, že mám nechat vyměnit filtry a náplně ve vozidle což jsem učinil. 24.9.2011 jsem předal vozidlo do autorizovaného servisu Ford Kladno na výměnu palivového filtru. Vozidlo mi bylo předáno až 26.9.2011, prý po výměně palivového filtru nešlo auto nastartovat, byl nízký tlak paliva ad. Vozidlo jsem tedy převzal s ujištěním servisu, že je vše v pořádku. Vozidlo následně začalo špatně táhnout, po zastávce na benzince se auto zase rozjelo bez známek závady. Pak auto zlobit zase, tak jsem opět zastavil a už jsem nenastartoval. Vozidlo se stalo nepojízdným.
Zavolal jsem odtahovou službu, nechal se odtáhnout do nejbližšího servisu Ford do Olomouce. To bylo 26.9.2011. Až 30.9.2011 jsem se dozvěděl co s autem je - zadřené palivové čerpadlo s tím spojené mechanické součástky (v podstatě opravují celou palivovou soustavu). Cena opravy 60.000,- Kč. Při reklamaci u prodejce automobilu jsem se dozvěděl, že chce nejprve provést testy paliva, které jsem natankoval 26.9.2011 a poté podle výsledku "možná" uskutečnit reklamaci. Vzorky paliva jsem již odeslal na test do zkušebny. Vozidlo mám ještě stále v servisu, protože rozsah opravy se stále zvětšuje (potkaly se i ventily, čištění vstřiků atd.). Proto se chci zeptat: Jak mám dále v této věci správně postupovat? Mám si rovnou najmout právníka? Pokud bude test paliva pozitivní je možná reklamace u čerpací stanice? Pokud bude palivo v pořádku u koho uplatňovat reklamaci za vzniklou škodu?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Nechte si sám nezávisle zjistit chemické složení paliva (třeba proto, ať máte důkaz, že prodejce se chce pouze "zbavit" odpovědnosti).
Pokud budou vaše výsledky pozitivní - budete muset zažalovat daného prodejce paliva; pokud negativní - odstupte neprodleně od smlouvy a požadujte vrácení poskytnutého plnění. Předejte záležitost zkušenému a doporučenému advokátovi. Není na co čekat.- Nedodržení reklamační lhůty cestovní kanceláří (CK)
- Nevyřízení reklamace u cestovní kanceláře v zákonné lhůtě 1 měsíce

Je to už více jak měsíc, kdy jsem podávala reklamaci u cestovní kanceláře ohledně dovolené v zahraničí. Doposud se cestovní kancelář neozvala a
k reklamaci se nevyjádřila ani po uplynuti 30 dnů, které udává zákon. Jaké jsou moje možnosti ohledně nedodržení reklamační doby. Děkuji, Valérie

ODPOVĚĎ
V této souvislosti Vám lze doporučit zaslat cestovní kanceláři písemnou výzvu (a to s doručenkou, přičemž jednu kopii si ponecháte), v níž zmíníte její pochybení a budete trvat na vyřízení své reklamace v co nejkratší lhůtě (za již existující prodlení můžete rovněž navrhnout určitou finanční kompenzaci). Prodlením s vyřízením reklamace se cestovní kancelář dopustila správního deliktu, za který může být pokutována dozorovým orgánem (Česká obchodní inspekce), přičemž na tuto skutečnost můžete cestovní kancelář ve své výzvě rovněž upozornit (popř. kontaktovat přímo ČOI).
Pokud by cestovní kancelář na Vaší výzvu nereagovala, můžete se rovněž obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů a budete se domáhat vyřčení povinnosti cestovní kanceláře k vyřízení reklamace, popř. i náhradě škody (kterou byste však musela přesně vyčíslit).
- Bezdůvodné zvýšení záloh od Bohemia energy
- Jak se bránit bezdůvodnému zvýšení záloh od Bohemia energy
- Vypovězení smlouvy s Bohemia energy
- Zrušení smlouvy s Bohemia energy

Moje přítelkyně bez mého vědomí podepsala 12/2010 smlouvu o odběru plynu s dodavatelem Bohemia Energy na dobu určitou 10 let. Smlouva nabyla účinnosti od 1.5.2011.
Na smlouvě uzavřela platbu záloh ve výši 5000,- Kč měsíčně, ve stejné výši platila i u bývalého dodavatele RWE. Dne 9.9.2011 obdržela vyúčtování od Bohemia Energy za 05-08/2011 s přeplatkem ve výši 8990,- Kč, a s požadavkem na nové zálohy ve výši 14960,- Kč. Takovou částku ale jako starobní důchodkyně není schopna zaplatit. Hned ten den se ozvala na jejich zákaznické lince, odešel zároveň mailem. Odpověď zněla, že je to v řešení a že se jejich operátorka ozve.
Prostudoval jsem si znovu podepsanou smlouvu a z ní nevyplývá, že má vůbec nějakou šanci bezsankčně od smlouvy odstoupit, ani jaká výše sankčního (deaktivačního poplatku) by jí hrozila. Odběr elektřiny si mezitím rozmyslela, zaplatila sankce 6000,- Kč. V současné době je v platnosti již jen smlouva o dodávkách plynu.
Včera jsem se ale dozvěděl, že obdobný problém se týká i nejméně dalších 2 důchodcovských rodin v ulici, a navíc na náš požadavek stále nedošla ze strany Bohemia Energy žádná, ať už kladná nebo záporná odpověď. Děkuji, Ivan


ODPOVĚĎ:
S pětitisícovými zálohami na měsíc v první řadě doporučuji zjistit, proč byl průměrný měsíční odběr vyšší o téměř tři tisíce korun. Samozřejmě může být tento nedoplatek způsobený zvýšeným odběrem, ale také se může jednat o vadný výpočet ze strany dodavatele. Odstoupit od smlouvy může pouze v případě porušení zákona nebo smlouvy ze strany dodavatele. V úvahu přichází možnost výpovědi, ke které nemusí být žádný důvod (u smlouvy na dobu určitou musí být výpověď výslovně písemně sjednána).
Doporučuji jít cestou reklamace vyúčtování (zejména nečekat na vyjádření operátora ale aktivně se jich opakovaně dotazovat), příp. vypovědět smlouvu (pokud je to možné).- Uplatnění reklamace u firmy v úpadku, insolvenci
- Uplatnění reklamace u zprostředkovatelské firmy v úpadku, insolvenci

Dlouhodobě se snažím reklamovat zatékáni do bytu v novostavbě u firmy u které jsem si byt koupil. Tato firma si pro stavbu bytového domu najala stavební firmu, která je nyní v úpadku. Reklamaci asi řešit nebude. Prodejce argumentuje tím, že "dokud firma není v konkurzu, musí oni vyřízeni reklamace chtít po nich, jinak by se přišlo o záruky na celý dům". Celá záležitost se již táhme přes 2 roky a bez sebemenšího výsledku. Jak postupovat dál? Josef

ODPOVĚĎ:
V případě, že máte smlouvu s konkrétní jednou firmou, je zcela lhostejné, zda si tato firma najala na některé práce jinou firmu, která je nyní v insolvenci. Vás pouze oprávněně zajímá, s kým jste uzavřel smlouvu, a kdo má tedy odpovědnost za vady. V žádném případě se tedy nenechte odradit. Pokud nebude domluva možná, máte jedinou obranu, a to obrátit se s žalobou na soud.

- Musí si zákazník prohlédnout zboží ihned po doručení při převzetí
- Vadí když je reklamace zaslána z jiné adresy než na kterou bylo zboží doručeno?
- Co dělat když dojde poškozené zboží poštou (v balíku)
- Reklamace poškozeného zboží (poštovní balík)
- Má při reklamaci přednost zákon nebo smluvní podmínky prodejce?

Koupila jsem v jednom internetovém obchodě plastový hrací stolek. Zboží mi doručila přepravní společnost do práce, obal byl neporušený. Zboží jsem posléze převážela jako dárek na jinou adresu, kde se zjistilo, že je zboží hodně poškozené, v krabici nebyla žádná výplň, navíc ani návod. Poslala jsem zboží zpátky, že chci vrátit peníze, ale reklamace byla zamítnuta s tím, že jsem porušila obchodní podmínky, kdy jsem si měla , za prvé zboží ihned překontrolovat a hlavně jsem ho neměla posílat z jiné, než dodací adresy - že jim nemohu dokázat, že jsem zboží nepoškodila já, při přesunu zboží na jinou adresu. Vím, že mám právo na odstoupení od smlouvy v případě poškození přepravou, ale nevím, zda mám na toto právo, když jsem zboží posílala z jiné, než dodací adresy. Děkuji. Veronika

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě není naprosto rozhodné, z jaké adresy jste zboží odesílala k reklamaci. Přestože je, jak tvrdí prodávající, toto pravidlo zakotveno v jeho obchodních podmínkách, se kterými jste uzavřením kupní smlouvy vyslovila souhlas, nemusíte se jím řídit, neboť je ze zákona neplatné. Žádné smluvní ujednání se nemůže odchýlit od znění zákona v neprospěch spotřebitele, tedy Vás (§ 55 Občanského zákoníku), zvláště pak ne v případech vyloučení nebo omezení práv spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady (§ 56 Občanského zákoníku), k čemuž ve Vašem případě nepochybně došlo.
Co se týče nutnosti prohlédnout zboží ve lhůtě bez zbytečného prodlení po jeho převzetí, Občanský zákoník Vám k tomuto dává lhůtu 6 měsíců, tvrzení prodávajícího proto opět neobstojí.
V současné situaci Vám lze doporučit následující:
- obrátit se na prodávajícího s písemnou výzvou (jejíž jednu kopii si ponecháte) k uznání Vaší reklamace, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti ohledně doručení zboží a odhalení jeho vad, je vhodné zmínit rovněž výše citovaná ustanovení Občanského zákoníku, která prohlašují za neplatná jakákoli ujednání, v jejichž důsledku by se Vaše postavení zhoršilo, lze Vám také doporučit zdůraznit, že v případě nevyhovění Vaší žádosti (ve lhůtě, kterou zároveň stanovíte) jste připravena obrátit se s ochranou svých práv na soud;
- ve výzvě můžete také uvést některý ze způsobů, jakým má být Vaše reklamace vyřízena (pokud jste tak již neučinila v reklamaci samé) – jedná se o opravu zboží, jeho výměnu, přiměřenou slevu z ceny zboží, popř. můžete od smlouvy rovněž odstoupit;
- ve výzvě můžete uplatnit nárok na náhradu nutných nákladů, které Vám s reklamací vznikly – jedná se zejména o poštovné, balné apod.;
- v případě, že by prodávající na Vaší výzvu nereagoval či na svém zamítavém stanovisku trval, nezbývá Vám, než se obrátit s žalobou na soud. V žalobě je opět nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti (které je třeba doložit, např. fakturou, výpisem z Vašeho účtu, kopiemi e-mailové komunikace apod.), v žalobě se můžete opět domáhat některého z výše uvedených způsobů vyřízení Vaší reklamace.- Jakou právní formu podnikání zvolit

Jsem v současné době v zaměstnaneckém poměru, mám malý finanční kapitál,nechci se zadlužit, také pokročilý věk, proto bych chtěla začít podnikat následovně: jednalo by se o nákup zboží z třetí země a EU, následně prodej/internetový,obrat max. měs. 100000,firma - fyzická osoba, plátce DPH, ano, čtvrtletně - Firma fyzická osoba moje známá (důchodkyně plátce DPH též, dále na její jméno-internet. obchod, daňové doklady) příjm. a vyd. faktury, reklamace,kontakt se zakazníkem/spotřebitelem.
Já:financování firmy, spravování firemního účtu, omezení přístupu účtu na mne,rozhodování o finacích, dále služby v zajištění účetnictví, daňové evidence, zajištění nákupu zboží ze zahraničí následného prodeje.
Otázka zní: Jakou formou upravit vztahy,
jaké smlouvy uzavřít mezi mnou a již výše zmíněnou fyzickou osobou v souladu s právním systémem, co je důležité neopomenout? (Já vlastním ŽL - volná
živnost, výroba, obchod a služby - neuved. v př. 1,3 živ. zák. v sočasné době pozastavena). Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
pro komplexní odpověď na Váš dotaz by bylo nutné znát mnoho podrobností jak ohledně Vaší ekonomické situace, tak i konkrétních představ. V následujících řádcích proto zmíním některé z možností:
1/ Pokud byste se s Vaší známou rozhodli podnikat pouze v živnostenské sféře, bylo by možné uzavřít smlouvu o spolupráci. Jedná se o tzv. nepojmenovaný smluvní typ, tzn. že předmětem této smlouvy může být prakticky jakákoli forma spolupráce. Ve smlouvě o spolupráci byste si mohli především vymezit jednotlivé činnosti, odpovědnost za případná prodlení, dělení zisku, hrazení nákladů apod. Výhodou prosté spolupráce živnostníků je například i daňová zátěž, která postihuje příjmy pouze fyzických osob a tedy „jednostupňově“.
2/ Jinou možností může být vaše spolupráce například na podkladě dohody o provedení práce. V tomto případě je však nutné upozornit na časovou limitaci takové činnosti – dohodu o provedení práce lze uzavřít maximálně v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.
3/ Další možností je založení obchodní společnosti. Ve Vašem případě by připadala v úvahu zejména:
- veřejná obchodní společnost: V tomto případě je situace značně podobná spolupráci živnostníků;; fungování v. o. s. je přímo závislé na činnosti jejích společníků, s odchodem jednoho z nich společnost zpravidla zaniká. Zisk společnosti je rovněž zdaňován pouze jednou a to jako příjem fyzických osob. Je nutné mít na paměti, že za závazky v. o. s. odpovídají její společníci celým svým majetkem.
- komanditní společnost: Tento typ obchodní společnosti přímo odpovídá rozdělení činností, které jste nastínila ve svém dotazu. První typ společníka (tzv. komanditista) zajišťuje chod společnosti především jejím financováním; je povinen investovat do společnosti tzv. základní vklad (minimálně 5.000,- Kč); druhý typ společníka (tzv. komplementář) zajišťuje chod k. s. zejména svou činností. Zisk společnosti je dělen na polovinu, přičemž jednu polovinu obdrží komplementáři (tato se zdaňuje jako příjem fyzických osob), zatímco druhá polovina se nejdříve zdaní jako příjem právnické osoby a poté je rozdělena mezi komanditisty (a opět zdaněna, tentokrát jako příjem fyzické osoby). Za závazky společnosti ručí komanditisté pouze do výše svého nezplaceného vkladu (po jeho splacení již vůbec) a komplementáři celým svým majetkem.- Bytové družstvo nereaguje na reklamace a korespondenci nájemníků
- Nespokojenost s činností bytového družstva a svolání členské schůze

Obdržela jsem vyúčtování služeb za uplynulý rok z Bytového družstva. Do 30ti dnů byla lhůta na případnou reklamaci. Zaslala jsem BD doporučený dopis, v této lhůtě, kde a v jakých položkách vidím nesrovnalosti. Jsou to více jak dva měsíce - nikdo neodpověděl. Pokud pominu částku, kterou jsem reklamovala a BD si ji strhlo (2200kč), jde mě již spíše o drzost a nemorálnost tohoto postupu. Není to poprvé, kdy takto nereagují na korespondenci. Naposledy jsem žádala o snížení nájemného, neboť ročně přeplácím téměř 10000 na zálohách.Odpovědi jsem se dočkala až po upomínce.Prosím, zdali mě můžete upřesnit, co je vlastně pivinností pracovníků BD.Opravdu si dělají co chtějí - mají pojistku "na blbost" a v případě soudní dohry zaplatím svého právního zástupce a z mých peněz je placen a právník BD. Děkuji za odpověď. Radka

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené činnosti družstva zákon blíže nespecifikuje. Počítá se s podrobnější úpravou ve stanovách družstva. Doporučuji tedy prostudovat tento dokument, neboť je pravděpodobné, že v něm naleznete řešení. Pokud i poté nebudete spokojena, máte právo domáhat se svých práv na členské schůzi. Doporučuji Vám tedy svolat členskou schůzi za účelem vyjasnění výše záloh a dalších potřebných skutečností. Členská schůze je nejvyšší orgán družstva, představenstvo je jí odpovědné a je jejím rozhodnutím vázán a musí ho realizovat.
V případě soudního řízení sporného, se hradí náklady řízení podle úspěchu ve věci. Soud tedy uloží straně, která ve věci neuspěla, aby uhradila náklady řízení i druhé straně. Pokud tedy přistoupíte k soudnímu řízení a nebudete úspěšná, budete povinna hradit i náklady na právní zastoupení družstva.
- Reklamace - opakovaný výstkyt odstranitelné vady
- Reklamace mobilu - prach pod displejem
- Může prodejce odmítnout vrácení peněz u 3. reklamace pokud vada neomezuje funkčnost
- Opakovaná reklamace mobilního telefonu a právo na vrácení peněz
- Kdy se odstranitelná vada považuje mění na neodstranitelnou


Dvakrát jsem reklamoval dotykový mobilní telefon, kde se vyskytoval prach pod displejem. Dvakrát servis vadu uznal a telefon opravil. Když se mě prach pod dotykovou vrstvu dostal potřetí a já telefon znovu reklamoval jako 3x stejnou vadu, tak mě potřetí napsali, že telefon opravili, ale nijak to nebrání používání telefonu a peníze ani výměnu telefonu nechtějí uznat. Co s tím? Děkuji Brzezina

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník v § 622/2 pro Váš případ uvádí, že přestože se jedná o vadu odstranitelnou (což je dle Vašeho dotazu bezesporu splněno), hledí se na ni jako na vadu neodstranitelnou, pokud její opakovaný výskyt (třikrát a více) Vám znemožňuje řádné užívání věci (což je splněno rovněž). Jak sám uvádíte, máte v této situaci na výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy (které má za následek vrácení kupní ceny), přičemž názor či uznání/neuznání prodávajícího není v této souvislosti naprosto rozhodné.

Pokud se rozhodnete pro výměnu telefonu, lze Vám doporučit zaslat prodávajícímu písemnou výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte), v níž zřetelně projevíte -vůli k výměně vadného telefonu za telefon nový. V této výzvě je vhodné poukázat na příslušné ustanovení Občanského zákoníku (viz výše) a zmínit, že v případě nevyhovění Vaší výzvě (v přiměřené lhůtě, kterou zároveň prodávajícímu stanovíte) jste připraven hájit svá práva soudní cestou.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, je nutné, abyste prodávajícímu toto písemné odstoupení doručil. V odstoupení od smlouvy je nutné přesně specifikovat, jaké smlouvy se týká (např. uvedením značky a výrobního čísla mobilního telefonu, data, kdy byl telefon zakoupen, čísla smlouvy či faktury nebo jiného platebního dokladu). V odstoupení opět zřetelně uveďte, že s poukazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku (viz výše) od smlouvy odstupujete. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy bude toto prodávajícímu doručeno, je proto nutné zvolit snadno prokazatelný způsob doručování (např. poštovní zásilkou s doručenkou či osobně za přítomnosti svědka). Lze opět doporučit, abyste si jednu kopii odstoupení ponechal. Odstoupením se smlouva zrušuje od samého počátku, hledí se na ní tedy tak, jako by nikdy nebyla uzavřena. Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si na základě takto zrušené smlouvy poskytly – Vy tedy vrátíte prodávajícímu mobilní telefon s veškerým příslušenstvím a dokumentací, prodávající Vám vrátí kupní cenu.
V případě, že by prodávající na výzvu či odstoupení nereagoval, nezbývá Vám, než se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti (které je zapotřebí doložit, mj. i předložením Vámi zaslané výzvy či odstoupení od smlouvy) a v níž se budete domáhat buď výměny mobilního telefonu či vrácení kupní ceny. Lze předpokládat, že již na základě podání žaloby Vám prodávající vyhoví, v případě prohry soudního sporu, která je ve Vašem případě pravděpodobná, by se mu vše značně prodražilo.
Pouze na okraj uvádím, že ve výzvě/odstoupení od smlouvy/žalobě se můžete na prodávajícím domáhat rovněž uhrazení všech nutných nákladů, které Vám s reklamací vznikly (jedná se zejména o poštovné a balné).

- Může prodávající při neuznání reklamace požadovat uhrazení poštovného?
- Reklamace kočárku - sklon korby, hlavička dítěte je níže než tělo

Reklamovala jsem korbu kočárku a prodejce napsal do protokolu poznámku, že v případě neuznání reklamace si zákazník hradí náklady na poštovné. Reklamace nebyla uznána. Reklamovala jsem sklon korby směrem k hlavě - miminko je tedy hlavou dolu po uložení do kočárku, naše dcera v kočárku nikdy nevydržela déle než pár minut a poté začala brečet takovým způsobem, že jsme ji museli vyndat). Jakým způsobem se mohu proti výroku dovozce bránit? A je jeho požadavek na úhradu poštovného v případě neuznané reklamace oprávněný? Dita

ODPOVĚĎ:
Doporučuji oslovit znalce a nechat udělat znalecký posudek na konstrukci kočárku. Následně kočárek reklamujte opakovaně.
Právo na úhradu nákladů neoprávněné reklamace, které prodávajícímu vznikly, prodávající má. Nicméně můžete je obratem uplatnit po opětovně uplatněné reklamaci na základě znaleckého posudku.
- Žaloba na určení neplatnosti vyúčtování
- Reklamace výše vyúčtování služeb v bytovém domě SVJ - spotřebovalo se méně energie
- Je možné reklamovat výši spotřebované energie když v bytě SVJ nežila spolužující osoba

Jsem s manželem vlastníkem bytu v domě. Potřebuji vědět, jestli je nějaká možnost - jak bych přinutila výbor SVJ aby vzali při reklamaci vyúčtování služeb v úvahu fakt, že se mnou půl roku 2010 v domácnosti nebydlely moje dvě dcery. Nepřítomnost jedné mohu doložit soudním rozhodnutím o ústavní péči a odstěhování druhé nájemní smlouvou z jejího stávajícího podnájmu. Odpověděli jste mi v minulosti, že úřední doklady dokazující nepřítomnost mých dcer v bytě nemusí vzít SVJ - tedy přecednictvo v úvahu. Nemusí, ale mohlo by - žádala jsem o projednání tohoto případu na shromáždění SVJ, ale marně.
Sami stanovy nedodržují (způsob vyúčtování, tedy jeho změnu mělo schválit shromáždění, a to se nestalo), ale protože já jsem nedodržela povinnost hlášení změn do 30-ti dnů - tak za to mám zaplatit.
Chápu, že nějak to vyúčtování udělat museli, ale nedodrželi postup - udělali chybu a já taky.
Jenže zaplatit za to musím jen já. Nevím už jak se mám bránit. Existuje prosím Vás ještě nějaká možnost kam se obrátit? Děkuji moc za odpověď
Jarka Bernardyová

ODPOVĚĎ:
Pokud máte pocit, že SVJ nedodržuje postupy dané stanovami (a byla Vám způsobena škoda nebo došlo k jiné újmě či prokazatelnému protiprávnímu jednání), můžete podat na SVJ žalobu a požadovat příslušné odškodnění nebo nápravu stavu.
Pokud způsob vyúčtování byl v rozporu se stanovami a máte na to důkaz a pokud by vyúčtování v souladu se stanovami bylo odlišné, můžete podat žalobu na určení neplatnosti vyúčtování a požadovat vyúčtování řádné.
Požadovat, aby byla odpuštěna Vaše chyba výměnou na Vaše odpuštění jejich chyby nelze právně vymáhat ani z toho vyvozovat jiné důsledky pro Vás.- Cestovní kancelář neopodvěděla na reklamaci v zákonné lhůtě 1 měsíce

Jak je to, když řádně reklamuji zájezd, dovolenou (důvody a předmět reklamace zde neuvádím bylo by to na dlouho, šlo o zájezd 2 rodin za 62 000,- CZK) a cestovní kancelář mi neodpoví do 30ti dnů na reklamaci. Vše je plně a snadno doložitelné doporučenými dopisy. Cestovní kancelář odpověděla (zamítavě v plném rozsahu) až na moji intervenci za 33 dní. Mám automaticky nárok na nějaké odškodné? Je na toto pamatováno v zákoně? Jak bych měl nyní postupovat? Děkuji,
Miloš

ODPOVĚĎ:
Pokud cestovní kancelář vyřídila Vaší reklamaci s třídenním zpožděním, dopustila se tím správního deliktu a dozorový orgán (Česká obchodní inspekce) jí může pokutovat. Vám však z tohoto titulu nárok na žádné odškodnění nevyplývá.

Pokud se však domníváte, že Vám prodlením cestovní kanceláře vznikla škoda (popř. pokud rovněž nesouhlasíte se zamítnutím své reklamace), můžete se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody, v níž vylíčíte veškeré rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů (přičemž zmiňte i prodlení cestovní kanceláře s vyřízením reklamace) a budete se domáhat vyřčení povinnosti uhradit Vám finanční kompenzaci (ta by se měla dle zákona rovnat rozdílu v ceně mezi skutečně získanými službami a tím, co jste cestovní kanceláři zaplatil).


- Reklamace dovolené v zahraničí u cestovní kanceláře - zkrachoval hotel
- Reklamace dovolené - ubytování v jiném hotelu v horší lokalitě

Chtěla jsem s vámi zkonzultovat oprávněnost zamítnutí reklamace zájezdu.
V září 2011 jsme zakoupili zájezd a odcestovali na 11 dní do Řecka. Ubytování hotel 3 ***. Třetí den pobytu v podvečerních hodinách jsme nalezli řetez na dveřích recepce hotelu a dozvěděli se až po několika hodinách bez zaplacené stravy a nápojů (zaplaceno all inclusive), z telefonátu spolucestujícího s delegátkou, kterou musel kontaktovat klient, že došlo k okamžitému uzavření hotelu a krachu řecké společnosti. To znamenalo zbalit zavazadla a transport do jiného hotelu 3*** na druhou stranu ostrova, kde panují jiné klimatické podmínky (větrno,velké vlny). Letovisko bylo s velmi malou občanskou vybaveností oproti původnímu (hotel v pustině, minimum obchodů a restaurací,1 malá lékárna), větší vzdálenost k moři, naftová elektrárna na pobřeží, nepořádek, hluk z letiště ad. Vyjádřili jsme delegátovi nespokojenost požadavek na přemístění do původní lokality a stejné nebo vyšší kategorie hotelu dle smlouvy nebo návrat do ČR na náklady CK (ten nám byl ihned zamítnut).
Delegát slíbil přesun, nekonal se. Na místě byly sepsány reklamační protokoly, kde nám bylo sděleno, že k situaci nedošlo vinou CK.
Pobyt byl prodloužen ještě o 1 den z důvodu nějakých oprav na letišti Ruzyně a museli jsme doplácet parkování automobilu plus vícenáklady za hovorné do ČR na linku CK, atd.
Po návratu do ČR jsme podali reklamaci, dne 20.10.2011 byl odesílán jednotný dopis s vyjádřením, že k situaci nedošlo vinou CK, ale z důvodu okamžitého uzavření hotelu. Dále, že náklady na stravu a ubytování v náhradním hotelu přesáhly cenu původního ubytování. Hotel prý splňuje standardní místní hygienické normy a odpovídá standardu, letadla a naftová elektrárnou neohrožuje civilní obyvatelstvo dle norem EU. Přemístění do jiného hotelu prý nebylo možné z důvodu naplněných kapacit hotelů v tomto frekventovaném termínu. Poté CK informuje, že mimo jiné vznikly velké nenávratné náklady s tímto spojené.
Měli jsme za to, že cestovní smlouvu jsem uzavírali s předmětnou CK, objednali si ubytování, stravování a ostatní služby u ní a jí také vše i zaplatili, takže si za poskytované služby a své dílčí dodavatele v destinách ručí.
Reklamaci jsme podávali dle §852i odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku a žádali o kompenzaci formou vratky platby a nikoliv formou slevy, poukázek, atd. Výsledek = 10% sleva na další zájezd z katalogu Jaro/léto 2012. Co teď?

Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Reklamaci jste podali správně, to že nebyla ze strany CK uznána, nic neznamená. Můžete na CK podat žalobu na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy (podle § 852i odst. 1 ve spojení s § 420 občanského zákoníku). S ohledem na § 852j odst. 2 občanského zákoníku se domnívám, že ve Vašem případě nejsou splněny podmínky pro vyvinění se CK, a její odpovědnost a povinnost nahradit škodu je dána.

Pro jistotu si pročtěte obchodní podmínky CK a cestovní smlouvu z důvodu ujištění, že jste s CK uzavřeli smlouvu, v níž se CK zavázala zajistit Vám dopravu, konkrétní ubytování a další.
- Reklamace tiskařských prací - barevné potahy na šanony se odlepují
- Reklamace práce tiskárny - špatný technologický postup

Nechal jsem v tiskárně vyrobit barevné potahy na šanony s laminem. Ty jsem zaplatil a předal do jiné společnosti, která z nich vyrobila šanony. Asi po týdnu se však lamino začalo z papíru odlupovat. Vina je jasně na tiskárně, špatný výrobní postup laminace papíru. Nyní mám nepoužitelné šanony. Mám možnost věc reklamovat v tiskárně a požadovat finanční kompenzaci nákladů, které jsem zaplatil výrobci šanonů a i náklady za vadné tisky, které jsem zaplatil této tiskárně? Pokud ano, do kdy nejpozději musí tiskárna škodu uhradit a jakým způsobem o ni mám požádat. Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Ano, materiál můžete reklamovat.
Stačí zvolit formu dopisu s dodejkou, kde bude reklamace popsána a uvedena skutečná škoda a její výše, požadavek na nápravu a datum. Tiskárna škodu uhradit nemusí, pokud neuzná reklamaci. Stejné je to s časovým určením - výslovně vymezené neexistuje. Na vyřízení reklamace má 30 dnů.
Pokud by v tomto případě musel jednat soud, je již vykonatelnost přiznaných práv (a tedy doba, do jaké musí dojít k realizaci rozhodnutí), právním předpisem výslovně uvedena.
- Je možné zaslat fakturu až po několika měsících?
- Je možné poslat fakturu bez DPH?
- Reklamace vyfakturovaných položek
- Reklamace výše fakturované částky za opravu kabelu firmou ČEZ

Prosím o informaci, jak můžu reklamovat služby firmy ČEZ.
Začátkem června navrtal omylem můj manžel při opravě fasádydomu mého bratra kabel a poškodil tak 1. fázi.
Bratr si zavolal na opravu ČEZ, a podepsal v PROTOKOLU O POŠKOZENÍ - předpokládanou výši škody cca do 7000,- Kč.
22/09 bratrovi však došla faktura vystavená 07/09 na částku 16.632,79 Kč. Navíc přišli dvě faktury, na jedné je částka bez DPH, splatnost do 20/10/2011 a na druhé faktuře daňovém dokladu je částka s DPH a splatnost 28/09/2011.

Chtěla jsem se zeptat, zda je možné vystavit fakturu až po 3 měsících a zda je možné navýšit předpokládanou částku o více než 100 % , bez předchozího upozornění. Navíc podle nás fakturují nesmyslné množství kabelů a trubek - 15 m, jen pro informaci zasílám fotografii, kde je vidět opravené poškození.
Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Můžete reklamovat položky vyfakturované - např. fakturovaná výměna 15m vs. reálná výměna 1m. Detailně popište všechny nesrovnalosti (a připojte i fotodokumentaci).
Navýšení o 100% je možné, pakliže je odůvodněné.
Neprodleně se s písemnou reklamací obraťte na reklamační oddělení společnosti (pokud ho nemá, tak přes infolinku zjistěte oprávněnou osobu).
Není nic proti ničemu poslat fakturu až po několika měsících od opravy; faktura, která Vám byla poslána bez DPH je vadná, proto byla vystavena faktura nová (opravená) a termín splatnosti je tedy až ten pozdější.
- Jak se bránit když sousedé vstupují na cizí pozemek
- Jak zakázat vstup na pozemek sousedům, cizím lidem
- Jak se bránit neoprávněnému užívání pozemku nevlastníkem
- Žaloba na zákaz rušení vlastnického práva
- Návrh na vydání předběžného rozhodnutí - zákaz vstupu na pozemek

V roce 2009 jsem koupila v dražbě zahrady, které do té doby užívala rodina, která s nimi sousedí. Dokonce si na nich bez souhlasu předchozího majitele postavila přístřešek pro 2 auta, velký bazén a zahradní domek. Předchozí majitel toto řešil se stavebním úřadem (cca 3roky zpátky) a doposud to ze strany SÚ nebylo vůbec řešeno. Pouze mu napsal, že se jedná o černé stavby a tím to skončilo.
Já jsem tyto sousedy o tom, že jsem se stala novým majitelem písemně informovala a navrhla jim odkoupení těchto pozemků. S navrhovanou cenou nesouhlasili, neboť prý nehodlají platit za něco, na čem několik let dřeli a budovali (zadarmo - ani nájem nikdy neplatili, přitom součástí pozemku je i studna, kterou celou dobu využívali k zalévání, napouštění bazénu apod.). Vyzvala jsem je tedy, aby přestali tyto zahrady užívat a že jim na tyto zakazuji vstup. Moje výzvy ignorovali, podala jsem tedy žádost o vydání Územního rozhodnutí na stavbu plotu, které doposud od března tohoto roku nemám (soused se zná s vedoucím staveb.úřadu ). Postavila jsem tam tedy provizorní oplocení (zabité kůly s pletivem - toto stavební úřad označil za černo stavbu). Soused si plot oddělal a celé léto se v bazénu koupal, obhospodařoval zahradu, apod.
Podala jsem tedy návrh na zahájení správního řízení, to nebylo zahájeno pro nedostatek důkazů, neboť nemohu prokázat, že na tu zahradu pravidelně chodí. Bydlím 40km od těchto pozemků. Sousedé mi to sice potvrdili, ale svědčit nepůjdou, nechtějí mít problémy.
Moje otázky tedy zní:
Jak postupovat, aby pan soused přestal chodit na moje pozemky
Co s černými stavbami?
Co s věcmi, které má stále na mých pozemcích - pneumatiky s disky, zavlažovací zařízení, apod. - Mám ho vyzvat k odstranění do určitého data, jinak mám za to, že o ně nemá zájem a vzít si je?
Ještě podotýkám, že přestal ode mě přebírat poštu.
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.11.2011, dotaz č. 591)
nejdříve se obraťte na nadřízení správní úřad, aby prošetřil nečinnost podřízeného stavebního úřadu a to jak ve věci odstranění černých staveb z minulosti, tak řízení o stavbě plotu. Zároveň oběma stavebním úřadům adresujte podnět k zahájení řízení o odstranění černé stavby, s tím, že v krajním případě se obrátíte na soud s žalobou na nečinnost správního orgánu.

Sousedovi předejte výzvu na odstranění věcí (nechte ji doručit na doručenku - tedy prostřednictvím pošty - nejde o to, aby mu bylo doručeno, jde o to, abyste měla důkaz, že jste se pokusila jednat smírně), které na Vašem pozemku má do určitého data, jinak budou odstraněny na náklady, které budete následně vymáhat. Pokud nezareaguje, tak věci odstraňte.

Můžete se také bránit žalobou na zákaz rušení Vašeho vlastnického práva. Žalobu můžete doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz vstupu na pozemek.- Neoprávněné užívání pozemku bez nájemní smlouvy
- Užívání exekučně zabaveného pozemku bez nájemní smlouvy

Má uživatel právo užívat pozemek (ornou půdu) bez platné nájemní smlouvy? Nájemní smlouva byla zneplatněna dnem příklepu v exekuční dražbě k datu 12.7.2011.
Na dotaz u exekutora mi bylo sděleno toto: V dražební vyhlášce, která je též k nahlédnutí na webu, je uvedeno, že nebyly zjištěny závady, které by na nemovitosti vázly, tedy ani nájem. Právní mocí rozvrhového usnesení tedy zanikají veškerá nájemní práva, i když o nich nebylo rozhodnuto, neboť nájemní právo nebylo zjištěno či včas uplatněno. Na žádost o vydání pozemku k vlastnímu užívání mi bylo sděleno, že to není možné, protože jsem nedal výpověď z nájmu a že je možné pozemek vydat k datu 1.10. následujícího roku. Jak se mohu bránit? Není to náhodou neoprávněné užívání cizí věci? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 23.10.2011, dotaz č. 485)
O neoprávněné užívání se podle dostupných informací jedná.
Tudíž se můžete bránit žalobou na zákaz rušení Vašeho vlastnického práva (pokud jste vlastníkem Vy). Žalobu můžete doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz vstupu na pozemek.- Věřitel záměrně neoznámil exekutorovi splacení části dluhu dlužníka

Manžel platí alimenty na dceru z prvního manželství 5 000,- měsíčně. Dlužili jsme (5x1500) 7500,-. V listopadu na něj podala exmanželka exekuci na tuto částku + na běžné výživné. Soud proběhl aniž by byl manžel upozorněn v prosinci. O exekuci jsme se dověděli až v září. Dluh 7500,- byl již v únoru a březnu splacen (!) a měsíčně jsme platili alimenty ne v plné výši , ale jen 4000,- na víc jsme neměli. Exekutor to nevěděl. Oslovili jsme exekutora a podali vysvětlení, v tu dobu byly alimenty již doplaceny a nic jsme nedlužili. Exekuce byla zastavena. Aby byla zastavena úplně, máme nyní zaplatit exekuci, ale exekuce byla vyčíslena z částky 7500,- dluh + 50 000,- za běžné výživné (prosinec - září), které jsme platili měsíčně, ale bývalá manželka o tom neřekla. Není chyba, že nás soud ani exekutor neinformoval dřív než soud proběhl? Dluh by jsme zaplatili a nemuseli platit exekuci. Jak postupovat, aby se exekuce počítala jen z částky 7500,-? A proč exekutor čekal 9 měsíců než něco podnikl? Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 23.10.2011, dotaz č. 490)
Od soudu měly Vašemu manželovi dorazit písemnosti o zahájení řízení apod. Doporučuji zjistit (ze spisu), zda tomu tak bylo či nikoliv.
Obraťte se na exekutora, můžete se pokusit dohodnout, aby úkony, které provedl marně vymáhal po žalobkyni, která mu zatajila podstatné okolnosti. Jinak jste oprávněni výlohy, které jste zaplatili "navíc" vinou žalobkyně získat tak, že budete vymáhat náhradu škody po ní.
Pokud není ve Vašich možnostech platit určené výživné, doporučuji ať manžel podá návrh na snížení výživného (jako důvod nedoporučuji uvádět "novou" rodinu či potomka).
- Exekutor dvakrát naúčtoval náklady exekuce - jak se bránit
- Kdo hradí škodu vzniklou exekutorem

Exekutorský úřad si podruhé naúčtoval exekuci na mém účtě a to neoprávněně což mi při telefonickém rozhovoru s bylo potvrzeno. Jaký je postup pro dosažení náhrady škody, kam se mám obrátit a co vše mohu uplatnit jako náhradu škody? V případě že jsem si k vůli dané záležitosti vzal z práce dovolenou a koupil letenku do České republiky a zpět do Irska, zda nárok na proplacení celé dovolené a obě cesty. Po případě jestli máte či znáte nějaké webové stránky kde je vše dopodrobna vypsané co vše mohu nárohovat a jaké formuláře použít. Děkuji, Bořivoj


ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 27.10.2011, dotaz č. 548)
Primárně doporučuji vyčíslit škodu, která Vám vznikla (a to reálnou škodu bez nadsazení); důvod jejího vzniku a popište souvislost mezi neoprávněným jednání exekutorského úřadu a vzniklou škodou. Uplatněte ji u exekutora, který je ze zákona pojištěn.
Pokud ji exekutor neuzná, postupujte podle zákona č. 82/1998 Sb. a obraťte se s nárokem na ministerstvo spravedlnosti.- Exekuční dražba pozemku se septikem znemožnila prodej nemovitosti na druhém pozemku

Společně s bývalím partnerem, vlastníme rodinný dům na který je vydána dražební vyhláška. Několikrát proběhla neúspěšná dražba,kterou byly draženy dva pozemky. Na jednom stojí nemovitost, na druhém septik. V posledním kole dražby byl vydražen pozemek, na kterém se septik nachází. Tím pádem je dům bez odpadu neprodejný.
Tím mi v podstatě bylo znemožněno umořit podstatnou část dluhu prodejem nemovitosti. Jelikož mi bylo zakázáno nakládat s majetkem nemůžu prodej nějak ovlivnit.
Mám nějákou možnost náhrady škody,která mi tím byla způsobena?
Na koho se mám v tomto případě obrátit, nebo s kým jednat? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že mluvíte o exekuční nedobrovolné dražbě (nikoliv o dobrovolné dražbě).
Vzhledem k tomu, že se jedná o řádně provedenou dražbu dvou pozemků, není věcí exekutora dodatečně zajišťovat věcné břemeno či se snažit (zřejmě neprodejné nemovitosti, ať už z jakéhokoliv důvodu) prodat nemovitosti pohromadě jednomu majiteli s ohledem na septik.

Pokud v domě bydlíte zaměřte se na jednání s novým majitelem o zřízení věcného břemene na septik ve prospěch nemovitosti.

Není prostředek jak vymáhat škodu, o které tvrdíte, že vznikla (kterou stěží budete moci vyčíslit). Právně ovšem nevznikla, pokud nebyl porušen zákonný průběh dražby.

- Lhůta do kdy musí exekutor vykonat exekuci
- Co dělat když exekutor nekoná a výkon exekuce oddaluje nebo protahuje
- Stížnost na exekutora na exekutorskou komoru
- Náhrada škody státem pro špatný úřední postup exekutora

Má exekutor určenou dobu, do kdy musí konat? Pokud do této doby nekoná a nebo toto bezdůvodně protahuje, jak se proti tomu mohu bránit?
Předem děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.11.2011, dotaz č. 589)
To záleží na tom o jaký úkon se jedná (např. výzva k doplnění návrhu na nařízení exekuce má lhůtu určenou; nebo taktéž vydání rozhodnutí podle § 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti postupu exekutora se můžete bránit stížnosti na exekutorskou komoru, příp. požadavkem na náhradu škody vůči státu. Opět záleží na skutkových okolnostech a důvodech nečinnosti.
- Jaké věci v domácnosti nemůže exekutor zabavit
- Které předměty v bytě, domě nesmí exekutor zabavit
- Exekučně nezabavitelné předměty v bytě, domě
- Může exekutor zabavit lednici, pračku, sporák, žehličku, nábytek?

Ráda bych se zeptala zda následující věci může exekutor zabavit: lednice, pračka, sporák, žehlička, jídelní stůl a židle. Děkuji za Vaši odpověď, Simona

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 04.11.2011, dotaz č. 607)
Problematiku věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí upravují §321 a §322 obč. soudního řádu, zejména pak druhé ustanovení. Podle prvního odstavce se z věcí, které jsou ve vlastnictví (i spoluvlastnictví) povinného, nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy (věci osobního charakteru jako diplomy, rodinné klenoty, věci s věnováním), zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (s určitými výjimkami).
Důležité je úvodní ustanovení, které se promítá do celého paragrafu. Nelze zabavit věci, které povinný nezbytně (nutně) potřebuje k uspokojování základních potřeb. Tyto podmínky se vykládají v závislosti na konkrétních okolnostech případu a posuzují se individuálně, záleží na uvážení exekutora. V některém případě může shledat, že pračka (žehlička, sporák, atd.) je nezbytná k uspokojování potřeb, jindy tomu tak být nemusí. Záleží např. na tom, zda se jedná o rodinu s malými dětmi nebo se staršími občany (např. potřeba denně vařit jídlo s ohledem na zvláštní stravovací návyky). Svoji roli nehraje to, co je standardem, ale to, bez čeho se povinný a členové jeho domácnosti mohou obejít.
Žádný právní předpis ani uměle vytvořený seznam proto nemůže stanovit, jaké věci (kromě zmínek v zákoně) nemůže exekutor zabavit.
Pokud by došlo k zabavení, které je v rozporu se zákonem, může se povinný bránit návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí podle §268 odst. 1 písm. d) (pouze ohledně nesprávně zabavené věci).- Jak získat zápočtový list když zaměstnavatel zanikl
- Jak získat zápočtový list zkrachovalé firmy, podniku
- Kde požádat o zápočtový list když firma zkrachovala

Jsem na rodičovské dovolené a dozvěděla jsem se, že můj zaměstnavatel (s.r.o.) před půl rokem vyhořel, firma již neexistuje. Pracovala jsem zde na dobu určitou. Nikdo mě nekontaktoval ani nezaslal výpověd a nebudu mít ani zápočtový list. Co mám dělat? (Majitel prý možná už ani není v ČR.) Bude to po rodičovský dovolený problém, když půjdu na úřad práce bez zápočtového listu? Zdeňka


ODPOVĚĎ
Pokuste se sama svého zaměstnavatele kontaktovat (kontakt na něho mohou mít např. vaši spolupracovníci). Na vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) máte právní nárok, stejně tak na náhradu škody, která by vám jeho nevydáním mohla vzniknout.- Stěhování dětí do zahraničí se souhlasem otce
- Rozhoduje český nebo zahraniční soud o adopci když se děti přestěhovaly do zahraničí
- Stěhování dětí do zahraničí - řeší osvojení český nebo zahraniční soud
- Změna otcovství a stěhování do zahraničí
- Který zákon řeší osvojení, adopci dětí
- Adopce, osvojení dětí do ciziny a úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Za 14 dnů se stěhuji za mým dlouholetým přítelem do USA (Alabama), kde taktéž krátce poté chystáme svatbu. Žít budeme již jen tam. Já i mé děti z předchozího manželství máme české občanství a zatím i trvalé bydliště v ČR. Otec dětí (občan ČR s českým občanstvím) dal písemný souhlas s přestěhováním dětí a i případnou změnou občanství.
Můj přítel by velmi rád děti adoptoval, oficiálně se stal jejich otcem po našem sňatku - je toto možné? A pokud ano, co je k tomu zapotřebí, jaká povolení, formuláře, soudní rozhodnutí atd. budou zapotřebí a jaký soud bude rozhodovat - český či americký?  Dětem je 15, 14 a 9 let. Přítel je rodilý Američan.
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Předně doporučuji zkontaktovat českou ambasádu v Americe, protože mi není známo jaké příslušné bilaterální smlouvy má ČR a USA uzavřené.
Děti je možné osvojit.
Podle zákona č. 97/1963 Sb. § 26 se osvojení řídí právem státu osvojitele; je nicméně třeba aby k osvojení byly splněny podmínky kladené právními řády na osoby obou manželů.
Podle českého práva (které se tedy vztahuje na Vás) se osvojení řídí § 63 zákona č. 94/1963 Sb., navíc budete muset být v kontaktu s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí - jedná se o osvojení dětí do ciziny.
Zmíněná ustanovení doporučuji podrobně prostudovat, není v kapacitních možnostech poradny citovat tato ustanovení a další ustanovení, na která odkazují.
Nezapomeňte, že v případě, že dojde k osvojení, je třeba na matričním úřadě zajistit evidenci nových údajů.


VYČKAT NA UPŘESNĚNÍ VLAĎKY NOVÁKOVÉ
///- Přímá adopce dítěte a peněžitá podpora v mateřství (PPM)
- Vyplacení peněžité podpory v mateřství PPM u přímé adopce

Jsme bezdětný pár a dohodli jsem se s mojí neteří, že donosí a v lednu porodí nechtěné dítě, které převezmeme do péče formou přímé adopce. Víme, že budeme muset čekat na rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, než budeme mít nárok na peněžitou podporu v mateřství. Ráda bych se ale zeptala jestli bude vyplacena PPM také zpětně, pokud soud rozhodne třeba po 6 nebo více měsících od narození a předání dítěte. Nebo zda bude možné žádat nějaké finanční prostředky na přechodnou dobu do čerpání PPM. Děkuji, Natálie Maksantová

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že PPM zpětně poskytnuta nebude a bude vyplácena až ode dne právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče a to po dobu 22 týdnů (dle zákona o nemocenském pojištění). Jestli však máte nárok na jinou dávku (do té doby, než PPM bude vyplacena) se neopovažuji tvrdit. Jako nejlepší vidím obrátit se na ČSSZ. Ta by měla poskytnout dostatečné informace.
///
- Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví

Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví? Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady nákladů je v tomto případě složitá. Zrušení spoluvlastnictví je stejné jako každý jiný spor, takže obecně

řečeno platí ten kdo prohrál.
Nicméně navrhovatel (žalobce) může do návrhu napsat, že navrhuje, aby soud nikomu nepřiznával náhradu nákladů (tzn. že si

vzájemně nic platit nebudou a je jedno, zda žaloba byla úspěšná) a poplatky za úkony spojené se soudním řízení ve smyslu

zákona č. 549/1991 Sb. ponesou obě strany rovným dílem.

Pokud návrh podají všichni spoluvlastníci, tak se budou o soudní výlohy dělit (ale to se děje výjimečně, většinou nejsou

všichni za jedno co se zrušení spoluvlastnictví týče).

Těžko říci, zda soud kývne na takovou konstrukci - může vyhovět návrhu protistrany, která bude navrhovat jiné řešení

úhrady nákladů.


- Je lepší stanovit ve smlouvě smluvní pokutu za každý den nebo měsíc

Ve smlouvě o dílo má zhotovitel stanovenou smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla za každý kalendářní měsíc

prodlení s dokončením a předáním domu.

Další článek mu ukládá mě k převzetí vyzvat nejméně 15dní před dnem předání. Dnes

jsem obdržela výzvu datovanou 16.6.2011 k převzetí domu dne 30.6.2011. Protože při dodržení výzvy nejméně 15dní předem mi

předávka domu vychází na 1. 7. 2011 a ne 30.6.2011 obávám se (vzhledem k předchozím špatným zkušenostem se zhotovitelem),

zda to není tah ze strany zhotovitele jak se vyhnout úhradě penále za měsíc červen. Je má obava oprávněná?

A kdy bych

měla svůj nárok na penále uplatnit? V den převzetí domu tzn. musím zapsat přesnou výši penále do předávacího protokolu

anebo stačí nárok uplatnit při obdržení konečné faktury? Děkuji, Hronová

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je stanovena poměrně nejasnou formulací „za každý kalendářní měsíc“ nikoliv za každý

den prodlení či za každý započatý kalendářní měsíc, doporučila bych Vám poskytnout součinnost a dílo převzít. Může být

pravděpodobné, že se zhotovitel přepočítal a započítal i den, kdy výzvu vyhotovil. Další věc je, od kdy se počítá oněch

15 dnů, zda od vyhotovení výzvy, od jejího podání na poštu, od okamžiku, kdy se s ní objednatel seznámil či mu byla

doručena apod. Pokud toto není ve smlouvě určeno, tak se můžete dostat do naprosto zbytečného sporu, který by na Vaší

straně mohl vyvrcholit i tím, že byste Vy byla v prodlení s převzetím díla. Takže pokud můžete dílo převzít, tak jej

převezměte.- Zahrnutí práce o víkendu do týdenního úvazku
- Kdy se platí za práci o víkendu příplatek 10% a kdy 25%

Může být práce v sobotu zahrnuta do celkového 40 hodinového úvazku? Myslím, že by měla být placena + 25% hodinové mzdy.

Sobotní směna je 4 hodinová. Jak je to potom s dovolenou, musím si ji vybírat i na sobotu? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
O rozvržení pracovní doby - na 6 dnů v týdnu - rozhoduje zaměstnavatel, tudíž je takové rozvržení možné pokud je taková

pracovní doba pravidelná, tak se 4 sobotní hodiny počítají do 40 hodinového měsíčního úvazku a pak podle § 118 zákoníku

práce přísluší za práci v sobotu a v neděli příplatek ve výši 10% průměrné mzdy (není-li v kolektivní smlouvě sjednána

jiná výše).
Pokud je sobotní práce nad rámec pracovní doby (tedy 40 hodin je odpracováno ve standardním pracovním týdnu), pak je

sobotní práce přesčas a náleží na něj mzda a 25% příplatek.
- Je potřebný souhlas družstva s přihlášením trvalého bydliště?
- Výpovědní lhůta u podnájmu
- Nárok na náhradní byt při zrušení podnájmu

Máme s manželkou družstevní byt, kde jsme hlášení k trvalému pobytu. Jelikož jsem zdědil po rodičích rodinný domek,

přenechal jsem byt k užívání jednomu ze svých synů,který tam bydlel s družkou a mají spolu dvojčata,tedy naše vnoučata. A

proto jsme se s manželkou odstěhovali do domku a nechali k užívání byt synovi. Nyní syn družku opustil,tak jsme se s ní a

se souhlasem družstva domluvili a uzavřeli podnájemní smlouvu na dobu neurčitou na další užívání zmíněného bytu. Jelikož

je matka našich vnuků ve finanční tísni, neboť není zatím soudem stanoveno výživné, chtěla požádat příslušný úřad o

příspěvek na bydlení. Bylo jí sděleno, že může příspěvek dostat za podmínek, že má platnou podnájemní smlouvu, potvrzení od sousedů, že tam náš syn (její druh) již delší dobu nebydlí a ona tam musí mít trvalé bydliště.Současné trvalé bydliště má matka našich vnoučat (podnájemnice) u svého otce. Zajímalo by mě zda při změně současného trvalého bydliště na nové musí s tím souhlasit i družstvo a zda při ukončení podnájemní smlouvy, musím jí obstarat náhradní bydlení nebo nikoliv. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
K nahlášení trvalého bydliště Vaší „snachy“ v příslušném družstevním bytě nepotřebujete souhlas družstva, ale musíte to

příslušnému družstvu oznámit.
Podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě ne kratší než tři měsíce a po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok

na náhradní podnájem. Podnájem nepožívá stejné ochrany jako nájem.


- Úhrada dluhu jednatelem společnosti s ručením omezeným
- Povinnost úhrady dluhu jednatelem spol. s r. o.
- Právo na náhradu škody kvůli špatné práci účetní

Od června 2005 spol. s r.o. nevykonává žádnou činnost. Jsem jediný jednatel. V roce 2003 firma neuhradila částku za

pojištění ve výši 1500,-Kč, naše účetní nás neupozornila na dluh. V roce 2006 poslali upomínku na adresu firmy, ale v té

době jsem byl delší dobu mimo území ČR. V prosince 2010 přišli na mou soukromou adresu exekutoři a požadují, abych za

firmu dluh uhradil. V současné době se jedná o částku cca 25.000,- Kč. Právník mi poradil, že je lepší dluh uhradit.

Poslal návrh, že budu dluh splácet jako fyzická osoba a ne jako jednatel firmy. Právník mi poradil dluh uhradit (abych v

budoucnu neměl problémy se zabavením osobního ne firemního majetku). Podotýkám, že firma nedisponuje žádným hmotným ani

nehmotných majetkem.
Sdělte mi, prosím, na základě jakého zákona jsem povinen dluh uhradit. Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Jako jednatel jste podle obchodního zákoníku odpovědný za obchodní vedení společnosti. O tom, že byste dlužnou částku měl

splatit jako fyzická osoba nikoliv firma Vaším prostřednictvím lze polemizovat – nicméně jde pouze o formální stránku

věci, protože jako jednatel jste o společnost měl pečovat s péčí řádného hospodáře, takže odpovědnost za vzniklý závazek,

jde za Vámi jako za jednatelem. To v jakém stavu firma je, není relevantní.
Tím, že škoda vznikla chybou účetní, byste se mohl domáhat náhrady škody, nicméně právo na náhradu škody je promlčené

kvůli času, který uběhl marně, a pokud by účetní (či účetní firma) neplnila dobrovolně a promlčení namítla, nelze proti

ní dále postupovat.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 20 (březen 2012)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestný čin křivého obvinění z dětské pornografie - jak se bránit?
- Trestný čin pomluvy - nařčení z dětské pornografie
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada nemajetkové újmy u křivého obvinění dětské pornografie
- Poškození osobnosti z důvodu křivého obvinění z dětské pornografie
OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné dát okamžitou výpověď z nájmu bytu?
- Je možné dát výpověď z nájmu bytu z hodiny na hodinu?
- Neplatnost okamžité výpovědi nájmu bytu

Bývalý majitelé kteří nám zhruba před 2 měsíci dali výpověd z nájmu bytu ze dne na den, mě křivě obvinili z dětské pornografie. 7.11.2011 k nám přijela kriminálka na základě tady toho trestního oznámení. Sebrali náám notebook, druhý den jsme byli na výslechu, já jsem se zhroutila musela jsem vyhledat odbornou pomoc.
Majitelům jsem hlídala děti (mají 3 a 4 roky) jsem na mateřské dovolené. Prý ten starší kluk (bude mu zanedlouho 5 let) říkal že jsem je měla fotit a natáčet a chtít po nich ukazovat zadečky, striktně odmítám takováto obvinění. Od policie jsme nedostali žadný výsledek vyšetřování. Prý to odložili, protože nenašli žadné důkazy. Když jsem jim říkala ze chci podat na ně trestní oznamení, tak mi řekli že není na koho - že nemůžeme podat na 4letého kluka. chtěla jsem podat trestní oznámení na jeho zákonné zástupce. Kriminalisté říkali, že šlo jen o podání vysvětlení. Můžete mi poradit? Chci na ně podat trestní oznamení za křivé obvinení, za psychickou újmu. Co mám dělat? Jak mám pokračovat? Děkuji, Kristýna

ODPOVĚĎ:
Záleží, zda vám bylo sděleno obvinění. Pokud případ nedošel do takové fáze, nemůžete podat trestní oznámení pro trestný čin křivého obvinění. V úvahu by mohl přicházet trestný čin pomluvy (§184 tr. zákoníku), avšak vyžaduje způsobilost značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů (poškození v zaměstnání, narušení rodinných vztahů nebo možnost způsobit jinou vážnou újmu).
Kromě trestněprávního postihu je možné dovolat se i občanskoprávní úpravy z důvodu ochrany osobnosti podle §11 Občanského zákoníku. Zde bych radila konzultaci s právníkem nebo advokátem.
Teď k výpovědi z nájmu bytu. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu buď s přivolením soudu nebo i bez něj pouze za splnění zákonných důvodů a podmínek v §711 nebo §711a Občanského zákoníku. Pokud ke splnění nedošlo, výpověď je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§39 obč. zákoníku). Na právní úkon se pak hledí, jako by nikdy učiněn nebyl, takže nájemní vztah by trval nadále. Případné ukončení by bylo třeba provést novou výpovědí se splněním zákonných podmínek.

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace poškození zboží při přepravě dopravcem
- Lhůta na uplatnění reklamace přepravy u dopravce
- Do kdy je možné reklamovat přepravní služby?

Vracel jsem ve 14denní lhůtě zboží eshopu. Dopravce při přepravě do eshopu zboží poškodil. Reklamoval jsem dopravu, ale chyběl mi doklad o zaplacení - od nikoho jsem ho nedostal. Poslal jsem místo něj přepravní list. Na něm jsem jako příjemce uveden já. Tedy moje jméno, adresa, datum a čas přijetí, číslo mé OP, můj podpis. Kupované zboží bylo z eshopu posláno na dobírku - na přepravním listě je tedy cena zboží a text, že příjemce potvrzuje, že zboží převzal. Jelikož bylo na dobírku,tak jsem musel i zboží zaplatit - doklad podle mně nahrazuje Doklad o zaplacení. Od dne přepravy uběhlo 6 měsíců a přepravce mi po dotazu oznámil, že se reklamace zamítá s odvoláním na §73 133/64. Tam se píše o 6 měsíců, kdy je nutno uplatnit právo u dopravce. Doklady jsem začal posílat již měsíc po dnu přepravy a na poslání chybějících dokladů mi dopravce nestanovil žádnou lhůtu, nyní se však odvolává na 6 měsíců, které již uplynuly. Ve svých VOP výslovně nepíše o Dokladu o zaplacení. Je právo na mé straně a mám požádat soud o vydání platebního rozkazu nebo má dopravce pravdu a mám smůlu? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Vyhláška o silničním přepravním řádu upravuje povinnost uplatnit právo u dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců. Pokud reklamace nemá všechny stanovené náležitosti, dopravce je povinen reklamujícího vyzvat k doplnění a stanovit mu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 8 dní.
Pokud jste splnil všechny podmínky a jste přesvědčen o oprávněnosti nároku, vyzvěte ještě jednou přepravní společnost s uvedením oprávněnosti vašeho nároku. Poté přistupte k případným dalším krokům.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Neplatné ukončení pracovního poměru po konci zkušební lhůty
- Neoprávněná výpověď zaměstnanci a bránění ve vstupu na pracoviště
- Neplatná výpověď předaná jednatelem firmy

Pracovali jsme na mimopražské pobočce pražské firmy, firma měla původně 3 jednatele, naší pobočku vedl jeden z nich.
4.10.2011 pracovní smlouva s 3 měsíční zkušební dobou 1.11.2011 dodatek k smlouvě měnící zkušební dobu na 1 měsíc - tedy do 4.11.2011, obojí podepsáno jednatelem firmy 19.12.2011 zrušení pracovního poměru ve zkušební době jiným jednatelem (ten první odvolán valnou hromadou 15.12.2011) Na to jsem reagovala (i ostatní zaměstnanci, týká se celé pobočky) prohlášením o neplatnosti zrušení pracovního poměru.
20.12.2011 nám byly odebrány klíče od pracoviště - máme podepsáno.
Na to jsme reagovali dopisem se žádostí o přidělení práce a zpřístupněním pracoviště.
Zbylí dva jednatelé nyní zvažují dohodu s námi versus normální výpověď 2+1 měsíce versus naší žalobu
Na ispektorátu práce nám sdělili, že dohoda i výpověď je nelegální, možná je jen žaloba nebo automatické ukončení prac. poměru v případě nepodání žaloby do 2 měsíců. Je pravda, že můj jediný další krok je žaloba do 2 měsíců? Jak dále postupovat? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Doporučovala bych Vám skutečně obrátit se na soud v zákonné 2měsíční lhůtě, která začíná běžet od dne zrušení pracovního poměru Vaším zaměstnavatelem. Soud je jediný oprávněný rozhodnout, zda se jedná o neplatné rozvázáná pracovního poměru a o příslušných náhradách.


OBČAN-BYDLENÍ
- Snacha a syn jsou členové družstva, jaká práva má tchýně - nabyvatel bytu?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může snacha požadovat vyplacení členského podílu družstevního bytu pořízeného tchýní?
- Tchýně pořídila družstevní byt pro syna a snachu - může snacha požadovat vyplacení?
RODINA-ROZVOD A SJM
- Smír při vypořádání družstevního bytu při rozvodu manželů
- Jak proběhne vypořádání družstevního bytu při rozvodu manželů
- Vypořádací podíl za družstevní byt při rozvodu manželství

Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt.Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta. Nyní se rozvádějí a já chci byt prodat. Zjistila jsem, že družstvo na mě byt přepíše, ale nevěsta dělá problémy a chce vyplatit při přepisu polovinu ceny bytu, ale já peníze nemám, budu je mít až po prodeji bytu. Nabídla jsem jí, že ze získaných peněz za byt jí zaplatím kauci + nejméně dalších 10 měsíců nájem, v bytě, který si chce pronajmout, protože je nezaměstnaná a bude odkázána po rozvodu na sociální dávky a alimenty. Jak mám právně postupovat?
Syn prohlásil, že mě zplnomocní pro případ prodeje bytu, aby nedošlo ke ztrátě mých peněz za byt a abych byla uvedená na smlouvě o prodeji bytu, v případě, že nevěsta opravdu nepřistoupí na přepis bytu. Jaká práva mám já jako uživatelka?
Mohla by nevěsta prodat byt bez mého vědomí? Děkuji, Celestýna

ODPOVĚĎ:
Bohužel, členský podíl v družstvu jakož i nájemní právo svědčí ve prospěch Vašeho syna a snachy. V případě rozvodu syna se snachou pi vypořádání SJM by došlo k zániku společného nájmu družstevního bytu mezi manželi. Soud může při vypořádání SJM schválit smír tohoto znění:
„Zrušuje se právo společného nájmu družstevního bytu ……… a za výlučného nájemce tohoto bytu a výlučného člena bytového družstva ……… se určuje ……..
…………. (dosavadní člen družstva) se zavazuje vyklidit a vyklizený předat .…..
(výlučný člen družstva) byt …………..….. do 3 měsíců od zaplacení částky …………,-Kč (např. 1 obvyklé ceny členství v bytovém družstvu vztahující se k vyklizovanému bytu ) …………….(dosavadnímu členu družstva) na jeho účet ……….“
Pokud by členství v bytovém družstvu svědčilo ve prospěch syna, v tomto případě by měla Vaše snacha nárok na vypořádací podíl. Cena členského podílu v bytovém družstvu není regulována žádným cenovým předpisem. Vychází se z ceny obvyklé, tj. z ceny, kterou by bylo možné za převod členského podílu v rozhodné době a místě dosáhnout. Je nepochybné, že členství v družstvu, představující souhrn členských práv a povinností, má i majetkovou hodnotu. Tato skutečnost vyplývá i z toho, že při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na majetkové vypořádání (na vypořádací podíl). Ve vztahu k bytovému družstvu je majetková hodnota členství v družstvu (hodnota členských práv a povinností) dána hodnotou vypořádacího podílu, který se stanoví postupem podle § 233 obchodního zákoníku. Při převodu členských práv a povinností – tedy nikoliv ve vztahu člena k družstvu, nýbrž ve vztahu mezi převodcem a nabyvatelem členských práv a povinností v bytovém družstvu – se tato hodnota (hodnota vypořádacího podílu) oceňuje tržně, čili vytváří se na základě vztahu poptávky a nabídky. Zároveň současná soudní praxe stanoví, že dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu uzavřená jen jedním z převádějících manželů – společných členů bytového družstva, zavazuje oba manžele společně a nerozdílně, pokud se ten z nich, kdo je jí dotčen, neplatnosti pro takový důvod nedovolá.Pokud by tedy Váš syn převedl práva a povinnosti spojená se členstvím v bytovém družstvu na Vás, byla by tato dohoda platná, dokud by se Vaše snacha nedovolala neplatnosti u soudu. To samé může také udělat i Vaše snacha.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné požádat současně o výživné na dítě i matku?
- Je možné podat najednou žalobu na alimenty na dítě i matku?
RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec byl v době setkání s dítětem opilý a měl pistol
- Může být otec opilý v době styku, setkání s dítětem, dětmi?
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Bývalý přítel vyhrožuje zastřelením střelnou zbraní - co dělat?
- Bývalý přítel hrozí matce dítěte že ji nechá zbít - co dělat?
- Jak dokázat vyhrožování bývalého manžela, partnera, druha
- Bývalý manžel hrozí fyzickým napadením - jak to dokázat?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak získat zpět peníze investované do bytu, domu bývalého manžela

Můžu v žádosti o svěření syna do péče a určení výživného na syna, napsat i požadavek na výživné na moji osobu, nebo to musí být další samostatná žádost?
Jakým způsobem můžu požadovat zaplacení investice do bytu, (myslím tím koupelnu) tu jako jedinou můžu dokázat (byla zaplacena z porodného, jde o byt manžela), že jsem ji zaplatila já osobně. Bývalý přítel mi peníze dobrovolně v žádném případě nedá, ale nevím jestli to zase můžu uvést do té jedné žádosti o svěření do péče - přijde mi, že to se svěřením do péče vlastně nemá nic společného. Ex přítel mi hodně často vyhrožuje, že mi nechá zlomit ruce a nohy, pak že mi nechá sebrat syna, potom že mého současného přítele nechá zmlátit, nechá mu zapálit auto a podobně. Naposledy když jsem si přijela k bývalému příteli vyzvednou syna, tak mi ho nechtěl dobrovolně dát.
Byl viditelně pod vlivem alkoholu a donutil mě zavolat současnému příteli - musela jsem ho poprosit, aby přijel před byt ex přítele. Až současný přítel přijel, tak byl ex přítel teprve ochotný mi syna předat. Ale předtím si neodpustil delší monolog o tom co všechno mu patří, co všechno dokázal, koho všechno zná a koho může podplatit aby nám ze života udělal peklo, pak mi ukázal, že má za opaskem pistoli a dokonce ji přede mnou nabil. Pak teprve šel do bytu pro syna a předal mi ho. Mám strach aby komukoliv neublížil v opilosti. Nijak nemůžu jeho jednání dokázat a jsem zoufalá z toho, jak jeden člověk může takhle neustále znepříjemňovat život mě a mému okolí. Děkuji, Dobromila

ODPOVĚĎ:
Žádost o výživné na dítě a na vás není možné sloučit do jedné žaloby. Důvod je prostý - jde o dvě odlišné žaloby a v každé z nich je místně příslušný jiný soud. V případě žaloby o výživné na dítě je místně příslušný soud v místě bydliště Vašeho syna, ohledně výživného na Vás je to pak soud v místě bydliště Vašeho bývalého přítele.
To, že Váš bývalý přítel byl v době kontaktu s Vaším synem pod vlivem alkoholu a v tomto stavu měl u sebe zbraň, lze považovat za závažnou skutečnost. Pokud máte obavy o bezpečí Vašeho syna, což je v tomto případě pochopitelné, doporučuji se obrátit s těmito informacemi na orgán sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, který sídlí na městském úřadě v místě bydliště Vašeho syna. Můžete požádat sociální pracovnici, aby v domácnosti Vašeho přítele provedla šetření, případně požadovat omezení - a pokud by se situace opakovala event. i zákaz - styku syna s otcem.
K vyhrožování - doporučuji pořídit zvukový záznam podobného jednání diktafonem nebo mobilním telefonem a jít s tím obratem na policii. Nenechte se odbýt (že dokud bývalý manžel nikomu neublíží, že s tím nemohou nic dělat) a dožadujte se policejního nahrávacího zařízení a zahájení trestního řízení.
Ihned bez dalšího můžete policii informovat o tom, že Vám bylo vyhrožováno zbraní a policii tedy žádáte prošetřit, zda se jedná o legálně drženou zbraň či nikoliv.
K vymáhání vložených peněz - pokud jste investovala do expřítelova majetku, budete muset podat žalobu na vrácení peněz, pokud není investice starší jak 3 roky - v opačném případě by expřítel mohl úspěšně namítat promlčení Vaší pohledávky. Tato žaloba je zcela samostatným úkonem - nesouvisí s péčí o dítě.
Věřím, že bydlíte v místě, které není Vašemu bývalému příteli známo. Při jakémkoliv excesu - pokus o napadení, vyhrožování, obtěžování apod. neprodleně kontaktujte Policii. Při dlouhodobějším sledování nebo pronásledování se může jednat o trestný čin i bez toho, aby Vám nebo Vašim blízkým bylo vyhrožováno či způsobena opravdová újma na zdraví.
Pokud mohu doporučit vyhledejte psychologa - styky s bývalými partnery, zejm. pokud jsou nevyhnutelné kvůli dětem, jsou psychicky velmi náročné a je těžké naučit se správně reagovat a enechat se zastrašit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dožití manžela v družstevním bytě - jak zajistit?
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Věcné břemeno dožití v družstevním bytě manžela, manželky
- Doživotní užívání družstevního bytu manželem, manželkou
RODINA-DĚDICTVÍ
- Je možné přenechat v závěti členský podíl v bytového družstva?
- Je možné odkázat v závěti družstevní byt manželovi, manželce?
- Kdo dědí družstevní podíl po matce - děti nebo i nový manžel?
- Bude dědit nový manžel družstevní byt, družstevní podíl?
- Bude dědit nová manželka družstevní byt, družstevní podíl?
- Je nutné sepsat závěť na veškerý majetek budoucího zůstavitele?
- Dědická dohoda dědiců na družstevní byt (družstevní podíl)

Mám družstevní byt, byt v osobním vlastnictví a rekonstruovanou chalupu. Vše tedy získala před nastávajícím sňatkem. Z prvního manželství mám dceru. Po 30ti letech soužití jsme se dohodli s přítelem na sňatku. On je svobodný a bezdětný, ale hospodaříme společně. Téměř celou částku za družstevní byt zaplatil on ze svého dědictví po matce. Proto jsem mu na byt v osobním vlastnictví zřídila věcné břemeno, ale nevím, jak vyřešit družstevní byt. Mám družstvu oznámit sňatek a požádat o jeho členství, dědí družstevní podíl po mé smrti dcera i manžel? Chtěla bych, aby můj muž mohl v klidu dožít v našem dr.bytě. Dcera hodně cestuje, má malou dcerku s cizincem, máme sice dobré rodinné vztahy, ale raději bych vše vyřešila včas, aby po mé případné smrti nevznikly komplikace. Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
1/ Členský podíl v družstvu a vznik manželství:
Dle § 704 Občanského zákoníku stal-li se některý z manželů nájemcem bytu (tedy i družstevního bytu) před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.
V této souvislosti je však nutné rozlišovat dva instituty:
„společný členský podíl v bytovém družstvu“ a
„společný nájem družstevního bytu“, které nejsou totožné. V případě uzavření manželství zůstanete členkou bytového družstva pouze Vy (společný členský podíl tedy nevznikne), co do nájemního vztahu k družstvu však vznikne společný nájem (v pozici nájemce budete figurovat společně se svým přítelem-manželem), tzn. že běžné věci, týkající se nájmu bytu budete moci vyřizovat každý zvlášť, přičemž z právních úkonů, týkajících se společného nájmu bytu budete oprávněni a povinni společně a nerozdílně (§ 701 a § 702 Občanského zákoníku).
2/ Členský podíl po Vaší smrti:
Neboť členský podíl v bytovém družstvu představuje tzv. majetkové právo (t.j. souhrn práv a povinností spjatých s členstvím v bytovém družstvu, zejména pak právo nájmu družstevního bytu), stává se po smrti člena bytového družstva předmětem dědictví.
Chcete-li zajistit dožití svého přítele-manžela v družstevním bytě, lze Vám doporučit sepsat závěť, v níž mu členství v bytovém družstvu odkážete. Po Vaší smrti by se tak Váš přítel-manžel stal členem bytového družstva místo Vás, přičemž by mu k bytu samozřejmě svědčilo i právo nájmu. Pouze na okraj podotýkám, že v závěti nemusíte pamatovat na veškerý svůj majetek, je možné, abyste pořídila závěť, týkající se například výhradně Vašeho členského podílu v bytovém družstvu.
V případě, že byste závěť nepořídila, dědil by se Váš členský podíl tzv. ze zákona, kde by oprávněné dědice představovala Vaše dcera a Váš manžel. V tomto případě by bylo samozřejmě možné, aby dědici uzavřeli tzv. dědickou dohodu (v níž by byl členský podíl přenechán Vašemu příteli-manželovi), v případě neshody by však byl členský podíl soudem přiřčen každému z dědiců napůl (v tomto případě by bylo nutné řešit vše v následném soudním řízení).
K problematice dědění členského podílu v bytovém družstvu Vás lze rovněž odkázat na článek:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/8250-dedeni-druzstevniho-bytu-clenskeho-podilu-v-bytovem-druzstvu.html
Popř. tentýž článek v rámci rozsáhlejšího textu o dědění:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVA
- Půjčovna šatů nevykonala smluvenou úpravu šatů - jak se bránit?
- Koupě šatů z půjčovny pod nátlakem - je smlouva platná?
- Je možné dokázat že byly šaty z půjčovny poškozené před vypůjčením?

Moje dcera měla v pátek 20.1.2012 maturitní ples. Již v listopadu si byla vybrat do půjčovny oblečení šaty. Šaty byly trochu dlouhé, majitelka ji slíbila, že je do maturitního plesu upraví.
Ve čtvrtek byla dcera v půjčovně a šaty ji majitelka neukázala, že nejsou připravené a že je přiveze dceři přímo do sálu. Šaty ji byly předány v ochranném pytli, bez stvrzenky i protokolu o předání. Dcera je dala na sebe, a pobyla v nich 8 hodin. Šaty byly dlouhé, neupravené, nevyprané. Dcera to neřešila, protože je nutně potřebovala a nebyl čas na reklamaci.
Při předání ji majitelka salónu řekla, že jsou šaty propálené a pod nátlakem ji přinutila podepsat smlouvu o koupi šatů s tím, že ji dcera pošle 2000,- Kč do konce měsíce na účet. Za šaty bylo zaplaceno půjčovné 3.000,- Kč. Na šatech na první pohled není nic vidět. Jde o tylové šaty o 5 sukních. Při podrobném zkoumání jsme uviděli 6 asi jednocentimetrových dírek na vrchní sukni. Podotýkam, že ples byl nekuřácký a dcera nekouří. Cela situace se mi nelíbí. Jak mám postupovat? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouvu je možné zpochybnit na základě toho, že dcera byla vystavena nátlaku - čili neprojevovala svobodnou vůli. K tomu ovšem musí existovat min. svědci.
Na oprávněný požadavek vrácení celého nebo částečného půjčovného je již pozdě, šaty byly použity na smluvený účel a vy nedokážete, že nebyly propáleny dcerou nebo někým jiným.
Zásadní chybu (a to ne jednu) bohužel udělala Vaše dcera. Takže šaty, pokud úspěšně zpochybníte kupní smlouvu, budete muset vrátit; v nejhorším případě zaplatit kupní cenu (doporučuji smlouvu nechat posoudit advokátem, může být neplatně sepsaná).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kam podat žádost o udělení českého státního občanství?
- Postup podání žádosti o občasntví ČR
- Jaké dokumenty jsou potřeba k udělení státního občanství?
- Je možné změnit rodné číslo?

Jsem cizinka s trvalým pobytem, stále studuji vysokou školu a nemám vlastní příjem. Narodila jsem se ve Vietnamu, v ČR od 5 let (celkem 20let). Chci si podat žádost o udělení státního občanství ČR. Jsem příjmově závislá na rodičích, předpokládám, že budou "zkoumat" i je. Splňuji všechny podmínky pro získání občanství a všechny doklady mám v pořádku. Při žádosti musím předložit i rodný list, rok narození matky je tam 1957. Moje matka se narodila ve Vietnamu, v r. 1957, všechny vietnamské doklady má s tímto datem narození. Avšak můj otec je v ČR od roku 1986 a v roce 1991 poslal do Vietnamu "Pozvánku", na základě které si moje matka zažádala pro mě a pro sebe o potřebné dokumenty na cestu do České republiky. Na zmíněné pozvánce ale bylo napsaný špatný rok narození - 1959. Na úřadech nám řekli, že budou muset vše vypracovat na základě dané Pozvánky. Maminka má české doklady (pas, rodné číslo...) s datem narození 1959. Když jsme se ptali na změnu na správný rok, tak nám bylo řečeno, že by to bylo moc složité. Zajímalo by mě
1) jak mě tato situace ovlivní, jestli i přesto můžu předložit rodný list a je tu šance vyhovění mojí žádosti o občanství,
2) Jaké budou následky, pokud se zjistí, že má moje matka špatné údaje v dokladech (přestupek, sankce..) a jaký by byl dalš postup správních úřadů (musela by pak předělat všechny české doklady).
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
1/ Žádost o udělení státního občanství:
Dle § 8/1 zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky jste povinna přiložit k žádosti o udělení státního občanství (kromě vyplněného dotazníku) rodný list, doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbudete dosavadní státní občanství (předkládá se dodatečně) a životopis. V řízení o udělení státního občanství by se tedy (teoreticky) nemuselo na chybný údaj v českých dokladech Vaší matky vůbec přijít.
Skutečnost, že údaje ve vietnamských a českých dokladech Vaší matky se liší, by neměla Vaší žádost o udělení státního občanství nijak ovlivnit, lapidárně řečeno se jedná pouze o problém Vaší matky.
Doklady vystavené orgány cizího státu (např. Váš rodný list) musí být opatřeny vyšším ověřením a úředně přeloženy do českého jazyka.
V současné chvíli Vám lze doporučit obrátit se na místně příslušný krajský úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu. Zde s Vámi bude vyplněn dotazník a pohovorem bude ověřena Vaše znalost českého jazyka. Po vypracování stanoviska zašle krajský úřad Vaší žádost Ministerstvu vnitra, které o ní rozhodne.
Ministerstvo vnitra může rovněž řízení přerušit a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. pro doplnění potřebných dokladů).
Pokud by Ministerstvo vnitra Vaší žádosti nevyhovělo, můžete proti jeho rozhodnutí podat prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra tzv. rozklad, o kterém rozhodne ministr vnitra.
Pouze pro doplnění své odpovědi uvádím, že úmyslné uvedení nesprávných či neúplných údajů správnímu orgánu či zatajení takového údaje může být jako přestupek dle § 21/1 písm. b) zákona o přestupcích sankcionováno pokutou až do výše 10.000,- Kč. Pokud jsou však údaje o Vaší matce ve Vašem rodném listě pravdivé, nemůžete být dle tohoto ustanovení postihována.
2/ Chybné rodné číslo:
Co se týče chybných údajů v dokladech Vaší matky, bylo by teoreticky možné vztáhnout na její případ výše uvedený přestupek dle § 21/1 písm. b) zákona o přestupcích, s ohledem na značnou časovou prodlevu je však odpovědnost za tento přestupek již promlčena.
I přesto lze však Vaší matce doporučit iniciovat změnu svého rodného čísla z důvodu dle § 17/2 písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Vaše matka se může s žádostí o změnu rodného čísla obrátit na kterýkoli obecní úřad, náležitosti této žádosti jsou uvedeny v § 17 a násl. zákona o evidenci obyvatel (více se dočtete i zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/potvrzovani-zmeny-rodneho-cisla.aspx ).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možné se zaregistrovat na úřad práce v pracovní neschopnosti
- Je možná registrace na ÚP na neschopence?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o dítě mladší 7 let po rodičovské dovolené
- Péče o dítě a náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod
- Ukončení pracovního poměru a nárok na PPM a rodičovský příspěvek
- Sociální pojištění otce dítěte a nárok na mateřskou, PPM u matky
- Má matka nárok na mateřskou (PPM) když platí otec sociální pojištění?

Jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 30.12. 2011. Aktuálně 9. týden rizikového těhotenství. Jsem nyní bez zaměstnavatele (zkrachoval). Chci se vás zeptat, jak mám dále postupovat. Od 31.12. 2012 se mám nahlásit na úřadu práce? Ale díky rizikovému těhotenství se o práci ucházet nemůžu. OSSZ mi sdělila, že se mám nahlásit na úřad práce a mám se informovat, jak má můj gynekolog napsat, že jsem na rizikovém těhotenství. Protože klasickou neschopenku oni ode mně nevezmou, když budu nahlášena na úřadu práce.
Zaměstnavatel byl Polák, utekl do Polska. Já jsem si v té době nosila neschopenky stále na OSSZ. Než jsem ale měla nastoupit na mateřskou dovolenou, tak mi paní z OSSZ sdělila, že musím dát výpověď, abych v té době dostala mateřskou. Výpověď jsem tedy doručila zaměstnavateli. A dále jsem zůstala na nemocenské, z které jsem pak přešla na mateřskou dovolenou.
Na úřadu práce jsem se byla informovat, zda se mám registrovat, ale tam mi řekli, že momentálně jsem na nemocenské a pak hned přejdu na mateřskou dovolenou, takže není důvod registrace. Jaké formuláře si mám donést pro zaregistrování na úřad práce? Ještě jsem se chtěla zeptat, zda se musím nahlásit do 4.1.2012 nejpozději, když mám rodičovskou dovolenou do 30.12.2011? Mám nárok na pobírání peněz od úřadu práce nebo ne, když budu vedena jako že jsem na rizikovém těhotenství (nebo zda mi úřad práce bude platit alespoň zdravotní pojištění). Mám pak nárok na mateřskou a pak klasicky na rodičovskou? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste na neschopence (máte vystavenou neschopenku od lékaře), pak evidence na úřadě práce není možná. Na úřadě práce byste se mohla evidovat až po ukončení neschopnosti. Po skončení rodičovské dovolené tedy postačí, když se dostavíte na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště a nahlásíte zde (sepíšete čestné prohlášení), že i nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku. V takovém případě za Vás bude zdravotní pojištění i nadále hradit stát a doba péče o dítě do čtyř let věku se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste pracovní poměr u původního zaměstnavatele ukončila již v době nástupu na první mateřskou. Dle zákona nejste od data ukončení pracovního poměru nemocensky pojištěná a u dalšího dítěte tedy nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), ale pouze na rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Podle nových pravidel platných od ledna 2012 ale stačí, když podmínky pro nárok na PPM splňuje otec dítěte. Pokud je tedy otec dítěte nemocensky pojištěný (zaměstnaný) po dobu alespoň 270 kalendářních dní a uvedete ho jako otce do rodného listu dítěte, pak byste nárok na mateřskou a volbu varianty rodičovského příspěvku mít měla.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Koupě bytu se zástavním právem smluvním - na co si dát pozor?
- Náležitosti kupní smlouvy na byt, dům, zahrady, pozemku, nemovitost

V současné době kupujeme s přítelem byt. Je to byt v osobním vlastnictví, ale když jsme se podívali na katastr, tak je tam poznámka "Zástavní právo smluvní". Informovali jsme se u realitní kanceláře co to znamená a prý měl pán na byt hypotéku. Realitní kancelář údajně zařídí to, že pošlou peníze přímo bance, která mu ji poskytla (zřejmě kvůli oddlužení) a jelikož si přes stejnou realitku kupuje pán větší byt, zařídí mu hypotéku novou, která by měla být na nový byt.
To vše se dá pochopit, ale potřebovali bychom vědět, nač si dát ve smlouvě pozor a co by mělo ve smlouvě být, abychom nenaletěli. Zatím jsme zaplatili pouze 10% z kupní ceny jako rezervační poplatek. děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouva vyžaduje přesnou specifikaci smluvních stran (kupujícího a prodávajícího); uvedení kupní ceny (dohodnutá, stanovená znaleckým posudkem apod.) včetně způsobu jejího splácení (např. formou splátek, záloh, doplatku); přesnou specifikaci kupované nemovitosti (adresa, umístění dle výpisu z KN, rozměry místností apod.); prodávající musí prohlásit, že je vlastníkem nemovitosti a za jakého titulu toto své právo odvozuje (např. kupní smlouva, darování, dědictví) a kupující musí projevit vůli nemovitost koupit; vhodné je uvést vzájemná práva a povinnosti plynoucí zejména z občanského zákoníku včetně možnosti odstoupení od smlouvy, uveďte podíl, do kterého s přítelem byt nabýváte (např. každý 1/2); prodávající musí upozornit na vady, o kterých ví, avšak není povinen na ně upozorňovat, jsou-li zjevné (např. vada v podobě zástavního práva zjistitelná z katastru nemovitostí).
Rozhodně neuzavírejte smlouvu, se kterou jakkoliv nesouhlasíte a dokud není zástavní právo z katastru vymazáno (proto si údaje z KN aktualizujte). Předejdete tak možným budoucím problémům. Další rady naleznete na internetu. Pokud byste si nebyli jistí, můžete se obrátit na právní pomoc právníka či advokáta (od toho tu jsou).


OBČAN-BYDLENÍ
- Ručení na nájemné nájemníka rodinou, rodinným příslušníkem
- Pravidla pro prodlužování ručení na nájem za nájemníka rodinou
- Kdy končí ručení na nájemné za nájemce třetí osobou

Mám dotaz ohledně platnosti smlouvy, která byla prodloužena dodatkem. Můj otec žije ze sociálních dávek a má pronajatý byt od společnosti RPG. Otec nemá dostatek peněz, musela jsem se závazat ručením já a přidat potvrzení o příjmu. Nájemní smlouva se tedy týká pouze nájmu, o ručení tam není zmínka, pouze jsem tam uvedena v hlavičce jako „nájemce ručitel“ (nejsem tam hlášena ani tam nebydlím). Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že je uzavřena na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2011. Ale nyní jsem zjistila, že otec dostal dodatek k nájemní smlouvě, kterým se nájem prodlužuje o celý další rok (do 31.12.2012) a i když v něm nejsem uvedená a nepotřebují můj podpis, bylo mi řečeno, že stále ručím, i když se nezajímají, jestli mám nějaké příjmy, ale co je nejhorší – bez mého podpisu! Proto bych se Vás chtěla zeptat, zda
je možné, že podepíšu smlouvu na dobu určitou a po jejím uplynutí stále ručím, i když jsem dodatek nepodepsala. Je to možné ručit "na doživotí"? Moc děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ze smlouvy by vždy mělo být patrno, na jakou dobu se ručitelský závazek uzavírá, aby se smlouva nedostala do rozporu s požadavkem určitosti a následné neplatnosti (i když primárně je uzavřen na dobu neurčitou, pokud se nedohodnete na určitém časovém omezení). Váš případ není zrovna jednoznačný, zřejmě nebyla uzavřena nová smlouva, ale pouze její dodatek o prodloužení. Proto se domnívám, že ručitelský závazek trvá i nadále. Je však zarážející, že vás v tomto případě nikdo nekontaktoval, protože ručení je v prvé řadě vztah mezi věřitelem a ručitelem, nikoliv mezi dlužníkem. Nicméně ručení není "doživotní záležitostí", končí několika způsoby (např. zánikem zajišťované skutečnosti, tedy nájmu, zajištěním jiného ručitele apod).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Chyba katastrálního úřadu - cestu označil jako pozemek občana
- Katastrální úřad vyvlastnil pozemek občana který byl kdysi cesta
- Kam se odvolat pokud není možné odvolání ke katastrálnímu úřadu
- Odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu dle občanského soudního řádu

Syn koupil řadový domek a vše souhlasilo se stavem v katastru nemovitostí. Katastrální úřad provedl vklad v souladu s kupní smlouvou. Zhruba před rokem podal na katastrální úřad soused stížnost, že za domkem není pozemek syna, ale vede tudy cesta. O přístup k jeho pozemkům se nejedná - nesouvisí to s požadovanou změnou. Katastrální úřad rozhodl, že se stala v roce 1977 chyba a převedl část pozemku za domkem (cca 20 m2) do majetku města. Změnil mapu. Syn se odvolal. Neproběhlo žádné šetření na místě a katastrální úřad odvolání zamítl. Bývalá majitelka (již zemřela) platila řádně daň i z odebrané části pozemku a zaplatila i daň z prodejní ceny. Syn samozřejmě platil daň také. Je reálná možnost získání uvedeného pozemku? Pokud ano, poraďte jak má syn postupovat. Dobrá víra a přes 30 let užívání pozemku v odvolání katastrálnímu úřadu nestačilo. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Pokud již nelze v řízení před katastrálním orgánem pokračovat (zejména z poučení není zřejmá možnost dalšího řízení), je možné rozhodnutí přezkoumat před soudem v řízení podle části V. občanského soudního řádu (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem). Podmínkou je, že věc musí být tzv. soukromoprávní, musí být vyčerpány řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem a rozhodnutí správního orgánu musí nabýt právní moci. Podrobněji pak § 244 a násl. občanského soudního řádu o.s.ř..


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Bezdůvodné nařčení ze sexuálního obtěžování a urážka na cti
- Urážka na cti - bezdůvodné nařčení se sexuálního harashementu
- Je možná žaloba za bezdůvodné nařčení ze sexuálního obtěžování?

Sousedka, se kterou dobře nevycházím, mě několikrát veřejně před dalšími lidmi bezdůvodně osočila, že ji sexuálně obtěžuji. Považuji to za urážku na cti, zvláště k obecně známému faktu, že žije v registrovaném partnerství s jinou ženou. Bylo to v období od měsíce září 2011 do prosince 2011. Prosím o Vaše vyjádření k případné žalobě. Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Obecně je ochrana poskytována v rámci § 11 a násl. občanského zákoníku (např. ochrana cti a důstojnosti). Můžete se domáhat upuštění od pokračování neoprávněného zásahu, pokud trvá, odstranění následků neoprávněného zásahu, trvá-li následek, nebo přiměřeného zadostiučinění (morálního ve formě omluvy nebo materiálního ve formě majetkového vyrovnání nemajetkové újmy). V radikálním případě pak jednání může splňovat náležitosti přestupku proti občanskému soužití nebo trestného činu pomluvy (§184 tr. zákoníku), je-li sdělen nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu.
Podáte-li žalobu, budete muset veškeré popsané skutečnosti dokázat. Občanskoprávní spory týkající se ochrany osobnosti bývají složité, proto by bylo vhodné se před podáním žaloby alespoň poradit s odborníkem (advokátem), ne-li se v takovém sporu nechat zastupovat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dluhy na bytě SVJ ve vlastnictví nezletilých dětí - jak postupovat?
- Nezletilé děti vlastní byt v osobním vlastnictví, co s dluhy
- Opatrovník neřeší dluhy nezletilých dětí na bytě v osobním vlastnictví u SVJ

Jsem majitelka bytu v osobním vlastnictví, ve společenství vlastníků bytových jednotek spravovaným realitní kanceláří. Máme v domě nájemníka se dvěma byty v OV, ale jsou psány na 2 nezletilé děti, které je zdědily po zemřelém otci, se kterým jejich matka nebyla oddána. Tato nájemnice má 10 let neustále vysoké dluhy. V současné době splácíme úvěr za kompletní zateplení domu a za jejich byty se splátka strhává z našich společných prostředků. Správce SVJ (realitní kancelář) tvrdí, že nemůže do plnoletosti dětí nic dělat (mají opatrovníka), pouze umožnit splátkový kalendář. Je i jiná možnost a realitní kancelář může z našich prostředků (mají naši plnou moc) hradit neplatičům splátky, ale s námi to nebylo projednáno. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (tzv. způsobilost k právním úkonům, svéprávnost) vzniká v plném rozsahu zletilostí. Vzniká tak postupně podle stavu psychické vyspělosti. Do doby jejich zletilosti je tak zavazují pouze úkony, které jsou schopné zejména s ohledem na jejich věk zvážit a posoudit. Dluhy vzniklé neuhrazením společným nákladů na nemovitosti do této kategorie nepatří. Pokud se tak s nájemnicí (opatrovnici) nedohodnete jinak, nemůžete vlastníky bytů (děti) touto povinností postihnout.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace nové myčky s deformovanými dvířky
- Reklamace zboží poškozeného dopravcem
- Dopravce poškodil při dopravě zboží - kdo vyřizuje reklamaci?
- Je možná reklamace po pozdějším rozbalení zboží?

Dne 24.08.2011 jsem zakoupil myčku na nádobí. Dne 26.01.2012 jsem ji rozbalil a zjitil, že jsou zdeformovaná dvířka a celá myčka vykřivená. Dne 27.01.2012 jsem začal vyřizovat reklamaci u prodejce, ale ten reklamaci nechtěl uznat, že uběhla dlouhá doba mezi zakoupením a rozbalením a že jsem si to mohl udělat sám. Odkázal na servis a servis na výrobce. Výrobci jsem zaslal fotografie poškození a ten mi sdělil, že deformace dvířek myčky a její vykřivení vzniklo přepravou (pádem z vyšší výšky) a odkázal mě na prodejce. Prodejce myčku převzal a poslal ji na posouzení svému dodavateli, jestli se dá reklamovat. Po čtrnácti dnech mi telefonicky oznámil, že mu dodavatel reklamaci odmítl a mám si přijet pro myčku a nechat si ji opravit v servise na vlastní náklady. Myčka se opravit nedá, proto jsem žádal výměnu za novou. Mám nárok na novou myčku? Jak mám postupovat dál? Dát spor k soudu a jaké mám šance na výhru? Děkuji, Ota

ODPOVĚĎ:
Vámi zakoupená věc trpěla již při převzetí neodstranitelnou vadou. Jedná se tedy o rozpor s kupní smlouvou. Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí, což jste ještě v limitu, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak.Vzhledem k tomu, že uplatnění rozporu s kupní smlouvou je podle zákona reklamačním řízením, musí být vyřízeno nejpozději do 30 kalendářních dní včetně vrácení uhrazené částky. Doporučuji tedy pro rozpor s kupní smlouvou uplatnit odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neodstranitelné vady při převzetí.Odstoupení je třeba vyhotovit písemně a prodávajícímu zaslat doporučeně s dodejkou pro případný soudní spor.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Mezinázorní vymáhání výživného, alimentů
- Matka dítěte žije na Slovensku a neplatí výživné, alimenty
- Kdy je lepší vymáhat výživné exekučně a kdy výkonem rozhodnutí
- Vymáhání alimentů výkonem rozhnodnutí a exekučne

Bývalá manželka mi před 9 lety nechala naší dceru v mé péči, dle dohody měla platit výživné. Bohužel neplatila, tak jsem podal trestní oznámení. Soud na Slovensku rozhodl - bydlí na Slovensku, že je odsouzená, dostala již podruhé podmínku, že neplatí výživné. Bohužel v této žalobě nebylo uvedeno do kdy má uhradit dlužné výživné. Mezi tím jsme sepsali s bývalou manželkou dohodu o úpravě styku naší dceři, která se rozhodla v 15letech loňského léta (8/2011), že chce žít se svou matkou, kde mi podepsala a odsouhlasila, že uhradí do určité doby dlužnou částku. Neučinila tak. Uhradila pouze minimum. Na základě tohoto jsem se rozhodl, že po dobu co bude má dcera v její péči, jí nebudu platit alimenty a vše se bude strhávat z dlužné částky, exmanželka souhlasila. Od 12/2011 jsem nucen si odvést dceru zpět do ČR. Jak dostat z exmanželky dlužné výživné a zvýšit výživné? Kde mám vše řešit - v České republice? Na Slovensku? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Pokud se na zvýšení výživného nedohodnete, můžete u soudu podat návrh na zvýšení výživného, jehož vzor snadno najdete na internetu. Do žaloby je vhodné uvést všechny aktivity dítěte, které představují (zvýšené) náklady. Ovšem musíte být připraven tyto náklady doložit a odůvodnit před soudem.
Ohledně dlužného i běžného výživného můžete podat buď návrh na řízení exekuce u kteréhokoliv exekutora nebo pokud znáte postižitelné prostředky matky, můžete u soudu požádat o sepsání návrhu na výkon rozhodnutí s uvedením způsobu, jakým mají být pohledávky vymáhány.


RODINA-SJM
- Jak zajistit abych byla vyplacena z rekonstrukce manželovy nemovitosti při rozvodu
RODINA-DĚDICTVÍ
RODINA-SJM
- Rekonstrukce manželů nemovitosti manžela a jeho matky, vypořádání SJM, dědictví

Manžel vlastní ideální polovinu domku, druhou vlastní jeho matka. Chtěli bychom rekonstruovat domek s tím, že druhá polovina bude přepsána na manžela později. Jak máme prosím postupovat v případě, že bychom chtěli sepsat dohodu o tom, že domek můžeme na své náklady zrekonstruovat a dále bez zásahů manželovy rodiny nadále užívat, či v případě manželovy smrti náležela daná nemovitost mě, nebo aby mi byla alespoň vyplacena celá částka, odpovídající hodnotě domu po rekonstrukci, bez současného podílu manželovy matky. Dohoda o přepsání není kvůli vztahům v rodině možná.
Je vůbec nějaká takováto dohoda s úředně ověřenými podpisy právně akceptovatelná. Děkuji, Lubomíra

ODPOVĚĎ:
Takováto dohoda skutečně možná není - je možné, aby Vám rodina udělila souhlas k rekonstrukci, dále je možné, abyste si za rekonstrukci nechali nějakým způsobem zaplatit, pokud na věci panuje shoda, je možné sepsat i smlouvu umožňující Vám užívání celé nemovitosti. Pokud nedojde k převodu nemovitosti před tím, než by Váš manžel případně zemřel, budete dědit pouze v rámci ideální poloviny, když druhá polovina patří jeho matce. Aby Vám byla vyplacena hodnota rozdílu domu před a po rekonstrukci je možné jen na základě smlouvy, kterou se zaváže manželova matka uhradit Vám náklady rekonstrukce - jinak vynaložené náklady nijak zpět nezískáte.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Dlouhodobá pracovní neschopnost a vliv na podporu v nezaměstnanosti
- Podpůrčí doba, pracovní neschopnost a dávky v nezaměstnanosti

Jsem rozvedená a vzhledem k tomu, že moje dcerka často marodila na doporučení lékaře jsme se z Ústí přestěhovali ke kamarádce do rodinného baráčku v jiné lokalitě. V Ústí jsem zapůjčila svůj malý byt bratrovi, který řešil po rozvodu svoji situaci. Našla jsem si práci v Lovosicích, kde jsem působila cca 5 let. V době krize zrušili celé naše oddělení, skončila jsem na ÚP. Poté jsem si udělala rekvalifikaci a nastoupila do domova důchodců, kde jsem byla cca 6 měsíců, pracovní poměr na dobu určitou do konce února 2009. Jenže 15. února jsem vážně onemocněla, byla hospitalizována v nemocnici a marodila skoro celý rok. Jenže před ukončením nemocenské (cca jednoho roka) jsem měla úraz, který opět vyžadoval hospitalizaci, operaci nohy, nyní po dalším roce mi bylo ukončeno marodění, které celkem trvalo dva roky a následkem úrazu mi byl přiznán invalidní důchod 1. stupně. Hned po ukončení nemocenské jsem se
zaevidovala na úřadu práce, kde jsem očekávala finanční podporu, ale na základě novely zákona, že v posledních dvou letech má občan nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti, jestliže odpracuje jeden rok. Jak mám mít odpracovný jeden rok za dva roky, když jsem poslední dva roky celé promarodila? Nyní nemám nárok na nic. Měla jsem těžký úraz, kde jsem se podrobila 3x operaci a protože mi skončila podpůrčí doba musela jsem se evidovat na ÚP. Léčba trvá i nadále, ale nemám nárok na nemocenskou ani na podporu z ÚP, poradíte? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o nemocenském pojištění trvá podpůrčí doba maximálně 380 kalendářních dnů. I po uplynutí této doby lze podle § 27 téhož zákona vyplácet nadále nemocenské pouze za podmínky, že podle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec nejdéle v době 350 kalendářních dní nabude znovu pracovní schopnost. Maximální délku vyplácení nemocenské jste tedy již vyčerpala - nárok na čerpání další plné podpůrčí doby by Vám vznikl až po odpracování 190 kalendářních dní. Vzhledem k tomu, že za Vás během uplynulých dvou let nebylo odváděno sociální pojištění, nemáte bohužel nárok ani na podporu v nezaměstnanosti. Mohla byste zkusit zvýšit svůj příjem podáním žádosti o jiné sociální dávky - např. přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení. Kompletní přehled dávek státní sociální podpory, o které byste si mohla zažádat najdete např. na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí - zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp .


RODINA-DĚDICTVÍ
- Nové manželství a vliv na dědictví dětí a nového manžela, manželky

Rodiče mého přítele v době manželství zdědili po dědovi velký dům. Pak se rozvedli, proběhlo vyrovnání - každému připadla půlka domu. Otec v něm pak i nadále žil, mamka peníze nechtěla, tedy i dnes jí patří půlka domu.
Před rokem se otec podruhé oženil s novou partnerkou, po 5 měsících bohužel zemřel (v době krátkého manželstí nenabyli žádného společného majetku). Také nezanechal závěť. Jak tedy bude podle zákona vypadat dědické vyrovnání? Přítel je ze 3 sourozenců. Půlka domu je bezesporu mamky, ta zbývající půlka domu se bude dělit rovným dílem mezi 3 sourozence + druhou ženu, nebo má jeho poslední partnerka nárok na půlku zbývající části domu (jak se podle nás mylně domnívá)?
Děkuji, Věrka

ODPOVĚĎ:
Nejdříve proběhne vypořádání společného jmění manželů - tedy majetek nabytý za trvání manželství (z něj vždy polovina připadne manželce a druhá polovina bude patřit do dědického řízení - tedy se bude dělit rovným dílem mezi manželku a potomky).
Dům, resp. podíl na domu, jako nabytý před manželství do SJM nespadá. Podíl na domě tedy bude dědit manželka a potomci vždy rovným dílem (§ 473 odst. 1 občanského zákoníku).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Musí přijít matka k soudu - neplacení výživného, alimentů otcem?
- Může matka poslat k soudu o neplacení výživného právníka, advokáta?
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je nutné přijít k vyhlášení rozhodnutí soudu o výživném?

Jelikož nedostávám na svou dceru výživné, podala jsem trestní oznámení a nyní mi bylo doručeno vyrozumnění o zahájení obžaloby zanedbání povinné výživy. Ještě nebyl určen termín, ale chtěla jsem se zeptat, zda budu k přelíčení přizvána a jestli ano, můžu se nechat zastupovat aniž bych se k soudu musela dostavit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Přizvána budete a zastoupit se můžete nechat, je ale dost pravděpodobné, že soud Vás bude chtít předvolat k výslechu při jednání, takže bych doporučila se i přes zastoupení k řízení dostavit. Po poradě s právníkem se dohodnete na jaká stání půjdete (např. k vyhlášení rozhodnutí není Vaše účast nutná).


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Vztahuje se záruka i na zboží 2., 3. jakosti?
- Reklamace bot druhé a třetí jakosti
- Je možné opakovat reklamci u zboží nižší jakosti?
- Může prodejce odmítnou reklamaci u zboží nižší jakosti?
- Záruční lhůta u repasovaného zboží - informace

Včera jsem u prodejce vyzvedla boty, které jsem u něj opakovaně reklamovala (odlepená podešev), prodejce mi reklamaci zamítl s tím, že jde o zboží 2. a 3. jakosti a na tu se 2letá záruka nevztahuje, protože je to zboží nekvalitní a že on nebude investovat do opravy, protože je to drahé. Do reklamačního protokolu napsal, že jde o 2. a 3. jakost a že je to důvod zamítnutí. Nebylo možné se dohodnout ani na slevě ani na vrácení peněz z důvodu neodstranitelné vady. Co teď - osolovit znalce, který boty posoudí? Nebo mám oslovit ČOI pro porušení zákona prodejcem? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Doporučuji oboje - tedy oslovit jak znalce (aby zjistil příčinu vady), tak informovat o této praktice Českou obchodní inspekci ČOI.
I přes to, že jste koupila zboží nižší jakosti, nemůže se z povinností spojených s prodejem prodejce vyvázat (tedy zejména z odpovědnosti za vady).
Na takové zboží se vztahuje stejná zákonná záruční doba jako na jiné zboží. Výjimkou je zboží např. repasované, které se vytvoří z použitých dílů, u nějž si výrobce vyhradí kratší záruční dobu (podle zákona je záruka na použité zboží min. 6 měsíců).

 

OBCHOD-SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Nezletilé dítě zakoupilo na účet rodiče zboží - jak postupovat?
- Může nezletilé dítě nakupovat zboží na Aukru?
- Neplatnost kupní smlouvy uzavřené nezletilým dítětem na Aukro.cz

Můj nezletilý syn zakoupil dne 5.3.2012 na Aukru mobilní telefon v hodnotě 6.700,- Kč, aniž bych o tom věděla. Následně prodávajícímu zaslal omluvný e-mail, že si z finančních důvodů nemůže mobil zakoupit. Prodávající hrozí trestním oznámením a bude vše vymáhat soudní cestou (účet na Aukru je na mě). Co dělat? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, jak starý syn je a jak rozumově je vyspělý. Podle § 9 obč. zákoníku platí, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Vyspělost se v konkrétním případě zkoumá obecně vzhledem k jeho věku. Např. 14-letý syn bude zpravidla dost vyspělý na to, aby si takový telefon mohl koupil; naproti tomu u 10-letého dítěte se o tom dá pochybovat. Pokud právní úkon učiní ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům (nemá ji v plném rozsahu), je absolutně neplatný. Právní úkon sice vznikne, ale hledí se na něj, jako by nebyl učiněn (jako by nevznikl) a nevyvolává žádné právní následky.
Proto je třeba zhodnotit, zda syn je natolik vyspělý (zejména s ohledem na věk), aby si takový telefon mohl sám koupit (a to i přes váš účet). Ve vašem případě nespatřuji žádný trestný čin a zřejmě ani škodu, která by prodávajícímu mohla vzniknout (telefon zůstal u svého majitele a vy jste se nikterak neobohatili). Zásadních problémů se nemusíte obávat.


RODINA-DĚDICTVÍ
- Jsou dědicové odpovědní za dluhy za elektřinu zemřelého rodiče
- Otec zemřel a nechal dluh za elektřinu - hradí ho dědicové?
- Matka zemřela a nechal dluh za elektřinu - hradí ho dědicové?
- Dluh zůstavitele za elektřinu a dědické řízení - informace

Jsem 5 let majitelkou garáže, kterou však používal výhradně můj otec a elektroměr v garáži byl od začátku psán na něj. Otec v březnu 2011 zemřel, od té doby garáž nikdo nepoužíval. V říjnu 2011 bylo projednáno a ukončeno dědické řízení, jediným dědicem jsem byla já (jediná dcera).
V prosinci 2011 přišlo od společnosti ČEZ vyúčtování na elektriku s dluhem cca 6500 Kč za období 12/2010 – 12/2011.
V lednu 2012 jsem na ČEZ odeslala úmrtní list otce a ve stejné době si elektroměr v garáži nechal na sebe přepsat nový nájemník, se kterým jsem uzavřela smlouvu o pronájmu garáže. Přepis elektroměru na něj proběhl bez problému.
Na otcovo jméno a adresu kde bydlel, však stále chodí upomínky o zaplacení dluhu.
Jsem povinna tento dluh zaplatit, když jsem majitelkou garáže i otcovým jedidým dědicem, ačkoliv dluh chodí stále na jeho jméno a nebyl projednán v dědickém řízení? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Dluh měl být správně projednán v rámci dědického řízení. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, je na Vás, abyste dluh uhradila, neboť za závazky odpovídáte ze zákona do výše nabytého dědictví - stejně tak i v případě, že se případný dluh objevil až poté, co bylo dědické řízení ukončeno. Doporučovala bych Vám proto, obrátit se na ČEZ a vše vyrovnat.


TRESTNÍ-TRESTY
- Nárok na vrácení zbrojního průkazu po vypršení podmíněného trestu
- Osvědčení u podmíněného trestu a právo na vrácení zbrojního průkazu
- Za kolik let od podmínečného trestu je možné požádat o zbrojní průkaz
- Je možné požádat o nový zbrojní průkaz po vypršení podmínky?
- Upuštění od potrestání a vrácení zbrojního průkazu
- Zahlazení odstouzení a vliv na vrácení nebo vytvoření zbrojního průkazu

Z mé blbosti jsem byl podmínečně odsouzen na 4 měsíce se zkušební dobou 1 rok. Po uplynutí 1 roku, jsem obdržel usnesení, že jsem se osvědčil. Dle § 83 Trestního řádu se tedy na mne hledí jako bych nebyl odsouzen. Současně po rozsudku mi byl odebrán zbrojní průkaz dle §22 bodu c - jiný trest, než trest odnětí svobody. Při dotazu na policii mi bylo sděleno, že i přes výše uvedené osvědčení, mi nebude vydán zbrojní průkaz dříve než za 5 let, že dle Trestního zákona jsem sice bezúhonný, ale dle zákona o zbraních nikoliv. Že zákon o zbraních toto neeviduje a nezabývá se tím. Současně na dotaz, zda tedy nesplňuji bezúhonnost, když jsem se osvědčil, tak zda dle bodu 3 odst. c, kde je uvedena doba 3 let, jestliže bylo upuštěno od potrestání - což u mne asi bylo usnesením o tom, že jsem se osvědčil. Mohu zažádat o nový zbrojní průkaz? Bylo mi policí sděleno, že ani toto se
mne netýká. Nerozumím tomu, když dle jednoho zákona jsem bezúhonný a dle druhého nikoliv. Prosím můžete poradit? Děkuji. Martin

ODPOVĚĎ:
Upuštění od potrestání je speciální druh rozhodnutí, osvědčením po uplynutí zkušební doby nenastal stav "upuštění od potrestání". Vím, že to zní složitě. Jednoduše řečeno Vy jste potrestán byl a byl Vám uložen příslušný trest - i "podmínka" (podmínečný trest se zkušební dobou) je druh potrestání.
Ve věci zbrojního průkazu Vám byly poskytnuty pravdivé informace.
Vy máte "čistý" trestní rejstřík (tedy bez záznamů) pouze pro některé záležitosti - např. pro provozování živnosti nebo pro výkon některých zaměstnání. Zahlazení odsouzení vytvoří tento pseudostav bezúhonnosti. Např. práci u bezpečnostních složek, vydávání zbraní aj. opravdu bezúhonný nejste.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Musí se student 26 let hlásit na úřadu práce?
- Nepracující studen 26 let - musí se hlásit na Úřadu práce?
- Pracující student a nárok na podporu v nezaměstnanosti
- Kdy má student právo, nárok na podoru v nezaměstnanosti

Jsem student prezenčního studia Jihočeské Univerzity. V dubnu 2012 mi bude 26 let. Státní závěrečné zkoušky mám na podzim 2012. Na konci května 2012 mi končí roční pracovní smlouva (HPP). Chtěl jsem se zeptat na období 1. 6. 2012 – cca 15. 9. 2012 (konec prezenčního studia). Mohu si zažádat od června na úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti, když už mi v té době nebude 26 let a budu si muset sám hradit pojištění? Děkuji, Imrych

ODPOVĚĎ:
Díky novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která začala platit od 1.1.2012, mají podle § 25, odst. 4 nyní nárok na podporu v nezaměstnanosti také studenti denního studia, kteří splní potřebnou dobu pojištění. Pokud jste tedy během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce vykonával po dobu alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Skutečnost, že jste studentem prezenčního studia, jste povinen úřadu práce oznámit při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Během evidence na úřadě práce za Vás hradí zdravotní pojištění stát a doba evidence se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Krach firmy a právo na odstupné pro matku na rodičovské, mateřské dovolené
- Může matka na mateřské dovolené dostat výpověď z práce při krachu firmy?
- Kdy má matka na rodičovské, mateřské dovolené právo na odstupné u výpovědi?

K 29.2.2012 mi chce můj zaměstnavatel dát 2 měsíční výpověď, firma končí. Dne 19.3.2012 mi končí mateřská dovolená a budu nastupovat na rodičovský příspěvek, jsem u firmy zaměstnána 3 roky. Může mi dát výpověď? Mám nárok na 3 měsíční odstupné? A jestli mi bude vyplaceno, když má firma dluhy? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Výpověď zaměstnavatel dát může a náleží Vám odstupné podle odpracovaných let (trojnásobek až v případě, že pracovní poměr trval více jak dva roky).


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na mateřskou (PPM) u ženy s pracovní smlouvou na dobu určitou
- Studium na VOŠ a nárok na mateřskou, peněžitou podporu v mateřství PPM
- Pobírání rodičovského příspěvku po ukončení pracovnísmlouvy na dobu určitou
- Vliv mzdy, platu na výši rodičovského příspěvku

Nastoupila jsem do zaměstnání v červenci roku 2011, pracovní smlouva nadále trvá do července 2012. V průběhu práce jsem zjistila, že jsem těhotná a předtím jsem řádně ukončila VOŠ. Mám tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle nového zákoníku a na rodičovskou dovolenou v délce trvání 2 roky? Na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit 2. března 2012. Děkuji, Olina

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky:

  • být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a
  • být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní.

Pokud jste studium na VOŠ úspěšně ukončila, bude se Vám do doby pojištění započítávat i doba studia. Protože splníte obě podmínky, nárok na PPM Vám vznikne.
Co se týče dvouleté rodičovské dovolené, máte nejspíše na mysli délku pobírání rodičovského příspěvku. Váš pracovní poměr totiž skončí uplynutím doby určité ještě během mateřské dovolené. Délka pobírání rodičovského příspěvku se odvíjí od jeho výše, která je závislá na výši Vašeho příjmu. Obecně platí, že maximální výše celkové vyplacené částky pro všechny varianty rodičovského příspěvku je 220.000,- Kč a výše měsíční částky rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70% Vašeho předchozího výdělku. Bez znalosti výše Vašeho příjmu tedy nelze na Vás dotaz ohledně dvouleté varianty rodičovského příspěvku konkrétněji odpovědět.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zákoník práce 2012 a opakované prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
- Opakované prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou a zákoník práce 2012

Mám pracovní smlouvu od roku 2010 na dobu určitou s prodlužováním po půl roce.
V květnu 2012 uplyne dvouletá lhůta a podnik by měl smlouvy prodloužit na dobu neurčitou podle starého Zákoníku práce.
Nebo už platí novela Zákoníku práce a je možné navazovat na 3x3 roky? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Pokud pracovní poměr sjednaný na dobu určitou do 31.12.2011 přesáhne do roku 2012, bude se jeho další prodlužování, resp. opakování řídit zásadně novou právní úpravou (novela Zákoníku práce platná od 1.1.2012), a to bez ohledu na délku trvání tohoto pracovního poměru. Pokud tedy ve Vašem případě byl za účinnosti staré úpravy uzavřen pracovní poměr na dobu určitou v trvání do konce května 2012, může být za účinnosti nové úpravy prodloužen, resp. opakován již jen dvakrát.
V nekoncepčním výkladu novelizovaného § 39 zákonodárce to pro Vás znamená prodloužení max. o dalších 6 let. Pouze pro úplnost - výklad zákonodárce je v určitém rozporu s výkladem právních teoretiků, tudíž v současnosti je již diskutovaným tématem novelizace zmíněného ustanovení, proto doporučuji sledovat zpravodajství týkající se této oblasti.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Může manžel cizinec, odvést dítě do zahraničí?
- Který stát rozvede manželství Čecha (Češky) s cizincem?
- Rozvod manželství Čecha (Češky) s cizincem - kde proběhne?
- Manžel hrozí odvezením dítěte do zahraničí - co dělat?
- Předběžné opatření soudu u péče o dítě - informace
- Kdo může zakázat vycestovat manželovi s dítětem do zahraničí?

Jsem 8 let vdaná, s manželem egypťanem máme 2letého syna. Žijeme v ČR. Sňatek jsme uzavřeli také v ČR. Náš vztah už nějakou dobu nefunguje, hádky jsou na denním pořádku (dělá věci, se kterými nesouhlasím, zadlužuje nás, doma s ničím nepomůže, celý den na počítači). Chtěla bych se dát rozvést. Jak je to se svěřením dítěte do péče? Momentálně jsem na mateřské dovolené, chodím na brigádu a za rok se mám vracet do zaměstnání. Manžel je teď téměř rok bez práce, nemá žádný příjem. Chodí na brigádu. Mám strach, aby nemohl malého odvést do Egypta, protože mi v hádce asi 3x řekl, že mi ho vezme. Myslím např. na návštšěvu za prarodiči. Jde toto nějak právně ošetřit? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Pokud se chcete s manželem rozvést, můžete samozřejmě podat žádost o rozvod. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním v § 22 říká, že rozvod manželství se řídí právním řádem státu, jehž občany jsou manželé v době zahájení rozvodového řízení. Jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se rozvod právním řádem České republiky. Ohledně Vašeho syna by bylo vhodné podat co nejdříve k místně příslušnému soudu podle místa synova trvalého bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče tzv. předběžným opatřením. Se sepsáním tohoto návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na úřadě v místě Vašeho bydliště. Můžete také požádat soud o to, aby zakázal Vašemu manželovi vycestovat se synem do Egypta. Sociální pracovnici OSPOD tedy podrobně informujte o situaci v rodině a o Vašich obavách ohledně odvozu syna do zahraničí a požádejte ji o pomoc se sepsáním příslušného návrhu.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí sociální a zdravotní pojištění když nejsem evidovaný na ÚP
- Kdo platí regulační poplatky u nezaměstnané osoby neevidované na ÚP

Bratr ukončil pracovní poměr 11. 10. 2011, nezaevidoval se na Úřadu práce, 8. 12. 2011 těžce onemocněl, leží v LDN a zůstane tam nejméně ještě 3 měsíce a po propuštění bude mít trvalé následky – možná částečnou invaliditu.
Zatím jsem za něj doplatila zdravotní pojištění a samozřejmě regulační poplatky pro nemocnici, ale už to přesahuje mé možnosti. Na koho, kam, jak a s jakými doklady se mám obrátit, aby mu bylo placeno zdravotní pojištění, sociálka a případně dostal nějaký příspěvek alespoň na nemocniční poplatky? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Od regulačních poplatků jsou osvobozeni lidé, kteří pobírají tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi. Základní podmínkou pro přiznání těchto dávek je ale to, aby nezaměstnaný člověk byl veden jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce. Tím, že se Váš bratr po ukončení pracovního poměru nezaevidoval na úřadě práce, si tedy svoji situaci dost zkomplikoval. Pokud by byl Váš bratr zaevidovaný na úřadě práce, platil by za něj zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění musí hradit pouze člověk, který má příjmy z výdělečné činnosti, což nyní není případ Vašeho bratra. Doporučuji tedy zajít co nejdříve na úřad práce v místě bydliště a zjistit možnosti dodatečného zařazení Vašeho bratra do evidence, ohledně regulačních poplatků můžete kontaktovat sociální pracovnici, která v LDN, kde Váš bratr leží, určitě působí.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Lhůta za odškodnění za poškození zdraví u nespravedlivého trestního stíhání
- Náhrada nemajetkové újmy u nespravedlivého trestního procesu, stíhání
- Náhrada nemajetkové škody na zdraví (stres) u nesprávného úředního postupu
- Žaloba proti státu - náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Více jak čtyři roky jsem byl nespravedlivě trestně stíhán. Už proti obvinění jsem podal stížnost, jež byla státním zástupcem zamítnuta. Po rozsáhlém dokazování jsem byl zcela zproštěn obžaloby. Trestní stíhání mi způsobilo stresy, rozvrat manželství, existenční problémy v zaměstnání a mnoho dalšího. Odškodňovacím odborem ministerstva spravedlnosti mi bylo sděleno, že nemohu uplatnit nemajetkovou újmu - poškození zdraví z důvodu, že jsem promeškal 6-ti měsíční striktní lhůtu pro podání, t.j. od vyhlášení konečného rozsudku, jehož jsem byl přítomen.
Tuto újmu jsem ale nemohl uplatnit v dané lhůtě, neboť o poškození zdraví jsem se dozvěděl až po jejím uplynutí při prověřování psychického stavu pro výkon povolání. Jak postupovat, když takováto situace nastane. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Jste v poněkud svízelné důkazní situaci.
Podle § 32 zákona č. 82/1998 Sb., od doby, kdy se nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen.
Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.
Tudíž Ministerstvo pravdu v tom, že nemajetkovou újmu jste zaznamenat teoreticky mohl dříve.
Uplatnění práva na odškodnění újmy u příslušného správního úřadu je podmínkou pro podání žaloby na stát. Žaloba se řídí občanským soudním řádem. K žalobě na stát doporučuji odbornou pomoc advokáta.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Povinnost odpracování veřejně prospěšných prací u osoby zdravotně znevýhodněné?
- Veřejně prospěšné práce a novela zákona o zaměstnanosti platná od 1.1.2012
- Musí osoba v evidenci úřadu práce vykonávat veřejně prospěšné práce od roku 2012?
- Za jak dlouho bude znovu zařazen uchazeč o práci do evidence ÚP při vyřazení?
- Vyřazení z evidence úřadu práce - kdy je možné se znovu zaevidovat?
- Rozdělování veřejné služby u nezaměstnaných v roce 2012 - informace

Jsem v evidenci úřadu práce ale nedostávám žádné dávky. Jsem osoba zdravotně znevýhodněná. Budu muset odpracovat dvacet hodin týdně veřejně prospěšných prací? Děkuji. Karla

ODPOVĚĎ:
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce a který bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence úřadu práce může být takový uchazeč znovu zařazen až po uplynutí šesti měsíců.
Nicméně podle metodického pokynu, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude veřejná služby nabízena zpočátku osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a kteří jsou současně v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude veřejná služba nabízena těm uchazečům, kteří nejsou v hmotné nouzi, ale jsou v evidenci déle než jeden rok. Současně bude veřejná služba nabízena těm, kteří byli za poslední tři roky vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok.
Mezi osoby, u kterých se nevyžaduje aktivita ve veřejné službě, patří např. osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni invalidity, poživatelé starobního důchodu nebo osoby dočasně práce neschopné.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Rodiče financovali dům jednoho z potomků, je možné započítat to do darů v dědictví?
- Započítání daru v dědictví, dědickém řízení - rodinný dům financovaný rodiči
- Rodinný dům jednoho z potomků financovaný rodiči - je možný zápočet do dědictví?

Bratr dostal za života otce dům. Nyní otec zemřel. Jak mám dosáhnout toho, aby byl rodinný dům započten jako dar?  Bratr tvrdí, že si dům postavil za své peníze. Skutečnost je jiná. Rodiče financovali stavbu domu 3 roky a dům mu byl darován jako dar. Veškeré faktury byly psány na bratra. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud dům bratr dostal jako dar, měla by být v katastru nemovitostí jako nabývací titul uvedena darovací smlouva - ta by pak byla důkazem, že šlo o dar. V opačném případě, pokud i veškeré faktury jsou psány na bratra (není-li na nich napsáno, že peníze byly převzaty od jeho rodičů apod.), tuto skutečnost nijak dokázat nelze a tím pádem nemovitost nelze započítat do darů v dědickém řízení.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Vliv dědictví a vlastních úspor jednoho z manželů při vypořádání SJM

Společné jmění manželů: před uzavřením manželství jsem vlastnil byt v osobním vlastnictví a na účtu měl cca. 400.000,-Kč. Po uzavření manželství jsme za peníze z účtu koupili stavební parcelu na které jsme postavili dům. Stavba byla financována z prodeje zmíněného bytu a společné hypotéky. Po letech jsem zdědil byt, který jsem prodal a peníze z prodeje jsem dal do hypotéky. Jak bude v tomto případě probíhat majetkové vypořádání. Logicky vyplývá, že ke dni vypořádání se majetek rozdělí tak, že moje "polovina" bude vyšší o částku, kterou jsem měl na účtu před uzavřením manželství a dále o částku z prodeje obou bytů. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Do společného jmění manželů náleží, stručně řečeno, majetek nabytý za manželství, do kterého se však nezahrnují mj. dary a dědictví. To znamená, že byt, peníze na účtu a zděděný byt do společného jmění manželů nespadají. Ohledně majetkového vypořádání však záleží předně na dohodě manželů, pokud jsou dohody schopni, nebo poté na názoru soudu.
Vypořádání společného jmění manželů se řídí těmito zásadami:
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.
Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Komu se vrací jistota kauce u členských bytů
- Vrací se jistota kauce původním členům bytového družstva nebo novým?

Měla bych dotaz k převodu členských práv a povinností na člena bytového družstva. Koupila jsem byt v družstevním vlastnictví (jedná se o družstevní byt), a došlo k převodu bytu na mě, a to dohodou o převodu členských práv a povinností. Vše proběhlo v pořádku. Nyní se v představenstvu řeší tato otázka:
Původní členové družstva při koupi nemovitosti (domu) hradili 5000 Kč jako jistou kauce, která byla třeba jako finanční záruka, že při koupi domu budou mít na uhrazení koupě této nemovitosti. Mezitím se však již většina z nich odstěhovala a své byty prodali dohodami o převodu členských práv dalších osobám. Až nyní, po cca 2 letech se má těchto 5000 vracet zpět. Otázka však z ní komu, zda současným novým nájemníkům, na než byly převedeny práva k bytu nebo těm původním. Dohodou totiž došlo k převodu všech členských práv a povinností na nové nájemce.
Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Musí se uplatnit zásada, že se peníze vrátí plátci - tedy buď původnímu kupujícímu nebo nájemníkovi, pokud smluvně vstoupil do tohoto práva původního kupujícího.
Tyto informace zjistíte ze smluv uzavřených mezi původníi členy a novými členy. Pokud nový členové nebudou schopni prokázat, že vyplatili původního člena do této částky, bude muset výplata být provedena původnímu členovi.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné požadovat doplacení služeb nájemníkem když to není v nájemní smlouvě
- Je nájemník povinen doplatit doplatek za služby (teplo, vytápění, elektřinu)
- Doplacení doplatku za služby (teplo, vytápění, elektřinu) nájemníkem

Pronajala jsem byt. Ve smlouvě byla uvedena částka zvlášť za nájem a zvlášť za poplatky (poplatky za teplo a elektřinu).
Účty za teplo ale narostly a nájemnice (před měsícem se odstěhovala) by měla doplatit za uplynulý rok 18 000 Kč.
Ona tvrdí (poté co hovořila s právníkem), že ve smlouvě je napsaná fixně částka za energie a nemusí tedy nic doplácet.
Ve smlouvě je ale také uvedeno toto:
"Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případě, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu."
Potvrzení od PRE a od správní firmy mám. K navýšení plateb za teplo došlo také v souvislosti, že se do bytu přistěhoval její třetí syn, a správní firma mi navýšila poplatky. Nájemnice ale tvrdí, že nic platit nemusí. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru, nemá nájemnice právo odmítat dohradit nedoplatek na službách.
Poplatky za teplo a elektřinu jsou standardně zálohového charakteru. Tyto zálohy se následně zúčtují a buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Předpokládám tedy, že fixně daný poplatek je zálohou a vzniklý nedoplatek je nájemnice povinna uhradit.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Podmínky pro založení internetového kasína
- Co je třeba splnit pokud chci založit internetové kasino?

Chtěl bych si založit internetové kasino, ale nevyznám se v právní stránce věci. Kdesi jsem se dočetl, že internetové kasino může mít prakticky každý, ale zdá se mi to jako nepravděpodobné. Sdělte mi, prosím, jaké náležitosti musím splňovat a za jakých podmínek lze casino založit.
Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá řada skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést podrobnější právní analýzu, svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje.
V první řadě je důležité si uvědomit, jaký druh loterie či hry dle § 2 písm. a) až n) loterijního zákona by měl být ve Vašem kasinu provozován. S využitím sítě internet je zde výslovně počítáno v písm. m) bod 2 či v § 4/5 loterijního zákona.
Pro založení kasina je klíčovým § 1/7 loterijního zákona, dle něhož může být provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry jen právnická osoba se sídlem na území ČR, které bylo oprávněným orgánem vydáno povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Toto povolení pak může být dle § 4/4 loterijního zákona vydáno opět pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR, přičemž povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.
Konkrétní požadavky na právnické osoby žádající o vydání povolení pak stanoví § 4/6 a násl. loterijního zákona. V souhrnu se musí jednat o akciovou společnost se sídlem na území ČR, která je založena k provozování loterie či jiných podobných her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Hlavní překážkou při zakládání této akciové společnosti je požadavek na výši jejího základního kapitálu, který se pohybuje od 10 do 100 milionů Kč. ŽADAtel o vydání povolení musí dále splňovat podmínky dle § 4a a § 4b loterijního zákona.
Výše zmíněné „překážky“ jsou důvodem pro časté zakládání tzv. offshore internetových kasin, tzn. internetových kasin, umístěných do administrativně či daňově příznivějších zemí, tzv. daňových rájů. Patrně nejčastěji využívanými jsou státy Antigua, ostrov Man a Kostarika (výhodnost umístění kasina do některé z těchto zemí je však vyvážena výší vstupní finanční částky, kterou je do zřízení kasina nutné vložit).
V některém z daňových rájů je možné a/ zakoupit novou (dosud „nepoužitou“) společnost, která již disponuje základním webem s oficiální dokumentací (tyto společnosti jsou v daňových rájích za tímto účelem již zakládány místními podnikateli) nebo b/založit kasino od počátku vlastními silami (tj. včetně založení příslušné právnické osoby). V této souvislosti je samozřejmě vhodné oslovit některého poskytovatele offshore služeb, který je kromě úvodní konzultace schopen novou právnickou osobu nejen založit, ale zároveň ji v dané zemi zaregistrovat k podnikání v loterijní oblasti.
V souvislosti s výběrem konkrétní loterie dle § 2 loterijního zákona, které se chcete věnovat, Vám doporučuji kontaktovat rovněž Ministerstvo financí, popř. se informovat u některého ze zavedených provozovatelů internetového kasina.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit přeplatek na daních?
- Je možná exekuce na daňový přeplatek?

Jsem zaměstnaný ve standardním pracovním poměru. Na můj příjem je uvalena exekuce, a to jak přednostní (alimenty), tak nepřednostní (ostatní pohledávky).
Pokud se nyní bude zúčtovávat daň z příjmu za rok 2011 a já si podám daňové přiznání na finanční úřad sám a vyjde mi přeplatek, je tento přeplatek exekučně postižitelný?
Účetní u nás v zaměstnání mi řekla, že pokud si budu chtít podat daňové přiznání sám, ona musí okopírovat exekuční příkazy a poslat je na finanční úřad.
Na druhou stranu, na internetu jsem našel, že tento přeplatek by exekučně postižitelný být neměl.
Jak to prosím je? Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď, neboť exekuční postih tzv. daňového přeplatku představuje dosud ne zcela vyjasněnou právní otázku.
Část rozhodovací praxe soudů se kloní k názoru, že přeplatek na dani je možné postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) a to ve formě tzv. přikázání jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. Občanského soudního řádu). Dle tohoto výkladu představuje daňový přeplatek de facto dluh státu (zde reprezentovaného finančním úřadem) vůči daňovému subjektu (tedy Vám).
Přikázáním jiné peněžité pohledávky může být dle Občanského soudního řádu postižena každá peněžitá pohledávka povinného (tedy Vás) vůči třetí osobě. Občanský soudní řád z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce vylučuje pouze a/ Vaši pohledávku za zaměstnavatelem z titulu práva na mzdu či jiný příjem (§ 276 a násl. a § 299 Občanského soudního řádu), b/ Vaši pohledávku z vkladních knížek, vkladních listů nebo jiných forem vkladů a cenných papírů (§ 334 Občanského soudního řádu), c/ Vaši pohledávku z bankovních účtů (§ 303 a násl. Občanského soudního řádu) a d/ takovou Vaší pohledávku, která je Občanským soudním řádem výslovně z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce) vyloučena (§ 317 Občanského soudního řádu).
Neboť Vaší pohledávku za finančním úřadem z titulu daňového přeplatku není možné podřadit pod žádnou z výše uvedených výjimek, je možné ji postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
Druhý názor je naopak založen na skutečnosti, že Váš nárok na vrácení daňového přeplatku vychází z norem veřejného práva (zde zákona o daních z příjmů a daňového řádu) a nejedná se tudíž o pohledávku v občanskoprávním smyslu (neboť nárok na vrácení daňového přeplatku není ve skutečnosti Vaším majetkem). Rovněž Vaše dispozice s nárokem na vrácení daňového přeplatku je omezena (tento nárok nemůžete například postoupit třetí osobě či ho dát do zástavy). Z tohoto důvodu není možné považovat nárok na vrácení daňového přeplatku za občanskoprávní pohledávku a je tudíž samozřejmě vyloučeno jeho postižení výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
První z názorů je převážně zastáván tzv. civilními soudy, ke druhému názoru se kloní soudy správní a Ministerstvo financí.
Osobně se kloním k prvnímu názoru, tzn. že daňový přeplatek výkonu rozhodnutí (resp. exekuci) podléhá.
Pokud by byly exekuční příkazy na Vaší mzdu postoupeny finančnímu úřadu, neznamená to automaticky, že Váš přeplatek na dani bude postižen exekucí (o tomto rozhoduje pouze exekutor, nikoli finanční úřad). Pokud by se však exekutor o vzniku daňového přeplatku dozvěděl, lze očekávat, že o něj projeví zájem a finančnímu úřadu tzv. přikáže jinou peněžitou pohledávku (tzn. že finanční úřad bude povinen daňový přeplatek uhradit Vašemu věřiteli a nikoli Vám).


OBČAN-EXEKUCE
- Výpočet odměny soudního exekutora po 1. 3. 2012
- Odměna exekutora dle novely 1.3.2012 (vyhláška 63/2012 Sb.)

Od 1.3.2012 má platit nový zákon o odměnách exekutorů. Chci se zeptat, jestli ty odměny se budou vztahovat i na exekuce které byly započaty před vyjitím tohoto zákona a stále probíhají a budou ukončeny až po 1.3. (které jsou placeny např. ve splátkách nebo srážkami ze mzdy), nebo se to bude týkat pouze exekucí které budou započaty až po 1.3.2012? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ministerstvo spravedlnosti si s vydáním této novely dalo poměrně načas, vyhláška č. 63/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, byla vydána až 24. 2. 2012, přičemž účinnosti nabyla (jak uvádíte) již 1. 3. 2012.
Účinky novely na již probíhající exekuční řízení jsou řešeny v čl. II (přechodné ustanovení), který stanoví, že bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Tzn. že novela se nevztahuje na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením vydaným do 1. 3. 2012.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že rozhodnutí (zde usnesení o nařízení exekuce) je vydáno buď jeho ústním vyhlášením či jeho sepsáním (a vytvořením rozhodnutí v listinné podobě). Datum vydání usnesení o nařízení exekuce je na jeho písemném vyhotovení vždy uvedeno (nejčastěji v podobě: „USNESENÍ ... orgán XY rozhodl ... dne ...“).
Vydání rozhodnutí je nutné odlišovat od jeho oznámení. Oznámení usnesení o nařízení exekuce se nejčastěji realizuje doručením jeho písemného vyhotovení.
S ohledem na výše uvedené znění novely vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora se proto budou „stará pravidla“ pro výpočet odměny exekutora vztahovat i na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením o nařízení exekuce ještě z 29. 2. 2012, přestože tato usnesení budou svým adresátům doručena (a tudíž oznámena) až po 1. 3. 2012.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Je potřeba oznámit sociálce že rozvedení rodiče opět žijí spolu?
- Rozvedení rodiče žijí spolu a pečují o dítě, musí to vědět sociálka?
- Musí sociálka vědět že rozvedení rodiče žijí spolu a pečují o dítě?
- Svěření dítěte do péče matky - může jít otec na mateřskou, rodičovskou?
- Dítě je v péči matky, může jít otec na rodičovskou, mateřskou dovolenou?
- Může otec brát mateřskou když je dítě svěřeno matce dětí?
- Může jít otec na rodičovskou, mateřskou dovolenou u dítěte svěřeného matce?

Rozvedla jsem se s manželem, žijeme opět spolu. Jak je to potom se svěřením dětí do péče. Máme informovat sociálku, že je máme opět ve společné péči? Bývalý manžel za mě jeste v budoucnu nastoupí rodičovskou dovolenou. Je to nějaký problém, když mám děti ve výhradní péči já jako matka? Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Pokud je Váš (bývalý) manžel uveden jako otec v rodném listě dětí, je stále jejich zákonným zástupcem. Záleží na Vás zda budete chtít, aby soud zrušil Vaši výhradní péči nebo budete žit společně, i když děti budete mít do péče svěřeny Vy. Zrušení soudního rozhodnutí oznámení příslušným úřadům je záležitostí Vašeho uvážení, není to Vaše povinnost.
Co se týče nástupu na rodičovskou dovolenou, opět stačí, pokud bude (bývalý) manžel uveden v rodném listě jako otec dítěte. V takovém případě může nastoupit na mateřskou či rodičovskou dovolenou, žádat o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, i když jsou děti soudně svěřeny do Vaší péče.


RODINA-SOCIÁLNÍ
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?
- Podmínky, věk pro odchod do předčasného důchodu
- Předčasný důchod v 60 nebo 63 letech?
- Předčasný důchod u ženy s dvěma dětmi - podmínky, věk

Od ukončení školy do 14.9.2011 jsem pracovala, nyní jsem nezaměstnaná. Vychovala jsem 2 dcery a syn, který se narodil 30.9. 1982 následně zemřel 1.10.1982. Nevím kolik dětí se mi bude počítat. Nemohu sehnat zaměstnání, od kdy je možný předčasný důchod nebo jaké jsou moje možnosti v této svízelné situaci. Jsem narozena v prosinci 1957. Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Předčasný důchod je vlastně starobní důchod, na který má člověk nárok ještě před nárokem na řádný starobní důchod. Předčasný důchod je ale trvale snížený starobní důchod. Jeho nevýhodou je tedy to, že zůstává snížený i po dosažení nároku na řádný starobní důchod. Pro odchod do předčasného důchodu je důležité, zda Vám vznikne nárok na řádný starobní důchod dříve nebo později než v 63 letech. Pokud Vám nárok na důchod vznikne později než v 63 letech, můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv po 60. roce věku, pokud Vám nárok vznikne dříve, pak můžete odejít maximálně o tři roky dříve.
Ve vašem konkrétním případě (žena s dvěma dětmi - syn se pravděpodobně počítat nebude - nar. v roce 1957) je věk odchodu do řádného starobního důchodu 60 let a 8 měsíců. Protože Vám vznikne nárok na důchod před 63. rokem věku, můžete tedy do předčasného důchodu odejít nejdříve o tři roky dříve, tedy ve věku 57 let a 8 měsíců. To vše samozřejmě za předpokladu, že splňujete potřebnou dobu pojištění, která v roce 2011 činí 27 let a za každý další rok se o jeden rok zvyšuje.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do předčasného důchodu budete moci odejít až v roce 2015. V současné době si tedy můžete zkusit zažádat např. o příspěvek na bydlení - informace o něm najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2 nebo o dávky pomoci v hmotné nouzi, které najdete tady: http://www.mpsv.cz/cs/5.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Jak se vyhnout tomu, aby byl bývalý manžel otcem dítěte
- Nové manželství po rozvodu a vliv na otcovství dítěte
- Jak popřít otcovství bývalého manžela ve lhůtě 300 dní po rozvodu
- Kdo je otcem dítěte po rozvodu do 300 dní? Nový partner či manžel?
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Matka nechce aby mělo dítě příjmení po bývalém manželovi

Na přelomu června nebo červenci 2012 se mi narodí dítě. Dne 10.února 2012 nabude právní moci rozsudek o rozvodu manželství. Dítě není bývalého manžela, ale nynějšího přítele. Zajímalo by nás, jak postupovat, aby příjmení dítěte nebylo po bývalém manželovi a aby bývalý manžel nebyl uznán jako otec dítěte. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V situaci, kdy se dítě narodí v době trvání manželství nebo do uplynutí třístého dne po zániku manželství, se považuje za otce (bývalý) manžel matky. Pokud se tomu chcete vyhnout, řešením by bylo provdat se za svého současného partnera (skutečného otce dítěte) dříve, než se dítě narodí. Pak by byl za otce dítěte považován Váš současný přítel (budoucí manžel). Pokud by k svatbě z nějakého důvodu nedošlo, můžete podat k soudu v místě bydliště bývalého manžela žalobu o popření otcovství. Soud poté nařídí výslechy zúčastněných, testy DNA a znalecké posudky, na základě kterých následně určí otce dítěte.


RODINA-OSVOJENÍ, PĚSTOUNSTVÍ
- Svěření vnoučete babičce pokud bylo odebráno rodičům?
- Je možné svěření vnoučete dědečkovi pokud bylo odebráno rodičům?
- Odebrání vnoučete rodičům sociálkou - je možné svěření babičce, dědečkovi?
- Svěření do péče tety, strýce pokud bylo dítě odebráno rodičům
RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Má babička, dědeček právo vídat vnouče žijící v zahraničí?

Mám syna žijícího v Anglii i s mým vnukem (Petřík). S matkou Petříka není ženatý a ta žije v Praze. Sociálka odebrala Petříka do náhradní rodiny a soud má definitívně odebrat Petříka otci. Matka taky nejeví o něj zájem. Jsem jeho babička a chtěla bych si ho vzít k sobě. Nevím a koho se přesně obrátit, nemám jeho rodný list.
V tom samém městě žije i můj druhý syn, který by eventuelně také požádal o opatrovnictví. Nevíme jak to máme přesně provest. Nemáme možnost se ani vidět s Petříkem (8 let). Můžete mi pomoci? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Jako babička máte právo na styk se svým vnukem, i když žije v zahraničí - toto právo je zakotveno v zákoně o rodině. Vzhledem k tomu, že Vaši synové s Vaším vnukem žijí v Anglii, bude záležitost opatrovnictví Vašeho vnuka posuzována a rozhodována podle anglického rodinného práva. V tomto případě bude nejlepší, když se se svým dotazem a žádostí o pomoc obrátíte na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, který by Vám v této záležitosti mohl konkrétně pomoci. Bližší informace o činnosti úřadu a kontaktní údaje najdete na internetových stránkách www.umpod.cz .


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec cizinec chce aby se děti odstěhovaly do zahraničí
- Matka Češka, otec cizinec - kde budou žít děti?
- Rodiče (manželé) jsou z různých zemí EU, kde bude žít dítě, děti?
- Kdo z rodičů žijících v různých částech EU rozhoduje kde bude dítě žít
- Kdy je nutný soudní zákaz vycestování rodiče s dítětem, dětmi do zahraničí
- Může soud zakázat vycestování rodiče s dítětem, dětmi do zahraničí?

Jsem vdaná za Řeka, máme čtyři děti. Žili jsme v Řecku, ale minimálně jednou do roka jsem s dětmi jezdila většinou na 2-3 měsíce do ČR. Děti mají obojí občanství, narozeny jsou v Řecku. Když měl jít nejstarší syn do školy, nastoupil zde v ČR, byli jsme tu celá rodina rok a půl. Pak jsme na žádost manžela odjeli zpět do Řecka. Tam děti pokračovaly ve školní docházce necelý rok a půl. Pak mě s dětmi poslal manžel zpět do ČR, že nám zde bude lépe. On zůstal a pracuje v GR, jezdí za námi, jak je to možné. Nyní ale opět navrhuje, že se děti vrátí do Řecka. Já ovšem nesouhlasím. Je to pro ně velký stres, navíc je tam hrozné školství a vše ostatní. Vyhrožuje mi, že dva starší syny sebere a odveze si je. Já s dcerami mohu prý zůstat tady. Může to udělat? Trvá také na tom, že musím s dětmi přijet na léto do Řecka, vzít je o měsíc dříve ze školy. Bojím se, že mi pak nedovolí s dětmi návrat do ČR. Já i děti tu máme trvalý pobyt, vlastníme byt. Co mám dělat, abychom zůstali v ČR? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
V současné době máte jako manželé oba stejné právo na kontakt se všemi svými dětmi. Váš manžel by tedy teoreticky mohl opravdu přijet za Vámi do ČR a starší syny odvézt do Řecka. Pokud byste tomu chtěla zabránit, můžete požádat soud o zákaz vycestování manžela s dětmi do zahraničí. Jestliže už nechcete v manželství setrvávat, můžete také podat žádost o rozvod a současně s ní návrh na vydání předběžného opatření ohledně svěření dětí do Vaší péče s odůvodněním, že se obáváte odvozu dětí do zahraničí ze strany manžela. Pokud budou všechny děti svěřeny do Vaší péče, pak by se manžel v případě cesty s dětmi do Řecka vystavoval nebezpečí obvinění z mezinárodního únosu. Komplexnější informace o Vaší současné situaci Vám může podat Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, jehož internetové stránky jsou www.umpod.cz.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec odmítá podepsat vízum dítěti, dětem - jak postupovat?
- Může otec dítěte zakázat odcestování dítěte, dětí do zahraničí?
- Je možné se odstěhovat do zahraničí bez souhlasu biologického otce?
- Co je to mezinárodní únos dítěte, dětí (definice, vysvětlení)

Jsem vdaná s Australanem. Mám syna 10 let svěřeného do mé plné péče. Chceme odcestovat za manželem zatím na turistická víza 3-12 měsíců. Pokud se nám v Austrálii bude líbit, chci požádat o víza pro přistěhování. Jak mohu řešit situaci, pokud otec dítěte nechce podepsat vízum pro syna? Syn chce jednoznačně odletět se mnou?
Manžel již do Austrálie odcestoval, nikdy jsem nebránila otci se synem stýkat, otec má potíže se splácením alimentů, syna si brává 2x do měsíce a na polovinu prázdnin. Otci chci nabídnout, že nemusí po dobu pobytu na turistické vízum to jest až na dobu 12 měsíců platit výživné. Také jsem si myslela, že bych otci zatím neříkala, že uvažujeme o tom v Austrálii zůstat, že je důležité se v první řadě tam podívat a dostat se tam. Teď se blíží čas podat víza a já nevím jak postupovat. Otec nebude chtít asi víza podepsat. O Schengenské dohodě vím a Austrálie ji má podepsanou. Nechci žádné potíže se zákonem. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Přestože byl syn svěřen do Vaší péče, jeho otec má vůči němu stále rodičovskou zodpovědnost a má tedy mj. právo být se synem v kontaktu a vychovávat ho v rozsahu, který mu určil soud. Přemístěním syna do Austrálie by došlo k výraznému narušení práva otce i syna na vzájemný kontakt.
Soudní praxe v České republice dospěla k závěru, že přemístění dítěte do zahraničí rodičem, který má dítě soudním rozhodnutím svěřeno do výchovy, je rozhodnutím o podstatné záležitosti týkající se dítěte ve smyslu § 49 zákona o rodině, vyžadující souhlas druhého z rodičů. Přemístění dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště (do zahraničí) bez souhlasu druhého rodiče je tedy protiprávní - jedná se o tzv. mezinárodní únos (nejedná se o únos ve smyslu trestního práva). Ani neplacení výživného ze strany otce Vás neopravňuje vycestovat se synem do zahraničí bez souhlasu otce.
K vyřízení víza pro syna budete souhlas otce stejně potřebovat, doporučuji zkusit se s otcem dohodnout. I kdyby se Vám nějakým způsobem podařilo vízum pro syna vyřídit bez souhlasu otce, nemohu Vám vycestování se synem do Austrálie z výše uvedených důvodů doporučit. Pro více informací o Vaší situaci se můžete obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně - informace o úřadu najdete na internetových stránkách www.umpod.cz .


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Od kdy se pobírají dávky v nezaměstnanosti při vyplacení odstupného
- Nárok na dávky v nezaměstnanosti při vyplacení odstupného
- Je možné chodit na brigádu v době přihlášení na úřadu práce?
- Je výhodné kvůli dávkám v nezaměstnanosti nastoupit na pár dní do práce?
- Délka podpůrčí doby a výše podpory v nezaměstnanosti
- Kolik hodin může chodit nezaměstnaný na brigádu aby dostal podporu
- Kolik peněz může nezaměstnaný vydělat na brigádě aby dostal podporu

Po ukončení 3leté mateřské dovolené MD jsem dnes dostala v již bývalém zaměstnání "Dohodu o rozvázání pracovního poměru" z důvodu snížení stavu zaměstnanců, kde mi v prosinci 2011 vyplatí 5násobek měsíčního průměrného výdělku. Vím, že se mám do 3 pracovních dnů hlásit na úřadu práce, ale už nevím z čeho se vypočítávají dávky které budu pobírat a od kdy je budu pobírat (jestli až po 5ti měsících odstupného?) a od kdy mi bude úřad shánět práci (jestli až po 5ti měsících odstupného)? Jak dlouho mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, započítává se i těch 5 měsíců?
A údajně při registraci na ÚP si mohu sehnat "brigádu" s max.40 hodinami měsíčně, je to pravda? Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Výše Vaší podpory v nezaměstnanosti se bude odvíjet od toho, zda jste po ukončení rodičovské dovolené nastoupila alespoň na několik dní do práce nebo zda jste pracovní poměr ukončila současně s koncem Vaší rodičovské dovolené a do zaměstnání jste vůbec nenastoupila. V prvním případě Vám bude výše podpory vypočtena z příjmu, kterého byste po rodičovské dovolené dosáhla, ve druhém případě budete mít pravděpodobně nárok jen na minimální podporu v nezaměstnanosti, která na počátku činí cca 3.500,- Kč. Délka podpůrčí doby činí u osob mladších 50 let 5 měsíců a podpora činí během prvních dvou měsíců 65% průměrného čistého měsičního výdělku, další dva měsíce 50% a zbytek podpůrčí doby 45%. Podpůrčí doba začíná podle pravidel platných od ledna 2011 běžet až po vyčerpání odstupného, ve Vašem případě tedy po 5 měsících. Nabídku práce Vám může úřad práce zprostředkovat již v době pobírání odstupného.
Co se týče přivýdělku, ten není omezen počtem hodin, ale výši přivýdělku. V době evidence na úřadě práce je možné si přivydělat maximálně do výše poloviny minimální mzdy, tedy cca 4.000,- Kč. Takto přivydělávat si navíc můžete pouze v době, kdy nepobíráte podporu v nezaměstnanosti.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Pracovní smlouva na dobu určitou a rizikové těhotenství
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a nárok na nemocenskou
- Kdo platí nemocenskou od konce smlouvy na dobu určitou do mateřské
- Podmínky pro vznik nároku na peněžitou podporu v mateřství PPM
- Kdo má právo na peněžitou podporu v mateřství, mateřskou, PPM
- Kolik dní musím pracovat abych měla nárok na mateřskou, PPM
- Je možné pobírat stipendium v pracovní neschopnosti a na mateřské?

Od 1.4.2011 jsem zaměstnaná u jedné společnosti - smlouva na dobu určitou 1 rok. V zaměstnání jsem kvůli neschodám se šéfem nebyla příliš spokojená a rozhodla jsem ho změnit. Šéfovi jsem před Vánocemi oznámila, že jsem našla nové místo a chci odejít. Vznikla dohoda - až dokončím rozpracované projekty můžu odejít (zatím jsme nepodepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru). Během Vánoc jsem zjistila, že jsem těhotná, což by samo o sobě problém nebyl. Po kontrole u lékaře jsem se dozvěděla, že čekám dvojčata - rizikové těhotenství. Musím co nejdříve nastoupit na nemocenskou. Nemohu tedy nastoupit do nového zaměstnání? Jak mám postupovat? Můžu nastoupit na nemocenskou před odchodem ze zaměstnání a zaměstnavatel mi ji musí vyplatit i když jsem chtěla odejít? Jak to bude ve chvíli kdy mi skončí smlouva (31.3.2012)? Budu nadále dostávat nemocenskou nebo až do porodu nebudu pobírat nic? Mám nárok na mateřskou, jestliže nebudu zaměstnaná (vyprší mi smlouva během těhotenství)? V současné době mám přerušené studium doktoranského programu, od března bych mohla studium obnovit a dostávala bych stipendium. Mohu stipendium pobírat během nemocenské či mateřské? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Na nemocenskou samozřejmě můžete nastoupit kdykoliv - tedy i před odchodem ze zaměstnání. V takovém případě nebudete mít podle současné právní úpravy první tři dny na nemocenskou dávku nárok. Od 4. do 21. dne pracovní neschopnosti Vám bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy, od 22. dne Vám pak nemocenskou dávku bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště. Ta Vám bude nemocenskou vyplácet i po ukončení pracovního poměru - do nástupu na mateřskou. Vzhledem k tomu, že splníte potřebných 270 kalendářních dní nemocenského pojištění a v době nástupu na mateřskou budete ve 180denní ochranné lhůtě, vznikne Vám nárok jak na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), tak na volbu varianty rodičovského příspěvku. Během nemocenské i mateřské je možné pobírat stipendium.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Proč je nevýhodné po mateřské podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru
- Dohoda o ukončení pracovního poměru po mateřské - proč ji nepodepisovat?
- Kdo platí sociální a zdravotní pojištění v nezaměstnanosti?
- Je možný přivýdělek v době pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Za pár dnů mi končí mateřská dovolená, v práci mi chtějí dát výpověď - nechají 2 měsíce doma a pak mi dají 2-měsíční odstupné. Faktem je, že v zaměstnání mi už při poslední návštěvě, tj.v létě oznámili, že přeorganizovali mé místo a já že nemám na nové místo potřebnou kvalifikaci a oni pro mě jinou pozici nemají. Jak se mám zachovat a na co mám nárok a právo? Musím se nahlásit na úřad práce a když budu přihlášená na úřadu můžu si chodit někam přivydělat? Co se stane když se nenahlásím na úřad práce? Za jakých okolností si musím platit sama zdravotní a sociální a kolik? Moc Vám děkuji, Miroslava

ODPOVĚĎ:
Pokud pro Vás zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené nemá práci, pravděpodobně Vám navrhne výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo dohodu o ukončení pracovního poměru z téhož důvodu. Rozhodně ale se zaměstnavatelem neuzavírejte dohodu bez uvedení důvodu ani nepodávejte výpověď Vy sama. Připravila byste se o odstupné, které Vám náleží, a měla byste již od počátku evidence na úřadě práce nižší podporu v nezaměstnanosti.
Pokud byste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu z důvodu nadbytečnosti, můžete se dohodnout prakticky na jakémkoliv datu ukončení pracovního poměru. Pokud by se jednalo o výpověď z pracovního poměru, pak poběží zákonem stanovená dvouměsíční výpovědní lhůta, během které má zaměstnavatel povinnost přidělovat Vám práci podle Vaší pracovní smlouvy a vyplácet Vám za ni mzdu (plat). V obou případech Vám ale náleží odstupné ve výši nejméně tří měsíčních platů.
Po ukončení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce - nejlépe do tří pracovních dní - není to však povinnost. Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete ale mít až po vyčerpání odstupného - zpravidla po třech měsících. Během evidence na úřadě práce za Vás hradí zdravotní pojištění stát a doba evidence na úřadě práce se Vám započítává do odpracavaných let na důchod.
Během pobírání podpory v nezaměstnanosti není možný přivýdělek, po vyčerpání podpory je ale možné si přivydělat. Pokud se ale na úřadě práce z jakéhokoliv důvodu registrovat nechcete, zajdětě na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště a nahlaste zde, že i nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku. V takovém případě platí stejné podmínky jako při evidenci na úřadě práce - zdravotní pojištění za Vás bude hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat do odpracovaných let na důchod. V opačném případě byste si musela zdravotní pojištění hradit sama, sociální pojištění musíte hradit pouze v případě, že máte příjmy z výdělečné činnosti.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec si chodí pro dítě kdy ho napadne - jak postupovat?
- Otec nedodržuje rozsudek o styku s dítětem - co dělat?
- Rodič nedodržuje časy setkávání s dítětem po rozvodu

Už nevím kam se obrátit (na soud s právníkem nemáme peníze jsem samoživitelka bez práce). Situace kterou máme už je psychicky neunosná. Chodila jsem to neustále řešit na OSPOD, ale bez výsledku. Bylo mi řečeno, že mám být ráda i tomu když si bývalý přítel veme syna i jen jednou za dva měsíce. Máme soudní rozhodnutí o styku se synem, které jsem podala já, protože otec si pro syna chodil jak chtěl. Dokázal přijít i po 3 měsících co o syna neměl vůbec zájem a já mu celou dobu říkala, že styk se synem by měl být pravidelný a ne takto. Ale otec jej stále nedodržuje, chodí si kdy chce a tím narušuje synovu výchovu i mou a mě soukromý život. Syn je nachystaný - otec nikde a mé plány pak taky nic. Co mohu dělat? Prý kdybych mu já bránila ve styku, on může na mě podat žalobu pro nedodžování rozsudku, ale já prý nemohu na něj podat žalobu pro nedodržování rozsudku.Co mohu dělat? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Pokud existuje platné soudní rozhodnutí o úpravě styku Vašeho syna s jeho otcem, pak jste Vy i Váš bývalý přítel povinni tento rozsudek respektovat a dodržovat. To znamená, že Váš bývalý přítel má právo trávit se synem dobu, kterou v rozhodnutí vymezil soud, mimo tuto dobu ale nejste povinna bývalému příteli styk s Vaším synem umožnit. To, že trváte na striktním dodržování soudního rozhodnutí, nemůže být považováno za bránění otci v kontaktu se synem. V případě, že otec pro dítě přijede v době, která není vymezena soudním rozhodnutím, je jen na Vás, zda mu v tuto dobu syna předáte - je to Vaše dobrá vůle, nikoliv povinnost. Pokud s tím Váš bývalý přítel nebude spokojený, může se on obrátit na soud s návrhem na úpravu styku. Stejně tak můžete návrh na úpravu (zúžení) styku syna s otcem podat i Vy sama.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Může se matka odstěhovat s dítětem do zahraničí bez souhlasu otce?
- Stěhování matky s dítětem do zahraničí - je nutný souhlas otce?
- Je nutný souhlas otce s vycestováním matky s dítětem do zahraničí?
- Dovolená matky s dítětem, dětmi v zahraničí - je nutný souhlas otce?
- Kdy jde o dovolenou v zahraničí a kdy už o únos dítěte, dětí?
- Poradna pro vycestování matky s dítětem do zahraničí - www.umpod.cz

S přítelem jsme spolu žili deset let, máme spolu dvouletou dcerku. Ta je zdravá a prospívá dobře, má nás oba ráda a je s námi ráda. Před nedávnem jsme se rozešli. Já nyní žiju s dcerou v bytě mých rodičů, přítel zůstal v našem bývalém domě. Já si našla nového přítele a chtěla bych se za ním odstěhovat do zahraničí. Můj bývalý přítel mi to zakazuje, říká že dceru nikdy do Itálie nepustí. Ráda bych tam jezdila aslespoň přes týden, když je dcera u mě, na víkend bych se klidně vrálila a dcera by tam byla se svým otcem, jak to bylo doposud. Pro něj by se nic nezměnilo, ale prostě mi to zakazuje.
Chtěla bych se zeptat, jestli mi bývalý přítel a otec mého dítěte může zakázat vzít dceru alespoň na dovolenou do Itálie? A mám nějaké právo na náš společný majetek, když nejsme manželé? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud je styk Vaší dcery s otcem upraven soudně, pak jste povinna své cesty do zahraničí realizovat tak, aby nebylo narušeno právo otce vídat Vaši dceru v rámci styku s dítětem. Pokud k soudní úpravě styku dosud nedošlo, záleží pouze na Vás, zda a kdy otci kontakt s Vaší dcerou umožníte. V takovém případě záleží pouze na tom, jak se s bývalým přítelem domluvíte. Každopádně doporučuji zažádat si o svěření dcery do Vaší péče co nejdříve, pokud jste to ještě neudělala. V případě, že dohoda s Vaším bývalým přítelem nebude možná, doporučuji omezit délku pobytu v Itálii na délku klasické dovolené - tedy jeden, maximálně dva týdny. V opačném případě by se totiž mohlo Vašemu příteli podařit přesvědčit české soudy, že z Vaší strany došlo k únosu dcery do zahraničí a mohl by získat dceru do své péče. Komplexnější informace o Vaší situaci Vám může podat Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, který najdete na internetové adrese www.umpod.cz .


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Zemřelý rodič neplatil sociální pojištění, mají děti nárok na sirotčí důchod?
- Zesnulý rodič bral invalidní důchod, má dítě, děti nárok na sirotčí důchod?
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může rodič odmítnout dědictví za dítě, děti?

Jsem rozvedená, mám 3 děti, exmanžel teď v lednu zemřel. Neplatil si sociální pojištění. Mají děti nárok na sirotčí důchod? A přecházejí na mé děti exmanželovy dluhy, když se vzdám dědictví za děti? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš bývalý manžel pobíral invalidní důchod nebo (by) mu vznikl nárok na starobní důchod tím, že splnil potřebnou dobu pojištění, pak Vaše děti nárok na sirotčí důchod mít budou. Pokud ale bývalý manžel potřebnou dobu pojištění nesplnil, protože - jak sama uvádíte - si neplatil sociální pojištění, pak Vaše děti přijdou zkrátka.
Co se týče odmítnutí dědictví za děti, jménem nezletilého dědice jste oprávněna jako zákonný zástupce dětí dědictví odmítnout. Můžete tak ale učinit pouze se souhlasem soudu. Prohlášení o odmítnutí dědictví musíte učinit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás soud vyrozumí o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí.


RODINA-ADOPCE, OSVOJENÍ
- Je možné adoptovat dospělého, zletilého člověka?
- Adopce dospělé osoby a novela občanského zákoníku 2013
- Osvojení dospělé, zletilé osoby - informace
- Bude možné adoptovat dospělou osobu od roku 2013?

Je možná adopce v dospělosti? Pokud mám zájem vycestovat ze země a s pravým otcem se nebavím moje matka se vdala a já chci mít příjmení své matky a nového nevlastního otce je možné se nechat adoptovat abych to měla v zahraničí jednoduší kvůly papírování tam zůstat na dobro? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Osvojit (adoptovat) lze v současné době pouze nezletilé dítě, osvojení zletilé osoby tudíž zatím možné není. Osvojení zletilé osoby je ale součástí novely občanského zákoníku, který by měl - za předpokladu, že bude schválen - začít platit od roku 2013. I v tomto případě je ale zapotřebí dodržet několik podmínek, mezi které patří např. skutečnost, že osvojitel pečoval o osvojovaného už v době jeho nezletilosti a že v době podání návrhu byl osvojovaný ještě nezletilým dítětem.
Co se týče změny příjmení, ta se povoluje zejména v případech, kdy se jedná o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Zletilá osoba může o změnu příjemní zažádat sama, v případě nezletilého dítěte je zapotřebí souhlasu rodičů. O změnu příjemní můžete zažádat na matričním úřadě v místě Vašeho bydliště.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Rozdíl mezi zákonnou a soudcovskou lhůtou
- Je možné lhůtu prodloužit nebo zcela prominout?
- Je možné soud požádat o prodloužení lhůty k vyjádření k případu?

Měl bych dotaz ohledně soudem dané lhůty k mému vyjádření do 10 dnů. Byla na mě podána žaloba sourozenci na vypořádání majetku. Bohužel můj právník je nyní pár dní mimo stát, ve kterém žiju a tak nemám právní zastoupení v této žalobě. Mám možnost soud požádat o prodloužení této lhůty, abych se mohl právně bránit? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Záleží, o jaký druh lhůty se jedná. Rozlišujeme lhůty zákonné (stanovené přímo zákonem, nelze je prodloužit, lze je za splnění zákonem stanovených podmínek prominout) a lhůty soudcovské (stanovuje je předseda senátu, lze je prodloužit, nelze je prominout).
Pokud vám byla dána lhůta k vyjádření, zřejmě se tak jedná o lhůtu v rámci přípravy jednání podle §114a odst. 2 občanského soudního řádu, která by mohla být prodloužena. Nejvhodnější by bylo, kdybyste soud telefonicky kontaktoval a sdělil jim, že žádáte o prodloužení lhůty (je-li to možné) a z jakého důvodu.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Na pozemku koupeném v exekuci je černá stavba s obyvatelem
- Jak legalizovat černou stavbu na pozemku získaném v exekuci?
- Vydržení vlastnického práva jinou osobou u pozemku získaného v exekuci

Koupil jsem pozemky v exekuci. V katastru jsem si zjistil polohy všech pozemků až na jeden který nebylo možné najít z důvodu nečitelnosti katastrální mapy (zjednodušená evidence). Došlo k digitalizaci, parcela je zatopena vodou a uprostřed je ostrov. Na ostrově (mé parcele) je postavena chata. Stavební úřad mě vyzval abych doložil podklady o legálnosti stavby. Byl jsem se podívat na místo a stavba i celý ostrov je užíván neznámou osobou. V katastru nemovitosti není o stavbě žádná zmínka. Jak postupovat? Čí je stavba - toho kdo ji užívá (a zřejmě i postavil za dob totality) nebo moje? Všiml jsem si že chata má přidělěno i číslo. Jedná se o katastrální území Spytihněv, parcelní číslo 2110/60.
Jak nejlépe v této věci postupovat? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ideální je nejdříve zjistit, co je to za stavbu - pokud má přidělené číslo (a je to pravé číslo), bude se ve spádové obci dát zjistit, zda je to černá stavba nebo pouze chata postavená v době, kdy se při evidenci staveb neuplatňovala povinnost vkladu práva do katastru nemovitostí.
Pokud se nejedná o černou stavbu, doporučuji se pokusit komunikovat s novým majitelem. Na něm je také povinnost legalizovat stavbu a s ním by měl také stavební úřad nadále vést řízení.
Pakliže se nebude dát nic vyřešit dohodou, můžete majitele chaty vyzvat k vyklizení Vašeho pozemku a následně v tomto směru vést i soudní řízení. Před tím, než se uchýlíte k vyklizení soudní cestou, doporučuji se maximálně pokusit zjistit historii chaty a podmínky, za jakých byla stavba postavena - vlastnické právo k pozemku může být vydržené (a pokud si je toho majitel chaty vědom, mohl Vám zásadně zkomplikovat plány).


OBČAN-NÁJEM
- Pronájem auta s následnou koupí - nájemce se nachází neznámo kde
- Nájemce pronajatého automobilu neplatí pojistné a nájem

Uzavřela jsem smlouvu o pronájmu s následnou koupí auta. Vše notářsky ověřené. Nájemce však již skoro rok nájem ani pojistné za auto neplatí a hlavně nekomunikuje. Zaslala jsem mu doporučeně výzvu o ukončení nájmu a odevzdání auta. Výzva se však vrátila s tím, že adresát zásilku nevyzvedl. (Zjistila jsem z osobní návštěvy, že má značné problémy s exekutory a je neznámo kde). Nevím na koho se nyní obrátit o pomoc s vydáním auta a vymožením dlužných splátek. Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na policii, s tím, že se jedná o pohřešovanou osobu a žádat o vyhlášení pátrání.
Do doby než bude zajištěn nájemce, jste bohužel téměř bezbranná, protože nebude možné doručit žalobu.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Přechází dluhy původního majitele s.r.o. při přepisu na nového majitele?
- Kdo je odpovědný za dluhy s.r.o. při změně majitele?
- Ručí za dluhy s.r.o. původní nebo nový majitel?

V případě že dojde ke změně majitele společnosti s ručením omezeným, přechází dluhy na nového majitele s.r.o. nebo zůstávají prvnímu majiteli? Děkuji, Julia Sebeková

ODPOVĚĎ:
Podle českého právního řádu je možné podíl (a je jedno o jak velký podíl se jedná) na s.r.o převést - nelze s. r. o. "přepsat" jako např. nemovitost. Převod podílu je upraven v § 115 obchodního zákoníku; nutno podotknout, že je nutné, aby došlo před převodem obchodního podílu ke kontrole společenské smlouvy (může obsahovat vlastní pasáže o převoditelnosti obchodního podílu).
Nesplacený základní kapitál prvního vlastníka sice zůstává dluhem prvního vlastníka, nicméně nabývající vlastník je v postavení ručitele za splacení celé částky základního kapitálu (resp. části základního kapitálu, k níž byl první vlastník povinen), tzn. pokud první vlastník jej nesplatí vyzve společnost k úhradě ručitele (ten má pak právo regresu vůči původnímu dlužníkovi).
Převod obchodního podílu má poměrně složitou proceduru a je nutné postupovat podle zákona (viz odkaz výše) - např. přistoupení ke společenské smlouvě apod.


OBČAN-EXEKUCE
- Promlčení exekuce a penále

V roce 1994 jsem přestal podnikat, podnikatelský záměr nevyšel, zůstaly mi jen dluhy. Snažil jsem se své dluhy splácet, šlo o velké částky, byla exekuce. Našel jsem si práci a ze mzdy mi exekučně strhávali na dluhy a mimo to jsem splácel další. Vzpomínám si, že mě navštívil i exekutor pro 31.000,- Kč, ale když zjistil nemožnost mi cokoliv vzít a ani na plat, odešel. To bylo někdy v roce 1998. Již jsem za ta léta splatil téměř vše co mi z platu exekucí strhávali (mimo posledních asi 30.000,- Kč) a najednou se ozval exekutor, že mám splatit pohledávku oněch 31.000,- Kč a k tomu penále 1.100.000,- Kč. Je mi 60 let, 15 let jsem splácel a najednou toto. Existuje nějaká možnost, jak napravit tuto poslední chybu bez tak obrovského penále? Zaměstnavatelé mi to strhávali jak jednotlivé exekuce přicházely, nikoho neupřednostnili a ani nepamatuji, že by jsem mohl něco takového ovlivnit. Dluhy samy o sobě nebyly hrozné, ale penále a soudní poplatky spolu s exekutory vyšly na statisíce. Co dělat? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je vcelku spletitá, i s ohledem na množství dluhů, které byly buď srážkami ze mzdy nebo jinými způsoby uspokojovány. Je možné, že exekuce už je promlčena, nebo tomu tak být nemusí, trvalo-li exekuční řízení nadále, protože po dobu řízení promlčecí doba neběží. Nejsem zcela obeznámena s vaším případem, a proto doporučuji navštívit advokáta a doložit mu veškeré dokumenty, které se exekucí týkaly. Poradí vám, jak dále postupovat. S ohledem na výši penále je to nejlepší rada, kterou vám mohu dát.


OBČAN-EXEKUCE
- Vliv zúžení společného jmění manželů SJM na exekuci
- Zúžení SJM a vliv na exekuci majetku neexekuovaného manžela
- Vylučovací žaloba při zúžení společného jmění manželů SJM

V manželství jsme si udělali zúžené společné jmění manželů SJM (sepsáno notářem), protože chtěl manžel podnikat. Nemáme společné trvalé bydliště, ale manžel pobývá u mě, protože vychováváme 3 děti. Manžel se dostal do dluhů a přišla ke mě exekuce s tím, že se zúžení SJM pokud není nařízeno soudem na exekuci nevztahuje. Mohou mi zabavit výlučně mé věci (auto, zařízení, účet...?). Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Podle §262a občanského soudního řádu (o.s.ř.) lze výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů (SJM) nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vzniku za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného (dlužníka) a jeho manžela se pro tento účel považuje také majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. Důležité je, že závazek vznikl za trvání manželství.
Manžel povinného se může proti exekuci bránit vylučovací žalobou podle §267 o.s.ř. Ta je možná v těchto případech: dluh vznikl před uzavřením manželství; nebo smlouva o zúžení SJM byla uzavřena před vznikem pohledávky a zároveň věřiteli byl obsah této smlouvy znám; nebo pohledávka vznikla za trvání manželství pouze povinnému při používání majetku, který náležel pouze jemu (proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě).


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Odškodnění při nemožnosti užívat byt, dům, zahradu, nemovitost
- Bezdůvodné obohacení - spoluvlastník užívá celou nemovitost
- Peněžitá náhrada za bezdůvodného obohacení
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení

Jsem spoluvlastník nemovitosti, otec mi před 10 lety znemožnil přístup na pozemek. Před 2 lety daroval svůj podíl vnukovi. Má na zahradě ovocné stromy a keře. Nemohu si žádné ovoce vzít neboť nemám klíče od branky ani domu. Bratr také daroval svůj podíl synovi. Ten má klíče od branky a domu, ze zahrady si nosí plody, bere si bez souhlasu otce z domu movité věci. Mohu žádat po svém otci finanční kompenzaci za to, že jsem nemohla užívat svůj podíl po tak dlouhou dobu?
Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnický podíl je vždy vyjádřen ideálně (zpravidla zlomkem), nikoliv konkrétní, reálnou částí nemovitosti. Proto je každý spoluvlastník spoluvlastníkem celé nerozdělené věci.
Pokud spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu bez právního důvodu (např. bez nájemní smlouvy s vámi uzavřené), bezdůvodně se tak obohacuje a je povinen takové obohacení vydat. Jelikož zřejmě nebude možné vydat plnění, ze kterého se spoluvlastník bezdůvodně obohatil (plody ovocných stromů), má oprávněný právo na protihodnotu ve formě odpovídající peněžité náhrady.
Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se však promlčuje za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezd. obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejpozději však za tři roky, kdy z němu došlo, v případě úmyslného jednání za deset let. Právo se pak promlčuje uplynutím kterékoliv z těchto lhůt (§107 obč. zák.).
Doporučuji se s ostatními spoluvlastníky dohodnout, pokud by tak nestalo, máte právo obrátit se na soud.


OBČAN-EXEKUCE
- Trvalé bydliště rozvedeného manžela u manželky a hrozba exekuce
- Trvalý pobyt rozvedeného manžela a hrozba exekuce u manželky doma

Můj otec je s mojí matkou rozvedený, ale má v našem bytě stále trvalé bydliště, na které mu chodí výzvy k úhradě dluhu ve výši cca 90 000 Kč od úvěrové společnosti. Jelikož máme pochopitelný strach z možné exekuce, podala matka jakožto členka bytového družstva (byt je družstevní) na místním úřadě „žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu“.
Chtěl bych se zeptat, zda je na základě této žádosti možnost odvrátit případnou exekuci?
Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, trvalé bydliště je první místo, které exekutor navštíví, takže žádost o zrušení trvalého bydliště je nejlepší řešení věci.

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Složení přestupkové komise - kolik lidí, jaké musí mít vzdělání
- Kdo má právo vidět spis přestupkového řízení
- Právo na nahlédnutí do přestupkového spisu podle zákona 106/1999 Sb.

Byl jsem křivě obviněný, že jsem uhodil pěstí 11 letého kluka, byl arogantní, vynadal jsem mu jen. Na tomto základě mi bylo a celé mé rodině vyhrožováno zabitím, rozbitím huby (rodina tohoto kluka). Zavolal jsem státní policii a podal trestní oznámení, které na policii moje žena i kluk dosvědčil, protože jim bylo též vyhrožováno. Policie si předvolala i dalšího svědka. Po měsíci předali věc přestupkové komisi městského úřadu. Já jsem pak byl touto komisí předvolaný k vysvětlení. Kolik lidí a jakého vzdělání by mělo být v této přestupkové komisi? U nás to řídí tajemník Městského úřadu, nemá ani středoškolské vzdělání. Na můj dotaz jak věc vyřešili věc s rodinou, která mě a mojí rodině vyhrožovala a spis dostali od policie, mi pouze řekli, že věc je již vyřešená a že nemám právo vědět a vidět výsledek. Myslím si, že tím porušují zákon o informování v té věci a s kterou by mně měli sami seznámit. Mám právo vědět výsledek šetření a podle jakého zákona nebo vyhlášky. Děkuji, Leoš

ODPOVĚĎ:
Pokud jste účastníkem řízení (a to jako svědek nejste), máte právo na doručení rozhodnutí a úřad by Vám jej musel poskytnout.
Pokud nejste účastníkem řízení, doporučuji podat písemnou žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb. o sdělení rozhodnutí. Dle mého názoru se na rozhodnutí přestupkové komise nevztahuje žádná výjimka, podle níž by se informace ze zákona nesměla poskytnout.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Kolik stojí rozvod manželství
- Kdo platí rozvod manželství
- Postup při rozvodu manželství (manželé s dítětem, dětmi)
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Soudní poplatek za rozvod manželství 2012
- Poplatky při rozvodu manželství 2012
- Bezplatná právník, advokát zdarma - Plzeň

Chtěla bych se s manželem nechat rozvést, ale nevím jak mám postupovat. Manžel je veden na úřadu práce a jen občas si někde přivydělá. Já jsem na mateřské dovolené a máme jedno dítě. Chtěla jsem se zeptat kdo by platil rozvod a na kolik by to vyšlo. Máme vysoký dluh a exekuci a nevím si rady jak to mám vyřešit. Dále bych se chtěla zeptat jestli je v Plzni nějaký bezplatný právník a kontakt na něj se kterým bych si mohla o mém problému promluvit. Moc děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Než dojde k rozvodu, je třeba rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, které vydá soud péče o nezletilé. Takový návrh můžete sepsat sama nebo s pomocí sociálního pracovníka nebo advokáta. Návrh se podává u okresního soudu dle bydliště nezletilého dítěte a neplatí se za něj žádný poplatek. Poté, co nabude takové rozhodnutí právní moci, je možné zahájit řízení o rozvod manželství. Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu je nebo bylo poslední společné bydliště manželů v ČR. Poté se podle toho, jestli se s manželem na rozvodu dohodnete, bude konat buď smluvený nebo sporný rozvod (za podmínek zákona o rodině). Za podání se platí soudní poplatek, který činí 2.000 Kč (podmínky osvobození od soudních poplatků jsou stanoveny v §138 obč. soudního řádu). Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků (§144 obč. soudního řádu).
Bezplatné právní poradenství je pod záštitou České advokátní komory organizováno každou pracovní středu od 16 do 18 hod v budově Odborového domu Peklo, Pobřežní 8, Plzeň. Regionální představitelkou je JUDr. Julie Šindelářová.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Právo zákazníka na vrácení šatů, oblečení šitého na míru
- Je možné vrátit šaty na míru eshopu do 14 dní?

Pokud si zákazník objedná v internetovém obchodě šaty šité na míru, na jeho rozměry, za jakých podmínek má právo je vrátit, když mu je prodejce dodal dle špatných mír, než které zaslal? A kdy je prodejce povinen navrátit platbu? Okamžitě po první reklamaci anebo smí prodejce nejdříve zboží upravit a kolikrát smí zboží upravit, než navrátí zákazníkovi platbu? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Doporučuji vám prostudovat si § 644 a násl. občanského zákoníku - zákazník nemusí mít práva totiž vůbec žádná např. v případě, že dal špatné pokyny ke zhotovení (např. odběr měr laikem).


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce vybavení domácnosti osoby s věcným břemenem doživotního bydlení
- Jak probíhá exekuce na osobu s věcným břemenem doživotního užívání nemovitosti
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Partner, přítel, druh osoby s věcným břemenem krade - jak postupovat?

Patří mi rodiný dům, sestra má věcné břemeno doživotního užívání, sestra nemá žádný majetek. Když přijde exexkutor, co může zabavit? Na rodinný dum snad nemá právo? Sestra nepracuje, takže ani z platu jí to stahovat nemohou. A když přijde exekutor a já budu muset dát své věci, mohu ji pak třeba soudně zrušit trvalé bydliště a zrušit věcné břemeno? Co mám dělat, když sestra s věcným břemenem a její přítel budou dělat výtržnosti? Další problém: její přítel krade dřevo z mého lesa, jak postupovat? Když tam maminka nebude bydlet - má taky věcné břemeno, kdo má pravo na její pokoje? Já jako majitelka a nebo i sestra? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Rodinný dům exekutor obstavovat nebude. K možnému postupu - exekutor při exekuci prodejem movitých věcí, navštíví danou nemovitost, vyzve Vás, abyste povinnou (vaší sestru) zavolala a bude se Vás vyptávat zda tam bydlí a má věci. Následně přistoupí k označování věcí, Vy do soupisu poznamenáte, že k věcem máte vlastnické právo Vy a doložíte to doklady. Následně budete čekat na rozhodnutí exekutora, zda věci vyškrtne či nikoliv a pokud nikoliv budete muset podat vylučovací žalobu.
K matčiným prostorám - záleží na tom, jak je břemeno vymezeno. Pokud má sestra věcné břemeno na celou nemovitost, tak může užívat jakýkoliv pokoj.
Doporučovala jsem, abyste zvážila zrušení věcného břemene (to, že sestra nadužívá věcné břemeno, Vám potvrdí svědectvím i Vaše matka). Dokumenty od policie jsou jenom podpůrné důkazy.
Partner Vaší sestry smí v nemovitosti bydlet jen s Vaším souhlasem. Pokud krade dřevo, bezodkladně na něj podejte trestní oznámení, protože postupuje protiprávně.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Kupující nezaplatil celou kupní cenu za rodinný dům
- Žaloba k soudu na doplacení zbytku kupní ceny za rodinný dům

Dle kupní smlouvy na rodinný dům není doplacena cena, byla předána kupci, který si na ni vzal hypotéku. Rodinný dům jsme na katastru nepřepsali z důvodu nedoplacené ceny. Kupující po roce užívání "vyhrožuje",že na nás podá žalobu.
Existuje nějaká možnost, kdy by nás mohl žalovat, když z naší strany bylo a je vše v pořádku? Nebo máme smlouvu zaregistrovat na katastru nemovitostí a soudně požadovat doplatek kupní ceny za rodinný dům? V případě převedení nemáme na úhradu daně z prodeje nemovitosti, jelikož on nám dluží. Obrátit se na soud? Po dobu užívání znehodnotil nemovitost, která již původní cenu nemá. Odstoupit od smlouvy nechceme, nelze se s ním dohodnout, nekomunikuje. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Soudního sporu vyvolaného kupujícím bych se zatím předčasně neobávala (když nemá na zaplacení kupní ceny, těžko věřit tomu, že bude schopen financovat soudní spor).
Doporučuji Vám spíše podat žalobu na plnění zbytku kupní ceny. A to z čistě preventivních důvodů (např. aby Vám dlužník nezmizel). Je velmi prozřetelné, že jste dům nepřevedli (není důvod - kupující nesplnil svou část smlouvy a nemá nárok na převedení vlastnického práva).
Odstoupení nedoporučuji, museli byste vrátit poskytnuté plnění (což i protistrana) a vše by bylo komplikovanější.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Má vliv žádost o stanovení právního zástupce na odvolání, odvolací lhůtu?
- Vliv žádosti o poskytnutí právníka, advokáta na lhůtu na odvolání, dovolání
- Žádost o právního zástupce a vliv na lhůtu u dovolání, odvolání

Prosím o laskavou informaci, zda podáním žádosti o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř. (vzhledem k horší finanční situaci a např. absenci právnického vzdělání) se přerušuje běh lhůty pro podání opravného prostředku.
Nebo je zapotřebí v každém případě podat - např. dovolání do dvou měsíců od obdržení rozsudku? Stanovuje obvykle v takovem případě soud lhůtu k nápravě vady dostatečně dlouhou, aby bylo možné se dále pokusit o získání služeb advokáta na zčásti nebo zcela nekomerční bázi? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Podle § 241b z. č. 99/1963, občanský soudní řád, platí, že požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty k podání dovolání o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta pro podání dovolání znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (obdobně § 234 občanského soudního řádu o.s.ř. týkající se podání žaloby pro zmatečnost). U odvolání se tento princip neuplatňuje, je však možné požádat o navrácení zmeškané lhůty (zmeškání proto,že nebyl ustanoven zástupce je objektivní okolností,která by soud po zhodnocení všech okolností vedoucích ke zmeškání lhůty, mohla vést k rozhodnutí o navrácení lhůty k podání odvolání).


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Generální plná moc - je nutné ověřit podpisy zmocnitele a zmocněnce?
- Je nutné mít ověřené podpisy u generální plné moci?
- Je možné s plnou mocí převzít poštu do vlastních rukou adresáta?
- Generální plná moc a převzetí pošty do vlastních rukou

Syn odcestuje na Nový Zeland a proto chceme sepsat generální plnou moc. Ptám se zda musí být ověrené podpisy obou stran u notáře. Budu moci s touto generální plnou mocí zastupovat syna na finančním úřadě, na zdravotní pojišťovne, v bance a na poště vyzvedávat písemnosti do vlastních rukou? Musí byt v plné moci nějaká specifikace třeba ohledně banky?
Děkuji za odpověď. Radka

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se obrátit na příslušné instituce, a to z toho důvodu, že např. česká pošta má vlastní formulář na zplnomocnění (a jiný nepřijímají) a stejně na něj poštu do vlastních rukou odmítají vydávat; obdobné komplikace mohou být i v jednání s jinými institucemi (např. některé banky upřednostňují plnou moc udělenou před bankou před notářsky ověřenou plnou mocí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí změnu na jména na zvonku pronajímaného bytu
- Hradí změnu jména na zvonku pronajímatel, nájemce nebo podnájemník?

Chtěla jsem se zeptat. Měla jsem přihlašeneho přitele v bytě. Jelikož se odstěhoval nahlásila jsem to realitni kancelaři. Panu předsedovi družstva jsem napsala dopis, aby byl můj přítel ze zvonku odstraněn. Včera mi bylo řečeno, že musí pozvat firmu a zvonky demontovat a nasledně mi vystaví fakturu, kterou musím uhradit. Jsem nájemce a zajímalo by mě, jestli jsem povinna fakturu uhradit Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Tato povinnost patří majiteli bytu, který její úhradu může vyžadovat po nájemci, kvůli kterému ke změně došlo (tedy Vašemu příteli). Pokud Váš přítel byl podnájmník bytu a vy ve vztahu k němu pronajímatel (a měla jste od majitele bytu svolení k podnájmu), jste v pozici "vlastníka bytu" tedy jste povinna nechat změnu provést a její úhradu žádat od podnájemníka.


OBČAN-NÁJEM
- Je možné zkrátit zemědělskému družstvu výpovědní lhůtu na pozemky?
- Platí po smrti majitele pole nájemní smlouva se zemědělským družstvem?

Maminka pronajala v roce 2004 pozemky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let zemědělské organizaci.
V roce 2008 maminka zemřela. Nová smlouva s dědici nebyla uzavřena. Nyní máme jako noví vlastníci možnost pozemky znovu pronajmout, ale někomu jinému. Vztahuje se na nás výpovědní lhůta šesti let z maminčiny smlouvy ?
Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste jako dědici vstoupili do práv a povinností zůstavitele. Tudíž smlouva nadále trvá (pokud v ní není výslovně uvedeno, že smlouva trvá pouze po dobu života pronajímatelky) a povinnosti z ní vyplývající musíte dodržet.


OBČAN-BYDLENÍ
- Členský podíl v družstevním bytě po sňatku, uzavření manželství
- Pořízení družstevního bytu ze stabilizačního příspěvku a SJM
- Je možné zrušit členství v družstvu manželovi, manželce v době manželství?
- Členská práva v družstvu v manželství a rozhodnutí Nejvyššího soudu

Prosím o právní názor jak řešit vypořádání majetku po rozvodu, když jsem před mnoha lety požádal zaměstnavatele o poskytnutí stabilizačního příspěvku na pořízení družstevního bytu. Zaměstnavatelem byla se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou. Tento za mne uhradil 100% členského podílu na družstevní byt. Sám jsem uhradil ostatní poplatky spojené s přijetím do bytového družstva. Všechny tyto platby byly bytovému družstvu uhrazeny před uzavřením manželství. Byty tehdy nebyly ihned k dispozici. Ten jsme dostali 13 dní po sňatku a manželka tím získala polovinu členského podílu bytu. Nyní si prostřednictvím svého právního zástupce nárokuje byt celý, s neadekvátním vypořádáním. Syn je již zletilý mimo domov, žena by mohla bydlet u své matky ve dvojdomu jehož část po úmrtí svého otce dědila, ovšem dědictví se zřekla ve prospěch své matky, která zde dnes žije sama. Já osobně bych neměl kam jít bydlet.
Mám šanci na úspěch při případném soudním sporu v případě, že nedospějeme k dohodě a jak se přihlíží k tomu, že veškeré prostředky na na pořízení družstevně stabilizačního bytu byly z mé strany uhrazeny před sňatkem, sice v nepatrné výši, když se tržní hodnota bytu proti původní mnohonásobně zvýšila. Děkuji, Jarmil

ODPOVĚĎ:
Nemusím uvádět, že Vaše situace je poměrně složitá. Fakticky jste členská práva nabyli po vzniku manželství a tudíž k bytu máte oba stejná práva.
Jak Nejvyšší soud několikrát již zopakoval je právní status členských práva skutečností svého druhu - např. nabytí členských práv není zcela bezvýhradně majetkovým nárokem a zrušení členství jednoho z manželů za trvání manželství je právně nemožné. Osobně se s takovým pohledem neztotožňuji, ale nelze jej opomíjet.
Nelze odhadnout Vaši šanci na získání bytu, nicméně troufám si tvrdit, že není možné, abyste o byt přišel kompletně bez náhrady (min. polovina majektu Vám náleží). Skutečnost, že jste veškeré platby realizoval sám, uvést a patřičně podložit můžete, soud je může zohlednit při rozhodování o výši náhrady při vypořádání. Nárok manželky na část bytu vyplývající z členství v družstvu to ovšem neohrozí.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Jak doručit mandantovi výpověď mandátní smlouvy když se vyhýbá převzetí
- Mandant se vyhýbá převzetí výpovědi mandátní smlouvy mandatářem
- Spolehlivé způsoby doručení výpovědi mandátní smlouvy mandantovi

Vypověděla jsem mandátní smlouvu jako mandatář v souladu se zněním smlouvy. Účinnost výpovědi je ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena mandantovi. Výpověď jsem zaslala včera. Předpokládám, že by mohla být doručena nejpozději během příštího týdne a smlouva by tak skončila koncem března 2012. Obávám se však, že mandant se bude vyhýbat doručení výpovědi a tím se snažit platnost smlouvy prodlužovat. Co mám v takovém případě dělat? Jak postupovat, když výpověď mandantovi nebude vůbec doručena (vrátí se mi jako nedoručená).
Dopis jsem zaslala doporučeně s dodejkou. Volala jsem na poštu adresáta, dopis je uložen. Firma prý poštu často nenavštěvuje a většina zásilek se vrací adresátům. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Nejvhodnější je osobní doručení písemnosti, kurýrem nebo doručení datovou schránkou - to jsou téměř jisté formy doručení.
Nedoporučuji vyčkávat na to, zda adresát si poštovní zásilku vyzvedne, ale zvolit některý z výše uvedených způsobů doručení.

 

TRESTNÍ-TRESTY
- Je možné zkrátit podmínku, zkušební dobu za trestný čin?
- Je možné požádat o zkrácení doby podmínky, podmínečného trestu?

Dostal jsem podmínku na 2 roky, která mi končí 26.10.2012 a to za podílnictví na nedokonaném úvěrovém podvodu s nulovou škodou. Nidky jsem nebyl trestán. Písemně jsem soud požádal o prominutí zbytku trestu. Soudce mi napsal, že to není přípustné a náš řád nic takového neumožňuje. Je nějaká šance na zkrácení podmínky, protože mám problém s výpisem rejstříku trestů a nikdo mě nechce vzít do zaměstnání. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, za podílnictví na pokusu o úvěrový podvod jste dostal ještě mírný trest, protože po úspěšném vykonání zkušební doby bude trest automaticky zahlazen a pro účely zaměstnání Váš trestní rejstřík čistý.
Je pravdou, že zkrácení zkušební doby - tedy "doby podmínky" - opravdu trestní řád neumožňuje. Takže se v tento okamžik nedá nic učinit, pouze se snažte do okamžiku uplynutí zkušební doby nezpůsobit nic, co by vedlo k tomu, aby soud rozhodl o vykonání trestu nepodmíněného.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Správa silnic nečistí příkop a kanál a způsobuje škodu majiteli domu
- Je možné podat žabobu pro nečištění příkopu správou silnic?
- Správa silnic nečistí příkopy a kanály - jak postupovat?

Jak postupovat, aby správa silnic dostála svým závazkům a vyčistila příkop před mým domem, jak písemně slíbila po předchozí osobní schůzce, že jej do konce roku 2011 vyčistí, aby zamezila, eventuelně zmírnila průtok vody propustkem na můj pozemek. Do dnešního dne se tak nestalo. Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Pokud máte závazek vyslovený písemně (a to jak co do obsahu, tak co do termínu splnění), doporučuji urgovat dodržení závazku s upozorněním na podání žaloby v případě škody na pozemku a na vyčištění příkopu na náklady organizace.
Pokud ani tak nebude konáno, doporučuji obrátit se na zřizovatele organizace.


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Je možné odmítnout jednání u přestupkové komise pro podjatost?
- Námitka podjatosti přestupkové komise

Chci se zeptat zda je možné pro podjatost odmítnout jednání na přestupkové komisi i když mi poslali "předvolání obviněného k ústnímu jednání v jeho přestupkové věci", kde jsem se stal obviněným a to nejspíše jen proto, že jsem si stěžoval na postup přestupkové komise na kraji. Do té doby jsem byl pouze podezřelý a nebyl žádný konkrétní důkaz ani svědectví. Tak jestli mohu toto předvolání pro podjatost odmítnout a jak. Děkuji, Luboš

ODPOVĚĎ:
Z dotazu vyplývá, že jste byl podezřelý z přestupku a následně Vám komise předvolala k podání vysvětlení. Neviděla bych automaticky ve věci komplot jako reakci na Vaši stížnost.
Podjatost přestupkové komise můžete namítnout, aby toto tvrzení bylo obsaženo ve spisu, ale až při jednání a je nutné, aby se jednalo o odůvodněnou námitku o podjatosti vůči účastníkům (tedy Vám) nebo vůči projednávané věci. Tvrzení, že komise je podjatá, pro řízení o přestupku nemá žádný důsledek, protože správní řád s touto eventualitou nepočítá. Na základě výsledku řízení můžete zvážit využití opravných prostředků, pokud Vám např. bude uložen nepřiměřený trest (což by mohl být projev podjatosti).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Porušení pracovní kázně včasným nedodáním neschopenky
- Zaměstnanec nepřišel bez omluvy do práce týden, okamžitá výpověď
- Okamžité zrušení pracovního poměru - dlouhodobé nedodání neschopenky bez omluvy
- Zaměstnanec bez omluvy nepřišel do zaměstnání a nezaslal neschopenku
- Je možné dát zaměstnanci okamžitou výpověď pokud nepřijde týden do práce?

Zaměstnanec přestal chodit do zaměstnání, neschopenku poslal po spoluzaměstnanci po týdnu nemoci. Na telefonické dotazy nereagoval. Zaměstnavatel neměl neschopenku, nemohl ho zkontrolovat. Jak postupovat? Jak je to s platbou nemocenské? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel mohl této příležitosti využít a dát zaměstnanci za porušení pracovních povinností výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce, případně s ním rovnou okamžitě zrušit pracovní poměr (např. při závažném ohrožení chodu provozu apod.).
Pokud má potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti DPN zaměstnavatel již k dispozici, výpověď dát nemůže (platí obecný zákaz výpovědi - pokud nelze uplatnit výjimku uvedenou v § 54 písm. c) pak by výpověď bylo možné dát), ale může předat zaměstnanci písemné upozornění na porušení pracovních povinností, které při opakování mohou vyústit ve výpověď za soustavné porušování povinností.
Jestliže má zaměstnavatel za prokázané, že nastala pracovní neschopnost, vyplácí dávky nemocenské v prvních 21 dnech (s výjimkou prvních 3 dnů neschopnosti).

 

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Je chyba Policie když poškozený není informován o výsledku vyšetřování
- Procesní pochybení policie a státního zástupce - neoznámení postoupení věci
- Musí policie a státní zástupce informovat o výsledku vyšetřování?

Vyšetřování mého trestního oznámení bylo státní zástupkyní a policejním vyšetřovatelem uzavřeno tak, že se nejedná o trestný čin, ale jen o přestupek, který bude opatřením předán dalším orgánům.
Přitom jsem se jako poškozený o tomto závěru dozvěděl až svým telefonickým dotazem u vyšetřovatele. Na můj dotaz, proč jsem nebyl o závěru vyšetřování mého trestního oznámení vůbec informován (samozřejmě jsem při jeho podání o to výslovně žádal), mi bylo sděleno vyšetřovatelem, že na tuto informaci nemám nárok.
Já se však domnívám, že jsem měl být s tímto závěrem vyšetřování seznámen (podle § 171 trestního řádu).
Sdělte prosím, zda vyšetřovatel a státní zástupkyně postupovali v souladu se zákonem. Děkuji. Aleš

ODPOVĚĎ:
Pokud jste poškozeným ve smyslu § 43 a násl. trestního řádu, tak neoznámením postoupení věci bylo porušeno Vaše procesní právo podat proti tomuto rozhodnutí stížnost. Doporučuji se spojit s příslušnou státní zástupkyní, příp. se obrátit na Nejvyššího státního zástupce, kterému bylo oznámení o pravomocném postoupení doručeno.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Může prodavač splácet manko nebo ho musí uhradit najednou?
- Manko v prodejně na splátky - je to možné?

Byla jsem zaměstnána v Jednotě (COOP) jako zástupkyně vedoucí. Měla jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Pracovní poměr jsem ukončila a následně bylo zjištěno při inventuře manko ve výši 73.000,- ( za doby trvání pracovního poměru) Mě jako zástupkyni byla vyměřena částka k zaplacení manka 21.000,-. Tuto částku jsem podepsala a uvázala jsem se tím dluh zaplatit.Podotýkám, že nikde nebylo určeno kolika procenty, nebo za jak dlouho má být částka zaplacena a sama ze své iniciativy jsem zadala příkaz ze svého účtu na 100,- Kč měsíčně, jelikož si více nemohu dovolit (Splácíme hypotéku a máme i další závazky).
Nyní po půl roce řádného splácení, mi přišel doporučený dopis již v zastoupení od právníka Jednoty, ve kterém je mi sděleno, že pokud nezvýším částky na 1500,- tak na mě podají trestní oznámení a dokonce mi vyhrožují že mi mohou dát k úhradě celou dlužnou částku 73.000,-.
Chci se zeptat, jestli je takové jednání ze strany bývalého zaměstnavatele správné a jak bych měla já správně postupovat? Jejich jednání se mi nelíbí a to že se v jejich obchodě kradlo běžně a nás bylo na směně málo a neměl kdo hlídat a zabezpečí nebylo z jejich strany prakticky žádné, to je v pořádku? Děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Pokud máte závazek na úhradu dluhu a je v něm pouze vyčíslena cifra, kterou máte splatit, tak jste bohužel zásadně pochybila Vy.

Podle § 563 jste v případě, že nebyl určen termín splatnosti dluhu, povinna splnit dluh 1. dne poté, co jste byla věřitelem vyzvána k splnění.

Jednání bývalého zaměstnavatele je řekněme neslušné, ale nikoliv protiprávní.

Doporučuji s věřitelem jednat o výši splátek a termínu hrazení jednotlivých splátek, protože jinak by opravdu mohl vymáhat celou dlužnou částku.OBČAN-BYDLENÍ
- Umístění kamery se záznamem na chodbu bytového domu - záznam protiprávního jednání
- Je možné umístit kameru na chodbu domu k nahrání protiprávního jednání?
- Je možné nahrát na kameru rušení nočního klidu sousedů v domě?
- Je legální umístit kameru v domě k zachycení rušení nočního klidu?

Vlastníme spolu s manželkou 50% podílu na bytovém domě se 4 bytovými jednotkami. Druhých 50% vlastní sousedé-manželé. Soused se nám snaží, většinou v opilosti, soužití znepříjemnit tím, že na společné chodbě opakovaně záměrně ruší noční klid a ničí společné zařízení domu. Přivolaná městská policie nám doporučila pro možnost řešení jeho chování úřední cestou pořídit nějakým způsobem záznam jeho nepřizpůsobivého chování.
Můj dotaz zní: Mohu do společných prostor na své náklady umístit kameru, či jiné záznamové zařízení? Nedopustím se tím já protiprávního jednání? Nemůže mě za to soused žalovat pro narušení soukromí či něčeho podobného? Případně co musím udělat, abych mohl jeho chování tímto způsobem zaznamenat a nedopustil se při tom protiprávního jednání. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Aktuálně soudy k této věci již opakovaně řekly, že pokud je záznam pořizován za účelem dokumentace protiprávního jednání nejedná se o zásah do soukromí a tedy osobnostních práv (např. II. ÚS 502/2000, 5 Tdo 229/2008).
Problémem ovšem je, že protiprávně jedná pouze jeden - to znamená ostatní osoby, které by se mohli na nahrávce vyskytnout, by museli vyslovit souhlas s nahráváním. Což bude problém nejenom s ohledem na manželku souseda, ale i s ohledem na návštěvy.
Instalovat nahrávací zařízení Vám nedoporučuji (pakliže samozřejmě nebudete mít souhlas s užitím všech osob a upozornění před vchodem, že prostor chodeb je monitorován), spíš lze doporučit pořídit záznam nenadále v konkrétním případě výtržnosti.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví - pracovní úraz
- Odškodnění firmou za trvalé následky po úrazu zaměstnance
- Kdo odškodňuje zaměstnance u pracovního úrazu - zaměstnavatel nebo pojišťovna?

3.04.2008 jsem měla pracovní úraz (zlomené pravé zápěstí). Po ukončení léčby a neschopenky 30.06.2008 mi byla doplacena mzda do 100%. Také jsem dostala od firmy bolestné. V prosinci roku 2011 jsem navštívila doktora, protože mě ruka pobolívala a doktor mi potvrdil, že tam jsou trvalé následky (omezení hybnosti) o kterých mi doktor který mě ošetřoval po úraze neřekl. Začala jsem si vyřizovat trvalé následky u životní pojistky. Pojišťovna zaplatila, ale u firemní pojistky se cuká, že je lhůta 1 rok po úrazu + 2 roky lhůta od pojišťovny. Chtěla jsem se zeptat jak postupovat? Doktor mi radil ať nejednám s pojišťovnou, ale s firmou, že by měli trvalé následky odškodnit nezávisle na stanovisku pojišťovny. Je firma povinna mi zaplatit za trvalé následky i po necelých 4 letech po úraze? Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že máte trvalé následky v souvislosti s pracovním úrazem, tak Vám náleží odškodnění od zaměstnavatele (nebo bývalého zaměstnavatele, pokud jste rozvázala pracovní poměr).
Skutečnost, zda Váš nárok bude či nebude uhrazen pojišťovnou (zaměstnavatel musí být ze zákona pojištěn na odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání zaměstnance) Vás opravdu nemusí zajímat, toto je starost zaměstnavatele.
Trvalé následky se většinou prokáží až 1 rok nebo déle po úrazu (jedině tím, že existují i dlouhou dobu po úrazu, lze je označit jako trvalé), takže argument o uplynutí času není na místě.
Náhrada škody způsobené na zdraví se promlčuje ve dvouleté lhůtě od okamžiku, kdy poškozený zjistí, že ke škodě došlo a kdo za škodu odpovídá. Takže až okamžikem zjištění, že máte trvalé následky pracovního úrazu, běží Vám lhůta k vymáhání odškodnění (pozn. do 2 let od takového okamžiku musí být podán návrh na soud, jinak dojde k promlčení nároku).


ROZVOD A SJM
- Napadení dohody o vypořádání po rozvodu - informace
- Je možné přestat platit výživné na manželku když si najde nového partnera?
- Je možné zpochybnit, napadnout část dohody o vypořádání SJM po rozvodu?
- Návrh na ukončení placení výživného na manželku k soudu
- Zrušení placení výživného, alimentů na manželku soudně

Měl bych dotaz ohledně "Finančního a majetkového vypořádání po rozvodu". Tento rok v červnu rozvedl soud "nesporně" mé manželství a to i na základě Dohody o finančním a majetkovém vypořádání v době po rozvodu. Součástí dohody bylo i Výživné na manželku ve výši 6000/měs. po dobu 40 měsíců po rozvodu. Upozorňuji, že naše manželství bylo bezdětné a že výživné tedy bylo jen pro potřeby manželky, která měla příjem cca 16 tis/měs.! Našla si však již brzy nového partnera a teď s ním čeká dítě, její přítel je zámožnější, znovu vdaná ale není. Je na neschopence od časného těhotenství. Chtěl jsem se zeptat, zdali je možné nějakým způsobem napadnout Dohodu a výživné pro manželku, pokud bych ho dál již nechtěl platit. Je možné jako argument použít, že žije s novým partnerem, čeká s ním dítě, nebo musí být důvodem svatba nebo Dohodu nelze vůbec napadnout? Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Uzavřenou dohodu o vyrovnání společného jmění manželů (SJM) můžete sice soudně napadnout a prohlásit ji za neplatnou, v takovém případě ale ponesete důkazní břemeno. Na napadení dohody z důvodu absolutní neplatnosti se žádná promlčecí lhůta nevztahuje, pokud ale nemáte důkazy o tom, že dohoda je neplatná, nelze napadení dohody doporučit. Notářsky ověřenou dohodu bude velmi obtížné napadnout pro neplatnost - notář, který Vám byl při uzavření dohody nápomocen, jistě dosvědčí, že jste v době jejího uzavření byl způsobilý tento právní úkon učinit, že jste ji např. neuzavřel pod nátlakem nebo jen tak "z legrace". Pokud je dohoda o výživném pro rozvedenou manželku součástí dohody o vypořádání SJM, lze obecně konstatovat, že je nutné napadnout celou dohodu, nikoliv pouze její část. Můžete se pokusit s bývalou manželkou domluvit na ukončení vyživovací povinnosti s poukázáním na její změněnou rodinnou situaci - nejlépe opět písemně.
Pokud dohoda nebude možná, můžete podat standardní návrh na ukončení vyživovací povinnosti vůči manželce na soud.

 

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zástupce s mandátní smlouvou nedostal odměnu od firmy pro kterou pracoval
- Nevyplacení odměny z mandátní smlouvy - jak postupovat?
- Vymáhání odměny z mandátní smlouvy - postup

Uzavřela jsem se stavební firmou (o.s. družstvem) mandátní smlouvu podle obchodního zákoníku o výkonu funkce odpovědného zástupce. Úplata za tuto činnost byla stanovena měsíční paušální částkou, kterou má firma hradit na základě vystaveného daňového dokladu. Družstvo mi již 3. měsíc faktury nehradí. Z jejich strany se nejedná o platební neschopnost, jedná se spíš o zvyk, který firmy v ČR praktikují. Jak mám postupovat k vymožení úhrady? Děkuji, Cecílie

ODPOVĚĎ:
Pokud neexistuje objektivní důvod nevyplacení odměny (např. že jste práci nevykonávala), můžete podat návrh na vydání platebního rozkazu. Je to nejjednodušší a nejúčinnější obrana.
Před podáním návrhu doporučuji firmě adresovat předžalobní upomínku.
Nevyplacení odměny může být (a pravděpodobně bude) důvodem k rozvázání smlouvy (záleží na sepsané smlouvě).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Nařízené psychiatrické vyšetření a právo získat informace od praktického lékaře
- Má právo psychiatr vyžádat informace o pacientovi od praktického lékaře?

v rámci vyšetřování, které proběhlo, mi bylo mimo jiné i nařízeno vyšetření psychiatrem. Vyšetření jsem podstoupila - v podstatě šlo pouze o krátkou schůzku při které si lékař vzal kontakt na moji ošetřující lékařku, kterou potom požádal o detailní informace, které potom použil do své zprávy. Žádné svolení o to, aby lékařka tyto informace poskytla po mě nikdo nechtěl a žádné jsem rozhodně ani policii, znalci ani lékařce nedala. Můj dotaz zní, jestli je tedy moje ošetřující lékařka na psychiatrii poskytla znalci oprávněně. Můj spis u lékaře obsahuje řadu věcí, které považuji za velmi soukromé a nechtěla jsem, aby se staly součástí spisu. Nenastala nějaká chyba v postupu ? mám možnost se proti tomuto postupu bránit? Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Lékařka sice podléhá povinné mlčenlivosti, ale orgánům činným v trestním řízení je povinna poskytnout přiměřenou součinnost, tedy poskytnout relevantní údaje ze zdravotní dokumentace či část zdravotní dokumentace.
tuto povinnost již uvedl i Ústavní soud, který se v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 321/06 ze dne 18.12.2006 zabýval ochranou soukromí a poměřování důvodu jejího snížení.
U psychiatrických posudků je složité stanovit, co jsou relevantní informace pro znalce. Záleží na tom, v jaké souvislosti jste byla vyzvána k podrobení se vyšetření psychiatrem. Doporučuji se poradit s lékařkou, která pokyny od znalce dostala.
Zdravotí dokumentace nemůže být obsahem spisu, obsahem spisu bude pouze znalecký posudek (příp. kopie zdravotních záznamů, které byly pro posudek použity).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Mentální zaostalost pachatele a trestní odpovědnost
- Trestní odpovědnost mentálně zaostalé svéprávné osoby
- Státní zástupce zprostil obžaloby organizátory podvodu, jak postupovat
- Je možné odsouzení duševně nepříčetné osoby za podvod?

Má družka byla obviněná Policií z úvěrového podvodu spolu s návodci a organizátory podvodu,což bylo správné a spravedlivé. Jelikož má družka je mentálně postižená a soudní znalec v posudku uvedl, že její rozumové schopnosti jsou podstatně snížené, že je sníženě příčetná, tak je vinna. Bohužel státní zástupce zprostil organizátory a návodce podvodu, kteří skutečně mou družku využili ke spáchání přečinu. Pod záminkou půjčky 2000,- Kč a donucení podepsala úvěrovou smlouvu na zboží plazmovou televizi, kterou jí spolupachatelé sebrali a prodali. Bohužel nevěděla, že tato činnost je protiprávní,nerozumí úvěrovému podvodu. Stala se obětí dvou rómských delikventů. Já ji znám, neuměla
by toto vše naplánovat a takový podvod "zkonstruovat" a také zorganizovat. Co dělat, aby se dalo prokázat, že tohoto přečinu nebyla sama schopna? Na polici při výslechu sice byl přidělený obhájce, ale družka byla pod psychickým tlakem ovlivněna, a takto získaná výpověď je použita jako důkaz. Dřívější výpovědi byla schopna vypovídat a sdělit řádně skutečnosti. Nyní je obžalována, jelikož nikdo neposoudil dříve uvedené skutečnosti, vše zmanipulované. Igor

ODPOVĚĎ:
Pokud je družka obžalovaná, je třeba do jednání před soudem přinést maximum důkazů o její nepříčetnosti (psychologický posudek, lékařské zprávy vztahující se k jejímu zdravotnímu stavu před událostí) - nepříčetná osoba nemůže být odsouzená a na tom je tedy všechno založeno.


SPRÁVNÍ-OBEC
- Jak se bránit proti volnému pobíhání psů v obci?
- Soused venčí psa, psy bez vodítka, kam si stěžovat?
- Stížnost na souseda - venčí psa, psy bez vodítka
- Do kdy musí obecní úřad, obec vyřešit přestupek?
- Je obecní úřad (obec) povinen vyřídit stížnost občana?
- Do kdy musí obecní úřad (obec) vyřídit stížnost občana?
- Lhůta na vyřízení oznámení o přestupku obcí

Manželka souseda chodí s dvěma psy volně, bez vodítka. Když jsem se jí zeptala z jakého důvodu nemá vodítko, tak mi bylo řečeno, že mi do toho nic není. Psi v minulosti napadli člověka a malé dítě. A cca. před týdnem opět dotyčné paní pes utekl a pokousal psa mé sousedky (jezevčíka). Je možné proti tomu nějak zakročit? Podávala jsem stížnost na obecní úřad u nás ve městě, ale zřejmě se ještě nic neděje, stížnost byla podána cca před 1 měsícem a půl. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové, zda obec (na jejímž území má Vaše sousedka bydliště, resp. na jejímž území venčí své psy), vydala obecně závaznou vyhlášku dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle tohoto ustanovení je obec oprávněna upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, tj. např. stanovit, že psi mohou být na veřejných prostranstvích venčeni pouze na vodítku či s náhubkem a na kterých veřejných prostranstvích mohou psi volně pobíhat. Zda Vaše obec tuto obecně závaznou vyhlášku vydala či nikoli zjistíte nahlédnutím na její internetové stránky, popř. dotazem na obecním úřadě (přičemž si text této vyhlášky můžete samozřejmě vyžádat).
Pokud Vaše obec vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání vydala a Vaše sousedka venčením svých psů nerespektuje její ustanovení, dopustila se přestupku dle § 27/1 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za který jí hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč (§ 27/10 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání).
Pokud Vaše obec naopak obecně závaznou vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání nevydala, nelze jednání Vaší sousedky spočívající ve volném pobíhání jejích psů bez dalšího sankcionovat. Za splnění určitých podmínek by však bylo možné hodnotit jednání Vaší sousedky např. jako přestupek proti veřejnému pořádku (zejména dle § 47/1 písm. b), d) nebo g) přestupkového zákona), přestupek proti občanskému soužití (zejména § 49/1 písm. b) nebo c) přestupkového zákona) či jako přestupek proti majetku (§ 50/1 písm. a) přestupkového zákona).
Pokud jste podala proti jednání své sousedky stížnost, měla by být obecním úřadem hodnocena jako oznámení o přestupku dle § 67/2 přestupkového zákona. V tomto případě může obecní úřad věc odložit (např. z důvodu dle § 66/3 písm. a) nebo g) přestupkového zákona), postoupit věc jinému orgánu či zahájit řízení (dle § 67/3 přestupkového zákona je obecní úřad povinen zahájit řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů od jeho oznámení). Ve Vašem případě je tedy možné, že věc byla obecním úřadem odložena (obecní úřad není dle § 66/4 přestupkového zákona povinen Vás o tom vyrozumět) či dosud nebylo zahájeno přestupkové řízení.
Chcete-li se dozvědět, jak bylo s Vaší stížností naloženo, můžete se obrátit s dotazem (ideálně písemně) na obecní úřad, který je dle §67/4 přestupkového zákona povinen Vás do 30 dnů od Vaší stížnosti (dle mého názoru je možné o tuto informaci požádat i později) informovat, jak bylo s Vaším oznámením naloženo.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
- Kupní smlouva s informacemi o budoucím vypořádání spoluvlastnictví
- Jak sepsat kupní smlouvu s budoucím vypořádáním spolumajitelství
OBČAN-EXEKUCE
- Jak ochránit svůj podíl nemovitosti před exekucí na spoluvlastníka
- Exekuce na spolumajitele bytu, domu, nemovitosti a ochránění svého podílu
OBČAN-MAJETEK
- Prodej spoluvlastnického podílu a povinnost spolumajitele podíl nabídnout
- Za jakou cenu musí spolumajitel spoluvlastníkovi nabídnout podíl nemovitosti
- Prodej bytu, domu, nemovitosti ve spoluvlastnictví - postup, informace

Pokud si s přítelem koupíme byt, uplatníme podílové vlastnictví, je možné, že v případě exekuce na jeho jméno, mi může exekutor uvalit exukuci i na můj podíl bytu, i na prokazatelně můj majetek v daném bytě? Je možné zadat do smlouvy, že v případě našho rozchodu a následně prodeji bytu, chci vyplatit svůj podíl na vlastnictví bytu a to v minimální částce, kterou bych tam uvedla, aby nedošlo k úmyslnému podhodnocení bytu ze strany přítele? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Pokud se se svým přítelem chystáte ke koupi bytu, lze Vám doporučit, abyste písemnou smlouvu podepisovali oba a již ve smlouvě tak bylo patrné, že na straně kupujícího figurují dvě osoby. Již v této smlouvě přesně specifikujte (pokud možno v procentech) jaká část kupní ceny bude hrazena Vámi a jaká Vaším přítelem a jak velké budou vaše spoluvlastnické podíly. Na základě této smlouvy se pak stanete podílovými spoluvlastníky bytu, přičemž poměru v jakém došlo k úhradě kupní ceny by měl odpovídat i poměr vašich spoluvlastnických podílů v katastru nemovitostí. Pokud tedy například Vy uhradíte 2/3 kupní ceny bytu, měla byste být v katastru nemovitostí zapsána jako 2/3 vlastník tohoto bytu.
Případná exekuce vedená proti Vašemu příteli by mohla postihnout pouze jeho spoluvlastnický podíl na bytu, tzn. že exekutor by mohl v dražbě prodat například pouze spoluvlastnický podíl na bytu ve výši 1/3, zbývající část bytu, která bude v katastru nemovitostí zapsána na Vás, by Vám samozřejmě zůstala.
Co se týče vybavení bytu, platí výše uvedené, t.j. že exekutor může zabavit a prodat pouze věci, náležející Vašemu příteli. Nelze samozřejmě vyloučit přehmat ze strany exekutora, v této souvislosti je proto vhodné pečlivě uschovávat veškeré doklady o vlastnickém právu k jednotlivým věcem (a případně se pak domáhat vydání věcí vylučovací žalobou).
V případě, že se rozhodnete byt prodat, je nutné mít na paměti následující:
- Byt je předmětem podílového spoluvlastnictví, tzn. že pokud se Váš přítel rozhodne prodat svůj spoluvlastnický podíl, nebude to mít žádný vliv na Vaše vlastnické právo ke zbývající části bytu.
- Spoluvlastník (Váš přítel) má v případě prodeje své části bytu (svého spoluvlastnického podílu) povinnost nabídnout jí přednostně k odkupu druhému spoluvlastníkovi (tzv. předkupní právo) a to za stejnou cenu, za jakou chce tuto část nabídnout třetím osobám. Pokud by se tedy Váš přítel rozhodl prodat svou část bytu, musí jí nejdříve nabídnout k odkupu Vám (na zaplacení nabízené ceny máte 2 měsíce).
Pokud odmítnete nabízenou kupní cenu svému příteli (spoluvlastníkovi) uhradit a on bude svou část bytu nabízet třetím osobám k odkupu za jinou cenu, můžete se domáhat, aby Vám svou část bytu nabídl k odkupu znovu za aktuální cenu.
- Pokud se s přítelem rozhodnete k prodeji bytu oba, opět Vám lze doporučit, abyste v kupní smlouvě (tentokrát na straně prodávajícího) figurovali oba (t.j. smlouvu oba podepsali) a již ve smlouvě stanovili, jaká část kupní ceny připadne komu.

 

OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Neplatnost smlouvy uzavřené v omylu - informace
- Neplatnost rezervační smlouvy s realitní kanceláří
- Realitní kancelář zatajila skutečný stav nemovitosti
- Je realitní kancelář povinna informovat o zadlužení nabízeného bytu?
- Je zájemce o byt povinen uhradit realitní kanceláři kauci pokud je byt zadlužený?
- Dovolání neplatnosti rezervační smlouvy uzavřené s realitní kanceláří
- Vrácení poplatků a zálohy realitní kanceláří při právní závadnosti nemovitosti

V září 2011 jsme si zarezervovali v realitní kanceláři byt a složili jsme zálohu. 2 dny na to jsme se od makléřky dozvěděli, že byt je zadlužený a všechno se to teprve bude řešit soudně a pro nás to tedy znamená, že musíme čekat. Chtěli jsme odstoupit od smlouvy, ale makléřka tvrdila, že oni nemají povinnost nás o této skutečnosti informovat (zadlužení bytu) a pokud odstoupíme, musíme zaplatit 75.000 Kč jako kauci. Uplynulo víc jak 5 měsíců a stále se nic neděje. Máme vůbec nějakou možnost od smlouvy odstoupit nebo nám nezbývá než jen čekat? Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Realitní makléřka pravdu rozhodně nemá. Pokud Vám byl při podpisu tzv. rezervační smlouvy zatajen skutečný stav (tj. i právní stav) bytu, jednala jste v omylu, který může mít za následek neplatnost právního úkonu (zde rezervační smlouvy).
Dle § 49a Občanského zákoníku je právní úkon neplatný, jestliže jej jednající osoba (Vy) učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen (realitní kancelář) tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou (realitní kanceláří) vyvolán úmyslně.
Ve Vašem případě se jednalo o tzv. omyl v předmětu právního úkonu, tzn. že jste jednala v omylu ve vlastnostech věci (zde bytu), neboť jste se domnívala, že byt je z právního hlediska „nezávadný“ (lze zajisté předpokládat, že o byt, na který je vedena exekuce či který je zástavou, byste zájem neměla).
Tvrzení realitní makléřky o neexistenci povinnosti Vás o těchto skutečnostech informovat tak není pravdivé (svědčí však o tom, že realitní kancelář o právní „závadnosti“ bytu věděla a tuto skutečnost Vám úmyslně zatajila).
K tomu, aby mohla být rezervační smlouva považována za neplatnou je zapotřebí, abyste se této neplatnosti tzv. dovolala (§ 40a Občanského zákoníku). Dovolání neplatnosti můžete nejlépe realizovat pomocí dopisu, v němž identifikujete smluvní strany, specifikujete předmětnou rezervační smlouvu (např. uvedením jejího čísla či data uzavření), zcela zřetelně vyjádříte, že rezervační smlouvu považujete za neplatnou (tj. že se její neplatnosti dovoláváte), upozorníte na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, o která své stanovisko opíráte (viz výše), dopis je samozřejmě zapotřebí datovat a podepsat (jednu podepsanou kopii dopisu si ponechte). Dopis doručte realitní kanceláři tak, aby jste mohla tuto skutečnost případně následně prokázat (tj. zejména doporučeně s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Pro hladký průběh zneplatnění rezervační smlouvy (resp. odstoupení od této smlouvy) Vám lze doporučit kontaktovat advokáta, který pro Vás zmíněný dopis sepíše, dopis psaný advokátem zároveň na realitní kancelář více zapůsobí a přiměje jí spíše ke spolupráci.
Samozřejmým důsledkem zneplatnění smlouvy je povinnost realitní kanceláře vrátit Vám veškeré uhrazené zálohy či jiné poplatky.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Následky při protiprávním odběru elektřiny, vody
- Krádež elektřiny a vody a právní důsledky
- Trest za krádež elektřiny energetické společnosti
- Jak se bránit proti neoprávněnému odběru vody na svém pozemku?
- Krádež vody, elektřiny bývalým majitelem bytu, domu, nemovitosti
- Jak nahlásit neoprávněný odběr, kráděž vody, elektřiny dodavateli
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic zjistil, že bývalý majitel domu kradl elektřinu, vodu

Nedávno jsem zdědila rodinný dům, kde bydlí moji rodiče. Mám takové podezření, že by můj otec mohl ilegálně odebírat vodu, nebo elektřinu. Nejsem si jistá, ale čistě teoreticky, kdyby se na to přišlo, koho budou pokutovat? Mám trvalé bydliště jinde. Nemám s tím nic společného, jsem pouze majitelem nemovitosti. Odběr vody je napsaný na mne, protože ten musí být na vlastníka, ale elektřina je na otce. Případně mi poraďte, co mám v takové situaci dělat, pokud by se má domněnka potvrdila. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Co se týče neoprávněného odběru elektřiny (dle § 51 energetického zákona), nese veškeré důsledky tohoto počínání odběratel (tedy Váš otec). V této souvislosti je dodavatel elektřiny oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny, domáhat se na Vašem otci náhrady vzniklé škody, vyloučit nelze ani přestupkový (§ 90 energetického zákona) či trestní postih (neboť počínání Vašeho otce by bylo možné kvalifikovat jako trestný čin krádeže dle § 205 trestního zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že povinnosti vlastníka nemovitosti (tedy Vás) jsou v souvislosti s dodávkami elektřiny stanoveny v § 28/5 energetického zákona.
V případě neoprávněného odběru vody (§ 10 zákona o vodovodech a kanalizacích) přechází odpovědnost na Vás. V této souvislosti je dodavatel vody opět oprávněn dodávky vody omezit či zcela přerušit, neoprávněným odběrem vody je založena odpovědnost za přestupek dle § 32/4 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Potvrdí-li se Vaše podezření v oblasti odběru vody (neboť neoprávněný odběr elektřiny jde na vrub Vašeho otce), můžete kontaktovat dodavatele vody a dle § 17/2 zákona o vodovodech a kanalizacích požadovat zajištění jednotlivých částí vodoměru proti neoprávněné manipulaci.
Ideálním řešením by samozřejmě byla domluva Vašemu otci (spolu s nastíněním možných negativních důsledků jeho počínání).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození zdraví při operaci a náhrada škody nemocnicí
- Náhrada škody zdravotnickým zařízení při poškození pacienta (zdraví)
- Vymáhání náhrady škody na zdraví způsobené nemocnicí
- Náhrada škody za poškození zdraví pacienta na zdravotnickém zařízení
- Popálení při výkonu v nemocnici a náhrad škody na zdraví, bolestné ad.
- Žaloba na náhradu škody nemocnicí za popálení, poškození zdraví pacienta
- Promlčecí lhůta u poškození zdraví nemocnicí, zdravotnickým zařízením

19.1. jsem byla v Nemocnici na gynekologickém zákroku. Pro probuzení z narkózy jsem se ptala sestry, zda mi píchali další injekci, protože mě bolí hýžď. Řekla že mám proleženiny. Odpoledne mě propustil doktor domů s tím, že žádné komplikace nenastaly. Doma, večer, po prospání jsem se prohlídla a zjistila jsem, že na levé straně hýždě mám vypálený trojúhelník o vel stran cca 7 cm. V pátek 20. 1. jsem šla ke své praktické lékařce, poslala mě na chirurgii. Jde o popáleniny II. stupně. 2x týdně jsem chodila na převazy a od 9. 2. chodím 1x týdně s tím, že převazy si doma musím dělat sama. Léčení je na delší dobu, protože rány jsou hluboké. Po 14 dnech od zákroku jsem byla na kontrole u gynekologa, kde jsem jim sdělila informace o popálenině a doklady z chirurgie a bylo mi sděleno, že se to nesmí stávat a budou muset zkontrolovat v nemocnici a že to zařídí. Jak napsat stížnost, popř. žádost o odškodnění? Uspěla bych? Děkuji. P. Köhlerová
Oblíbený

ODPOVĚĎ:
1/ Obraťte se s písemnou stížností na vedení zdravotnického zařízení, v němž jste byla operována (stížnost můžete adresovat např. řediteli zdravotnického zařízení, často bývá ve větších zdravotnických zařízeních pro vyřizování stížností vyčleněno zvláštní oddělení, obvykle nazývané jako oddělení kontroly či oddělení kvality). Ve stížnosti vyličte všechny rozhodné skutečnosti (tj. datum operace, Vaše následné kroky, opětovné kontaktování gynekologické kliniky apod.) a domáhejte se odškodnění vzniklé újmy. Stížnost pošlete zdravotnickému zařízení doporučeně s dodejkou, jednu kopii stížnosti si ponechte. Současně Vám lze doporučit dostavit se opětovně na gynekologickou kliniku a zde nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, při této příležitosti si vyžádejte zhotovení kopií všech částí zdravotnické dokumentace, které se týkají Vámi podstoupené operace (na to máte právo).
2/ Pokud by se zdravotnické zařízení stavělo k Vašemu požadavku odmítavě, popř. by ve Vámi stanovené lhůtě nereagovalo (doporučuji stanovit lhůtu pro odpověď alespoň v délce dvou týdnů), můžete svou stížnost adresovat rovněž zřizovateli zdravotnického zařízení (v případě fakultních nemocnic se jedná o Ministerstvo zdravotnictví, v ostatních případech se může jednat o krajský úřad, toto samozřejmě neplatí u “soukromých” zdravotnických zařízení). Zřizovatel zdravotnického zařízení může v této věci provést šetření, resp. vyzvat zdravotnické zařízení k prověření případu.
3/ Pokud by výše uvedené kroky nevedly k úspěchu, nezbývalo by Vám, než podat na zdravotnické zařízení žalobu na náhradu škody. Škoda na zdraví se odškodňuje dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., která ve svých přílohách obsahuje položky s bodovými hodnotami (jeden bod se v současné době rovná 120,- Kč). Bodové ohodnocení bolesti (popř. i ztížení společenského uplatnění, které však dle mého názoru ve Vašem případě nenastalo) se vyvozuje z lékařského posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Pokud byste se rozhodla podat na zdravotnické zařízení žalobu, lze Vám doporučit kontaktovat lékaře s požadavkem na vypracování tohoto posudku.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku se právo na náhradu škody na zdraví promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Lze Vám tedy doporučit neotálet.
Váš úspěch v jednání se zdravotnickým zařízením o mimosoudním vyrovnání či v případném soudním řízení nelze bez podrobné znalosti veškerých okolností (a zejména zdravotnické dokumentace) odhadnout, je-li však pochybení operatérů natolik zjevné, jak alespoň z Vašeho dotazu vyplývá, je Vaše šance na úspěch poměrně vysoká. V případě očividného pochybení lékařů bude zdravotnické zařízení pravděpodobně ochotno se s Vámi dohodnout smírnou cestou.


RŮZNÉ-STAVBY
- Jak zabránit sousedovi v přístavbě k rodinnému domu
- Jaká má soused práva v územním a stavebním řízení?
- Soused žádá výjimku ve stavění do 2 metrů od hranice
- Stavební řízení - soused chce stavět na hranici pozemku, bude stínit
- Budoucí stavba souseda bude stínit - jak se bránit, postupovat?
- Graf oslunění při stavbě která bude stínit na sousední pozemek
- Správní žaloba na rozhodutí stavebního úřadu
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Náležitosti správní žaloby dle § 37/2 a 3 a dle § 71 soudního řádu

Jsem majitelka rodinného domu, nechci povolit mému sousedovi přístavbu jeho rodinného domu, kdy on žádá stavební úřad o povolení vyjímky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., kdy vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2m.
On chce stavět na této hranici a já argumentuji tím, že mi bude stínit ve dvoře. Soused bude dokládat graf oslunění.
Jak mám postupovat dál, pokud stavební úřad povolí stavbu, já podám odvolání (dál se to bude projednávat), kdy graf oslunění bude splňovat daná kritéria a kdy já nechci, aby ani v tomto případě soused stavěl na této hranici? Děkuji, Karin

ODPOVĚĎ:
Dle § 89/3 stavebního zákona jste ve svých námitkách povinna uvést skutečnosti, které zakládají Vaše postavení jako účastníka řízení (zde tedy Vaše postavení vlastníka sousedního pozemku) a důvody podání námitek.
Neboť Vaše námitky budou mít v územním (resp. stavebním) řízení občanskoprávní charakter (tj. budou se týkat tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku) a zároveň předpokládám, že ve věci těchto námitek nedojde mezi Vámi a Vaším sousedem k dohodě, rozhodne o těchto námitkách stavební úřad na podkladě vlastního úsudku (§ 89/5, resp. § 114/3 stavebního zákona). Jako vhodný podklad pro tento úsudek poslouží stavebnímu úřadu Vámi zmiňovaný graf oslunění.
Neboť účastnicí územního (resp. stavebního) řízení se stanete z důvodu svého vlastnického práva k sousednímu pozemku (tj. na základě § 85/2 písm. b), resp. § 109/1 písm. e) stavebního zákona), bude Vám vydání územního rozhodnutí (resp. stavebního povolení) s největší pravděpodobností doručeno vyvěšením na veřejné vyhlášce) v této souvislosti je proto nutné veřejnou vyhlášku pečlivě sledovat). Odvolání můžete podat do 15 dnů od vyvěšení územního rozhodnutí (resp. stavebního povolení) na veřejné vyhlášce. Odvolání má tzv odkladný účinek, tzn. že Váš soused nebude oprávněn začít stavět do doby, než bude o Vašem odvolání rozhodnuto.
V případě, že by ani odvolací orgán Vašemu odvolání nevyhověl, můžete toto rozhodnutí napadnout tzv. správní žalobou dle § 65 soudního řádu správního. Tuto žalobu je nutné podat do 2 měsíců poté co Vám bude rozhodnutí doručeno. Jako žalovaný bude figurovat odvolací správní orgán. Podání žaloby nemá dle § 73 soudního řádu správního odkladný účinek, na Vaši žádost však může soud žalobě odkladný účinek přiznat. Žaloba musí mít náležitosti dle § 37/2 a 3 a dle § 71 soudního řádu správního. Žaloba se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo stavební úřad, který ve věci rozhodl v prvním stupni (§ 7/2 soudního řádu správního).
Pokud byste nesouhlasila ani s rozsudkem krajského soudu, můžete se bránit prostřednictvím kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, v tomto případě již však musíte být zastoupena advokátem.


SOUDY-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Advokát zfalšoval podpis na plné moci, jak uplatnit vzniklou škodu
- Zfalšovaný podpis advokátem na plné moci - jak se bránit
- Návrh na zahájení karného řízení proti advokátovi, advokátce
- Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.
- Vymáhání škody způsobené advokátem, advokátkou - postup
- Kdy může vydražitel převzít vydražený byt, dům, nemovitost

1998 restituce majetku v náš prospěch. Paní advokátka, která zastupovala mou tetu, měla mou plnou moc, kterou jsem nikdy nepodepsala. Mým jménem se vzdala nároku na majetek. Dozvěděla jsem se to až nyní, po smrti mé babičky. V rohodnutí pozemkového úřadu, figuruju jako osoba, které má být majetek navrácen. V rozsudku soudu figuruji také, s dovětkem, že se paní advokátka, kterou jsem v životě neviděla, mým jménem vzdává navrácení majetku.
Advokátka na můj dotaz prý již spis skartovala, nic se nepamatuje. Veškerá korespondence dle soudního spisu chodila do rukou paní advokátky. V roce 2002 dle katastrálního úřadu se majetek převedl na mojí tetu. O této informaci jsem se dozvěděla až nyní. Jak se mohu bránit? Plná moc byla falešná, není to můj podpis, mám vyjádření od grafologa.
Mám podat trestní oznámení na advokátku a tetu. Stížnost na advokátní komoru? Děkuji. Izabela

ODPOVĚĎ:
Doporučuji podat podnět na advokátní komoru k zahájení kárného řízení a následně uplatnit odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.
Doporučuji se obrátit na advokáta, např. určení toho, zda a jaká škoda Vám vznikla bude poměrně složité.
Proti vlastníku nemovitosti můžete podat vlastnickou žalobu (která se nepromlčuje), to doporučuji učinit poté, co bude rozhodnuto o neplatnosti konání advokáta v rámci kárného řízení.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak probíhá předání vydražené nemovitosti novému majiteli (vydražiteli)
- Jak se dozví exekuovaná osoba o příklepu v dražbě na nemovitost
- Jaké vybavení bytu, domu si může po dražbě bývalý majitel odvést?
- Usnesení o příklepu a nabytí vlastnického práva
- Je exekutor přítomný při převzetí nemovitosti vydražitelem?
- Kterým věřitelům bude rozdán výtěžek z dražby nemovitosti
- Kdo má přednost při rozdělení peněz z dražby nemovitosti dlužníka

1.) Dům byl prodán v dražbě, obdržela jsem usnesení o příklepu dva dny po dražbě. Chtěla jsem se zeptat jak to dále probíhá, zda dostanu nějaké vyrozumění o právní moci příp. jakým způsobem budou peníze rozděleny na dluhy. Kdy a jakým způsobem budu uvedenou nemovitost předávat a komu (zda mě exekutor předem vyzve a budu jemu předávat nemovitost nebo zda mě vyzve nový majitel). Na katastru jsem stále ještě vedená já jako majitel a údajně nový majitel chce ode mne nemovitost převzít, ale já ani nevím jestli příklep složil, či zda to nabylo právní moci nebo se někdo odvolal.
2.) Přítel předtím než se ke mě nastěhoval tak dodělával na své náklady topení (pořizoval kotel, radiátory, vedení a bojler). Nyní když se máme vystěhovat, rád by si tyto věci odvezl (kromě vedení samozřejmě). Může si je odvézt nebo musí zůstat ve vydražené nemovitosti? Exekutor tady u mne nebyl (takže žádný zápis není). Když tu byla paní odhadkyně, do odhadu uvedla topení na pevná paliva a kotel vyfotila, ale ani se nezeptala zda je to moje. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vydražiteli je ihned po dražbě vydáno usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po dražbě. Vlastnické právo k nemovitosti vydražitel nabývá, když usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se doručuje účastníkům řízení poštou, mají proti němu právo odvolání v 15 denní lhůtě. Pokud tedy povinný nebo oprávněný nepodá odvolání, nabývá příklep právní moci zhruba do 30 dnů po dražbě (nabytí právní moci závisí na rychlosti doručení). Od právní moci usneseni o příklepu běží vydražiteli maximálně dvouměsíční lhůta k doplacení nejvyššího podání. Vydražitel se může ujmout nemovitosti den po dražbě. Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání přechází na vydražitele vlastnické právo a s nemovitostí může nakládat.
U převzetí nemovitosti nemusí být exekutor přítomný.
Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované podstaty. Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby nebo další dražby,
b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,
c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, pohledávky zajištěné zástavním právem a náhrada za věcná břemena nebo nájemní práva s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],
d) pohledávky nedoplatků výživného,
e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, pokud nebyly uspokojeny podle písmena c),
f) ostatní pohledávky.
Tato problematika je velmi rozsáhlá, pokud máte zájem můžete si jí podrobně nastudovat v § 337 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
K majetku, o němž exekutor neprovedl soupis. Sice nedošlo k soupisu a prodeji movitých věcí, ale lze předpokládat, že jejich cena byla odhadkyní zahrnuta do hodnoty nemovitosti. V tomto směru doporučuji se spojit s příslušným exekutorem, doložit mu, že věci nejsou ve Vašem vlastnictví a že tedy nejste povinna věci předat vydražiteli. V krajním případě je možnost podat vylučovací žalobu na tyto věci.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vstup do bytového družstva za svobodna, vliv na dědění novým manželem
- Společný nájem družstevního bytu při uzavření manželství - informace
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví v době manželství a SJM
- Společné jmění manželů a vliv převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví
- Závěť na družstevní byt - dědění vlastních dětí, ne dětí nového manžela

Za svobodna jsem se stala členkou bytového družstva. Nyní jsem vdaná. V případě přechodu bytu do osobního vlastnictví nyní za manželství by byt náležel i manželovi? Já sama mám z předchozího vztahu děti a chci zajistit, aby v případě dědictví byt připadl mým a ne manželovým dětem. Jak toto zajistit? Děkuji. Olga

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste se členkou bytového družstva stala ještě před uzavřením manželství, nevznikl zde tzv. společný nájem bytu (v takovém případě by byt náležel do společného jmění manželů), přičemž skutečnost, že k převodu bytu do OV došlo až za trvání manželství, je zde irelevantní. Byt je tedy ve Vašem výlučném vlastnictví a nenáleží tak do SJM. Pokud si však přejete, aby byt v případě dědictví připadl pouze Vašim dětem, doporučovala bych Vám sepsat závěť. O dědictví, dědění, závěti a vydědění více zde.OBČAN-EXEKUCE
- Osoba s exekucí si nechává posílat mzdu na účet příbuzného - je to v pořádku?
- Exekuovaný si nechává posílat plat, mzdu na účet příbuzného - je to legální?
- Může chtít exekutor číslo účtu kam se zasílá plat, mzda když není exekuovaného?
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnanec požádat zaměstnavatele aby už nevyplácel plat, mzdu na účet?
- Může zaměstnanec požádat o zrušení bezhotovostního vyplácení platu, mzdy?

Můj syn má několik exekucí, protože má exekuci na svém účtu, plat si nechává posílat na můj účet. Jeho zaměstnavatel nechce vyplácet plat v hotovosti nebo poštovní poukázkou. Rok mu na účet chodila celá výplata a on se snažil své dluhy platit, teď poprvé mu přišla výplata malá - odečtena exekuce. Jedná se mi o to, jestli já z toho nemohu mít nějaký problém, že peníze chodí na můj účet. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Vy z toho žádný problém mít nemůžete. Synovi lze ale doporučit, aby informoval účetní, že účet, na který si nechává peníze posílat není jeho (není nutné, aby říkal čí je) a účetní tedy upozornil, že pokud by exekutor chtěl sdělit číslo účtu povinného (pokud by požadoval číslo účtu, na který je odesílána výplata, porušoval by zákon rovnou exekutor, protože ten může vyžadovat pouze číslo účtu povinného) a ona by sdělila toto, které má k dispozici, porušila by zákon.
Na okraj dodávám, že zaměstnavatel se zaměstnancem se musí dohodnout na bezhotovostní formě úhrady výplaty a pokud zaměstnanec dále nechce takovou formu dodržovat, není zaměstnavatel oprávněn jej nutit setrvat v této dohodě.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště bývalému majiteli vydražené nemovitosti
- Změna trvalého bydliště bývalému majiteli nemovitosti koupené v dražbě

Chci koupit v dražbě 1/4 rodinného domku. Jak zrušit trvalý pobyt, bývalého majitele? Děkuji, Renata

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 133/2000 Sb. je ohlašovna (obecní úřad) povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu tehdy, jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Takové řízení zahájíte návrhem, který podá buď vlastník nemovitosti nebo osoba, které se trvalý pobyt ruší. Ve správním řízení musíte prokázat, že osoba u vás nebydlí a naopak vy užíváte nemovitost po právu (typicky nabývací listinou, výpisem z katastru nemovitostí, písemným tvrzením sousedů). Při zrušení je třeba uvést nový trvalý pobyt (místo skutečného pobytu, jinak ohlašovna).


OBČAN-DLUHY
- Jak vznést námitku promlčení dluhu, závazku?
- Zánik dluhu při námitce promlčení dluhu
- Promlčení dluhu a vliv na úroky z prodlení
- Zaniknou i úroky z prodlení prokud se dluh promlčí?
- Mám namítnout promlčení dluhu až na konci promlčecí lhůty nebo dříve?
- Nevznesení námitky promlčení dluhu a vliv na prodloužení promlčecí lhůty

Musím vznést námitku je-li 10-letá lhůta promlčena? Kdy nejlépe ji popřípade musím vznést? A pokud ji nevznesu, může se doba zase prodloužit o dalších 10 let? Dále vznesu-li námitku promlčení, dluh zaniká či nikoliv a zda soud může námitku zamítnout. Zanikají tímto i úroky z prodlení? Musím námitku podat přesne v daný den, nebo je tam určitá lhůta do kdy musím námitku vznést? Abych určil přesný den, kdy po 10 letech dluh zaniká, musím si vyžádat spis u soudu, jakým způsobem si tento spis mohu vyžádat? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Námitku promlčení je nutné vznést vždy, jinak k ní soud nepřihlédne. Okamžik uplatnění námitky promlčení není vázán na konkrétní moment soudního řízení, můžete ji tak vznést kdykoli v průběhu řízení až do právní moci rozhodnutí ve věci - optimální je však vznést námitku co nejdříve. Pokud námitku neuplatníte, právo se promlčí, k žádnému automatickému prodlužování nedochází. Ohledně promlčení úroků z prodlení není soudní praxe dosud bohužel jednotná, a tudíž jsou v zásadě možné obě dvě varianty - úrok z prodlení se coby příslušenství jistiny promlčet může, avšak nemusí. Námitku nemusíte vznést v určitý den - musíte však tak učinit do právní moci rozhodnutí ve věci (viz výše). Nahlédnout do spisu je možné v soudní kanceláři v úředních hodinách soudu.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Rozvod manželství a změna příjmení na původní - informace
- Změna příjmení na původní po rozvodu manželství
SPRÁVNÍ-POPLATKY
- Poplatek za změnu příjmení po rozvodu manželství

Podala jsem žádost o rozvod a zajímá mě, jestli si můžu vzít zpět dřívější příjmení, kde o to zažádat a kolik zaplatím. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Zákon umožňuje získat zpět své příjmení, které jste měla před rozvodem. Abyste ho získala, je nutné do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství prohlásit u kteréhokoliv matričního úřadu, že přijímáte zpět své původní příjmení. Můžete tak učinit písemně, nebo ústně do protokolu, přičemž je nutné přiložit oddací list, rozsudek o rozvodu a doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Za změnu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Zradnění dítěte při hraní - pojišťovna vymáhá náklady léčby
- Zdravotní pojišťovna vymáhá neoprávněně náklady léčby pojištěnce

Syn (10 let) měl v květnu 2011 nehodu s jednou malou slečnou. Byl venku, dováděl, točili se za ruce, strkali. Nebyla přítomna žádná dospělá osoba. Dívčina upadla a měla vykloubený loket. Syn má ADHD syndrom (hyperaktivita dítěte), je medikován. Otec dívky dal celou situaci na Policii. Syna jedinkrát vyslechli a to tak že přijeli v civilu, zeptali se jej na pár věcí a odjeli. Nikdy žádné oficiální vyslechnutí, žádné písemné vyjádření, obvinění či jak to šetření dopadlo nám nikdo nikdy nedoručil. Dnes jsem dostala dopis od zdravotní pojišťovny. Jsem samoživitelka na úřadu práce, i když mám brigádu, tak nás doplácí do životního minima. Otec syna neplatí výživné, je v podmínce a výživné je vymáháno. Nemám to z čeho uhradit. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Nejdříve se obraťte na Policii, jak věc vyřešili. Předpokládám, že záležitost odložili, protože nebyl spáchán ani trestný čin ani přestupek (resp. jednání nebylo trestné).
Následně doporučuji pojišťovnu vyrozumět v tom smyslu, že uplatněná náhrada škody je neoprávněná, protože její vznik nebyl prokázán, souvislost s jednáním Vaším nebo Vašeho syna taktéž ne a nejste odpovědná Vy (jako zákonný zástupce) ani syn za škodu způsobenou na dívčině zdraví. Jelikož toto nebylo prokázáno.
Je vysoce pravděpodobné, že Vás pojišťovna bude žalovat. Nicméně doporučila bych argumentovat tím, že rodiče dívky na ni dostatečně nedohlíželi, což je jejich zákonná povinnost (§ 422 ve spojení s § 441 Občanského zákoníku).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Rizikové těhotnství - je povinnost dostavit se k soudu o výživném?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Žaloba pro ohrožení těhotenství stresem
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se omluvit se soudního jednání, stání

Jsem na rizikovém těhotenství, musím se dostavit k soudu? Můj přítel se právě soudí s bývalou přítelkyní o výživné na jejich děti. Ta si u soudu o mě vymyslela, že mám domácí práci, že pronajímám rodinný dům, a že se nestarám o svoji umírající dceru. Pečuji o osobu blízkou, pobírám přídavky a je mi placeno výživné na mé děti. Jiný příjem nemám. Řádně platím veškeré svoje náklady a starám se o své čtyři děti. Mohu jí zažalovat za ohrožení mého těhotenství a mého nenarozeného dítěte. Její výmysly mi způsobují psychické problémy - musela jsem vyhledat odbornou pomoc. Díky způsobenému stresu mi hrozí předčasný porod. Syn se má narodit kolen 16.6.2012. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Ze soudního jednání je možné se omluvit, buď telefonicky (např. vedoucí kanceláře) nebo písemně s uvedením důvodu, proč se na předvolání nemůžete dostavit.
Jednáním bývalé přítelkyně bylo zasaženo do vaší osobnosti. Obecně je ochrana poskytována v rámci § 11 a násl. občanského zákoníku (např. ochrana života, zdraví, cti a důstojnosti). Můžete se domáhat upuštění od pokračování neoprávněného zásahu, pokud trvá, odstranění následků neoprávněného zásahu, trvá-li následek, nebo přiměřeného zadostiučinění (morálního ve formě omluvy nebo materiálního ve formě majetkového vyrovnání nemajetkové újmy). V radikálním případě pak jednání může splňovat náležitosti přestupku proti občanskému soužití nebo trestného činu pomluvy. Je na zvážení, jestli další postup ve věci neohrozí vaše zdraví nebo život dítěte ještě větší měrou.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpočet dovolené ve výpovědní lhůtě

Ve firmě, kde pracuji od ledna 2011, jsem dala v prosinci 2011 výpověď. Nyní do konce února mi běží 2měsíční výpovědní lhůta. Pracovní poměr tak bude ukončen 29.2.2012. Firma nabízí 25 dní dovolené za rok. Od 2.1. do 6.1. včetně jsem byla v pracovní neschopnosti.
Chci se zeptat, na kolik dní dovolené budu mít nárok za leden a únor? Děkuji, Landergotová

ODPOVĚĎ:
Váš nárok bude poměrný - tedy za každý měsíc 2 dny (25 dnů/12 kalendářních měsíců).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění potomků z prvního manželství - byt, dům napsán jen na jednoho z manželů?
- Dědictví peněz rodiče které jsou na účtu druhého z rodičů
- Peníze v SJM na účtě jednoho z manželů a dědictví dětí, potomků
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to zásada materiální publicity

Manželé koupili chalupu společně, do Katastru nemovitostí byla zapsána pouze manželka. Mají po úmrtí manžela dědický nárok i jeho děti z předešlého manželství, nebo je, i přes společné nabytí majetku, výlučným vlastníkem manželka a přednost má zápis z Katastru?
Dále by mne zajímalo, zda společně uspořené peníze, které jsou na účtě na jméno manželky, jsou součástí dědictví po manželovi pro jeho děti z předchozího manželství. Nebo tím, že manželé vše psali na manželku, jsou jeho děti úplně zbaveny dědického nároku? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude velice těžké prokázat, že nemovitost i finanční prostředky byly ve spoluvlastnictví. K zápisu do katastru nemovitostí předkládáte nabývací titul, v tomto případě kupní smlouvu, dle které k zápisu následně dojde. Samotné vlastnické právo nevzniká pouhou smlouvu, ale v případě nemovitostí až zápisem do katastru nemovitostí. Ke katastrálnímu právu se váže několik zásad, jednou z nich je i zásada materiální publicity, neboli důvěry a víry ve správnost zápisu. Podobné platí i u prostředků uložených na účtu manželky. V rámci dědického řízení musíte předložit důkazy, které nabývání do spoluvlastnictví prokazují (např. příjmy ze zaměstnání posílány na společný účet apod.).

Právní slovník - seznam všech pojmů

pravni-slovnikKompletní seznam všech pojmů právního slovníku ke dni 23.11.2011

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 22 (červen 2012)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel přijmout na zástup jiného zaměstnance na dobu neurčitou?
- Zástup za těhotnou ženu na smlouvu na dobu neurčitou - není to protizákonné?
- Zástup za pracovníka na mateřské dovolené na smlouvu na dobu neurčitou
NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možná výpověď pro nadbytečnost po mateřské když zaměstnavatel přijal zástup?

Pracuji jako učitelka na 1. stupni malotřídní základní školy. Se zaměstnavatelem mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V současné době jsem na nemocenské kvůli rizikovému těhotenství a na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit v srpnu. Může zaměstnavatel v době mé nemoci nebo mateřské přijmout nového učitele na dobu neurčitou? A po třech letech, až se budu chtít vrátit, mi dát výpověď z nadbytečnosti? A pokud dostanu výpověď z nadbytečnosti, mám nárok na odstupné? Děkuji Martina

ODPOVĚĎ:
Je sice pravdou, že zaměstnavatelé zhusta řeší příchod zaměstnance po mateřské/rodičovské dovolené výpovědí pro nadbytečnost, jedná se však o krok, proti němuž se může zaměstnanec poměrně úspěšně bránit. Je nutné si uvědomit, že pracovní místo zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené je dle zákoníku práce „chráněno“, tzn. že zaměstnavatel má po návratu takového zaměstnance z mateřské/rodičovské dovolené povinnost zařadit jej na původní pracovní pozici, popř. na pracovní místo odpovídající uzavřené pracovní smlouvě. Skutečnost, že si zaměstnavatel v mezidobí našel „záskok“ na dobu neurčitou, představuje lapidárně řečeno pouze jeho problém. Po návratu zaměstnance z mateřské/rodičovské dovolené dojde k „přetlaku“ dvou zaměstnanců (s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou) na jediném pracovním místě. Tuto situaci však není možné a priori řešit výpovědí pro nadbytečnost, neboť nastíněná situace neodpovídá skutkové podstatě nadbytečností dle § 52 písm. c) zákoníku práce.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné požadovat uhrazení dluhu na výživném po prarodičích?
- Je možné žádat uhrazení dluhu na alimentech po babičce, dědečkovi?
- Je prarodič odpovědný za dluh na výživném, alimentech jeho potomka?

Můj bratr má exekuci z důvodu neplacení výživného. Máma má obavu, zda v případně jeho neschopnosti dluh uhradit nebude vymáhána pohledávka po ní. Bratr nemá u matky trvalé bydliště, ani se zde nijak často nevyskytuje (max.1 nebo 2x do roka na jednodenní návštěvu). V návrhu rozhodnutí její vnučka uvedla, "že když nemůže platit otec, ať dluh zaplatí babička, protože je vlastníkem rodinného domu". Má se matka něčeho obávat. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Babička (resp. jakýkoli jiný člen rodiny) není odpovědný za dluh otce na výživném, tento dluh může být exekučně (či soudně) vymáhán pouze na něm. Návrh vnučky na úhradu dluhu babičkou (z důvodu jejího vlastnického práva k rodinnému domu) je proto absurdní a soud (resp. exekutor) mu nemůže v žádném případě vyhovět).
Není však samozřejmě vyloučeno, že je-li neschopnost otce hradit výživné zapříčiněna objektivními důvody, rozhodne soud o vzniku vyživovací povinnosti babičky (ovšem bez jakéhokoli vztahu k již existujícímu dluhu otce).

 

TRESTNÍ-TRESTY
- Vypršení podmínečného trestu a trestní bezúhonnost
- Kdy nastává bezúhonnost u podmínečného trestu - zneužití pravomoci činitele
- Uplynutí podmíněného trestu a možnost vydání zbrojního průkazu

Byl jsem 1. července 2007 odsouzen za zneužití pravomoci veřejného činitele na 24 měsíců s odkladem na 4 roky. Toto skončilo 1.července 2011 . Dle § 27/1c zákona o zbraních mi byl odňat zbrojní průkaz. Dle § 22/1c1 zák. o zbraních jsem po 5 ti letech tj. 1.července 2012 opět bezúhonný člověk a mohu si opětovně zažádat o zbrojní průkaz. Chápu tento výklad správně? A pokud ano může mi dělat příslušný útvar Policie nějaké potíže s vydáním zbrojního průkazu, pokud zde nejsou jiné okolnosti než ty, které jsem uvedl? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Budu-li vycházet čistě z informací z dotazu, budete podle uvedeného ustanovení pro potřeby zákona o zbraních bezúhonný. Předpokládám, že 1.7.2007 nastala právní moc rozhodnutí.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na vyšší platovou třídu při zvyšování kvalifikace
- Má zaměstnanec právo na vyšší platovou třídu při nebo po zvýšení kvalifikace
- Od kdy má pracovník nárok na zvýšení platu při zvyšování kvalifikace

Jsem zaměstnána jako knihovnice v základní škole (tedy nepedagogický pracovník), vykonávám ještě další administrativní práce. V pracovní smlouvě mám zakotvenou podmínku dokončení studia (maturita). Mám nárok na zvýšené platové ohodnocení dle platných tabulek již po dobu studia nebo až po jeho úspěšném dokončení? Děkuji, Eva


ODPOVĚĎ:
Nárok na zvýšení platu, tedy postup do vyšší platové třídy, máte až po dokončení studia, pokud jste si nedohodla něco jiného se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Je možná střídavá péče u ročního a tříletého dítěte?
- Je nutný souhlas obou rodičů u střídavé péče o velmi malé dítě?

Jsem v rozvodovém řízení manželka nyní na mateřské dovolené. Děti 1,5 roku a 3,5 roku. Lze požadovat střídavou péči. Vzdálenosti mezi námi jsou do 50 km. Jak postupovat děkuji. Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
U střídavé péče záleží mimo jiné na tom, zda s ní souhlasí i Vaše manželka a zda jste schopni se dohodnout na frekvenci, v jaké se budete v péči o dítě střídat, a na případných finančních nárocích. Dohodu o střídavé péči sepište písemně - její vzory najdete na internetu - a poté ji předložte soudu ke schválení. Pokud Vaše manželka se střídavou péčí nesouhlasí, budete muset podat k soudu návrh na změnu úpravy výchovy nezletilých dětí. V návrhu je zapotřebí přesně vymezit časové období, po které bude dítě v péči toho kterého z rodičů. Doporučuji požádat o pomoc se sepsáním návrhu nějakého právníka. Vaše děti jsou sice ještě dost malé, ale zkusit požádat o střídavou péči určitě můžete.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění za bolestné a psychickou újmu při autonehodě autobusu
- Nehoda autobusu a nárok na odškodné (nemajetkovou újmu)

15.2.2012 jsem byl účastníkem dopravní nehody, byl jsem pasážerem autobusu. Utrpěl jsem 4 řezné rány na hlavě, byl jsem převezen do nemocnice na ošetření. Asi po týdnu běželo v televezních novinách, že policie uzavřela případ s tím, že nehoda byla vina řidiče autobusu. Nevznikla mi žádná škoda na hmotném majetku, krev se z oblečení vyprala. Takže oděkodné bych rád asi za bolestné a za psychickou újmu. Mám k dispozici lékařskou zprávu o zranění, ofocenou jízdenku, potvrzení účasti v dopravní nehodě od Policie. Jak mám postupovat k získání odškodného? S dopravní společností jsem domluvený, že jim pošlu výše zmíněné dokumenty a oni to předají pojištovně. Je to správný postup nebo mám postupovat nějak jinak, řešit to na vlastní pěst? Co mi prosím doporučujete. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Dokumenty předejte zaměstnavateli řidiče autobusu a nechte si od nich potvrdit převzetí s datem. Informujte se na kontakt na pojišťovnu a případně si můžete u pojišťovny ověřit, zda se vaše pojistná událost eviduje a vyřizuje.


OBČAN-DLUHY
- Sesplatnění dluhu v době návrhu na insolvenční řízení
- Co se děje s dluhem po podání návrhu na oddlužení
- Má věřitel právo zesplatnit dluh v době podání návrhu na insolvenci
- Podání návrhu na oddlužení a sesplatnění dluhu u Home Credit
- Neschválení insolvenčního návrhu a zesplatnění dluhu věřitele

Měl jsem návrh insolvenčního řízení, ale nevyšel. V době podání insolvenčního návrhu společnost Home credit (kde mám 4 úvěry) byly tyto dlužné částky sesplatněny a bylo mi sděleno, že musím zaplatit celý zbytek úvěrů do 14 dnů ode dne neschválení insolvence. Chtěl bych se zeptat, jestli mají právo na sesplatnění v době insolvenčního návrhu, kdy je klient v ochranné lhůtě? Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
§ 109 insolvenčního zákona stanoví, že se zahájením insolvenčního řízení se spojují následující účinky: pohledávky věřitel musí uplatnit přihláškou pohledávky a ne žalobou, výkon rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka se staví, nelze vykonat, úroky z prodlení nepřirůstají.
Bohužel věřitel má právo v době podání insolvenčního návrhu dluh zesplatnit, pokud je to v souladu s úvěrovou smlouvou. Na toto se žádná ochranná lhůta nevztahuje. Pokud by Vám oddlužení bylo schváleno, nebylo by to zesplatnění dluhu věřiteli k ničemu a byl by uspokojován dále dle % výše stanovené v usnesení o povolení oddlužení.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Chyby v rozsudku soudu - jak žádat nápravu
- Je možné požádat soud, soudce o opravu chyb v rozsudku?
- Návrh na opravu rozhodnutí usnesením podle § 164 Občanského soudního řádu

Rozsudek jménem republiky neodpovídá protokolu o soudním jednání, který žalovaný podepsal.
V praxi: Žalovaná částka jiná v protokolu o jednání a jiná v rozsudku, výpis v katastru také není totožný s rozsudkem.
Děkuji, Justýna


ODPOVĚĎ:
Může a nemusí se jednat o tiskovou chybu. Pokud se dle Vašeho názoru jedná o zjevnou formální nesprávnost rozhodnutí - podejte návrh na opravu rozhodnutí usnesením podle § 164 občanského soudního řádu.
Pokud soud podle Vašeho názoru rozhodl dílem jinak (záměrně přisoudil nižší částku - což by vyplývalo z odůvodnění a tedy se nejedná o tiskovou chybu) a dílem špatně (v důsledku tiskové chyby), můžete proti takovému rozhodnutí podat pouze odvolání podle § 201 občanského soudního řádu (pakliže Vám svědčí některý z odvolacích důvodů podle § 205 občanského soudního řádu) a co se týče tiskové chyby návrh na opravu podle § 164 občanského soudního řádu.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace prasklých bočnic dioptrických brýlí
- Prodávající odmítá vydat reklamované zboží i vrátit peníze

Dne 20.2.2012 jsem reklamovala obě prasklé plastové bočnice dioptrických brýlí. 6.4.2012 jsem si již po druhé brýle chtěla vyzvednout. Obchodník mi nechce brýle vydat, peníze také ne. Doklad o reklamaci mám, ale jak se mohu bránit? Musí řešit reklamaci pouze majitel? Stále mám čekat, že mu je dodavatel stále zpět nedodal. V pátek se nechal pan majitel zapřít, že tam není. Jedná se o částku 4 000 Kč. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Prodejce má na reklamaci zákonnou lhůtu 30 dní, kterou nemůže jednostranně prodloužit. Není-li v této lhůtě reklamace vyřízena, máte právo na odstoupení od kupní smlouvy a následné vrácení peněz (komplikace na straně dodavatele je problémem prodejce, ne Vaším). Ačkoli praxe je mnohdy jiná, Vaše reklamace musí být vyřízena na místě a okamžitě - není možné, aby Vám bylo sděleno, že reklamace vyřizuje pouze majitel, který tam kupodivu právě není. Trvejte proto na tom, aby reklamace byla vyřízena ihned, případně si nechte zavolat nadřízeného či majitele. Pokud nepomůže ani toto, upozorněte je na to, že o jejich chování uvědomíte Českou obchodní inspekci, snad alespoň toto prodejce přiměje, aby se choval tak, jak podle zákona má. Více informací ohledně České obchodní inspekce viz
http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/nez-se-obratite-na-coi-informace-pro-spotrebitele.html
Mnoho užitečných informací o reklamacích se také můžete dozvědět na webu poradny zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/93/5286-reklamace-vraceni-zbozi-informace.html


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Náhrada mzdy pokud zaměsnanec po neschopnosti nastoupí na noční
- Jak se vypočítává náhrada mzdy po návratu do práce na noční

Na jakou výši náhrady mám nárok, jestliže mi pracovní nechopnost končí již 11. den nemoci (vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy?) a na ten den mi připadne noční směna (neschopen do 5.4.2012 - noční směna nástup 5.4.2012 v 18 hod - konec v 6 hodin 6.4.2012)? Náleží mi náhrada mzdy za celou směnu nebo jen do 24 hod dne 5.4. a já mám v 00 hod 6.4.2012 nastoupit do práce? Dosud zaměstnavatel proplácel náhradu za celou směnu, nyní právník firmy změnil postup a náhrady budou propláceny jen do 24 hod. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Náleží Vám náhrada mzdy do 24,00 21. dne neschopnosti. Od 00,00 hodin 22. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenské dávky.
Nově nastavený postup je v pořádku. Dřívější postup byl pouze benevolencí (nebo neznalostí) zaměstnavatele.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může zadlužený dědic přepsat dědictví na dítě, potomka?
- Přenechání dědictví dětem a obcházení věřitelů
- Jde o obcházení věřitelů když dlužník přenechá dědictví dětem?
- Jak zabránit aby dědictví zabavil exekutor a připadlo dětem?
- Je možné znemožnit exekutorovi zabavit dědictví?
- Odporovatelnost právního úkonu a obcházení věřitelů
- Co může dělat věřitel když dlužník odmítne dědictví

V únoru 2012 nám zemřel otec a dům zdědíme já a bratr, ale oba máme dluhy a tak máme strach že pokud dostanem v dědickém řízení dům že o něj přijdem tak jestli je možné hned přepsat dům na moje děti, když s tím bratr souhlasí a jestli otec měl nějaké dluhy jestli tím padnou na děti a nebo půjdou na nás. A nebude to obcházení věřitelů, když se vzdáme dědictví vůči dětem? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Takový postup není možný. Dědic se stává dědicem již okamžikem smrti zůstavitele a dědí vše - tedy, stručně řečeno, jak majetek, tak dluhy. Pokud se chcete tedy vyhnout případnému zabavení domu v exekuci, bylo by nejlepším řešením dědictví se vzdát. V takovém případě dědictví přechází na dědicovy děti, samozřejmě vč. případných dluhů.
Otázka obcházení věřitelů není zcela jednoznačná - odpověď závisí na tom, jakou částku dlužíte a jakou částku zdědíte. Pokud by se věřitel o odmítnutí dědictví dozvěděl, mohl by namítat tzv. odporovatelnost právního úkonu, kterým jste se dědictví vzdali - takový právní úkon by pak byl vůči němu neúčinný a mohl by tak požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem z Vašeho majetku ušlo.
Více viz § 42a občanského zákoníku:
(1) Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.
(2) Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, § 117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.
(3) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.
(4) Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je dědic povinen zaplatit dluh do fondu oprav za byt SVJ?
OBČAN-DLUHY
- Kdo zaplatí dluh do fondu oprav za zeřelého majitele bytu SVJ
- Zastavení soudního řízení u vymáhání dluhu zemřelého majitele bytu SVJ
OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Může SVJ dát byt zemřelého do zástavy kvůli dluhu ve fondu oprav
- Zřízení soudcovského zástavní práva u dluhu do fondu oprav SVJ

V tomto dotazu zastupuji naše společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Před dvěma lety zemřel jeden z vlastníků bytové jednotky. Od té doby byt nikdo neužívá a stále narůstá dluh na platbách do fondu oprav. V současné době je dluh téměř 80.000 Kč. Dědicové nejsou nesporní a řízení stále pokračuje bez jasného výsledku. Společenství se obává, aby o finance nepřišlo. Notářka je o narůstajícím dluhu informována. Nicméně rádi bychom své pohledávky jistým způsobem zajistili. Zřejmě zástavou majetku - bytu. Je možné podat "Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva" proti danému zesnulému příp. rozšířit na "případné dědice"? Byt je v katastru nemovitostí stále veden na zesnulého. Případně jaký postup byste doporučovali? Děkuji, Vojta

ODPOVĚĎ:
Za současného stavu, kdy dědické řízení není stále skončeno, doporučuji vyčkat. Kdybyste totiž u soudu navrhli zřízení soudcovského zástavního práva, nejste schopni označit povinnou stranu, protože z dědictví ještě nikdo nic nenabyl (nabyvatel není znám). A navržení vůči zemřelému by bylo neodstranitelnou překážkou řízení odůvodňující zastavení.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění osob, kterým bylo znemožněno studovat v době komunismu
- Finanční satisfakce za nemožnost studování na SŠ, VŠ v komunismu
- Informace o žadatele o odškodnění za diskriminaci v komunismu
- Odškodnění perzekuovaných studentů z dob komunismu

Pochytil jsem letmo v mediích, že parlament ČR jednal o náhradách občanům, kterým bylo v letech 1948 - 1989 odepřeno právo na vzdělání, mj. též zákazem přihlášení se na tehdy vyšší (dnes střední) školu a rigidním přikázáním nástupu do učebního oboru z titulu buržoasního původu jejich rodičů. Konkrétně mi v r. 1952 byl takto přikázán nástup do učňovského střediska n.p. Elektrosignal Holešovice do profese strojní zámečník. Prosím o informaci zda je moje informace relevantní, a v pozitivním případě, jak mám postupovat pro uplatnění event. nároku. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Odškodňování perzekuovaných studentů bylo Ministerstvem školství realizováno na základě nařízení vlády č. 122/2009 Sb. a to do 31. 12. 2011. Tento předpis se však vztahoval pouze na osoby, které byly v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1956 vyloučeny ze řádného studia na vysoké škole a rozhodnutí o jejich vyloučení bylo zrušeno zákonem o mimosoudních rehabilitacích. O odškodňování těchto osob se dočtete více například zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/informace-pro-zadatele-o-odskodneni
Ke konci roku 2011 skutečně proběhla médii zpráva o záměru vlády odškodňovat i osoby, které byly z vysoké školy vyloučeny v 60. – 80. letech, popř. i osoby, kterým nebylo studium vůbec umožněno. Toto odškodnění se však zatím nachází pouze ve fázi přípravy, na jeho legislativní zakotvení je nutné čekat.


OBČAN-DLUHY
- Splácení dluhu nezajištěnému věřiteli v insolvenčním řízení
- Kdo má dispoziční oprávnění k nemovitosti dlužníka v insovenci
- Je možné použít příjem z nájmu dlužníka ke splácení dluhu v insolvenci?
- Může dlužník v insolvenci pronajímat svů byt, dům, nemovitost?

Jsem v insolvenci jako fyzická osoba. K dnešnímu dni mám zaplaceno 30% z dlužné částky nezajištěným věřitelům. Zajištěný věřitel nechce v tuto danou chvíli řešit své nároky prodejem mé nemovitosti. Ale je ochoten přijmout splátky. Tak se ptám, zda je možné nemovitost pronajmout manželovi a příjem cca 5000,- hradit na insolvenci. Manžel by z následného pronájmu mohl hradit pohledávky u banky cca 30.000 Kč. Je prosím tento postup právně v pořádku, abych se nedopustila v insolvenčním řízení nějaké chyby. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Nepíšete, zda jste již splnila podmínku 5ti let u oddlužení. Předpokládám tedy, že máte uhrazeno 30% ze svých nezajištěných závazků a ještě máte nějaký čas splácet pro splnění podmínky časového pětiletého testu. Dle ustanovení insolvenčního zákona má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty dlužník - tedy vy, ale pozor to neplatí, pokud se jedná o majetek, který slouží k zajištění. K tomuto majetku má dispoziční oprávnění insolvenční správce poté co mu jsou uděleny pokyny k nakládání s majetkem od zajištěného věřitele. Takže bych právní úkon pronájmu nemovitosti projednala s insolvenčním správcem, vyčkala sdělení zajištěného věřitele a souhlasu s pronájmem. Pokud by např. chtěl zajištěný věřitel nemovitost v blízké budoucnosti prodat a vy tam měla sjednaný pronájem, mohlo by to činit určité problémy a nemáte k tomuto právnímu úkonu sama oprávnění.


RODINA-SJM
- Jak vyřešit dluhy v manželství způsobené manželem gamblerem
RODINA-SJM A ROZVOD
- Musí smlouvy o vypořádání SJM sepsat notář nebo doma manželé?
- Rozvod s manželem gamberem a vypořádání dluhů patřících do SJM
RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Manžel gambler způsobil dluhy, jak realizovat rozvod manželství


Jsem 43let vdaná. Manžel je gambler. Prohrál úspory, odmítá léčbu. Oba dva jsme v důchodu, manžel ještě navíc pracuje. Manžel si vzal bez mého vědomí půjčku 30.000,- Kč, kterou splácí. Bojím se budoucnosti. Manžel stále lže. Chci nesporný rozvod. Máme jen skromně vybavený byt a garáž, každý 1/2. Manžel slíbil, že svou polovinu garáže nechá napsat na mě s tím, že nadále budeme bydlet spolu. Nyní přispívá 1/2 na bydlení a domácnost. Prosím o informaci, zda smlouvu o převodu manželovy poloviny majetku na mne a o společném bydlení po rozvodu musí sepsat nejdříve notář a pak smlouvu od notáře přiložit k žádosti o nesporný rozvod. Nebo stačí, když ji sepíšeme doma? Notářský poplatek je, zřejmě, závislý na výši majetku? Nemám jinou možnost, než zůstat v našem bytě. Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
Smlouvu upravující vzájemné majetkové vztahy manželů po rozvodu můžete sepsat doma, podmínkou je pouze to, aby šlo o smlouvu písemnou, a aby byly následně podpisy obou stran úředně ověřeny (např. na poště či u notáře).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak vymazat své jméno z registru dlužníků při zneužití odcizených dokladů?
- Neoprávněný zápis v registru dlužníků při odcizení občanského průkazu
- Je možné odstranit záznam v registru neplatičů při padělaném podpisu?
- Zneužití občanského průkazu na úvěr a vymazání z rejstříku dlužníků
OBČAN-DLUHY
- Jak zjistit ve kterém registru dlužníků jsem evidován, zapsán

V České spořitelně jsem si potřebovala založit kontokorent. Při ověřování mých příjmů a výdajů bylo zjištěno, že mi ho poskytnout nemůžou, protože už nějakou úvěrovou platbu mám a nestačily by mi finance do životního minima. Jenomže já žádný úvěr nemám a nic neplatím. Úřednice na přepážce mi sdělila, že se může jednat i o to, že někomu na něco ručím, ale to jsem také nikdy neudělala. Žádné jiné informace, než částku splátky (2300 Kč) zjistit nemohla. Před třemi lety mi byla ukradena peněženka se všemi doklady. To jsem ještě tentýž den oznámila na Policii a platební karty i občanský průkaz jsem nechala zablokovat. Mohli byste mi prosím poradit, kde mohu zjistit o co se jedná? Jak zjistím, kdo si na mě kde co pořídil a platí tu částku? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Informaci o „svém dluhu“ můžete získat nahlédnutím do tzv. dlužnického registru. V první řadě Vám lze doporučit kontaktovat znovu příslušnou úřednici České spořitelny a zeptat se jí, ve kterém dlužnickém registru Váš záznam nalezla. V současné době existuje několik dlužnických registrů (např. Registr bankovních informací, Registr nebankovních informací, SOLUS, Centrální registr dlužníků - CERD, Centrální registr úvěrů - CRU či BPX.cz), do nichž lze za úplatu nahlédnout. Zjištěním, ve kterém registru je Váš záznam veden, si samozřejmě ušetříte zbytečné výlohy za nahlížení do každého z potenciálních dlužnických seznamů.
Poté, co do registru nahlédnete (popř. si necháte vyhotovit výpis) se obraťte přímo na tento registr (pravděpodobně jeho klientskou linku) a domáhejte se výmazu svého záznamu z důvodu jeho chybnosti (tzn. neboť záznam s největší pravděpodobností vznikl na základě závazkového vztahu, v němž nefigurujete jako dlužnice, resp. došlo patrně k padělání Vašeho podpisu a zneužití odcizených dokladů). Pro prokázání Vašich tvrzení bude samozřejmě vhodné předložit registru kopie policejního záznamu, který jste v souvislosti s nahlášením krádeže peněženky obdržela.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Konkurz na místo ředitele mateřské školy a novela školského zákona
- Může ředitel školky sám sebe odvolat z postu?
- Jak postupovat, pokud byl vyhlášen konkurz na místo ředitele školky?
- Co bude s ředitelem mateřské školky když bude odvolán kvůli výběrovému konkurzu
- Zákon o jmenování a odvolání ředitele školy - § 131/2 a § 166 školského zákona
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Jak může dát výpověď školy, mateřské školky - postup

Jsem ředitelkou mateřské školy a aktuálně se mě týká situace v novém školském zákoně - konkurzy. Školku vedu celkem 9 let (je mi 45 let), školka vzkvétá. Zřizovatel se ale rozhodl, že konkurz na můj post vyhlásí. Jsem zoufalá. Zřizovatel nemusí své rozhodnutí nijak podložit? Nemusí mít ke konkurzu důvod? Slyšela jsem, že pokud v konkurzu neuspěji, přicházím absolutně o pracovní místo ve školce i jako učitelka.
1) Mohu jako stávající ředitelka sama sebe uvolnit z funkce? Mohu toto udělat před vyhlášením výběrového řízení? Jakým způsobem?
2) Když se do výběrového řízení nepřihlásím, co se mnou bude? Jaké mám možnosti, nároky a práva?
3) Když se do výběrového řízení přihlásím a neuspěji, jaké mám možnosti, nároky a práva?
Děkuji, Simona


ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu nevyplývá, předpokládám, že konkurz na Vaši pozici byl vyhlášen v souvislosti s novelou školského zákona č. 472/2011 Sb. (která nabyla účinnosti 1. 1. 2012). Skutečnost, že na místo ředitele v MŠ byl vyhlášen konkurz tak nesouvisí s tím, že by byl zřizovatel MŠ např. nespokojen s Vaší prací, ale vyplývá přímo ze zákona.
Dle čl. II/5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb. končí řediteli mateřské školky výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance, pokud tuto pozici zastával nepřetržitě po dobu delší než 6 let, dnem 31. 7. 2012 (což je i Váš případ). Další pracovní zařazení takového zaměstnance se pak řídí zákoníkem práce. Toto ustanovení se samozřejmě nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve (tj. před 31. 7. 2012).
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Uvolnění z funkce:
Pokud jste byla na místo ředitelky mateřské školky jmenována (což předpokládám), můžete se dle § 73/1 zákoníku práce této pozice vzdát. Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně (§ 73a/1 zákoníku práce), přičemž výkon práce na této pozici končí dnem následujícím po doručení vzdání se tohoto místa zřizovateli (popř. zde můžete uvést datum pozdější, samozřejmě však nejdéle 31. 7. 2012).
Neboť vzdání se místa je běžným právním úkonem, je zapotřebí, aby bylo dostatečně jasné (je tedy nutné identifikovat přesně Vaší osobu, zřizovatele, projevit jednoznačně svou vůli vzdát se místa ředitelky v MŠ, popř. odkázat na příslušnou právní úpravu, viz výše, samozřejmostí je datace a vlastnoruční podpis, lze Vám doporučit ponechat si jednu kopii).
S ohledem na shora uvedené Vám však vzdání se místa ředitelky MŠ nedoporučuji, jediným důvodem k vyhlášení konkurzu může být pouze skutečnost, že tak ukládá zákon, vzhledem ke svým zkušenostem a delšímu působení v MŠ máte na úspěch v konkurzu dobré vyhlídky.
2/ Pokud se do výběrového řízení nepřihlásíte:
Rozhodnete-li se do výběrového řízení nepřihlásit, skončí Váš pracovní poměr na pozici ředitelky MŠ ke dni 31. 7. 2012. To však neznamená, že by tím zcela skončil Váš pracovní poměr k mateřské škole.
Dle § 73a/2 zákoníku práce odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. V této souvislosti předpokládám, že před svým jmenováním ředitelkou MŠ jste zde působila jako učitelka, v tomto případě byste se tedy „vrátila“ zpět na toto místo, přičemž by se Váš pracovní poměr k MŠ řídil opět pracovní smlouvou (kterou jste při nástupu do MŠ na místo učitelky podepsala).
V případě, že by pro Vás neměl zaměstnavatel vhodnou práci (nebo byste takovou práci odmítla), pohlíželo by se na nastalou situaci jako na tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele (tj. náležela by Vám náhrada platu). Současně platí, že by byl dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) (tj. pro nadbytečnost).
3/ Pokud se do výběrového řízení přihlásíte a neuspějete:
V tomto případě je situace v podstatě stejná jako v bodě 2, tj. Váš pracovní poměr na pozici ředitelky MŠ skončí ke dni 31. 7. 2012, přičemž zaměstnavatel bude povinen nabídnout Vám vhodnou práci (tj. v souladu s Vaší pracovní smlouvou).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že podrobnosti jmenování a odvolávání ředitelů MŠ jsou dle § 131/2 školského zákona podrobněji zakotveny v § 166 školského zákona.
Na úplný závěr své odpovědi pouze opakuji, že jsem vycházel z předpokladu, že zřizovatel MŠ přikročil k vyhlášení konkurzu na základě shora citované novely školského zákona a z předpokladu, že před svým jmenováním na pozici ředitelky MŠ jste zde pracovala jako učitelka (tj. na základě pracovní smlouvy).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je platná smlouva když byla osoba později zbavena způsobilosti k právním úkonům?
- Zbavení svéprávnosti po uzavření smlouvy a platnost smlouvy, smluvního vztahu
- Má zbavení svéprávnosti vliv na platnost smlouvy uzavřené v minulosti?
- Je platná stará smlouva s osobou která byla později zbavena svéprávnosti?
- Kdo může uzavřít smlouvu s osobou se zbavenou nebo omezenou svérpávnosti
- Kdo může uzavřít smlouvu za osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to statusové rozhodnutí a konstitutivní účinek

Zůstávají v platnosti smlouvy i poté, co byla jedna z osob, které ji uzavíraly, zbavena způsobilosti k právním úkonům? Poskytujeme sociální služby klientům s mentálním postižením. S jedním z nich byla sepsána v roce 2008 smlouva o poskytnutí sociální služby. Nyní u něj došlo ke zbavení způsobilosti k právním úkonům (jinak řečeno zbavení svéprávnosti). Je na smlouvu, kterou před 4 lety uzavřel, pohlíženo jako na platnou, nebo je třeba uzavřít s jeho opatrovníkem novou. Opatrovník obdržel kopii staré smlouvy a s jejím obsahem souhlasí (stvrzeno písemně). Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům spadá do kategorie tzv. statusových rozhodnutí (tzn. rozhodnutí o osobním stavu) a má proto pouze tzv. konstitutivní účinky. Tímto rozhodnutím je proto od okamžiku jeho právní moci založena neschopnost dotčené osoby nabývat prostřednictvím vlastních právních úkonů práv a povinností; toto rozhodnutí působí tedy tzv. ex nunc, tj. od okamžiku jeho právní moci do budoucna, nikoli však do minulosti (rozhodnutí tedy nemá zpětnou účinnost).
Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená Vaším klientem v roce 2008 tedy zůstává i nadále v platnosti. Veškeré další právní úkony, které by se této smlouvy týkaly (např. její změna prostřednictvím dodatku, výpověď smlouvy apod.) je však oprávněn učinit již pouze opatrovník Vašeho klienta (§ 38/1 Občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že smlouva o poskytnutí sociální služby z roku 2008 by mohla být prohlášena za neplatnou pouze v případě, že by v okamžiku jejího podpisu jednal Váš klient v duševní poruše, která ho činila k tomuto právnímu úkonu neschopným. Pokud však tyto okolnosti v roce 2008 nenastaly, není zapotřebí se platností smlouvy vůbec zabývat.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Neplatnost smlouvy v případě překlepu ve jménu, příjmení smluvní strany
- Je smlouva platná pokud je překlep ve jméně nebo příjmení?
- Je platná smlouva s překlepem ve jméně nebo příjmení?¨
- Platnost smlouvy s překlepem a vyjádření Nejvyššího soudu
OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Může Centropol požadovat pokutu za zrušení smlouvy o odběru elektřiny?
- Je oprávněný poplatek za zrušení smlouvy na odběr elektřiny od Centropolu?

Dne 30.6.2011 sepsali z Centropolu s rodiči smlouvu na dodávku elektrické energie (platnost od 1.1.2012). Rodiče však zjistili, že v příjemní je chyba (namísto Linet je ve smlouvě překlep - Lenet). Telefonovali na Centropol o nápravu, ale k té dosud nedošlo. Takže v lednu  si ztrhli Centropol i ČEZ (původní dodavatel) 1200 Kč jako zálohu na elektřinu. Rodiče se rozhodli, že zůstanou u ČEZu.
Centropol chce ale rodičům naúčtovat storno poplatek 3500 Kč za zrušení smouvy. Poraďte prosím, co dělat a zda musí rodiče zaplatit zrušení smouvy (i když podle mě je neplatná). Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
Co se týče neplatnosti smlouvy s Centropolem, nemohu Vám dát za pravdu. Prostý překlep v příjmení jedné smluvní strany nemůže mít za následek neplatnost celé smlouvy. Je nutné si uvědomit, že dle § 35/2 Občanského zákoníku je nutné vykládat právní úkony (vyjádřené slovy, tedy i písemně) nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil. K této problematice se opakovaně vyjádřil i Nejvyšší soud a to např. v rozsudku ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. 32 Odo 703/2002, z něhož vyplývá: „Vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, pokud lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem, popřípadě objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.“
Je-li proto z dalších identifikačních údajů ve smlouvě (např. datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.) dovoditelné, že smluvní stranou byl jeden z Vašich rodičů, lze považovat smlouvu s Centropolem za platnou.
Co se týče smlouvy s původním dodavatelem (ČEZ), nevyplývá z Vašeho dotazu, zda došlo k jejímu zrušení (popř. zda Vaši rodiče podpisem smlouvy s Centropolem zároveň Centropol zmocnili ke zprostředkování zrušení původní smlouvy s ČEZ, což bývá v této oblasti vcelku běžnou praxí).
Nárokuje-li si v současné chvíli Centropol tzv. stornopoplatek (či jiný typ smluvní sankce) za výpověď smlouvy ze strany Vašich rodičů, je nutné ověřit nahlédnutím do smlouvy (resp. do Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její součástí), zda je zde tento typ smluvní pokuty zakotven. Bude-li skutečně ve smlouvě stanoveno, že Centropol je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve Vámi zmíněné výši v případě výpovědi smlouvy ze strany odběratele, jsou Vaši rodiče povinni tuto částku Centropolu uhradit.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Povinnosti nového zaměstnavatele při delimitaci zaměstnanců
- Musí nový zaměstnavatel převzít všechny zaměstnance od původního zaměstnavatele?
- Je nutné při delimitaci zaměstnanců podat výpověď a uzavřít novou smlouvu?
- Je nutné uzavřít novou pracovní smlouvu při přechodu k novému zaměstnavateli?
- Převod zaměstnanců k novému zaměstnavateli a úloha odborů, odborové organizace

Musí být podepsaná smlouva o delimitaci pracovníků mezi firmami? Stávající firma , kde jsme zaměstnáni nám sdělila, že od ledna 2012 jsme převedeni na novou firmu. Nová firma však s delimitací nesouhlasí. Proto se ptám, musí být souhlas všech? Jak končící firmou, novou firmou a zaměstnanců? Stávající firma nám nedává a nechce žádnou výpověď z prac. poměru dát, natož podle §52, c., s tvrzením, že nastávající firma je podle EVROPSKÉHO PRÁVA povinná delimitaci přijmout. Tento týden chce nastávající firma s námi uzavřít pracovní poměr. Pokud nepodepíšeme, tak nabírá nové pracovníky. Můžeme tedy nové pracovní smlouvy podepsat, když s námi současná firma neukončila pracovní poměr? My požadujeme výpověď podle §52, c. Je možné ukončit pracovní poměr bez výpovědi? Lze vysoudit odstupné, v případě neplatnosti delimitace? Děkuji, Řehoř

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není rozhodně nutné podávat (či udělovat) výpovědi. Pokud dochází k převodu činnosti zaměstnavatele (nebo části činnosti zaměstnavatele) k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele a to včetně práv a povinností, byť s časovou limitací, z kolektivní smlouvy (§ 338/2 zákoníku práce).
V této souvislosti není rozhodné, jaký je právní důvod převodu či zda dochází zároveň k převodu vlastnických práv, za přejímajícího zaměstnavatele se dle zákoníku práce považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele.
Lze tedy souhlasit s Vaším současným zaměstnavatelem, že nová společnost je povinna přejmout všechny stávající zaměstnance tak, jako by s nimi pracovní smlouvy uzavřela sama (není zde však potřeba argumentovat evropským právem, český zákoník práce postačí). Nové uzavírání pracovních smluv nelze zaměstnancům rozhodně doporučit, nový zaměstnavatel se tímto způsobem obvykle snaží vnutit zaměstnancům méně výhodné podmínky.
Pokud bude výpověď zaměstnance podána do 2 měsíců od převodu práv na nového zaměstnavatele (popř. pokud bude pracovní poměr zaměstnance ve stejné lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s převodem práv na nového zaměstnavatele. Pokud by se zaměstnanci podařilo tyto skutečnosti prokázat, vznikne mu dle § 339a/2 zákoníku práce právo na odstupné ve výši dle § 67/1 zákoníku práce (výše odstupného je od 1. 1. 2012 odstupňována dle délky pracovního poměru).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že dle § 339/1 zákoníku práce jsou dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinni nejpozději 30 dnů před plánovaným převodem práv na přejímajícího zaměstnavatele projednat všechny rozhodné aspekty takového převodu s odborovou organizací a radou zaměstnanců (není-li jich, jsou povinni informovat všechny zaměstnance, kterých se převod dotkne).


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Formulář pro podání odporu proti příkazu v přestupkovém řízení
- Lhůta na odpověď na odpor v přestupkovém řízení
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Je úřad povinen informovat o odmítnutí odporu pro formální nedostatky?
- Kdo je oprávněná úřadní osoba podle správního řádu

Na podzim 2011 jsem byla předvolána na Městskou policii k podání vysvětlení ohledně překročení povolené rychlosti vozidlem, jehož jsem provozovatelka. Důkazem spáchání přestupku dne 16.8.2011 byla fotografie z radaru, na které za volantem byl muž - to nikdo nepopíral. Po 6 týdnech jsem obdržela Příkaz o uložení pokuty tvrdící, že jsem jednala v rozporu ..., neřídila se dopravním značením ..., porušila povinnosti uložené zákonem 361/2000 Sb.§ 125c odst.1 písm.f) bod 4. Jelikož jsem se žádného z uvedených přestupků nedopustila (neřídila jsem), podala jsem v souladu s připojeným poučením odpor - v zákonné lhůtě, osobně na podatelně. Očekávala jsem, že budu úřadem informována, že odpor byl řádně přijat, příkaz se ruší a v řízení o přestupku se bude pokračovat. Proti tomu, aby byl postižen skutečný viník, nemám námitek. Měla jsem a stále mám obavy, aby podání odporu nebylo pro formální nedostatky (chyběl kolek, čísi podpis, razítko apod.) zamítnuto, aniž bych o tom věděla a po letech by pak ze mne "exekutorská mafie" vydírala desetitisíce. Když jsem ani po 40 dnech žádné vyrozumění nedostala, podala jsem opět osobně na podatelně urgenci s žádostí, abych byla o průběhu případu informována. Uběhlo dalších 40 dní, aniž by přišla odpověď a hodlám podat urgenci další. Domnívala jsem se, že lhůta na odpověď na odpor v přestupkovém řízení je 15 dnů.
Mám tedy tyto dotazy:
1. Stačí úřadu doručit písemné sdělení, že proti Příkazu o uložení pokuty podávám odpor, nebo je třeba použít služeb notáře či právníka, speciální formulář ap.?
2. Je mi úřad povinen oznámit, že moje podání odporu bylo přijato, případně že z nějakých důvodů přijato nebylo? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě ?
3. Je mi úřad povinen odpovědět na písemnou žádost o potvrzení přijetí mého podání odporu? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě? Děkuji, Žaneta


ODPOVĚĎ:
1/ Formulář pro podání odporu apod.:
K podání odporu jste oprávněna bez dalšího Vy sama, žádný speciální formulář či služby notáře či advokáta nejsou zapotřebí. Je samozřejmě nutné, aby odpor obsahoval základní formální náležitosti, tj. aby bylo patrné, kdo odpor podal, které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a co se navrhuje. Dle § 37/2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
2/ Potvrzení přijetí odporu:
V zásadě není úřad povinen potvrzovat Vám přijetí odporu (v případě potvrzování všech podání by se tímto způsobem neúnosně zvýšila administrativní zátěž správních orgánů, které by mohly být administrativou zahlcené).
Chcete-li si ověřit, zda byl odpor úřadem řádně přijat, můžete nahlédnout do spisu (§ 38 správního řádu), kde by měl být Vámi podaný odpor založen.
Pokud by Vámi podaný odpor neměl předepsané náležitosti nebo by trpěl jinými vadami, byl by úřad povinen vyzvat Vás (v přiměřené lhůtě) k odstranění těchto nedostatků (§ 37/3 správního řádu). Ve Vašem případě lze tedy předpokládat, že odpor byl úřadem shledán jako bezvadný.
3/ Odpověď na Váš dotaz o přijetí odporu:
Správní řád úřadům opět výslovně neukládá povinnost odpovídat na veškeré dotazy, které jsou na ně ze strany veřejnosti vznášeny, což se v podstatě týká i Vašeho případu.
Lze Vám doporučit obrátit se na úřad s dotazem na tzv. oprávněnou úřední osobu, která Vaší věc vyřizuje (§ 15/4 správního řádu), se kterou se můžete následně spojit a vyptat se na stav přestupkového řízení.


RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI
- Náležitosti odporu proti příkazu v přestupkovém řízení

Stránka informuje jaké náležitosti musí obsahovat odpor proti příkazu v přestupkovém řízení a dále zda existuje pro podání odporu nějaký formulář.


Žádný speciální formulář či služby notáře či advokáta nejsou při podání odporu zapotřebí. Je samozřejmě nutné, aby odpor obsahoval základní formální náležitosti, tj. aby bylo patrné,
- kdo odpor podal,
- které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a
- co se navrhuje.
Dle § 37/2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu)
- jméno,
- příjmení,
- datum narození a
- místo trvalého pobytu,
- popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pokud by podaný odpor neměl předepsané náležitosti nebo by trpěl jinými vadami, byl by úřad povinen osobu vyzvat (v přiměřené lhůtě) k odstranění těchto nedostatků (§ 37/3 správního řádu).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může rodič z nějakého důvodu odmítnout přijmout výživné na dítě?

Pro neplacení výživného jsem podala trestní oznámení na otce 2 dětí (bývalého manžela - OSVČ podnikatele) ve výši 42.600,-Kč – TP PM 28.12. 2005. V roce 2006 jsme se dohodli o změně péče mladšího syna, písemná dohoda obsahovala, že já platit výživné nebudu, protože se tím umoří původní dluh otce. V roce 2007 soud schválil změnu péče dohodou a výživné stanovil 1800,-. S otcem jsme dodržovali naši písemnou dohodu – on mi posílal výživné na staršího, já jemu nic. Jenže než bylo mladšímu 18 let, podal na mě trestní oznámení pro neplacení výživného, moje argumenty státní zástupkyně zamítla s tím, že výživné je pro dítě a rodič se ho nemůže vzdát. Výsledkem je trestní příkaz na mou osobu pro dlužné výživné ve výši 43.200,- Kč – PM 24. 8. 2011 – podmínka 12 měsíců. Rozdílnou částku mezi trestními příkazy 600,- Kč jsem mu v lednu 2012 poslala ovšem on odmítl vzájemný zápočet pohledávek, neboť jeho je prý promlčená a vyhrožuje mi exekucí. Evidentně mě uvedl v omyl a úmyslně naši dohodu podepisal s vědomím, že se vyhne placení dluhu TP r. 2005. Prosím o radu. Děkuji, Zdislava

ODPOVĚĎ:
Pokud byla Vašemu bývalému manželovi dne 28.12.2005 uložena povinnost uhradit dlužné výživné, je jeho vykonatelnost promlčena až 10 let od doby nařízení. Takže pohledávka rozhodně promlčená není.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Firma Beck Czech chce poplatek za odstoupení od kupní smlouvy - je oprávněný?
- Může chtít firma pokutu za odstoupení od kupní smlouvy?
- Je možná sankce pro kupujícího za zrušení kupní smlouvy?
- Sankce, pokuta za odstoupení od koupi zboží z předváděcí akce

Dne 7.2.2012 jsem na předváděcí akci BECK CZECH uzavřela kupní smlouvu na předváděné zboží. Část zboží jsem si odvezla, část mi měla být doručena následující den technikem, který si měl zároveň převzít částku 5000,- Kč. Měla to být první platba z celkových 30.000,- Kč, ostatní jsem měla postupně splácet.
Ještě téhož dne večer jsem si prostudovala smlouvu a zjistila jsem, že je pro mne značně nevýhodná a že zboží je předražené a rozhodla jsem se od kupní smlouvy odstoupit. To jsem učinila hned večer e-mailovou poštou a dne 8.2.2012 doporučeným dopisem. V e-mailu jsem požádala také o zrušení cesty technika do mého bydliště, neboť doručení zbytku zboží již bylo bezpředmětné. Po 14 dnech jsem obdržela upomínku ke smlouvě s výzvou zaplatit 2.745,- Kč jako úhradu vynaložených nákladů na dopravu spojenou s cestou technika do místa mého bydliště. Po pěti dnech jsem obdržela další výzvu k úhradě. Pokud neuhradím do 7 dnů, bude řešena záležitost soudně.
V bodě 21 leasingové smlouvy je uvedeno, že společnost je oprávněna tuto úhradu požadovat, pokud odstoupí leasingový nájemce od smlouvy. Jak postupovat? Zaplatit? Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
Výkon práv nelze sankcionovat. Proto poplatek za odstoupení od smlouvy je nepřípustný. Výjimkou by byl případ prokazatelně vzniklých nákladů druhé smluvní strany v souvislosti s poskytnutým plněním. Tedy musíte zvážit, zda ze smlouvy a faktického postupu společnosti toto vyplývá či nikoliv.


OBČAN-BYDLENÍ
- Zrušení nájemní smlouvy pronajímatelem když nájemník odmítne zvýšení nájemného
- Nájemce odmítl zvýšení nájemného - může pronajímatel zrušit nájemní smlouvu?
- Může pronajímatel zvýšit nájemné nebo ho musí nechat ve výši z nájemní smlouvy?
- Jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem - je oprávněné?
- Může nájemník (nájemce) odmítout platit zvýšené nájemné
- Musí nájemce (nájemník) podepsat dodatek o zvýšení nájemného za byt?
- Může pronajímatel zvýšit nájemné protože je v bytě nevyužitý pokoj, lůžko?
- Jak zvýšit nájemné, když s tím nájemce nesouhlasí?
- Může nájemník požádat soud o snížení příliš vysoké nájemné?

Jsem studentka, bydlím s přítelem, studentem, v bytě. Byt je pro tři osoby, my jsme tam dva. Pronajímatel nám v září 2011 stanovil cenu 3.500 Kč na jednoho, smlouva končí v červnu 2012. Ve smlouvě jsou uvedeny ceny nájmu, přesně tak, jak jsme se dohodli v září 2011. Teď nám poslal pronajímatel email, že zvedá nájemné o 450 korun na jednoho za měsíc, důvodem je prý zvýšení nižší sazby DPH, které podléhají energie. A hlavně proto, že v bytě je místo pro tři, a nájemci údajně vzniká ztráta 30.000 Kč za rok, protože nás ubytoval jen dva. Myslíme si, že ve smlouvě je jendou uvedeno, že jsme tam dva a že v průběhu platnosti smlouvy není možné zvyšovat nájemné za nevyužité prostory. Smlouva o spolubydlení zahrnuje i to, že pokud ji budeme s partnerem chtít ukončit dříve než v červnu, platíme až do června internet. Smlouva neobsahuje nic, čím by bylo ošetřeno, že má pronajímatel právo v průběhu období, kdy je smlouva platná přidávat nějaké dodatky. Má pronajímatel právo po nás chtít od února 2012 platbu za nevyužité lůžko? Co se stane, když jeho dodatek nepodepíšeme? Bude to ukončení z jeho strany nebo z naší, z jeho, ne? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:

1/ Platby pronajímateli:
Nájemce je v zásadě povinen hradit pronajímateli nájemné (tedy „cenu“ za užívání bytu) a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (tedy tzv. inkaso za energie).
Nájemné je nájemce povinen hradit ve výši, která je stanovena v nájemní smlouvě, v současné době není pronajímatel oprávněn nájemné jednostranně zvýšit, tzn. že zvýšení nájemného za trvání nájemní smlouvy je možné zásadně vzájemnou dohodou (§ 696/1 Občanského zákoníku). Ve Vašem případě tedy nemusíte na argument pronajímatele o nevyužitém lůžku brát vůbec zřetel.
Pokud chce pronajímatel zvýšit nájemné, je dle § 696/2 Občanského zákoníku povinen vyzvat k tomu písemně nájemce. Pokud nebude s tímto návrhem nájemce souhlasit, může se pronajímatel obrátit na soud a domáhat se, aby bylo nájemné určeno dle uvážení soudu (soud je v této souvislosti povinen stanovit takové nájemné, které je v místě a čase obvyklé). Pokud by bylo zvýšení nájemného určeno soudem, budete samozřejmě povinna hradit ho v soudem stanovené výši. Stejným způsobem se může naopak i nájemce domáhat snížení nájemného.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakým způsobem dochází k úhradám za plnění spojená s užíváním bytu, předpokládám však, že jsou již započítány ve Vámi zmiňované částce nájemného. V tomto případě by musel pronajímatel i při změně sazby DPH postupovat při zvýšení nájemného shora naznačeným způsobem.
Lze tedy shrnout, že na návrh zvýšení nájemného nemusíte samozřejmě přistoupit a to ani z důvodu nevyužitého lůžka,ani z důvodu změny sazby DPH. Bude-li pronajímatel postupovat dle § 696/2 Občanského zákoníku, bude oprávněn obrátit se na soud s návrhem na zvýšení nájemného až po 2 měsících od písemné výzvy nájemci (za tuto výzvu by bylo patrně možné považovat Vámi zmiňovaný e-mail). Pokud by následně dal soud pronajímateli za pravdu, mohlo by být nájemné zvýšeno až ke dni podání návrhu na soud pronajímatelem (pokud se na Vás pronajímatel obrátil e-mailem např. v lednu 2012, mohlo by dojít ke zvýšení nájemného nejdříve v březnu 2012).
2/ Ukončení nájmu:
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k ukončení nájmu (založeného nájemní smlouvou na dobu určitou), může dojít a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, b) dohodou smluvních stran nebo c) výpovědí, přičemž pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď z nájmu bytu pouze z důvodů, uvedených v zákoně (§ 711/2 a § 711a/1 Občanského zákoníku). Nemusíte se tedy rozhodně obávat výpovědi z nájmu bytu z důvodu neakceptace návrhu pronajímatele ke zvýšení nájemného, neboť Občanský zákoník tuto situaci jako výpovědní důvod nezná.


PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zástup za pracovnici na mateřské dovolené a zákoník práce 2012
- Maximální doba platnosti pracovní smlouvy na dobu určitou (ZP 2012)
PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Kolikrát je možné prodloužit smlouvu na dobu určitou (Zákoník práce 2012)

Mám doplňující dotaz k níže uvedenému dotazu, zveřejněnému na vašich stránkách. Zaměstnankyně 1 nastoupila na mateřskou dovolenou. Zaměstnankyně 2 má smlouvu na dobu určitou po dobu zástupu zaměstnankyně na mateřské dovolené. Během této doby sama nastoupila na mateřskou dovolenou a po jejím návratu je stále ještě zaměstnankyně 1, za kterou byla přijata jako zástup, na mateřské dovolené s druhým dítětem (byla doma bez přerušení). Znamená to, že u pracovní smlouvy zaměstnankyně 2 jsme neprovedli žádnou změnu (neuzavřeli žádný dodatek). Jak je to prosím od roku 2012? Musím tuto dobu určitou navíc ještě nějak časově omezit? Platí v tomto případě už pravidla pro dobu určitou, tzn. nevztahuje se již výjimka na zástup za mateřskou dovolenou? Kdy nejpozději musím dodatek podepsat (předpokládám, že nejpozději 30.6.2012). V případě, že se tak nestane, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou?
Zde je dotaz z webu vaší poradny:
Od 10/2004 pracuji ve st.správě. Dostala jsem pracovní smlouvu na dobu určitou za mateřskou dovolenou, po skončení mateřské dovolené mi byla prodloužena za druhou mateřskou dovolenou. Po skončení druhé mateřské mi byla pracovní smlouva 2x prodloužena po půl roce a opět mám pracovní smlouvu za MD.
Můj dotaz tedy je, jestli dle novely od 1.1.2012 už tato vyjímka neplatí, tzn. i zástup za mateřskou dovolenou musí být časově omezen a my teď musíme podepsat dodatek, kde bude doba zástupu i časově omezena. Kdy nejpozději musíme dodatek podepsat (předpokládám, že nejpozději 30.6.2012).V případě, že se tak nestane, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou? Děkuji, Ivana


ODPOVĚĎ:
Od 1.1.2012 je i v případech zástupů za mateřskou a rodičovskou dovolenou zapotřebí v pracovní smlouvě vymezit dobu zástupu nejen trváním mateřské či rodičovské dovolené, ale i konkrétním datem, do kterého je daná smlouva uzavřena. Podle nových pravidel smí být smlouva na dobu určitou uzavřena nejdéle na tři roky a se zaměstnancem může být takováto smlouva uzavřena maximálně třikrát, tedy nejdéle na devět let. Ve Vámi uváděném případě je tedy skutečně zapotřebí sepsat s danou zaměstnankyní dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém bude doba trvání pracovního poměru ohraničená konkrétním datem. Vzhledem k tomu, že novela zákoníku práce platí již od 1. 1. 2012, doporučuji dodatek k pracovní smlouvě sepsat co nejdříve.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vymáhání sirotčího důchodu pěstounem po otci který o děti nepečoval
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Lhůta na podání žaloby na přezkum rozhodnutí správního orgánu

Dne 1.10.2008 mi byly na základě usnesení Okresního soudu svěřeny do péče 3 nezletilé děti mé zemřelé sestry, které pobírají sirotčí důchod po matce do doby, kdy byly 22. prosince 2008 dále svěřeny do společné pěstounské péče mně a mému manželovi. PM rozhodnutí nabyla 10.2.2009. Od tohoto data nám ČSSZ doplatila v květnu 2009 sirotčí důchody zpětně.
V únoru 2011 jsem si podala žádost o provedení doplatku sirotčích důchodů pro děti za období od 1.10.2008 do 9.3.2009, kdy byly v mé celodenní péči. Po celou tuto dobu byl sirotčí důchod vyplácen otci, i když o děti nepečoval, neboť nenahlásil do 8 dnů, jak mu ukládá zákon, změnu pro podmínky vyplácení sirotčích důchodů pro děti. Současně do května 2009 pobíral i vdovecký důchod. Nabytím PM rozhodnutí okresního soudu o svěření dětí do pěstounské péče dne 10.2.2009 ještě do 9.5.2009 pobíral otec rovněž vdovecký důchod, ale tento přeplatek za 3 měsíce již musel ČSSZ vrátit.
Má žádost o dodatečný doplatek sirotčích důchodů od 1.10.2008 do 9.3.2009 byla zamítnuta z důvodu, že jsem usnesením soudu sice o děti pečovala, ale nebyla jsem oprávněnou osobou nebo jejich zákonným zástupcem určena rozhodnutím obecního úřadu podle §10 zákona č. 582/1991 Sb. osobou, které by měl být sirotčí důchod vyplácen, i když o děti celodenně pečeje.
Do dnešního dne otec nemusel ČSSZ přeplatek na vdoveckém důchodu za období od 1.10.2008 do 9.3.2009 vrátit, aniž by byl potrestán za nesplnění své zákonné povinnosti nahlásit do 8 dnů změny. Proti rozhodnutí o nepřiznání doplatku sirotčích důchodů, jsem podala námitky, které mi byl zamítnuty. Rozhodnutí jsem převzala 20.12.2011. Součástí rozhodnutí byla i informace o "Možnosti soudního přezkumu, kdy lze do 2 měsíců od jeho doručení podat žalobu. Prosím o poskytnutí rady, jak v tomto případě postupovat, neboť s rozhodnutím o zamítnutí námitek ČSSZ nesouhlasím.
Podat žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ je dosti šibeniční lhůta, vzhledem k vánočním a novoročním dnům , kdy organizace i právníci mají úřední čas povětšinou upraven v jiném režimu než obvykle. Ráda bych Vás požádala o radu, jak sepsat žalobu, zda je potřeba k sepsání žaloby právního zastoupení, kolik jsou soudní poplatky a zda by nemohlo dojít k osvobození od soudním poplatků vzhledem k tomu, že se jedná o práva nezletilých dětí, které zastupují pěstouni.
Pokud nepodám žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ, pak tedy mohu do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu podle ust. § 7 odst.1 a 3 zákona č. 150ú2002 Sb., soudního řádu správního i bez zastoupení právníka, nebo se mohu obrátit na ustanovené právníky, kteří v takovýchto případech zajišťují právo pro nezletilé děti bezplatně. Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
To jakým způsobem postupuje ČSSZ proti dlužníkovi bohužel nevyřešíte.
Proti rozhodnutí správního orgánu můžete podat žalobu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Na žalobu máte 2 měsíce od doručení, takže pokud Vám bylo doručeno 20.12.2011, tak žalobu můžete podat do 20.2.2012.
Pokud jsem správně z dotazu pochopila, tak Vám 20.12.2011 bylo doručeno druhostupňové rozhodnutí ČSSZ, proti kterému již lze podat pouze žalobu k soudu.
Zastoupení ve správním soudnictví není nutné, ale doporučuji jej. Obrátit se na uvedené právníky můžete, ale pokud máte možnost zajistit si právníka doporučeného (nebo sama máte dobrého známého právníka) obraťte se raději na něj.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výpočet starobního důchodu při přechodu z invalidního důchodu
- Přepočítávací koeficinety při stanovení starobního důchodu
- Jak se vypočítává starobní důchod u člověka s invalidním důchodem
- Patří do odpracované doby i roky kdy brala osoba invalidní důchod?

Jakým způsobem se vypočítává nárok na starobní důchod, když je to přechod z invalidního důchodu. Určitá osoba má invalidní důchod od roku 1988 jako následek pracovního úrazu. Od této doby také pobírá odškodnění do průměrného výdělku. Jedná se mi o to, že jeho valorizovaný průměrný výdělek v současnosti je cca 19.000 Kč, invalidní důchod je 10.000 Kč a zbytek je odškodnění, na které nám dá pojišťovna potvrzení. Chtěla bych vědět, co se zadává do těch přepočítávacích koeficientů na výpočet starobního důchodu. Jestli valirizovaný průměrný výdělek, a nebo jen doplatek (a když jen doplatek, tak jak je zohledněn  pobíraný ID). Dále bych také chtěla vědět, kolik let se započítává jako léta odpracované (jestli jen skutečně odpracované, a nebo až teď do věku 65 let, kdy mu je odškodnění ukončeno?). Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 9% průměrné mzdy v národním hospodářství, což je od roku 2012 částka 2.270,- Kč. Procentní výměra pak činí 1,5% za každý rok pojištění z výpočtového základu. Procentní výměra nemůže být nižší než 770,- Kč. Pro výpočet je zapotřebí znát dobu pojištění a výši výdělku z předchozích let. Započítávají se všechny příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, tedy ne z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 2.000,- Kč měsíčně. Do příjmů se však započítává i náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí.
Do odpracované doby se započítávají léta, kdy má člověk příjem z výdělečné činnosti, ze kterého je odváděno sociální pojištění, což invalidní důchod není. Přehled o celkové době pojištění Vám usnadní informativní osobní list důchodového pojištění, ve kterém jsou uvedeny započítané doby důchodového pojištění a příjmy dosažené v rozhodném období. Každý občan má právo na zaslání informativního listu důchodového pojištění od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) jednou za kalendářní rok.
Konkrétní výši starobního důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček zveřejněných na internetu - např. přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
NA POSLEDNÍ VĚTU DÁT ODKAZ: http://www.mpsv.cz/cs/2435


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dorovnání platu u pracovního úrazu - informace
- Je nutné zažádat u zaměstnavatele o dorovnání platu u pracovního úrazu?
- Lhůta na dorovnání platu u pracovního úrazu
- Pracovní úraz při výkonu zaměstnání - na co má zaměstnanec nárok, právo?
- Poškození osobních věcí při pracovním úrazu a nárok na náhradu škody zaměstnavatelem
- Lhůta na odškodnění zaměstnavatelem za pracovní úraz
FINANCE-DANĚ
- Odvádí se daň z ušlého výdělku při pracovním úrazu?
- Platí se daň z odškodnění za pracovní úraz?

Jak je to s dorovnáním platu po pracovním úrazu? Pracovní úraz se stal začátkem září 2011 - přetržené vazy v koleni. Ukončení pracovní neschopnosti 31.12.2011. Nástup do zaměstnání 1.1.2012, ale pro stálé otoky a bolest kolene opět pracovní neschopnost od 19.ledna 2012 - dosud trvá. Jak to bude s dorovnáním platu?
Mám si o dorovnání platu nějak zažádat nebo vyčkat a přijde automaticky? Jak dlouhou dobu na to zaměstnavatel má? Neopomíjím něco? Nemám vůči někomu nějakou povinnost, abych něco nezanedbala? Myslím tím ohledně těch financí. Děkuji, Pavlína


ODPOVĚĎ:
Při pracovním úrazu máte nárok na odškodnění bolestného, ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti, účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcnou škodu. Co se týče bolestného, musí Váš ošetřující lékař vyplnit posudek o bolestném, kde Vaše zranění ohodonotí příslušným počtem bodů (provádí podle tabulek příslušné vyhlášky). Po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnavatel vypočítá rozdíl mezi nemocenskou dávkou a Vaším 100% platem, tzv. ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, který by jste brala, kdyby jste chodila do práce. Pokud jste doložila i nějaké náklady spojené s léčením (doplatek léků v lékarně, pobyt v nemocnici apod) nebo vznikla-li Vám vlivem úrazu i nějaká věcná škoda (rozbité brýle, hodinky apod.) je možné i tuto na zaměstnavateli uplatňovat. Po shromáždění celkové škody provede zaměstnavatel oznámení pojistné události na pojišťovnu, která odškodné vyplatí.
Co se týče bolestného, tato částka musí být vyplacena v celkové výši a nepodléhá zdanění na rozdíl od částky ušlého výdělku, který je zdanitelný a zaměstnavatel Vám tuto částku může započítat do další výplaty. Náklady spojené s léčením a věcná škoda Vám náleží opět v plné výši. Pokud Vám zaměstnavatel celé odškodné započítá do výplaty, nesmí být částka bolestného, nákladů na léčení a věcná škoda zdaněny. Co se týče lhůty není tato stanovena, ale zaměstnavatel je povinen projednat odškodnění pracovního úrazu bez zbytečného odkladu. Jinak se hovoří o lhůtě 2 let. Pokud bude zaměstnavatel otálet s odškodněním můžete požádat o odškodnění písemně


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Právo dědečka a babičky setkávat se s vnoučetem, vnoučaty
- § 27 odst. 4 zákoně o rodině - právo na setkávání (styk) s vnoučetem, vnoučaty

Kvůli špatnému zacházení s dětmi, jak fyzického tak psychického, proběhlo před pěti lety soudní líčení, při kterém mělybýt starší děti (vnučka Natálka a Sabinka) svěřeny do mé výhradní péče. Po dlouhém zvažování p. soudkyně dostali šanci, ale také sociální dozor. Paní, která ho teď vykonává je kamarádkou babičky posledního vnuka Samuela, takže z této strany nemůžu očekávat profesionální pomoc ani pochopení. Otec vnuka Samuela (4 a půl roku), není manželem mé dcery a v prosinci se podruhé vrátil z výkonu trestu. Nyní se mi jedná o mého vnuka Dominika. Pracuji ve škole jako vychovatelka, dříve i jako učitelka. Z důvodů, abych neviděla a neslyšela co se v rodině děje, přeložili minulý týden vnoučka z naší školy na jinou. Také tam dali zákaz styku malého se mnou, s babičkou. Chodí do 3. třídy. Dominikovi jsem slíbila, když se naposledy se mnou v naší škole viděl a se slzičkami loučil, že ho navštívím. Teď mě trápí, že bude čekat marně. Bude si myslet, že babička ho taky zklamala. Prosím Vás, jaké mám šance navštívit ho? Paní ředitelce jsem už obšírněji o celé situaci napsala, odpověď jsem prozatím nedostala žádnou. Mám nárok na návštěvu malého ve škole mimo soudní cestou ? Ještě bych pro doplnění situace ráda uvedla, že od 12. prosince nejstarší vnučka bydlí u nás, protože už dál nemohla snášet chování ve své rodině. I když jí teď bylo 19 let, z domova doslova utekla.
Pro upřesnění bych dodala, že o zákazu styku s mým vnukem nerozhodl soud. Psala jsem, že moje dcera a zeť přeložili syna, mého vnuka na jinou základní školu než kde pracuji já, abychom nebyli v kontaktu. Škola kde pracuji byla jediné místo, kde jsme se mohli vidět. Být chvilku spolu. Chtěla jsem ho na té druhé škole navštívit, slíbila jsem mu to. Ale bylo mi řečeno, že třídní učitelka je informována od paní ředitelky, že si rodiče nepřejí jaký koliv kontakt s babičkou. Takže mě za ním nepustí. Ale žádné soudní rozhodnutí není. Jen slova rodičů. Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
Jako babička máte právo na styk (setkávání) se svými vnoučaty. Toto právo je zakotveno v § 27, odst. 4 zákoně o rodině a nesmí Vám být upíráno. Je pravděpodobné, že škola, kam vnuk chodí, bude respektovat přání rodičů a kontakt s vnukem Vám neumožní. Pokud Vám rodiče styk s vnukem znemožňují a dohoda s nimi není možná, nezbude Vám bohužel nic jiného než se obrátit na okresní či městský soud v místě vnukova bydliště a požádat jej o úpravu styku s Vaším vnukem. Vzor takového návrhu na úpravu styku najdete např. zde.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soudní smír při vypořádání spoluvlastnictví bytu, rodinného domu
- Vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti soudně a možnost splátkového kalendáře
- Splátkový kalendář při vypořádání spoluvlastnictví bytu, domu, pozemku
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo hradí soudní poplatky při smíru u žaloby na vypořádání spoluvlastnictví
- Postup vypořádání spoluvlstnictví v rámci soudního řízení u soudu
- Přikázání zástavy nemovitosti soudem v rámci vypořádání spoluvlastnictví
- Výše soudního poplatku za zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
- Vrácení soudního poplatku při smíru u soudu

Podal jsem žalobu na vypořádání spoluvlastnictví domu k soudu. pokud by došlo k soudnímu smíru, jak bude zajištěno vyplacení mojí části domu sourozencem, který finance nemá, ale navrhuje splátky? Sepíše soud dohodu i se zástavou na domě v můj prospěch? Kolik se platí za soudní smír? Platí obě strany? Děkuji, Oldřich


ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanoví závazně postupy pro rozhodování soudů při vypořádání spoluvlastnictví. Nejprve se zkoumá, zda je možné reálné rozdělení, poté možnost přikázání jednomu (nebo i více) spoluvlastníkům a jako poslední možnost přichází v úvahu prodej věci a rozdělení výtěžku podle výše podílů. Pokud jde o přikázání věci, soud zkoumá, zda o ní má spoluvlastník zájem a zda je schopen za ni zaplatit peněžitou náhradu. Přihlíží se i k velikosti podílu, účelnějšímu využití věci a schopnosti vyplatit ostatní. Jen výjimečně se přikáže věc tomu, kdo tato kritéria nesplní. Proto je otázkou, zda je možné nemovitost vašemu sourozenci přikázat, když nemá finance. Jedině v případě, že by před soudem došlo ke smíru, mohou spoluvlastníci sami zvolit způsob vypořádání a projev jejich vůle, jestliže smír v dalším není v rozporu s právními předpisy, není překážkou schválení smíru.
Soud může zřídit soudcovské zástavní právo k nemovitostem pouze v rámci výkonu rozhodnutí. Ohledně zástavy byste tak museli uzavřít smlouvu sami.
Podle občanského soudního řádu žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení skončilo smírem. Každý si tak hradí své náklady, které mu vznikly.
Pokud byl podán návrh na zahájení řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, platíte soudní poplatek 2.000 Kč. Soud vrátí zaplacený poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení jakožto formě předběžného řízení, platíte poplatek nikoliv za návrh, ale až za schválený smír a to podle položky 9 sazebníku soudních poplatků. Ve vašem případě se zřejmě jedná o případ první, tedy již byl zaplacen soudní poplatek při podání žaloby a v případě smíru by vám měla být polovina vrácena.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Realitní kancelář ztratila směnku klienta - jak postupovat?
- Ztracená směnka realitní kanceláří - jak postupovat?
- Zneplatnění ztracené směnky písemným prohlášením věřitele
- Jak se vyhnout riziku zesplatnění ztracené směnky
- Prevence zneužití ztracené směnky
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestní oznámení pro neoprávněné vydání cenného papíru (směnky)

Přes realitní kancelář AAA Byty jsme měli koupit nemovitost k bydlení. Rezervaci jsme hradili formou směnky v hodnotě 80.000 Kč, majitelem směnky je realitní kancelář. K prodeji po 2 měsících sešlo, jelikož si to prodejce nemovitosti rozmyslel. Realitní kancelář AAA byty nám však přišla včera oznámit, že nám směnku nemůže vrátit, jelikož se někde ztratila. Na místo ní nám předložila jakýsi divný papír, že vůči ní nemáme sice žádné závazky, razítko je však divně čitelné a ani mi nepřijde, že je to razítko, spíše jako okopírovaný papír s razítkem odjinud. Co máme prosím dělat? Hrozí nám ze ztracené směnky nějaké riziko zneužití anebo pozdější vymáhání? Máme nárok na nějaké odškodnění? Přece někdo nemůže ztratit naši ceninu a říct jen tak, že se ztratila. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Se společností se musíte domluvit na písemném aktu o umoření sepsané směnky z důvodu její ztráty (ve smyslu § 90 zákona č. 191/1950 Sb.). Předložte návrh prohlášení o umoření směnky, a pokud ji společnost nebude řádně parafovat (razítko a podpis osoby oprávněné jednat), podejte určovací žalobu na soud za účelem prohlášení směnky za umořenou. Taktéž doporučuji podat trestní oznámení na neoprávněné vydání cenného papíru ve smyslu § 249 zákona č. 40/2009 Sb. Je možné, že společnost směnku bez Vašeho vědomí uvedla do oběhu.
Z důvodu rychlosti doporučuji osobní jednání, nikoliv písemnou korespondenci.
Náhrada škody by Vám příslušela v případě, že by škoda vznikla. Ztráta písemnosti takovou škodou zatím není. Je možné, že v rámci smluvního vztahu máte se společností sjednanou smluvní pokutu za nedostatečnou ochranu Vašich písemností, pak by bylo případné uplatnit odpovědnost ze smlouvy.


OBČAN-DLUHY
- Věřitel se nepřihlásil s pohledávkou včas do insolvenčního řízení
- Věřitel žádá vrácení dluhu po dlužníkovi se schválenou insolvencí
- Co se stane když dlužník neuvede všechny věřitele v žádosti o oddlužení
- Podvod v žádosti o oddlužení - dlužník neuvedl všechny věřitele
- Dluh vzniklý v době insolvenčního řízení - jak s ním naložit

Prosím o radu, jak se má zachovat člověk, kterému bylo povoleno oddlužení a náhle se mu ozval věřitel, který se v řádném termínu nepřihlásil do řízení a požaduje splácení. Děkuji. Svatopluk


ODPOVĚĎ:
Je otázkou jakého charakteru je pohledávka.
Pokud pohledávka existovala před zahájením insolvenčního řízení a Vy jste o ní věděl nebo musel vědět (typicky pohledávky na pojistném) a věřitele jste neuvedl do seznamu závazků, jste v situaci, kdy insolvenční soud může oddlužení zrušit, a to z důvodu § 418 odst. 1 písm a) resp. c) insolvenčního zákona, a to de facto bez ohledu na to, zda ji splníte či nikoliv.
Doporučuji ji za předpokladu, že máte mimo majetkovou podstatu zahrnutou do oddlužení či Vám zbývá nějaký příjem po zaplacení splátky splátkového kalendáře, pohledávku uhradit a to, co možná nejrychleji. A pak jenom doufat, že se insolvenční soud nedozví, že jste do návrhu na insolvenční řízení uvedl nepravdivé informace.
Pokud je situace taková, že jste tento závazek uvedl do návrhu na zahájení insolvenčního řízení, věřitel o insolvenčním řízení věděl (nebo kdyby přebíral poštu, vědět mohl), a přesto se nepřihlásil, nelze pohledávku splnit a soud by řízení o žalobě tohoto věřitele zastavil.
Pokud se jedná o pohledávku, která vznikla po zahájení insolvenčního řízení a po povolení oddlužení, jste ji jako dlužník povinen splnit, jelikož jinak riskujete zrušení oddlužení.
Při zrušení oddlužení soud současně rozhodne o řešení úpadku konkursem, takže raději doporučuji vždy pohledávku splnit než riskovat žalobu věřitele.


RODINA-ROZVOD A VÝCHOVA
- Může rozvedený otec dítěte rozhodnout kam bude dítě chodit do školky, školy?
- Dítě svěřené do péče matce - může otec rozhodnout o umístění dítěte do školy?
- Má právo rozvedený otec dítěte učit ke kterému lékaři bude dítě chodit?
- Rozhoduje otec dítěte po rozvodu kam bude dítě chodit do školy, školky?

Soudním rozhodnutím jsem dostala děti do péče (dcera 2,5 roku a syn 8 měsíců), rozvod teprve proběhne. Styk s dcerou je určen na pondělí od 9:00 do dalšího dne (úterý) 17:00, styk syna není soudně určen. Jakou roli má mít otec v rozhodnutích o tom, kde budou děti chodit do školky, školy nebo k lékaři? A jaká jsou moje práva matky s dětmi svěřenými do péče? Zatím jsem u Vás našla pouze odpověď na školní prospěch, kdy otec sám bez matky může kontaktovat školu.
Domluva s otcem zatím není možná. Děkuji, Vanda


ODPOVĚĎ:
Vydané soudní rozhodnutí o svěření dětí do Vaší péče má pro Vás tu výhodu, že můžete ve většině záležitostí týkajících se péče o děti rozhodovat sama. Můžete tedy rozhodovat o tom, do které školky či školy budou děti chodit, k jakému lékaři je přihlásíte. Pokud byste ale např. chtěla odcestovat s dětmi do zahraničí a usadit se tam, jednalo by se o vážný zásah do práv otce a dětí na vzájemný kontakt a otec by se proti tomu mohl bránit soudní cestou. V případě syna, u kterého ještě nebyl soudně stanoven styk s otcem, má otec zatím stejné právo na styk se synem jako Vy - může ho tedy chtít kdykoliv vidět. Jinak platí, že otec dětí stále zůstává jejich zákonným zástupcem a jako takový má právo na informace týkající se dětí - jejich zdravotního stavu, prospěchu, zájmových aktivit apod. Jaký způsob získání těchto informací zvolí - zda se bude ptát Vás nebo bude sám kontaktovat školku, dětského lékaře apod. - záleží čistě na jeho uvážení a rozhodnutí.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemní smlouva studentů - je lepší společná nebo oddělená pro každého studenta?
- Je lepší nájemní smlouva pro více studentů nebo pro každého zvlášť
- Odpovědnost za placení nájmu ostatních studentů v jednom bytě

Jak nejlépe vyřešit situaci ohledně nájemní smlouvy pro více nájemců (odděleně x dohromady). Doteď jsem měla nájemní smlouvu napsanou na oba nájemce (mě a mojí kamarádku). Protože jsme se léta znaly, neměla jsem problém s tím, aby byla smlouva dohromady. Momentálně se ke mně stěhuje nová spolubydlící, kterou jsem našla na inzerát a osobně ji neznám. Jak nejlépe vyřešit situaci s nájemní smlouvou? Jde o to, aby bylo jasně stanoveno, že si každá z nás ručí za svoji část financí a za to, že bude včas platit nájemné nebo případné nedoplatky a né že nás pronajímatelka „hodí do jednoho pytle“. Příklad: má spolubydlící nezaplatí dva nájmy (2x5000,-). Protože máme každá složenou svou část kauce tzn.: já 5000,- ona 5000,-. Pronajímatelka na tento její nedoplatek vezme obě kauce (i přes to, že má část nájmu byla placena řádně) a bude požadovat doplacení této kauce v plné výši, ale i po mě, protože spolu přece bydlíme a máme se vzájemně hlídat. Takovýmto případům bych se ráda vyhnula a měla pojistku v nájemní smlouvě, že k takovýmto případům nedojde. Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
V takovém případě bych jednoznačně doporučovala uzavřít 2 na sobě nijak nezávislé nájemní smlouvy, pokud k tomu pronajímatel nemá námitky. Šlo by tedy o smlouvy vy + pronajímatel a druhá smlouva spolubydlící + pronajímatel. Takto uzavřené smlouvy Vám v rámci možností zajistí nejvyšší míru ochrany tak, aby např. nenastala situace, kterou popisujete.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Zahraniční dodavatel neřeší reklamace českého obchodníka - co dělat?
- Dodavatel zboží ze zahraničí ignoruje reklamace - jak postupovat?
- Reklamace zboží od dodavatele z Evropské unie (EU)

Na jaře roku 2010 jsme se stali výhradními dovozci a nakoupili dětská vozítka od irského dodavatele (vyrobeno a dopraveno přímo z Číny na naše dopravní náklady). Při prodeji se projevila závada, kvůli které se vrací více než 30% zboží zpět v rámci zákonné dvouleté záruční lhůty. Důvodem je prasknutí výrobků - výrobcem deklarovaná nosnost - určením vozítka pro děti ve věku 3-6 let neodpovídá skutečnosti. V mezičase výrobce výrobky zesílil a tím závadu odstranil. Naše reklamace ignoruje a odmítá nahradit škodu. Máme jako obchodní firma nárok na vrácení zboží dodavateli, případně výměnu poškozenych částí a jejich dopravu do ČR na náklady prodávajícího? Je vymahatelnost podložena jednoznačným zákonem EU? Lze očekávat rychlý průběh a má smysl začít řešit právní cestou? Hodnota zboží je ve stovkách tisíc Kč. Děkujeme, Pavel

ODPOVĚĎ:
Důležitý je obsah smlouvy, který v sobě může obsahovat různá ujednání a odchylky, včetně vzájemných práv nebo určení rozhodného právního řádu. Z dokumentů mohou odkázat na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která upravuje práva kupujícího v případě porušení smlouvy prodávajícím.
V každému případě, i s ohledem na výši předmětu případného sporu, doporučuji využít právní pomoc, která prostuduje obchodní smlouvu a doporučí další postup ve věci.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je rodičovský příspěvek krácen když rodičovská končí v části měsíce?
- Krácení rodičovského příspěvku při ukončení rodičovské podle dne v měsíci
- Nárok na nemocenské dávky při ukončení rodičovskoé dovolené a nástupu na neschopenku?

Dne 8.3.2012 mi skončila rodičovská dovolená, a zároveň jsem přestala pobírat rodičovský příspěvek. Od tohoto data (8.3.2012) jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství s druhým dítětem.
Chtěla jsem se zeptat:
a) jak vysoký rodičovský příspěvek bych měla dostat za březen (jestli se mi bude krátit)? Pobírala jsem 7 600,- kč v tříleté variantě.
b) zda současně v tomto měsíci budu pobírat nemocenské dávky (náhradu mzdy) od svého zaměstnavatle popř. od SSZP
Vyčetla jsem že rodičovský příspěvek by mi krácen být neměl a nemocenská je za první 3 dny 0,-kč od 4-21 dne neschopnosti nějaké procenta atd. Takže bych měla brát rodičovský příspěvek 7600,- kč + nemocenskou resp. náhradu mzdy? Je má úvaha správná? Děkuji, Xenie


ODPOVĚĎ:
Rodičovský příspěvek je - podobně jako například podpora v nezaměstnanosti - vyplácen o měsíc zpětně. To znamená, že v měsíci březnu dostanete rodičovský příspěvek za únor a poslední rodičovský příspěvek Vám bude vyplacen v dubnu a to v plné výši 7.600,- Kč, přestože Vaše rodičovská dovolená skončila 8.3.2012.
Pokud jste v zaměstnání sice ukončila rodičovskou dovolenou, ale v podstatě jste do práce vůbec nenastoupila a zůstala jste rovnou v pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenskou jako náhradu ušlého výdělku. První tři dny nemocenské budete doma "zadarmo", od 4. do 21. dne nemoci Vám bude náhradu mzdy vyplácet zaměstnavatel a od 22. dne nemoci Vám začne nemocenskou vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Kolikrát je možné prodloužit smlouvu na dobu určitou podle Zákoníku práce 2012
- Novela zákoníku práce 2012 a opakované prodlužování pracovní smlouvy
- Maximální délka pracovní smlouvy na dobu určitou dle Zákoníku práce 2012

Mám podruhé prodlouženou pracovní smlouvu na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou (končí dnem 31.12.2013). Nyní se zaměstnavatel rozhodl, že všem zaměstnancům od 1.3.2012 dá nové pracovní smlouvy s novými podmínkami a mzdovým výměrem. Zajímá mě, zda nová smlouva pouze nahrazuje původní smlouvu a nemá tak žádný vliv na dobu pracovního poměru, a nebo se bere jako další smlouva a měla bych v tom případě nárok na pracovní úvazek na dobu neurčitou. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by se mělo jednat o změnu pracovního poměru. Dle zákoníku práce je možné změnu pracovní smlouvy provést pouze písemně. Pracovněprávní vztah je vztahem soukromého práva a stojí na principu smluvní svobody. Proto změnu pracovní smlouvy lze provádět jen vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Touto změnou pracovní smlouvy je možné změnit pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou v pracovní poměr uzavřený na dobu určitou. Od ledna 2012 je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou tak, že doba jeho trvání nesmí přesáhnout 3 roky a může být opakována pouze 2x. Samozřejmě pokud by pro Vás byla změna pracovní smlouvy (její obsah) nevýhodný, doporučuji takovouto smlouvu nepodepisovat. Původní smlouva tak zůstane nadále platná (nová smlouva by původní smlouvu nahradila).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kdy čerpá dovolenou zaměstnankyně když jí vyprší smlouva na dobu určitou v těhotenství
- Vypršení pracovní smlouvy v těhotenství a čerpání dovolené po mateřské dovolené
- Kolik dní musím odpracovat abych mohla po mateřské dovolené čerpat dovolenou
- Čerpání řádné dovolené po mateřské dovolené - § 216 odst. 3 Zákoníku práce

Od 26.1.2012 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou (6 týdnů před očekávaným dnem porodu). Pracovní smlouvu mám na dobu určitou do 30.11.2012. Chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok žádat zaměstnavatele o čerpání dovolené za rok 2012 po vyčerpání mateřské dovolené? Mohu se odvolat na § 216 odst. 2 a § 217 odst. 5 zákoníku práce? Pracuji v sociálních službách, nárok na dovolenou mám na 5 týdnů. Ve výplatní pásce za leden 2012 mám uvedeno, že můj nárok na dovolenou činí 0 dnů. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Podle ustanovení § 216 odst. 3 zákoníku práce se doba čerpání mateřské dovolené pro účely dovolené posuzuje jako doba odpracovaná stejně jako doba dovolené [§ 348 odst. 1 písm. b)]. Pro vznik nároku na dovolenou stačí odpracovat 60 směn v roce a dokonce i doba mateřské dovolené se chápe jako odpracovaná doba (viz § 212, odst. 1 + § 216, odst. 2 Zákoníku práce). Takže ano, letos splníte nárok na výměru dovolené. Pokud chcete čerpat dovolenou návazně na ukončení mateřské a požádala jste o to zaměstnavatele, pak je povinen Vám vyhovět (viz § 217, odst. 5 ZP).


ŽIVNOSTI-PODNIKÁNÍ
- Musí student podnikatel platit sociální a zdravotní pojištění?
- Musí OSVČ student platit nemocenské a sociální pojištění?
- Platí podnikající student mladší 26 let sociální a zdravotní?
- Hranice výdělku pro placení sociálního a zdravotního u studenta podnikatele

Studuji v prezenční formě na vysoké škole VŠ. Teď jsem se rozhodl podnikat. Podle všeho by mé podnikání jako OSVČ mělo mít formu vedlejšího poměru. Od sociálního pojištění jsem jako student osvobozen, měl bych být tedy osvobozen i jako OSVČ. Respektive jsem slyšel o tom, že je dobrovolné, pokud se někdo k sociálnímu a nemocenskému jako podnikající student přihlásí. Je tomu tak? Jde skutečně o věc dobrovolnou? Nerad bych platil nějaké penále. Na druhou stranu nechápu, proč by si student s ambicí vydělat si na studium, měl ještě platit pojištění, když je de facto státem osvobozen. Děkuji za odpověď. Norbert


ODPOVĚĎ:
Jste-li studentem mladším 26 let věku, může být brán jako OSVČ vykonávající vedlejší činnost. O zahájení podnikání by jste měl do 8 kalendářních dní uvědomit Vaši zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a doložit, že jste studentem. V tom případě nebudete v prvním roce podnikání platit žádné zálohy na sociální pojištění. Po skončení roku podáte Přehled příjmů a výdajů, ze kterého zjistíte, jaký byl Váš zisk. Pokud bude Váš zisk nižší než cca 60.000 Kč za rok, nebudete doplácet nic a další rok nebudete opět platit ani zálohy. V případě vyššího zisku doplatíte pojištění podle toho, co Vám vyšlo v Přehledu a začnete platit zálohy vypočítané pro vedlejší činnost. Stejně tak u zdravotního pojištění nemusíte jako student platit zálohy, vše doplatíte až ze skutečně dosaženého zisku. Status studenta musíte opětovně dokládat každý rok až do 26 let.


PRÁCE-DOVOLENÁ, VOLNO
- Neplacené volno a nárok na minimální mzdu
- Kdo platí sociální a zdravontí u neplaceného volna?
- Má zaměstnanec na neplaceném volnu právo na minimální mzdu?

V naši firmě si vzal zaměstnanec neplacené volno, jelikož není práce. Jak mám jako účetní postupovat a jak má postupovat zaměstnanec. Neplacené volno si vzal od 01.02.2012 - 28.02.2012. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen uhradit na všeobecném zdravotním pojištění částku 1080,- Kč. Vyměřovacím základem pracovního volna bez náhrady příjmu poskytnutého po celý kalendářní měsíc je minimální mzda. Ta je v současné době stanovena ve výši 8000 Kč. Jednu třetinu pojistného, tedy 4,5 % z minimálního vyměřovacího základu, uhradí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, a zbylé dvě třetiny (9 % z minimálního vyměřovacího základu) uhradí zaměstnavatel. Zaměstnanec se může svému zaměstnavateli před poskytnutím neplaceného volna písemně zavázat, že část nebo celé pojistné, které za něj zaměstnavatel odvedl, uhradí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné přestat platit alimenty při studiu druhého učebního oboru
- Je možné ukončit placení výživného když chce potomek dělat další učební obor
- Druhý učební obor ukončený výučním listem a povinnost výživného, alimentů

Platím na syna alimenty ve výši 3000 Kč po domluvě s manželkou. Syn v červnu 2012 ukončí učební obor a získá vyuční list. V srpnu 2012 jsem chtěl ukončit platbu alimentů, ale syn se rozhodl studovat další učební obor zakončený opět vyučním listem. Je moje povinnost platit dál alimenty, když si kvalifikaci nezvyšuje? Pokud už bych platit alimenty nemusel, musím mít od soudu potvrzené, že už od záři nemusím platit? Děkuji, Bořivoj


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost trvá do doby, než jsou potomci (děti) schopni se sami živit. Zpravidla do doby ukončení studia. To je jediné zákonem stanovené kritérium pro ukončení vyživovací povinnosti. Není přitom podstatné, zda si Váš syn dalším studiem kvalifikaci zvyšuje či rozšiřuje, podstatné je pouze to, zda je schopen se sám živit. Pokud ne, jste povinen výživné i nadále hradit.
Jestliže usoudíte, že je syn schopen se sám živit (teoreticky to možné je - má výuční list a může pracovat v oboru), můžete teoreticky přestat výživné platit, bývalá manželka nebo syn (pokud je zletilý), by se museli obnovení vyživovací povinnosti z Vaší strany domáhat u soudu. V případě, že by byli úspěšní, musel byste dlužné výživné doplatit zpětně. Pokud by bylo výživné stanoveno soudně, nemůžete ho jen tak přestat platit, musel byste nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti. Každopádně doporučuji možnost ukončení placení výživného nejdříve zkonzultovat s právníkem.
Více o alimentech, výživném se dozvíte více zde.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Žadatel o invalidní důchod nedostal rozhodnutí a lékař chce ukončit neschopenku
- Žadatel dostal posudek o invaliditě, čeká na rozhondutí a lékař chce ukončit PN
- Lékař chce ukončit neschopenku osobě s posudkem o invaliditě - jak postupovat?

Mojí sestře končí 25.4.2012 podpůrčí doba. Dne 6.4.2012 dostala posudek o invaliditě III. stupně. Stále ještě nemá v ruce rozhodnutí o přidělení invalidního důchodu. Paní doktorka jí chce ukončit k 25.4. 2012 neschopenku. Může paní doktorka neschopenku prodloužit (třeba i bez nároku na finanční vyrovnání) do doby doručení rozhodnutí o invalidním důchodu? Nebo co jiného má sestra podniknout? Jaké možnosti má? Moc děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Podle § 26, odst. 1 zákona o nemocenském pojištění činí maximální podpůrčí doba při nemocenské 380 kalendářních dní. V současné situaci má Vaše sestra dvě možnosti. První možnost je požádat lékařku, aby jí prodloužila nemocenskou bez nároku na finanční dávku do doby přiznání invalidního důchodu. Pokud lékařka odmítne Vaší sestře nemocenskou prodloužit, bude se sestra muset do doby přiznání invalidního důchodu zaevidovat na úřadě práce. Zdravotní pojištění jí bude během evidence hradit stát a doba evidence se jí bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Který úřad ustanovuje zvlášního příjemce - v místě pobytu důchodce nebo zvláštního příjemce
- Který úřad vyřizuje stanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
- Místní příslušnost úřadu stanovujícího zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení

Který úřad je kompetentní k řízení o ustanovení zvláštního příjemce podle § 10 a 118 zákona č. 582/1991 Sb.. Zda jde o obecní úřad v místě trvalého pobytu důchodce nebo v místě trvalého pobytu budoucího zvláštního příjemce. Díky za Váš názor, Dana

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 10 ani § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, neřeší místní příslušnost obce, která je oprávněna o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení rozhodnout v případech, kdy se jedná o dvě odlišná místa trvalého pobytu účastníků řízení.
Vzhledem k možné odlišnosti trvalého pobytu obou účastníků řízení je proto v této věci zapotřebí vycházet z ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, je kompetentní k provedení řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo tehdy, nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán (krajský úřad). Není–li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží - v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Postup odvolání výpovědi
- Jak zrušit výpověď podanou zaměstnancem
- Jak odvolat dohodu o ukončení pracovního poměru
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Co je to ochranná doba u výpovědi v těhotenství
- Výpověď v práci v době těhotenství a ochranná doba
- Může dát zaměstnavatel výpověď v těhotenství?
- Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem v těhotenstí a ochranná doba

V říjnu 2011 jsem nastoupila do práce po ukončení tříleté rodičovské dovolené, hned po nástupu jsem dostala od zaměstnavatele výpověď z organizačních důvodů, ke konci prosince kdy měl být ukončen pracovní poměr jsem dostala nabídku o prodloužení - rozvázání pracovního poměru dohodou - do konce května 2012. Jedná se o dodatek k původní pracovní smlouvě.
Můj dotaz zní: pokud otěhotním v době prodloužení smlouvy (leden až květen) zda pracovní poměr končí 31.5.2012 nebo se vztahuje ochranná lhůta a zaměstnavatel mě nesmí propustit. Děkuji, Vladislava


ODPOVĚĎ:
Dříve než odpovím na Váš dotaz, doporučuji Vám mírně vyjasnit právní vztah s Vaším zaměstnavatelem. Dle § 50/5 zákoníku práce platí, že výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany (zde tedy Vás), přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. V případě, že by nebyla výpověď z října 2011 tímto způsobem odvolána, mohlo by v budoucnu dojít ke sporu o oprávněnosti Vašeho pracovního poměru (neboť platně podaná výpověď je v příkrém rozporu s dodatkem k pracovní smlouvě, který mění její platnost).
K Vašemu dotazu uvádím, že tzv. ochranná doba dle § 53/1 písm. d) zákoníku práce (tj. doba, kdy je zaměstnankyně těhotná či čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou) se vztahuje pouze na zákaz dát takové zaměstnankyni v tomto období výpověď. Na ukončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl sjednán (tedy o pracovní poměr na dobu určitou - § 48/2 Zákoníku práce) se však tento zákaz nevztahuje a Vaše případné těhotenství by proto skončení pracovního poměru k 31. 5. 2012 nezabránilo.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má potomek nárok na výživné během Evropské doborovlné služby v zahraničí?
- Má dítě nárok na alimenty během Evropské doborovlné služby v zahraničí?

Tento rok mám v plánu absolvovat program EU a to konkrétně Evropskou dobrovolnou službu. Je mi 20 let. Moji rodiče jsou rozvedení a do tohoto srpna jsem stále studentkou. Od září mám začít Evropskou dobrovolnou službu v zahraničí. Otec mi platí měsíčně alimenty. Mám na ně nárok i během Evropské doborovolné služby v zahraničí? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že vyživovací povinnost trvá do doby, než je dítě schopno samo se živit, zpravidla končí ukončením přípravy na budoucí povolání (studia). Pokud v zahraničí budete vykonávat pouze dobrovolnou a nikoliv výdělečnou činnost, mohla byste být i nadále považována za osobu, která není schopna se sama živit. Jestliže je výživné stanoveno soudním rozhodnutím, nemůže ho otec sám od sebe přestat plnit, musí nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti. Pokud Vám ale platí výživné pouze na základě ústní dohody, pak Vám ho během Vašeho pobytu v zahraničí teoreticky může přestat platit. V takovém případě byste se musela obrátit na soud a domáhat se vyplácení výživného soudní cestou.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kde bude soud o výživné u manželství rozvedeného v ČR při pobytu v zahraničí?

Je možnost vymáhat po bývalém partnerovi vyživovací povinnost v ČR, když manželství bylo uzavřeno a rozvedeno v České republice dle občanství, ale když ale současně oba manželé mají trvalý pobyt v zahraničí, tedy podle zákonů v cizině, kde manželé pobývali před rozvodem a po rozvodu? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda máte na mysli výživné pro rozvedeného manžela nebo pro (ne)zletilé dítě. Podle české legislativy se lze domáhat stanovení výživného u okresního či městského soudu v místě bydliště dítěte (u výživného pro nezletilé dítě) nebo žalovaného rodiče. V případě, že celá rodina již žije v zahraničí, české soudy se otázkou určení výživného již zabývat nebudou. Doporučuji Vám tedy obrátit se na příslušné úřady v zemi, kde bývalý manželé nyní žijí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Snížení výživného u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Zvýšení alimentů u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Snížení alimentů u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Zvýšení výživného u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Potomek nenavštěvuje jednoho rodiče při střídavé péči - je možné upravit alimenty?
- Střídavá péče - může otec přestat platit výživné když dítě u matky nebydlí?
- Střídavá péče - může matka přestat platit výživné když dítě u otce nebydlí?
- Placení výživného, aliemtů u dospělého potomka ve střídavé péči
- Střídavá péče u zletilého potomka a placení alimentů, výživného

Můj přítel má po rozvodu ve střídavé péči syna. Alimenty byly stanoveny soudně dle tehdejších příjmů. Otec platí matce 3000,- matka otci 2 000,-. Nyní je syn plnoletý, studuje vysokou školu a bydlí u otce, matku navštěvuje 2-3 večery měsíčně. Náklady spojené se studiem se hradí společně. Veškeré další náklady hradí otec. Tato situace trvá více než rok. Matka odmítá jakoukoli změnu. Prosím o radu, jak dále postupovat:
Musí otec požádat soud o úpravu výživného nebo musí žádat syn? Může otec přestat platit výživné matce, když u ní syn nebydlí. V případě, že tak otec učiní, předpokládá, že matka přestane výživné platit jemu. Je nějaká jiná cesta kromě soudní?
Děkuji, Justýna


ODPOVĚĎ:
Je-li syn Vašeho přítele již zletilý, střídavá výchova už z právního hlediska neexistuje. Váš přítel již nemusí výživné platit matce, může ho platit přímo synovi, stejně tak může učinit matka. Co se týče výše výživného, na místě Vašeho přítele bych se nejprve pokusila se synem na výši, která by byla pro oba přijatelná, dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, nezbude Vašemu příteli nic jiného, než se vydat soudní cestou. Váš přítel pak bude muset podat návrh na úpravu (snížení) výživného u okresního soudu v místě synova bydliště.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství s kanaďanem u manželství nezlegalizovaného v ČR
- Rozvod manželství s kanaďanem u manželství neohlášeného v ČR
- Rozvod manželství s cizím státním příslušníkem - informace
- Je možný rozvod na území ČR pokud jde o manželství s cizincem?
- Manželství s cizinkou - je možný rozvod na území České republiky?
- Postup rozvod manželství s cizincem, cizinkou

V roce 2006 jsem se oženil v Kanadě s kanaďankou, sňatek nebyl nikdy zlegalizován v České republice. Se svou ženou 4 roky nežiji, ona žije s dvěma dětmi stále v Kanadě, kde má i trvalý pobyt a já jsem se před 4 lety vrátil do ČR. Zde žiji doposud a zde jsem měl vždy také trvalý pobyt. Chci se zeptat, jak zrealizovat rozvod manželství. Manželka se mnou vůbec nekomunikuje. Bude lepší zlegalizovat sňatek v ČR a rozvést se v ČR, nebo sňatek nezlegalizovávat a rozvést se v Kanadě? Do Kanady letět nechci, dá se takhle rozvádět i na dálku a pokud ano, prosím o radu jak? Jsem v zoufalé situaci a moc Vás prosím o radu. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Zrušení manželství rozvodem se řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení rozvodového řízení. Jsou-li manželé občany dvou různých států, řídí se rozvod právním řádem České republiky. Pokud jste tedy občanem ČR (máte české občanství), můžete podat žádost o rozvod u okresního soudu v místě Vašeho trvalého bydliště. Rozvodové řízení bude postupovat podle zákona o rodině a bude probíhat stejně jako rozvodové řízení mezi dvěma českými občany.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Přerušení studia kvůli neúspěšné zkoušce a povinnost rodiče platit výživné
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na dávky v nezaměstnanosti u studenta který přerušil školu (neúspěšná zkouška)?
- Má nárok na dávky v nezaměstnanosti student při přerušení studia bydlící u rodičů?

Mám dotaz ohledně dcery, která má u mě hlášený trvalý pobyt. V únoru 2012 jí bylo přerušeno studium 5. semestru vysoké školy z důvodu neúspěšného složení zkoušky. Je vedena na úřadě práce, bez jakékoliv peněžní podpory. Můj dotaz se týká problému, zda jsem povinna dceru dále vyživovat a pokud má nárok na nějaký sociální příspěvek od státu. Žiji sama a můj měsíční příjem činí cca 24.000 Kč.
Děkuji, Samanta


ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů do doby, než je dítě schopno samo se živit, zpravidla tedy do ukončení přípravy na budoucí povolání (studia). Záleží tedy na tom, zda je dcera po ukončení studia schopná se sama živit. V případě, že je výživné stanoveno soudně, nemůžete ho jen tak přestat platit, ale musíte nejprve požádat příslušný soud o ukončení vyživovací povinnosti. Jestliže je výživné pouze výsledkem ústní dohody mezi Vámi a dcerou, pak ho teoreticky přestat platit můžete. Pokud by s tím dcera nesouhlasila, musela by se domáhat svého nároku na výživné u soudu. V případě, že by u soudu uspěla, musela byste jí dlužné výživné doplatit.
Co se týče nároku na sociální dávky, pak vzhledem k výši Vašeho příjmu a k tomu, že dcera žije s Vámi ve společné domácnosti, pravděpodobně na žádné dávky nedosáhne. Vaše příjmy totiž budou posuzovány společně s jejími. Pokud by se tomu chtěla vyhnout, musela by začít bydlet a hospodařit odděleně. Pokud tedy nechcete, aby dcera zůstala zcela bez finančních prostředků, nejspíše jí budete muset finančně vypomoci.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Stěhování matky dítěte a ztížený styk otce - může otec zasáhnout?
- Může otec dítěte zakázat matce přestěhování na území ČR?
- Stěhování matky dítěte v rámci České republiky a nesouhlas otce
- Má matka povinnost vozit dítě otci když se přestěhuje do jiného města?
- Kdo platí cestovní náklady při styku s dítětem
- Kdo platí vlak, autobus či benzín při styku s dítětem

V polovině prázdnin plánujeme s přítelem stěhování z Nového Boru do Třince, odkud přítel pochází a má tam zázemí. Otec mé dcery žije v Litvínově, odkud jsem se před časem s dcerou odstěhovala. Už tehdy dělal problémy. Chtěla jsem se zeptat, zda má otec možnost zasahovat do mého rozhodnutí, když jde o stěhování vlastně přes celou republiku a jeho stýkání s dcerou bohužel nebude možné už tak často.
Také bych se chtěla zeptat, jestli mám povinnost mu dceru vozit, když nevlastníme auto a na vlakové spojení obzvlášť v zimě není spoleh? Navíc cesta trvá kolem devíti hodin pokud spoje nemají zpoždění. Dceři je 8 let a nechci ji vystavovat takovému cestování v mrazech. Děkuji, Izabela


ODPOVĚĎ:
Otec nemá právo zasahovat Vám do rozhodování ohledně stěhování, na druhou stranu má ale právo na pravidelný osobní styk se svou dcerou. Pravidelnost setkávání (styku) otce s dcerou by tedy kvůli Vašemu stěhování neměla být omezena. Záleží také na tom, jakým způsobem je styk s dcerou upraven. Pokud je styk upraven pouze na základě ústní dohody mezi Vámi a otcem, doporučuji zkusit se s otcem nejprve dohodnout na nějakém kompromisu přijatelném pro Vás oba. Jestliže je styk upraven rozhodnutím soudu, jste povinna toto rozhodnutí i nadále respektovat, resp. otec má i nadále právo dceru vídat ve stanovených termínech.
Vzhledem k tomu, že Vaše nové bydliště bude na druhém konci republiky, může ale otec argumentovat zvýšenými finančními náklady, které bude muset na kontakt s dcerou vynaložit. V takovém případě bude moci požádat soud, aby nařídil, že mu například na každý druhý kontakt budete dceru vozit a zase ji odvážet nebo mu budete přispívat na úhradu nákladů, které bude muset na cestu za dcerou a zpět bez svého zavinění vynaložit.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí sociální a zdravotní když je matka na mateřské déle než do 3 let dítěte
- Matka je s dítětem na prodloužené mateřské dovolené - kdo platí sociální a zdravotní?

Mám dotaz ohledně rodičovské dovolené. Po tříleté variantě která mi končí v říjnu 2012, se z důvodu péče o dítě budu vracet až v lednu 2013. Zaměstnavatel mi to umožní, dostanu neplacené volno. Zajímalo by mě, zda od října 2012 do konce roku musím za sebe hradit zdravotní pojištění? Nebo zda ho hradí stát? Děkuji, Dagmar


ODPOVĚĎ:
Během neplaceného volna nemusíte odvádět pojištění za předpokladu, že Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště nahlásíte, že i nadále pečujete o dítě mladší čtyř let věku. V takovém případě za Vás bude zdravotní pojištění hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo má nárok na vdovský důchod
- Kdo má právo na vdovský důchod
- Kdy může vdova znovu získat vdovský důchod
- Kolik let má vdova nárok na vdovský důchod?
- Kdy se obnovuje nárok na vdovský důchod

Budu znovu pobírat vdovský důchod v 58 letech? Nyní mi je 56 let. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Vdovský důchod Vám náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby máte nárok na vdovský důchod za předpokladu, že splňujete některou z následujících podmínek:
1. pečujete o nezaopatřené dítě
2. pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
3. pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
4. jste invalidní ve třetím stupni (pobíráte plný invalidní důchod)
5. dosáhla jste věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu, jestliže splníte některou z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Pracovní smlouva na dobu určitou a těhotenství
- Má vliv těhotenství na prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou?
- Má vliv pracovní neschopnost na prodloužení pracovní smlouvy na určito?
- Může zaměstnavatel neprodloužit těhotné ženě pracovní smlouvu na určito?

Dne 19.6.2012 mi bude končit pracovní smlouva, jsem těhotná a na mateřskou mám nastoupit 13.7.2012. Doktor mě ale dnem 5.6.2012 poslal na neschopenku. Od účetní v práci jsem se dozvěděla, že se mnou zaměstnavatel ale po 19.6.2012 už nepočítá a v ten den si mám přijít pro papír o ukončení poměru a podepsat ho. Má právo mi dát výpověď a neprodloužit pracovní smlouvu, když jsem těhotná a v pracovní neschopnosti? Mám právo se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Před tímto ukončením Vás bohužel neochrání ani pracovní neschopnost, ani Vaše těhotenství. Zaměstnavatel tedy má právo pracovní poměr ukončit, resp. Vám smlouvu neprodloužit. Tento postup je zcela v souladu se zákonem a tudíž se proti němu nijak bránit nemůžete.

 

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Notář nezná adresu dědice, jak bude dědické řízení pokračovat?
- Jak postupovat když notář nezná adresu dědiců
- Do kdy musí být vydáno dědictví dědici
- Lhůta na projednání dědictví v dědickém řízení
- Dědicové žijí v zahraničí a notář nezná jejich adresy
- Je možné aby dědil jeden dědic pokud ostatní dědice nelze dohledat?
- Co se stane když se nepodaří notáři dohledat ostatní dědice?

Jsem spoluvlastníkem 3/4, 1/4 vlastnil příbuzný, který zemřel a měl dvě dospělé děti, které žijí v zahraničí a jejich adresy mi nejsou známy. Co lze dělat v případě, že chci dům prodat? Dědice se zatím nepodařilo notářce dohledat. Existují na hledání dědiců nějaké lhůty? Je možné požádat soud o vypořádání a zrušení jejich dědického podílu?
Děkuji, Norbert


ODPOVĚĎ:
Pokud je notářce známo, že zůstavitel má dva zletilé potomky, nelze použit § 29/3 občanského soudního řádu (tj. ustanovit neznámým dědicům opatrovníka z řad advokátů).
V tomto případě bude tedy zapotřebí použít § 468 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se při projednávání dědictví nepřihlíží k dědici neznámému (popř. k dědici neznámého pobytu), který byl o svém dědickém právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět. Pokud se tedy notářce nepodařilo kontaktovat dědice zůstavitele, může je dle § 50l/1 občanského soudního řádu vyzvat k odmítnutí dědictví (popř. přihlášení se k dědictví) vyvěšením na úřední desce soudu. V případě, že se dědici ve stanovené lhůtě nepřihlásí, může dědické řízení pokračovat bez jejich účasti.
Shora nastíněný postup však oprávněné dědice nediskvalifikuje s konečnou platností. Dle § 485/1 Občanského zákoníku zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z dědictví má, (podle zásad o bezdůvodném obohacení) tak, aby neměl majetkový prospěch na újmu pravého dědice, tzn. že pravý dědic se může svých práv domáhat žalobou dle § 175y/2 občanského soudního řádu, a to v obecné tříleté promlčecí době, která počne běžet právní mocí rozhodnutí, kterým se dědické řízení skončí (§ 105 Občanského zákoníku).
V současné chvíli proto můžete notářce navrhnout realizaci shora uvedeného postupu (který však bezpochyby zná). Po skončení dědického řízení pak můžete se souhlasem nového podílového spoluvlastníka věc prodat, do této doby můžete uskutečnit pouze prodej svého spoluvlastnického podílu.


OBČAN-EXEKUCE
- Nový člen družstva nevěděl o exekuci na družstvo, může vrátit družstevní byt?
- Je možné vrátit družstevní byt převodci když je na družstvo exekuce?

V květnu 2011 jsme si s přítelkyní koupili práva k družstevnímu bytu. Ještě zbývala doplatit anuita. Dále jsme při převodu práv byli informováni předsedou družstva a převodcem, že je družstvo zadlužené. Předchozí vedení družstva peníze zpronevěřilo, ale policií nebylo nic zjištěno. Jakou částkou jsme se dozvěděli až později (cca 5.000.000 Kč). Když jsme ale žádali o hypotéku, zjistili jsme, že je družstvo v exekuci již od 25.1.2011. Toto jsme opravdu nevěděli. Možnost vykoupit tedy nelze využít a hrozí, že přijdeme o všechny peníze. Do smlouvy o převodu práv jsme si dali podmínku, že byt bude možné převést do OV do března 2012. Dosud toto umožněno tedy nebylo. Převodce ale do smlouvy doplnil odstavec:
„Nabyvatel prohlašuje, že byl převodcem informován o aktuální výši dluhu předmětného bytového družstva vůči společnosti MORAVOSTAV a s tímto dluhem souvisejícími omezeními. S tímto dluhem souhlasí, což stvrzuje níže svým podpisem“. O dluhu jsme věděli, o exekuci nikoliv. Mě nyní zajímá, jestli se mohu nějakým způsobem bránit, například obvinit převodce, že nás neinformoval o exekuci. Děkuji, Karla


ODPOVĚĎ:
Je otázkou, čeho chcete dosáhnout. Pokud byste chtěli odstoupit od smlouvy, bude třeba se řídit smlouvou, kterou jste uzavřeli a podmínkami, které jsou v ní stanoveny pro odstoupení. Vzhledem k odstavci, který je ve smlouvě doplněn pro Vás ale bude těžké prokázat, že jste o exekuci nevěděli. Zvláště pak, pokud jste takové tvrzení podepsali. Je zde ještě možnost podat trestní oznámení na předsedu družstva. Mohlo by se jednat o trestný čin podvodu. Nicméně i zde platí, že to policie musí prokázat.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může obsluha (servírka) v baru odmítnout obsloužit zákazníka?
- Může obsluha restaurace odmítnout obsloužit zákazníka?
- Má právo prodavačka v obchodě odmítnou obsloužit zákazníka?
- Diskriminace zákazníka - obsluha ho odmítá obsloužit
- Diskriminace spotřebitele - obsluha odmítá obsloužit zákazníka
- Obrana zákazníka proti diskriminaci v obchodě, restauraci, baru

Kamarád měl vztah (přátelský) s jednou slečnou a nepohodli se. Slečna pracuje jako servírka v jednom baru, kam kamarád chodil. V případě, když přijde do baru jako host, servírka ho ihned vyhodí nebo odmítne přijmout jeho objednávku. Slečna to asi bere jako určitý druh pomsty.
Jiná osoba, u které je možno učinit objednávku v baru není. Podotýkám, že se kamarád opravdu chová jako běžný host, se servírkou jedná jako host a nepokouší se o žádný osobní kontakt, žádné narážky ani grimasy (samozřejmě nedělá ani žádné výtržnosti). Písemně jí pouze sdělil, že se do baru chodí najíst a napít, nikoliv kvůli ní. Podle několika internetových stránek nemá zaměstnanec restaurace právo odmítnout obsloužit zákazníka. Jakákoli domluva s majitelem restaurace bude asi zbytečná. Jedná se o velmi dobrého známého dotyčné. Kamarád by rád bar navštěvoval i nadále.
Rád bych se Vás zeptal:
Jak vypadá tato situace z právního pohledu a jaká je možná obrana?
Jakého protiprávního se zaměstnankyně restaurace dopouští a jaký existuje právní postih?
Děkuji, Mirek


ODPOVĚĎ:
Svým jednáním se servírka bezpochyby dopouští diskriminace spotřebitele dle § 6 zákona o ochraně spotřebitele. Dle tohoto ustanovení nesmí prodávající při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat, přičemž za diskriminaci lze označit takové jednání (včetně opomenutí) kdy se s jedním spotřebitelem zachází méně příznivě, než se zachází (resp. zacházelo nebo by se zacházelo) s jiným spotřebitelem ve srovnatelné situaci, resp. kdy je realizováno takové opatření, které neplatí za srovnatelných podmínek pro všechny spotřebitele stejně, popř. takové opatření není odůvodnitelné, přiměřené a nezbytné.
Váš popis situace svědčí o diskriminaci Vašeho kamaráda (ve srovnání s jinými spotřebiteli/zákazníky baru) při přístupu k nabízeným službám.
Vašemu kamarádovi lze doporučit obrátit se na majitele baru s písemným upozorněním na diskriminační chování jeho zaměstnankyně, v němž a/ popíše, v čem spatřuje závadnost jejího jednání, b/ vysloví přesvědčení, že se jedná o diskriminaci spotřebitele (ve smyslu shora uvedeného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele), c/ upozorní, že svým jednáním se majitel baru dopustil správního deliktu dle § 24/7 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele (za který hrozí pokuta až do výše 3.000.000,- Kč), d/ projeví svou připravenost upozornit na závadný stav příslušnou pobočku České obchodní inspekce a e/ bude se domáhat okamžitého odstranění diskriminačního přístupu ke své osobě.
Jednu podepsanou kopii písemné výzvy je samozřejmě vhodné si ponechat, přičemž druhou kopii je zapotřebí zaslat majiteli baru prokazatelným způsobem (tj. doporučeně s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Nebude-li diskriminační přístup servírky ani po zaslání písemné výzvy odstraněn, nezbývá, než se obrátit na příslušnou pobočku České obchodní inspekce s podnětem k zahájení příslušných kontrolních úkonů. Pro úspěch správního řízení je vhodné závadnost jednání servírky nějakým způsobem prokázat, tj. zejména návrhem svědeckých výpovědí těch, kteří mají o diskriminačním přístupu povědomí (tzn. byli odmítnutí prodeje zboží, resp. poskytnutí služeb v baru osobně přítomni).
Bude-li Českou obchodní inspekcí konstatován diskriminační přístup majitele baru, může být majiteli baru zároveň zrušeno živnostenské oprávnění (popř. provozování živnosti může být v odpovídajícím rozsahu pozastaveno), shledá-li živnostenský úřad, že majitel baru závažným způsobem porušil povinnost uloženou zvláštním právním předpisem (§ 8/3 živnostenského zákona).
Váš kamarád se může zároveň domáhat náhrady vzniklé nemajetkové újmy soudní cestou (§ 11 a § 13 Občanského zákoníku).


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vznik věcného břemene u nástavby a vestavby stavebními bytovými družstvy
- V jakém poměru platí oprávněný a povinný z věcného břemene náklady spoluužívání věci?

Na domě ve vlastnictví státu s 12 byty byla roku 1970 postavena dvoupatrová nástavba s 8 byty, budova se nestala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva provádějícího nástavbu (dále SBD) a původního vlastníka budovy. Celý dům (20 bytů) byl v r. 2000 prodán nově založenému bytovému družstvu Dlouhý lán (dále BD lán) a k převáděné nemovitosti je zřízeno věcné břemeno pronájmu ve prospěch SBD. Po 10 letech BD lán rozdělilo dům na bytové jednotky. Následně převedlo byty do osobního vlastnictví včetně 5 bytů v nástavbě. 3 byty v nástavbě, jejichž uživatelé neměli zájem o odkoupení, zůstaly ve vlastnictví BD lán a je k nim věcné břemeno ve prospěch SBD. Vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek (dále SVJ) a BD lán je jedním z členů. Každý člen SVJ má povinnost hradit příspěvky na správu a provoz, opravy a údržbu, stanovené měsíční zálohy na služby. Měsíční příspěvek, který BD lán musí hradit na účet SVJ se týká pouze 3 bytů v nástavbě, jiné byty BD lán nevlastní. SBD však proplácí jen podíl za již dokončené opravy, a BD lán nemá finance na měsíční platby do fondu oprav, ani na svou správu. Postupuje SBD správně? Děkuji, Zdeněk


ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že se na Vámi popisovanou situaci vztahuje § 27/1 zákona o vlastnictví bytů, tzn. že nastal stav, kdy byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty (na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční a úvěrové pomoci družstevní bytové výstavbě) formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy.
V těchto případech vzniklo dle § 28d/1 zákona č. 42/1992 Sb. na budově ve prospěch SBD věcné břemeno (dle § 151n a násl. Občanského zákoníku), které BD lán omezuje v následujícím:
a/ pro nájemní vztahy k bytům získaným nástavbou či vestavbou platí ustanovení Občanského zákoníku o nájmu družstevního bytu,
b/ SBD má k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele (není-li mezi SBD a BD lán dohodnuto jinak),
c/ pro stanovení nájemného z těchto bytů platí předpisy o způsobu výpočtu nájemného v bytech stavebních bytových družstev,
d/ nájemné z těchto bytů platí nájemce SBD; přičemž úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu však nájemce platí BD lán.
Pro vyřešení otázky výše podílu SBD na povinných příspěvcích SVJ je zapotřebí použít § 151n/3 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc (SBD), povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník (BD lán), je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Ideálním řešením nastalé situace je samozřejmě uzavření písemné dohody, jejímž předmětem bude kalkulace míry spoluužívání BD lán (co se týče předmětných tří bytů) a závazek SBD hradit BD lán poměrnou část celkových nákladů. Pro předejití vzniku sporů lze SBD a BD lán doporučit nechat si vyhotovit znalecký posudek, kterým by se následná dohoda řídila.
Pokud by nebyla dohoda možná, nezbude BD lán, než se obrátit na soud.

 

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Je možný rozvod manželství bez soudního stání?
- Rozvod dohodou bez soudního stání, přelíčení - podmínky

Dohodli jsme se manželem na rozvodu, nežijemem spolu téměř 4 roky, dohodu o úpravě výchovy a výživy syna pro dobu po rozvodu máme již soudně schválenou, dohodu o majetkovém vypořádání podepsanou (s ověřenými podpisy). Dozvěděla jsem se, že existuje možnost rozvodu, kdy soudce může rozhodnout bez soudního stání. Mohu tento způsob v žalobě sama navrhnout (bez spolupráce s advokátem), případně jak by tento návrh měl být formulován? Děkuji, Tereza


ODPOVĚĎ:
Bez soudního stání může proběhnout tzv. nesporný rozvod, neboli rozvod založený na dohodě obou manželů. Pro to, aby mohl rozvod dohodou proběhnout, je zapotřebí splnit následující podmínky: manželství musí trvat nejméně jeden rok a oba manželé musí s rozvodem souhlasit. Dalšími důležitými podmínkami jsou vyřešení majetkoprávních záležitostí a péče o děti a také skutečnost, že manželství už neplní svůj účel. Poslední důležitou podmínkou je skutečnost, že manželé spolu dlouhodobě nežijí - tato doba by měla trvat déle než 6 měsíců. Neznamená to, že musíte žít s manželem každý v jiném bytě či domě, ale spíše to, že hospodaříte odděleně, nežijete spolu intimně, netrávíte společně volný čas apod. Při splnění těchto podmínek může soud manželství rozvést i bez soudního stání. Ve své žádosti o rozvod můžete tuto možnost navrhnout. Vzory žádosti o rozvod najdete na stránkách naší Bezplatné právní poradny nebo i jinde na internetu.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti šikaně od nadřízeného?
- Jak se bránit proti psychickému nátlaku zaměstnavatele?
- Právní prostředky obrany proti bossingu
- Bossing a diskriminace zaměstnance nadřízeným, šéfem
- Šikana v zaměstnání a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2842/2004
PRÁCE-UKONČNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Bossing, šikana nadřízeným a ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnancem

Jsem zaměstnaná u firmy 13 let jako vedoucí pracovník, pod sebou mám cca. 10 lidí. Poslední rok si na mě zasedl šéf, neustále na mě křičel a psychicky mě týral až jsem se nervově zhroutila. Od února 2012 jsem v pracovní neshopnosti a v péči psychiatra a i psychologa. Po skončení pracovní neschopnosti budu muset dát výpověď, protože si nedovedu představit další spolupráci se svým šéfem. Chci se zeptat jestli můžu dát výpověď se zdravotních důvodu, jak výpověď podat a jaká mám práva. Šéf mě pomlouvá, místo aby uznal své chování a ani nejsem první případ ve firmě. Před 2 lety takto dopadla naše účetní, svou práci jsem si vždy plnila. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Právní obrana proti tzv. bossingu (šikana ze strany nadřízeného), jehož obětí jste se stala, je dosti nesnadná.
Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a písm. e) zákoníku práce). Dle § 16/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a to rovněž v oblasti jejich pracovních podmínek. § 302 písm. c) zákoníku práce pak stanoví vedoucím zaměstnancům výslovnou povinnost vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.
Lze tedy shrnout, že jednání Vašeho nadřízeného je v přímém rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k problematice zneužití práva (tj. šikaně) se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2842/2004, ze dne 15. 8. 2005.
Vaše postavení by se výrazně zlepšilo v případě, pokud by se Vám podařilo prokázat, že jste byla ze strany svého nadřízeného šikanována např. z důvodu svého pohlaví, věku, národnosti, náboženského či světového přesvědčení (či některého z dalších důvodů dle § 2/3 antidiskriminačního zákona). V tomto případě by se totiž Váš nadřízený, resp. zaměstnavatel dopustil diskriminace, přičemž proti tomuto jednání byste se mohla bránit žalobou dle § 10 antidiskriminačního zákona.
Pokud je šikana ze strany nadřízeného odůvodněna například pouhou antipatií k Vaší osobě, není možné úpravu dle antidiskriminačního zákona použít. V tomto případě byste se mohla obrátit na soud s žalobou na ochranu své osobnosti (§ 11 Občanského zákoníku) a požadovat, aby Váš nadřízený upustil od závadného jednání, odstranil jeho následky, popř. aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění (možno i v penězích) dle § 13 Občanského zákoníku. Svá tvrzení byste byla povinna samozřejmě prokázat, v tomto případě připadají v úvahu především svědecké výpovědi Vašich kolegů. Pro sepsání zmíněné žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta.
Po návratu do práce Vám doporučuji informovat o všech rozhodných skutečnostech nadřízeného Vašeho vedoucího, popř. požádat o své přeložení na jiné pracoviště (je-li to možné).
Co se týče Vašeho úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí, je pro Vás klíčový § 50 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení musí být výpověď vždy písemná, přičemž zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu, popř. i bez udání důvodu. Rozvážete-li svůj pracovní poměr výpovědí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (která musí být alespoň dvouměsíční).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může být úředník obecního úřadu členem představenstva družstva?
- Může být zaměstnanec obecního úřadu členem představenstva družstva?

Chtěl bych se zeptat, zda může řadový zaměstnanec obecního úřadu (žádný vedoucí pracovník) být členem představenstva bytového družstva?
Děkuji, Vendelín


ODPOVĚĎ:
Ano, v zásadě může. V této souvislosti však upozorňuji na následující:
Dle § 16/1 písm. h) zákona o úřednících územních samosprávných celků je zaměstnanec obecního úřadu povinen zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
Dle § 16/3 zákona o úřednících územních samosprávných celků nesmí být úředník členem řídícího (tj. i představenstva družstva), dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání (obdobná povinnost je stanovena v § 303/3 zákoníku práce i pro ostatní zaměstnance územních samosprávných celků). Pokud však Vámi zmiňované bytové družstvo nepodniká, výše uvedený zákaz se na Vás samozřejmě nevztahuje.
V případě, že byste se chtěl stát též zaměstnancem bytového družstva, bude nutný souhlas Vašeho zaměstnavatele (§ 16/4 zákona o úřednících územních samosprávných celků).


OBCHOD-PODNIKÁNÍ
- Jaký je rozdíl mezi uznáním dluhu a uznání závazku?
- Jak dlouhá je promlčecí doba dle Obchodního zákoníku?
- Jak prodloužit promlčecí dobu v obchodněprávních vztazích?
- Jak prodloužit promlčecí lhůtu u dluhu za fakturu
- Délka promlčecí doby u faktury (závazku, dluhu z podnikání)
- O kolik let se prodlužuje promlčecí lhůta u uznání závazku?
- Co je to maximální limit délky promlčecí doby u dluhu, závazku?

V rámci své podnikatelské činnosti jsem dne 4.11.2009 prodal zákazníkovi (živnostníkovi, OSVČ) zboží v hodnotě cca 42 tisíc kč na fakturu. Jako doklad o prodeji mám podepsanou fakturu + podepsanou objednávku od zákazníka. Zákazník bohužel fakturu neuhradil a následně se dostal do finančních problémů. 21.12.2010 ukončil svoji podnikatelskou činnost. Z období konce podnikatelské činnosti má na sobě vykonatelné exekuční tituly za cca 500.000 kč. Zákazník nemá dostatek financí, aby tento dluh rychle uhradil. Osobní bankrot nevyhlásil. Navzdory výše uvedením skutečnostem stále komunikuje, nebrání se podepsání dohody o uznání závazku nebo dluhu + splátového kalendáře. Jde mi jen o prodloužení promlčecí doby a lepší pozici u soudu. Dotazy:
1) Je dluh promlčen? Předpokládám, že promlčecí lhůta jsou 3 roky od vystavení dokladu.
2) Jaký typ uznání zvolit (uznání závazku nebo dluhu)? Jedná se o dluh z podnikatelské činnosti, tzn. předpokládám, že by se mělo jednat o uznání závazku, ale dotyčný již živnost ukončil.
3) Je možné uzavírat dohodu o uznání závazku s někým kdo ukončil živnost?
Děkuji, Jaroslav


ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Promlčení dluhu:
Dle § 397 Obchodního zákoníku činí promlčecí doba v obchodněprávních vztazích 4 roky, přičemž dle § 392/1 Obchodního zákoníku počíná běžet ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti). Pokud jste tedy fakturu vystavil v listopadu 2009, neměla by být tato pohledávka dosud promlčena.
2/ Uznání dluhu či uznání závazku:
Domnívám se, že přestože dlužník již ukončil svou podnikatelskou činnost, bude zapotřebí zvolit uznání závazku dle § 323 Obchodního zákoníku. V této souvislosti je rozhodný charakter uznávaného závazku, který zůstává obchodněprávní. Opačným postupem bychom zároveň dospěli k poněkud absurdnímu závěru, kdy by se povaha závazků (tj. např. i délka promlčecí doby) měnila podle toho, zda ta která smluvní strana aktuálně podniká či nikoli, což je konstrukce zjevně neúnosná.
Dle § 323/1 Obchodního zákoníku uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání (totéž platí i pro pohledávku již promlčenou).
Základním účinkem uznání závazku je prodloužení promlčecí doby o další 4 roky od tohoto uznání (§ 407/1 Obchodního zákoníku), přičemž tento účinek se vztahuje rovněž na pohledávku v době uznání již promlčenou. Stejný účinek jako písemné uznání závazku má rovněž placení úroků (a to ohledně částky, z níž se úroky platí) a částečné plnění dluhu (lze-li usuzovat, že plněním části dluhu dlužník uznává i jeho zbytek).

3/ Uzavření dohody o uznání závazku:
Tato otázka byla de facto zodpovězena již pod bodem 2/. Rozhodující je povaha závazku, která je určující pro povahu jeho subjektů, promlčecí doby a též jeho uznání, ve Vašem případě se tedy jedná o režim obchodněprávní.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že přestože promlčecí dobu lze prostřednictvím uznání závazku vícekrát prodloužit, platí pro obchodněprávní vztahy limit maximální délky promlčecí doby. Dle § 408/1 Obchodního zákoníku skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet.
Současnou čtyřletou promlčecí dobu může Váš dlužník rovněž prodloužit (opět maximálně na 10 let), a to písemným prohlášením dle § 401 Obchodního zákoníku (jednostranné prohlášení dlužníka lze samozřejmě nahradit písemnou dohodou).


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je možné aby katastrální úřad měl kupní smlouvu bez podpisů
- Kupní smlouva na katastru nemovitostí bez podpisů - je to možné?

Rád bych se zeptal, zda kupní smlouva, na základě které má byt zapsáno právo do katastru, musí obsahovat podpisy kupujících a prodávajících. Nechal jsem si udělat kopii kupní smlouvy resp. kopii opisu (listiny), kterou uchovává katastální úřad. Můj dotaz tedy zní, zda je běžné, že se podpisy kupujících a prodávajících uvádějí jen na originalních smlouvách a na listině kterou vlastní katastrální úřad mohou chybět? V kopii jsou totiž řádky pro podpis prázdné. Předem děkuji. Karel

ODPOVĚĎ:
Obecně řečeno, by taková situace vůbec neměla nastat. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou stran a takovou smlouvou by katastrální úřad měl disponovat už jenom z toho důvodu, aby vždy odůvodnil legálnost zápisu v katastru.
Je otázkou, z jaké doby je tato smlouva (pokud by smlouva např. byla z padesátých let, tedy z doby, kdy neplatil intabulační princip při převodu nemovitostí, může se stát, že doložení vlastnického práva dodatečně bylo provedeno nedostatečně, ačkoliv v danou chvíli byl převod nepochybný) a jaké další podklady katastrální úřad má k tomuto případu.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Má zaměstnanec právo znát výši prémií jeho kolegů?
- Prémie zaměstnanců - mají právo je zaměstnanci navzájem znát?
- Může si zaměstnanec vybrat způsob vyplacení příspěvku na stravu?
- Jak zjistit výši prémií kolegů v práci
- Diskriminace v práci - různé výše prémií u zaměstnanců
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může chtít zaměstnanec stravenky pokud nemá zájem o stravu v podniku?
- Má zaměstnanec právo na veřejné stravenky pokud se nestravuje ve firmě?
- Jak donutit zaměstnavatele aby mi dal stravenky když nejím v závodní jídelně?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Považuje se výše prémií za osobní údaj, který není veřejný?

Zajímalo by mě jestli mám nárok dozvědět se, kolika procenty jsou moji kolegové v porovnání se mnou ohodnoceni za odvedenou práci (myslím tím prémie). Například, jestli dostali do základu přidáno a jestli jsou ve výplatách odměňováni vyššími prémiemi (prémie jsou u nás nepoviná platba za práci). Můžu si zvolit jakou formou budu pobírat příspěvek na stravu? Například, u nás v práci zaměstnavatel přispívá na stravu, které nám zajistil u firmy, která nám ho doručuje přímo do zaměstnání? Když nemám zájem o jídlo které je mi nabízeno, můžu trvat na tom aby mi byl příspěvek umožněn například ve formě stravenky využitelné v obchodech? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Pokud kolegové nepracují ve státní instituci na vedoucích postech, nelze se domáhat zjištění výše jejich mezd, jelikož se odměna za práci považuje za osobní údaj, který nelze získat bez souhlasu subjektu údaje. Pokud máte odůvodněnou obavu, že ve společnosti pro kterou pracujete dochází k diskriminaci v odměňování, můžete se obrátit na inspekci práce s podnětem k prošetření. Podotýkám, že obava musí být odůvodněná.
Ke stravování - zaměstnavatel je povinen Vám umožnit se stravovat, což neznamená, že musí poskytovat stravenky či zajišťovat dodavatele stravování. Řada zaměstnavatelů přesto z těchto dvou možností vždy jednu vybere a zaměstnancům je nabídne. V jaké formě tak učiní (cateringová firma, stravenky) je věcí zaměstnavatele a zaměstnanec ji může a nemusí využít. Pokud zaměstnavatel nenabízí variantní stravování s ohledem na požadavky zaměstnance - tedy buď prostřednictvím zajištěného dodavatele nebo vydáním stravenky - nelze se domáhat toho, aby ta činil a vydával stravenky. Zaměstnavateli je možné navrhnout, aby takovou variantní formu zavedl (např. tak může učinit odborová organizace, která svou žádost podloží patřičně odůvodněným postojem většího počtu zaměstnanců).


OBČAN-BYDLENÍ
- Osoba s trvalým bydlištěm bydlí v bytě zesnulého - musí hradit poplatky?
- Musí hradit poplatky za byt osoba která má trvalé bydliště v bytě zemřelého?
- Musí platit poplatky za byt osoba bydlící v bytě zesnulého, zemřelého?
- Může dědic zrušit trvalé bydliště osobě bydlící v bytě zemřelého, zesnulého?
- Je osoba bydlící v bytě zemřelého povinna hradit energie a poplatky?
- Jak zabránit aby osoba bydlící v bytě zemřelého mohla ukrást věci z bytu
- Prevence odcizení věcí z bytu zemřelého osobou s trvalým bydlištěm v bytě
- Dluhy na nájemném a povinnost osoby užívající byt dluh uhradit

V bytě zesnulého je hlášena další osoba, která není dědicem. Pokud tato osoba byt užívá, je ze zákona povinna do ukončení dědického řízení, pokud byt užívá, platit všechny poplatky spojené s užíváním bytu?
Pokud tato osoba je hlášena ve dvou bytech které patřily zesnulému, je povinna hradit veškeré náklady bez ohledu na to, jestli oba byty využívá či nikoli?
Měla by tato osoba se v případě úmrtí z bytu který neužívá automaticky odhlásit?
Je povinna zaplatit dluhy které vznikly na nájmu neužívaného družstevního bytu, protože je tam hlášena?
Děkuji, Veronika


ODPOVĚĎ:
Záleži na tom, kdo je ona "osoba" a jaká práva a povinnosti k bytu má.
Pokud jej pouze užívala a náklady spojené s bytem hradila na základě dohody se zůstavitelem a tedy právně žádné povinnosti k bytu nemá (např. není účastníkem smlouvy s energetickou společností, plynárnami apod.), pak úmrtím zůstavitele nemá právo v bytě zůstávat (či do něj být nahlášena).
Pokud máte na mysli "nahlášena" ve smyslu, že tato osoba má v bytě trvalé bydliště:
Trvalé bydliště je pouze evidenční údaj, nicméně možnost zrušit této osobě trvalé bydliště v nemovitosti má vlastník, dědici pouze se svolením soudu.
K poplatkům spojeným s bytem - pokud neexistuje právní titul, který by jí to ukládal, tak povinna je platit není, a neplacením bude zatěžovat pozůstalost, tedy dědice, nicméně dědici mají vůči této osobě regresní nárok na úhradu škody, kterou způsobila. Právním titulem nemusí být nutně smlouva - např. poplatek za odvoz komunálního odpadu je povinna hradit každá fyzická osoba mající trvalé bydliště v určité obci (vyjma osob osvobozených, např. umístěných ve věznici).
Lze doporučit, abyste vyzvali osobu, která byt užívá (či je v něm nahlášena), aby jej dobrovolně opustila a tyto nemovitosti mohli být zapečetěny do ukončení dědického řízení (opatřením notáře, které můžete navrhnout). K vystěhování doporučuji dát lhůtu, po jejímž uplynutí bude zastaven přívod energií z důvodu stanovení pasiv a aktiv pozůstalosti. Na tento důsledek je vhodné tuto osobu upozornit.
K dluhu na neužívaném bytu:
Osobě s trvalým bydlištěm v takovém bytě, která jej ovšem neužívá, nemůžete předložit k úhradě dluhy vzniklé na nájemném, jelikož je nezapříčinila.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prodloužení pracovní smlouvy u zástupu za osobu na mateřské dovolené
- Prodloužení zástupu za osobu na mateřské dovolené která dala výpověď
- Je potřeba dělat znovu výběrové řízení při prodloužení pracovní smlouvy?

Měl bych dotaz ohledně mé pracovní smlouvy, která byla sjednána 4/2009 a na dobu určitou ve smyslu textu „zástup za paní Novákovou po dobu čerpání mateřské dovolené a čerpání rodičovské dovolené, nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let“. Jedná se mi o to, do kdy bude trvat můj pracovní poměr, když paní kterou zastupuji se již na svou pozici nevrátí. Našla si jinou práci. Bude to do doby, kdy oficiálně zruší svůj pracovní poměr nebo do doby věku dítěte tří let? Je nutné, abych na tuto pozici opět absolvoval výběrové řízení a nebo lze mou pracovní smlouvu jen prodloužit např. na neurčito?
Jedná se o pracovní místo ve veřejné správě. Děkuji, Oliver


ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr máte uzavřen do doby, dokud Vaše předchůdkyně oficiálně neukončí svůj pracovní vztah k zaměstnavateli a pokud tak neučiní, tak maximálně do 3 let věku dítěte. Pokud již paní pracuje někde jinde, patrně došlo k rozvázání pracovního poměru a tím i ke konci toho Vašeho. Obecně platí, že pokud Vám skončí pracovní poměr a zaměstnavatel s Vámi neuzavře novou pracovní smlouvu a vy dále pracujete u zaměstnavatele s jeho souhlasem, má se za to, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Výběrové řízení znovu absolvovat nebudete muset. Zaměstnavatel by s Vámi měl dohodnout, zda-li pro něj budete dále pracovat a za předpokladu, že ano, zda-li se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. V případě, že tak neučiní, platí, co jsem již zmiňovala, že se vaše pracovní smlouva ze zákona mění na dobu neurčitou.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce a blokace nemovitosti a po vyplacení novým majitelem nová exekuce
- Druhá nová exekuce na nemovitost po vyplacení první exekuce - co dělat?
- Koupě exekuované nemovitosti po vyplacení a naběhnutí nové exekuce
- Je povinen druhý exekutor odblokovat nemovitost při vyplacení první exekuce?
- Koupě domu vyplacením exekuce a naběhnutí druhé nové exekuce

V katastru nemovitostí byla exekutorem provedena blokace. Se souhlasem exekutora byl dům prodán novému majiteli (který prostřednictvím realitní kanceláře vyplatil exekuci). Byla podepsána kupní smlouva a smlouva o úschově peněz. Po tomto úkonu (v řádu 10 dnů) bohužel naběhla další exekuce u jiného exekutora (o které jsme vůbec nevěděli). A nový exekutor nechce uvolnit dům bez vyplacení (zbývající částka nestačí na vyplacení této exekuce). Má na toto právo, když vložení blokace (nové exekuce) na katastru proběhlo až po podepsání kupní smlouvy , které ale bohužel na katastr zatím vloženy nebyly. Majitelem nemovitosti již nejsem já, ale nový majitel (předpokládám). Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní právní otázku, věnovala jsem právním možnostem zvýšenou pozornost, leč musím předeslat, že nic pozitivního pro Vás z odpovědi nevyplyne.
Skutečnost, že Vás exekutor nechal disponovat s majetkem má oporu v § 44a odst. 4 exekučního řádu (a tudíž z Vaší strany je prodej legální, pokud jsou splněny podmínky v tomto ustanovení, za což nese odpovědnost exekutor).
Skutečnost, že jiný exekutor obstavil dům před vložením vlastnického práva, je spíše "smůla" než právní problém, jelikož do doby vkladu vlastnického práva, jste vlastníkem Vy a postup druhého exekutora tedy není v rozporu s právem. Jediné, o co se můžete pokusit, je zjistit, zda druhý exekutor postupuje při vymáhání pohledávky v souladu s právem (existence pohledávky, oprávněnost apod.).
Situace je opravdu prekérní, jelikož první exekutor pohledávku vymohl a není povinen vracet Vám vymoženou částku, druhý exekutor řádně uplatnil své právo obstavit majetek povinného (a dům až do zapsání vkladu - ani podání návrhu na vklad nestačí - byl Vaším majetkem).
Pro úspěsnost obchodu s domem je třeba vyplatit druhou exekuci (nebo - pokud existují důvody - ji napadnout jako zcela neoprávněnou či v rozporu s právem - např. z důvodu nepřiměřenosti - nepřiměřené je např. obstavení domu pro vymožení pokuty v rámci stokorun). Pokud se Vám to nepodaří, lze předpokládat, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a bude vymáhat vrácení kupní ceny od Vás.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Může dát zaměstnavatel každý týden v pátek neplacené volno?
- Je možné pracovat od pondělí do čtvrtka a v pátek mít neplacené volno?
- Je neplacené volno každý pátek v souladu se Zákoníkem práce?

Původní pracovní smlouvu jsme měli na 40 hodin týdně a vedoucí nám ji změnil na 32,5 hodin týdně, tj. na 6,5 hodin denně. Důvodem je úbytek zakázek na výrobu. Takto hodiny oficiálně píšeme do pracovního výkazu, ale jinak pracujeme na příkaz vedoucího osmihodinové směny od pondělí do čtvrtku a v pátek jsme doma na neplaceném volnu.
Zajímá mě, jestli máme nárok na náhradu mzdy za páteční neplacené volno nebo nám nenáleží nic? Děkuji, Hana


ODPOVĚĎ:
Takový způsob nastavení pracovní doby je v rozporu se Zákoníkem práce.
Měli byste mít pátky proplacené náhradou mzdy a nebo 4 dny v týdnu hodiny odpracované nad rámec pracovní smlouvy proplacené jako přesčas. Obojí varianta by pro Vás byla ekonomicky výhodnější než tato, kterou zaměstnavatel zavedl.
Pokud se chcete bránit, doporučuji podat stížnost na Inspekci práce při místně příslušném Úřadu práce.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Manžel nesplácí po rozvodu společné dluhy z manželství
- Manželka byla ručitelkou manželovi a ten po rozvodu nesplácí půjčku
- Splácení dluhů po rozvodu a rozsudek nejvyššího soudu 30Cdo 1881/2001
- Převádí se dluhy do nového manželství (na nového manžela, manželku)?

Jsem v tíživé situaci a nevím si rady,jedná se o majetkového vypořádání po rozvodu a dluhy s tímto spjaté. Jsem 2,5 roku rozvedená,přičemž před 14 měsíci jsem požádala o vypořádání SJM. O majetek mi nešlo, ale s dluhy mám problém. Všechny dluhy splácím sama za nás za oba, exmanžel nic nesplácí. Problém nastává v tom, že splácení je o 10.000 Kč víc, než mám čistou základní mzdu. Mám další 2 práce, abych pokryla náklady na splácení, bydlení a obživu. Nemám s žádnou společností problém, jen že jsem byla exmanželovi ručitelkou, on závazek nesplácí, a já také ne. Peněžní prostředky mi na to nezbývají. Předpokládám, že soud by měl rozhodnout v můj prospěch. Zaplatila jsem za nás za oba cca 360.000 Kč. Exmanžel i jeho rodiče chtějí, abych zaplatila, co tchán s tchýni půjčili exmanželovi na podnikání. Bylo to v době, kdy jsem požádala o rozvod. Jedná se o 250.000 Kč.
- Rozdělí banky na základě soudního rozhodnutí dluhy mezi mě a mého exmanžela?
- Zaplatím polovinu jeho rodičům?
- Chci se znovu vdát, přítel je bez dluhů, jakým způsobem se převádí dluhy do dalšího manželství?
Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
V případě vypořádání dosud nesplaceného dluhu, zatíženého vysokým příslušenstvím, ukládá zpravidla standardní soudní praxe povinnost zaplatit zůstatek dluhu oběma manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí finančnímu ústavu více, má právo se vůči druhému účastníku domáhat finančního vyrovnání - viz rozsudek nejvyššího soudu ze dne 5.12.2001 sp. zn. 30Cdo 1881/2001. Dluhy se nikterak do dalšího manželství nepřevádí.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Pořádání dětského dne z pohledu práva, paragrafů a zákonů
- Jaké podmínky musí být splněny při organizování dětského dne?
- Odpovědnost za děti na dětském dni - § 59/1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ, DROGY, HYGIENA
- Hygienické předpisy a pořádání dětského dne
- Pořádání dětského dne a vyhláška Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb.
- Zdravotní zabezpečení dětského dne - informace

Firma by chtěla uspořádat dětský den pro děti svých zaměstnanců. Proto mě zajímá, co vše to z právního hlediska s sebou obnáší (např. odpovědnost za děti, zajištění zdravotní pomoci (nejspíš základní první pomoc?), možnost odečtení nákladů z daní, zajištění místa atd.. Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Neboť se bude jednat o krátkodobou (tj. jednodenní) akci pro děti, je v této oblasti právní úprava poměrně stručná.
Z hlediska hygienických předpisů je pro Vás klíčový § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, který řadí dětský den do kategorie tzv. jiných podobných akcí pro děti. Účelem této jiné podobné akce pro děti musí zároveň být posílení zdraví dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí nebo dovedností. Pokud Vámi organizovaný dětský den žádný z výše specifikovaných účelů nemá, není patrně možné jej do této kategorie zařadit a žádná speciální právní úprava se na něj tudíž nevztahuje. I přesto Vám lze však doporučit splnění alespoň podmínek pro tzv. jinou podobnou akci pro děti. Organizátor takové akce je povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze těch fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10/1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. osoby zdravotně způsobilé).
Přestože se ve Vašem případě nebude jednat o tzv. zotavovací akci, můžete jako vodítko použít vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., která mimo jiné upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne dětí. V příloze č. 1 této vyhlášky jsou definovány podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 najdete náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí, v příloze č. 4 je obsažen minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti.
Co se týče zajištění zdravotní péče, lze Vám doporučit (byť tato povinnost nevyplývá z výše uvedených právních předpisů) zabezpečit na dětském dnu účast zdravotníka (např. absolventa kursu první pomoci nebo lékaře, zdravotní sestru či studenta medicíny po 3. ročníku lékařské fakulty).
Co se týče tzv. odpovědnosti za děti, je pro Vás určujícím § 59/1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, dle něhož se dopustí přestupku ten, kdo jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou.
Co se týče umístění dětského dne, je možné ho realizovat prakticky kdekoli (se samozřejmým přihlédnutím k bezpečnosti a hygienické nezávadnosti prostředí).

 

OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na podnikatelský účet při osobním dluhu podnikatele
- Může exekutor zablokovat podnikatelský účet?

Může exekutor zablokovat podnikatelský účet? Dluh nevznikl z podnikání. Děkuji. Gábina

ODPOVĚĎ:
Pokud je to podnikatelský účet fyzické osoby, která ručí celým svým majetkem (což je každá fyzická osoba podnikatel), pak účet zablokovat lze.
Pokud se jedná o podnikatelský účet právnické osoby, která ručí pouze majetkem společnosti, pak účet zablokovat nelze.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné zpětně žádat vrácení části nákladů exekuce pro nepřiměřenou výši?
- Nepřiměřeně vysoké náklady exekuce - je možné je dodatečně vymáhat?

Je možné žádat po exekuční kanceláři zpět již mnou zaplacené náklady na exekuce (v roce 2011) za jízdu v pražské MHD na černo, pokud byla tato výše vymáhané částky nedávno v médiích shledána jako neúměrně vysoká? Jde mi to, že jsem pohledávku sice řádně v roce 2011 zaplatil, chtěl bych nyní část těchto peněz vzhledem k novým skutečnostem a situaci v ČR vymáhat zpět. Mám nějakou šanci na úspěch?
Děkuji, Igor


ODPOVĚĎ:
Žádná zpráva z médií ani politická či hospodářská situace státu nezakládá nárok na vrácení po právu placené částky. Vrácení části nákladů již uzavřeného řízení by Vám nepříslušelo, ani kdyby se jednalo o rozhodnutí soudu.


RODINA-DRUŽSTEVNÍ BYTY A MANŽELSTVÍ
- Jak zajistit abych nemusela vyplatit manžela z družstevního bytu
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví před manželstvím a vliv na SJM
- Musím vypořádat manžela u družstevního bytu převedeného před manželstvím do OV?
- Musím vyplatit manžela při rozvodu u družstevního bytu v osobním vlastnictví
- Kdy vzniká společné členství manželů v družstvu u družstevního bytu

Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč.
Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem. Ale přitom bych chtěla mít jistotu, v případě že by někdy manželství skončilo, že nebudu muset z bytu manžela vyplácet. Je tedy správný můj záměr ještě před svatbou odkoupit byt od družstva do svého osobního vlastnictví, tak aby převod v katastru proběhl ještě před uzavřením manželství? Zajistí mi to do budoucna jistotu, že bych se nemusela o byt v případě rozvodu dělit ? Přítel neměl s koupí bytu nic společného, v té době jsme se ještě neznali. Děkuji, Ann
a

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo právo na družstevní byt nabyto před sňatkem, nevzniká uzavřením manželství společné členství manželů v družstvu. Členem družstva je pouze ten manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství. I když byt nepřevedete do svého vlastnictví ještě před svatbou, nehrozí Vám v případě rozvodu, že byste se o byt musela dělit v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. Členem družstva budete pouze vy a členský podíl tudíž náleží pouze Vám.


OBČAN-DLUHY
- Promlčení, promlčecí lhůta dluhu za popelnice
- Promlčení dluhu za svoz odpadu, vyvážení popelnic
- Promlčecí lhůta - shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních odpadů

Ráda bych se zeptala na promlčecí lhůty týkající se placení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bydlím ve společné domácnosti s otcem a měla jsem za to, že poplatky platí on. Nyní jsem ale po pěti letech zjistila, že od ukončení mého studia za mě poplatky nehradí. Existují promlčecí lhůty na zaplacení těchto poplatků nebo budu muset uhradit vše zpětně i s příslušnou sankcí?
Děkuji, Ilona


ODPOVĚĎ:
Obecná promlčecí lhůta (majetkového charakteru) činí 3 roky od doby, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. To znamená od doby, kdy po Vás poprvé mohl úřad chtít za odpad zaplatit. Pokud se Vám od té doby zatím nikdo neozval, je možné, že platby prvních dvou let jsou promlčené a platit byste měla jen za tři roky nazpět. Je ovšem důležité zjistit, zda-li věc nebyla dána k soudu příp. na exekuci. V tom případě promlčecí lhůta neběží. Pokud bylo právo přiznáno rozhodnutím soudu, promlčuje se za 10 let. Pokud tedy máte (nebo dostanete) rozsudek, kde Vás vyzývají k platbě, je lhůta adekvátně prodloužena.
Jen na okraj upozorňuji, že je povinností občana změnit si trvalé bydliště na místo, kde aktuálně pobýváte. Není tedy chybou otce, že poplatky nehradil, ale je Vaší chybou, že jste neaktualizovala místo pobytu změnou trvalého bydliště na matrice.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné právní zastoupení zdarma u soudu o výchovu a výživu?
- Matka samoživitelka a právník zdarma u soudu o výživné
- Co je to pro bono právník či advokát
- Co znamená pro bono právní služba - definice, vysvětlení
- Advokát zdarma pro matku samoživitelku - žaloba o výchovu a výživu
- Je možná změna právníka pokud na něj už nemám dost peněz?
- Změna právníka, advokáta z důvodu nedostatku peněz
- Přidělení právníka ex offo z důvodu nedostatku peněz, financí

Jsem samoživitelka 2 dětí ve věku 2 let a 1 roku. S otcem se soudím o výchovu a výživu. Bylo mu určeno výživné ve výši  1500,- Kč. Tudíž jsem zajištěná finančně minimálně. Soudy ale budou pokračovat ve věci popření otcovství na jedno z dětí. Rodičovský příspěvek pobírám pouze na 1 dítě ve výši 3.200,- Kč. Právník, který mě zastupuje u soudu stojí spousta peněz. Je možné být od platby zproštěna a za jakých podmínek? Děkuji, Leontýna


ODPOVĚĎ:
V případech, kdy je soudní spor nad Vaše finanční možnosti a Vy jste si zvolila právního zástupce, můžete žádat o tzv. pro bono službu, tzn. že odměna advokáta bude snížena příp. nebude žádná. Toto se ovšem činí hned na začátku, kdy se s advokátem domlouváte na podmínkách Vaší spolupráce. Doporučuji Vám Vašeho právníka nebo advokáta kontaktovat, sdělit mu, že jeho služby jsou nad Vaše finanční možnosti a zkusit s ním najít nějaké řešení. Advokát Vám může nabídnout pro Vás přijatelnější cenu a nebo se domluvíte na ukončení spolupráce. V druhém případě je pak možné požádat soud o přidělení bezplatného zástupce. Do žádosti uvedete jen, že věc je natolik složitá, že se bez právní pomoci neobejdete, že nemáte dostatek finančních prostředků a že žádáte o právní pomoc z řad advokátů. Bližší informace Vám podají na soudě. Na takovouto žádost však není právní nárok, soud Vám tak může a nemusí vyhovět.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění členského podílu v zemědělském družstvu
- Vyplacení vypořádacího podílu po smrti člena zemědělského družstva
- Může zemědělské družstvo snížit vypořádací podíl po smrti člena?

Na základě usnesení soudu ve věci dědictví po rodičích jsem měla v restituci obdržet 62.000,-Kč (jejich členský podíl při vstupu do JZD v roce 1952). Existuje právní důvod pro zemědělské družstvo, které mi tuto částku snížilo o 9.300 Kč? Děkuji, Marta

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s Vaším nárokem na výplatu hodnoty členského podílu Vašich rodičů v JZD by bylo v první řadě nutné znát znění výroku Vámi zmiňovaného usnesení soudu o skončení dědického řízení.
Byla-li však zemědělskému družstvu usnesením soudu stanovena povinnost k výplatě konkrétně vyčísleného obnosu (tedy 62.000,- Kč), není zemědělské družstvo oprávněno tuto sumu krátit.
Byla-li naopak zemědělskému družstvu stanovena povinnost k výplatě tzv. vypořádacího podílu (§ 232/3 Obchodního zákoníku), je možné, že tato částka byla na základě stanov družstva vypočítána v odlišné výši (§ 233/5 Obchodního zákoníku).
Pro komplexnější analýzu Vašeho případu by však bylo nutné mít k dispozici více informací.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné aby výživné převzala na poště na plnou moc jiná osoba?
- Může alimenty převzít na plnou moc jiná osoba?
- Je možné převzít peníze (výživné, alimenty) na poště na plnou moc?

Co se týče výživného, které zasílá bývalý manžel výhradně na mou osobu, lze napsat plnou moc, aby výživné v době dovolené vyzvedávali např. mí rodiče nebo je lepší se na toto zeptat na poště? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, zda Váš bývalý manžel při odesílání výživného složenkou využívá některou z doplňkových (zpoplatněných) služeb České pošty. Jedná se o služby "Dodání do vlastních rukou" nebo "Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta". V prvním případě složenku rodičům vydají tehdy, pokud budou držiteli Průkazu příjemce, ve druhém případě jim složenku nevydají. Doporučuji tedy na poštu zajít a ověřit si, zda tento konkrétní typ složenky, který bývalý manžel posílá, bude rodičům po předložení Průkazu příjemce vydán.


FINANCE-DANĚ
- Darování nemovitosti synovcem strýci a výpočet daně
- Výpočet daně při darování bytu, domu synovcem strýci
- Platí se darovací daň při převodu nemovitosti strýci?
OBČAN-DAROVÁNÍ
- Postup darování nemovitosti strýci, tetě
- Postup jak darovat byt, dům, nemovitost rodinnému příslušníkovi
- Darování nemovitosti osobě blízké - postup
- Kolik kopií darovací smlouvy se musí dát na katastr nemovitostí?
- Musí vždy sepsat darovací smlouvu notář nebo ne?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Výše odměny notáře za sepsání zápisu o darovací smlouvě
- Kolik stojí ověření podpisu na poště, na obecním či městském úřadě

Před několika lety mi strýc daroval dům i s okolním pozemkem, jelikož odjížděl do zahraničí na delší dobu. Nyní bych chtěl vše darovat zpět. Jaké dokumenty jsou k tomu zapotřebí? Dále jak se bude vypočítávat darovací daň, odměna notáři, poplatek za vložení do katastru a další výdaje a poplatky s tím spojené. Příbuzenský vztah: strýc - bratr mé matky. Děkuji, Ivan


ODPOVĚĎ:
Darovací smlouva týkající se nemovitosti musí být vyhotovena v písemné formě, a to ve čtyřech vyhotoveních, které je třeba posléze přiložit k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dvě vyhotovení s doložkou vkladu Vám poté budou vrácena. Jednoho vyhotovení je třeba opatřit úředně ověřenými podpisy. Notářské sepsání smlouvy se nevyžaduje, může ale celý proces usnadnit. V tomto případě není třeba dále ověřovat podpisy.
V rámci Vašeho příbuzenského vztahu jste od daně darovací osvobozeni. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí je stanoven na 1.000,- Kč. Odměna notáře za případné sepsání zápisu o darovací smlouvě se řídí vyhláškou; pro ilustraci při hodnotě nemovitosti 2.000.000,- Kč by odměna notáře činila 6.400,- Kč. Poplatky za ověření jednoho (zdůrazňuji jednoho!) podpisu činí např. na poště (Czech point) nebo na městském (obecním) úřadě 30,- Kč.

 

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno bydlení v družstevním bytě pro partnerku, družku
- Věcné břemeno užívání družstevního bytu druhem, partnerem, přítelem
- Je možné zřídit právo užívání družstevního bytu partnerovi, partnerce?
- Je možné zřídit právo užívání družstevního bytu druhovi, družce?

Koupil jsem družstevní byt a své přítelkyni bych k němu rád zapsal něco jako věcné břemeno užívání. Nevím, lze-li to provést, právě proto, že byt je v družstevním vlastnictví. Bylo by možné věcné břemeno zapsat například k užívacímu právu k bytu? Koupi bytu jsem financoval úvěrem ze stavebního spoření, ale byt není zastaven bance, úvěr mi byl poskytnut bez zajištění. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud jste koupil družstevní práva, tak nejste vlastníkem bytu. Tudíž k němu nemůžete zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je samo o sobě právem, nelze věcným břemenem zatížit jiné právo než právo vlastnické. Pokud chcete přítelkyni nějak finančně zajistit, lze situaci řešit buď převedením části práv na ni nebo sňatkem (při úmrtí se družstevní podíl dědí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Má manželka právo na náhradní byt při vystěhování z družstevního bytu?
- Vystěhování manželky z družstevního bytu a nárok na náhradní bydlení
- Nárok na vyplacení z družstevního bytu při odstěhování manželky, manžela
- Vliv trvalého bydliště manželky v družstevním bytě na náhradní byt
- Vyplacení z družstevního bytu před rozvodem manželství

S manželem se budeme rozvádět a měla bych dotaz ohledně bydlení po rozvodu. Bydlím s manželem a jeho matkou v nájemním družstevním bytě. Nájemní smlouva na dobu neurčitou je psaná na matku mého manžela. Dotaz je, zda po rozvodu mám nárok na vyplacení z bytu či na náhradní byt. V bytě mám trvalé bydliště. Dle manžela nárok nemám na nic, neboť jeho matka může podat žalobu na vyklizení z bytu (výpověď z nájemního bytu). Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Důležité je, kdo je vlastníkem členského podílu v družstvu. Předpokládám, že také matka manžela s kterou byla uzavřena i nájemní smlouva. Pak skutečně po rozvodu, pokud nejste vlastníkem členského podílu, nemáte nárok na vyplacení z bytu. Matka manžela může podat žalobu na vyklizení z bytu a pokud by jí podala, soud v takovém případě může rozhodnout, že je Vám povinna zajistit náhradní bydlení.

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Co znamená splatit škodu společně a nerozdílně
- Náhrada škody společně a nerozdílně - je možné uhradit škodu zvlášť?
- Musí věřitel přistoupit na splátkový kalendář?
- Jak se vyhnout zaplacení nákladů exekučního řízení?

Dne 3.2.2012 mi přišla exekuce od jednoho poškozeného na asi 26.000,- měl jsem platit jen 12.000,- společně a nerozdílně ještě s jedním člověkem, takže jsem myslel že musím uhradit 6.000,-. Ten druhý odsouzený se k placení vůbec nemá. Já jsem ovšem již začal splácet 30.1.2012 jsem zaslal 200,- jako první splátku. A pak jsem poškozeným rozeslal dopisy jak budu splácet. Tento poškozený ovšem změnil adresu. Co můžu dělat? Napadlo mě podat návrh na obnovu řízení, aby byl změněn rozsudek, aby jsme zaplatili každý škodu zvlášť, a pak odvolaní proti exekuci, které zdůvodním tímto návrhem a tím že již splácím, což doložím složenkou. Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Jestliže Vám bylo soudem uloženo uhradit škodu společně a nerozdílně vyplývá to z podstaty souzené věci. Bez větší znalosti věci nelze říci, zda je možné docílit změny rozhodnutí ve formě náhrady škody. Osobně se domnívám, že je taková možnost z podstaty věci vyloučená. Obnova řízení musí vycházet z nových skutečností důležitých pro řízení jako celek (což z dotazu neplyne, že by byl Váš případ).
Věřitel nemusí přistupovat na návrh splátkového kalendáře předložený dlužníkem, takže pokud jste věřiteli neplnil ačkoliv jste měl číslo účtu, kam máte hradit, nezpůsobil věřitel to, že jste neplnil své povinnosti.

Pokud chcete odvrátit exekuční řízení, doporučuji bezodkladně uhradit pohledávku, kterou Vůči Vám tento poškozený má, a pokusit se rozporovat náklady exekučního řízení jako neodůvodněné a tedy zneužitím práva (obdobně nedávno rozhodl např. ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. IV.ÚS 1881/11, ze dne 16.01.2012).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je nutné mít zvláštní bankovní účet pro pojistné plnění dítěte?
- Kam je možné uložit peníze z pojistného plnění dítěte
- Může pojišťovna informovat soud o pojistném plnění dítěte?

Chtěl bych Vás požádat o radu v následující záležitosti. Před několika lety se stal můj nezletilý syn účastníkem dopravní nehody, při které utrpěl vážné zranění. Pojišťovna z povinného ručení viníka nehody vyplatila pojistné plnění na můj účet (jakožto účet zákonného zástupce). Pojišťovna mi před výplatou sdělila následující:
„Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, ze na základě ustanovení § 28 občanského zákoníku je
nutno právní úkon učiněný za nezletilého rodičem nechat schválit příslušným soudem, nejde-li o běžnou záležitost. Právním úkonem v uvedeném smyslu je rovněž přijeti pojistného plnění z výše uvedené pojistné události. Pro vyplacení pojistného plnění je tak nutno předložit rozhodnuti soudu schvalující převzetí plnění z této pojistné události, pokud přesáhne částku 50 000,- Kč.“
Před časem jsem obdržel předvolání od okresního soudu, kde po mne soudní úřednice požadovala sdělení výše vyplaceného pojistného plnění a zřízení zvláštního účtu, na kterém by bylo pojistné plnění uloženo. Soudu jsem pouze odpověděl, že s plněním bylo naloženo v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a je uloženo s vyloučením nepřiměřených rizik.
Prosím o sdělení, zda soud může takové informace a úkony ode mne požadovat. Mám za to, že se jedná o nepřípustné zasahování do soukromí mé osoby i rodiny a vedle toho nepovažuji české soudy za důvěryhodné instituce, kterým by bylo záhodno sdělovat soukromé finanční záležitosti. Děkuji, Řehoř


ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 28 občanského zákoníku navazuje na § 179 občanského soudního řádu, které je obsaženo v ustanoveních týkajících se péče soudu o nezletilé. Řízení v těchto věcech se podle § 81 posledně jmenovaného zákona zahajují tzv. ex offo - tedy z úřední moci soudu.
Pojišťovna pravděpodobně soud informovala o vyplacených plněních a ten provádí předběžné šetření za účelem zahájení řízení. Doporučuji Vám obrátit se osobně na příslušného soudního úředníka, který Vás vyrozuměl, příp. soudce, pokud mu již případ byl udělen. Vaše domněnka je mylná.


OBČAN-DLUH
- Je věřitel povinen informovat dlužníka o postoupení dluhu jinému věřiteli?
- Postoupení dluhu jinému věřiteli - musí původní věřitel informovat dlužníka?

05/2001 vznikl dluh, 04/2002 byl soudem vydán platební rozkaz na který jsem se odvolal. 08/2002 jsem byl soudem osvobozen od nákladů řízení, které v 10/2002 po odvolání žalobce soud opět zrušil a náklady protistraně uznal. 12/2002 uznal soud náklady právnímu zástupci žalobce. 01/2005 pověřil soud exekutora, který 05/2005 nařídil exekuci která probíhala cca 1 rok. V 01/2011 mi přišlo oznámení o postoupení pohledávky soukromé vymahací agentuře v částce několikanásobně převyšující původní dluh. Jak je to s promlčecími lhůtami? Pokud mi nyní bude nařízena exekuce, lze se odvolat na promlčení? Děkuji, Teodor


ODPOVĚĎ:
Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno; typicky za deset od právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku soudu. Z vámi uvedených lhůt tak byla exekuce nařízena v zákonných časových mezích.
Původní exekuce zřejmě stále probíhá (nepíšete, že vy Vám bylo doručeno usnesení o skončení), pouze došlo ke změně oprávněného. Ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu. K postoupení práva z pohledávky dochází na základě písemné smlouvy. Dlužník (povinný) s tím nemusí souhlasit, pouze mu tento právní úkon musí být bezprostředně oznámen. Nedošlo-li k vymožení, dlužná částka se neustále navyšuje o úroky z prodlení (jsou-li přiznány), náklady oprávněného i náklady exekutora. Typicky platí, že čím déle exekuční řízení trvá, tím vyšší jsou celkově vyčíslené náklady v příkazu k úhradě nákladů exekuce.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví v době manželství a nárok manžela
- Patří do SJM družstevní byt převedený do osobního vlastnictví až v manželství?
- Kdy patří družstevní byt do společného jmění manželů, SJM
- Jak zajistit aby byl družstevní byt při převodu jen jednoho z manželů
- Jak zabránit aby byl družstevní byt součástí společného jmění manželů SJM

V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce. Já se tudíž chci zeptat, zda byt patřil a bude patřit (po jeho koupi) do společného jmění manželů a jestli bude mít manžel nějaké právo na tento byt v případě rozvodu? A jak to právně ošetřit? Děkuji, Izabela


ODPOVĚĎ:
Členem bytového družstva jste pouze vy, družstevní byt nespadá v tomto případě do SJM. Pokud ale byt od družstva odkupujete, v kupní smlouvě by mělo být uvedeno, že nabýváte byt do svého výlučného vlastnictví a že byt byl pořízen výlučně z finančních prostředků Vašich nikoli z finančních zdrojů společných v SJM.Pak by manžel v případě rozvodu na byt neměl právní nárok.

 

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 5

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny

RODINA-SJM PŘI ROZVODU
- Může soud rozdělit, vypořádat SJM jinak než na poloviny?
- Jaký vliv má péče o dítě rozdělení a vypořádání SJM (společného jmění manželů)?

Chtěla bych se zeptat na dotaz, týkající se rozhodnutí soudu. Bratranec se po rozvodu manželství nemohl dohodnout na rozdělení SJM s bývalou manželkou, podal proto návrh na rozdělení k soudu. Obsahem SJM byly 2 byty (jeden hodnota 1.100.000 Kč, druhý 2.500.000 Kč dle znaleckých posudků) a obchod. Všechny nemovitosti v osobním vlastnictví, o jejich nabytí se zasloužili oba stejným dílem. Bývalá manželka má v péči 17 letou dceru. K překvapení bratrance nedávno soud vynesl následovný rozsudek. Bratranec získal byt v hodnotě 1,1 mil. a doplatek 300 tis., jeho bývalá manželka byt v hodnotě 2,5 mil. Obchod s výnosem byl rozdělen na podílové vlastnictví 1/2 + 1/2. Bratranec se domníval, že soud dělí majetek spravedlivě na půl, proto se na soud obrátil. Měl by se nyní proti rozsudku odvolat a má šanci na úspěch? K čemu soudy přihlíží při dělení majetku? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:    
Soud při dělení majetku přihlíží na životní podmínky manželů a dětí. V tomto případě určitě přihlédl ke svěření téměř dospělého dítěte do péče matky. Doporučila bych se proti rozhodnutí odvolat. Dcera je téměř dospělá, takže není třeba počítat s markantním nárůstem jejích budoucích potřeb (např. větší pokoj apod.). Tudíž ani takový způsob rozdělení majetku nelze považovat za vhodný.OBCHOD, FINANCE, DANĚ-FINANČNÍ PRÁVO, DANĚ
- Může dědeček, babička uplatnit slevu na daních na spolužijící vnouče, dítě?
- Může si rodič uplatnit slevu na daních pokud s ním dítě, potomek nežije?

Chtěla jsem se zeptat, zda může prarodič uplatňovat měsíční úlevu na daních na dítě, pokud žijí v jedné domácnosti?
Jde mi o to, že můj bývalý partner, s kterým já ani dítě nežije, si v práci celé dva roky uplatňuje měsíční slevu na daních. Je to napadnutelné? Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Pokud chce prarodič uplatňovat slevu na dani na dítě, je nezbytné, aby dítě s ním žilo ve společné domácnosti (což se nejsnazším způsobem prokazuje společným trvalým bydlištěm). Takže chování Vašeho bývalého partnera napadnutelné je, a to velmi jednoduše – nahlášením na finančním úřadě, jakožto správcem daně.


OBČAN-EXEKUCE
- Které sociální dávky exekutor nesmí zabavit
- Nezabavitelné sociální dávky
- Které sociální dávky exekutor může zabavit a které nesmí
- Jak se vypočítává nezabavitelné minimum
- Nezabavitelné minimum 2011

Ráda bych se zeptala, které sociální dávky exekutor nemůže ze zákona zabavit. Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Následující sociální dávky exekutor nesmí zabavit: peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a jednorázové dávky (porodné, pohřebné).
Ostatní dávky (tedy i rodičovský příspěvek) exekuci podléhají, platí při tom ale pravidlo, které říká, že Vám musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum. Tato nezabavitelná částka činí v roce 2011 částku 5.326 Kč, pokud dlužník živí nezaopatřené (studující) děti, zvyšuje se tato částka za každé takové dítě o 1.331,50 Kč.PRÁCE-VÝPOVĚĎ, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel odmítnou převzít výpověď od zaměstnance?
- Může si zaměstnanec sám určit výpovědní lhůtu, dobu?
- Má zaměstnanec právo na odměnu při zaškolení nového pracovníka, zaměstnance?

Jsem rozhodnutá podat výpověď z práce (pracovního poměru). Podle zákoníku práce jsem zjistila, že výpovědní doba je minimálně 2 měsíce. Mohu si tuto lhůtu stanovit do výpovědi sama? A jsem povinná nového zaměstnance zaučit všemu co umím a co je moje know-how? 13 let jsem pracovala na pozici ve státní sféře, kde zaměstnavatel neustále zvyšoval nároky moji práci. Před 5-ti lety jsem se i dlouhodobě léčila z přepracovanosti a syndromu vyhoření. Přesto jsem do dnešní dne zůstávala a chod úřadu je stále závislý na mé práci. Mohu požadovat odměnu za to, že zaučím nového pracovníka? Co dělat v případě, že zaměstnavatel s moji výpovědí souhlasit nebude? Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Výpověď zaměstnavatel nemůže odmítnout. Podejte ji osobně, nejlépe před svědky. Stanovit si délku výpovědní lhůty bez dalšího nemůžete. Pokud by měla být delší než 2 měsíce, musela by tak být stanovena buď v pracovní smlouvě, nebo určena dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při ukončování pracovního poměru. Pokud podáváte výpověď jednostranně a se zaměstnavatelem se nedohodnete na delší výpovědní lhůtě, tak se na Vás vztahuje minimální zákonná délka trvání výpovědní lhůty.
Co se týče „know-how“ – pokud zaměstnavatel hradil školení a vzdělávací kurzy, tak nemáte žádné vlastní know – how, které byste si měla právo chránit. Co svému nástupci předáte a co nikoliv záleží na obsahu práce, kterou musí vykonávat. Nejste ho povinna naučit všechno a zaučit do systému zcela kompletně. Odstupné za zaučení nového pracovníka Vám nenáleží.OBČAN-DLUH
- Dlužník přestal splácet - je možné dluh vymáhat jinak než soudně?
- Promlčení dluhu se zástavním právem (zástava nemovitosti)
- Lhůta na promlčení splátek dluhu krytých zástavou nemovitostí

Potřeboval bych vědět, jestli u půjček, které jsou kryty zástavou nemovitosti a delší dobu jsou po termínu splatnosti, není taky nějaká promlčecí doba? Ty peníze jsem půjčil já a naštěstí jsem zároveň udělal i jištění zástavou nemovitosti dlužníka. Bylo to v roce 2004. Půjčená částka 396.000,- Kč a měli mi splácet 4000,- měsíčně. První rok platili, ale potom už jen semtam něco málo, takže dneska jsou v obrovském skluzu. Nechci to řešit soudně, takže pořád čekám a nějak se domlouváme a semtam mi něco zaplatí. Jen by mě zajímalo, zda u těchto situací neexistuje také promlčecí doba na dluh, abych časem něco neprošvihl, třeba dobu k podání návrhu na platební příkaz od soudu a následnou exekuci.
Zatím mám asi čas, protože splátky jsou vypočteny na asi 8 let. Nechci něco zanedbat. Děkuji, Hynek

ODPOVĚĎ:

Půjčky kryté zástavním právem se promlčují zcela stejně jako půjčky nezajištěné. Každá splátka se promlčuje zvlášť, takže ve 3 leté promlčecí lhůtě od data splatnosti každé z nich. Tudíž ve Vašem případě jsou promlčené všechny nesplacené splátky staršího data splatnosti, než je cca únor 2008. Dlužník může plnit samozřejmě dobrovolně a Vám tak nevzniká bezdůvodné obohacení. Ale v případě soudního sporu dlužník může oprávněně namítnout promlčení jednotlivých splátek a žaloba (resp. návrh na vydání platebního příkazu) bude zamítnuta.


OBČAN-DAROVÁNÍ
- Platí se darovací daň při darování vybavení ordinace ambulance lékaře?
- Musí být darovací smlouva při darování vybavení ordinace, ambulance?

Provozoval jsem privátní stomatologickou praxi. Ze zdravotních důvodů jsem ukončil podnikání a nechal jsem se zaměstnat. Celé vybavení stomatologické praxe jsem daroval svým asistentkám (svému novému zaměstnavateli), které si založily s.r.o., jež má v portfoliu činností stomatologické služby.
Smyslem darování bylo, aby si moje asistentky mohly v případě mé smrti zaměstnat jiného lékaře a neztratily tak své vysoce kvalifikované zaměstnání. Daroval jsem tedy právnické osobě zabývající se poskytováním zdravotní péče kompletní vybavení ambulance.
Moje otázka: Musí mít toto darování písemnou podobu? Domnívám se, že písemnou formu musí mít pouze darování nemovitosti). Je toto darování osvobozeno od daně? Od kterého roku je darování právnické osobě zabývající se zdravotnictvím osvobozeno od daně? Může mít v případě nutnosti písemné podoby hromadnou formu - tedy jedinou darovací smlouvou, kterou by byly darovány všechny nástroje a přístroje, tvořící vybavení praxe? Děkuji, MUDr. Novák

ODPOVĚĎ:
Darování v tomto případě nemusí být písemné, ale pochopitelně bych smlouvu doporučila sepsat. I pro obdarované je příjemnější, když v rukou mají nezpochybnitelný nabývací titul. Darovací smlouvu stačí sepsat pouze jednu na veškeré darované věci. Darování od daně osvobozeno není. Protože pokud není obdarovaný v příbuzenském nebo obdobném vztahu k dárci, nejsou naplněny podmínky osvobození od daně. Jakým způsobem bude uhrazena darovací daň si sjednejte v darovací smlouvě.


PRÁCE-DOVOLENÁ, PLACENÉ VOLNO
- Má rodič právo na placené volno při doprovodu k lékaři?
- Právo na placené volno v práci, zaměstnání při doprovodu dítěte k lékaři

Pokud pojede matka s manželem a dětmi k lékaři do vzdáleného města, má manžel právo na placené volno jako doprovod? Dagmar

ODPOVĚĎ:
Péče o dítě je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 191 zákoníku práce). Podmínky nároku na náhradu mzdy jsou stanoveny v nařízení vlády 590/2006 Sb., doporučuji prostudovat, ale s určitostí mohu říci, že doprovod dítěte k lékaři patří mezi události za něž náleží jednodenní placené volno.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členství v bytovém družstvu na zahraniční osobu s trvalým pobytem v ČR
- Může členská schůze zakázat převod členství na zahraniční osobu s pobytem v ČR?

Jsem členem bytového družstva a hodlám převést členství na fyzickou osobu, kterou je občanka Ruské federace s dlouhodobým pobytem v ČR vyznačeným v cestovním pasu, provdána v ČR (v Praze) za občana Ruské federace s trvalým pobytem v ČR. Je dle našich zákonů nějaká překážka v provedení převodu členství na takovouto osobu? A pokud ne, jaké jsou pro zhotovení smluv identifikační údaje pro takovouto osobu, která dle pasu nemá rodné číslo? Děkuji, Olin

ODPOVĚĎ:
U převodu členských práv a povinností se vyžaduje pouze trvalý pobyt v ČR, nikoliv národnost či národní příslušnost. Jako identifikátor obvykle postačí číslo pasu – vzdor tomu, že je to pas vystavený cizím správním orgánem. Upozorňuji, že na členství není právní nárok, tudíž nelze bez dalšího členství převádět, ale vše musí být řádně projednáno na členské schůzi.
Jen z opatrnosti doporučuji zjistit, zda subjekty, na které má být členství převedeno nemají daňové a jiné nedoplatky a jsou příjemci pravidelné mzdy.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může být součástí nájemní smlouvy platby za energie a teplo?
- Je možné napsat do smlouvy že bude kauce vrácena až bude vyúčtováno vytápění, teplo?

Je prosím nájemní smlouva platná, když je uzavřená na dobu neurčitou a zároveň je tam uvedeno, že cena nájmu je stanovena dohodou smluvních stran ve výši xxx Kč pro prvních 12 měsíců? Dále může být smlouva platná, když jsou tam uvedené výše záloh na režie a termín vyúčtování, ale u tepla není uveden způsob výpočtu úhrady? Může být ve smlouvě uvedeno, že kauce je vratná po ročním vyúčtování energií? Protože neznáme ceny energií dopředu a zálohy jsou nízké a pak se těžko hledají bývalí nájemníci, protože na adresách trvalého bydliště se nezdržují a těžko se z nich vymahají nedoplatky? Jaký je postup, když nájemník poškodí v bytě např. matrace? Jak se škoda vypočítá? Znalcem či jinak? Děkuji, Nora

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že tato smlouva není neplatná. Ujednání o platbách souvisejících s nájmem se uzavírá zvlášť a není součástí nájemní smlouvy, i když tomu tak v praxi často je. U tepla platí zákonná vyhláška, takže neuvedení nezpůsobuje neplatnost. Pokud se strany dohodnout, že bude kauce vratná konkrétním způsobem, může to být ve smlouvě uvedeno. Není to nijak na škodu. Vymáhání bych v tomto případě nechala na exekutorech, ti mohou kamkoli, kde si myslí, že povinný má majetek, a ke zjištění skutečného bydliště využívá každé informace, např. součinnost policie, nejen centrální evidence obyvatel. U náhrady škody se výše škody zjistí znalecky, pokud se strany nedohodnou.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Porušení autorského práva - použití fotografie ze zahraničního webu, stránky
- Je nelegální používat fotografie ze zahraničních internetových stránek, webů?

Chtěla bych se zeptat jak používat fotky. Můj zákazník mi pošle fotografii a já z ní udělám samolepku. Pokud je moc pěkná, tak se zeptám, zda jí mohu používat a nabízet. Dostanu svolení. Co když ale fotka není jeho a stáhl ji někde na internetu? Jaký by byl postih kdyby byla fotografie stažená z internetu? Například ze zahraničních internetových stránek? Pavlína

ODPOVĚĎ:
V každém případě porušení autorských práv, nebo práv náležejících ochranné známce se první nařídí zastavení do zasahování práv, a také náhrada škody, která byla způsobena. To musí být prokázáno, což není vždy jednoduchá záležitost. V těchto případech, pokud jsou strany schopny dohody, což ve Vašem případě předpokládám, nemusí být náhrada škody vysoká. V každém případě doporučuji projít si seznam ochranných známek v ČR. Mezinárodní ochrana funguje velmi pomalu, a je jen málo účinná.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Má družstevník předkupní právo na podíl majetku družstva?
- Je bytové družstvo nejdříve byt (podíl BD) nabídnout družstevníkům?

Mám podíl v družstvu (byt ve kterém bydlím) a v panelovém domě, který vlastní naše družstvo se uvolnil družstevní byt 3+1 (po paní, která neplatila nájem). Chtěl bych koupit tento větší byt – tedy koupit další podíl v družstvu (chci, aby syn bydlel blízko). Družstvo chce byt, tj. podíl družstva nabídnout široké veřejnosti a prodat „obálkovou metodou“ na členské schůzi, nebo nabídnout realitní kanceláři.
Dotaz: Mám jako družstevník předkupní právo na další podíl = byt v družstvu? Mělo by družstvo nabídnout volný byt nejdříve členům družstva? Které zákony a § toto řeší? Podle představenstva mohou byt = podíl v družstvu prodat komukoliv i mimo družstvo. Už to tak jednou udělalo. Lze tento prodej „mimo“ družstvo napadnout - žalovat? Co by to znamenalo pro kupce podílu, bytu, který nebyl dosud v družstvu? Děkuji Jiří

ODPOVĚĎ:
Zákon toto konkrétně neřeší. Je však možné, že stanovy družstva toto upravují. Pokud ne, můžete se pokusit vyřešit tuto situaci na členské schůzi. Pokud i ta rozhodne pro obálkovou metodu, je zcela v pravomoci družstva, jak byt prodá. Vaše žaloba by tak pravděpodobně byla neúspěšná.


RODINA-ROZVOD, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Je chyba soudem přiděleného opatrovníka když nezjistil poměry v rodině?
- Musí se opatrovník dětí zeptat na názor dětí před soudem o změně setkávání, styku?
- Opatrovník nejedná v zájmu a ve prospěch dětí - jak postupovat?

Jsem vdaná a již před několika lety se můj manžel z domu odstěhoval. Nejprve bydlel v pronájmu, nyní u své milenky. Zažádal si u soudu o úpravu styku s dětmi. V souladu se zákonem byl mým dětem určen opatrovník, který je u soudu zastupoval. Tento opatrovník mé děti nikdy neviděl, nikdy se nesetkal se mnou ani s manželem, nikdy neposoudil životní podmínky dětí ani stav bytu manželovy milenky, kam dnes manžel děti vozí. Dokonce vůbec nevěděl, že bylo na manžela ze strany oboru péče o děti podáno trestní oznámení. Jak může taková osoba rozhodovat o mých dětech? Je to vůbec přípustné, aby se opatrovník zastupující děti u soudu předem nezeptal dětí (8,10 let) na jejich názor apod.? Dita

ODPOVĚĎ:
V takovémto případě je zvykem ustanovit dětem opatrovníka sociálního pracovníka z odboru sociálně právní ochrany dětí. Ti se dětí ptají v závislosti na jejich věku, a také zpravidla navštíví danou domácnost, aby se přesvědčili o okolnostech případu. Opatrovník bývá ustanoven i osobám neznámého pobytu apod. takže je pravidlem, že opatrovník nezná skutečnou situaci. Ve Vašem případě jsou děti velmi nízkého věku, takže je možné, a i pochopitelné, že se na jejich názor nikdo nezeptal. Je však s podivem, že se opatrovníkem nestal OSPOD, který má prostředky a vyškolené pracovníky pro tyto případy. Pokud máte podezření, že opatrovník nejedná v zájmu dětí, můžete podat soudu podnět k tomu, aby se opatrovník více angažoval, a aby zjistil situaci, pokud má rozhodovat o Vašich dětech.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJEM
- Zateplením domu se zmenší plocha balkónu - jak se bránit
- Nájemník platí za plochu balkónu a ta se zmenší zateplením - jak se bránit

Jsme bytové družstvo. Na domě se bude provádět zateplování. Máme atypický balkon o délce podél zdi 4 m a šířce 60 cm. Zábradlí je vyzděné. Pokud se provede zateplení o tloušťce cca 15 cm, bude šířka balkonu 45 cm. I stávající šířka 60 cm je úzká na pobyt na balkoně, nová bude vlastně nepoužitelná. Za celou plochu balkonu jsme zaplatili při vstupu do družstva stejnou cenu jako za bytové prostory, nyní z plochy balkonu platíme nájem v plné výši. Existuje nějaký předpis, jak minimálně široký může balkon být? Rozšíření balkonu nám družstvo nepovolí a pokud si podél stěny nenecháme dát zateplení, budeme tím poškozeni sami. Děkuji za odpověď, Štefan

ODPOVĚĎ:
Podle definice v odborné literatuře je balkon konstrukce vystupující z líce průčelí v úrovni příslušného podlaží a je na volných stranách zajištěn a ohraničen zábradlím. Z této definice vyplývá, že i Váš balkon bude po zateplení stále balkonem. Pokud je mi známo, žádná norma ani předpis nestanovuje minimální nebo maximální rozměry. Z odborné literatury dále vyplývá, že vyložení pro praktické využití by mělo být alespoň 90 cm, optimální je 120 cm. Můžete tedy pouze apelovat na zdravý rozum vedení družstva, aby řešilo tuto situaci a umožnilo Vám rozumně využívat balkon – tedy povolilo zvětšení nebo optimalizovalo zateplení.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Nájemník se po vypršení nájemní smlouvy neodstěhoval, je možné počítat dále nájemné?
- Nájemce se neodstěhoval z bytu po ukočení nájemní smlouvy, co dělat s jeho věcmi?
OBČAN-DLUHY
- Může si pronajímatel nechat věci nájemníka, nájemce který neplatí nájemné?
- Má právo pronajímatel zabavit věci nájemníka který nehradí nájemné?
- Detence věcí nájemníka, nájemce při neplacení nájemného

Nájemník měsíc před skončením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou zmizel. Po skončení nájemní smlouvy se neodstěhoval, na písemné i telefonické výzvy nereagoval. Byt zůstal obsazen ještě 2 měsíce po skončení nájemní smlouvy jeho věcmi, nebylo možné jej znovu pronajmout. Když i nadále nebyl k nalezení, jeho věci jsem na začátku třetího měsíce po skončení nájemní smlouvy sbalila za účasti svědků a byt tak uvolnila. Mohu do jeho dluhu na nájemném započítat i tyto dva měsíce po skončení nájemní smlouvy, nebo to musím odepsat jako ztrátu? Při předávání majetku neplatiče jeho rodičům jsem využila zástavního práva a ponechala si předměty v ceně asi 10 000 Kč v zástavě. Cena předmětů v zástavě je nižší než dluh na nájemném. V dřívějších odpovědích vaší poradny bylo řečeno, že věci v zástavě mohu prodat pouze se svolením soudu. Jaké jsou však promlčecí lhůty: Kdy je promlčeno právo neplatiče, žádat věci v zástavě zpět, za předpokladu nečinnosti obou stran? Kdy je promlčeno moje právo žádat nájemné, za předpokladu nečinnosti obou stran? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Nájemné za dva měsíce si můžete připsat k dluhu jako škodu, která Vám vznikla, tím, že byt nebyl včas a řádně uvolněn. Váš nárok se promlčí za 3 roky od svého vzniku (každé nájemné se promlčuje jednotlivě). Zastavení promlčecí doby může nastat pouze zaplacením pohledávky nebo podáním žaloby na zaplacení.
Věci, které máte nyní v detenci, jsou stále majetkem Vašeho dlužníka a vlastnické právo se nepromlčuje; takže žádat je může zpět kdykoliv. O prodeji věcí by skutečně mohl rozhodnout soud, Vy věci prodat nemůžete.

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Může požadovat majitel pozemku nájemné od majitele budovy která na pozemku stojí
- Věcné břemeno užívání pozemku za odměnu, úplatu
- Může osoba oprávněná věcným břemenem cesty, stezky ořezávat nebo kácet stromy?

Vlastním pozemek na kterém stojí stodola. Jejím majitelem je cizí osoba. Můj pozemek je kolem stodoly i pod ní. Není zde žádné věcné břemeno. Mohu chtít nájemné? A mohu požadovat nájemné za užívání pozemku i 7 let zpětně? Nebo mohu požadovat zbourání a odstranění stavby? Chtěli jsme puvodne stodolu koupit, ale suma byla velká. Nyní ji již nepotřebujeme. Majitel budovy se zde začal chovat jako by byl pozemek jeho - např. mi ořezává a likviduje stromy a keře.

ODPOVĚĎ:
V případě, že stodola, jakožto stavba je v jeho vlastnictví, musí k ní mít přístup. Ten přístup je možný pouze přes Váš pozemek. Obecně nevidím důvod, proč byste mu měla umožnit vstup na pozemek bezplatně. Domnívám se tedy, že určitá forma nájmu nebo úplatného věcného břemene by měla být sjednána. Pokud se nebudete moci domluvit, můžete se jistě obrátit na soud. Tyto nároky můžete požadovat až tři roky zpětně, po třech letech se tyto majetkové nároky promlčují.
Pokud jde zásahy vlastníka stodoly do vaší zeleně, je to zcela v rozporu se zákonem. On má právo užívat stavbu, a právo přístupu ke stavbě, nikoli jakýkoli zásah do Vašeho pozemku. Vzhledem k tomu, že zeleň je součást Vašeho pozemku, náleží Vám náhrada škody v plné výši.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv výše výživného, alimentů na splátky v insolvenčním řízení
- Insolvence a alimenty, výživné
- Změna výše splátek v insolvenčním řízení kvůli změněnému výživnému

Lze splátkový kalendář v insolvenčním řízení upravovat, aby se zohlednilo případné zvýšené výživné? Jiné řešení jako např. exekuce není možné, všechen majetek otec našeho dítěte převedel na rodiče. Marek

ODPOVĚĎ:
Soud určí ve svém rozhodnutí, jakým způsobem a v jakém poměru mají být v průběhu oddlužení spláceny jednotlivé splátky věřitelům, přičemž je soud vázán zákonem, který stanoví, které pohledávky mají přednost. Výživné se vždy platí v první řadě, rozhodnutí soudu by se tedy mělo změnit. Podejte soudu, který schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře návrh na změnu rozhodnutí a jako důkaz přiložte rozhodnutí soudu o zvýšení výživného. Soud by Vám měl v každém případě vyhovět.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak donutit původního majitele domu aby ho vyklidil
- Původní majitel nemovitosti oddaluje slíbené vyklizení bytu, domu

Koupili jsme s přítelem starší dům se stodolou a bývalý majitel má ve stodole a na zahradě odpad z oprav aut. Než jsme dům koupili, bývalý majitel slíbil, že zajistí odvoz odpadu ze stodoly a ze zahrady, mezitím jsme dům koupili a odpad je stále na našem pozemku. Bývalý majitel neustále jen slibuje, že vše odveze, ale neustále se vymlouvá. Jak donutit původního majitele nemovitosti, aby odvoz odpadu zajistil. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Pokud máte dohodu o odvozu ve smlouvě, tak se můžete obrátit na soud – buď aby určil den, do kdy má dojít ke splnění povinnosti, nebo aby Vám přisoudil náhradu za náklady za odvoz, který realizujete sami.  Pokud v dohodě toto ustanovení nemáte, tak Vám  bohužel nezbude než odvoz zajistit sami na vlastní náklady.


RŮZNÉ-STAVBY
- Má osoba s věcným břemenem právo se vyjádřit ke stavebnímu řízení?
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno a právo vyjádřit se ke stavebnímu řízení

Momentálně jsem účastníkem stavebního řízení jako vlastník sousedícího pozemku. Jde o zřízení hlučné provozovny na vedlejším pozemku, proti které chci podat námitky. Musí stavební úřad obeslat i mé rodiče ohledně tohoto řízení, když mají věcné břemeno užívání k mému pozemku i nemovitostem? Odbor výstavby tvrdí, že účastníky řízení mohou být jen vlastníci pozemku.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Účastníkem stavebního řízení je i ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, může být jeho právo navrhovanou stavbou dotčeno. Stavební úřad tedy musí obeslat i Vaše rodiče. Více § 109 odst. 1 stavebního zákona.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Cesta zasahuje do pozemku majitele - musí ji zachovat?
- Může majitel cesty požadovat věcné břemeno za úplatu (odměnu, peníze)?

Koupila jsem od státu stavební parcelu. Po zaměření bylo zjištěno, že část zasahuje do nesprávně vyježděné polní cesty. Z městského úřadu mi bylo sděleno, že tuto cestu musím zachovat, čímž vlastně přijdu o část parcely. Mohu MÚ žádat, aby cesta byla vytyčena správně a můj pozemek byl v plném rozměru zachován? Nebo musím přijmout podmínky MÚ, jako: věcné břemeno, prodej městu, pronájem apod. Děkuji, Jaromíra

ODPOVĚĎ:
Podmínky, které MÚ stanovilo, přijmout nemusíte. Doporučuji věc řešit se stavebním úřadem, případně s krajským úřadem jakožto jeho nadřízeným. Je však možné, že již došlo k vydržení práva cesty. Poté by MÚ mohl požádat soud o věcné břemeno, samozřejmě za úplatu.  


OBČAN-BYDLENÍ
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu když běží soudní řízení o neplatnosti výpovědi?

Známý, sociálně slabý jedinec v invalidním důchodě, který neumí číst a psát, před rokem dostal výpověď z nájmu družstevního bytu, kdy následně podal žalobu pro určení neplatnosti výpovědi. Při konání soudu soud této žalobě vyhověl a dne 12.10.2010 rozhodl v jeho prospěch. V době, kdy neobdržel ještě rozsudek a celá věc nenabyla právní moci, bytové družstvo podalo stejnou výpověd z nájmu bytu pro stejné důvody (14.10.2010 a doručeno 22.10.2010). Výše jmenovaný dostal pak od soudu dne 15.11.2010 rozsudek a zde byla 15 denní odvolací lhůta. Po přečtení rozsudku a spojení s osobou, která mu novou žalobu sepsala již překročil 60 dnů od doručení druhé výpovědi (tu následně stáhl).
Prosím o informaci, zda je právně možné v řízení, které nebylo ukončeno, podat opětovně výpověd? A zda tento úkon není od prvopočátku neplatný? Je možný nějaký další postup. Děkuji Leopold

ODPOVĚĎ:
Výpověď, být podána může. Druhá strana bude vždy tvrdit, že nastaly nové skutečnosti, a že situace se změnila. V případě, že překročil lhůtu k podání žaloby k soudu, doporučuji svolat členskou schůzi a pokusit se situaci řešit tam. V tuto chvíli bude možná již jen dohoda. Skutečnost, že tato osoba je na invalidním důchodě, a že neumí číst a psát, nezpůsobuje prodlužování lhůt apod. V jeho případě navrhuji podání žádosti k soudu na omezení způsobilosti k právním úkonům. Poté by tyto úkony již musel řešit i jeho opatrovník, a bylo by tak postaráno o zajištění práv této osoby.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník nepřispívá na hypotéku - jak postupovat

S družkou jsem si vzal hypotéku na výstavbu domu. Já 1 milion Kč (zástavba bytu její matky) ona 500.000 Kč (zástavba rozestavěný dům). V katastru máme zapsanou každý 1/2 domu. Nyní kdy si družka našla jiného partnera a rozcházíme se. Jelikož celou hypotéku platím já z mého účtu, navrhl jsem jí, ať svou půlku přepíše na mě s čímž ale nesouhlasí. Zajímalo by mě, kdybych to dal k soudu jakou mám šanci jí zrušit vlastnické právo a že jí nebudu muset vyplácet z domu, když na hypotéku nepřispívá. Dům ještě není zkolaudován. Na domácnost jsem rovněž přispíval. Na vše mám doklady i výpisy z mého účtu. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Zrušit vlastnické právo máte minimální. Nebyli jste manželé, Váš majetek a dluhy se tedy budou řešit odděleně. Záleží na tom, zda jste na hypotečních úvěrech psáni pouze jako jeden, nebo oba dohromady. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste si každý vzal hypotéku pouze na své jméno na majetek, který patří jen Vám, a z toho jste stavěli dům. Plaťte tedy hypotéku na Vás, a tu na ni, nechte na ni. Pokud by to však bylo tak, že jste si každý půjčil peníze a pak jste měli jednu hypotéku jako solidární dlužníci, pravděpodobně s tím nepůjde moc udělat, neboť pro banku jste oba dlužníci celého dluhu, Vaše vnitřní uspořádání, jako dlužníků je lhostejné. Pokud byste se chtěl vypořádat u soudu, máte šanci požadovat po přítelkyni polovinu splátek, avšak pro banku budete vždy dlužník celého dluhu, stejně jako přítelkyně.


OBČAN-NÁJEM
- Jak vypočítat nájemné za pozemek pod bytem, bytovou jednotkou
- Výpočet, určení nájemného za užívání pozemku na kterém stojí byt, dům

Podle jakých předpisů a jakým způsobem se správně stanoví nájemné pod bytovou jednotkou a v jejím nejbližším okolí. Pozemek pod bytovou jednotkou je v mém vlastnictví a je u Katastrálního úřadu veden ve zjednodušené evidenci a bytová jednotka (jiného vlastníka) je určena k trvalému bydlení.
Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Tržní hodnota se dá stanovit pouze znalecky, neboť se může diametrálně lišit lokalitou, stavem , dostupností apod.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Právo, nárok na odstupné u zaměstnance který nemůže dělat noční směny
- Pracovní úraz, neschopnost vykonávat noční směny a nárok na odstupné
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Propuštění zaměstnance který ze zdravotních důvodů nemůže dělat noční směny

Chci se zeptat, jestli když nemohu vykonávat ze zdravotních důvodů noční směnu, tak jestli mě může zaměstnavatel propustit když pro mě nebude mít jiné vhodné umístění bez nároku na odstupné platy?
Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyly zdravotní důvody, pro které nemůžete vykonávat práci v noci, způsobeny pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání, nemáte nárok na odstupné a zaměstnavatel Vám může dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.


OBCHOD-REKLAMACE
- Česká pobočka odmítla vrátit peníze za za vadné, neopravitelné zboží
- Odmítnutí vrácení peněz za zboží českou pobočkou z důvodu kurzu eura

Před nedávnem jsem v Nizozemí zakoupil přítelkyni k narozeninám v obchodu Bijou Brigitte hodinky. Ty ji po čase samovolně vnitřně zrezivěly. Vzal jsem tyto hodinky na reklamaci v české pobočce. Reklamace byla uznána jako odůvodněná s tím, že máme právo na náhradu škody. Na české pobočce mi ale řekli, že nemohou vyplatit nazpátek peníze, protože se jedná o eura a teď je již jiný kurz. Samozdřejmě jsem jim navrhl ať se podívají nebo že jim zjistím jaky v té době byl přesný kurz, ale to odmítli s tím že to tak nejde. Jak se bránit? Nabídli mi, že si můžu vybrat jiný jejich produkt. To ale nechci. Jak dál postupovat? Svatopluk

ODPOVĚĎ:
V případě, že nejste spokojen s vyřízením reklamace, můžete se bránit soudně. Jiná obrana ani není možná. V této konkrétní situaci byla reklamace uznána, avšak nebylo zákazníkovi, v rozporu s předpisy dáno na výběr jakým způsobem mu prodejce vrátí hodnotu reklamovaného zboží. Jakýkoli jiný postup než soud v tomto případě nebude účinný.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel vyplácí mzdy opožděně
- Opožděné výplacení platu, mzdy zaměstnavatelem - jak se bránit

Jsem zaměstnaná ve firmě už od roku 2005. Nyní se dohaduji se zaměstnavatelem, protože mi v loňském roce vyplácel mzdu s prodlením 5 až 30 dnů, přičemž jsem za celý rok 2010 dostala jen 11 výplat. Po dohodě s jednatelem firmy jsem si vzala zálohu v prosinci. Nyní dostávám opět výplatu se zpožděním, přičemž manželka jednatele tvrdí, že jsem neměla na zálohu nárok a teď mi tudíž nedá výplatu v dubnu. Myslím, že jsem v právu. Jak postupovat dál? Je ponižující dokazovat, že mám na plat nárok, navíc v termínu.
Děkuji. Zuzana

ODPOVĚĎ:
Na plat např. za květen máte nárok po vykonání práce. Tedy v červnu. Zaměstnavatel je povinen zaplatit mzdu nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsící, ve kterém vznikl nárok na plat. Za květen tedy nejpozději 31.července. Pokud se tedy dopustil prodlení, můžete podat stížnost na státní inspekci práce, na úřad práce, nebo se soudit o náhradu škody, pokud Vám nějaká konkrétní vznikla, a Vy to můžete prokázat (např. jste s mzdou počítala, měla jste něco uhradit, ale protože nebyla mzda na Vašem účtě, tak Vám vznikla škoda).


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace vchodových dveří - firma reklamaci vůbec nevyřídila
- Jak postupovat když zhotovitel při zrušení smlouvy o dílo věc nepřevezme
- Nárok na náklady spojené s vyřízením reklamace
- Reklamace a výpočet nákladů na benzín spotřebovaný osobním vozidlem
- Jak se počítá škoda vzniklá opotřebením vozidla při reklamaci
- Je lepší reklamované zboží zaslat poštou nebo osobně předat?

Reklamovali jsme plastové vchodové dveře, reklamace nebyla vyřízena v zákonem daném lhůtě (firma vůbec nereagovala). Odstoupili jsme tedy dle §622 občanského zák. od smlouvy – chceme zpět peníze a firmě jsme s předstihem napsali, kdy si mohou přijet dveře demontovat (měli na demontáž 14 dnů). Nereagovali.

Dveře chceme nechat demontovat jinou odbornou firmou a náklady vyžadovat po první firmě. Původní firma nereaguje ani na to, aby si přijela převzít demontované dveře.

Pokud jim dveře odvezeme sami, máme nárok na proplacení cestovních nákladů?
Jak se tyto náklady vypočítají, pokud jim dveře povezeme naším soukromým autem?
Co máme dělat v případě, že jim dveře dovezeme do sídla firmy a oni si je odmítnou převzít?

Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Máte nárok na náklady spojené s vyřízením oprávněné reklamace. Ve Vašem případě firma nereagovala, ač měla. Reklamace je tedy považována za oprávněnou.
Náklady vypočítáte z údajů o spotřebě udaných v technickém průkazu Vašeho automobilu. Náhrada za opotřebení vozidla je stanovena zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění , a ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 569/2002 Sb. Doporučuji uschovat paragon kvůli stanovení ceny pohonných hmot. Dveře předejte jakékoli osobě na prodejně, pokud to nebude možné, měli byste je uskladnit. Náklady opět požadovat po firmě. Nejvhodnější je však poslat dveře poštou s dodejkou. Než si firma všimne, že jde o vrácení reklamovaného zboží, už bude mít dveře převzaté.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Určuje se platová třída podle dokončeného vzdělání nebo náročnosti práce?
- Podle čeho se určuje platová třída
- Kdo rozhoduje o platové třídě?
- Který zákon rozhoduje o platové třídě?

Pracuji v nemocnici na pozici referentky na právním oddělení. Mám platovou třídu 7. Loni jsem dokončila studium na Vysoké škole a mám titul bakalář v oboru finance a daně. Mám podle NV 564/2006 Sb. nárok na zařazení do 10. platové třídy? Nebo záleží na zaměstnavateli? Paní pracující na tomto místě přede mnou měla také 7. platová třídu.
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Zařazení do platových tříd se neurčuje dle Vašeho dosaženého vzdělání, ale dle náročnosti práce. Pokud jste tedy zařazena v sedmé platové třídě, znamená to, že na Vaši pozici postačuje střední vzdělání s maturitou. O zařazení do platových tříd rozhoduje zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace mobilního telefonu - prodejce bezdůvodně zrušil záruku
- Reklamace mobilu, mobilního telefonu - prodejce odmítá vrátit peníze

K Vánocům 2010 jsem dostala nový mobilní telefon. Fungoval necelé 2 měsíce a po té se vypnul a na nic nereagoval. Odvezla jsem ho do obchodu a nechala jej reklamovat. Byl mi vrácen po pár dnech s tím, že je opravený a že pravděpodobně došlo k chybě při výrobě. Bohužel ale nefungoval dál tak jak má. Telefon se seká, není na něj spoleh a baterka nemá žádnou výdrž. Proto jsme ho šla reklamovat znova a a cca po 14ti dnech byl k vyzvednutí s tím, že je neopravitelný a že mi prodejce ruší záruku. Chci se zeptat, jestli na to má právo a z jakého důvodu a jak mohu popřípadě postupovat, aby mi byla vrácena částka, kterou jsem za telefon zaplatila nebo aby mi byl vyměněn za nový a funkční model. Děkuji, Lída

ODPOVĚĎ:
V případě, že se domníváte, že Vaše reklamace byla neuznána neoprávněně, je Vaší jedinou obranou soudní řízení. V těchto případech také často účinkuje, pokud prodejci donesete znalecký posudek, který potvrdí, že reklamace měla být uznána. S takovým posudkem jděte přímo k prodejci – ten se bude chtít vyhnout soudnímu sporu a reklamaci i výlohy za posudek Vám nahradí.


OBČAN-EXEKUCE
- Může spoluvlastník druhému spoluvlastníkovi zrušit trvalé bydliště kvůli exekuci?
- Je možné spolumajiteli zrušit (změnit) trvalé bydliště na městský úřad kvůli dluhům, exekuci?
- Může exekutor zabavit a dát do dražby i podíl spolumajitele, spoluvlastníka nedlužníka?

Se dvěma sestrami vlastním rodinný dům a tatínek je věcné břemeno tj. užívání do smrti. Má nejstarší sestra tam bydlela ale má spoustu dluhů, tak se odstěhovala. Má tam i trvalé bydliště, chtěla jsem se zeptat můžeme ji odhlásit na město trvalé bydliště? Je to kvůli exekuci. Ráda bych se tam se svou rodinou nastěhovala a vyrovnala dluh za elektřinu. Zatím jsem maminka na mateřské, takže na vyplacení sestry opravdu nemám. A nejsem si jistá, ale může exekuce zabavit celý dům?
Moc Vám děkuji za odpověď a za Váš čas, Majka

ODPOVĚĎ:
V případě, že je Vaše sestra spolumajitelkou bytu, odhlásit ji z trvalého bydliště nemůžete. Exekutor do Vašeho domu jistě přijít může, takže by bylo vhodné mít při ruce doklady o vlastnictví k věcem tak, aby nebyly zabaveny. Jinak může exekutor ze zákona předpokládat, že jsou ve vlastnictví povinné – tedy Vaší sestry. Současně exekutor zablokuje její spoluvlastnický podíl na nemovitosti a prodá ho v dražbě. Váš spoluvlastnický podíl zůstane nedotčen, ten je Váš a prodat ho nikdo nemůže.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
Je možné mít pracovní smlouvu v zemi EU a živnostenský list v ČR? Vojtěch

ODPOVĚĎ:
V rámci volného pohybu služeb lze dočasně a příležitostně vyjíždět na zakázky do zemí EU s českým živnostenským listem. Podmínkou je, že shodnou činnost OSVČ vykonává i v ČR. Pokud budou zakázky  pravidelné nebo dlouhodobé nebo budou převažovat nad působením v ČR apod., je nutné si v dané zemi založit živnost.  
Z pracovní smlouvy budete odvádět daně Španělsku a z příjmů z činností na český živnostenský list ČR.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na spoludlužníka když dlužník přestane splácet půjčku, úvěr, hypotéku
- Co je to mobiliární exekuce
- Co znamená mobiliární exekuce?

Před 4roky si vzal nyní expřítel hypotéku 800000Kč na byt a já jsem
jeho spoludlužník. Bance ručí tímto bytem. Nyní mi i jemu přišla upomínka, že
splátky neplatí (coŽ já nevěděla), je už 3 splátky pozadu. Snažili jsme se oba
peníze sehnat od znamých a rodiny, abychom dluh zaplatili, ale nikdo nám
nepůjčí. On má stálou práci, ale já jsem na úřadu práce a nepobíram žádné
příspěvky. Oba máme trvalé bydliště u svých rodičů, ale bydlíme každý jinde. V bance jsme žádali o snížení splátek či jejich odklad. Odmítli. V upomínce je psáno, že pokud částku neuhradíme
do určitého data, přjmou některé z těchto opatření: budou požadovat okamžité
jednorázové splacení celého úvěru nebo bude dluh prodán třetí straně nebo budou
dluh vymáhat soudně, prostřednictvím externí vymáhací společnosti. Expřítel byt
nechce a říká, že byt půjde do dražby a zbytek částky mu dají na splátky. Já mám
však strach, aby nepřišla exekuce k mým rodičům. Děkuji Dagmar

ODPOVĚĎ:
Pokud jste spoludlužníkem, jak sama píšete, je Vaší povinností tento dluh hradit stejně tak jako Váš expřítel. Vaše příjmy a majetkové poměry jsou v tomto případě nepodstatné. Pokud by byl dluh vymáhán soudně a bylo vydáno rozhodnutí, dle kterého byste měli dluh neprodleně uhradit a vy tak neučinili, lze na Vás a Vašeho expřítele podat návrh na nařízení exekuce, kdy následně může být provedena tzv. mobiliární exekuce, tj. soupis movitého majetku i v bydlišti Vašich rodičů, jelikož zde máte hlášený trvalý pobyt dle Centrální evidence obyvatel, kterou vede Ministerstvo vnitra.

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vystoupi ze společenství vlastníků bytových jednotek?
- Může vlastník bytu vystoupit ze SVJ?

Chci vystoupit ze Společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Jsem nespokojen se správou. Lze to i jinak, než podle § 9 odst.5 zákona 72/1994 Sb.? Je pro spoluvlastníka ideální čtyřiačtyřicetiny domu povinnost se sdružovat? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků vzniká automaticky ze zákona, v případech, kdy jsou k tomu splněny podmínky dané zákonem. Jedinou možností, jak ze společenství vystoupit je prodat byt spolu s podílem na společných částech domu a pozemku. Pokud však chcete zůstat vlastníkem bytu, nemůžete ze společenství vlastníků vystoupit. Jedinou obranou je aktivní účast ve výboru a na shromáždění společenství vlastníků.


OBCHOD, FINANCE-DANĚ
- Darování nemovitosti spolužijící osobě a darovací daň
- Darovací daň za byt, dům u spolužijící osoby
- Jak spolu dlouho musí žít osoby v domácnosti aby neplatily darovací daň

Můj dotaz se týká darovací daně ve II. skupině. Mám syna z prvního manželství. Vdala jsem se znovu. Manžel syna neadoptoval. Po 20 letech jsem se rozvedla a zletilý syn zůstal bydlet dál s bývalým manželem v našem rodinném domě ve společné domácnosti. Nyní chce manžel mému synovi darovat byt (jinou nemovitost než kde mají společnost domácnost), který má ve svém vlastnictví (nemá jiné přímé potomky). Jedná se podle zákona o dani darovací o II.skupinu (osoba, která žije v dárce min.rok ve společné domácnosti) a nemusí se přikládat k přiznání k dani darovací odhad nemovitosti?
Děkuji za odpověď. Alžběta

ODPOVĚĎ:
V případě darování tzv. spolužijící osobě není nutné, aby byly tyto osoby v příbuzenském poměru. Postačí, když spolu žijí nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo je obdarovaný jinak odkázán na výživu dárce. Odhad ceny nemovitosti nebude potřeba.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Jak se počítá výpovědní lhůta u smlouvy o obchodní spolupráci
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Česká pošta dala dopis sousedce a tím vznikla škoda

Jsem OSVČ, po pěti letech bezproblémové spolupráce s velkodistribuční společností se kterou jsem měl podepsanou smlouvu o spolupráci jsem zcela nečekaně dostal výpověď výše uvedené smlouvy. Výpověď byla poslána doporučeně Českou poštou dne 26.11.2010. Dopis s výpovědí převzala sousedka 29.11.2010. V té době jsem byl pracovně mimo Prahu a vrátil jsem se 02.12.2010. Z důvodu převzetí výpovědi sousedkou dne 29.11.2010 jsem ztratil možnost nárokovat měsíční výpověď s ukončením smluvního vztahu 31.1.2011, jelikož ve smlouvě je klauzule o jednoměsíční výpovědní lhůtě. Mohu toto nárokovat na České poště? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste měl jednoměsíční výpovědní lhůtu. Podle zásad počítání lhůt v občanském zákoníku měsíční lhůta uplyne v den, který se svým označení shoduje se dnem započtení lhůty. Takže lhůta skončila 26.12. To jste již o dopise věděl a mohl podniknoUt příslušné kroky. Navíc doporučené psaní neznamená psaní do vlastních rukou. Domnívám se, že Vaše případná žaloba proti České poště by byla neúspěšná.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Vydržení věcného břemene vedení kanalizace (kanalizační přípojce)
- Soused postavil rodinný dům na vedení kanalizace

Před 10-11 lety byl obcí budována kanalizační řád. V projektu je uvedeno, že vzhledem k nepřerušení autobusové dopravy bude kanalizační přípojka k našemu domu vedena přes sousední pozemek. Dům jsme zdědili po tatínkovi. Věcné břemeno nebylo tehdy zřízeno a nemáme ani písemný souhlas souseda. Nyní soused dům s pozemkem prodal. Nového majitele jsme o přípojce informovali, odmítá zřízení věcného břemene a na kanalizační přípojce postavil dům. Žádné stavební řízení nebylo vydáno, abychom se mohli vyjádřit. Jak máme postupovat? Co z toho vyplývá, pokud by byla poškozena přípojka? Jak máme ošetřit připojení kanalizace do budoucna? Milada

ODPOVĚĎ:
V tuto chvíli jste již věcné břemeno nabyli, neboť přípojka je již 10 let na místě. Pokud se se sousedem nedomluvíte, musíte k soudu podat žalobu. Je velmi vysoká pravděpodobnost, že uspějete. Na základě tohoto rozhodnutí katastr věcné břemeno zapíše. Poté se informujte na stavebním úřadě, který má povinnost dohledu. Ten by měl zasáhnout v případě, že by mohlo dojít k poškození přípojky.


OBČAN-DLUHY
- Smlouva o náhradě škody dlužníkem ručiteli v případě nesplácení dluhu

Starší syn koupil na úvěr ČMSS družstevní byt, který mu bude předán v r.2020. Rodiče a bratr mu ručí svými byty. Syn hodně cestuje a tak bychom chtěli nějak ošetřit tyto zástavy, resp. práva na jeho byt. Děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu usuzuji, že si přejete zajistit, aby zástavní právo na byt bratra a rodičů ve prospěch staršího syna byly ošetřeny v tom smyslu, že jde o ručitelskou zástavu. Tedy, že zástavní právo bylo poskytnuto ve prospěch staršího syna, který je povinen hypotéku platit a v případě jeho insolvence a exekuce bytů rodičů a bratra se jim starší syn zavazuje nahradit veškerou škodu jim způsobenou. V takovémto případě lze sepsat smlouvu mezi těmito stranami. Jde o specifickou smlouvu, kterou Vám musí sepsat zkušený právník, neboť se jedná o problematickou záležitost. V každém případě bude tato smlouva účinná pouze mezi stranami a vůči bance zcela neúčinná. Domnívám se, že Vámi požadovanou ochranu bratrovi a rodičům nepřinese.  (Zástavní právo se váže k nemovitosti, takže pokud nebude starší syn splácet hypotéku, k exekuci v každém případě dojde).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nárok na vrácení bezdůvodného obohacení družstva - nájemník splácel úvěr na kotelnu

Jsem nájemník v domě a bytě, který patří společenství vlastníků bytových jednotek (bytové družstvo). Družstvo si vzalo úvěr na zřízení plynové kotelny. Splácení tohoto úvěru si družstvo odsouhlasilo, že zachová stávající ceny za teplo a teplou vodu jak jim účtovala teplárna a nikoli skutečný stav (který byl přibližně o 40% úspornější). Se mnou jako s nájemníkem se nikdo nebavil a automaticky mi účtovali zvýšenou a nepravdivou spotřebu tepla a teplé vody. Toto rvalo tři roky než splatili úvěr. Já jako nájemník přece nemám co společného s jejich úvěrem. Řádně platím nájem, který není regulovaný, ale tržní. Každý rok v mezích zákona mi nájem zvyšují na maximum, tak nevím roč bych se měl podílet ještě na splácení jejich úvěru. Mám nárok žádat nápravu a to ty tři roky zpětně za chybné vyúčtování za teplo a teplou vodu? Jde o trestný čin? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
V případě družstva se skutečně jedná o formu splácení úvěru. Domnívám se, že máte nárok na vydání obohacení, a to až tři roky zpětně, neboť jste splácel jejich dluh. V případě, že nebude možné se s družstvem dohodnout, jedinou možností je žaloba u soudu ve sporném řízení.
O trestný čin nejde, neboť toho se může dopustit jen fyzická osoba. U družstva by byla obtížně vysledovatelná odpovědnost jednotlivých fyzických osob, u kterých dle mého nejsou splněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení trestního oznámení
- Práva manžela, manželky znát výsledky trestního řízení
- Kam podat stížnost při pomalé práci Policie, vyšetřovatele

Dne 17.3.2011 jsem podala trestní oznámení o neposkytnutnutí lékařské pomoci mému zesnulému manželovi, kdy po pádu z kola asi rychlá záchranná služba, nebo lékař nemocnice jej se zraněním hlavy a zřejmě již v traumatu umístili na "záchytce". Vyšetřovateli jsem podepsala prohlášení, že může k případu požadovat ze všech míst kde jej postupně přemisťovali lékařské zprávy. Do kdy mám čekat od policie na vyrozumění? Myslela jsem, že zprávu mám dostat do měsíce od podání. Na můj telefonní dotaz mi vyšetřovatel sdělil, že si mohu prohlédnout pitevní zprávu, že skonal na úraz hlavy, ale závěr ještě nemá. 17.5.2011 to budou již dva měsíce od mého podání. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Policie nemusí podávat informace do měsíce od podání. Policejní orgán má minimálně dva měsíce na to, aby prověřil skutečnosti nasvědčující tomu, zda byl spáchán trestný čin. Tato lhůta je delší u závažnějších trestných činů a může být prodloužena. Dle trestního řádu nejste považována za poškozeného, jelikož újma na zdraví byla způsobena Vašemu manželovi, nikoli Vám. Právo na informace máte velmi omezené, ve Vašem případě nezbývá než počkat na výsledek. V případě, že máte dojem, že v řízení je postupováno pomalu nebo jinak nedbale, můžete podat stížnost nadřízenému zmíněného vyšetřovatele, nebo státnímu zástupci, který ze zákona vyšetřování dozoruje.

OBČAN-DLUHY
- Může dlužník splácet dluhy pokud má podaný návrh na insolvenci a oddlužení?

Když mám podaný návrh na insolvenci a oddlužení, mám věřitelům platit své dluhy nebo počkat na rozhodnutí o insovenci? Dozvěděla jsem se od paní, která mi návrh zpracovala, že už platit přímo nesmím. Prý by mi placením insolvenci nepovolili. Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Dokud není oddlužení pravomocně schváleno rozhodnutím soudu, nejste ještě v oddlužení. Do té doby byste měla splácet své dluhy tak, jak to máte smluveno v jednotlivých smlouvách o půjčce.


OBČAN-DLUHY
- Doplacení doplatku u firmy v insolvenci která neopravila závady díla

Sestra si objednala u společnosti výměnu oken a dveří. Zaplatila zálohu, po dlouhém uhánění firma práci odvedla, ale nekvalitně. Při předávání zakázky byl sepsán protokol, že doplatek na fakturu bude proveden po dokončení zakázky - opravě nekvalitní práce. Nyní je firma v insolnveci. Jak s placením doplatku? Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ:
V tuto chvílu jste dlužníky firmy a zároveň i její věřitelé. V části nedoplatku jste její dlužníci a v části provedení prací firmou její věřitelé.
Insolvence může být prováděna různými způsoby - reorganizace, oddlužení, konkurz. Způsob řešení insolvence, insolvenčního správce a všechny další informace zjistíte v insolvenčním rejstříku, který je ze zákona úplný. Doporučuji nahlédnou do tohoto rejstříku - je veřejně přístupný na internetu zcela zdarma.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Musí nový majitel pozemku respektovat starou nájemní smlouvu původního vlastníka s nájemcem?
- Je platná nájemní smlouva pokud pozemek koupí nový majitel, vlastník?

Koupil jsem nemovitost, spolu s podnájemní smlouvou na cca 4 ha zemědělské půdy, kterou podepsal dnes již nežijící majitel (a zdědili jeho potomci) s podnájemcem. Výpovědní lhůta na 5 let. S podmínkami smlouvy nesouhlasím, podnájemce na dohodu o ukončení přistoupit nechce - kosí louky za dotace od EU - přišel by o zisk. Chtěl bych louky využívat pro své hospodářství, musím respektovat smlouvu, kterou jsem neuzavřel? Lze smlouvu jednostranně vypovědět? Je nájemní právo nadřazeno právu vlastnickému? Jakým způsobem či způsoby by bylo možno řešit prosím tuto situaci? Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku dává § 680 odstavec 3 občanského zákoníku. Došlo-li ke změně vlastnictví nemovitosti, může z tohoto důvodu dát výpověď pouze nájemce. Vy tedy výpověď dát můžete, ale pouze ve smlouvou určených podmínkách.


RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Kdy má student právo na sociální stipendium
- Nárok studenta na životní minimum a sociální stipendium
- Kdy nejsou rodiče považováni za společně posuzované osoby

Jsem studentka bez příjmu a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem bych pro sociální účely mohla být posuzovvána samostatně a ne v závislosti na příjmech celé domácnosti? Jedná se mi o to, zda mohu nějakým způsobem dosáhnout na dávky životního minima a od toho se odvíjejícího sociálního stipendia? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Vaši rodiče a děti jsou ze zákona ve Vašem případě považováni jako společně posuzované osoby. Můžete to zvrátit, pokud prohlásíte, že spolu trvale nežijete a že společně neuhrazujete náklady na své potřeby. Blíže zákon o životním a existenčním minimu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Představenstvo bytového družstva brání v převodu bytu do osobního vlastnictví

Bydlím v družstevním bytě Bytového družstva, kam patří několik domů. Ráda bych získala byt do osobního vlastnictví ale představenstvo toto stále odmítá s tím že převod není možný. v družstvu jsou jednak družstevníci ale ještě i nedružstevníci. Jednotlivé domy bytového družstva mají půjčku na před několika lety realizovanou rekonstrukci, která se průběžně splácí. Bytové jednotky má družstvo na katastrálním úřadu vyčleněny. Zajímalo by mne jak dosáhnout toho, abych si mohla byt do osobního vlastnictví převést. Vedení družstva toto stále odmítá stále se měnícími argumenty.
Děkuji, Patricie

ODPOVĚĎ:
Na převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví nemáte právní nárok, pokud to není výslovně zakotveno ve stanovách. V případě, že ve stanovách o tomto není zmínka, můžete se pokusit svolat členskou schůzi a na ní přesvědčit ostatní družstevníky, aby tento převod schválili. Pokud by se tak stalo, je představenstvo tímto rozhodnutím vázáno. V opačném případě je nutné počkat na změnu stanoviska představenstva.OBČAN-BYDLENÍ
- Lhůta na oznámení zvýšení záloh plateb do fondu oprav SVJ

Je stanovena nějaká lhůta kdy musím vědět že mi bude navýšena platba do fondu oprav do společenství vlastníků bytových jednotek SVJ a jakou formou? Nebo stačí, že si na shromáždění většina odsouhlasí od příštího měsíce navýšení? Mirka

ODPOVĚĎ:
Zákon s konkrétní lhůtou nepočítá, avšak ve stanovách Vašeho SVJ může být tato konkrétní věc upravena. Pokud není, hlasuje se o tom na shromáždění a je rozhodující počet hlasů, které jsou upraveny ve Vašich stanovách. Pokud je rozhodnutí platně přijato, jev podstatě  možné rozhodnout o navýšení již od následujícího měsíce.OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit lednici a pračku?
- Kdo platí dluhy při nerozdělení společného jmění manželů po rozvodu
- Splácení dluhů při nevypořádaném společném jmění manželů SJM po rozvodu
- Je možné prodat byt, dům na který je exekuce?

Můj bývalý manžel nadělal dluhy bez mého vědomí. Dnes jsme čtvrtý rok rozvedení, žijeme stále v bytě, který byl můj, ale v důsledku odkoupení je společný. Dnes mám díky bývalému manželovi na bytě tři exekuce a zástavní pravo u hypoteční banky. Pokouším se byt tedy prodat, je nařízena i dražba, ale vůbec nevím, kdy proběhne. Navíc na mě tlačí i realitní kancelář, která tvrdí, že prodeje takových bytů běžně provádějí. Tlačí stále cenu bytu dolů. Mám exekuci na zařízení v bytě mimo jiné ne lednici i pračku. Je možné,aby tyto věci byly zabaveny? Jaké je pro mě nejlepší řešení? Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Pokud jste neuzavřela s bývalým manželem dohodu o vypořádání společného jmění manželů  (SJM) a ani nepodala do tří let od rozvodu návrh na vypořádání SJM soudem, tak jste se ohledně movitých věcí vypořádali tak, že tyto věci zůstávají ve vlastnictví toho, kdo je jako vlastník užívá a u ostatních movitých věcí a nemovitých věcí, i závazků, jste podílovými spoluvlastníky. Tudíž za závazky ručíte společně a nerozdílně a věřitel si může vybrat, po kom bude dluh požadovat. Lednice i pračka mohou být zabaveny, samozřejmě, pokud jste vlastníkem a máte na to důkaz, tak můžete podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu.
Pokud je nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, tak tuto nemovitost nemůžete prodat.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak postupovat když podílníci domu blokují převod bytů do osobního vlastnictví?
- Je možné aby byla jen část bytů domu podílníků převedena do osobního vlastnictví
- Část spolumajitelů bytového domu nechce zrušit spoluvlastnictví a převést byty do OV

V roce 1995 jsme odkoupili panelový dům. Stali jsme se podílníci na na odkoupeném domě. Nyní chceme převést byty do osobního vlastnictví, ale ze 14 podílníků 2 blokují převod. Je možné pro ostatních 12 převod uskutečnit? A jaké by bylo vypořádání majetku? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Převodem do osobního vlastnictví, spoluvlastnictví zanikne. O tomto zániku a vypořádání spoluvlastnictví musíte sepsat písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy a podat návrh na změnu v katastru nemovitostí. Jelikož se dohodnout všichni nedokážete, doporučuji Vám podat žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví příslušnému soudu. Se sepsáním žaloby se obraťte na právníka, který Vámi navrhované řešení převodu do osobního vlastnictví dostatečně argumentačně podpoří.OBČAN-DLUHY
- Může zdravotní pojišťovna odpustit dluh při úmrtí pojištěnce?
- Odpuštění dluhu za sociální pojištění při úmrtí dlužníka, pojištěnnce?

Zemřel mi manžel. Byl živnostník a bohužel nebylo zaplacené zdravotní pojištění. Jelikož jsem se dostala do finanční krize, žádala jsem pojištovnu o odpuštění dluhu po manželovi. Prý to není možné. Může pojištovna po mě ten dluh opravdu žádat i když manžel neměl přiznané daně? Na sociálním mi řekli pokud neměl daňové přiznání, nic platit nemusím a odpustili mi to děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojištění se řídí jinými zákony než pojištění sociální. Pojišťovna má tedy jiná pravidla, kterými se řídí, V tomto případě mohou požadovat zdravotní pojištění. Jediné, co by mohlo být odpuštěno, je případné penále za nezaplacené zdravotní pojištění. Za tento jeho dluh však odpovídáte jen do výše nabytého dědictví. Pokud bylo dědictví zastaveno, neodpovídáte za jeho dluhy vůbec a nic nemusíte platit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused špatně vykopanou studnou stahuje vodu z okolí - jak se bránit
- Nemáme vodu v naší studni kvůli sousedově studni - jak se bránit?

V zahrádkářské kolonii si jeden ze sousedů před 2 lety vybudoval vrtanou studnu a nám začaly problémy s vodou. Letos voda neteče vůbec, používáme jí sice jen na zalévání, ale zůstat bez vody je nemožné. Měli jsme silný pramen, který i v době sucha byl stále dost silný. Soused vypouští vodu i na zahradu, protože jí má prý moc. Mám nějakou možnost se bránit? Žádný důkaz proti němu nemám. Nebo jak mám v daném problému postupovat? Budovat novou studnu se mi nechce. A nemám ani prostředky.
Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se můžete pokusit zjistit, zda byla studna vybudována se všemi povoleními. Tedy zajít na stavební úřad a podat stížnost. Pokud bude vše v pořádku, požadovat náhradu škody. Pokud se nedomluvíte, můžete se pouze obrátit na soud, který náhradu škody řeší. Jakožto žalobce budete prokazovat protiprávnost, výši škody, příčinou souvislosti mezi škodou a jednáním souseda a zavinění. Velmi doporučuji sehnat si posudek znalce z oboru hydrogeologie. Půjde o složitý právní proces, kde se bez znaleckých posudků neobejdete, řízení tak může trvat i roky. Bude také nutné zastoupení právníkem či osobou z řad advokátů.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Propadání silnice, veřejné komunikace po připojení domu na vodovod a kanalizaci
- Kdo zaplatí opravu prodapadající se silnice po zavedení vodovodu a kanalizace do nemovitosti

V červnu 2009 jsme s manželem koupili rodinný domek. Původní majitel v roce 2007 zřizoval kanalizační a vodovodní přípojku.
Na něj byl vydán územní souhlas ze dne 13.8.2007.
V současné době se částečně propadá silnice kudy vede přípojka.
Nám až nyní bylo oznámeno, že máme provést opravu silnice a poté předat povrch technickým službám města.
Původní majitel tak údajně neučinil.
Silnice patří městu, to však jedná až nyní.
Musíme po téměř čtyřech letech provádět opravu na naše náklady?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Silnice je v majetku města, avšak špatné vybudování přípojky způsobuje městu škody. Město může požadovat úhradu škody po Vás, a Vy můžete požadovat náhradu škody po původním majiteli jakožto regresní náhradu. Pokud se nebudete moci domluvit, nezbývá než soudní cesta náhrady škody.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Restituce pozemku na kterém si nájemce postavil zahradní chatku
- Nájemce pozemku se souhlasem postavil chatku - má při ukončení nájmu nárok na finanční náhradu?
- Existuje právo na náhradu za chatu postavenou na pozemku nájemce?

V roce 1987 jsem si pronajal u zahradkářského svazu v zahradní kolonii zahrádku, na které jsem se souhlasem zahrádkářského svazu a na povolení stavebního úřadu ze 14.7.1987 postavil zhradní domek 16 m2, nechal řádně zkolaudovat 7.11.1991 s tím, že stavba je uvedena do trvalého užívání. Pozemek byl však po kolaudaci vrácen v restituci, ale do roku 2010 dále od restituenta pronajímán, nikdy nebyl vyjmut z pozemkového fondu. V roce 2011 nám majitel nabídl pozemek k odkoupení za vysokou cenu (chce nám prodat i části, které neužíváme). Mám dotaz, zda když se nedohodneme na koupi, jestli máme nárok na odškodnění,nebo musíme objekt (zahradní domek) bez náhrady zlikvidovat. Děkuji za odpověď, Milan

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste vlastníkem zahradního domku(předpokládám, že se jedná o stavbu, která je pevně spojena se zemí), tak prodejem pozemku se na Vašem vlastnictví nic nemění a Vy nadále zůstáváte vlastníkem. S novým majitelem pozemku můžete sepsat dohodu o nájmu pozemku či o nájmu zahradního domku a nebo kupní smlouvu o prodeji  zahradního domku, pokud se nedohodnete můžete podat žalobu na úpravu vztahů soudem.OBČAN-EXEKUCE
- Dražba nemovitosti - hraje předkupní právo roli nebo vydraží nejvyšší podání?
- Co se stane při dražbě kdy jsou 2 stejná nejvyšší podání?
- Losování při dražbě - kdy nastává?
- Obcházení zákona - vydražení nemovitosti a darování rodinnému příslušníku exekuovaného

Čekám na dražební vyhlášku na statek, který mám ve spoluvlastnictví ze svým bratrem. Ten chce využít v dražbě předkupního práva a získat celý statek pro sebe. Mám známého, který by se zúčastnil dražby a polovinu koupil, ale mám obavy aby neudělili příklep přednostně bratrovi. Je možnost, aby to známý v dražbě koupil? A kdyby to koupil, mohl by nemovitost darovat mé manželce formou darovací smlouvy? Mohla by být manželka vlastníkem nemovitosti, když se nesmí zúčastnit dražby. Statek jsme s bratrem zdědili po našem otci. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že ve Vašem případě se prodává nemovitost jako celek, tudíž by známý nemohl v dražbě koupit pouze polovinu, pokud se prodává pouze daná polovina nemovitosti, pak pokud Váš známý učiní nejvyšší podání, tak mu soud udělí příklep. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem. V případě, že Váš známý daruje nemovitost Vaší manželce, tak se dopustí obcházení zákona a tento právní úkon (darovací smlouva) by byl absolutně neplatný a Váš bratr by se mohl této neplatnosti soudně dovolat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vymáhání soudního poplatku za řízení při neoprávněném užívání družstevního bytu
- Neoprávněné bydlení v družstevním bytě a vymáhání soudního poplatku za s. řízení

Mám dotaz k soudnímu vystěhování. Bydlela jsem v družstevním bytě, nájemní smlouva byla psaná na moji babičku, ve smlouvě jsem byla uvedena jako spoluuživatel bytu, platby jsem hradila já a v bytě jsem měla trvalé bydliště. Babička zemřela a byt v notářském řízení sdědil můj strýc. V rámci dědického řízení se podávalo odvolání a než věc nabyla právní moci, v bytě jsem i nadále bydlela. Strýc začal vyhrožovat telefonáty, že mi rozkope dvěře, vyháže mi věci oknem, zavolá na mne policii, atd. I přesto, že byl určen z dědického řízení jako nový nájemce, nájemní smlouvu na družstvu nezměnil. Ptala jsem se na družstvu zda můžu byt i nadále užívat a bylo mi sděleno, že ano. Začala jsem si hledat náhradní bydlení. Odstěhovala jsem se a opět jsem se dotazovala na družstvu co s klíči od bytu. Poradili mi klíč poslat strýci poštou. Po odstěhování jsem obdržela soudní rozhodnutí o vystěhování. Na to jsem odepsala, že v bytě už nebydlím. Obdržela jsem další dopis, kde po mne strýc požaduje úhradu nákladů za podanou žalob. Na to jsem odpověděla a nyní jsem obdržela soudní předvolání. Jak bude soud postupovat?
Děkuji, Vendula

ODPOVĚĎ:
Soud Vás předvolal zřejmě z důvodu, aby Vás vyslechl a Vy jste mohla zdůvodnit a dokázat, že již v byte nebydlíte a z toho důvodu zastavit toto řízení a určit, kdo je plátce nákladů řízení.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Může spoluvlastník zřídit věcné břemeno na užívání domu, nemovitosti?
- Je nutný souhlas všech spoluvlastníků se zřízením věcného břemene?
OBČAN-SMLOUVY
- Jak by měly být označeny strany v darovací smlouvě
- Je možné v darovací smlouvě napsat "manžel daruje manželce" ?

Můj manžel vlastní 1/2 domu, druhou polovinu mají ve SJM jeho rodiče. Manžel mi chce darovat polovinu své poloviny. Jakým způsobem máme do darovací smlouvy napsat, že dárce vlastní 1/2 domu a chce manželce darovat polovinu ze své poloviny? Lze napsat: "dárce je vlastníkem 1/2 nemovitosti xy " a "daruje 1/2 své poloviny nemovitosti manželce."? (Chceme totiž jen poupravit smlouvu od notáře, kterou manžel dostal od rodičů tu 1/2 domu).
Může manžel, pokud bude poté vlastnit jen 1/4 domu, zřídit na svém podílu věcné břemeno doživotního užívání manželce? Nebo je nutný souhlas všech dalších vlastníků, tj. jeho rodičů?
Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Je vhodné používat označení smluvních stran tak, jak je zavedeno v hlavičce smlouvy, označovat tedy v celé smlouvě Vašeho manžela jako dárce a Vás jako obdarovanou. Dále je nutné ve smlouvě specifikovat, zda je Váš manžel vlastníkem konkrétní části domu (např. prvního patra) či je vlastníkem tzv. ideální poloviny (užívá tedy celý dům ve stejném rozsahu jako jeho rodiče).

S ohledem na výše uvedené můžete naformulovat text darovací smlouvy například následovně:
1.      Dárce je spoluvlastníkem rodinného domu xxx (nutno přesně specifikovat, např. parcelním číslem, číslem popisným, číslem listu vlastnictví v katastru nemovitostí) a to jeho prvního nadzemního podlaží
(toto přichází samozřejmě v úvahu pouze v případě, že je dům mezi
spoluvlastníky reálně rozdělen).
2.      Spoluvlastnický podíl dárce na výše uvedeném rodinném domě činí 50%.
3.      Dárce daruje jednu  polovinu svého spoluvlastnického podílu na výše uvedeném rodinném domě obdarované tak, aby spoluvlastnický podíl dárce na rodinném domě činil 25% a spoluvlastnický podíl obdarované činil 25%.
4.      Obdarovaná dar přijímá.
Do smlouvy je dále vhodné začlenit další náležitosti, které však jistě obsahuje Vámi zmiňovaná darovací smlouva od notáře.

K Vašemu druhému dotazu, týkající se věcného břemene:
V tomto případě je klíčovou otázka, zda by byli výkonem oprávnění z tohoto věcného břemene omezeni všichni spoluvlastníci či pouze Váš manžel. I v případě, že Váš manžel vlastní reálně vymezenou část domu se však domnívám, že výkon oprávnění z věcného břemene by určitým způsobem omezoval i rodiče Vašeho manžela (např. právo průchodu společnou chodbou či přes společný dvůr, právo využívat sklep apod.). Je proto nutné, aby se zřízením věcného břemene rodiče Vašeho manžela nejen souhlasili, ale aby se stali rovněž stranami smlouvy o zřízení věcného břemene a tuto tedy společně s vámi podepsali.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se vyhnout tomu, aby po smrti jednoho z manželů vystěhovali potomci druhého z manželů
- Jak zabránit aby při smrti jednoho z partnerů z bytu, domu vystěhovali potomci druhého partnera
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možné dát věcné břemeno dožití do závěti?
- Věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti v závěti
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné aby partner zdědil celý byt, dům po smrti druhého partnera?
- Může partnerka zdědit byt, dům po smrti partnera?
- Je možné aby manželka zdědila celý byt, dům při smrti manžela?

Chceme spolu s přítelkyní zakoupit byt (já uhradím 90%, zbytek přítelkyně) a ten spolu užívat. Lze smluvně zajistit, aby v případě mého dřívějšího úmrtí mí dědicové nemohli přítelkyni znemožnit užívat byt samoatatně a z bytu ji tzv. vyštvat z jakýchkoliv důvodů (prodej děděné části, byt spoluužívat, atp). Děkuji Jiří Luber

ODPOVĚĎ:
1/ Zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti
Věcné břemeno můžete zřídit písemnou smlouvou s Vaší přítelkyní (v tomto případě vzniká jeho zanesením do katastru nemovitostí, přičemž se stává předmětem darovací daně) či závětí. Pro oba případy lze obecně doporučit maximální přesnost a precizní vymezení veškerých práv a povinností povinné i oprávněné strany. Jedná se především o vymezení bytu samotného, vymezení Vašeho podílu a podílu Vaší přítelkyně, podrobné stanovení veškerých oprávnění, která Vaší přítelkyni z titulu věcného břemene vzejdou (např. oprávnění užívat celý byt včetně jeho součástí a příslušenství či vnitřního vybavení, oprávnění odebírat energie apod.) a tomu korespondujících povinností povinného (ve formě něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat). Přesné vymezení osoby oprávněného a povinného je pak samozřejmostí. Pokud byste se rozhodl zřídit věcné břemeno závětí, můžete rovněž své dědice omezit v dispozicích s bytem po dobu života Vaší přítelkyně a umožnit jí tak v bytě dožít.
2/ Převod bytu na Vaší přítelkyni pomocí závěti
Druhou možností je odkázat svůj podíl na bytě Vaší přítelkyni v závěti. V tomto případě však musíte pamatovat na své potomky, kteří jsou ze zákona tzv. neopomenutelnými dědici a kterým náleží aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona (v případě nezletilých potomků) či aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona (v případě potomků již zletilých). Toto řešení tedy přichází v úvahu v případě, pokud disponujete takovým ostatním majetkem, kterým by bylo možné uspokojit zákonné nároky Vašich potomků.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Platí ústní slib o dědění?
- Je možné dědit na základě ústního slibu nějaké osoby?

Jak mám postupovat v případě dědictví po mé tetě která zemřela v březnu a ještě za života mi slibovala že jednou po ní budu dědit takže jsem k ní jezdil pravidelně a pomáhal se vším co bylo potřeba opravit nebo udělat. Když zesnula a proběhl pohřeb, začalo dědické řízení ke kterému byl přizván jen její manžel (můj strýc), ten se mě ptal jestli má rodinný dům napsat na mě nebo ne. Já jsem mu řekl ať dům a pozemky napíše na mě ale, aby trval na tom že ve všech právních dokumentech bude zapsáno věcné břemeno a to jeho (strýcovo) neomezené užívání majetku až do jeho smrti. Teta byla vlastníkem 3/4 RD a ze strýcem spoluvlastníkem 1/4 majetku.
Strýcův  synovec a neteř nikdy nepřijeli s ničím pomoci (neměly tetu rádi). Z tohoto důvodu se na vás obracím s prosbou o radu: mám dědické  řízení napadnout nebo to mám nechat tak jak to nyní je a starat se o dědictví až skoná i strýc? Nebude potom pozdě prokazovat, že teta byla moje teta a že mám na nějaké dědictví nárok? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
v první řadě musím konstatovat, že ústní slib Vaší tety žádné Vaše dědické nároky nezakládá. Je nutné si uvědomit, že dědit lze pouze ze závěti nebo ze zákona. Z toho, co ve svém dotazu píšete, předpokládám, že Vaše teta žádnou závěť nesepsala a zemřela bezdětná. V takovém případě dědí v tzv. druhé dědické skupině manžel zůstavitele, jeho rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Pokud z výše uvedených osob přichází v úvahu pouze Váš strýc (manžel zůstavitelky), dědí veškerý majetek on.
Ve svém dotazu dále zmiňujete, že jste se se svým strýcem dohodl na přepisu jím zděděných nemovitostí na Vás se současným založením věcného břemene „dožití“ ve prospěch Vašeho strýce. Z dotazu už bohužel nevyplývá, zda jste tento převod již uskutečnili či nikoli. Obecně proto připomínám, že tento převod je možné realizovat například písemnou darovací smlouvou, v níž zároveň založíte a podrobně specifikujete věcné břemeno, přičemž takovou smlouvu je pro nabytí její účinnosti nutné vložit do katastru nemovitostí.
Po provedení tohoto převodu se stáváte výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí a nemusíte se obávat žádných případných nároků třetích osob po smrti Vašeho strýce. Napadnout dědické řízení s poukazem na ústní slib Vaší tety Vám proto nedoporučuji, Vaše šance na úspěch by byla nulová.OBČAN-DLUHY, ZÁVAZKY, SMĚNKY
- Je možné koupit nemovitost na bianco směnku na doručitele?
- Je možné směnku vystavit na doručitele?

Chtěla bych se zeptat, jestli můžu koupit nemovitost na bianco směnku na doručitele, se zápisem omezení vlastnictví do katastru nemovitostí. Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Ne, směnku nelze vystavit na doručitele

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 15 (leden 2012)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek webu poradny


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Může RWE zvýšit zálohy bez vyúčtování plynu
- Novela energetického zákona a nové povinnosti dodavatele plynu
- Změna výše záloh na plyn a právo odstoupit od smlouvy o dodávce plynu
- Lhůta na odstoupení o dodávce plynu při změně výše záloh
- Je možná změnit dodavatele plynu při změně výše záloh (zálohových plateb)?

Má právo RWE zvýšit zálohy za plyn bez jakéhokoliv vyúčtování? Otevřela jsem si provozovnu kadeřnictví v dubnu tohoto roce, do smlouvy mi dali zálohu 500,-Kč za měsíc. Po asi 4 měsících (v létě se netopilo) mi zvýšili platby na 2.030 Kč za měsíc bez  řádného vyúčtování spotřeby plynu. Jsem takto vysoké zálohy povinna platit? Myslím si, že tuto vysokou částku vypočítali ze spotřeby minulého provozovatele, čímž byl Obecní úřad. Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je nejdůležitější text smlouvy, kterou jste s RWE uzavřela, resp. též text všeobecných obchodních podmínek, na které se smlouva pravděpodobně odvolává. Pokud je zde právo dodavatele na jednostranné zvýšení zálohových plateb bez předchozího vyúčtování zakotvena, jste zvýšené zálohy povinna platit.
Dále je velmi důležité, kdy došlo ze strany RWE ke zvýšení zálohových plateb, neboť od 18. 8. 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona, na jejímž základě vznikly dodavatelům plynu nové povinnosti:
-    Dle § 11a/7 energetického zákona je dodavatel plynu (který účtuje svým odběratelům zálohové platby) nově povinen stanovit tyto zálohové platby v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby plynu na následující zúčtovací období.
Ve Vašem případě tedy RWE s největší pravděpodobností skutečně vycházelo z výše spotřeby předchozího odběratele.
-    V souvislosti se změnami výše zálohových plateb je dále vhodné vědět, že dle § 11a/3 energetického zákona změní-li dodavatel některé smluvní podmínky (např. tedy zvýší-li zálohy), je odběratel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data změny smluvních podmínek. To však neplatí, pokud dodavatel oznámí odběrateli změnu smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně ho poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy (v takovém případě může odběratel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 10 dnů přede dnem změny smluvních podmínek).
-    Právo odběratele od smlouvy odstoupit je zachováno i v případě, že dle uzavřené smlouvy či všeobecných obchodních podmínek dodavatele není ke změně smluvních podmínek zapotřebí jeho souhlasu.

Pokud tedy ve Vašem případě došlo ke zvýšení zálohových plateb 18. 8. 2011 či později a zároveň jste ze strany RWE o této změně smluvních podmínek nebyla vyrozuměna, můžete od uzavřené smlouvy s RWE odstoupit (a to do 3 měsíců od změny zálohových plateb, přibližně tedy do listopadu 2011).


RODINA-VÝŽIVNÉ, ALIMENTY
- Otec byl odsouzen za neplacení výživného a neplatí dál, jak postupovat
- Otec odsouzený za neplacení alimentů nesplácí dluh ani nové výživné
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co znamená že je rozsudek exekučním titulem?

Před rokem jsem podala žalobu na bývalého manžela kvůli neplacení alimentů na dvě děti (jedno dítě 3000 + druhé dítě 3500 Kč). Exmanžel byl soudem podmínečně odsouzen, neplatí ale přesto dál. Proti rozsudku se odvolal, Městský soud odvolání nevyhověl. Dluh je 120.000 Kč. Otec nepracuje, je alkoholik, žije sociálních dávek v bytě Magistrátu hl.m.Prahy. Já bydlím s dětmi v podnájmu. Je možnost, jak z něho nějaké peníze dostat - např. zabavit sociální dávky? Jak mám postupovat - znovu podat žalobu? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Máte-li k dispozici rozsudek (předpokládám, že jej vydal soud v trestním řízení), ve kterém je Vašemu bývalému manželovi stanovena povinnost uhradit Vám dlužné výživné, novou žalobu podávat již nemusíte. Tento rozsudek je tzv. exekučním titulem, tzn. že na jeho základě se můžete obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí, popř. můžete oslovit exekutora. K tomuto podání přiložte kopii předmětného rozsudku, vyličte co nejpodrobněji majetkové poměry svého bývalého manžela a navrhněte způsob, kterým by měl být soudní výkon rozhodnutí (či exekuce) proveden.
Pobírá-li Váš bývalý manžel pouze sociální dávky, můžete se ve svém podání domáhat provedení soudního výkonu rozhodnutí (či exekuce) srážkami z jiných příjmů dle § 299 občanského soudního řádu. V této souvislosti je vhodné vědět, jaké konkrétní sociální dávky Váš bývalý manžel pobírá. Dle § 299/1 občanského soudního řádu mohou být srážkami postiženy dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Dle § 317/2 občanského soudního řádu však srážkami není možné postihnout peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově.

PRÁVO-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Musí mít mobil české menu a český manuál?
- Má prodejce mobilnío telefonu povinnost přibalit manuál v českém jazyce?
- Je možné reklamovat, vrátit prodejci mobil který není určen pro český trh?
- Nesplnění informační povinnosti prodejcem - odst. 4 a 6 § 53 občanského zákoníku

Dne 30.9.2011 jsem si v internetovém obchodě (u českého prodejce) zakoupila mobilní telefon. Telefon neobsahuje české menu a v balení nebyl přiložen ani manuál – uživatelská příručka. Na internetových stránkách na nic z toho prodejce neupozorňuje. V Print screenu stránek, který jsem si pořídila hned, jak jsem se rozhodla telefon vrátit je napsáno, že balení mimo jiné obsahuje manuál.
Krátce po převzetí zboží jsem odcestovala do zahraničí a před mým návratem vypršela 14ti denní lhůta na vrácení zboží. Během dovolené se ukázalo mnoho dalších chyb, které telefon trvale vykazuje. Prodejce jsem písemně kontaktovala a vyžádala si dodání uživatelské příručky. Prodejce nereaguje.
Je možné zboží vrátit i po uplynutí 14ti denní lhůty. Mohu operovat tím, že mobil nebyl určen pro český trh a navíc bez manuálu? Mění se tímto lhůta pro odstoupení na 3 měsíce od převzetí plnění podle ustanovení odstavců 4 a 6 § 53 ods. 7 zákona č. 40/1964 Sb.? Děkuji, Sandra

ODPOVĚĎ:
Podle mého názoru, máte prodlouženou lhůtu k odstoupení z důvodu nesplnění informační povinnosti dodavatele podle odst. 4 a 6 § 53 občanského zákoníku. De facto je to také Vaše jediná šance na obranu. Takže dodavatele v tomto smyslu vyrozuměte, a následně ho můžete zažalovat na vydání bezdůvodného obohacení. Můžete podat i podnět na českou obchodní inspekci k šetření.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Výživné a osobní bankrot otce, povinného rodiče
- Alimenty a osobní bankrot rodiče, povinného otce
- Dluh na výživném, alimentech a insolvenční řízení
- Vymáhání výživného
- Role insolvenčního správce při vymáhání výživného, alimentů otce s bankrotem
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Vymáhání poplatku na právníka po otci při řízení o výživném, alimentech

Bývalý manžel mi už 4 měsíce neplatí výživné a nikoho to nezajímá. Sociálku ani policii. Mám možnost to z něho nějak vymáhat? Krom toho, že neposílá alimenty je povinnen dle rozhodnutí soudu ze srpna letošního roku mi nahradit náklady (za právní pomoc) do tří dnů od rozsudku. Jsou to již dva měsíce a nic neplatí. Právník nyní chce peníze po mně - pracoval na plnou moc. Náhodou jsem se dozvěděla, že bývalý manžel na sebe vyhlásil v březnu 2011 osobní bankrot. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Možnost vymáhat dlužné výživné rozhodně máte. V této souvislosti je důležité, jak zní rozsudek, o kterém se ve svém dotazu zmiňujete. Pokud je v tomto rozsudku Vašemu bývalému manželovi stanovena povinnost uhradit Vám dlužné výživné (včetně nákladů řízení) a platit Vám dále výživné v pravidelných intervalech, lze Vám doporučit následující postup:
1/ Zjistěte, kdo byl Vašemu bývalému manželovi ustanoven za insolvenčního správce. Tuto informaci získáte dotazem na místně příslušném krajském soudě (dle místa trvalého pobytu Vašeho bývalého manžela).
2/ Vyzvěte písemně insolvenčního správce k úhradě dlužného výživného. K výzvě přiložte kopii Vámi zmiňovaného rozsudku a pro úhradu stanovte insolvenčnímu správci přiměřenou lhůtu. Výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte) zašlete insolvenčnímu správci doporučeně s dodejkou.
Pohledávky na výživném představují dle § 169 insolvenčního zákona tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují průběžně a především kdykoli z majetkové podstaty během insolvenčního řízení.
3/ Nesplní-li insolvenční správce uhrazovací povinnost ve stanovené lhůtě, je možné přistoupit k soudnímu výkonu rozhodnutí či exekuci dle § 267 insolvenčního zákona. Je-li Váš bývalý manžel zaměstnán, lze Vám doporučit navrhnout soudu výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, neboť tento způsob výkonu rozhodnutí je jako jediný možné vztáhnout nejen na výživné již dlužné, ale rovněž na veškeré výživné v budoucnu splatné (stávající situace by se tedy již neměla opakovat, neboť ze mzdy Vašeho bývalého manžela by se strhávala každý měsíc částka odpovídající výživnému).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je nutné si lékaře nadpracovat?
- Kdy má pracovník nárok na vyšetření u lékaře
- Právo zaměstnance jít k lékaři v pracovní době
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Má zaměstnanec právo na placené volno na návštěvu lékaře?
- Nárok zaměstnance na proplacení doby strávené u lékaře
- Náhrada mzdy za návštěvu u lékaře
- Má právo zaměstnanec na mzdu, plat při návštěvě závodního lékaře?
- Návštěva závodního lékaře a právo na plat, mzdu

Pracuji na 4 hodiny denně, mám invalidni důchod 1 stupně. Chtěla bych vědět zda mám nárok na propustku, když musím k lékaři. Dosud si lékaře napracovávám. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. představuje vyšetření nebo ošetření u lékaře tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Dle bodu 1 přílohy tohoto nařízení mohou nastat v zásadě dvě situace:

1/ Pokud se podrobíte vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které:
- má uzavřenou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou (což předpokládám),
- je nejblíže Vašemu bydlišti nebo pracovišti,
- je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout,
- a pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu,
je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám placené volno a to na nezbytně nutnou dobu. Pokud jsou tedy splněny všechny výše uvedené podmínky (zejména pokud není možné sjednat vyšetření nebo ošetření jindy než v pracovní době – například proto, že daný lékař má omezenou ordinační dobu), máte nárok na propustku z práce s tím, že zameškaný čas (který se Vám proplácí) nemusíte napracovat.
2/ Pokud se podrobíte vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které:
- má uzavřenou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou (což předpokládám),
- není nejblíže Vašemu bydlišti nebo pracovišti (jedná se tedy například o vzdálenější specializované zdravotnické zařízení),
- je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout,
- a pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu,
je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám volno a to na nezbytně nutnou dobu. Toto volno však bude placené pouze tak, jako byste se podrobila vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. V tomto případě tedy máte také nárok na uvolnění z práce, zameškaný čas Vám však bude proplacen pouze částečně.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že náhrada mzdy se v těchto případech poskytne ve výši Vašeho průměrného výdělku (§ 199/1 zákoníku práce).
Výše uvedené se netýká lékařských prohlídek, kterých jste povinna se zúčastnit z důvodu povahy svého zaměstnání (jedná se především o vyšetření u závodních lékařů). Zameškaný čas při těchto vyšetřeních nebo ošetřeních je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit dle § 103/1 zákoníku práce.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Od kdy platí rozhodnutí soudu o snížení výživného, alimentů
- Je možné platit nižší výživné, alimenty před odvoláním protistrany?
- Co je to předběžná vykonavatelnost u rozhodnutí o výživném, alimentech
- Předběžná vykonavatelnost soudního rozhodnutí - definice, vysvětlení, informace

Poprosila bych Vás o radu. Požádali jsme o snížení alimentů v červnu 2011 a žádali snížení od června 2011, soud proběhl až nyní v listopadu 2011. Při rozhodnutí soudkyně datum nebylo přesně stanoveno. U soudu jsme uspěli a snížení je z 5000,- Kč na 4000,- Kč. Jak se máme zachovat než naběhne právní moc. Pokud se bývalá manželka odvolá a soud proběhne až za půl roku jako minule, tak celou tuto dobu musíme zřejmě platit stále 5 000,-? Je možné pak rozdíl chtít zpět, když při odvolání bude stejný verdikt?
Manžel má na plat kvůli alimentům exekuci, u který žádáme o zastavení, že není oprávněná. Do zastavení má zaměstnavatel ponechat srážené peníze na svém účtu než se exekuce vyřeší. Má minimální mzdu, tak je možné strhávat jen okolo 1 000,- Kč. Exekutor nám neřekl, kolik máme bývalé manželce nyní platit. Logicky bych doplácela 4000,- Kč. Je možné to takto učinit a po nabití právní moci na alimenty a pozastavení exekuce požadovat peníze zpět od zaměstnavatele? Vyřešilo by se tím, že rozdíl peněz dostaneme zpět. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí o určení výše výživného je předběžně vykonatelné, tedy na právní moc čekat nemusíte (§ 162 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.). Pozor - předběžnou vykonatelnost stanovuje v rozhodnutí soud, nevyplývá ze zákona automaticky.
Jestliže soud o předběžné vykonatelnosti opomenul rozhodnout, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění; soud může rozsudek doplnit i bez návrhu, ovšem jenom do okamžiku, než nabude právní moci (§ 166 odst. 1).
K exekuci - podle dotazu lze takto postupovat (jen s tím rozdílem, že bude-li rozhodnutí prohlášeno za předběžně vykonatelné nebudete doplácet 4 000,-).
Zadržované peníze zaměstnavatelem Vám musí být po zastavení exekuce vyplaceny.


PRÁVO-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Musí mít mobil české menu a český manuál?
- Má prodejce mobilnío telefonu povinnost přibalit manuál v českém jazyce?
- Je možné reklamovat, vrátit prodejci mobil který není určen pro český trh?
- Nesplnění informační povinnosti prodejcem - odst. 4 a 6 § 53 občanského zákoníku

Dne 30.9.2011 jsem si v internetovém obchodě (u českého prodejce) zakoupila mobilní telefon. Telefon neobsahuje české menu a v balení nebyl přiložen ani manuál – uživatelská příručka. Na internetových stránkách na nic z toho prodejce neupozorňuje. V Print screenu stránek, který jsem si pořídila hned, jak jsem se rozhodla telefon vrátit je napsáno, že balení mimo jiné obsahuje manuál.
Krátce po převzetí zboží jsem odcestovala do zahraničí a před mým návratem vypršela 14ti denní lhůta na vrácení zboží. Během dovolené se ukázalo mnoho dalších chyb, které telefon trvale vykazuje. Prodejce jsem písemně kontaktovala a vyžádala si dodání uživatelské příručky. Prodejce nereaguje.
Je možné zboží vrátit i po uplynutí 14ti denní lhůty. Mohu operovat tím, že mobil nebyl určen pro český trh a navíc bez manuálu? Mění se tímto lhůta pro odstoupení na 3 měsíce od převzetí plnění podle ustanovení odstavců 4 a 6 § 53 ods. 7 zákona č. 40/1964 Sb.? Děkuji, Sandra

ODPOVĚĎ:
Podle mého názoru, máte prodlouženou lhůtu k odstoupení z důvodu nesplnění informační povinnosti dodavatele podle odst. 4 a 6 § 53 občanského zákoníku. De facto je to také Vaše jediná šance na obranu. Takže dodavatele v tomto smyslu vyrozuměte, a následně ho můžete zažalovat na vydání bezdůvodného obohacení. Můžete podat i podnět na českou obchodní inspekci k šetření.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zákazník nepřevzal zboží od zprostředkovatele, jak postupovat
- Jaké náklady je možné vymáhat po zákazníkovi který nepřevzal zprostředkované zboží?

Jsem zprostředkovatelka, objednávám zboží ze zahraničí a doručuji je zákazníkům v ČR. Jedna zákaznice mi zboží na zprostředkování neodebrala. Vzhledem k tomu, že soudy u nás jsou zdlouhavé ráda bych tuto pohledávku postoupila k vymáhání třetí osobě nebo ještě lépe ji prodala třetí osobě. Mohu tak učinit?
A co tedy mám naúčtovat k vymáhání. Zboží, které si zákaznice objednala na zprostředkování je neprodejné a již mi zde leží půl roku. Rovněž nepřebírá korespondenci. Mohu tedy předat k vymáhání třetí osobu tyto náklady nebo mohu tuto pohldávku prodat třetí osobě a ta už si s tím udělá co uváží za vhodné.
Mohu tedy vymáhat po dotyčné:
1) náklady spojené na dovoz do ČR
2) vedla jsem zbytečnou korespndenci, která mne stála čas - mohu za každý mail, dopis si naúčtovat 350 Kč za započatou hodinu?
3) posílala jsem upomínku - mohu naúčtovat náklady na poštovné?
4) mohu naúčtovat nákupní cenu za zboží?
5) mohu naúčtovat úrok z prodlení až do doby prodeje či předání pohledávky na třetí osobu

Nebo co všechno mohu vymáhat po dotyčné? Mám v podmínkách prodeje uvedeno, že se jedná o ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje.
Pokud si zákazník objedná něco na dobírku, je snad údajně povinen tuto dobírku převzít - který zákon toto určuje? Pokud se mi dobírka vrátí jako nevyzvednutá co mám dělat? Zaplatila jsem poštovné + dobírečné, mohu toto požadovat po zákazníkovi? Mohu po prodávajícím vymáhat náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s nepřevzatou dobírkou nebo nemám nárok na žádnou náhradu?
Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Svou pohledávku můžete postoupit i bez souhlasu dlužníka podle § 524 občanského zákoníku. Postoupit můžete pouze náklady, které jste skutečně měla a jste schopná dokázat nebo jejich existence vyplývá z obchodních podmínek (např. pokud ztrátu času, odeslání upomínky apod. nemáte jako sankční poplatek v obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, nemůžete ji naúčtovat).
Přísluší Vám zákonný úrok z prodlení, ten bude do doby postoupení pohledávky, tj. do doby účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky.
Postoupení je dlužníkovi třeba oznámit, jinak je proti němu neúčinné.
Vymáhací agentury nedoporučuji, jejich podmínky jsou takové, že v případě neúspěšného vymožení Vám pohledávku vrátí a budou od Vás vymáhat náklady, které samy vynaložily.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Od kdy platí rozhodnutí soudu o snížení výživného, alimentů
- Je možné platit nižší výživné, alimenty před odvoláním protistrany?
- Co je to předběžná vykonavatelnost u rozhodnutí o výživném, alimentech
- Předběžná vykonavatelnost soudního rozhodnutí - definice, vysvětlení, informace

Poprosila bych Vás o radu. Požádali jsme o snížení alimentů v červnu 2011 a žádali snížení od června 2011, soud proběhl až nyní v listopadu 2011. Při rozhodnutí soudkyně datum nebylo přesně stanoveno. U soudu jsme uspěli a snížení je z 5000,- Kč na 4000,- Kč. Jak se máme zachovat než naběhne právní moc. Pokud se bývalá manželka odvolá a soud proběhne až za půl roku jako minule, tak celou tuto dobu musíme zřejmě platit stále 5 000,-? Je možné pak rozdíl chtít zpět, když při odvolání bude stejný verdikt?
Manžel má na plat kvůli alimentům exekuci, u který žádáme o zastavení, že není oprávněná. Do zastavení má zaměstnavatel ponechat srážené peníze na svém účtu než se exekuce vyřeší. Má minimální mzdu, tak je možné strhávat jen okolo 1 000,- Kč. Exekutor nám neřekl, kolik máme bývalé manželce nyní platit. Logicky bych doplácela 4000,- Kč. Je možné to takto učinit a po nabití právní moci na alimenty a pozastavení exekuce požadovat peníze zpět od zaměstnavatele? Vyřešilo by se tím, že rozdíl peněz dostaneme zpět. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí o určení výše výživného je předběžně vykonatelné, tedy na právní moc čekat nemusíte (§ 162 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.). Pozor - předběžnou vykonatelnost stanovuje v rozhodnutí soud, nevyplývá ze zákona automaticky.
Jestliže soud o předběžné vykonatelnosti opomenul rozhodnout, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění; soud může rozsudek doplnit i bez návrhu, ovšem jenom do okamžiku, než nabude právní moci (§ 166 odst. 1).

K exekuci - podle dotazu lze takto postupovat (jen s tím rozdílem, že bude-li rozhodnutí prohlášeno za předběžně vykonatelné nebudete doplácet 4 000,-).
Zadržované peníze zaměstnavatelem Vám musí být po zastavení exekuce vyplaceny.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné odhlásit manžela z trvalého pobytu bez jeho souhlasu?
- Je možné odhlásit manželku z trvalého pobytu bez jejího souhlasu?
- Jak zrušit trvalý pobyt manžela, manželky ve svém domě, bytě
TRESTNÍ-TŘESTNÉ ČINY
- Krádež dřeva z lesa a trestní oznámení na Policii

Vlastním dům, manžel již 1 rok bydlí na jiné adrese, má zde ještě své osobní věci. Chodí tu,kdy se mu zlíbí, má ještě klíče, které nehodlá vrátit. Rozprodává mi dříví na topení (z mého lesa). Na nic peníze nedává. Chtěla jsem ho odhlásit z trvalého pobytu, na úřadě mi řekli, že podle zákona asi z roku 1964 k vůli jedné větě to nemůžu udělat já, ale musí manžel sám. Rozvod by to vyřešil, s manželem to bude na několik let. Co dělat. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že úřad ve Vašem případě nemá pravdu. Zrušení údaje o trvalém pobytu může iniciovat i vlastník předmětné nemovitosti (tedy Vy).
Dle § 12/1 písm c) zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna (obecní úřad) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
1/ zaniklo-li užívací právo občana (Vašeho manžela) k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana (tímto objektem je Váš dům),
2/ neužívá-li občan tento objekt.
Obě výše uvedené podmínky musí být splněny současně, přičemž dle § 12/2 zákona o evidenci obyvatel je v tomto případě oprávněn navrhnout zrušení údaje o trvalém pobytu vlastník objektu.
V současné chvíli Vám proto lze doporučit následující:
- nechte vyměnit zámky u svého domu tak, aby se tam Váš manžel již nemohl bez Vašeho svolení dostat,
- pokuste se s manželem domluvit na odvozu všech jeho věcí z Vašeho domu, manželovi můžete rovněž pohrozit, že na něj v opačném případě podáte žalobu na vyklizení. Mírně radikálnějším (ovšem mnohem rychlejším) řešením této situace je samozřejmě odvoz manželových věcí do místa jeho současného pobytu,
- podejte na obecním úřadě návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu svého manžela na adrese Vašeho domu. V tomto případě budete povinna splnění obou výše uvedených podmínek prokázat.
1/ Zánik užívacího práva Vašeho manžela k Vašemu domu pravděpodobně nebudete schopná prokázat písemně, neboť předpokládám, že se svým manželem jste neuzavřela nájemní či jinou podobnou smlouvu. V tomto ohledu se proto obecní úřad musí spokojit s Vaším prohlášením o tom, že užívací právo Vašeho manžela k Vašemu domu zaniklo (prohlášení můžete samozřejmě obecnímu úřadu předložit i v písemné podobě), popř. by se dalo uvažovat i o svědecké výpovědi toho, kdo má povědomí o tom, že manžel již delší dobu bydlí na jiné adrese a o tom, že jste nechala vyměnit zámky svého domu.
2/ Skutečnost, že Váš manžel Váš dům již neužívá můžete opět doložit svědeckou výpovědí (např. Vašich sousedů či kohokoli jiného, kdo má povědomí o tom, že Váš manžel bydlí jinde).
Po učinění výše naznačených kroků není důvod, proč by neměl obecní úřad Vašemu návrhu vyhovět. Pokud by bylo stanovisko úřadu i přesto negativní, můžete se proti jeho rozhodnutí samozřejmě odvolat, neboť zrušení údaje o trvalém pobytu se děje ve standardním správním řízení.
Co se týče Vámi zmiňovaného rozprodávání dříví Vaším manželem, je samozřejmě důležité, zda je Vámi zmiňovaný les Vaším výlučným vlastnictvím či zda je předmětem vašeho společného jmění manželů.
Pokud je les Vaším výlučným vlastnictvím, můžete se obrátit na Policii ČR s trestním oznámením, neboť manželovo počínání se nápadně podobá trestnému činu krádeže.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody leteckou společností za poškozené zavazadlo
- Poškozené, zničené zavazadlo a náhrada škody leteckou společností
- Náhrada škody za poškozené zavazadlo dle Montrealské úmluvy
- Lhůta na oznámení poškozeného, zničeného zavazadla dle čl. 31/2 Montrealské úmluvy
- Montrealská úmluva článek 31/2

Přiletěla jsem přes Řim do Prahy, a při příletu jsem zavazadlo nedostala. Nechala jsem to reklamovat a další den v noci mi to doručili, ale bohužel jsem dostala uplně poškozené zavazadlo. Odmítla jsem že to je moje, protože bylo uplně zničené a přelepené plastovým lepidlem. Do 7dnů jsem aerolinii posílala email kde jsem vysvětlila co v tom kufru bylo a jak všechno bylo zničené a co se ztratilo + fotky toho poškozeného zavazadla.
Reklamační lhůta 1 měsíc uplynula, prý budu muset čekat ještě měsíc. Pak mi aerolinie napsaly že podle Montrealské úmluvy rozpracované do § 3.2 odst. 2f Přepravních podmínek, dopravce odpovídá do výše skutečné škody s ohledem na předložené účty. Prý tuto podmínku nesplním. Montrealská úmluva nespočívá jen na účty, a vím že tato úmluva spočíva i na svědecké výpovědi, čestné prohlašení apod. Chtěla bych podat stížnost, ale nejdříve si od vás nechám poradit. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je v první řadě nutné přihlédnout k čl. 31/2 Montrealské úmluvy, dle kterého jste povinna dopravce informovat o poškození svého zavazadla neprodleně, bylo-li Vaše zavazadlo tzv. zapsané, činí lhůta maximálně 7 dnů ode dne převzetí zavazadla. Dle Vašeho dotazu předpokládám, že jste reklamaci podala včasně.
V současné chvíli Vám lze doporučit zaslat dopravci písemnou stížnost, kterou však pojmete již jako předžalobní výzvu, v níž se budete domáhat úhrady vzniklé škody a samozřejmě upozorníte, že v případě nevyhovění Vašim požadavkům jste připravena hájit svá práva soudní cestou.
Pro koncipování předžalobní výzvy (či pro pozdější soudní řízení) je dále vhodné vědět:
1/ Dle čl. 17 Montrealské úmluvy je dopravce odpovědný za poškození zapsaného zavazadla, jestliže se událost, která způsobila zničení nebo ztrátu nebo poškození, stala na palubě letadla a nebo kdykoli v době, kdy zapsané zavazadlo bylo pod kontrolou dopravce. V případě nezapsaných zavazadel odpovídá dopravce pouze za škody, které vznikly přímo jeho vinou a nebo vinou jeho zaměstnanců.
2/ Odpovědnost dopravce za poškození zavazadla je však dle čl. 22/2 Montrealské úmluvy omezena na 1 000 zvláštních práv čerpání pro každého cestujícího (tato veličina je následně přepočítávána dle národní měny cestujícího). Limitace odpovědnosti za škodu se nepoužije samozřejmě v případě, kdy se prokáže, že poškození zavazadla bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím dopravce (nebo jeho zaměstnanců).
3/ Limitace odpovědnosti za vzniklou škodu samozřejmě nebrání tomu, aby soud dopravci případně uložil nahradit Vám veškeré náklady soudního řízení (čl. 22/6 Montrealské úmluvy).
4/ Jakékoli ujednání v přepravní smlouvě, snižující odpovědnost dopravce dle Montrealské úmluvy je neplatné. Toto pravidlo je samozřejmě možné vztáhnout na Vámi zmiňované ustanovení přepravních podmínek. V této souvislosti ještě podotýkám, že Montrealská úmluva v žádném případě neupravuje, jakým způsobem má být vzniklá škoda prokázána, případné svědecké výpovědi tedy nelze přirozeně vyloučit.
5/ Pokud byste se rozhodla podat na dopravce žalobu na náhradu škody, je vhodné vědět, že dle čl. 33/1 Montrealské úmluvy je možné podat podle volby žalobce na území jedné ze smluvních stran, buď u soudu hlavního sídla dopravce nebo u soudu v místě jeho podnikání, ve kterém byla přepravní smlouva sjednána, nebo u soudu v místě určení (poslední varianta se týká případu, kdy je příslušný soud stanoven v přepravní smlouvě).
6/ V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti a přiložte maximum důkazů, jedná se zejména o přepravní smlouvu, zavazadlový lístek, kopii veškeré korespondence mezi Vámi a dopravcem, fotodokumentaci zavazadla (popř. můžete soudu navrhnout, že zavazadlo přinesete na ukázku), svědecké výpovědi apod. V žalobě se domáhejte vydání rozsudku, který by dopravci uložil povinnost nahradit Vám vzniklou škodu dle Montrealské úmluvy a veškeré náklady soudního řízení.
7/ Dle čl. 35/1 Montrealské úmluvy je zapotřebí podat žalobu nejdéle do 2 let od příletu, v opačném případě se nárok na náhradu škody promlčuje.
8/ Pouze pro Vaší orientaci uvádím, že Montrealská úmluva byla do českého právního řádu přijata pod č. 123/2003 Sb. m. s. a to jako Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak zajistit přístup ke své studni na sousedním pozemku?
- Nepovolená studna na cizím pozemku
- Jak zlegalizovat nepovolenou studnu
- Věcné břemeno užívání studny na cizím pozemku
- Postavení studny načerno a její legalizace
- Neoprávněná stavba studny na cizím pozemku
- Černá stavba na cizím pozemku a možnost věcného břemene k ní

Od roku 1982 máme vybudovanou studnu na pozemku, který tehdy vlastnil emigrant. Dnes pozemek koupil nový majitel a ten nás nutí studnu odstranit za účasti odboru životního prostředí. Přípojku ke studni máme řádně povolenou i zkolaudovanou, ale studna byla vybudována jako akumulační studna ke studni staré 100 let, na jednom prameni, ale bez povolení. Jak je to prosím s vydrželým právem v tomto případě. Stará studna, 100 let stará byla vybudována k našemu starému domu. Akumuleční nádrž - studna nová k novostavbě v roce 1982 z kapacitních důvodů. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Byla-li nová studna vybudována bez povolení, lze Vám v první řadě doporučit provést její legalizaci, t.j. kontaktovat příslušný vodoprávní úřad (kterým je pověřený obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) a iniciovat vydání příslušného povolení. V opačném případě by Vám mohl vodoprávní úřad uložit povinnost novou studnu, jakožto nepovolenou stavbu, na vlastní náklady odstranit.
Co se týče vztahů s Vaším sousedem, nabízí se Vám několik možností řešení:
1/ V první řadě je vhodné vědět, zda byla stavba nové studny v roce 1982 uskutečněna na nějakém právním základě, tzn. zda jste s tehdejším vlastníkem pozemku uzavřeli nějakou smlouvu. Ze znění Vašeho dotazu soudím, že tomu tak spíš nebylo.
2/ Byla-li nová studna vybudována na sousedním pozemku bez jakéhokoli právního důvodu, jedná se ve smyslu § 135c Občanského zákoníku o tzv. neoprávněnou stavbu, tedy situaci kdy je Vaše stavba umístěna na pozemku, ke kterému Vám nesvědčí vlastnické ani jiné právo.
3/ V současné situaci Vám lze doporučit pokusit se se svým sousedem domluvit na nekonfliktním řešení:
- V první řadě můžete od svého souseda odkoupit část pozemku, která se nachází pod Vaší studní (tímto způsobem by se z neoprávněné stavby stala stavba oprávněná). Zároveň by bylo nutné zřídit s Vaším sousedem smluvně (v písemné podobě) věcné břemeno, na jehož základě byste byli oprávněni chodit přes sousedův pozemek ke studni (např. z důvodu čerpání vody, údržby či nutných oprav). Smlouvu o zřízení věcného břemene je nutné vložit do katastru nemovitostí.
- Se svým sousedem můžete rovněž uzavřít dohodu (opět doporučuji písemně) o čerpání vody z Vaší studny, na jejímž základě bude oprávněn čerpat vodu ze studny i Váš soused.
- Sousedův pozemek pod svou studnou si můžete též pronajmout.
4/ Pokud by Váš soused nebyl ochoten přistoupit na dohodu, může se domáhat odstranění stavby dvěma způsoby:
a) může upozornit vodoprávní úřad na nepovolenost Vaší studny (z tohoto důvodu doporučuji její včasnou legalizaci),
b) může se obrátit na soud ve smyslu § 136c Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se může Váš soused domáhat, aby byla neoprávněná stavba z jeho pozemku na Vaše náklady odstraněna.
Váš soused se může rovněž dožadovat toho, aby byla studna za náhradu (kterou by Vám vyplatil) soudem přikázána do jeho vlastnictví.
Třetí možností (která se ve Vašem případě jeví jako očekávatelná) je uspořádání poměrů mezi sousedem a Vámi jiným způsobem, v tomto případě se jedná především o zřízení věcného břemene k sousedově pozemku (pravděpodobně za úplatu) soudním rozhodnutím (§ 135c/3 Občanského zákoníku). V případném soudním sporu se můžete domáhat právě tohoto řešení.
5/ Právo přístupu ke studni (tedy právo odpovídající věcnému břemeni) ve Vašem případě vydrženo nebylo, neboť jste si po celou dobu existence studně byli vědomi toho, že vám ke vstupu na sousedův pozemek nesvědčí žádný právní titul (např. smlouva o zřízení věcného břemene) a nebyla tudíž založena Vaše dobrá víra.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jednostranné zvyšování nájemného pronajímatelem 2012 - informace
- Zvýšení nájemného v bytě s regulovaným nájemným v roce 2012
- Regulované nájemné 2012, 2013

25. října 2011 rozhodlo zastupitelstvo města o zvýšení nájemného na základě novelizace č. 132, která vstoupila v platnost 1.listopadu 2011. Datum na dodatku ke smlouvě je datovaná 25.10.2011. Tento dodatek jsem našla ve schránce 2.listopadu 2011. Zvýšení nájemného je určeno od 1.1.2012. Je možné vydat toto rozhodnutí na základě zákona, který ještě není v platnosti a žádat navýšení od 1.1. a ne až od 1.2.2012? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že bydlíte v bytě s tzv. regulovaným nájemným. Na tuto skutečnost usuzuji z Vašich slov: „25. října 2011 rozhodlo zastupitelstvo města o zvýšení nájemného ...“ (domnívám se tedy, že se jednalo o jednostranné zvýšení nájemného).
Vámi zmiňovaná novela Občanského zákoníku č. 132/2011 Sb. významným způsobem změnila způsob stanovování výše nájemného, neboť do budoucna se počítá s tím, že nájemné bude možné zvyšovat pouze dohodou nájemce a pronajímatele, v případě neshody bude stanovovat výši nájemného soud (§ 696/2 Občanského zákoníku).
Zákon č. 132/2011 Sb. však nabyl účinnosti ve dvou fázích, t.j. jedna jeho část nabyla účinnosti již 25. 5. 2011 (jedná se o článek I/14), zatímco zbytek této novely nabyl účinnosti ke dni 1. 11. 2011.
Právě článek I/14 novely umožňuje sjednávat výši nájemného dohodou pronajímatele a nájemce – tento způsob je tedy možné praktikovat již od 25. 5. 2011.
Z výše uvedeného pravidla však platí jedna zásadní výjimka, která se týká bytů s regulovaným nájemným (což je, jak předpokládám, i Váš případ). Článek II/5 novely přímo navazuje na § 3/1 zákona o jednostranném zvyšování nájemného (č. 107/2006 Sb.) a stanoví, že § 696/2 Občanského zákoníku (tedy nutnost dohody nájemce a pronajímatele pro zvýšení nájemného) bude v případě:
- bytů v hlavním městě Praze,
- bytů v obcích Středočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9 999,
- bytů ve městech České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín,
možné použít až od 1. 1. 2013. Pokud tedy zastupitelstvo ve Vašem městě rozhodlo o jednostranném zvýšení nájemného k 1. 1. 2012, postupovalo zcela v souladu s platnými právními předpisy, neboť v případě bytů ve výše uvedených městech a obcích je možné jednostranně zvyšovat nájemné vždy k 1. 1. každého roku a to až do 31. 12. 2012 (jednalo se tedy o poslední možné jednostranné zvýšení nájemného). Od 1. 1. 2013 se bude pronajímatel muset s nájemcem na zvýšení nájemného domluvit i v (bývalých) bytech s regulovaným nájemným.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Může zaměstnavatel přikázat čerpání celé dovolené najednou?
- Kdo rozhoduje o vybrání dovolené, neplaceného volno?
- Kdy má zaměstnanec nárok na neplacené volno?
- Nárok na neplacené volno pro pracovníka, zaměstnance
- Kdo určuje dovolenou a neplacené volno ve školství
- Kdo rozhoduje o dovolené a neplaceném volnu u učitelky, učitele
- Může zaměstnavatel odmítnout vyhovět žádosti o neplacené volno?

Pracuji jako učitelka na základní škole. Z rozhodnutí ředitele školy si nesmíme vzít dovolenou ani neplacené volno v době, kdy děti nemají prázdniny. To platí pro všech 70 učitelů naší školy bez vyjímky. Termín čerpání 100% dovolené tedy určuje ředitel a neplacené volno nedostaneme. Dovolenou čerpáme v době hlavních prázdnin, pokud někomu zbyde, čerpá ji o vánočních nebo podzimních prázdninách. Je přípustné, abychom si nemohli vzít ani na jeden den v roce volno dle svých potřeb? Třeba neplaceného? Simona

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:
1/ Určování dovolené zaměstnavatelem:
V otázce určování dovolené má pravdu Váš zaměstnavatel. Dle § 217/1 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené a to v celé šíři, ve Vašem případě tedy celých 8 týdnů (§ 213/3 zákoníku práce). Toto zákonné ustanovení samozřejmě nevylučuje, aby se na čerpání dovolené zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvili, zaměstnavatel má však v tomto vztahu rozhodující slovo.
Co se týče určování čerpání dovolené, je dále dobré vědět, že tzv. rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel vydává s předchozím souhlasem odborové organizace a to tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen přihlížet ke a) svým provozním důvodům (v tomto ohledu je rozhodnutí Vašeho zaměstnavatele pochopitelné) a b) k oprávněným zájmům zaměstnance (zde se samozřejmě mohou zájmy zaměstnance a zaměstnavatele dostat do střetu).
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že s účinností novely zákoníku práce (od 1. 1. 2012) dojde v režimu určování čerpání dovolené k jisté změně. I nadále bude veškerou dovolenou určovat zaměstnavatel, nebude-li však z provozních důvodů (či z důvodu překážek na straně zaměstnance) možné, aby vyčerpal dovolenou v daném kalendářním roce, bude zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby jí vyčerpal do konce následujícího kalendářního roku. Pokud však zaměstnavatel čerpání dovolené neurčí zaměstnanci do 30. 6. následujícího roku (t.j. neseznámí zaměstnance s tím, kdy v tomto roce bude dovolenou z loňského roku čerpat), bude zaměstnanec oprávněn si zbývající dovolenou z loňska určit sám.
2/ Neplacené volno:
Co se týče tzv. neplaceného volna, platí zásadně, že jeho čerpání je předmětem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tzn. rozhodne-li se zaměstnavatel žádosti zaměstnance o neplacené volno nevyhovět, nemá zaměstnanec na jeho udělení nárok.
Výše uvedené však neplatí bez výjimky. Dle § 199/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v případě tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci. Okruh situací, které jsou těmito překážkami stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které rovněž určuje, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout tzv. neplacené volno (a v jakém rozsahu) a kdy je naopak povinen spolu s volnem poskytnout zaměstnanci též náhradu mzdy. O tzv. neplacené volno se dle tohoto nařízení jedná např. v případě vlastní svatby, nepředvídaného přerušení dopravního provozu, účasti při porodu manželky či družky nebo v případě přestěhování zaměstnance. Další situace, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci neplacené volno přiznat pak vymezují ustanovení zákoníku práce (jedná se například o výkon občanské povinnosti apod.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné zrušit trvalé bydliště osobě v ČR osobě která žije v zahraničí?
- Musí osoba trvale se zdržující v zahraničí nahlásit tuto změnu českým úřadům?
- Zrušení trvalého pobytu v ČR - postup
- Trvalé zrušení pobytu v České republice - postup
OBČAN-DLUHY
- Dluh na zdravotním pojištění a dlouhodobý pobyt v zahraničí
- Promlčecí lhůta dluhu na zdravotním pojištění
- Promlčecí lhůta zdravotního pojistného

Uz 7 let ziju v Anglii, zde platim dane, zdravotni pojisteni. V Anglii je me bydliste v dome, ktery jsem koupil a kde jsem take zaregistrovany u prislusneho uradu.
O zdravotni pojisteni v Cecham jsem se vubec nestaral a neplatil 7 let.
Trvale bydliste mam stale v Praze kde se nezdrzuju od roku 2003 ani nikdo me blizky. Postu si na tato addrese nevyzvedavam od roku 2003.
1.Je mozne zrusit me trvale bydliste v Cechach? Jak? A a kam pak bude chodit pripadna posta addresovana me (napr. Upominky od VZP)
2.Mohu/musim nekde nahlasit adresu na ktere se sdrzuji v GB? Zdravotni pojisteni nejspis dluzim za celych 7 let. Pojistovnu jsem zatim nekontaktoval. Jestlize ano, budu muset zaplatit vse v cetne penale?
Vse chci resit tady z GB, event. s pravnikem zde. Je vubec mozne takovou vec vyresit na dalku? Dekuji, Ignác

ODPOVĚĎ:
Pokud jste se rozhodl zrušit trvalý pobyt na území ČR, musíte tuto skutečnost písemně sdělit ohlašovně podle místa trvalého pobytu, tedy obecnímu úřadu. Písemně s úředně ověřeným podpisem musíte oznámit, že ukončujete pobyt na území ČR z důvodu, že se dlouhodobě zdržujete v zahraničí, kde i žijete, a proto nemáte možnost dostavit se osobně. V žádosti musíte uvést zahraniční adresu, na které se zdržuje. Do 15 dnů musíte zaslat občanský průkaz. Obecní úřad Vám pak zašle Potvrzení o občanském průkazu na zahraniční adresu.
Právo předepsat dlužné pojistné na všeobecném zdravotním pojištění se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo k jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Zřejmě tak budete muset uhradit celý dluh, včetně sankcí. Obzvlášť, když bylo doručováno na adresu trvalého pobytu.
Většina by měla jít řešit ze zahraničí. Pokud byste si zvolil právní pomoc, vězte, že by byl povinen nastudovat zahraniční (českou) právní úpravu, což by mohlo být spojeno s nemalou odměnou. Ke zvážení tedy nechávám, zvolit si právníka či advokáta zde v České republice.
Nejprve doporučuji kontaktovat obecní úřad a dotázat se na případné informace (např. přes email). Poté kontaktujte VZP a sdělte jim všechny důležité okolnosti, zejména vaši novou adresu. Můžete se také domluvit na případném splácení.


FINANCE-DANĚ
- Jaká se platí daň za prodej chaty, chalupy, nemovitosti
- Prodej chaty, chalupy a daň z příjmu
- Převod nemovitosti a daň z příjmu
- Výpočet daně z převodu nemovotosti při prodeji chaty, chalupy

Mám dotaz na daň z příjmu z prodeje nemovitosti.
Potřebujeme prodat chatu,kterou nemáme ještě 5 let. Na vašich ztránkach jsme se dočetli, že se vypočítává daň z příjmu z rozdílů za kolik jsme ji koupili a za kolik ji prodáváme. Co když bychom ji ale chtěli prodat za stejnou cenu nebo i za míň? Jak se pak postupuje? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité rozlišovat 2 typy daní (přičemž není vyloučeno, abyste platili oba):

1/ Daň z převodu nemovitostí:
V případě daně z převodu nemovitostí se stáváte, jako prodávající, jejím poplatníkem (je-li chata součástí společného jmění manželů, jsou samostatnými poplatníky oba manželé, přičemž jejich podíly jsou stejné). Základem daně je dle § 10 zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí a) cena zjištěná znaleckým posudkem, platná v den nabytí nemovitosti (a to i v případě, je-li cena nemovitosti uvedená v kupní smlouvě nižší než cena zjištěná znalcem) nebo b) cena uvedená v kupní smlouvě (pokud je vyšší než cena stanovená znalcem). Po zjištění základu daně je možné snadno vypočíst její výši – dle § 15 zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí činí sazba daně 3 % ze základu daně.
V souvislosti s daní z převodu nemovitostí je rovněž vhodné vědět, že poplatník je povinen podat místně příslušnému finančnímu úřadu (dle místa polohy chaty) přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Součástí daňového přiznání musí být úředně ověřená kopie kupní smlouvy a příslušný znalecký posudek.

2/ Daň z příjmů:
Pokud chatu nevlastníte ještě 5 let, nevztahuje se na Vás osvobození dle § 4/1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Dle § 10/5 zákona o daních z příjmů lze ve Vašem případě odečíst od kupní ceny (za kterou chatu prodáte) určité výdaje, které Vám s vlastnictvím chaty vznikly. Těmito výdaji jsou a) cena, za kterou jste chatu prokazatelně nabyli, b) částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu chaty, c) další výdaje související s uskutečněním prodeje chaty, d) vrácená záloha, i když je vrácena v jiném zdaňovacím období (k hodnotě vlastní práce na zhodnocení chaty se nepřihlíží).
Jako výdaj můžete rovněž uplatnit již zaplacenou daň z převodu nemovitostí (a to i když byla uhrazena v jiném zdaňovacím období).
Dále je vhodné vědět, že případný příjem z prodeje chaty, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňuje pouze u jednoho z nich.
Pokud hodláte prodat chatu za stejnou či nižší cenu, než za kterou jste jí koupili, daň z příjmů platit nemusíte. Základ daně z příjmů představuje rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (§ 23/1 zákona o daních z příjmů) a ve Vašem případě by tedy základ daně činil 0 či dokonce číslo záporné.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možný odhad nemovitosti bez její prohlídky znalcem
- Může soudní znalec odhadnout cenu nemovitosti bez prohlídky, návštěvy?
- Je možné stanovení ceny nemovitosti podle starého odhadu?
- Jak dlouho platí odhad ceny nemovitosti
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Stížnost na odhadce nemovitosti - kde je možné si stěžovat

Může soudní znalec nemovitostí udělat nový znalecký posudek se starého čtyři roky? Aniž by se na nemovitost
byl osobně podívat? Děkuji, Blažena

ODPOVĚĎ:
Lze obecně říci, že soudní znalec může vypracovat odhad ceny nemovitosti i tímto způsobem. V této souvislosti je však dobré vědět, že platnost posudku končí vždy se změnou příslušných cenových předpisů. V tomto případě se jedná o zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Je také nutné přihlédnout k tomu, že každý rok jsou prováděny tzv. odpisy, t.j. hodnota nemovitosti (zejména stavby) se vlivem opotřebení postupně snižuje.
Pokud ve Vašem případě vycházel znalec pouze ze 4 roky starého posudku a zároveň neprovedl místní šetření, došlo z jeho strany s největší pravděpodobností k hrubému zanedbání povinností. Pokud byl znalec jmenován soudem, můžete si na jeho postup u tohoto soudu stěžovat. Pokud nejste s odhadem ceny spokojena, můžete zadat vypracování stejného posudku jinému znalci. Je rovněž důležité, v jakém řízení byl tento posudek vypracován (zda se tedy jednalo o řízení soudní, řízení před správním orgánem či zda byl posudek vypracován např. z důvodu plánovaného prodeje předmětné nemovitosti).
Pokud je tento znalec členem některého z dobrovolných profesních sdružení (např. Komory soudních znalců ČR nebo České komory odhadců majetku), lze Vám doporučit si na tohoto znalce stěžovat i zde.
Pokud by Vám v důsledku nedbale provedeného znaleckého posudku vznikla škoda, můžete se na soudním znalci domáhat samozřejmě i její náhrady (a to i soudní cestou).


SPRÁVA-OBCE
- Je povinnost platit svoz odpadu, popelnice pokud nemám trvalé bydliště v obci?
- Kdo musí platit poplatek za popelnice, svoz komunálního odpadu v obci, městě
- Placení poplatku za popelnice na chatě, chalupě
- Zákon o odpadech, zákon o místních poplatcích a placení popelnic

Jsem vlastníkem RD v obci a tento dům po kolaudaci užívám k bydlení přes týden.Trvalé byliště mám ale mimo tuto obec na chalupě kam jezdím na víkendy. Jsem povinen v této obci kde mám RD platit poplatek za odvoz odpadů? Na chalupě kde mám trvalý pobyt se nic neplatí. Děkuji, Blažej

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, jaký právní předpis obec při vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu použila.

1/ Zákon o místních poplatcích:
Pokud obec (na jejímž území máte RD) vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu dle § 10b zákona o místních poplatcích, je poplatníkem pouze a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo b) fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V této souvislosti proto nejste povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu v obci, kde máte RD (neboť zde nejste přihlášen k trvalému pobytu) a zároveň není Váš RD stavbou určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Naopak jste povinen hradit poplatek za svoz komunálního odpadu v obci, na jejímž území máte chalupu (neboť jste zde hlášen k trvalému pobytu). Pokud tato obec poplatek nevybírá, jedná se pouze o její rozhodnutí, které může samozřejmě kdykoli změnit (vybírání místních poplatků je právem, nikoli povinností obcí), o čemž byste byl včas informován.
2/ Zákon o odpadech:
Pokud však obec (na jejímž území máte RD) vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu dle § 17a zákona o odpadech, je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, přičemž povinnost k úhradě má vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. V této souvislosti byste tedy byl povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu i v obci, na jejímž území máte RD, neboť zde nepochybně komunální odpad vzniká.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že obce mají ještě třetí možnost, jak zpoplatnit svoz komunálního odpadu a to prostřednictvím písemné smlouvy dle § 17/5 zákona o odpadech; předpokládám však, že ve Vašem případě tato smlouva uzavřena není.
Zda obec, na jejímž území máte RD a obec, na jejímž území máte chalupu, vybírají poplatek za svoz komunálního odpadu a pokud ano, tak zda se tak děje v režimu zákona o místních poplatcích či zákona o odpadech, zjistíte dotazem na obecním úřadě.


OBČAN-AUTORSKÁ PRÁVA
- Za jak dlouho zanikají autorská práva ke knize
- Za kolik let od napsání knihy je možné ji volně vytisknout, šířit?
- Kdy propadnou autorská práva na vytištěnou knihu

Jsem majitelkou papírové knihy, autor díla je 70 let po smrti. Mám zájem knihu opětovně vydat. Plynou pro mne ze zákona ještě jiné povinnosti, před tímto úkonem?
Autorem knihy je jedna osoba, ilustrace jsou dílem jiné osoby ty by byly nahrazeny vlasními.
Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Je-li autorem knihy jediná osoba (a nejedná-li se zároveň o dílo pseudonymní) a od její smrti uplynulo více než 70 let, zanikají veškerá majetková práva k tomuto autorskému dílu (zejména se jedná o majetková práva dědiců autora, popř. těch, kteří od něho získali licenci) a knihu je možné užít v tzv. volném režimu (§ 28 autorského zákona).

V případě jakýchkoli nejasností o historii majetkových práv ke knize můžete kontaktovat Ochranný svaz autorský (http://www.osa.cz/ ), kterým by Vám měly být poskytnuty veškeré potřebné informace.

Před tím, než oslovíte některé z nakladatelství či vydavatelství, je vhodné ujasnit si následující skutečnosti:
-    Za jakých finančních podmínek jste ochotna k vydání knihy přistoupit, t.j. zda chcete, aby veškeré náklady, spjaté s vydáním knihy neslo příslušné nakladatelství či zda se budete na vydání knihy finančně spolupodílet rovněž Vy či zda jste ochotna vydat knihu plně vlastním nákladem (popř. nákladem sponzora). V této souvislosti je vhodné vyžádat si od nakladatelství alespoň předběžný rozpis výše očekávaných nákladů, t.j. zejména náklady spojené s vydáním a distribucí knihy, provize pro distributora, knihkupectví a nakladatelství apod.
-    V jakém nákladu hodláte knihu vydat. V této souvislosti je velmi důležité přepočítat celkovou výši finančních nákladů na jednotlivě vydaný svazek, čím menší náklad bude nakladatelstvím vydán, tím vyšší bude jeho výsledná cena.
-    Před podpisem smlouvy s konkrétním nakladatelstvím je samozřejmostí důkladné prostudování jejího textu, pokud nebudete čemukoli rozumět, trvejte nejen na vysvětlení, ale také na změně textu smlouvy tak, aby byl srozumitelný i pro laika.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že i při novém vydání díla je dle § 11/5 autorského zákona zapotřebí respektovat autorova “posmrtná osobnostní práva”, t.j. zejména jeho autorství, tzn. zejména jméno autora na díle uvést a nesnižovat novým vydáním knihy jeho důstojnost.


RODINA-VZNIK MANŽELSTVÍ
- Je možný nový sňatek po rozvodu církevního sňatku
- Je možná druhá církevní svatba pokud první manželství skončilo rozvodem?
- Občanský, církevní sňatek a právo

V roce 1992 jsem uzavřela manželství na úřadě - na radnici občanský sňatek a poté tentýž den ještě církevní sňatek v kostele.
V roce 2003 bylo manželství soudně rozvedeno. Každý z nás žije již nyní s novým partnerem. Je možné s novým partnerem uzavřít nový občanský sňatek?
Zákon o rodině říká:
Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen sňatek církevní, nelze následně občanský sňatek uzavřít (§ 10).
Z první věty bych usuzovala že ano, z druhé věty nikoliv. Nepohlíželo by se na nově uzavřené manželství ( občanský sňatek) jako na bigamii (když vlastně z církevního pohledu nebylo v kostele uzavřené manželství zrušeno)? Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Nové manželství rozhodně uzavřít můžete. Ve Vašem případě došlo v roce 1992 k uzavření manželství již souhlasným prohlášením snoubenců na radnici (§ 3/1 zákona o rodině). V souladu s Vámi citovaným § 10 zákona o rodině proto již následný církevní sňatek neměl na vznik manželství žádný vliv – jednalo se pouze o jakési církevní potvrzení již existujícího manželství civilního.
V současné době je proto možné, abyste uzavřela nový civilní sňatek (neboť z pohledu státu zaniklo Vaše první manželství již v roce 2003). Skutečnost, že Váš původní sňatek nebyl „rozveden“ také před církví nemá v této souvislosti žádnou relevanci, neboť Vaše jediné – civilní – manželství bylo řádně rozvedeno „civilní“, t.j. soudní a tudíž jedině platnou formou.
Určité komplikace by ve Vašem případě mohly nastat v případě, pokud byste chtěla nový sňatek uzavřít v církevní formě (popř. civilní sňatek v kostele „potvrdit“, jak tomu bylo v roce 1992), neboť ze strany církve by mohlo být takové manželství odmítnuto (to však již záleží na pravidlech příslušné církve). Na možnosti uzavřít sňatek v civilní formě se však samozřejmě nic nemění.V roce 2006 mi byla do pěstounské péče svěřena 2letá vnučka od dcery/dcera je narkomanka otec neznámý/,v té době jsem

byla vdaná,ale s manželem jsem nežila,manžel dával souhlas s adopcí,za vnučkou se občas přijel podívat,návštěvy pak

ustaly,bývalý manžel se stal otcem,nyní je vnučce 7let a zase ji chce vídat.Navrhla jsem mu ať se dohodnem a malou si

bere každých 14dní a chtěla jsem to sepsat,odmítl,že je to zavazující,že si ji vezme jen když bude chtít,letos to bylo na

narozeniny a vánoce,na mikuláše ji chtěl také,ale byla nemocná,má těžkou formu atopiockého ekzemu,odmítla jsem,dělal mi

scény.o vnučku si žádá tak,že večer napíše sms a druhý den přijede,když si malou vezme snaží se o setkání vnučky s matkou

alespoň telefonicky,matka zájem o dceru nemá,toto jednání se mi nelíbí můžu se nějak bránit s malou navštěvuji

psycholožku Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda soud svěřil vnučku do Vaší výhradní péče nebo zda ji svěřil do společné pěstounské

péče manželů (§ 45a odst. 2 zákona o rodině). Pokud byla vnučka svěřena do Vaší výhradní péče, pak nemusíte bývalému

manželovi kontakt s vnučkou umožňovat. Jestliže byla ale vnučka svěřena do společné péče Vás obou, pak by měl po Vašem

rozvodu o další výchově rozhodnout soud. Platí přitom, že do rozhodnutí soudu trvá společná výchova. Pokud zatím trvá

společná výchova a s bývalým manželem není možné se na pravidlech kontaktu s vnučkou dohodnout, doporučuji obrátit se na

oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště Vaší vnučky.
Chtěla bych se Vás zeptat na otázku pobírání nemocenská při těhotenství.
Jsem na mateřské dovolené s tříměsíčním synem. Za měsíc nastupuji na rodičovskou, a jelikož bych tak za dva roky chtěla

ještě jedno dítě, vybrala jsem si variantu rodičovské na 2 roky. Zajímalo by mě však, když do dvou let opět otěhotním a z

rodičovské přejdu na například rizikové těhotenství (bráno je prý jako nemocenská), což je v mém případě pravděpodobné, z

čeho se mi vypočítá výše nemocenské? Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš pracovní poměr stále trvá a neskončí např. uplynutím doby určité během mateřské nebo rodičovské dovolené, pak

platí následující pravidlo: Pokud nastoupíte na mateřskou - nestačí tedy pouze otěhotnět, je zapotřebí nastoupit na

mateřskou - do čtyř let věku prvního dítěte, nebude Vaše mateřská ani nemocenská rozhodně nižší než u prvního dítěte.

Jako vyměřovací základ pro nemocenskou i mateřskou bude totiž použit vyměřovací základ, který byl stanovem nyní u Vašeho

syna. Pokud tedy máte nyní nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a dvouletou variantu rodičovského příspěvku, pak

budete mít stejnou možnost i u druhého dítěte za předpokladu, že Váš pracovní poměr bude stále trvat.
Můj manžel má z prvního manželství 21letého syna,který je zbaven způsobilosti k právním úkonům.Syn pobírá plný

inv.důchod+příspěvek na péči+přísp.na nájemné a můj manžel platí na něho 1700 Kč výživné a sám je plně invalidní a pobírá

důchod 9005 Kč. U soudu v Praze nám řekli,že manžel na něho musí platit do konce života a odvolání není přípustné. Má na

toto výživné nárok, nebo ne? Údajně chodí do nějaké školy. Manžel je nemocný, čásktka je vzhledem k jeho příjmu dost

vysoká. Ptali jsme se i jiných právníků a ti nám řekli, že by na to mít nárok neměl. Prosíme o Vaši odpověď. Děkujeme, manželé Novákovi

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost upravuje zákon o rodině, podle kterého není tato povinnost vymezena věkem, ale schopností dítěte se

samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné

výdělečné činnosti. Vyživovací povinnost ale nemusí skončit nikdy, pokud dítě není schopné se samo živit.
Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, měl by soud také rozhodnout o jejím ukončení nebo změně. Pokud tedy se

současnou výší výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti nebo alespoň o snížení

výživného. Ani přiznání plného invalidního důchodu nemusí znamenat konec vyživovací povinnosti, soud by měl ale ve svém

rozhodnutí přihlédnout nejen k jeho výši a výši dalších dávek, které syn pobírá, ale také k příjmům Vašeho manžela.
Manžel je ročník 1956. Má I.stupeň invalidního důchodu a je na úřadu práce. S jeho zdravotním stavem nemůže práci najít.

Je možné, aby v tomto věku požádal o starobní důchod. Má odpracováno 35 let. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky - mít potřebnou dobu pojištění a dosáhnout

důchodového věku. Doba pojištění činí v roce 2011 27 let a s každým dalším rokem se o jeden rok zvyšuje, tuto podmínku

tedy Váš manžel splňuje. Jeho věk odchodu do starobního důchodu je ale 63 let a 6 měsíců, proto Váš manžel o starobní

důchod zatím požádat nemůže. Nemůže zatím bohužel odejít ani do předčasného důchodu, v jeho případě je to možné kdykoliv

po 60. roce věku.
Jsem otec, matka dítěte zemřela, já mám na sebe insolvenci. Dědeček a babička jsou opatrovníci (s mým souhlasem). Jaká

mám práva ohledně své dcery, když jsem svolil k opatrovnictví? Mohu například nahlížet do jejích smluv či mám právo

zjistit stavy jejího spoření? Prarodiče opatrovníci mi tvrdí, že sirotčí důchod ji spoří.Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Otázkou opatrovnictví se zabývají § 83 a 84 zákona o rodině. Opatrovník bývá ustanoven proto, aby zastupoval nezletilé

dítě a hájil jeho zájmy. Opatrovníka dítěte vždy určuje soud usnesením, ve kterém současně vymezí rozsah práv a

povinností opatrovníka. Opatrovník odpovídá za řádné plnění tohoto úkolu a podléhá dozoru soudu. Opatrovník se ale

zpravidla nestává zákonným zástupcem dítěte. Pokud jste nebyl zcela zbaven rodičovských práv, jste stále zákonným

zástupcem Vy jako otec. Máte tedy právo rozhodovat o některých důležitých věcech v jeho životě, včetně důležitých

finančních a majetkových záležitostí. Pokud si nejste jist tím, že opatrovník řádně plní své povinnosti a hájí zájmy Vaší

dcery - včetně těch finančních a majetkových, můžete podat podnět k soudu, který opatrovníka ustanovil, aby opatrovník

řádné hospodaření s majetkem Vaší dcery doložil.
Jak postupovat v případě neuvedení otce v rodném listě. Jsem ve dvacátém týdnu těhotenství, otec dítěte si myslí, že není

schopen se o nás postarat - prý má velké dluhy. Nechal mě samotnou. Chtěl interrupci, ale to už nešlo. Je možné ho

neuvést v rodném listě? Je možné sepsat papírově potvrzení, že je otcem dítěte, ale souhlasí s tím že v RL dítěte uvedený

nebude? Měla bych i v takovém případě nárok na výživné? Pokud otec nebude v rodném listě, jaká práva a nároky mám jako

svobodná matka?! Má další 2 děti, výživné na ně neplatí. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě je možné otce dítěte do rodného listu neuvést. Ostatně i kdybyste otce do rodného listu dítěte zapsat chtěla,

musel by s tím otec dítěte nejdříve souhlasit. Před zápisem otce do rodného listu dítěte je totiž zapotřebí učinit

souhlasné prohlášení rodičů o otcovství před matričním úřadem. Bez tohoto souhlasného prohlášení otec do rodného listu

nemůže být zapsán. Papírové potvrzení o otcovství bez souhlasného prohlášení rodičů a zapsání otce do rodného listu Vám

bohužel k ničemu nebude.

Pokud otec nebude uveden v rodném listě dítěte, pak platí, že nebude mít vůči dítěti žádná práva ani povinnosti. To

znamená, že nebude mít právo dítě vídat, v případě Vašeho nového vztahu nebudete muset získat jeho souhlas s adopcí

dítěte, ale nebude Vám muset platit ani výživné. Pokud nebude uveden v rodném listě, nebudou jeho příjmy při posuzování

nároku na sociální dávky posuzovány společně s Vašimi - bude tedy pro Vás jednodušší tyto dávky získat. Jako svobodná

matka si budete moci zažádat o některé dávky ze systému státní sociální podpory, jejich přehled najdete zde:

http://www.mpsv.cz/cs/2, nebudete si ale moci zažádat o tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi, které najdete zde:

http://www.mpsv.cz/cs/5
Paní z OSSZ mi bylo zprostředkovaně sděleno, že si mám
požádat o 28 týdnů MD, že i kdyby šlo o adopci ročního miminka mám nárok na 28t. Po obdržení pravomocného usnesení (

12.10.2011 ) na základě předběžného opatření o svěření do péče novorozence jsem o ni téhož dne požádala.
Dne 30.11.2011 jsem na vlastní žádost obdržela potvrzení o výši mateřské dovolené a z tohoto jsem zjistila, že MD mi byla

přiznána jen na 22 týdnů.
Když mám tedy nárok na 28 týdnů, proč mi přiznali týdnů 22. Co mohu nebo mám udělat pro prodloužení na těch 28 týdnů ?
Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o nemocenském pojištění se pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na

základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítě, jehož matka zemřela, se tato dávka poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne

převzetí dítěte. Pracovnice OSSZ Vám tedy bohužel poskytla mylnou informaci. Doba 22 týdnů je jednoznačně vymezena v

zákoně a není možné ji prodloužit na 28 týdnů.
Přítel je v evidenci ÚP již od října a ještě mu nepřišla ani jedna podpora. Úřad se brání tím že není jediný, a že peníze

jsou už odeslané na centrálu do Prahy a tam jim nefungují počítače. Je vůbec možné aby stát nechat muže se dvěmi dětmi

bez příjmu? Boužel na sociální dávky nemá nárok, jelikož má nařízenou exekuci. Dá se s tím vůbec něco dělat? Díky, Simona

ODPOVĚĎ:
Podle § 53, odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je podpora v nezaměstnanosti splatná nejpozději v následujícím

kalendářním měsíci od doby, kdy rozhodnutí o jejím přiznání nabylo právní moci. Je evidentní, že v případě Vašeho přítele

k dodržení této zákonné lhůty nedošlo.
Pokud Váš přítel jako uchazeč o zaměstnání neni spokojen se službami poskytovanými úřadem práce může pdoat stížnost

řediteli příslušného úřadu práce nebo se obrátit přímo na nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
Podle současné legislativy musí být stížnost, kterou je možné prošetřit okamžitě, vyřízena odesláním písemné odpovědi do

10 dnů ode dne doručení. V ostatních případech musí být příjem stížnosti potvrzen do 5 dnů ode dne doručení a stížnost

vyřízena do 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných případech.Jsem na rodičovské dovolené, která mi za měsíc končí. Z důvodu toho, že do září nemáme pro dceru školku, jsem nucena

zůstat ještě doma a se zaměstnavatelem jsem dohodnutá na poskytnutí neplaceného volna. Můj dotaz zní, jak postupovat v

případě, že otěhotním. Z čeho se mi bude počítat další mateřská dovolená, případně jak nejlépe postupovat - nastoupit na

nějaký čas do práce a pak na neschopenku? Děkuji, Ivanan

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám zaměstnavatel poskytne neplacené volno do čtyř let věku dítěte, nahlaste tuto skutečnost do 8 dní Vaší

zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojištění tak za Vás bude hradit stát. Během neplaceného volna ale nebudete nemocensky

pojištěná, což znamená, že nemůžete např. nastoupit na nemocenskou. Pokud tedy během neplaceného volna otěhotníte, je

nejlepší požádat zaměstnavatele o ukončení neplaceného volna - záleží opět na zaměstnavateli, zda s ukončením bude

souhlasit - a poté nastoupit na nemocenskou. Je tedy lepší žádat zaměstnavatele opakovaně o kratší úseky neplaceného

volna, abyste v případě těhotenství mohla dříve nastoupit na nemocenskou. V žádosti o neplacené volno vždy uveďte datum,

do kterého o neplacené volno žádáte.
Co se týče výše peněžité pomoci v mateřství, pak platí, že tvoří 70% tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu.

Rozhodným obdobím pro její výpočet je období 12 měsíců před nástupem na mateřskou. Pokud jsou ale v tomto období samé

tzv. vyloučené dny (např. rodičovská dovolená, pracovní neschopnost) nebo není žádný započitatelný příjem, pak se počítá

první předchozí kalendářní rok, ve kterém je započitatelný příjem. Pokud jste během rodičovské dovolené nikde

nepracovala, pak bude pro výpočet Vaší mateřské velmi pravděpodobně použit stejný základ jako u první mateřské.
Potřebovala bych poradit ohedně Žádosti o přídavek na dítě- je mi 19 let, studuji VŠ a poprvé žádám sama (doteď ho

pobírám- 700měsíčně). Žiji jen s matkou, která má invalidní důchod cca 11 000 měsíčně a od otce dostávám výživné 243

měsíčně, neboť je také v inv.důchodu. Musím si proto přivydělávat na brigádě (kde mám podepsanou Dohodu o provedení

práce). Chci se zeptat, zda musím své příjmy z brigády (cca 5000 měsíčně) uvádět na tuto žádost, zda by mi třeba přídavek

kvůli tomu nevzali? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Na přídavek na dítě máte nárok tehdy, jestliže příjem Vaší domácnosti nepřesahuje 2,4násobek jejího životního minima. Do

příjmů domácnosti se započítávají nejen veškeré příjmy Vaší matky, ale i Vaše příjmy. Do žádosti o přídavek je tedy

zapotřebí uvést i Váš příjem z brigády. Pokud byste tento příjem neuvedla a úřady by to zjistily, mohly by po Vás žádat

vrácení neoprávněně vyplacených přídavků v případě, že by Vám přiznáním příjmů z brigády nárok na přídavek zanikl. Na to,

zda Vám přiznáním příjmu z brigády nezanikne nárok na přídavek, Vám v tuto chvíli nemohu zcela konkrétně odpovědět -

záleží na tom, zda příjmy Vaší domácnosti včetně příjmu z Vaší brigády nepřekročí onu hranici 2,4násobku životního

minima. Pokud ne, nárok na přídavek Vám zůstane, pokud příjmy tuto hranici překročí, nárok na přídavek bohužel zanikne.

Návod, jak si počítat životní minimum domácnosti, najdete na internetu.
Chtěl bych se zeptat, jak to probíhá u notáře, když bych navrhnul započítání darů za života. Obě děti dostaly za života

rodičů finanční hotovost a jeden z nich ještě nemovitost (darovací smlouva sepsaná u notáře). Jenže v papírech po

rodičích je jen rukou napsaný papír, že finanční hotovost dostalo jen jedno dítě a to druhé jako by nic nedostalo a proto

mu rodiče darovaly nemovitost.
Po smrti rodičů je předmětem dědického řízení finanční hotovost a nějaké drobnosti.
Jak bude při navrhnutí započetí darů za života řízení probíhat?
Jak se bránit, že dostaly obě děti za života rodičů finanční hotovost a přesto je napsáno, že ji dostalo jen jedno dítě?
Jaká je platnost vlastní rukou něco napsané (nepodepsané a neověřené)?
A jak se bránit, že v případě je tam uvedena (záměrně) částka vyšší než byla darována dítěti?
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Započtení upravuje §484 obč. zák. Pokud došlo k dědění ze zákona, započítávají se dary u všech dědiců; naopak u dědění ze

závěti musí dát k takovému započtení příkaz zůstavitel. Započtení se pak týká jen těch darů, které nejsou obvyklé.
Obdarování musíte navrhnout. Hodnota daru se pak připočte k čisté hodnotě dědictví, celkový součet se dělí počtem dědiců,

čímž vypočítáte, kolik by který dědic měl dostat. Podíl dědice (obdarovaného) se pak sníží o hodnotu daru, kterou již za

života obdržel.
Platnost vlastnoručně napsaného dokumentu je stejná, jako napsaná na počítači nebo na stroji, ovšem každý takový dokument

musí být podepsán (nejlépe vlastnoručně). Pokud s něčím nesouhlasíte, musíte to také prokázat, což v tomto případě bude

těžké.
Případné vyšší obdarování byste mohli vyrovnat dohodou dědiců, kterou by schválil soud. Tím by dědic, který byl méně

obdarovaný za života zůstavitele, mohl dostat více než druhý z dědiců.Mám desetiměsíční dceru, o kterou se již měsíc sám plně starám. Partnerka, která pobírá rodičovský příspěvek, od dítěte

odešla a je pohřešovaná. Já jsem již třetí měsíc bez práce - na státní podpoře v nezaměstnanosti a pobírám nejvyšší

možnou částku. K soudu budu podávat návrh na převzetí dítěte do vlastní péče. Netuším, jestli se bývalá partnerka vrátí a

i proto se mi hledá práce velice těžko a za současné situace na plný prac. úvazek ani jít nemohu. Dotaz tedy zní, jak

postupovat, na jaký rodičovský příspěvek bych měl jako současně nezaměstnaný nárok a na koho se mám případně obrátit.

Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji co nejdříve zažádat o svěření dcery do Vaší výhradní péče u místně příslušného soudu podle místa trvalého

bydliště Vaší dcery. Vzory návrhu na svěření dítěte do péče najdete k dispozici volně na internetu, se sepsáním takového

návrhu Vám může pomoci i sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě

Vašeho bydliště, kterou byste měl o situaci v rodině co nejdříve informovat. Poté doporučuji obrátit se na tzv.

konktaktní místo státní sociální podpory na úřadě práce v místě Vašeho bydliště se žádostí o převedení rodičovského

příspěvku na Vaši osobu. Vzhledem k tomu, že již uplynula doba, po kterou je možné požádat o základní variantu

rodičovského příspěvku (kalendářní měsíc, ve kterém dítě dosáhne 9. měsíce věku), budete mít nárok na tu variantu

přípsěvku, kterou zvolila Vaše partnerka. Pokud partnerka volbu varianty neprovedla, budete mít nárok pouze na čtyřletou

variantu rodičovského příspěvku, která Vám bude vyplácena ve výši 3.800,- Kč měsíčně do čtyř let věku Vaší dcery.
Pracuji jako zdravotní sestra ve směnném provozu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. Dostala jsem se do těžké

životní situace a své problémy řešila alkoholem. Tato závislost mi přerostla přes hlavu a já začala být na alkoholu

závislá. Podotýkám, že jsem do zaměstnání nikdy nepřišla v podnapilém stavu a neměla žádná tzv. áčka. Nikdy jsem se

nedopustila pracovního přestupku. Dobrovolně jsem nastoupila na psychiatrii k hospitalizaci. Po pěti týdnech

hospitalizace, po domluvě s hlavní sestrou, s ukončenou PN jsem nastoupila do zaměstnání. Ten den hlavní sestra nebyla

přítomna. Druhý den po nastoupení do služby jsem byla já i moje staniční sestra vyzvána hlav. sestrou k pohovoru.

Nevybíravým, vulgárním a vzteklým vystupováním napadla staniční sestru jak si mohla dovolit mě umožnit pracovat. Měla

jsem ukončenou PN. Mě poslala okamžitě domů, dostala jsem 9 dnů nucené dovolené s tím, že dokud neobdrží moji propouštěcí

zprávu, nehodlá se mnou o ničem diskutovat. Po 4 dnech dovolené jsem si uvědomila, že ve stresovích situacích nejsem dost

silná odolat alkoholu a proto jsem nastoupila protialkoholní léčbu. Byla mi vystavena nová PN. Hlavní sestru jsem opět

informovala o vzniklé situaci. Bez reakce z její strany. Má léčba má být již brzy ukončna a já se dozvěděla, že závodní

lékařka, která není mojí obvodní lékařkou, vyřkla verdikt, že nejsem schopná vykonávat své povolání, tudíž doporučila mé

propuštění. Zajímalo by mě, zda postup hlavní sestry není v rozporu se zákoníkem práce. Mám já nějaká svá práva? Existuje

něco, čím bych se mohla bránit? Neměl by se k mé způsobilosti pracovat vyjádřit lékař z oboru psychiatrie? Prosím o Vaši

radu. Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě po vás zaměstnavatel nemůže vyžadovat propouštěcí zprávu. Ukončení PN je stanoveno v tzv. neschopence.
Pro jednostranné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (výpovědí) je třeba splnit podmínky v zák. práce.

Zřejmě by vůči vám mohl být uplatněn ten důvod, že jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyla dlouhodobě

způsobilosti konat dále dosavadní práci. Takové rozhodnutí vychází z lékařského posudku vydaného zařízením závodní

preventivní péče nebo z rozhodnutí příslušného správního úřadu, který takový lékařský posudek přezkoumává. Neplatnost

rozvázání pracovního poměru výpovědí můžete následně uplatnit u soudu a to nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl

pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. V rámci takového postupu byste se mohla bránit tím, že vaše osobní problémy

nikdy neměly vliv na konání práce.V r. 1994 jsem se dopustil přestupku v pražském metru (nezaplacené jízdné). Z dokumentů vyplývá, že Obvodní soud pro

Prahu 7 v roce 9/9/96 vydal vykonatelné rozhodnutí (pravděpodobně platební rozkaz), které jsem však nikdy neobdržel. O

téměř 10 let později, tj. 27/4/06 stejný soud přijal návrh oprávněného na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.
23/4/07 Obvodní soud pro Prahu 5 vydává usnesení o exekuci. Toto rozhodnutí dostávám do rukou až 10/11/11, krátce poté,

co mě v místě formálního trvalého bydliště neúspěšně hledá soudní vykonavatel. Během krátkého telefonického rozhovoru s

tímto člověkem je mě sděleno, že věc uzavřel a odeslal zpět na Dopravní podnik.
Mám se proti několik let starému usnesení odvolávat např. s námitkou promlčení, jinou námitkou, nebo věc považovat za

ukončenou? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
V dané situaci mohl být vydán rozsudek (spíše) nebo platební rozkaz (pokud nebyl doručen, soud ho zruší v plném rozsahu a

nařídí klasické jednání). V současnosti se obojí doručuje do vlastních rukou. U platebního rozkazu je náhradní doručení

vyloučeno, u rozsudku pak může nastat tzv. fikce doručení (nepříznivý následek nevyzvednutí pošty). Z vašeho dotazu

usuzuji, že taková situace mohla nastat (soudní vykonavatel vás nezastihl v místě formálního trvalého bydliště). Pokud by

tomu tak bylo a dluh nedorostl do neúnosné výšky, doporučuji ho uhradit.
Není mi však jasné, co je myšleno tím, že věc již byla uzavřena. Bylo by vhodné exekutora znovu kontaktovat a požadovat

vysvětlení, jelikož se jedná o dlouhé časové období, během kterého došlo k mnoha právním změnám.
V r.1996 jsem byl uznán vinným úmyslným zaviněním škody bez povinnosti její úhrady
V r.1998 jsem byl vyzván dopisem k její úhradě (90 000 Kč)
V r. 1999 mi byla úhrada nařízena soudním rozsudkem, který dosud nenabyl právní moci (pochybení soudu při doručování,

momentálně probíhá odvolací řízení, m.j. navrhuji obnovu řízení, neboť jsem škodu nezavinil))
V rozsudku z r. 1999 je uvedeno:
Odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli částku 90.000 s 26% úrokem z prodlení od 15.7.1998 do zaplacení na účet ... do 3

dnů od nabytí právní moci rozsudku.
Dotaz: Je možné spravedlivě požadovat úroky z prodlení za 13 let zpětně, pokud rozsudek nabyde právní moci teprve

počátkem r. 2012? Děkuji, Ignác

ODPOVĚĎ:
V rozhodnutí odvolacího soudu bude stanoveno, od kdy se počítá úrok (nelze ji počítat od doby právní moci, která nikdy

nenastala). Pokud by odvolací soud Vaše odvolání zamítl, můžete spolu s návrhem na povolení obnovy řízení podat návrh na

odklad výkonu rozhodnutí a tím pozdržet vymáhání pravomocně přiznané částky.
Dne 1.2.2011 jsem uzavřela sT mobile smlouvu na paušal .Při podepisování smlouvy jsem se informovala na všechny obchodní

podmínky spojeny s touto smlouvou ,zaroven i na to zda při zablokování či odblokování tel.čisla je tato služba

zpoplatněná.Stalo to že jsem tři měcíce od podpisu smlouvy ztratila mobilní telefon s číslem na paušál,ihned jsem

kontaktovala operátora T mobile ,kde mi bylo zděleno že mi číslo sice zalbokují ale tato služba je zpoplatněná což mi

obchodní zástupce zamlčel ,ikdyž jsem se na to při podpisu smlouvy ptala.Psala jsem dopisy na T mobile kde mi odpověděli

žeby rády tuto skutečnost prověřili ale bohužel na formu jednání nemůžou přistoupit k objektivnímu zpětnému

šetření.Zdělila jsem jim že si myslím že z mé strany nedošlo k porušení smluvních pravidel a že žadám o zrušení smlouvy z

víše uvedeného důvodu.Chtěla bych se zeptat co mám ještě udělat aby tato smlouva byla zrušená.Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Podrobně si prostudujte Všeobecné podmínky a Ceník tarifů a služeb společnosti T-Mobile, které upravují, za jakých

podmínek a jakým způsobem je možné smlouvu vypovědět a jaké úkony jsou jakou cenou zpoplatněny. Takové podmínky byste

měla mít připojené ke smlouvě nebo je naleznete na stránkách společnosti.
Pokud příště budete uzavírat jakoukoliv smlouvu, vždycky si obchodní podmínky pečlivě a v klidu prostudujte a nedejte

pouze na informace sdělené od obchodního zástupce nebo jakéhokoliv jiného zaměstnance. V případě ústně sdělených

informací budete těžko prokazovat, zda došlo nebo nedošlo k jejich poskytnutí.
Mám nebytové prostory v jedné budově, kde mimo jiné jsou celkem 5 bytových jednotek, tedy jsem tzv. jediný kdo má v

budově nebytové
prostory a zde podniká, ostatní jak jsem psal zde trvale bydlí. Ale k dotazu není měsíc, aby mi majitel budovy nevolal a

to že nájemníci se na mne stěžují že údajně porušuji noční klid či dělám nějaký výtržnosti, což je absolutní lež! S pěti

bytových jednotek jsou 3 byty obsazené stejnou rodinou, která při výměně názoru připustila, že nechce aby této
budově kdokoliv podnikal a jakkoliv je "obtěžoval". Bohužel tato rodina se domluvila i ze sousedy, kteří bydlí pod námi.
Bohužel majitel baráku jim věří, prý že jsou ve většině. Mohu po majiteli či po nájemnících kteří nás pomlouvají žádat o

náhradu škody či ušlý zisk, popř. je žalovat pro pomluvu a pak chtít
náhradu? Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Šířením nepravdivých informací dochází k porušování práva na ochranu osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Můžete

požadovat upuštění od takového jednání, omluvu, finanční odškodnění. Požadavek finančního odškodnění můžete ovšem vznést

pouze pokud Vám vznikla nějaká materiální škoda.Mám dotaz ohledně mateřské dovolené. Mám nárok na peněžité dávky v mateřství (PPM), Zaměstnaná jsem byla 04/2010-04/2011.

Doteď jsem pak vedená na úřadu práce. Rodit mám 23.1.2012 a na mateřskou podle lékaře budu nastupovat 14.12.2011. Dostanu

tedy peněžitou pomoc v mateřství (PPM)? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) musíte splnit zejména dvě důležité podmínky: být během uplynulých dvou let

před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) po dobu alespoň 270 kalendářních dní a být

zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 dní od ukončení posledního

zaměstnání. Z Vámi uváděných informací vyplývá, že první podmínku splňujete, bohužel ale nesplňujete podmínku druhou -

nejste již v ochranné lhůtě, a proto nárok na PPM mít bohužel nebudete. Budete moci od narození dítěte pobírat pouze

rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Pokud by ale podmínky pro nárok na PPM splňoval otec dítěte, mohl by od

počátku 7. týdne po porodu zažádat o PPM on a následně vše převést zpět na Vás. Bližší informace o této možnosti Vám

podají na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.
Chtěla jsem se ještě zeptat k tomu odstranění dřevníku. Moc té odpovědi nerozumím.
Soused tedy opravdu může požadovat odstranění? I když byla s předchozím majitelem uzavřena ústní dohoda? Když se majitelé

měnili, tak dřevník už byl dávno postavený, nový majitel o tom věděl, že dřevník stojí a že je k domu ukotvený.
Ještě by mě zajímalo - co znamená - stěží unesete důkazní břemeno o vydržení. Dá se to nějak jednoduše vysvětlit?
Potom mě ještě trochu zaráží, že nemohu souseda nijak časově omezit. Může se tedy vymlouvat na nedostatek času - peněz -

na špatné počasí. A na naší zahradě může potom v klidu být celý rok, i když jde o práci, která se dá zvládnout za 14 dní.
Trochu jsem se snažila i sama na internetu najít řešení a v jedné diskuzi jsem narazila na podobý problém, kde někdo radí sepsat dohodu dle § 51 a tam si uvést všechny svoje požadavky. Je to tedy možné i tímto způsobem. A má se tedy vůbec podepisovat nějaká smlouva, nebo stačí ústní dohoda? Děkuji, Xenie

ODPOVĚĎ:
k dřevníku - vzhledem k tomu, že dohoda o jeho existenci a připevnění je ústní, nemáte jak prokázat, že dřevník je

umístěný se souhlasem majitele domu.
V případě, že majitel domu bude požadovat jeho odstranění, vyzve Vás k odstranění a Vy dřevník buď neodstraníte a budete

muset podat žalobu na existenci práva věcného břemene (právo na upevnění dřevníku na sousední nemovitosti). Jako žalobce

budete muset prokázat, kdy a za jakých podmínek byl dřevník umístěn a že právo bylo vydrženo (protože nemáte smlouvu,

která by existenci práva potvrzovala)- tedy 10 let jste v dobré víře dřevník měl upevněný na sousedově stavbě jako věcné

břemeno. Protože nemáte smlouvu o zřízení věcného břemene, je dřevník de facto obyčejná úsluha (tedy dobrá vůle ze strany

předchozího majitele vyjít Vám vstříc), která právně nemá bohužel žádnou váhu.

Nemůžete ho omezit dopředu, protože taková dohoda by byla v rozporu s ustanovením, na které jsem odkázala (soused má

právo opravovat svůj dům, zatěžovat tím jinou nemovitost, ale nezpůsobit tím škodu a navíc je mu uloženo práce provést

rychle. Pakliže se bude vymlouvat, bude v práci liknavý apod. vyzvete ho k odstranění věcí z Vašeho pozemku nebo ukončení

průchodu přes Váš pozemek a pak ho zažalujete na porušování § 127 odst. 3 občanského zákoníku.
Soused se nemůže vymlouvat na nic neobjektivního (např. peníze či čas) - výmluvy jsou v rozporu s § 127 odst. 3

občanského zákoníku. Relevantní by mohlo být pouze za určitých okolností počasí - náhlé nepředpokládané deště apod.

Chápu,že se domníváte, že smlouva Vám něco zaručí, ale jestliže její ustanovení bude soused porušovat, budete ho stejně

muset zažalovat a on se bude bránit, že postupuje v souladu s § 127 odst. 3 a dohoda, kterou jste ho donutila uzavřít je

neplatná pro rozpor s právem (protože zákon žádnou lhůtu neukládá).
Samozřejmě, pokud si myslíte, že dohoda Vám zajistí jistotu, sepište si smlouvu podle § 51 Dohodu o umožnění přístupu na

pozemek (nebo jiný název, který bude výstižný), uveďte tam strany, účel smlouvy, charakter prací a dobu jejich provádění,

ale v případě sporu nežalujte na porušování smlouvy, ale a porušování povinností podle § 127 odst. 3 občanského zákoníku.Společně s manželkou jsme sepsali kupní smlouvu na prodej nemovitosti.Smlouva je ověřená na OU.
Prodávající Jan a Zuzana Mihókovi a kupující Martin Chytil dne 12.11.2010
Kupní cena 1.700 000,- Kč. Uhrazeno bylo 1.370 000,-Kč z Hypotečního úvěru a dne 14.1.2011 100.000,-Kč.
Přes mnohé urgence nebyla částka ve výši 230.000,-Kč doplacena.
Nemovitost jsme na katastru nepřepsali,ale má povolen vklad pro HB.
Hypoteční úvěr neplatí,na domě má nájemce,má již odpojen plyn i elektriku.
Jak máme postupovat- má právo nakládat s nemovitostí kupec nebo my. Je kupní smlouva platná,když nezaplatil celou kupní

cenu? Umístil tam nájemce od kterých bere nájem,ale nic neplatí,navíc jsou to nepřízpusobiví obyvatelé a starostka obce se obrací na nás jakožto majitele zapsané na katastru nemovitostí. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
U nemov