Výživné, alimenty 2014 - nejčastější otázky a odpovědi

Stránka aktualizována podle nového občanského zákoníku 2014

Osnova textu:


Autoři textu: Mgr. Eva Stránská, MUDr. Zbyněk Mlčoch, aktualizace 2014 Mgr. Vlaďka Nováková

 

 

 

Úvod a základní fakta o výživném

 

Základní rodičovskou povinností je výživa dítěte. V drtivé většině případů je řešení otázky vyživování dítěte spojeno s rozpadem manželství a jeho následným rozvodem.

Následující řádky ve stručnosti shrnou nejpodstatnější skutečnosti týkající se vyživovací povinností rodičů vůči dítěti, výživného, zániku nároku a promlčení nároku na výplatu alimentů.

Základní fakta

 • povinností rodičů je uspokojovat životní potřeby dítěte pro jeho všestranný rozvoj po fyzické i duševní stránce,
 • není to pouze poskytování peněz, ale celkové materiální zajištění dítěte k jeho zdravému vývoji (strava, oblečení, bydlení, vzdělání, kulturní a sportovní aktivity apod.).

 

Pojmy vyživovací povinnost a výživné

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti je nejdůležitějším druhem vyživovací povinnosti.  Trvá zásadně po celou dobu existence právního vztahu mezi rodičem a dítětem a je jeho trvalým obsahem. Vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou děti schopny samy se živit. Věk dítěte se v tomto případě nepovažuje za rozhodnou skutečnost.

Nejprve si upřesněme obsah dvou základních pojmů – vyživovací povinnost a výživné. Jedná se o pojmy si natolik blízké a provázané, že jsou poměrně často zaměňované.

 • Vyživovací povinnost rodiči vzniká v okamžiku narození dítěte.
 • Výživné stanovuje soud v případě, že rodič neplní svou vyživovací povinnost. Na výživném se mohou i rodiče dohodnout (mimosoudně) a to např. za situace, kdy nejsou ve sňatku a o dítě pečuje jen jeden rodič.

Vyživovací povinnost není povinnost, kterou by založilo soudní rozhodnutí – soud pouze přikáže jednomu z rodičů plnit povinnost, která mu vznikla narozením dítěte, a stanoví minimální výši, v jaké má být tato povinnost plněna – výši výživného.

 

Zletilost a placení výživného (alimentů), sňatek potomka a vliv na alimenty

Nabytí zletilosti dítěte neznamená automatický zánik vyživovací povinnosti rodičů k němu. Jak již bylo napsáno výše, vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou potomci schopni se sami živit. Věk potomka se v tomto případě nepovažuje za rozhodnou skutečnost.

Pokud ale dítě nabude schopnost živit se samo již před dosažením zletilosti, vyživovací povinnost rodičů zaniká (o tom musí na návrh povinného rodiče rozhodnout soud). Oproti tomu, vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá, pokud potomek i přes dosažení zletilosti, není schopen sám živit (např. v případě dítěte těžce tělesně či mentálně postiženého, také v případě dítěte soustavně se připravujícího na své budoucí povolání studiem např. na první vysoké škole).

Vyživovací povinnost rodičů potomka zaniká také např. sňatkem potomka, kdy je tato vyživovací povinnost nahrazena vyživovací povinností mezi manžely.

 

 

Kdy je třeba podat návrh na určení výživy a výchovy dítěte?

V případě nezletilých dětí rozhodne soud o výchově a výživě dítěte i bez návrhu – to znamená, že je-li např. rozvedeno manželství, ze kterého vzešly nezletilé děti, soud automaticky projedná i svěření dítěte do péče a stanoví výši výživného, aniž by jeden z rodičů musel podat návrh na určení svěření do péče a určení výše výživného.

Oproti tomu výživné (a jeho výši) zletilých potomků upravuje soud jen na návrh, a to návrh zletilého dítěte nebo jím zvoleného a zplnomocněného právního zástupce.

 

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost k potomkovi?

 • vyživovací povinnost trvá do doby než je potomek schopen se sám živit - není tedy omezena věkem dítěte (je-li vyživovací povinnost stanovena soudem, v případě že je to zapotřebí, doporučujeme podat soudní návrh na její zrušení),
 • potomek (nezletilý i zletilý) je schopen sám se živit až po dokončení přípravy na své povolání tak, že může začít pracovat,
 • vyživovací povinnost zpravidla zaniká ukončením studia, kdy potomek nebude již studovat dál na vyšším stupni vzdělávání (studium na druhé vysoké škole již není zapotřebí k tomu, aby se potomek byl schopen sám živit a o zrušení povinnosti hradit výživné by měl v takovém případě rozhodnout na návrh povinného rodiče soud)
 • pokud potomek nemůže studovat nebo pracovat z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení a není zabezpečeno důchodem, vyživovací povinnost trvá.

 

Kdo musí dítěti, potomkovi platit výživné (alimenty)?

 • oba rodiče (biologičtí nebo adoptivní) plní vyživovací povinnost podle svých možností, schopností a majetku – dítě má právo na stejnou životní úroveň rodičů,
 • nemohou-li rodiče plnit tuto povinnost, přechází vyživovací povinnost na prarodiče (na babičku a dědečka z té strany, kde rodič nemůže plnit vyživovací povinnost).

 

Kdy o výživném (alimentech) rozhoduje soud?

 • jeden nebo oba rodiče se přestanou o dítě řádně starat,
 • rodiče, kteří jsou manželé, požádají o rozvod manželství,
 • rodiče dítěte nežijí spolu a jeden z nich podá návrh k místně příslušnému soudu na určení výživného,
 • rodiče sice spolu žijí, ale nejsou schopni se domluvit na vyživovací povinnosti.

 

Který soud je místně příslušný (kam podávat návrhy k soudu týkající se alimentů)

 • jedná-li se o výživné pro nezletilé dítě, příslušným soudem je soud dle trvalého bydliště dítěte,
 • jedná-li se o výživné pro zletilého potomka, příslušným je soud dle trvalého bydliště rodiče, proti kterému návrh směřuje.

 

Jak probíhá soudní řízení o alimentech?

 • Soud zahájí řízení buď na návrh nebo i bez návrhu (tedy sám od sebe) - viz výše.
 • Za nezletilé dítě podává návrh rodič
 • Zletilý potomek ("dítě") si podává návrh sám.
 • Návrh se podává ve třech kopiích.
 • Soud určí nezletilému dítěti pro toto řízení opatrovníka, kterým je orgán sociálně právní ochrany dětí (reálně se bude řízení účastnit sociální pracovník z místního úřadu), soud pošle jednu kopii návrhu opatrovníkovi a druhou povinnému rodiči k vyjádření,
 • Soud určí datum pro ústní jednání, kde bude zjišťovat všechny důležité skutečnosti pro určení, zda rodič má plnit vyživovací povinnost a v jaké výši, soud rozhodne a rozhodnutí zašle oběma rodičům i opatrovníkovi, event. zletilému potomkovi.

 

Zpětné vymáhání výživného, alimentů

Poměrně obvyklým případem je situace, kdy jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost a manželství buď není rozvedeno nebo dotyčný manžel zmizel beze stopy, o výživu svého dítěte se nestaral, po letech se vrátil a usiluje o rozvod nebo rodiče nebyli manželi ale pouze partnery, rozešli se, ke stanovení výživného soudem nedošlo, ale existovala pouze dohoda mezi partnery, která po čase přestala být plněna.

 • v případě nezletilých potomků je možné požádat soud, aby byla manželovi, který výživu dítěte v minulosti nezajišťoval, uložil povinnost doplatit výživné zpětně za předcházející tři roky, stejná je i promlčovací lhůta u soudně stanovaného neplaceného výživného
 • zletilý potomek může požadovat určení výživného ode dne podání návrhu.Odvolání proti soudnímu rozhodnutí o výživném

 • Každá strana má možnost podat do 15 dnů od doručení rozsudku odvolání proti rozhodnutí soudu.

 

Podle čeho se určuje výživné, jak vysoké mohou být alimenty na dítě, potomka

Pokud mezi rodiči nevznikne dohoda o výši výživného bude ji muset určit soud.

Jeho rozhodnutí bude vycházet z potřeb dítěte (např. mentálně postižené dítě potřebuje vyšší finanční prostředky pro uspokojení svých základních potřeb než dítě zdravé, mezi další potřeby jsou pak např. výdaje na zdraví potomka, školní potřeby, školní kroužky apod.), dále pak ze schopností a možností rodiče, který má výživné platit. A v neposlední řadě se posuzují schopnosti a možnosti rodiče, který bude mít dítě v péči, zajistit dítěti dostatečné uspokojování jeho potřeb.

 

Při posuzování schopností a možností rodiče platit výživné v určité výši nejsou rozhodné jím tvrzené výdělečné a majetkové poměry, ale jeho reálné výdělečné, popř. i majetkové poměry, dané mj. jeho fyzickým stavem, nadáním, množstvím získaných vědomostí a pracovních zkušeností, manuální zručností, pracovními návyky a pracovními zkušenostmi, flexibilitou, nepříznivou situaci na trhu práce, vysokou nezaměstnaností v regionu bydliště povinného apod..

 

Soud přihlíží k tomu, který z rodičů se o dítě převážně stará (kdo s ním dělá domácí úkoly, chodí k lékaři, na kroužky apod.) a který z rodičů pečuje o společnou domácnost.
Při určování výše výživného pro nezletilé dítě není soud vázán navrhovanou výší, může tedy podle své úvahy snížit nebo zvýšit navrhované výživné dle svého uvážení.
U zletilého potomka je soud vázán navrhovanou výší výživného, může jej pouze snížit.

 

Shrnutí:

 • výše výživného se určuje podle majetkových poměrů obou rodičů i dítěte

Soud zjišťuje:

 • příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z důchodů a rent,
 • příjmy z majetku (z pronájmu nemovitostí, z akcií apod.),
 • jaký má rodič majetek (vilu, chalupu, sbírku vzácných známek, drahý automobil apod.),
 •  
  soud může nechat vyslechnout svědky, někdy si může nechat vyhotovit výpisy z účtu povinného (toho kdo platí výživné)

 

Co když rodič nespolupracuje a nesdělí své příjmy

Odmítne-li rodič doložit své příjmy z podnikání, soud může předpokládat příjem 15ti násobku životního minima (cca 47 000 Kč).

Nepracuje-li rodič, pak soud zkoumá důvod (např. zdravotní problémy a důvody, region s vysokou nezaměstnaností, rodič se práci vyhýbá a raději je závislý na sociálních dávkách).

 

Jak a komu se platí výživné (alimenty)?

 • výživné pro nezletilé dítě platí rodič tomu rodiči, který má dítě ve své péči,
 • výživné pro zletilého potomka je rodič povinen platit přímo zletilému potomkovi a ne např. rodiči, u kterého zletilec bydlí,
 • výživné se zpravidla platí měsíčně ke dni, který je uveden v rozsudku,
 • soud může určit, že část výživného je rodič povinen zasílat na spořící účet dítěte(např. za situace, kdy má rodič velmi vysoké příjmy a potomek by nebyl schopen výživné spotřebovat a hrozilo by, že by ho užíval pro osobní potřebu rodič, který o dítě pečuje), nebo může rodiči stanovit jednorázovou částku pro určité období (např. pokud rodič plánuje vycestovat ze země na delší dobu),
 •  
  na výživné se vztahuje tzv. předběžná vykonatelnost – jelikož je rodič povinen platit výživné bez ohledu na to, zda probíhá či neprobíhá soudní řízení o výživném, rodič je již od vydání rozhodnutí soudu povinen platit výživné v určené výši, a to ještě před nabytím právní moci,

 

Je možné požadovat vrácení výživného, alimentů?

 •  
  platí zásada, že jednou spotřebované (zaplacené) výživné se nevrací (jiná je situace, kdy potomek pobírá výživné, ač by na něj teoreticky neměl mít právní nárok)Nízké alimenty, vysoké alimenty a co dělat ...

Pokud se změní majetkové poměry rodiče nebo dítěte, pak může soud změnit na návrh nebo i bez něj výši vyživovací povinnosti, změnu výše výživného lze požadovat u nezletilého dítěte až tři roky zpětně (ale pozor, již jednou zaplacené výživné se nevrací) a u zletilého dítěte ode dne podání návrhu.
 • Za změnu majetkových poměrů na straně rodiče lze považovat např.:
  • změnu zdravotního stavu,
  • změnu nebo ztrátu zaměstnání,
  • získání majetku (např. restitucí, děděním, vlastní činností),
  • vznik další vyživovací povinnosti (např. uzavřením manželství, narozením dalšího dítěte),
 • Za změnu majetkových poměrů na straně dítěte se např. považuje:
  • vývoj dítěte (jak dítě roste a vyvíjí se, vznikají další a další požadavky na uspokojování jeho potřeb),
  • přijetí dítěte do školy a s tím spojené náklady (např. školní potřeby, školní aktivity, kroužky, kursy, šk. výlety),
  • nemoc nebo úraz,
  • získání majetku,
  • výdělečná činnost potomka.

 

Neplacení výživného a jak se bránit - informace

Neplacení výživného povinným rodičem bohužel není neobvyklým jevem. S lehkou nadsázkou se dá říci, že spíše řádné a včasné placení výživného je neobvyklým jevem. Proti neplatiči se lze bránit návrhem na nařízení exekuce nebo trestním oznámením (nebo samozřejmě obojím).

 

Trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy podle § 196, zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, je možné podat v případě, že dochází k neplacení výživného po dobu delší jak čtyř po sobě jdoucích měsíců. Samozřejmě, že v situaci, kdy je placena např. každá čtvrtá dávka výživného nebo pokud je výše výživného svévolně snížena povinným rodičem, je radno uvažovat o podání trestního oznámení o spáchání uvedeného trestného činu bez ohledu na to, že na první pohled není dodržena čtyřměsíční prodleva.

 • jak tedy již bylo uvedeno výše, pokud rodič úmyslně nebo z nedbalosti neplní svou vyživovací povinnost, dopouští se trestného činu „Zanedbání povinné výživy“,
 • neplněním vyživovací povinnosti je situace, kdy rodič neposílá výživné nebo když posílá méně nebo když hradí výživné nepravidelně,
 •  
  rodič, který má dítě svěřené do péče, nebo zletilé dítě, mají tyto možnosti:
   
  • vyzvat povinného rodiče k řádnému placení výživného,
  • podat na Policii ČR trestní oznámení (lze jej podat po čtyřech nezaplacených výživných, nikoli až po šesti, jak je na internetu často uváděno - viz trestní zákoník §196),
  • není-li výživné stanoveno soudem, pak podat návrh na určení vyživovací povinnosti,
  •  
   je-li již výživné určeno soudem, pak podat návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na nařízení exekuce.

Často se nás ptáte: OTEC PLATÍ NIŽŠÍ VÝŽIVNÉ NEŽ BY MĚL - CO DĚLAT?

Pokud rodič částečně plní nebo plní občas v intervalech kratších jak 4 měsíce po sobě, nevykládá se takové jednání jako trestný čin podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku.
cituji: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Což ovšem neznamená, že se nic neděje, výživné je pouze nutné vymáhat občanskoprávní cestou, nikoliv trestní cestou. 
Tady je nutné si uvědomit, že trestněprávní sankci není dosaženo plnění vyživovací povinnosti a tudíž sankce se de facto míjí účinkem trestu (účinkem by mělo být zajištění výživy), proto se podmínky naplnění skutkové podstaty sledují tak přísně (tedy policií je vyžadováno absolutní neplnění, a to po dobu mi 4 měsíců).

 

Trestní oznámení na neplacení výživného nebo rovnou exekuce na výživné?

V zásadě je možné neplnění vyživovací povinnosti řešit oběma způsoby najednou, tedy podáním trestního oznámení i návrhu na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.
 •  
  trestní oznámení kvůli neplacení výživného, alimentů:
   
  • můžete podat na kterékoli policejní stanici, Policie ČR oznámení prošetří, předá státnímu zástupci a ten podá k soudu obžalobu, na základě které proběhne soudní řízení o vině a trestu,
  •  
   povinný rodič má možnost vyhnout se odsouzení dobrovolným splacením dlužné částky ještě před vyhlášením rozsudku (jde o tzv. účinnou lítost),

 

 
 • nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je nuceným vymáháním dluhu (výkon rozhodnutí provádí soud, kdežto exekuci exekutor) těmito způsoby:
 •  
  • srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu,
  • přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. sporožirový účet),
  • prodejem movitých věcí (automobil, luxusní hodinky apod.),
  • prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, byt, chalupa, pozemek apod.),
  •  
   prodejem podniku.Promlčení alimentů, promlčení nároku na výplatu dávek výživného - lhůta, pravidla

 

Promlčení nároku na výplatu dávek výživného znamená, že po uplynutí určité lhůty od doby, kdy nárok vznikl, se nárok stává prakticky nevymahatelným před soudem. Promlčení nároku je nutné namítnout (to dělá povinný rodič, který neplatil alimenty jak měl). To znamená, že i promlčený nárok lze žalovat před soudem, ale namítne-li strana žalovaná promlčení a soud shledá námitku oprávněnou, žaloba bude zamítnuta.

 

Vyživovací povinnost se nepromlčuje. Promlčuje se pouze právo na výplatu jednotlivých dávek opakujícího se plnění – tedy každé jednotlivé platby výživného.

 

Promlčecí lhůta se počítá pro každou dávku výživného zvlášť a její délka je tři roky od doby, kdy měla být řádně vyplacena.

 

Promlčecí lhůta se přerušuje buď podáním žaloby na zaplacení dlužné částky na rodiče, který výživné řádně neplatí, nebo dohodou o uznání závazku, kterou mezi sebou rodiče sepíší.

 

Jak soudní rozhodnutí na zaplacení dlužné částky výživného, tak písemná dohoda o uznání závazku mají podstatný dopad na promlčení přiznaného nároku. Od okamžiku právní moci rozhodnutí nebo od data sepsání dohody o uznání závazku běží desetiletá promlčecí lhůta!

 

Ukončení placení výživného, alimentů

Zánik vyživovací povinnosti je zákonným předpokladem pro úspěšnost návrhu na ukončení povinnosti platit výživné. Vyživovací povinnost  a výživné nejsou synonyma. To znamená, že nastane-li některá ze skutečností, které působí zánik vyživovací povinnosti dítěte (dítě nastoupí do práce, uzavře sňatek apod.), je třeba, aby rodič, který platí výživné, podal návrh na soud a požádal o zrušení povinnosti platit výživné vůči dítěti, které je již schopné živit se samo (RODIČ TEDY NEMŮŽE SÁM OD SEBE PŘESTAT PLATIT VÝŽIVNÉ STANOVENÉ SOUDEM, NAPŘ. KDYŽ SI POTOMEK ZAČNE VYDĚLÁVAT PENÍZE). Zrušení povinnosti platit výživné je vázané na rozhodnutí soudu.

 

Kdy mohu přestat platit výživné?

O ukončení placení výživného může rozhodnout pouze soud, kdy se zkoumá, zda je dítě schopno se uživit samo. Jedná se o jednu větu v zákoně, která vyvolává mnohé diskuse. Schopnost samostatně se uživit je u dítěte soudem zkoumáno v širších souvislostech, přičemž je nutné posoudit mnohé faktory, kdy ačkoliv případy na první pohled vypadají obdobně, skutkové okolnosti byly určitým způsobem rozličné, a proto došlo i k odlišnému rozhodnutí.


Dítě chodí na brigádu, nepotřebuje alimenty
Dítě studuje vysokou školu, občas si přivydělává na brigádách a jezdí na zahraniční pobyty. Rodiči by se mohlo zdát, že když dítě je schopno si ve městě zajistit brigádu a ještě k tomu cestuje, je schopno se uživit samo a tudíž není nutné již platit výživné.

Úvaha rodiče je nesprávná, občasné brigády s ohledem na přípravu na budoucí povolání a s tím spojené zahraniční pobyty, jenž zlepšují předpoklady pro vzdělanost nejsou důvodem pro neplacení výživného ze strany rodiče.

Dítě dostalo darem byt, dům, pozemek či jinou neovitost, nepotřebuje výživné
Dítě studuje vysokou školu a dostalo darem byt. Rodič je přesvědčen, že dítě má byt prodat, následně bude schopno se samostatně uživit a rodič již nebude povinen hradit výživné.

Samotné darování bytu nezakládá domněnku, že dítě je schopno se samostatně živit a nelze po něm spravedlivě požadovat prodej bytu, jenž je v jeho vlastnictví.


Hranice 26 let - konec placení výživného?
Dítě dosáhlo věku 26 let a stále studuje, rodič je toho názoru, že hranice věku 26 let má rozhodující vliv pro ukončení vyživovací povinnosti.

Hranice věku 26 let není pro existenci vyživovací povinnosti absolutně podstatná, vychází se stále z otázky, zda je dítě schopno se uživit samo v souvislosti v daném případě s přípravou na budoucí povolání.

Komentáře (293)
 • Taky jsem tu byl  - Výživné 3 roky zpětně
  Tento zákon je postavený na hlavu. Žena 3 roky pobírá soc. dávky a další na bydlení a vypočítává se jí to z momentálních příjmů. Po 3 letech si zmyslí, že chce více a pak jí soud dá za pravdu. Muž zaplatí i když si mezitím nabere hypotéky které by si však nevzal podle skutečností že je nebude moci splácet nebot nemá tušení že se změní zákony a bude stát před realitou po čase za tři roky platit přemrštěné částky matkám dětí nebo dospělým dětem. Avšak matka již nikdy nemusí vracet příspěvky na které by neměla nárok pokud by ji byly vypočítané již tehdy s těmito přídavky od manžela po 3 letech. At žije náš demokratický stát. Pak že jsou lidé na ulici.
 • František  - styk se synem
  Dobrý den. Mám s bývalou partnerkou rok a půl malé dítě a máme měsic před soudem. Partnerka mi půjčí syna po práci na 2 - 3 hodiny, ale nepůjčí mi ho přes noc. Vím, že to dělá schválně a radši ho dá na celej víkend svým rodičům a jde pařit do hospody. Mám vůbec nějaký právo,jako otec se sním stýkat nebo vše záleží na slečně,která uzná za vhod kdy mi ho půjčí. Ptám se,protože je to pro mě flustrujicí. Děkuji za odpověď.
 • Josef  - Výživné není využito ve prospěch dítěte
  Dobrý den, co mohu dělat, když mám podezření, že matka nevyužívá výživné ve prospěch dítěte. Soudem (březen/2015) mi bylo určeno výživné 10.500,-, a to i zpětně rok zpět. Matka u soudu vyčíslila náklady na dítě cca 6.500,- Kč. 5.000,- kč je tedy navíc a měla by je dle mého názoru matka ukládat dítěti na spoření, což však matka nedoložila. Mám podezření, že matka za zaslané peníze umořuje svůj vlastní úvěr. Je možné nějakým způsobem požadovat prokázání, že peníze byly využity ve prospěch dítěte a to i zpětně?
 • Lukáš Fridrich  - Alimenty z ruky do ruky
  Dobrý den, přes tři a půl roku předávám řádně alimenty své bývalé manželce do ruky. Na alimentech jsem nikdy neměl žádný dluh. Bohužel nikdy jsem po ni nechtěl potvrzení. Co se s tím dá dělat? Lidé okolo říkají, že kdyby chtěla tak stačí tvrdit, že jsem ji nikdy nic nedal a vše zaplatím za tu dobu znova. Děkuji moc za odpověď.
 • Venca  - Snížení alimentů
  Dobrý večer, mám takovej komplikovanější dotaz a nevím si rady, postačilo by mě nasměrovat. Jde o to, že mám šestiletého syna a když se narodil, tak bylo vše ok, pak se něco zvrtlo a s jeho matkou jsme se rozešli. V období, kdy vše bylo ještě ok, ale nebyly jsme manželé, tak jsem odsouhlasil za jistých okolností alimenty ve výši 7.000,-Kč (vím, sem blb). Jenže mi se rozešly po nějakém tom roce a alimenty zůstaly. Dnes je klukovi 6 let a já nevím jak je snížit. V práci beru cca 29 tis.... Další dítě nemám a zatím sem se neoženil. Je zde nějaká možnost na snížení alimentů?..... Nebo se musí jen narodit další děcko a nebo jít s platem dolu či se oženit. Mockrát předem díky za jakoukoliv radu či nasměrování.
 • Lenča
  Dobrý den.To výživné vám určil soud nebo je to jen vaše dohoda??Z vašeho příjmu vám mohou vzít až 30 %,pokud budete žádat soud.[klikněte zde] Tady je kalkulačka na výši výživného,ale raději bych napsala na soud.
 • Tomáš Vávra  - alimenty
  Dobrý den.Mám dotaz ohledně alimentů.Má bývalá žena se kterou nejsem již 11 let.Mě na syny neplatí alimenty.Dával jsem již nejméně 5 trestních oznámení,ale pokaždé to vyšlo v niveč.Policie jí hledala,ale nikde jí nemůže najít.Nevím co dál dělat jsem již z toho vyčerpaný.Mám dát znovu trestní oznámení nebo mě poradíte něco jiného s pozdravem Tomáš Vávra
 • Miroslava  - alimenty pro zletilé dítě
  Dobrý den,mám dotaz.Dcera od března bude bydlet samostatně a studuje vysokou školu.Jaká je vyživovací povinnost obou rodičů?Dcera chce po ukončení vysoké školy dále studovat druhou vysokou školu,jak je to s výživným u druhé vysoké školy,když bydlí samostatně.Moc děkuji.
 • vili  - alimenty či jine
  Dobry den,nejsem v porodopise,na matrice,nejsem otec nikde uveden ale říká ze jsem otec,ale doslova me vydira když potřebuje jak o peníze a jiné-ma nárok tato zena na tyto ulety a ja platit něco nekomu když nejsem uveden otcem a ji se to hodi jak ona potřebuje-mozna je muj ale zjišťovat to nebudu ale rikam si deti za to nemůžou jake jsou matky deti !!
 • Vovka Našel  - Ukončení placení výživného pro zletilou dceru
  Dobrý den, mám určenou výši výživného zletilé dcery, vycházejícího ze smíru schváleného soudem. Dcera mi oznámila (přes sms), že již úspěšně zakončila studia na VŠ a dovršila věk 26let. Následující měsíc jsem dostal od ní dotaz (opět přes sms) na jaký účet mi má vrátit alimenty, které jsem ji trvalým příkazem zasílal. Stačí toto jako "fakt" pro ukončení mé povinnosti platit výživné? Musím žádat soud o ukončení povinnosti? Jaké jsou cesty a způsoby pro ukončení povinnosti placení výživného na zletilé děti tak aby nedošlo k nesprávnému výkladu a případnému stíhání za neplnění povinností? Děkuji
 • Lucie  - Srážky ze mzdy ze zahraničí
  Dobrý den, otec od března přechází do německé pobočky, tudíž bude pobírat německý plat. Je možné zajistit srážky ze mzdy ve prospěch výživného i z německého platu? Nebo, jde sepsat s otcem nějaká dohoda, že bude pravidelně platit výživné? Děkuji.
 • Míša  - výživné
  Dobrý den, jsem studentkou posledního ročníku VŠ. Pobírám měsíční výživné od mého otce, ale teď jsem si při studiu našla práci na plný úvazek, ztrácím tak nárok na alimenty? Děkuji
 • MARTINA  - URČENI OCOSTVI
  DOBRY DEN CHTELA BYCH SE ZEPTAT BYLA JSEM VEDENA NA UŘADE ORACE LONSKY ROK 2014 JSEM PORODILA DCERU OTEC SE ONI NEJEVI ZAJEM A NEPLATI NA NI VYŽIVNE ALE NENI UVEDENI V RODNEM LISTĚ DITĚTE PRACUJE NA ČERNO CO MUŽU V TETO SITACI DĚLAT KDYŽ JSEM VEDENA NA SOCIALCE A BERU DO SRPNA MATEŘSKOU JEN 7600KČ A PAK JEN 3800KČ A MAM S DCEROU VELKE VYDAJE PLENY SUNAR OBLEČENI A OSTATNI VĚCI DĚKUJI ZA ODPOVED KOPTOVA
 • Lenča
  Pokud není otec uvedem v RL,nemá povinnost platit výživné.Musela by jste podat na soud žalobu ,alespoň tak si to myslím.
 • Emil  - Výživné
  Dobrý den Chtěl bych se zeptat, syn po vyučení nastoupil do zaměstnání, po půl roce se rozmyslel a nastoupil na maturitní studium. Platí znovu placení alimentu ?? Je mu 20 let. Jedná se mi o to, jestli mám povinnost platit znovu alimenty, když studium ukončil, nastoupil do práce a znova nastoupil na maturitní obor.
 • SMARKA  - PREJDOU DLUHY NA NA DITE
  Dobry den, Potrebuju poradit,mam rocni dite a nemam uznane otcovstvi u byvaleho pritele.On chce aby byl uveden v jejim rodnem liste a vyhrozuje mi.Ma dost dluhu a ja nechci aby mala to po nem pak dedila.Nikdy sme spolu nebydleli Musim ho uvadet nebo jak to je prosim vas
 • kubíno  - SMARKA - PREJDOU DLUHY NA NA DITE
  Pokud není v rodným listě - smůla neuvidíte ani korunu Pokud bude v rodným listě - ano zdědí i případné dluhy
 • Anonymní  - nepište hlouposti
  Pokud dědictví odmítne, dluhy nezdědí. Neraďte, pokud nevíte a neznáte. Paní (slečno) maminko, Vy navštivte advokáta a za cca 1.500,- až 2.000,- Kč budete najisto vědět co a jak.
 • Denisa  - ústní alimenty
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda někdo nemá stejnou zkušenost. V 18 letech jsem odešla od rodičů k babičce. Do 19 a půl jsem studovala Střední školu. Ústně jsem se domluvila s mými rozvedenými rodiči na alimenty. Každý mi měl dávat 1200 Kč. Otec alimenty platil. Ale matka ne. Na jakoukoliv urgenci, dopis nebo telefon odpovídala že zaplatí. Je to již půl roku co jí skončila povinnost platit ale stále nic nezaplatila, dluží mi již okolo 7 tis. Poslala jsem jí splátkový kalendář ale nereaguje. Co mám v této situaci dělat? Mohu jí dát k soudu? Děkuji
 • milan  - ústní alimenty
  Dobrý den, pokud se rodiče rozvedli v 18 letech bylo stanovené výživné oboum dvoum, popřípadě jednomu z nich, který za Vás nenesl zodpovědnost. Pokud to byla matka, která Vám dluží lze se obrátit na PČR (pokud neplatila 5.měsíců v řadě) nebo na příslušný soud pro podání exekuce.
 • S.  - Ukončení výživného
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se platí výživné na potomka, který už sám počal dítě. Přítel má 23-letou dceru, který má roční dítě, chodí na brigády a na pár místech v minulosti "dělala na černo", ale stále na ni platí výživné ve výši 3 000,-. Neměl by zažádat o ukončení? Děkuji předem za odpověď. S.
 • S.S.
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se platí výživné na potomka, který už sám počal dítě. Přítel má 23-letou dceru, který má roční dítě, chodí na brigády a na pár místech v minulosti "dělala na černo", ale stále na ni platí výživné ve výši 3 000,-. Neměl by zažádat o ukončení? Děkuji předem za odpověď. S.
 • vendula
  Dobry den mam dotazs manzelem mame dve deti soudem ma stanovene alimenty 4000kc nyni mi posila jednoubza tri mesice 4000 jinak nic muzu stimneco delat? Dekuji za odpoved
 • Zuzana  - SPRAVEDLNOST I PRO MUŽE???
  Dobrý den, mám dotaz ohledně svého přítele. U 3letého syna své bývalé velmi promiskuitní manželky je zapsán v rodném listu jako otec. Malý možná není jeho. Přítel pravidelně na malého platí, bohužel jsem se dozvěděla, že jí to dává na ruku a nemá žádný doklad. Ona si pro ně vždy jen přijede, adresu mu nedala a čú ani nemá. Syna navíc vidět nemůže, bývalá si to z rozmaru nepřeje a u soudu udává,jak se bojí, že jí malého unese. On se nechce hádat a ubližovat více tomu dítěti. V době soužití se o něj staral prakticky sám. Její nejdůležitější činnost bylo nakupovat zbytečnosti, kterým dává dodnes přednost( značkové oblečení, parfémy, značkové sýry aj.-protože nevaří..). Do svých 35let nikdy nepracovala a pouze pobírá dávky, navíc protizákonně, na sociálce i u soudu si vymýšlela. Když jsme malému koupili krásné kolo, do týdne ho prodala. Stejně tak boby a tříkolku. Hledala jsem(googlovala)radu ohledně zřeknutí se otcovství ze strany "utiskovaného otce". Minimální šance. V Čechách totiž i v 21.století existuje neviditelná diskriminace otců. Delší dobu pracuji s lidmi a denně se vídám s ženami, které z rozmaru, žárlivosti či prostě z hlouposti tzv."očkují své děti" proti otci. Můj přítel je například čert a bubák. Je to smutné, když člověk ví, že nejvíce na to doplácí to dítě... Po 2 letech marných pokusů o rozumnou komunikaci se bojím také o naši budoucnost. Kdykoli může přijít a tvrdit, že jí nikdy nic nedal. Navíc ho k malému nepustí, nepošle fotku, a to si přítel nezasloužil. MŮŽE SE POKUSIT O ZBAVENÍ OTCOVSTVÍ I V PŘÍPADĚ ŽE BY BYL MALÝ BIOLOGICKY JEHO? Jsem už delší dobu zoufalá, můžete mi PROSÍM poradit? Předem moc děkuji za odpověď. Hezký den:)
 • Marcela  - Spravedlivost i pro muže
  Dobrý den, bohužel i takových případů je spousta. Sama mám dítě v péči, bohudík biologický otec platí výživné pravidelně, ale syna si nebere, neplatí a ni nijak nepřispívá na školu, kroužky apod. Já to neřeším a netahám ho nikde po soudech. Buď jsem schopna se o dítě postarat a nebo mám smůlu. Tohle mi vůbec nevadí. Tři roky žiji s přítelem, ten je už pár let rozvedený a ze strany bývalé manželky musí stále snášet vyhrůžky soudem apod. Alimenty platí celkem pravidelně,dítě (14 let) si bere co 14 dní, ale manželka nám schválně mění termíny, takže pomalu si nemůžeme naplánovat náš život, chce po něm peníze mimo výživné, i když na to opravdu nemá, chce zaplatit dovolenou u moře sobě i dítěti, protože si holku nevzal na měsíc na prázdniny v létě. Je sezónní pracovník, v létě dovolenou vůbec nemá. A aby toho nebylo málo, tak když dítě po matce něco chce a nebo zazlobí, tak ji vyhrožuje, že se nastěhuje k nám. Už aby ji bylo 18! Je mi té dívčiny líto, ale přece máme taky svůj život a ne všechno přizpůsobovat rozmarům bývalé manželky, která mimo jiné celé manželství nepracovala, tj. 20 let.
 • Pavla
  Dobrý den chtěla bych se zeptat jak to je když čekám dítě přítel mě opustil.Jsem na nemocenské a bydlím v podnájmu chci si zažádat o příspěvky na živobytí abych mohla aspon kde bydlet.Nejsem si jistá že bude chtít abych ho uvedla jako otce a tak se chci zeptat jaké nejlepší řešení které by mi mohlo pomoci.Děkuji
 • Monika Padrtova  - trestni oznameni a exekuce
  dobry den muj ex manzel mi se kterym mam dve deti 16 a 15 let mi do dnesniho dne dluzi na vyzivnem cca 40 tis. kc na obe deti za to byl odsouzen podminene na 12 mes. a stale me neplati proto jsem dala u prisluneho soudu navrh na exekuci kde mi vyhoveli ale ex manzel se vuci tomu vsemu odvolal nevim co mam delat penize me neposila a penize ktere mu strhavaji ze mzdy i pres jeho odvolani nevim kde konci dekuji za vasi odpoved Mona
 • Milan  - vracení výžvného
  Dobrý den, chci se zeptat kolik stojí test otcovstvý a jestli otec dítěte na které platí výživné 10.let, musí mít souhlas matky dítěte na které platí o tento test, má ho nápsané v rodném listě a chce se ted přesvědčit jestli je jeho a jestli nebude jeho, tak jestli má nárok na vrácení všech alimentu, za celou dobu co platil. Předem děkuji za odpověd s pozdravem Milan.
 • mi  - alimenty
  Dobrý den chtěl bych se zeptat soud mi určil platit alimenty 2500 kč na jedno dítě, když pošlu mín může se mi něco do budoucna stát jako myslím to tak že by to po mě mohla nějak vymáhat děkuji za odpověd
 • Anonymní  - Petra -zpětné žádání alimentů
  Dobrý den,chci se zeptat zda se dá podat trestní oznámení i zpětně. Je mi 26 let a jsem teď již 4 roky zaměstnaná.Od mojich 18 let mi nezaplatil ani korunu výživného . Pořád mi jen sliboval,že mi něco dá a nikdy nic.Stadovala jsem do 21 let . Nevěděla jsem kde bydlí a u soudu po mě matce chtěli vždy adresu kde se zdržuje. Teď ji vím a dokonce je vedeny i na sociálce.Bohužel má matka nemá žádné rozsudky protože ji to exmanžel vše zničil.Když byla u soudu pro kopii rozhodnuti kde bylo že má zaplatit do určitého datumu alimenty.Papir u soudu nešel dohledat. Dá se ještě něco v tomto případe dělat nebo už ne?Děkuji za odpověď
 • Vladimír  - Placení výživného
  Dobrý den,mám dvě zletilé dcery 20 a 22 letou.Před deseti lety jsem se rozvedl a souhlasil jsem s výž.7tis.měsíčně.Výživné jsem poctivě platil až do letošního roku.Bohužel jsem už druhým rokem bez zaměstnání a přišla už druhá exekuce na výživné,které nemám z čeho uhradit.Děkuji za odpověď.
 • Veronika  - Alimenty
  Dobry den, chci se zeptat.ziji sama ze 3 detmi. Soud stanovil platit na deti i na me celkove 5600kc. Jelikoz on to neplatit dala jsem to exekucne strhavat ze mzdy a pani ucetni strhava jen max.1500kc.zbytek mu jde do ostatni exekuci.a to mi rekla ze si nejmin 10 roku pockam nez zacne posilat celkovou castku. Pritom to dcera uz bude dospela. A ted dluzi na alimentech pres 120tisic kc.
 • Anonymní
  Dobrý den. Chci se zeptat-syn udělal maturitu a od září nastoupil na učební obor. Na jaře chce zkusit vysokou školu,proto šel na ten rok do školy. Otec od července nezaplatil ani korunu na alimentech. Co můžeme udělat? Děkuji za radu
 • iveta
  dobri den chlela jsem se zeptat s manzelem p.hornickem uz nejsme 2 roky on zije v olomouci a ja v trinci F-M,po rok a pul soud urcil podruhe nezl.syna Adama 2roky me do pece manzel se odvolal ma pravnika soud jsem i tak vyhrala manzel pije abere neurol,zije s matkou 65 let matka,manzel ma 40 let cely zivot byl s matkou ja jsem byla jeho 1.zena.nezvladl rodinny zivot,a tak po trapeni s nem jsem odesla spet do rodneho bydliste.manzel jezdi za synem 1 za 3 tydny v mesici nikdy mu nic nedal soud mu urcil alimenty 2tisice ja mam v peci jeste 2 syny z predesleho manzelstvi kontak s predeslym manzelem je ok.ted jsem poslala dopis k soudu a prosila je o nabyti pravni moci tak uz mi ho poslali zpet orazitkovany jenze jeste bohuzel porad manzel vyhrozuje soudama a pravnikama ze to tak nenecha a bude se soudit o nezl adama dal.uz mam podano i o rozvod a cekam na schvaleni o zamitnuti soudniho poplatku.tak se chci zeptat jestli muze jeste bohuzel porad manzel dostat syna adama do pece v rozsudku je napsane ze dovolani je nepristupne ale ja mam strach kdyz on ma ty pravniky jestli jeste neco nemuze udelat vyhrozoval i ombucmanem a socialkou jenze oni se s nim nebavi nebot ten clovek podle me by se mel jit lecit porad mi nadava a nechce komunikovat normalne uz jsem to hlasila i socialce ale on to vzdy obrati proti me a ja sem nejhorsi.nejstarsiho syna zmlatil a to byla posledni tecka pred2 lety a tak jsme utekli k mamce do trince.prosim poradte a odpovezte na mejl dekuji iveta h.
 • ivo chytil  - druh školy pro trvání výživného
  dcera navštěvuje Magisterský studijní program navazující na bakalářský mám pořád povinost platit výživné dceři je 24 let tak se ptám páč nedávno někdo vyhrál soud o placení výživného s věčným studentem děkuju i.ch.
 • Saela  - Druhá střední škola?
  Dobrý den, měla bych prosím vás dotaz. Je mi 24 let, řádně jsem ukončila v 19 letech střední školu a nastoupila na vysokou školu, kde mě po 4 letech bohužel vyloučili kvůli jedné dvakrát neúspěšně ukončené zkoušce. Rozhodla jsem se proto jít zpátky na střední školu (z finančních důvodů byla střední škola pro mě schůdnější, než vysoká, kde se platí vysoké školné). Ve škole jsem vynikající student, absenci mám minimální, řádně se připravuji na své budoucí povolání, s pomocí druhých lidí jsem si zařídila fotografický ateliér a před měsícem jsem začla podnikat. Podnikání mi zatím nic moc nevynáší, proto ještě chodím na brigády, abych se nějak uživila. Otec mi ale již přestal platit alimenty. Domnívá se, že pokud jsem zpátky na střední škole, platit alimenty mi nemusí. Proto bych se chtěla zeptat, zda je v právu on nebo mám stále právo na výživné? Děkuji za radu.
 • Josef  - Prosím o radu
  Dobrý den Mám 24letou dceru,která je vyučená prodavačkou. Studuje střední školu a chce jít na vysokou školu. Platím na ni 1500kč výživného.Ztratil jsem zaměstnání a jsem na úřadu práce a ještě k tomu ve stavu nemocných. Již nedostávám podporu v nezaměstnanosti.Můj zdravotní stav je tak špatný že se vyřizuje můj invalidní důchod,ale chybí mi finanční prostředky.Tím samozřejmě netvrdím že nechci platit výživné na dceru.Zatím na výživném nic nedlužím.Byl jsem vyřizovat sociální dávky, ale tam mi bylo řečeno že mi to asi nevýjde na dávky. Poraďte mi prosím jak se mám zachovat abych se nedostal do křížku ze zákony. Moc děkuji Josef
 • Milík  - Zprava
  Musi otec platit vyzivne,pokud chce jit nezletila dcera na letni brigadu?
 • Markéta  - žádost o alimenty
  Dobrý den,je mi 16 let a má matka mi oznámila že mě domo už nechce ! Otec je z dálky a není schopen se starat..... otec platí alimenty 1500 odevzdává matce.Která ještě pobírá 1100 přídavky na dítě. Problém je v tom že matka odmítáva dávat peníze takže se chci zeptat jestli je možné požadovat od tati ty alimenty 1500 a jelikoš jako samo živitel který studuje a tedy bydlí na intru tak ty samé alimenty požadovat i po matce plus ty přídavky na dítě. předem děkuji za odpověď.
 • UD  - Co dělat
  Pišou zde pouze nespokojené matky tak sem taky něco hodím jaké ženy umí být. S byvalkou se rozvadím protože pařby pro ni byly vic než ja a nespala často o so ne doma ja takhle žit nemužu. Odešel jsem mám dceru 6 let a nemam problem platit jsme před rozvodem. Nově jsem ale zjistil, že je těhotna za doby kdy ja už sni davno nežiju. Neví s kým to ma podle zakona pokud nejsme rozvedeni, ale ditě padne na mou hlavu a z toho mala co mi zbyde bych měl platit na ditě za ktere nemůžu jak se ja můžu bránit. Podle mě to ale udělala schvalně abych platil jak mourovaty děkuji za odpověď.
 • Anonymní  - výživné
  Máte možnost popřít otcovství.
 • Marcela
  Nechala bych si udělat paternitu, neuznávám placení výživného, ale metr by měl být na všechny stejný, jak na ženy tak na muže. Bohužel se setkávám spíše s opaky, tj. ženské mrchy a chudáci chlapi.
 • Kačaba  - Zletilá-alimenty
  Dobrý den, Mám dotaz,ohledně placení alimentů zletilé osobě.Trochu vám nejdříve zasvětím do situace.Můj otec na mě platil výživné 1 000,- od 4 let.Přestal platit sám od sebe v 17 letech s tím,že jsem si našla brigádu a byla v posledním ročníku na maturitním oboru.Jelikož jsem sním nechtěla mít spory,nejak jsem to neřešila.Maturitu jsem neudělala,takže mám základní vzdělání.Rozhodla jsem se proto znovu nastoupit na střední školu,abych si dodělala vzdělání. Když jsme se s otcem snažila domluvit,zda by nebyl ochotný mi přispívat alespoň malou částkou na školu,dopadlo to katastrofálně. Proto se chci zeptat,zda je povinen mi platit výživné,i když nastoupím na svou druhou sš (i když jsem první neudělala)a pokud ano,zda se bude výšše alimentů lišit od předešlé částky kterou platil 1 000,-
 • Petra Nováková  - Alimenty
  Dobrý den, První jsem studovala na VŠ kde jsem 2krat opakovala 1.ročník bohužel bez uspěchu pak jsem přešla na jinou VŠ kde jsem zdárně udělala 1.ročník ale bohužel už 2hý ne a tak ho opakuji znova. Žiju sama a otec na mě platí alimenty už jednou se semnou soudil ( chtěl přestat platit) ale soud vyhověl mě. Tedka bhoužel se chce soudit znova kvůli opakovaní mého studia.. Myslíte že to bude velký problém že by mi už nemusel platit..
 • Lucky  - Alimenty - Studium
  jak je popsáno v článku, pro ukončení placení alimentů musí být vydáno rozhodnutí soudu. Každý soud musí daný případ posoudit. Žádný případ nejde zobecňovat. Soud musí zvážit všechna pro a proti. Nicméně dne 8.10.2014 byl zveřejněn nález ÚS II. ÚS 2121/14, který hovoří o "studiu pro studium". U Vás je velký problém tzv. "stálé studentky". 4 roky "studujete" na VŠ a jste stále ve druhém ročníku! Vaši vrstevníci už budou promovat! Být Já Vaším otcem, návrh bych podal.
 • Ondřej  - Výživné
  Dobrý den. Je mi 18 let (v listopadu 19) a studuji na gymnáziu. Od svých 5 let žiji pouze s matkou, otec přispíval alimenty a jezdil jsem k němu každých 14 dní na víkend. Situace se ale zhoršila, když si otec našel přítelkyni se kterou jsem se nemohl vystát, přestal jsem k otci jezdit a zůstal jen s matkou. S matkou ale není moje situace o nic lepší, denní hádky a problémy z matčiny strany jíž od doby odstěhování od otce mne psychicky zdeptaly a dohnaly k "útěku z domova" k rodičům mé přítelkyně se kterou jsem již 3 roky. Chci se zeptat jestli mohu požadovat výživné i po matce, když s ní nehodlám nadále žít?
 • DD
  Dobrý den, bývalý manžel neplatí výživné na 2 děti téměř 10 let. Pokud pracuje, tak pouze "načerno", bydlí v pronájmech a trvalé bydliště má na městském úřadě. Poraďte mi prosím jakou formu exekuce mám využít. Děkuji
 • Katka  - Zvýšení alimentů
  Dobrý den, je mi 20 let a studuji na VŠ. Od mých 10-ti let bydlím jen s matkou, kdy rodiče se rozvedli. Soud nařídil péči, kdy si mne a mou sestru měl otec brát každý druhý víkend, tím tak umožnoit i klid mé matce. Avšak tomu tak bylo pouze pár prvních let a teď o mne otec nejeví zájem. Nastoupila jsem na VŠ, otec sliboval, že bude přispívat, avšak vše dodnes hradí má matka, která je na příspěvcích na péči, má 3 děti, pracuje od rána do večera, ale pomalu ztrácí síly. Já začala mít velké problémy se zubama, nechávám u zubaře poměrně velké peníze, prošla jsem si operací, musela jsem do lázní a spoustu dalšího. Otec nepřispěl jak na žadné mé zdravotní zákroky, tak na školu, a dokonce si nevzpomene ani na mé narozeniny. Když vemu, že mě má mít co druhý víkend, kolik to tedy činí peněz za zhruba těch 10 let?? Mám nějakou šanci o zvýšení alimentů?
 • Jana Lusová  - Odpověď
  Samozřejmě, že máte, mohu Vám poskytnut více informací na mailu lussova1@seznam.cz
 • Lenča  - výživné
  Píšete,že o vás otec nejeví zájem.Vy o něj ano?Příjde mi sprostý ždímat rodiče,jednoho nebo druhého.Osobně jsem si tím prošla a hanba by mě fackovala,kdybych si takhle měla říkat o peníze.Nejjednodušší je,jít třeba na brigádu a trochu se starat sama,nemyslíte?Sama mám dvě děti ,jeden téměř dospělý.Celou dobu jsem pobírala 1500 výživné od jeho otce a ani ve snu mě nenapadlo nechávat si to zvyšovat.Proč taky??Kdo chce pracovat,tak si práci najde.Ake ždímat rodiče jak tak koukám,je v dnešní době hit.
 • Kamila  - Alimenty
  Dobrý den, měla bych dotaz. S přítelem čekáme miminko, z předešlého vztahu má 6-letou dcerku. Pravidelně platí alimenty ve výši 2500,-. Má nárok na úpravu částky alimentů až se mimčo narodí a nebo můžeme požádat o snížení již nyní ?
 • Elina  - Alimenty
  O snížení alimentů můžete zažádat po narození dítěte. Ale nemusí se vám to vyplatit, 2500kč je dost málo. Nevím do jaké míry se na péči podílí. Ale 6leté dítě bude nastupovat nejspíš do školy a náklady se budou zvyšovat. Proto si myslím že by je mohli naopak zvýšit. Zkuste se vžít do situace dané matky, jestli by se vám takové jednání líbylo kdyby jste byla v její kůži.
 • Jaroslava  - Alimenty při studiu
  Dobrý den, v červnu letošního roku jsem úspěšně dokončila vysokoškolské studium. Vím, že práce moc není, a proto bych se chtěla přihlásit na kombinované studium VŠ než si práci najdu. Otec na mne má povinnost platit alimenty. Platí tato povinnost i na kombinovaném studiu? Děkuji.
 • Lenka  - Dcera nestuduje,my platíme
  manžel před 2 lety zjistil, že jeho nejstarší dcera nestuduje, proto šel na chrudimský soud s žádostí o zrušení alimentů (děti z 1.manželství jsou ve věku 26,24 a 11) let. Celkem mu byly po rozvodu v r. 2005 vyměřeny alimenty ve výši 11200. Po dobu, kdy byl sám platil 15000, v r. 2010 se znovu oženil a nyní máme děti 3 roky a 9 měsíců. Před 4 lety nezaplatil alimenty, protože mu nezbyly peníze (stavili jsem RD), proto na něj bývalá manželka dala exekuci na plat. Nyní, po 2 letech u soudu, došlo konečně k rozhodnuti, ze sice dva roky do školy nechodila, ale teď už zase nastoupila, takže se alimenty snižuji ze 4800 na 1800 nadále. Dcera se určitě odvolá, ale my platíme pořád stejně, ne-li víc. Manžel má cca 21000, z toho 11200 alimenty (s exekuci asi 13000), 7000 platíme úvěr, po zaplaceni elektřiny a ostatních poplatků jsme každý měsíc dost v mínusu. Teď manžel vydělal o 5000 vic, ale k výplatě dostal 10000. Já jsem na mateřské dovolené (7600 Kč). Situaci nám pomáhají řešit rodiče, převzali za nás další úvěry, ale také už nemají z čeho platit. Na soudu mu řekli, že může požadovat vrácení cca 130000, v minulosti daroval dcerám svoji polovinu domu a od té doby se mu neozvaly, tuto polovinu bych těl vrátit také zpět. Manžel je „před zhroucením“, protože už nemá kde by si peníze každý měsíc půjčoval a situace začíná být neúnosná, není kde a jak se bránit.
 • marek  - Nezdární potomci
  Také jsem po rozvodu, má zletilá dcera se celých 15 let po rozvodu o mne nezajímala, jediné co ju zajímalo bylo co jsem si ze svou současnou ženou a dětma koupil nového a kolik asi vydělávám v zaměstnání. Neměla zájem o mé návštěvy sama od sebe, utíkala bývalce z domu a musel jsem ji dokonce nechat hledat Policií. Její studium spočívá v tom že neustále mění školy kam se stejně nedokope k tomu aby tam řádně docházela. Soud na můj návrh na zrušení výživného ignoruje a od října 2013 nebyli schopni celou věc do dnes uzavřít a výživné zrušit. Prostě je ze mne pouze osoba kterou musejí podojit stůj co stůj.
 • Klára  - alimenty
  Dobrý den. Bývalý manžel má od soudu dané platit mi výživné na syny 2000Kč. Do nedávna platil normálně, ale posledních pár měsíců mi zašle v termínu třeba jenom 1000Kč a zbytek mi dá třeba až v dalším měsíci.. Je možné se proti tomu nějak bránit aby mi to dával v čas?? Novotná
 • Zuzana  - výše výživného na 2 děti 2 různých matek a 1 otec
  Dobrý den, zajímalo by mě jestli může mít mladší dítě vyšší výživné než to starší? Otec mého syna má ještě staršího syna z předešlého manželstí. Já dostávám na našeho syna 2100,- a jeho předešlá manželka na toho staršího syna 2500,- . Otec dětí nežije ani s jednou z nás, má nový vztah a v něm další dva syny...ale...jeho předešlá žena dělá problémy a tak si chce na toho staršího syna(jeho otec) nechat snížit výživné...se mnou, jakožto matkou jeho mladšího syna má dobrý vztah a vyživné snižovat nechce. Jenže prý když si nechá snížit výživné na staršího tak údajně musí i na mladšího, protože starší syn nemůže pobírat nižší výživné než ten mladší. Jak to je? Moc děkuji.
 • Ilona Vychodilová  - Alimenty a exekuce
  Dobrý den, mám dotaz, z výplaty mi v práci mají strhávat 3 tis. výživné na dvě děti a exekuci. Ale pořád mi strhávají jen 1500 výživné a 1500 exekuce. Ǔčetní v práci mi trvdí, že je to správně. Ale já si myslím, že ne? Jak je to prosím správně? Podepsal jsem též v práci papír o nezabavitelných částkách, neboť mám novou rodinu. Děkuji Svačina Daniel.
 • Dadula  - prosím o radu
  Dobrý den, potřebovala bych poradit.jsme na mateřské,mám 2 děti.6 let a 3 roky..soud jsme měli v unoru 2014.od října do unora neplatil výživné nebo jen částečne.soud určil aby mi je zaplatil do 5 měsícu,zatím poslal 300 kč.počkám 14 d ní a co mám potom udělat nebo jaké mám právo? vymáhat nebo na policii? a taky se chci zeptat soud dal děti do méé péče.domlouváme se jednou za 14 dní je má do 10 do 18 hod na jeden den bud neděle nebo sobota.zatím jsme mu vyhověla,ale jak to je když on by je chtěl mít častěji a chce si zažádat aby mu to soud určil,,mužu já pak se nějak od toho odvolat?? prosím o rady.děkuji
 • Petra  - příspěvek
  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně me dcery ktera jde do prvni tridy a budu mit necekane vydaje. Jsem na řidičáku takže moc penĕz mi nezbyde z měsíce. A timto bych se chtěla zeptat jestli je možné žádat od bývalého manžela příspěvek na pomůcky které ji musím zakoupit. Děkuji za odpověď
 • Týna  - Jak dostat alimenty kdyz nemam na pravnika?
  Prosim jestli nekdo vite zda jsou pravnici ktery pomuzou s alimentama ale za provizi, nebo ze bych mu zaplatila az kdyz z meho ex manzela dostanu vyssi alimenty? On podnika, ma podle vypisu z banky kolem sto tisic korun prijmy kazdy mesic, a plati mne za 16-leteho syna 4,5 tisice. Ja ze sveho platu vychovatele ktery je kolem 18 tisic, platim jemu pro 19-letou dceru 3 tisice, a to tak, ze vlastne ja jemu neposilam 3 tisice, ani on mne neposila 4,5, ale jenom mi posila ten rozdil, teda 1,5 tisice. Takze on vlastne vydelava 100 tisic a mne na syna posila jen 1,5. Jak ja mam zadat vic, na coz mam narok,kdyz nemam tolik penez abych platila pravnika, a muj ex to vi, a vyuziva toho, tak ze mne ani tech 1,5 tisice neposila pravidelne, ale jak se mu zachce. Pritom penize ma, protoze stavi restauraci, podnika jako programator, pronajima dve garsonky... Mate nekdo info zda jsou pravnici co pomuzou za provizi? Dekuji.
 • Petra S  - Právníci za úplatu
  Dobrý den, taky mám patálie s alimenty. Již několik let. Moje rady. Návrh na zvýšení alimentů Vám napíší bezplatně na péči o dítě ve vašem bydlišti. K prvnímu stání bych právníka nebrala, to zvládnete sama, až kdyby se to protahovalo. je lépe doma v klidu si sepsat, co chcete aby u soudu zaznělo. Dále je varianta, že pokud máte schopnou/ného známého, který má otevřenou pusu a hlavu, tak ho zmocnit k zastupování. On pak u soudu mluví a jedná za Vás. Vy tam jste taky, a taky budete vypovídat, ale máte sebou ještě někoho. Za třetí je možné se obrátit na advokátní komoru s žádostí, že potřebujete právníka zdarma a oni posoudí Vaši potřebnost(ale prý to moc neposuzují a přidělují zdarma. Pak existují právní kliniky- najdete na netu. Tam seženete studenty, kteří taky zadarmo pomohou. Alimenty není žádná těžká kauza. To zvládnou. Já na 17 letého syna dostávám ze 30000 příjmu 6000 alimentů. A to je nemáme o nic navýšené. Výše se dá spočítat podle soudcovských tabulek. Na takhle velké dítě to cca 22-25% otcova příjmu. Pokud neplatí pravidelně a včas. Dojděte si na exekuční oddělení na soudě a dejte mu to strhávat exekučně. Řekněte, že neplatí včas a řádně a oni Vám to udělají. Za nic se nestyďte. Všichni Vám pomohou. Nechcete peníze pro sebe, ale pro dítě. I když otcové si to myslí jinak. rozvedou se s matkami i s dětmi a po nich potopa.
 • Týna  - Děkuji..
  ...za radu.Zkusim to. Neda se rict ze muj ex by se choval jako ze dite neexistuje, on ho bere na lyze v zime, na dovcu v lete, ja ho beru v lete zas do Chorvatska k nasim,kde travime leto, ale o to je to horsi pocit, kdyz ten tata muze zaplatit cestu do Egipta treba, nebo ho vzit na hory, a ja mu nemuzu dat ani na kino nebo na novy boty vic nez jednou za rok.A pritom bych na to mela kdyz by on daval kolik by mel, protoze nejsem mrcha co se provdala za bohace a ted nema nic, my jsme oba nic nemeli kdyz jsme se brali, karieru si vybudoval za moji pomoci a potom si vzal po rozvodu devedesat procent majetku. A to taky diky tomu ze ja nemela ani praci, ani penize na pravnika kdyz jsme se rozvadeli...jeste jednou pani Petro,dekuji. Tyna
 • Monika  - Žádot o pomoc-Trestní oznámení
  Dobrý den.Mám otázku.Mám přítele,který má 18-ti letou dceru,kterou myslím ani neviděl. Když se rozcházeli(čerstvě po narození dítěte)soud mu určil platit 500,- měsíčně,ale jeho bývalá mu řekla,že nic nechce,tak to tedy neřešil a vypustil to z hlavy.Je to dva dny,kdy mu volala policie,že na něj bývalá přítelkyně podala trestní oznámení za neplacení výživného a že požaduje po mém příteli uhradit výživné za celých 18 let!!! 5.6.2014 totiž přítelovo dcera měla 18-té narozeniny a hned druhý den t.j. 6.6.2014 šla bývalá přítelkyně na policii podat to trestní oznámení.Je vůbec možné,požadovat po někom výživné za 18 let dozadu? Na policii mu řekli,že když to propočetli,tak za těch 18 let dluží 108 tisíc Kč,ale že ještě musí odečíst 7 let(přítel byl 7 let zavřený,teď už je 3 roky na svobodě) a že po odečtení těch 7 let,je dlužná částka výživného něco kolem 50 až 60 tisíc Kč. Opravdu může někdo žádat tza tak dlouhou dobu? A proč bývalá přítelkyně čekala,až bude dceři 18 let?Můžete mi poradit,zda se s tím dá něco dělat?Děkuji za odpověď.
 • anonym  - RE: trestní oznámení
  ...je mi divné, že sami policajti nevědí, že výživné může být přiznáno pouze za uplynulé tři roky, pokud tedy není dluh již posvědcen soudem anebo uznám dlužníkem, tam je promlčení deset let, a že "účast" ve vězení nezbavuje rodiče platit výživné..., a na závěr..., pokud matka zletilé dcery neměla zplnomocnění, nemohla sama podávat trestní oznámení..., ale nejsem právník..., možná to bude složitější...
 • Anonymní  - výživné
  Dobrý den.Obracím se na Vás s prosbou.Nikde jsem podobný dotaz nenašla.Žiji s přítelem ve společné domácnosti.Já jsem t.č.na mateřské dovolené a začala jsem chodit na brigádu.Přítelova zletila dcera se odstěhovala,platíme řádně výživné a mě by zajímalo,zda může soud nahlédnout na mé příjmy z brigády,když přítelova dcera zažádá o zvýšení,protože od září jde pravděpodobně na VŠ.Děkuji.
 • Petra S
  Může, ale jen jako doplňkově jaký má standart života otec. (třeba kydy si vzal milionářku, tak se mu zvýší úroveň života, ale příjem zůstane stejný) Nemůžou Vás započítávat do jeho příjmů.
 • MartinaB  - Dotaz
  Dobrý den, chtěla bych se na něco zeptat. Moji rodiče se před šesti lety rozvedli a já zůstala s otcem. Bydlela jsem v bytě s ním, jeho přítelkyní a jejími dětmi. Před měsícem jsem se s otcem nepohodla a odstěhovala jsem se k příteli. Otec mi odmítá platit výživné ve stejné částce jako moje matka (3000/měs). Letos jsem odmaturovala a budu dělat přijímačky na vysokou. Můžu po otci vymáhat alimenty soudně? Předem děkuji za odpověď.
 • Anonymní
  Samozřejmě, výživné lze vymáhat soudně.
 • Adriana  - Alimenty
  Dobrý den.Manžel má z prvního manželství 3 dospělé děti,které samozřejmě studují.(na dobrou radu své matky)Já jsem poloviční invalida a musím si přivydělávat,aby jsme se uživili.Otec jim po 100 000 kč na sdudia,kteté u soudu popřeli.Žadali jsme o snížení alimentů,manželovi zbyvá z výplaty 5 000kč.Soud sečetl moje i jeho výdělek + invalidní důchod a alimenty nesnížili.Potřebuji léky,které zabírají,ale nemám na ně peníze.Jeho děti o něj nejeví zájem i když jsem jim psala,že jejich otec je v nemocnici a je na tom dost špatně.Vůbec jich to nezajímalo,ani nevíme,jestli opravdu studují,protože manžel je prosil několikrát,bez odezvy.Mám taky dospělé děti,jak k tomu přijdou,když já musím doplácet na cizí nevděčný děcka.Moje děti taky studovali,ale museli si na to přivydělat.Máme hypotéku,dluhy,moje zdraví to odnáší,protože si nemůžu dovolit marodit.Kde je teda spravidlivost?Jeho děti jsou zdraví,můžou si taky přivydělat,což dělají.Tak funkují naše soudy.Otec je vždy ten špatný.Má snad taky nárok na život anebo ne?
 • Petra S
  Má nárok na život a taky měl právo se rozhodnout ty děti nemít. Pokud Vy nemáte na léky, proč na to mají doplácet ty děti. Ať Vám pomohou vaše děti. Vyživovací povinnost je vzájemná. Na druhou stranu pokud děti nepodávají otci informace o studiu a nejeví o něj zájem, tak je to důvod pro požádání o zrušení alimentační povinnosti otce z důvodů, že je to proti dobrým mravům. Ale pozor bude se zkoumat, zda se s ním nestýkají třeba kvůli nepohodě mezi Vámi a jimi nebo z nějakého psychického traumatu. Snad Vás nerozlobím,ale každá mince má dvě strany a nic není černobílé. Ale já jsme na druhé straně lodi. Moje děti jsou pro otcovu partnerku obtížný hmyz a volá a vyčítá jim, že si koupili drahé boty(dostaly na to od babičky k narozeninám) a ona chudák přítelkyně a tatínek, co nemají co jíst letí na exotickou dovolenou do Karibiku.-)))Ale já jim to přrji. Já mám to cennější. Děti a jejich lásku.
 • Adriana  - Alimenty
  Paní Petro.já Vám rozumím,jste na tý druhý straně.Jestli byvalého manžela přítelkyně se chová,jak píšete,tak je hloupá,vždyď to věděla,že má děti ne?Manželovi děti mě nevadí,proto jsem si ho i vzala,ale vadí mě to jejich chování.Spíš jim jde o peníze,když s mini žil,měli všechno,oni ho milovali,mámu nemuseli,prý stále křičela atd..za to,že jim vždy něco hezkého koupil,jejich máma 12 let byly doma(on vydělával,ona si užívala se vším všudy),mému mladšímu synovi nebyly ani dva roky,když jsem musela do práce.Moje děti mě i manžela podporují jak se dá.I mojí rodiče(je jim 73 let)Jen mě to připadá hrozně nespravedlivé,jinak by jsme byli v lepším případě na ubytovně.Od jeho dětí to je jen msta,přitom,když vidím na Fa...kde všude jsou,jak se mají atd...my tady počítáme každou korunu,co dřív koupit.Přitom makáme a nemůžeme si ani dovolit standart.Jsou to dospěle osoby 24,22,20 let,které si můžou taky na studium přivydělat.My jim oba přejeme hezký život,ale ať už nás přestanou vydírat.Zákon je při nich.Jsem hrozně ráda,že mám děti takové jaké jsou.Pro manžela je to velké zklamání,že ho vlastní děti takhle odkopli.Už se s tím vyrovnal,ale trvalo to hodně dlouho.Nemohl to dlouho pochopit,že jim šlo vždy o peníze a ne o něj.
 • Suková  - Alimenty
  Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o osvětlení situace ohledně alimentů. Přítel platí na dceru z předešlého vztahu ( nebyli manželé), řádně alimenty. Dceři je nyní 19.let. Studuje třetí ročník střední školy. Přišla nám oznámit, že je těhotná a spolu s její matkou nám ,,vyhrožují´´ alimenty na její nenarozené dítě. Jak je to prosím tedy s alimenty na dceru a případně na její dítě? Je nutné alimenty jí platit i po narození jejího dítěte? Jakou povinnost má v tomto případě matka přítelovi dcery? - již několik let žije v novém manželství a společne s nimi v jedné domácnosti i přítelova dcera. Kdysi jsem někde četla, že pokud se matka znovu provdá, může otec dítěte zažádat o snížení výše alimentů - dítě a matka žijí v domácnosti s někým jiným. To se nestalo, přítel platil vše řádně a včas a nyní je tlačen do kouta. Předem děkuji.
 • Suková  - Aimenty
  Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o osvětlení situace ohledně alimentů. Přítel platí na dceru z předešlého vztahu ( nebyli manželé), řádně alimenty. Dceři je nyní 19.let. Studuje třetí ročník střední školy. Přišla nám oznámit, že je těhotná a spolu s její matkou nám ,,vyhrožují´´ alimenty na její nenarozené dítě. Jak je to prosím tedy s alimenty na dceru a případně na její dítě? Je nutné alimenty jí platit i po narození jejího dítěte? Jakou povinnost má v tomto případě matka přítelovi dcery? - již několik let žije v novém manželství a společne s nimi v jedné domácnosti i přítelova dcera. Kdysi jsem někde četla, že pokud se matka znovu provdá, může otec dítěte zažádat o nížení výše alimentů - dítě a matka žijí v omácnosti s někým jiným. To se nestalo, přítel platil vše řádně a včas a nyní je tlačen do kouta. Předem děkuji.
 • Petra S
  Nový partner matky nemá povinnost se starat o dítě někoho jiného. Ano i vy budete mít povinnost k tomu dítěti, ale přednostně by měl mít vyživovací povinnost otec toho nenarozeného. Ale i matka dcery má k ní a k tomu malému vyživovací povinnost.Ta je vzájemná.
 • Veronika  - Dotaz na alimenty
  Dobrý den.Mám dotaz.Přítel má s ex-manželkou 2 děti.Řádně jí platí alimenty ale z těch alimentů nejde těm dětem ani koruna.Jeho ex-manželka to utrácí ca cigára,fet,automaty a ještě to rozhází s jejim fetákem kterého si drží doma.Prosím o radu jak to máme řešit.Ještě má alimenty dostat vždy do 25 v kalendářním měsící a vždy jí to přítel dává už o 15.dní dřív.Děkuji
 • jitulinka
  dobry den chtela jsem se zeptat dcera ukoncila studium bude ji 17 ztraci se pravo na vyzivne a jak mam postupovat dekuji
 • Lili  - požadování vrácení alimentů ?
  Dobrý den, mám dotaz. Studovala jsem střední školu, otec se o mě nezajímal, alimenty mi posílal pouze občas. Po střední škole mě nevzali na vysokou a tak jsem na rok odcestovala do ciziny, kde jsem studovala jazykovou školu - večer. Zároveň jsem zde působila jako au-pair, kteří nejsou zaznamenávány dostávat platy, ale nýbrž kapesné. Tudíž žádná výplata. Můj otec mi poslední dobou posílá alimenty z účtu svých přítelkyň. Teď ale po mě požaduje (když ukončuji zde školu) abych mu podala potvrzení o studiu, od kdy do kdy jsem studovala a jestli je to denní či noční. Může po mě požadovat vrácení alimentů - když je to jen jazyková škola - noční a nejsem ještě osoba, která se dokáže sama o sebe finančně postarat ? Děkuji moc za odpověď
 • Píďa  - vracení výživného
  Dobrý den, právě řeším to samé - otec po mně chce zpět výživné za několik měsíců, kdy jsem ještě studovala VŠ a zároveň pracovala na poloviční úvazek na DPP a DPČ. Ač by se mohlo zdát, že se sama finančně zaopatřím, není tomu tak. Vidím tři možnosti - vrácení alimentů (ale četla jsem zde, že to, že člověk má brigádu, neznamená, že nemá dostávat výživné), zpětné snížení alimentů (takže třeba nakonec nedám já nic jemu ani on nic mně) nebo dostanu zpětně alimenty za měsíce, kdy už mi je automaticky sám od sebe neposílal). Ve čtvrtek jdu k soudu, tak uvidím a dám vědět, jak by to mohlo být ;) A nebojte, nejste v tom sama, před lety jsem na otce musela poslat i exekutora, když mi na výživném dlužil 30 000,- Kč. ;)
 • Jan  - Alimenty
  Dobrý den, je mi 24 let a ve 20 letech po střední škole zrušil otec placení výživného, bez podání žádosti k soudu, což jak jsem se dozvěděl je v pořádku, je-li člověk považován za osobu samostatně výdělečně činnou. Poté jsem se přihlásil na VŠ a požádal o obnovení výživného pomocí soudu, ale vysokou školu jsem bohužel nedokončil a soud začal projednávat případ až v tuto chvíli. Mohu se zeptat, jaké je nejlepší řešení mé situace? Po schůzce s právníkem, který je velice mladý a nezkušený mi bylo zděleno, že protistrana ( právnička mého otce) si účtuje za každý vykonaný úkon 10400 KČ ( vypočítáno z výše výživného), úkony vykonala již dva, tudíš bychom museli platit zhruba okolo 20 tis., což by pokryly peníze, které jsem si vydělal z brigád, ale je tu problém, že otec podal jakýsi návrh na zrušení výživného. Tudíš by se muselo platit i za jeho spis. Jak vidíte situce je vcelku komplikovaná, chci se vás tedy zeptat, jaké je podle vás nejlepší řešení? Zrušit žalobu a zaplatit veškeré náklady, což je podle mého právníka ta horší možnost, jelikož soud nemá možnost do rozhodnutí nijak zasáhnout a ovlivnit jej např. krácením, či úplným odpuštěním. Ale zase, když bude případ pokračovat, dojde k dalším úkonům, které si zaúčtuje otcova právnička a náklady porostou. Jak vidíte, situace je to opravdu zoufalá a případ vyhrát podle mého nelze, jelikož v současnosti žádnou vysokou školu nestuduji a studentem bych měl být až od června tohoto roku, kdy už bude pochopitelně pozdě ( případ začíná 29 Května). Jelikož tady jde jen o nadělání co nejmenších škod, chci vás požádat o radu, jak by jste postupoval vy? Nechal by jste proběhnout jednání? Nebo zrušil celou žalobu? Děkuji.
 • Petr
  Váš dotaz je poněkud zmatený. Jednak uvádíte, že jste požádal o obnovu výživného, ale otec zároveň podal jakýsi návrh na zrušení výživného. To není možné. Buď již bylo soudem dříve rozhodnuto o zuršení vyživovací povinnosti, nebo otec jenom přestal platit a návrh na zrušení podal až nyní. Každý soudce může věc posoudit jinak, ale záleží hlavně na tom, jaké jste měl studijní výsledky, předpoklady pro studium, z jakého důvodu jste studium nedokončil, kolik škol jste vystřídal apod. Soudy zpravidla tolerují jeden přestup, pokud jde o oborově příbuzné školy. Když dám příklad - pokud vystuduju např. střední "zdrávku", pak jdu na matfyz, ten nechám, jdu na na studium historie, zase ho nedokončím, pak už je situace komplikovaná a soud je těžké přesvědčit, že šlo o cílenou přípravu na budoucí povolání. Ale každý případ ve věci výživného je jiný a nelze s jistotou předvídat, jak konkrétní soudce rozhodne.
 • David  - Snížení alimentů
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli by mi soud snížil alimenty když po prvním vyměření mi dali 3500kč alimenty které mi vyměřili z výplaty když jsem bral 18-19 tis. Ale v této době už mám jen kolem 15tisíc. Jeto na jedno dítě v této době 2,5 roku. předem moc děkuji
 • Adriana  - Snížení alimentú
  Dobrý večer.Nechci Vás strašit,ale manžel měl taky 20 000 kč,vypočetli mu alimenty na 3 děti 10 OOO kč.Plat se během půl roku snížil na 14.500 - 15000kč.¨požádal jsme o snížení,ale soud mu nevyhověl,že prý to musí vydržet.Ale o snížení se pokusit můžete.Přeji hodně štěstí.
 • Monika  - Alimenty
  Dobrý den, mám dotaz mám 15letého syna na kterého jeho otec platí 2.000kč v práci si snížil výdělek a větší peníze bere na ruku na černo, ale za tři roky po rozvodu si koupil tři byty a postavil zděný domek na zahradě jezdí třikrát ročně na dovolenou do ciziny a nechce o zvýšení alimentů ani slyšet. Já jsem v částečném invalidním důchodu který je 6.000kč a jinak nepracuji, protože mi to zdravotní stav nedovolí. Před rokem jsem se znovu vdala a nevím jestli mohu žádat o zvýšení alimentů, když mám pracujícího manžela. I když manžel pracuje má dost svých poplatků jako OSVČ a dluhů které si nadělal před naším seznámením. Prosím poraďte mi co mám dělat. Děkuji moc
 • Monika  - Alimenty
  Dobrý den, mám dotaz mám 15letého syna na kterého jeho otec platí 2.000kč v práci si snížil výdělek a větší peníze bere na ruku na černo, ale za tři roky po rozvodu si koupil tři byty a postavil zděný domek na zahradě jezdí třikrát ročně na dovolenou do ciziny a nechce o zvýšení alimentů ani slyšet. Já jsem v částečném invalidním důchodu který je 6.000kč a jinak nepracuji, protože mi to zdravotní stav nedovolí. Před rokem jsem se znovu vdala a nevím jestli mohu žádat o zvýšení alimentů, když mám pracujícího manžela. I když manžel pracuje má dost svých poplatků jako OSVČ a dluhů které si nadělal před naším seznámením. Prosím poraďte mi co mám dělat. Děkuji moc
 • olga  - vyživné
  dobrý den chtěla bych se vás prosím zeptat,manžel trpí duševní chorobou trvalého rázu a byl zbaven způsobilosti v plném rozsahu.žádala jsem soud o zrušení vyživovací povinosti a soud manžela vyživovací povinosti zbavil..dva dny po soudě mi přišel dopis od plicie čr,že bývalá jeho žena ho udala za neplacení výživného za dlužnou částku třicet tisíc korun...já jako jeho opatrovnice se vás chci zeptat jak mám dále v tomto případě postupovat a zdali manželovi nehrozí náké nepříjemnosti..či výkon trestu...děkuji olga...prosím o odpověd
 • peter  - odečet daně na nezl.deti
  Dobry den. Rad bych se zeptal zda je čí není nezakone žadat ulevu dani na nezletile deti, pokut žijeme spolu s manželkou a detma s tim že soudne mam dano povynnost platit vyživne na nezletile deti. zaroven zda muže pomě nekdo chtit vraceni penez za nezletile deti pokut nejsme rozvedeni.
 • roman69  - spétne vymáhanie vyživneho
  dobrý den, mam problem prednedavnom som bol na sude v čechcach kde syn podal na súd o zvysenie výživného a spätné vyživné 3 roky nazad.Po dobu 10 rokov som sním nebol ani v kontakte ani som nevedel kde a na aku skolu chodí a ani bydlisko.Môže on žiadat spetné vyživné?? ked v tej dobe bol neplnolety alebo by mala matka ktorá bola v tej dobe zakonnym zastupcom.Niekde som čítal ze aj na to sú tiež nejaké podmienky-prečo matka nezletilého nepožádala o zvysenie v tej dobe ked začal alebo už chodil na strednu školu? Nemal by súd na tu dobu preverit príjmi/majetky a pod/ oboch rodičou.Alebo či požiadala o nejakú soc. pomoc urady.Súdu som doložil vsetky moje príjmi a základní výdaje/najom+elektrika a pod všetky zakladné veci/Súd rozhodol na podnet plnoleteho aby som spetne zaplatil 3 roky nad rámec plateneho vyzivneho a nasled určil novú vysku vyzivneho + urcenu splatku na tie 3 roky spat.Doteraz som normalne pravidelne platil ale ak mam nove vyzivne platit ostane mi cca50e a ked prirátam ze este mam spätné vyzivne tak som vlastne v mínuse a aj na ulici nakolko mi neostane na niektoru platbu/najom a pod/ a na zivotne minimum aj môzem zabudnut.Matka syna vzdy branila aby som sa mohol stretavat so synom a súdom stanoveny styk otca so synom nerešpektovala a viedla syna proti otcovi a to sa deje aj nadalej co pri rozvode a tanovení styku s otcom podlozil aj sudnoznalecky posudok.Som bezradný nakolko české súdy sú skoro ako slovenské ale iba skoro.Matka syna sa vydala za čecha a sú otazky kde sa počítajú príjmi ich oboch a kde sa počíta len jej.Ale teraz potrebujem radu ohladne s čím môžem oponovat na spetné vyzivné????Matka nemala ziadne zdravotne tazkosti aby v tej dobe dala ziadost o zvysenie.POMOOOOOOOOOC
 • Xaver  - Tupci zde se nevkládají dotazy.
  Používejte palice a nepruďte.
 • Jajin  - Výživné zpětně
  Dobrý den, mám otázku, zda my soud muže uložit alimenty na dítě opět zpětně i když my to už jiný soud v minulosti nařídil a to 5 let zpětně?
 • Dita  - alimenty
  Dobrý den, slyšela jsem že můžu žádat alimenty až tři roky zpětně na dceru. Chtěla bych vědět jak toto chodí. Máme určené alimenty z roku 2008 od té doby jsem nezvišovala a teď už dcera půjde do školy. Mám tedy nárok na zvýšení alimentu + i zpětně? Děkuji za informaci
 • Michal Gina  - výživné
  Dobrý den,chci se zeptat když mí dceři na kterou platím výživné je osmnáct let a je na úřadě práce a nebere žádnou podporu protože nedodělala školu a šla na pracák mám povinnost platit dál výživné mě to příjde absurdní když nechce chodit do školy Díky moc za odpověd Gina
 • Petra  - Výživné
  Michale, výživné je povinné platit do 18 let dítěte, pokud studuje (VOŠ, VŠ), tak do 26 let ještě pořád musíte platit. Vaše dcera školu nedokončila a je na ÚP a proto už není vaše povinnost platit alimenty.
 • mona  - vyživné
  Dobry den chtěla bych se zeptat než syn dosahl 18 let tak ukončil studium bez toho aby byl vyučeny a šel se nahlásit na UP do jeho 18 let jsem mu platila vyživné.Po třičtvrtě roku opět nastoupil na školu aniž by se ozval a upozornil mne na to.Ted po mě chce vyživné za ty dva roky co studoval.Můžete mě poradit jak dál.Díky mona
 • Eva  - Eva
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat už je to víc jak 14 dní co mě přišel rosudek od soudu a bývalej přítel se neodvolal teda nic mě nepřišlo ale chtěla jsem se zeptat musím jít na podatelnu a dát si nechta razítko na papír nebo to je už rosudek tím že jsem to převzala?
 • Michaela  - Alimenty od obou rodičů
  Dobrý den, studuji první VŠ a moji rodiče spolu již nežíjí. Pravidelně dostávám od táty alimenty. Chodím dvakrát týdně na brigádu a v létě si platím cesty do zahraničí. Nedávno jsem se odstěhovala od mámy, kvůli tomu, že atmosféra s jejím novým přítelem a jí byla nesnesitelná. Už v tu dobu jsem si všechny své výdaje (MHD, telefon, obědy ve škole, sport, jazykové kurzy, oblečení, zábavu) platila z výdělku brigády a z alimentů. Chci se zeptat, jak mám mámu přinutit, aby mi posílala měsíčně peníze? Popř. návrh na alimenty se podává u právníka nebo kde?
 • Axis
  Mám v podstatě stejný problém, posílala jsem na soud žádost o alimenty, ale už skoro rok se nic neděje. Tak se chystám na sociálku, nevím, jestli je to správný postup, ale nic jiného už mě nenapadá a už jsem v krizi. Vy to už máte vyřešené, nebo zjištěný nějaký postup, jak na to?
 • miša  - alimenty
  Dobry den jmenuji se Hudečková a měla bych k vám dotaz ohledně mé situace. Jsem matka šestiletého chlapce a jsem vedena jako samoživitelka.Důvod proč samoživitelka je ten, že bejvalý přítel byl takzvaně bezdomovec a byl shrnutě mimo. Jeho situace se ale před třemi lety změnila a on začal pracovat a žít v celku spořádaný život ale zapsaní jako otec syna Davida se vyhýbá přesto nebraním styku a občasném půjčování na víkendy.Žádala jsem jsem ho o finanční pomoc nesčetněkrát ale za ty tři roky my dohromady dal tak 6000Kč.poradíte my co mohu dělat a jestli s tím vůbec mohu něco dělat.
 • Tomáš Trojan  - Moderní řešení vysokého výživného...
  Řešíme již nařízené vysoké výživné( 10.000,-Kč a více), ku prospěchu všech účastněných...Neváhejte a obraťte se na nás. Konzultace zdarma. Email: info@moraviaselect.com Tel: +420775536530
 • Monika Remišovská  - neplacení výživného
  dobrý den,chtěla bych poprosit o radu, jak přinutit otce aby platil výživné. Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje,nepřebírá poštu,soud ho také nenašel a k rozhodnutí o svěření dětí do péče a stanovení výživného za něho ustanovili poručníka a rozhodlo se bez něj. Pracuje na černo, má dluhy a nám dluží na výživném 81.000kč. Jak mám postupovat, aby začal platit. Máme nemocného syna, který potřebuje lékařskou péči, a já na vše nestačím. děkuji moc za radu
 • Petr  - jak mohu zrušit alimenty
  Dobrý den, ukončil jsem studium na VŠ. Jak bych měl postupovat ke zrušení alimentů, které platí otec a co dělat potom když bych zase studium obnovil? Děkuji za odpověď.
 • ivan  - alimenty
  dobry den chtel bych se zeptat kdyz budu dite ve stridave peci kolik mam platit alimenty dohodly sme se na 3000 kc ale nekdo mi rikal ze kdyz je ve stridave peci tak nemusim platit zadne tak se chci zeptat jak to je
 • Bart  - Alimenty
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat, máme s bývalou partnerkou dvě dcery odjela bez mého svolení před rokem do Anglie..vidím je jen jednou za rok.Bývalka chce alimety ještě jsme neměli soud o svěření dětí do péče ani uznání alimetu ani nic podobného..Může mě to nějak postihnout ?
 • Lojza Novák  - Kdy podat žádost na soud o ukončení výživného, kdy
  Syn studuje VŠ, s tím, že si neustále s povolením děkana protahuje studium. Dotazem na studijní oddělení již 3 rokem zjišťuji, že údajně letos studium bude končit. Následně volám v létě, zda tedy studium ukončil a prý né , že si rozložil studium na další roky. Mám podezření, že na té škole již vyučuje jako asistent a zároveň a proto jej děkan nechává protahovat studium. Otázka tedy: Jak a kde si může obyčejný rodič ověřit, či jeho studující potomek při studium není zaměstnán / když 5tileté studium studuje již 8 let / ? A ke kterému konkrétnímu datu lze podat u soudu žádost o zrušení vyživovací povinnosti. K datumu složení státních zkoušek? A při známé " rychlosti" soudů, co když podám návrh k datumu ukončení studia v létě a soud tuto kauzu bude projednávat až další rok v zimě????? Je možno u dospělého člověka žádat o navrácení výživného,od rozhodnutí soudu k datumu ukončení studia? Děkuji za odpověď. Děkuji.
 • dáša
  Jasně zažádejte si u soudu o ukončení vyživovaví povinnosti a syn vám bude muset výživné zpětně vrátit,pokuď na něj neměl již nárok,,nebojte se jdete do toho.
 • Jitka  - alimenty na cizí díě?
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat... Můj známý (Radek) měl kdysi v mládí známost.. Slečně se narodila dcera, která není Radkova biologická "dcera",ale když byly spolu přiznal ji jako svoji. (mladý, blbý) Při rozchodu se dohodli (údajně sepsali papír, který Radek bohužel po stěhování nenašel) že "dcera" si nechá matčino příjmení a on nebude muset platit alimenty. Slečna podala na Radka tr.oznámení, o neplacení alimentů. Dostal podmínku, že musí do 2let zaplatit nějakou částku za alimenty za předešlé roky, jinak půjde do vězení. "Dceři" je dnes cca 14/15let. Radek je delší dobu bez práce, bez majetku, trv.bydliště tuším že má na úřadě. Dnes jsem ho náhodou potkala po delší době... Měl soud, kde mu bylo oznámeno, že podmínka o zaplacení stále platí. Jak se může Radek bránit? Je nějaká šance na odvolání, nebo úplném zrušení alimentů, když "dcera" není biologicky jeho a on je rád, že se nějak uživí!? Předem děkuji za odpověď, Jitka.
 • ivana  - cizí dítě
  Bohužel vás musím zklamat,vyvrátit otcovství lze pouze do půl roku od narození dítětě a jako důkaz musí být testy DNA,jinak pan Radek musí řádně platit alimenty.
 • Jitka  - cizí dítě
  Děkuji za odpověď. To máme v naší zemi tak pitomé zákony, že zamilovaný chlap neřeší v mládí zda je dítě jeho, dítě vezme za svoje a po několika letech od rozchodu s matkou dítěte zjistí, že dítě není jeho a přezto musí platit??? Opravdu neexistuje způsob jak to řešit?
 • marcela  - neplaceni alimentu
  jak se můžu bránit při neplacení pravidelného výživného. Platí každý třetí měsíc je na pracovním úřadě a má už jednu exekuci za neplacení daní a zrdravotního pojištění. Už sme měly ohledně alimentu dva soudy. Moc děkuji za odpověd.
 • Barča  - alimenty
  Dobrý den, mám ročního chlapečka a bývalý přítel odmítá na syna platit částku na které jsme se dohodli.Kde mohu zažádat o alimenty?Mohu zažádat o příspěvek na výživu pro sebe?Moje mateřská činí 7tis ale náklady na bydlení jsou 9tis. Obávám se toho,že soud určí otci dítěte alimenty cca 2tis. Z toho zaplatím bydlení a už nám nezbyde nic na jídlo,pleny,... Ještě musím dodat že bývalý přítel má stálé zaměstnání a je v insolvenčním řízení. Část platu se mu strhává a ins.správce strhnuté peníze rozdělí věřitelům a také jeho bývalé přítelkyni pro svojí dceru (2300,-). Předem děkuji za odpověď.
 • Jan  - Povinnost platit výživné VŠ studentovi
  Dobrý den, rád bych se dozvěděl jak na tom ve skutešnosti jsem. Studuji VŠ, jsem ve druhém ročníku a je mi 22 let. VŠ jsem po jednom roce ukončil a poté se snažil najít práci, což se mi podařilo, ale pouze na jeden měsíc. Musím zmínit, že jsem od 18ti let OSVČ a tím způsobem si přivydělám kolem 2500 měsíčně. Od nového školního roku jsem nastoupil na denní studium mé nynější školy. Samozřejmě mě ani nenapadlo chtít po otci alimenty ve chvíli, kdy jsem nestudoval, nicméně po začátku studia jsem ho požádal, aby mi opět obnovil zasílání výživného. Předtím bylo vše bez problémů (kromě soudních tahanic ohledně výše příjmů atd). Po této výzvě mi otec sdělil, že to opravdu nečekal a že se mu to nehodí, neboť je jeho nová manželka bez práce, narodil se mu nový syn atd, ale slíbil mi, že mi přispěje na legitku, obědy atd, což se nikdy nestalo. Já sám jsem šekal, po jeho náznacích, že až se situace zlepší, nějak se domluvíme, ale to se nestalo. Od té doby si otec pořídil nový byt, čistokrevné chrty, manželka je stále žena v domácnosti a nemá se natolik špatně, abych ho musel litovat a sám si vydělávat na všechno při škole na brigádách. Jeho argumentace, proč už neplatí je, že tím, když jsem si našel práci,(mluvím o té měsíční na částečný úvazek) byla nutnost to platit automaticky ukončena. Podle mě je to hloupost, ale s přihlédnutím k jeho situaci, jsem to přehlédl.Má otázka tedy zní, jestli je jeho argument oprávněný. Podle Vašeho článku jsem zjistil, že je možnost i vymoct zpětně tyto finance, které mi byli odepřeny, vzhledem k tomu, že si myslím, že nikdy nebyl soud požádán o ukončení placení výživného. To by mi, vzhledem k tomu, že jsem plnoletý přišlo poštou, že ano, nebo jak se to dá zjistit? Obnovu placení lze tedy sjednat přímo trestním oznámením, nebo žádostí přes soud. Jsou vůbec moje nároky oprávněné? Moc děkuji
 • Jan  - Neplacení výživného VŠ studentovi
  Dobrý den, rád bych se dozvěděl jak na tom ve skutešnosti jsem. Studuji VŠ, jsem ve druhém ročníku a je mi 22 let. VŠ jsem po jednom roce ukončil a poté se snažil najít práci, což se mi podařilo, ale pouze na jeden měsíc. Musím zmínit, že jsem od 18ti let OSVČ a tím způsobem si přivydělám kolem 2500 měsíčně. Od nového školního roku jsem nastoupil na denní studium mé nynější školy. Samozřejmě mě ani nenapadlo chtít po otci alimenty ve chvíli, kdy jsem nestudoval, nicméně po začátku studia jsem ho požádal, aby mi opět obnovil zasílání výživného. Předtím bylo vše bez problémů (kromě soudních tahanic ohledně výše příjmů atd). Po této výzvě mi otec sdělil, že to opravdu nečekal a že se mu to nehodí, neboť je jeho nová manželka bez práce, narodil se mu nový syn atd, ale slíbil mi, že mi přispěje na legitku, obědy atd, což se nikdy nestalo. Já sám jsem šekal, po jeho náznacích, že až se situace zlepší, nějak se domluvíme, ale to se nestalo. Od té doby si otec pořídil nový byt, čistokrevné chrty, manželka je stále žena v domácnosti a nemá se natolik špatně, abych ho musel litovat a sám si vydělávat na všechno při škole na brigádách. Jeho argumentace, proč už neplatí je, že tím, když jsem si našel práci,(mluvím o té měsíční na částečný úvazek) byla nutnost to platit automaticky ukončena. Podle mě je to hloupost, ale s přihlédnutím k jeho situaci, jsem to přehlédl.Má otázka tedy zní, jestli je jeho argument oprávněný. Podle Vašeho článku jsem zjistil, že je možnost i vymoct zpětně tyto finance, které mi byli odepřeny, vzhledem k tomu, že si myslím, že nikdy nebyl soud požádán o ukončení placení výživného. To by mi, vzhledem k tomu, že jsem plnoletý přišlo poštou, že ano, nebo jak se to dá zjistit? Obnovu placení lze tedy sjednat přímo trestním oznámením, nebo žádostí přes soud. Jsou vůbec moje nároky oprávněné? Moc děkuji
 • LUBOŠ  - VÝŽIVNÉ BĚHEM HOSPITALIZACE
  Dobrý den. Můj syn je již 2 měsíce hospitalizován. Mám právo vědět co se děje s výživným? Děkuji. Luboš
 • kateřina baranová  - nezletilý otec
  Dobrý den, začátkem zaří se mi narodil syn.Začátkem Října jsme posílali dopis k soudu,ohledně výživného a přiznání otcovství. Tatínek nezl. syna je bohužel nezletilý a stále studuje střední školu,ovšem už od pátého měsíce mého těhotenství nejeví žádný zájem a jsem ignorována,nepřispěl ani na výbavičku pro miminko a ani po narození našeho syna. chtěla jsem se zeptat jak dlouho má soud čas na to aby mi zaslal nějakou odpověď a jak to s alimenty funguje když je otec nezletilý a studující? Předemvám děkuji za váš čas a odpověď.
 • KTK Alimenty  - Dobrý večer,
  kontaktujte mne na mail info@ktk-alimenty.cz a probereme veškeré důležité informace k Vaší situaci. každá situace má svoje řešení. Těším se na Vaši odpověď a budu Vám co nejvíce nápomocen. Michal
 • Dagmar  - Alimenty
  Dobrý den, chtěla bych se přeptat, mám 2 a půl leté dítě a od narození bývalý přítel nezaplatil ani korunu, v únoru 2012 proběhl soud o nařízení výživného.Bývalý přítel je bez práce , využívá práce na černo a nemá ani snahu poslat žádnou finanční částku.Dopis k soudu byl opět odeslán a pořád nereaguje.Ráda bych přijala vaší radu na e-mail kerý zní : janderova.dagmar@seznam.cz
 • Kateřina  - Od kdy náleží výživné?
  Dobrý den, bylo vydáno rozhodnutí soudu, že otec je povinen uhradit výživné na nezletilou dceru ode dne podání žádosti o stanovení výživného. Než k rozhodnutí došlo, uplynuly 2 roky, po které otec bojkotoval soudní jednání, odmítal se domluvit, a tak celý proces velmi protáhl. Nakonec se odvolal ke Krajskému soudu, s tím, že placení alimentů zpětně od dne podání návrzhu je nemorální :-) Odvolání na Krajském soudě leží už skoro rok, takže od podání návrhu uplynuly už 3 roky.... myslíte, že máme šanci na doplacení dlužného výživného? Děkuji.
 • jajina  - víživné
  dobrý den,mám 14 letého syna,otec platí jak neplatí,momentálně jsem podávala tr.oznámení což je už opět díky amnestii bezvísledné,dluží 51000kč,nemá nic,ani učet,práci,majetek řidičák nic,je veden na uřadu práce bez platby penez,jen že je evidován.dle mích info,dělá na černo v jedním hotelu,ale majitel oznámil soudu že tam nedělá,jen se mi směje,už nevím co s tím a kam se obrátit.děkuji
 • Eva  - vymáhání výživného
  Dobrý den, četla jsem Váš článek a musím říct, že jsem na tom úplně stejně, otec mého syna mi neplatí už více jak tři roky. Podala jsem už 5x trestní oznámení a díky amnestii je opět všechno na začátku. Jeho výsměch do tváře už pozoruji tři roky, hlavně u soudu kdy pláče, že nic nemá a živí ho maminka. Stejný případ, nic nemá, v evidenci na úřadu bez dávek, práce na černo kde vydělává 35 000 Kč měsíčně ( o čemž soud ví), bez majetku, samé dluhy, které neplatí protože je hlášený na městském úřadě. Pokud Vám někdo poradí jak na něj prosím o radu, protože už jsem fakt bezradná-oni porušují zákon a prostě jim to prochází? To je svět to by jeden ....... Děkuji Roháčová
 • Anonymní
  Spořím 500kč né 50
 • Anonymní  - Dotaz
  Dobrý den.Mám 12ti letého syna platím na něj 3000kč.spořím 50kč.Dlouhodobě jsem onemocněl a tím pádem jsem dostal v práci výpověd s tím,že jsem pro firmu nepotřebný.Tímto jsem se dostal na úřad práce a byl jsem nezaměstnaný,práci jsem si itenzívně hledal ale žádnou jsem nenašel.Proto jsem zažádal o snížení alimentů,protože jsem pobíral 8000kč a snížit jsem to chtěl o 1000kč.Samozřejmě jsem nepochodil a ani nikoho nezajímalo,že synovi jsem přispíval i nad rámec výživného-platil jsem školní pomůcky,obuv,školní výdaje.Tak nevím jak se to vše rozhoduje.
 • KTK ALIMENTY  - Dobrý den,
  pro posouzení k určení výše výživného jsou majetkové poměry jako celek! Tzn. vlastníte auto, notebook, pc, dotykový telefon, motocykl vyšší kubatúry apod.? Tudíž máte nadstandart i když jste bez práce... Stejné je to na ÚP. Když se přijdete na ÚP nahlásit jako uchazeč o zaměstnání od hlavy až k patě oblečen do nike, adidas apod., tak vás poženou... Neberte to jako útok na Vás, ale jako hořkou realitu všedních dní. Tudíž pokud by jste chtěl dočasně ponížit alimenty na syna je potřeba žádat o dočasné snížení, nikoli o "pouhé" snížení. Požádáte-li o dočasné sníženní vlivem ztráty zaměstnání a pouze na období, než si znovu najdete práci, mohlo by Vám být vyhověno spíše... Je zvláštní, že soud nezajímalo vaše spoření synovi a příspěvky nad rámec. Máte na toto vše doklady? Jistě smlouvu od spořícího účtu a pak také účtenky od zakoupených věcí, vše je nutno uchovávat... Máte možnost odvolání proti rozhodnutí soudu? Kontaktujte mne na mail: info@ktk-alimenty.cz, probereme vaši záležitost podrobněji a zkusíme najít nejschůdnější řešení celé situace ;-) Zdravím Michal
 • Jana  - dlužné výživné
  Dobrý den, prosím Vás, potřebovala bych poradit, jak mám dále postupovat. Můj případ je velice složitý, ale zkusím ho stručně vysvětlit. Bývalý mužB neplatil výživné na svou dceru a jeho dluh činí přes sto tisíc Kč. Od r.2008 bydlí u ženyA a jen pořád slibuje, jak bude dlužné výživné platit, ale nikdy nic nezaplatil. U ženyA nemá trvalé bydliště právě z důvodů strachu před exekucí, vlastní auto, které je napsáno na jeho bratra a jeho příjmy byly zasílány na účet ženyB, která peníze úmyslně zadržuje. Jejich vztah je jen spolubydlící a i přesto je mu zakazováno stýkat se s jeho dcerou a už i vnučkou. Podala jsem tedy 14.3.2013 trestní oznámení na ženuA - za úmyslné zadržování fin.prostředků, omezování osobní svobody, porušování tajemství dopravovaných zpráv, ohrožování mravní výchovy dítěte a ještě další. Z úřadu Krajské policie mi 19.3.2013 sdělili, že trestní oznámení postupují na obvodní odd. do příslušného města, a dne 17.7.2013 mně přišlo vyrozumění od okr.st.zastupitelství, že byl podán návrh na potrestání mužeB za přečin zanedbání povinné výživy. Do dnešního dne nemám žádné informace týkající se vyjádření od zastupitelství či soudu ani od policie, přestože jsem uváděla, že chci být informována o průběhu vyšetřování podle par.158. U výslechu s důkaznými materiály jsem také nebyla. Moc Vás prosím o radu, jak mám v této situaci postupovat. Předem velice moc děkuji za odpověď.
 • Monika Mičo  - placení výživného
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, z jakého příjmu se počítá výživné, když manžel platí na 2 děti z přechozího manželství, společné děti nemáme, já mám syna, který studuje VŠ. Bere se příjem obou manželů? Pořád mi totiž nejde na rozum, proč bych měla platit pro mne na "cizí" děti, navíc když tomu mladšímu matka zakázala styk s otcem a ten starší se ho u soudu zřekl. Ani nevíme, jestli starší syn studuje nebo pracuje, nebo se fláká. Děkuji
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  bohužel, bere se v potaz příjem ve společné domácnosti. Jste manželé a tudíž máte společné jmění z něhož hradíte veškeré náklady, potřeby apod. Samozřejmě se zohledňují vyživovací povinnosti, které máte a do nich patří i vyživovací povinnost manžela k dětem z předešlého vztahu. Z jakých důvodů matka zakázala synovi kontakt s otcem? A starší syn se zřekl kontaktu s otcem z jakého důvodu? Případné informace o možnosti ukončit vyživovací povinnost ke staršímu synovi by otec znát měl. Kontaktujte mne na mail: info@ktk-alimenty.cz, probereme informace podrobněji a pokusíme se najít schůdné řešení.
 • Daniela  - otec nezapsán v rodnym listě
  Dobrý den,chci se optat,mám bratra který žil s přítelkyní která otěhotněla ale nikdy ho nechtěla zapsat jako otce do rodného listu i když on chtěl.Opustila ho a domáhá se stále alimentů a když ted nechce platit tak mu vyhrožuje vším možným jen né soudem.On to chtěl dát k soudu ona ne,prý by přišla o peníze ze sociálky.Zajímá mě co kdyby se ozvala po letech až už nebude dostávat peníze od sociálky a chtela soud a prokázalo se že je jeho.Bude to muset platit vše zpětně?Děkuji za odpověd
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  napište mi zprávu na email info@ktk-alimenty.cz, ať mám k dispozici Vaši mailovou adresu a můžeme případ prodiskutovat případně podrobněji. Jinak je naprosto jasné, že bude vyhrožovat vším možným, jen ne soudem, jelikož nemá proti pánovi jediný přímý důkaz o jeho otcovství... Ozvěte se mi na mail uvedený výše, dořešíme detailněji. Hezký den, Michal ktk-alimenty.cz
 • Michael
  dobrý den,tato otázka by mě taky zajímala,čekám s ývalou přítelkyní dítě ael v 6 měsíci se se mnou rozešla a ted po mě chce výživné ještě před narozením.v šestým jsem jí dal 2,500 co po mně chtěla jako výživné.tak ted nevím,někdo říká že až od narození,někdo že hned,poradíte mi prosím?
 • Sára  - domáhání výživného
  Dobrý den, již před půl rokem jsem dostala od soudu vyrozumění, že je mi můj otec povinnen uhradit dluh na výživném. Měl tak učinit do půl roku od nabytí právní moci rozsudku. Pokud tak neučiní, tak se prý mohu domáhat o vyplacení častky. Samozřejmě peníze do toho půlroku nezaslal. Chtěla bych se zeptat, jak se v takovém případě postupuje? Dekuji.
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  řešení samozřejmě existuje a mohu Vám jich nabídnout několik, tato situace je ovšem velice citlivá na údaje, proto Vám doporučuji, aby jste mne kontaktovala, na email: info@ktk-alimenty.cz, probereme veškeré skutečnosti a uvidíme, co bude nejlepší podniknout dál ;-)
 • Pavel  - Zánik vyživovací povinnosti
  Dobrý den.Můj dvacetiletý syn, ke kterému mám vyživovací povinnost nenastoupil 1.9. do dalšího ročníku školy s tím, že již studovat nechce a chce si hledat zaměstnání, připadně si najít při brigádách nějaký kurz (jazykový nebo jiný). Je toto důvod k ukončení vyživovací povinnosti? Je předpoklad,že žádnou práci kvůli nedokončenému vzdělání nedostane a bude bez příjmu. Děkuji za odpověď.
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  pokud Váš syn nenastoupil od nového školního roku ke studiu, musí si požádat o ukončení studia na příslušné škole. Předpokládám, že ve 20ti letech studuje buď vysokou školu, nebo si dodělává nástavbu po učebním oboru a tento školní rok by maturoval. V obou případech by měl za sebou alespoň výuční list, popř. maturitu z SOU/SŠ, tudíž má dokončeno alespoň toto a neměl by mít potíž s hledáním zaměstnání. Ovšem situace je v současné době špatná a mladí lidé bez praxe se těžko uplatňují na lepších pozicích, nicméně to neměmní nic na tom, že pokud si ukončí studium, popř. se nechá vyloučit za absenci, tak pokud nenajde zaměstnání, měl by se nahlásit na ÚP, alespoň kvůli hrazení soc./zdrav. pojištění. V tomto případě, jakmile toto učiní, vyžádejte si od něj doklad o tom, že ukončil studium, popř. mu byla přiznána dávka v nezaměstnanosti a je evidován na ÚP. S tímto se již dá žádat o ukončení vyživovací povinnosti. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat na email: info@ktk-alimenty.cz
 • Kužela Karel  - výživné
  S přítelkyní jsme se rozešli a máme syna 3 roky. Před rokem jsem se oženil a mám syna.Jaká je vyživovací povynnost vůči dítěti z první známosti. Děkuji
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  nevím, jaké jsou Vaše majetkové poměry v současné době a jaké byli v době, kdy jste dostal soudně vyměřené výživné. Na celkových příjmech v rodině samozřejmě velice záleží. Vyživovací povinnost k prvnímu dítěti Vám samozřejmě zůstává. Zřejmě by Vám soud částku nesnížil, ale je zde i šance na to, že by ji nezvýšil. Samozřejmě se vše odvodí od potřeb dítěte a příjmů. Kontaktujte mne na info@ktk-alimenty a probereme Váš případ podrobněji.
 • Paul
  Dobrý den,platil jsem přítelkyni alimenty stanovené soudem a když se ke mě po roce nastěhovala,tak jsem je po ústní dohodě platit přestal.Teď ode mne chce odejít a požaduje nevyplacené alimenty doplatit.Má na ně nárok když jsme bydleli ve společné domácnosti ale neměla u mě trvalý pobyt.Děkuji za radu.
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  ústní dohody jsou to nejhorší, co v případě soudního rozhodnutí uděláte... Chápu, že v době, kdy jste se sestěhovali Vás nenapadlo nechávat si podepisovat takovou věc, jako dohodu o neplacení výživného z důvodu společného soužití. Nýbrž, řešení samozřejmě existuje ;-) Kontaktujte mne na info@ktk-alimenty.cz a probereme Váš případ podrobněji a nalezneme řešení ;-)
 • Nikola  - alimenty
  Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, když je dítě plnolety ale stále studuje, muže ten co plati alimenty to posilat tomu diteti nebo musi tomu rodicovy co ho ma v peci?
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  vše záleží na domluvě. Pokud jste studující a tudíž stále v péči jednoho z rodičů a tím pádem vedená i jako nezaopatřená, je morální, aby výživné chodilo na účet rodiče, který z něj bude pokrývat patřičné náklady. Ale lze se s rodiči dohodnout i na tom, že tuto částku bude povinný zasílat na Váš účet a Vy s penězi budete hospodařit sama, resp. toto se praktikuje např. v situaci, že jste opravdu zodpovědná osoba, jste v rámci studia ubytována na internátu/koleji a z těchto peněz si studijní ubytování a stravné budete hradit sama. Tohle je nejčastější případ, kdy se výživné zasílá přímo oprávněnému. Jinak platí poslední rozhodnutí soudu v celém rozsahu, včetně čísla účtu, kam sumu zasílat. Máte-li zájem o další info, napište na info@ktk-alimenty.cz
 • Alžběta Langheinrichové  - Výživné z nemocenských dávek
  Dobrý den,ptám se za svého bratra.Je mu 63 roků,má dvě zletilé dcery,které obě studují vysokou školu.V 60letech se s ním manželka rozvedla a dohodli se,že bude platit dcerám výživné po dobu jejich studia ve výši 3000kč pro každou.Měl vážnou žilní operaci a poté je dlouhodobě nemocný,na pracovní neschopnosti bude pravděpodobně až do doby,dokud nesplní podmínky pro odchod do starobního důchodu,což bude 20.6.2014.Je bratr povinen platit na dcery výživné z nemocenských dávek?Pokud ano ,tak asi v jaké výši,když nemocenské dávky pobírá ve výši 14 000kč? Vzhledem k tomu,že výživné nebylo určeno soudně,ale dohodou je možno toto snížit?A jak to bude s placením výživného až mu bude přiznán starobní důchod? Děkuji za odpověď.Langheinrichová
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  úvodem mi dovolte osobní poznámku k dcerám Vašeho bratra: je ostuda vyžadovat po nemocném otci, v takovémto věku, výživné v takové částce... Ale nyní k problému. Vcelku by mne zajímalo, kolik let dcerám je? K dohodě došlo písemnou formou, nebo pouze ústně? Bohužel, povinnost hradit výživné pobíráním nemocenských dávek nezaniká. Samozřejmě lze akceptovat v případě dlouhodobé nemoci důvod, délku trvání, předpokládanou dobu trvání do budoucna a v tomto případě by se mělo přihlédnout i k věku otce a dcer (chtě, nechtě musím znovu apelovat na zdravý rozum dcer). Faktem je, že věková hranice 26let není rozhodná pro ukončení platební povinnosti, pokud se potomek stále připravuje na budoucí povolání a je nezaopatřený, ale jsou zde např. i jiné aspekty, které by platební povinnost mohli zrušit. Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte mne na info@ktk-alimenty.cz
 • Alena  - reakce
  Já bych naopak apelovala na zdravý rozum otce dětí, který si pořizoval děti řekněme v 44 letech, pokud je mladší dcera čerstvě na vysoké. Tuto jednoduchou matematiku zvládne každý. Samozřejmě je smutné, že je pán nemocný a pracovně neschopný, ale s tím by měl rozumný člověk počítat, že nebude po šedesátce fit. Také samozřejmě nevím, co dcery studují a z jakého důvodu (některé děti studují, jen aby mohly z rodičů dál tahat alimenty), ovšem pokud je to časově náročnější škola, která nedovolí víc než občasné brigády, nevidím důvod, proč by se měly vzdávat vzdělání a lepší budoucnosti.3000 jim nepokryjí ani jídlo, natož ubytování, učebnice ad.
 • marcela  - alimenty
  Dobrý den mám takový menší dotaz. Jsem už pět let od bývalého přítele máme spolu 9letého syna. Alimenty platí jak má , ale každý rok o prázdninách jeden měsíc nezaplatí vždy mi napíše když ho má u sebe na měsíc na prázdniny tak proč by mi měl poslat alimenty. Bylo mi řečene ,že by měl platit ikdyž je u něj na prazdninách.Syna mám soudně ve své péči i určené soudem almenty. Děkuji za odpověď
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  pokud nemáte soudně určeno, že měsíc, kdy syn tráví prázdniny u otce není otec povinnen hradit výživné, tak stále platí, že výživné uhradit musí. Ovšem z morálního hlediska, kdy syn je celý měsíc u otce a otec plní vyživovací povinnost, tak defacto Vám nevznikají náklady na obstarání synových potřeb (reálně vyjma nákladů na bydlení). Je pouze na Vás, jak se k této situaci postavíte a jaké řešení budete chtít prosadit. Máte-li zájem situaci důkladněji probrat, napište na info@ktk-alimenty.cz
 • Anička  - alimenty
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat Bývalí přitel má dvě vyživovací povinnosti z dřívějšího vztahu exekučně platí alimenty, a ted má dítě semnou neplatil tak to má také exekučně ale peníze stejně nechodí, nevím jak je to možné. Chtěla jsem se zeptat jestli má nějaká vyživovací povinost přednost. třeba na mé dítě před těmi dvěma co má. nezaplatil ani to co dlužil zpětně.a Jak to mám řešit dál. děkuji Moravcová
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  alimenty, resp. výživovací povinnosti, mají v rámci exekučně nařízených srážek přednost před ostatními srážkami a platbami. Je tedy podivné, že Vám peníze nechodí. Je bývalý partner v současné době oficiálně zaměstnán? Resp. má oficiální příjem, nebo je podnikatel, či dokonce zaměstnán na černo? V případě, že podniká, nebo je zaměstnán na černo a platby/mzdu si nechává hradit tzv. na ruku, aby se vyhnul exekučním srážkám, tak porušuje nejen zákon o rodině, ale i řadu dalších paragrafů. Exekutor má spoustu možností, jak z povinného částku vymoci a pokud se to nedaří ani jemu, tak bych viděl jako hlavní příčinu jeden ze dvou uvedených problémů. Kontaktujte mne na info@ktk-alimenty.cz a problém prodiskutujeme podrobněji.
 • Katy  - Alimenty i na vejšce?
  Dobrý den. Mám právo na alimenty i přesto že nyní nastoupím na plný úvazek do práce ale přitom budu dálkově studovat vysokou školu??
 • Michal  - Dobrý den,
  pokud nastoupíte do zaměstnání na trvalý pracovní poměr, tak ani dálkové studium VŠ Vám právo na alimenty nedává. Alimenty je rodič povinnen vyplácet pouze v době, kdy nejste schopna se uživit sama. Tato povinnost zaniká i např. svatbou, nebo narozením dítěte. (Při sňatku přebírá povinnost vyživovat Vás manžel, v případě narození dítěte, i bez svatby, má otec dítěte povinnost k výživě nejen dítěte, ale i Vás, jako neprovdané matky. U takovéto matky ovšem pouze do dvou let věku dítěte) Jiné by to bylo, kdyby jste měla práci brigádně, jelikož přivýdělek ve formě brigády se v případě alimentů nebere v potaz, jako důvod k zániku platební povinnosti. Ovšem POZOR, povinný plátce si o ukončení vyživovací povinnosti musí zažádat u soudu, nelze jentak přestat platit. Pokud ovšem povinný o této skutečnosti, která mu ukončuje platební povinnost, bude nadále hradit výživné, v pozdější době zjistí, že jste již zaměstnaná, zaručeně požádá soud o ukončení platební povinnosti a může zároveň i žádat zpětné navrácení alimentů, jež Vám vyplatil a Vy jste na ně již neměla nárok! Doporučuji skutečnost o nástupu do zaměstnání "na stálo" oznámit povinnému plátci a předejít tak nepříjemnostem do budoucna...
 • martin  - dotaz
  dobry den mam s byvalou zenou 3 deti na ktere platim vyzivne,posilam jim penize kupuju obleceni atd .ziju v anglii a byvala zena me udala atady na soude v anglii mo rekli ze ceska republika proste vydala rozsudek ktery musim splacet tady,ikdyz mam doklady ze alimenty posilam.rekli mi ze se musim vratit do ceske republiky a podat to na soud znovu a ukazat veskere dokumenty ktere jsem posilal .je to pravda? muzete mi nejak poradit dekuji
 • Michal  - Dobrý den,
  tohle je pro mě dosti podivné... Nechci se vrtat do sudních praktik v Anglii, ale určitě Vám vřele doporučuji navštívit např. ambasádu a poinformovat se, jak se věci mají, popř. vyhledat advokáta v Anglii, jsou tam jistě i Češi, kteří se zabývají Anglickým právem a dokázali by Vám poradit a pomoci. Držím pěsti!
 • Verča  - Alimenty i když není otec v rod.listu dítěte.
  Dobrý den.Mám dotaz.Mám 10leté dítě s cizincem,který ve věku 2let dítěte od nás odešel.Alimenty nikdy neplatil.Po dohodě s ním jsem ho v rod.listu dítěte neuvedla,protože mám ještě jedno dítě který s ním nemá nic společnýho a v té době byl nezletilí a pobírala jsem na něj soc.dávky a o ty bych přišla.Prosím poraďte mi jestli se mám s otcem dítěte dohodnout mimosoudně nebo mám vše dát k soudu.Co mě u soudu čeká,jestli vše zaplatím,jestli se budou dělat krevní testy a jestli to také zaplatím atd.atd.předem děkuji za odpověď
 • Vojtěch  - Zvíšení Alimentu
  Dobrý den chci se zeptat jak je možne že mi soud zvíšíl alimenty. Platíl jsem 2000kč na jedno dítě a to i když jsem dlouho nezamestnanej a bez jakehokoliv přijmu. Ted mam platít asi okolo 3500kč. Muže si soud sam zvíšít vyžívne? Byvala přítelkyně uvedla že pracují ale já opravdu práci nemam a take teda žadny příjem. Dokonce jsem se dozvedel že ji už na alimentech dlužím tak se chci zeptat jak se protí tomuto jejímu rozhodnutí branít. Ne že bych naše dítě neměl rad ale jen tak jsem byl schopen platít tu častku a ted ta častka je tak vysoka že to opravdu nemohu platít protože není z čeho. S pozdravem
 • Michal  - Dobrý den,
  soud nemá důvod zvyšovat alimenty svévolně, bez podnětu... Bývalá partnerka musela podat žádost k soudu o navýšení, ale přijde mi divné, že jste k jednání nebyl přizván, aby jste mohl obhájit svoje postavení. Podejte k soudu odvolání proti rozhodnutí a doložte důkazy o nezaměstnanosti a pravidelných platbách výživného.
 • Miroslava Kupcová  - Alimenty
  Dobrý den,potřebuji pomoc,můj přítel dostal platit na své dítě alimenty,a potřebuji vědět,jak je možné aby mu s práce strhli za obdobi cerven,kdyz to mel zaplacene a ted mu strhli dvakat tolik z vyplaty a to za cerven a cervenec to přeci nemuze takto zustat,aby matka dostala takto najednou kdyz uz ma ted zaplaceno a ted spise ma jeste jednou tolik predplaceno,co mame delat?Jde to,aby jeden mesic se nemusel platit nebo aby nam ty alimenty vratila?Predem velice moc dekuji za vasi pomoc
 • Michal  - Dobrý den,
  pokud partnerovi byli strženy peníze v zaměstnání z výplaty, muselo to být na základě soudního/exekučního nařízení. Znamenalo by to, že Váš partner někdy v minulosti výživné neplatil, či neplatí momentálně a matka dítěte se obrátila na soud/exekutora. Nejsnažší cesta, jak se dopátrat toho, proč byli peníze strženy je uajít do účtárny a zeptat se mzdové účetní a chtít kopie případného rozhodnutí o srážkách ze mzdy, kde si zjistíte kdo a proč rozhodnutí vydal a obrátit se na dotyčného příkazce, kterému se předloží důkazy o tom, že platby probíhají v pořádku a v termínu a najít řešení, jak se přeplacené částky domoci zpět, resp. vynechat platbu. Ovšem vše s matkou dítěte řešit písemně s podpisy obou stran, ústní dohody jsou na nic a jsou snadno popiratelné.
 • Lucie Maňková  - Co bude dál???
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně alimentů.Před rokem a půl jsem se rozešla s přítelem, máme spolu tříletou dceru.O alimenty jsem žádala soudně,bylo mi vyměřeno 1600,- měsíčně. Otec dcery platil alimenty, ale pak začal lajdačit a neplatí. Již jsem podala trestní oznámení na PČR. To bylo posláno dál na státní zastupitelsví,momentálně pracuje,ale jak se zdá načerno.Tak jsem se chtěla chtěla zeptat,přišlo mi totiž vyrozumění že bude potrestán.A co mám dělat když mi stále alimenty neposílá dluží mi za sedm měsíců a asi bude s dluhem pokračovat.Tak prosím o radu, jak to bude dál pokračovat.Děkuji mnohokrát
 • Michal  - Dobrý den,
  počkejte na rozhodnutí soudu a s tímto, jako s důkazem o neplacení, navštivte exekutora, který by nechal peníze strhávat z platu. Pokud expartner pracuje na černo, tak mu zkuste pohrozit, že bude mít problémy nejen on, ale i jeho "zaměstnavatel" a pokuty v dnešní jsou dosti veliké na to, aby je někdo riskoval, trestán není jen zaměstnavatel, ale i "černý" zaměstnanec.
 • Sandra  - vyživovací povinnost
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můj otec podal návrh na rozvod manželství, ale matka jej nepodepsala. Otec už asi rok s námi nebydlí a nemá zájem. Teď jsem byla přijata na vyšší školu a řekl, že ho to nezajímá, že mi ji platit nebude. Mamce taky pořádně nedává peníze, občas jen na jídlo, potom co mu podepíše papír, jakože jí ty peníze dal (asi aby měl důkazy, nevím). Prosím jak mám tuto situaci řešit, mám jít na sociálku a tam vše nahlásit? Určí mu nějakou částku před rozvodem, kterou má na mě platit? Děkuji.
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  otec s Vámi nežije ve společné domácnosti? Vaše matka nepracuje? Váš otec a v současné době ještě i manžel Vaší matky má především k Vám vyživovací povinnost z postavení otce a samozřejmě i k Vaší matce a to i po případném rozvodu, kdy pokud matka prokáže, že její životní úroveň podstatně klesla, bude otec povinnen soudně určenou částkou dorovnávat úroveň vaší matce. Ještě před rozvodem je nutné u nezletilých dětí, resp. nezaopatřených dětí-studentů, vyřešit soudně svěření do péče a výživné pro dítě. Toto by se mělo uskutečnit automaticky ještě před zahájením řízení samotného rozvodu, aby jste, jako nezaopatřený potomek připravující se na budoucí povolání, nebyla omezena odchodem otce od rodiny. Nevím, jaká situace předcházela tomu, že otec podal návrh na rozvod manželství, ale pokud tak učinil, domnívám se, že blok ze strany matky je zcela zbytečným odporem a bude Vám oběma jen přidělávat vrásky na čele... Je-li situace takto vyhrocená, nezbývá, než se s ní smířit a neklást zbytečný odpor a nepřilévat olej do ohně... Navíc, každý rozvodový soudce dává manželům nějakou dobu na rozmyšlenou, aby probrali veškeré podstatné důsledky rozhodnutí a je-li otec skutečně rozhodnut od Vás oficiálně odejít, nezarání mu v tom ani smírčí doba a vše se zbytečně protáhne... Máte-li zájem o další info, napište na info@ktk-alimenty.cz a problém důkladněji probereme.
 • Ola  - neplacení alimentů
  Přeji hezký den.Prosím poradte co mám dělat.Otec našich dcer neplatí alimenty už několik let.Několikrát do roka chodím na policii dávat tresní oznámení a pořád se nic nedeje.Nevím ani kde se otec nachází,někde se ukrývá.Párkrát byl před soudem,ale zase ho pustili,prý pro nedostatek důkazů.Mám invalidní důchod,tak žiju jen taktak od měsíce k měsíci.prosím poradte.DĚKUJI VÁM.
 • KTK alimenty  - Dobrý den,
  máte rozhodnutí o určení výše výživného pro dcery soudně, nebo jste se "jen" dohodli u stolu, bez sepsání dohody a podpisů? Ústní dohody jsou k ničemu a velice snadno popiratelné! Nejsnažší cesta je exekutor! Pokud máte v ruce rozsudek s patřičnými údaji a důkazy o tom, že Vám otec dětí nic neposílá (byť složenkou,nebo na účet, máte v ruce spoustu důkazů ;-) Pro bližší info mne kontaktujte na info@ktk-alimenty.cz
 • Ola  - neplacení alimentů
  Přeji hezký den.Prosím poradte co mám dělat.Otec našich dcer neplatí alimenty už několik let.Několikrát do roka chodím na policii dávat tresní oznámení a pořád se nic nedeje.Nevím ani kde se otec nachází,někde se ukrývá.Párkrát byl před soudem,ale zase ho pustili,prý pro nedostatek důkazů.Mám invalidní důchod,tak žiju jen taktak od měsíce k měsíci.prosím poradte.DĚKUJI VÁM.
 • Hanka K.  - změna alimentů
  Syn,který byl pro zaměstnavatele po 8 letech drahý, byl donucen rozvázat pracovní poměr dohodou. Za to obdržel jeden plat navíc (ne odstupné).Kdyby na to nepřistoupil, měl by mzdu Kč 10 000 btto, která byla sjednána v pracovní smlouvě. Soudkyně prohlásila,že nemůže snížit alimenty,protože pracovní poměr nebyl ukončen z organizačních důvodů. Navíc-má si příště vzít s sebou advokáta. Na něj však nemá. Děkuji za odpověď Hanka K.
 • Even
  Dobrý den, odešla jsem od přítele a máme rok a půl letou dceru, domluvili jsme se na výši alimentů, ale po měsící mi řekl, že mi je o něco sníží. Chtěla jsem se zeptat na jakou částku mám od něj nárok, když jeho měsíční příjem je 35 000. Děkuji za odpověd. Hezký den
 • Michal  - Dobrý den,
  dohodu o výživném pro dceru jste uzavřeli písemně,nebo ústně? Písemná podoba je rozhodně lepší a účinější, než ústní, jelikož v písemné podobě je tvrzení podložitelné, ústně je to slovo proti slovu. Je složité říci, kolik by Vám dle příjmu měl expřítel platit. Jsou podstatné různé aspekty (jako majetkové poměry expřítele a vaše, forma bydlení, výše nájemného, energií apod.) a také jaké nároky má Vaše dcera (zda netrpí nějakou alergií na plenky, kosmetiku apod., speciální strava, speciální léčba... Jelikož píšete, že to byl "jen" přítel, je možno získat na zbývajícího půl roku i výživné pro Vás, jako pro neprovdanou matku, na to máte ze zákona nárok! Ale vše se musí řešit soudně. Pokud mohu doporučit, neváhejte a spěchejte k soudu. Opatrovnické soudy jsou zdarma, neplatíte žádné poplatky ;-)
 • Jan  - potrebuji poradit
  Dobry den potreboval bych poradit, s bejvalou ex pritelkyni mame syna, nebyli sme v manzelstvi a syna mam napsaneho v rodnem liste, mame mezi sebou napsanou jen dohodu kterou mame podepsanou dvema strany, tudiz jsme to nedavali ani k soudu.Platim na maleho castku 2000kc a to se ji zda malo vydelavam okolo 20tis mesicne, jiz nemam ani zvyhodnenou dan na dite, dalo by se to nejak resit soudne nebo platim malo pri mem vydelku ci hodne dekuji za radu
 • Michal  - Dobrý den,
  kolik je Vašemu synovi let? O daňové zvýhohodnění na děti přicházíte, jakmile nežijete s dítětem ve společné domácnosti. Pokud jste si dohodli písemně výši výživného, tak se jí prozatím držte a pla´tte to, na čem jste se dohodli, nic tím nezkazíte. Pokud dítěti kupujete i věci nad rámec dohodnuté částky (oblečení, hračky, jídlo apod.), které má vaše dítě k dispozici u matky, tak vlastně "v naturáliích" platíte víc, než dohodnutou sumu. Pokud by se Vaše ex rozhodla jít s žádostí k soudu, tak Vám plnění nad rámec pomůže, ale chce to mít uschované účtenky od zakoupených věcí. Příjem je jen orientační částka, od které je potřeba odečíst náklady na bydlení, dopravu do zaměstnání, ošacení, stravu apod. Bohužel soud nezajímá, jaké máte např.splátky, ale může k nim přihlédnout. Důležité je, kolik je vašemu dítěti a jaký vztah udržujete se svojí expartnerkou. Je-li dítěti méně než dva roky, mohu Vám sám za sebe doporučit, aby jste např. posílal na dítě o cca 500Kč víc. vaše expartnerka bude spokojená (doufám) a nebude přemýšlet nad tím, jak z Vás dostat více peněz. Mohlo by se totiž stát, že jako neprovdaná matka zažádá soud o vyměření výživného i pro sebe! Na toto má nárok do dvou let věku dítěte a poté by jste platil nejen výživné na syna, ale i na ni! Je tedy na Vás jak se rozhodnete, zda se setkáte s ex u soudu a to hned 2x, nebo ji zkusíte "umlčet" 500 navíc... Za sebe říkám poslat o 500 víc a neriskovat dvě výživné... Přeci jen to děláte pro svého syna a to by měl být rozhodující aspekt. Matka zřejmě též řeší finanční situaci a snaží se získat pro Vaše společné dítě o něco větší prostředky k zajištění jeho potřeb.
 • Anna Masarovičová  - Výživné na manželku a rozvod.
  Dobrý den, obracím se na Vás dotazem. Jak mám postupovat při žádosti o výživné na nerozvedenou manželku(jsem v tíživé životní situaci). Jsem nezaměstnaná a můj manžel nebydlí ve společné domácnosti(ale trvale bydliště tady má),jelikož si našel milenky, tak mi nedává žádné finanční prostředky na živobytí i přesto, že on sám má pravděpodobné nadstandardní příjem (nemám žádné informace o jeho příjmech). Je mi opakovaně vyhrožováno, že mi nic nedá, že mne dostane do vězení a došlo i na fyzické napadení. Jak mám prosím postupovat a na co mám nárok. Za odpověď předem moc děkuji.S pozdravem Masarovičová
 • Lukáš  - exekuce-alimenty
  Dobry den chtel bych se zeptat na to co se bude dit kdyz muj otec nikdy neplatil alimenty a pokazde si to odsedel. A naposled kdyz sel do vezeni tak dostal exekuci na plat ve vezeni jelikos tam pracuje a dluzi mi 133 000 KC A ja rok na to co to plati z toho vezeni tak sem ukocnil skolu ale oni nechteli zadne potvrzeni o studiu kvuli 900 vyzivnem tak sem to neresil a ted tenhle tyden ve stredu mi poslal dopis ze potrebuje to potvrzeni o studiu ale ja uz do skoli nechodim rok a z jeho dluhu uz ma splaceno neco kolem 90 000 a tak sem mu poslal dopis o ukonceni ale nevim co se bude dit, kdyz rok platil kdyz sem skoncil skolu. Ale ten dluh nema splacen cely,tak me napadlo jestli to nespocitaj kolik mi poslal navic po tech 900kc a neprictou to k tomu dluhu dekuji za odpoved
 • Michal  - Dobrý den,
  otec zřejmě požaduje doklad o studiu z důvodu, aby se mu zrušila povinnost hradit výživné stávající. Ovšem dlužné výživné za období předešlé by uhradit dle rozhodnutí soudu měl. Nyní ovšem záleží na tom,kolik během doby, co nejste studentem uhradil na běžném výživném. Pokud dobře chápu situaci, tak se otec snaží o to, aby prokázal, že hradil výživné v době, kdy jste na něj již neměl nárok a částku bude chtít odečíst z dluhu, který vůči Vám na výživném má a o to dřív mohl přestat platit.
 • h.peracek  - alimenty
  Dobrý den. Po rozvodu manželství je syn v péči matky. Po roku bydlel se mnou asi rok, z důvodů nezájmu matky. Během té doby matku téměř vůbec nenavštěvoval.Na základě toho jsme navštívili soc. pracovnici s tím, že by byl syn výhradně v mé péči. S tím ale matka nesouhlasila a chtěla se soudit. Bylo mu 14let, a v té době jsem mu našel cigarety a alkohol. Jako rodičovi se mi to nelíbilo, čehož matka využila a nabídla mu cigarety i alkohol a stáhla si ho k sobě zpátky. Od té doby jsem syna neviděl a prohlásil, že otce nemá a jsem pro něj mrtvý. Letos mu bude 18let, dostal se teprve do druhého ročníku učnovské školy a údajně tam chce zústat a propadávat co nejdéle at jeho otec platí alimenty co nejdéle. Část alimentů mu matka poskytuje na alkohol a cigarety. Můžete mi někdo poradit jaké mám možnosti? Do kdy bude trvat má vyživovací povinost? Děkuji za odpověd. JP
 • lukas  - urceni odtostvi a alimenty
  Dobry den chci se zeptat pred 2 rokama se my narodil syn a byvala pritelkyne me neuvedla jako otce takze nejsem v rodnem lyste vse jsem podal na soud a tedka budu mit soud celou dobu jsem se o meho syna zajimal kupoval veci hracky a dokonce jsem ji nabyzel nejake penize a nato mi odpovedela ze nic nechce a ze ty penize rostrha a ze si mam pockat na soud po dobu 2 let si odeme nevzala ani korunu dokonce mam svetky ze jsem ji penize nabizel tak se chci zeptat jak to je jestli mi soud muze dat spetne zaplatit dekuju moc za odpoved
 • David Zídka  - Alimenty
  Dobrý den jsem již 8 let rozveden a rok a půl žiji s přítelkyní která si na hypotéku koupila domek.Po osmi letech bývalka se rozhodla ,že mi nechá zvednout alimenty na dvě děti 11 let a 8 let ze 2000 na 4500 jsem v plném invalidním důchodu který mám 9000 (mínus 2tis alimenty)kč . Navíc jsem v insolvenčním rejstříku kde mi bylo povoleno odlužení na ten mi přispívá přítelkyně částkou 4000 kč měsíčně Inkaso a platby spojené s domkem hradí přítelkyně které při odečtení hypotéky příspěvek na insolvenci a inkasa nezbývá nic a žijem z toho co mi zbyde z důchodu má bývalka na zvýšení nárok vše jsem předal advokátovy včetně všech podkladů a dokladů ale dnes mi psal ,že se bude muset hodně snažit aby zvýšení nebylo velké .Nechápu přeci mi nemůže soud přikázat platit 50 procent z platu.Moc děkuji
 • David Zídka  - Alimenty
  Dobrý den jsem již 8 let rozveden a rok a půl žiji s přítelkyní která si na hypotéku koupila domek.Po osmi letech bývalka se rozhodla ,že mi nechá zvednout alimenty na dvě děti 11 let a 8 let ze 2000 na 4500 jsem v plném invalidním důchodu který mám 9000 (mínus 2tis alimenty)kč . Navíc jsem v insolvenčním rejstříku kde mi bylo povoleno odlužení na ten mi přispívá přítelkyně částkou 4000 kč měsíčně Inkaso a platby spojené s domkem hradí přítelkyně které při odečtení hypotéky příspěvek na insolvenci a inkasa nezbývá nic a žijem z toho co mi zbyde z důchodu má bývalka na zvýšení nárok vše jsem předal advokátovy včetně všech podkladů a dokladů ale dnes mi psal ,že se bude muset hodně snažit aby zvýšení nebylo velké .Nechápu přeci mi nemůže soud přikázat platit 50 procent z platu.Moc děkuji
 • Anonymní  - Alimenty
  Dobrý den jsem již 8 let rozveden a rok a půl žiji s přítelkyní která si na hypotéku koupila domek.Po osmi letech bývalka se rozhodla ,že mi nechá zvednout alimenty na dvě děti 11 let a 8 let ze 2000 na 4500 jsem v plném invalidním důchodu který mám 9000 (mínus 2tis alimenty)kč . Navíc jsem v insolvenčním rejstříku kde mi bylo povoleno odlužení na ten mi přispívá přítelkyně částkou 4000 kč měsíčně Inkaso a platby spojené s domkem hradí přítelkyně které při odečtení hypotéky příspěvek na insolvenci a inkasa nezbývá nic a žijem z toho co mi zbyde z důchodu má bývalka na zvýšení nárok vše jsem předal advokátovy včetně všech podkladů a dokladů ale dnes mi psal ,že se bude muset hodně snažit aby zvýšení nebylo velké .Nechápu přeci mi nemůže soud přikázat platit 50 procent z platu.Moc děkuji
 • Anonymní
  Ještě bývalka je 5 let s novým manželem a s ním čeká již druhé dítě .
 • radek  - alimenty matka studentka
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na tuto situaci:přítelkyně jejíž rodiče jsou rozvedeni a otec je platitel alimentů,otěhotněla době studia,tři měsíce před maturitou porodila a její otec říká,že od doby kdy pobírá rodičovský příspěvek,tak už není povinen platit na ni alimenty.zdá se mi to podivné,poněvadž studentkou školy je do třicátého června.děkuji za odpověd
 • Michal  - Dobrý den,
  otec má částečně pravdu, resp. má pravdu v tom, že není povinnen platit alimenty. Ale každá situace má své úskalí. Otec je povinnen platit výživné, které určil soud do doby, než soud rozhodne o ukončení platební povinnosti. Bez soudního rozhodnutí tak musí platit státe. Ovšem, zde vyvstává další problém... Jste-li na matrice a v rodném listě veden,jako otec, tak právě Vím vyvstává nejen vyživovací povinnost vůči dítěti, ale i vůči jeho matce! Nejste-li s partnerkou sesdání, vztahuje se Vaše vyživovací povinnost k ní pouze na období do dobršení 2let věku dítěte, poté zaniká. Tomuto se říká výživné pro neprovdanou matku. Otec partnerky, pokud již nechce platit výživné, musí jít k soudu, kde oznámí patřičné skutečnosti k zániku povinnosti výživného, soud vydá rozhodnutí a poté otec přestává platit.
 • Jitka Stará  - alimenty
  Dobrý den ,manžel má dceru z prvního manželství ,která dodělala školu v loni .Hned na to začala pracovat na plný pracovní uvazek ( není to brigáda).Ted chce ale jít znova do školy .Musí manžel platit znova alimenty....
 • Michal  - Paní Stará,
  dcera vašeho manžela je již plnoletá, resp. kolik jí je let? Pokud dcera Vašeho muže ukončí pracovní poměr a nastoupí k dalšímu studiu a zažádá si u soudu o výživné, je velice pravděpodobné, že uspěje a otec opět nabyde vyživovací povinnosti. Pokud si při studiu udrží stálé zaměstnání, tak nárok na výživné nemá, ovšem brigáda se do tohoto nezapočítává, i kdyby byla u stejné firmy, u jaké pracuje nyní na stálo. Pokud má manžel ukončenu vyživovací povinnost rozhodnutím soudu, musí dcera žádat znovu, pokud ji ale soudně ukončenou nemá, musí platit stále, dohody ve smyslu: Tati, dodělala sem školu a jdu pracovat, už mi neplať nic, bohužel nejsou platnými, o ukončení vyživovací povinnosti musí rozhodnout soud. Nemá-li tedy toto vyřešené, dceři během jejího zaměstnaneckého poměru výživné nehradil a dcera nyní začne znovu studovat, musí začít i on okamžitě platit...
 • Tereza  - Vyživovací povinost
  Dobrý den, mám pár otázek, které bych potřebovala vyřešit. Jedná se o to, že jsem odešla od matky, protože na mě byla velmi hrubá a nepodporovala mě ve studiu, jak finančně tak ani duševně. Nejvíc se to zhoršilo, když jsem zavolala otci, jestli by alimenty mohl posílat mě, že si je matka nechává pro sebe a že si potřebuji zaplatit nějaký věci do školy, dokonce už ani nemám co pořádného na sebe, matka mi nikdy nic nekoupila a z alimentů jsem prostě nic neviděla a když jsem to s ní v klidu chtěla vyřešit, proč mi nemůže nic koupit, když otec alimenty posílá, začala na mě řvát. No a od té doby to bylo doma strašné, všude mě pomlouvala, že prý doma dělám problémy, přitom to ona začala víc a víc být závislá na alkoholu, a já ji to vyčítala. Tak jsme se pořád hádaly, až jednoho večera přišla domů úplně nalitá a začala mi mačkat ruku a tlačila mě do pokoje ať se jdu hned sbalit a vypadnu, ale kam jsem měla jít takhle večer? Hádaly jsme se, říkala jsem ji, že mě nemůže vyhodit a pak přišel bratr a vše se uklidnilo, protože před ním si nikdy nic nedovolila. Druhý den jsem se sbalila, poprosila jsem kamarádčiny rodiče, jestli bych u nich mohla nějaký čas být, a tak jsem tady. Jenže mám brigádu, roznáším letáky ale není to dost peněz, na celý měsíc, abych si mohla zaplatit cesty do školy, svačiny, jídlo a taky nějaký léky a ostatní věci. Matce jsem napsala, že by mi třeba stačilo jen 700 kč měsíčně. Neodepisovala, a když jsem potkala bratra, tak prý povídala, že mi nic posílat nebude, že nemá vyživovací povinnost a ať to dám klidně k soudu, že by jí stejně strhával jen tak 100, protože nemá žádný příjem. A teď teda nevím co mám dál dělat. Měla bych nárok na alimenty, když mám brigádu? Vážně by ji soudy strhávali tak málo? Mám nějak řešit, že mě prostě vyhodila, když mě má v opatrovnictví??? Děkuji za případnou pomoc , vůbec se v tomhle nevyznám :(
 • Michal  - Terezo,
  jste plnoletá? Pokud ano, zbývá na Vás, jak se rozhodnete situaci řešit... Otec nyní posílá výživné přímo Vám? Z toho co píšete nabývám dojmu, že nemůžete jít bydlet ani k otci. Nedávno jsem řešil podobnou situaci přímo ve svém okolí (matka alkoholička, dceru vyhnala z bytu, chvíli bydlela u otce, ale nedokázali se dohodnout, odešla od něj, bydlela po přátelích a známých, ukončila školu, našla si zaměstnání, nyní dostala nájemní byt, pracuje a přemýšlí o žádosti na svěření mladšího bratra do péče. Bratr musel zůstat s matkou, matka nepracuje, dostala výpověď z důvodu alkoholu na pracovišti..., no prostě neskutečný problém. Plně Vás chápu, ovšem ze svého pohledu můžu říct, že nedoporučuji radikální řešení ukončením školy. Pokud matka pobírá sociální dávky, má Vás soudně svěřenou do péče, má k Vám vyživovací povinnost stejně jako otec a tím, že Vás vyhodí z domova se jí nezbavuje. Nabízí se tedy řešení: Zajděte se poradit přímo na sociálku (péče o dítě), kde jim do podrobna vylíčíte svoji situaci a veškeré detaily, oni Vám poradí kam všude můžete zajít zažádat o příspěvky (např. na dopravu do školy apod.) a poté bych se pokusil rozumně dohodnout s otcem, zda by byl ochoten zapracovat na matce, popř. si podat k soudu žádost o úpravu výživného i ze strany matky, ale tohle lze udělat, pokud jste plnoletá. Popř. si zajistit zrušení opatrovnictví matkou... První zajděte na tu sociálku, oni Vám poradí co dělat do doby, než se situace s placením vyřeší. Pokud podáte žalobu i o výživné z matčiny strany a ta nepracuje a aje doma n a sociálních dávkách, tak lze formou exekuce na dávky získat výživné i od ní, ale bude to chvilku trvat... Držím pěsti!
 • Tereza
  Děkuju za odpověď. Ano už jsem plnoletá. No k otci bych mohla jít, ale bydlí až v Jičíně a já v Mostě, takže bych tu ráda dostudovala aspoň tu střední školu, nemám v plánu ukončit studium, teda jestli by to nebylo nutný, škola je pro mě asi vším, a je docela obtížné přestupovat ve druháku . Právě o prázdniny bych si ráda sehnala lepší brigádu a něco vydělala na byt abych mohla jít po prázdninách do vlastního bytu, ale musím nejdřív vědět jestli bych na něj právě měla a taky abych se uživila, proto jsem potřebovala vědět jestli by my měla matka posílat alimenty. Ano, matka je doma, nezaměstnaná a na sociálních dávkách. Přídavky na dítě, které dostávala, od 18 už chodí mě to už jsem si zařizovala, protože ty si taky nechávala i když jsem něco potřebovala. A na sociálku teda zajít nějaké oddělení péče o dítě? A co se změní když zruším opatrovnictví matkou? Děkuji za odpověď.
 • Lucia Janíkova  - rada o postup
  Dobrý den , chtěla jsem se zeptat , bývalí manžel má dluh na alimentech 100 000kč , byl odsouzený a na amnestii byl propuštěn takže si odseděl asi tak 2-3 měsíce :-( alimenty mi platí stylem každý druhý měsíc po 500 kč a má mi posílat na syna 2200 kč každý měsíc ale tohle těd nevyřeším , jde o to že jsem se chtěla zeptat zda můžu dluh na alimentech vymáhat po jeho rodičích , soudní exekutor říkal že to jde ale ještě to nikdo neskoušel , na bývalého exekuci dát nemůžu nic nevlastní a trv. pobyt ma na MěU ve vyškově ale vím že se zdržuje u matky , právnika si dovolit nemůžu poněvač jsu těd momentálně v tíživé finanční situaci , prosím moc o radu Děkuji Janíková
 • Michal  - Dobrý den,
  jak je to s vymáháním dlužného výživného po prarodičích zpětně si nejsem momentálně jist, ale lze se domáhat placení výživného po prarodičích nyní. Záleží na tom, v jakém jste vztahu s rodiči svého ex? Pokud se stýkáte a jste v přítelském vztahu, byl by toto velký zásah do vztahů, který by samozřejmě odnášel i Váš syn, ale pokud se nestýkáte, prarodiče o vnuka nejeví zájem, stejně tak zřejmě i otec, když nemá snahu o lepším přístupu k výživnému, tak neváhejte a jděte k soudu s návrhem na úpravu výživného z otce na prarodiče, z důvodu neschopnosti otce platit a Vaší tíživé situaci. Do návrhu žaloby se pokuste stručně a výstižně vylíčit, jaká je situace, vztahy, potřeby dítěte apod. Nepiště tam, že peníze na výživu syna použijete i na potřeby svoje, resp. společné, to můžete zmínit popř. u soudu jen tak mimo děk (ve smyslu, že i syn má potřebu bydlet, jíst, svítit, pít apod.) a že když nedostává od otce výživné, je toto vše špatně pokrývatelné, máte-li otcovo výživné nahrazovat Vy... Jednoduše z otce uděljte lumpa, kterej nemá o nic zájem a kašle na své dítě... Nebál bych se v takovém případě jít k soudu bez advokáta, dítě dostane přiděleného opatrovníka (ze sociálky), kterej bude hájit právě zájmy dítěte a pokud si otec přivede právníka, můžete argumentovat tím, že když má on, nebo jeho na právníka, tak mohou platit i výživné ;-) Opatrovnické soudy jsou bezplatné, takže žádné soudní poplatky hradit nebudete ;-)
 • Michal  - A ještě jedna věc...
  Dokud otec platí alespoň jednou za čas, něco... Je pro policii defacto z obliga, protože nenaplní skutkovou podstatu trestného činu, resp. se s tím zřejmě nebude chtít nikdo zatěžovat :-(
 • Lucie  - vyzivne a styk s ditetem...
  Dobry den Mam otazku, partner byl dneska u vrchniho soudu v Usti n Labem - kvuli vyzivnemu na 4,5 letou dceru, my spolu nezijem,bydli u sve matky a je nezamestany, ale pred rokem skoncil kvuli zdravi s jezdenim kamionove doparvy. Byvale partnerce pry plati 4500,- hypoteku, vyzivne ji od 12/2012 neplatil - a vyzivne ma stanovene na 3500,- a dneska mu to zvedli na 4 000,- s tim, ze si ma najit stejnou praci aby byl schopny vse platit,. Byvala jeho partnerka mu styk s dcerou zakazuje, sama osobne jsem cetla ticice vymluv, proc ji neda, partner zajem ma,ale dceru proste nevidi, jelikoz nemuze pres jeji zakaz!!! Dcera je sverena do matciny pece, ale nemaji jeste soudem urcene otcovi navstevy! Muze si matka dovolit otcovi styk se svym ditetem zakazat ?? Otec ji vzdy pise dopredu kdyby chtel dceru videt a vzdy se docka jen arogantni sms se slovy se kterymi nemuze nic delat. Kdyz ji ona nekdy priveze k jeho rodicum a on tam take prijede,tak otec nema sanci s dcerou byt - ihned ji vezme a odveze ji domu. Partner se snazi hledat ruzne varianty jak dceru videt, byvale partnerce nabidne at si sama vybere den, kdyby ji mohl videt,ale vzdy mu ji zapre i po telefonickem spojeni ! Ma pravo na to dceru zapirat, nedat mu ji i kdyz on ji o to opetovane žádá a nebo dokud nebudou mit rozsudek o stridave peci, tak dceru vydat nemusi??? Je nejake vychodisko, jak dceru vidat jeste pred rozsudkem??? Dekuji a hezky zvbytek dne Lucie Hlavatá
 • Michal  - Dobrý den,
  muž platil hypotéku místo výživného na dceru? bylo to po dohodě s matkou,že to takto udělají,nebo ji platil z vlastní vůle+výživné? Z dalšího textu se jeví, že přestal platit výživné ve 12/2012 úplně. Pak se ovšem nemůže divit, že matka odmítá dítě předat. Pokud otec neplní povinnosti, nemůže očekávat naplnění svých práv. Je to sice na úkor dítěte, ale je to klasická reakce matky... Kdyby otec projevil alespoň snahu o hrazení výživného, poslat alespoň nějakou částku, jevila by se situace jinak, jak pro matku, tak pro soud, u kterého jistě tohle jednání skončí. Otec by se mohl ze strany matky setkat i s exekucí na soc.dávky v nezaměstnanosti... Neplacení výživného je trestný čin! Ať otec projeví snahu a začne posílat alespoň nějakou částku a řeší situaci soudně dříve, než to udělá matka dítěte. Podat návrh na dočasné snížení alimentů z důvodu nezaměstnanosti a především návrh na úpravu styku s dítětem, popř. spojeno s návrhem na předběžné opatření, které je většinou hotovo do týdne a do rozsudku se vše řídí dle předběžka ;-)
 • Radek
  Dobre, takze podle vas je spravna reakce na neplaceni alimentu nepujcovat :-) dite????!!! Tudiz je zrejme i spravne reakce otce kdyz nektera matka nechce dite predavat dle dohody, tak prestat s placenim. Vim,bohuzel to nejde.V praxi je to vetsinou takto : Plat, ale dite je jen moje!!!
 • Michal  - Radku,
  neřekl jsem, že je to správná reakce, jen že je to klasická reakce matky, podpořená dojmem ochrany dítěte a zároveň trestem pro neplatícího otce, ale každá matka by si měla uvědomit, že dítě má oba rodiče, ať druhý platí či ne... Ale pokud neplatí, či nemá snahu jakkoli se o placení snažit (vlivem stávající finanční situace) měla by jít matka k soudu, oznámit porušení rozsudku a zažádat o pomoc s nápravou soud. Nebo by měl dotyčný otec, v rámci zachovávní styku s dítětem, jít k soudu oznámit své současné majetkové poměry a požádat dočasně o snížení alimentů na míru sobě únosnou... No a nakonec v případě, kdy má otec své povinnosti splněny a tvrzení podloženo a i přesto matka odmítá dítě vydat, tak je nejlepší mít u sebe rozsudek o určení styku s dítětem a zavolat policii, která s vymožením práv pomůže ;-)
 • cjgolcdg  - cjgolcdg
  iaajyghr
 • xsiidqjj  - xsiidqjj
  sbttfbw
 • djqiyw  - djqiyw
  cbfbpm
 • rnnude  - rnnude
  uxxcybnl
 • fxmxzdz  - fxmxzdz
  aktstz
 • Anonymní
  dobrý den,chci se zeptat,pokud dcera otěhotněla a nastoupí mateřskou dovolenou před 18.rokem,tedy před plnoletostí,je mou povinností i nadále na ni platit alimenty?děkuji
 • Michal  - Dobrý večer,
  nejsem si momentálně přesně jist, jak je to v době těhotenstvím, ale po porodu a vlastně po dobu dvou let od narození dítěte má k Vaší dceři vyživovací povinnost otec dítěte! Vaše dcera, pokud není vdaná (zřejmě ne, když píšete, že půjde na mateřskou před 18.rokem) naplňuje status svobodné matky, která má ze zákona právo na vyživování od otce dítěte, stejně tak i na příspěvky vzniklých nákladů, spojených s těhotenstvím, porodem a slehnutím. Doporučuji zajít k opatrovnickému soudu a pozeptat se, od kdy dcera splňuje status neprovdané matky a jak postupovat dál ;-)
 • Kateřina Hájková  - Výživné-způsob využití
  Dobrý den,obracím se na vás,abych založila diskuzi,která se bude týkat druhé strany"OTCE"(přítel) a "matky",která bude mít pořád málo... Já sama jsem matka samoživitelka a dostávám na 7 letou dceru 1800,- a ani korunu otec ničím nad rámec výživného nepřispívá,takže myslím,že dokážu objektivně posoudit situaci,ve které žiju...a která se mě i dotýká Včera proběhlo řízení odvolání otce ke krajskému soudu proti výši alimentů.Soud vyměřil ale stejně 8000,-měsíčně na 8 letého syna a dopočítal i alimenty zpětně. Otec je OSVČ-dělá mimo republiku,jezdí 1x za 14 dní a to si syna také na celý víkend bere.Po celou dobu nižších alimentů mu kupoval veškeré oblečení,financoval kroužky,dovolené,léky atd...prostě matka nemusela na kluka kupovat vůbec nic a dostávala alimenty soudem určené každý měsíc. Teď si vzala právníka a jakoby mám pocit,že vše,co otec pro dítě dělal,platil atd..je zapomenuto.Pro příklad uvedu chování matky: brečí do telefonu,že jí odpojili elektřinu a že potřebuje 5000 na zapojení a ať si to otec strhne z výživného...,ale u soudu vyrukovala s tím že jí otec neplatí!!!,přitom se tato částka týkala její elektřiny a takto to bylo pořád... Podotýkám,že matka má práci a ještě si přivydělává si stříháním,žije si podle mého v normálním standartu a to že je již 3 roky sama a má pocit,že otec dítěte je zodpovědný za její život a trápení,přitom opustila ona ho kvůli jinému. Ale vybočuji :-)...jde o to,jestli se dá udělat nějaké opatření,aby ty peníze,které teda přítel musí platit...aby nešly na její výdaje.Konkrétně,aby z těch peněz prostě klukovi třeba spořila a použila i na jeho ošacení a prostě potřeby kluka.. Jestli existuje nějaká možnost otce mít pod kontrolou kam jdou teda peníze na kluka,protože podle nás ty peníze použije pro svoji potřebu a kluk z toho uvidí a spotřebuje sotva 1/3. nebo jestli je ještě nějaká jiná možnost děkuji
 • Michal  - Dobrý den,
  lze si u soudu zažádat o ustanovení správce majetku dítěte, resp. může jím být defacto i matka, která by pak otci musela dokládat pravidelné doklady o použitých prostředcích, musela by dítěti defacto vést účetnictví. Nejedná se poté samozřejmě jen o finanční hotovost, ale i věcný majetek, pokud otec např. zakoupí mobilní telefon, tablet, značkové oblečení apod. Mělo by se nechat ošetřit i to, aby matka s věcným majetkem dítěte, které je darem od otce, nemohla disponovat bez otcova vědomí. A pokud píšete o použití prostředků od otce na placení elektřiny, nájmu apod., tak přeci i toto jsou potřeby dítěte (mít kde bydlet, svítit, topit, vařit, prát apod.), samozřejmě v úměrné míře...
 • Lenka  - Dotaz
  Dobrý den, moje máma mi 3 roky neplatí alimenty, přemýšlím že podám trestní oznámení ale první se chci zeptat jaké následky by za to mohla mít?
 • Michal  - Lenko,
  matka neplatí vůbec, nebo platí méně, nepravidelně...? Jste již plnoletá? Budu vycházet z toho, že je Vám 18+. Lze podat trestní oznámení (ale je to zdlouhavější), nebo podat rovnou návrh k soudu, popř. k exekutorovi. Předem ale doporučuji matce zaslat doporučený dopis, kde ji požádáte o narovnání situace, navrhnete splátkový kalendář a uznání dluhu na výživném + samozřejmě souběžné placení výživného. Dále do dopisu napište, že v případě, kdy se nedohodnete zahájíte úkony u orgánů činných v trestním řízení. Také pozor na promlčecí lhůty! Ovšem dobré je, že promlčecí lhůta se počítá za každé nezaplacené výživné zvlášť a je (domnívám se z paměti) 3 roky. Již 4měsíce nezaplacené výživné je trestný čin (v případě, že nezašle povinný ani korunu). Lze u soudu dosáhnout vyplacení výživného zpětně v celkové výši, na splátky, exekučně srážkou ze mzdy. Ale může to dojít i do fáze, kdy soud povinnému vyměří trest odnětí svobody i na 2roky.
 • Marian  - Vyzivne dle posledniho platu i kdyz jsem bez prace
  Dobry den, ex si pozadala o zvyseni vyzivneho pro 11let starou holku z 2,7 na 15 tisic/ mesic a tri roky zpetne. Okres rozhodl 9 a nic zpetne, tak se odvolala a kraj rozhodl 7 a nic zpetne. Potiz je v tom ze se uz nelze odvolat a ja jsem jiz 2,5 mes bez prace a beru 14 podporu a platim 20 hypoteku. To znamena ze mam prijem 14 ale vydaj 27 bez jidla a poplatku. Co mam delat? Kraj. Soud se vyjadril ze jsem dostal odstupne ( ktere vycerpam do 1,5 mes) a ze si pry praci najdu... Nechapu jak muze soud vedet kdy a jakou praci si najdu a kolik budu vydelavat kdyz situace na trhu prace je cim dal horsi... Predem dekuji za radu, jsem fakt zoufaly a bojim se ze se brzo dostanu dik rozhodnuti soudu do dluhu, problemu a exekuci... To asi kazda ex chce a dari se jim to :(
 • Mell  - Výživné je pro dítě a ne žádná "milost" vaší "e
  Za prvé je dosti na pováženou, že se o své dceři vůči níž máte vyživovací povinnost vyjadřujete jako o "holce", za druhé alimenty co posíláte jsou směšné a pláčete na špatném hrobě. Teoreticky by alimenty měly být minimálně 20% z příjmu povinného rodiče. Nejde o žádné peníze pro ex, ale pro vaše dítě, tak si to laskavě uvědomte! Kromě toho soud nemusí zajímat, že jste povinen platit hypotéku, výživné má vždycky přednost a soud zpravidla k hypotéce nepřihlíží. Je to sice blbost, protože hypotéka dnes není žádný nadstandard, ale je to bohužel tak, že české rodinné právo absolutně nereflektuje, že nejen dítě, ale i rodič má nějaká práva.
 • Michal  - ...
  Jakékoli dluhy nejsou pro soud v poměru k výživnému relevantní argument, jak již v jedné odpovědi padlo, výživné má VŽDY přednost, samozřejmě i proti jiným exekucím, platebním rozkazům apod. Nejprve se soudním rozhodnutím uspokojí potřeby dítěte vyživovaného a až poté se hradí jiné závazky. Z osobního pohledu je 2.700 na 11letou dceru dosti malá částka. Já osobně a ze své vůle platím výživné na 4letého syna 2.000 a to od doby co nastoupil do mateřské školky. Matka z tohoto hradí 500,-školné a ze svého cca 500,- stravné, zbytek jde na potřeby dítěte (část na stravu a dále oblečení, platby např.za návštěvu divadla se školkou, bazénu, muzea apod.) Pokud momentálně nemůžete hradit tolik, podejte žádost k soudu o dočasné snížení výživného. V žádosti uveďte, že až začnete pracovat jste ochoten rozdíl uhradit v přiměřených splátkách zpětně (ovšem, pouze v případě, že to skutečně máte v úmyslu), na soud by to mohlo zapůsobit kladně a zřejmě by Vám vyhověli. Za pokus nic nedáte, opatrovnické soudy jsou zdarma, takže nemáte co ztratit ;-)
 • Sýkorová  - Zvýšení výživného
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to je s alimenty. Je mi 23 let, žiji s matkou a studuji VŠ. Můj otec si vydělává cca 28.000 Kč, má další dítě - 5 let. Na mě platí 5.000,- moje matka teď ale vážně onemocněla (rakovina) takže nebude dlohou dobu chodit do práce. Je tedy možné žádat o navýšení alimentů? Popřípadě o kolik? Jaká je adekvátní částka? Předem děkuji za odpověď.
 • zlatica  - vyzivne
  chcela bi som sa opitat ci mi mozu zvysit vyzivne ked je na podpore plati mi tridsat eur mala byva pri mne ja jej vsetko platim kupujem aj skvolku uz mi dva mes.nezaplatil vsetko prepije dakujem
 • dumpyx  - povinnost platit na zletilého,když má plný důchod?
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda trvá vyživovací povinnost,když dítě je už plnoleté(to vím,že povinnost platit trvá) ale dítě je nevidomé a tak pobírá již plný invalidní důchod.Ruší tento příjem zletilého povinnost platit výživné?Děkuji za odpově´d na email dumpyx@seznam.cz
 • dumpyx  - povinnost platit na zletilého,když má plný důchod?
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda trvá vyživovací povinnost,když dítě je už plnoleté(to vím,že povinnost platit trvá) ale dítě je nevidomé a tak pobírá již plný invalidní důchod.Ruší tento příjem zletilého povinnost platit výživné?Děkuji za odpově´d na email dumpyx@seznam.cz
 • Tom  - alimenty
  Zdravím vás, chci se zeptat jak to je, když můj 22 letý syn který má již dva roky výuční list jen je tak líný že nechodí do práce. Bydlí s matkou a se mnou nekomunikuje už dva roky. Teď se rozhodl že půjde znovu do školy, abych mu mohl platit alimenty. Mám ještě jednoho syna který žije se mnou. Je nějaká možnost abych mu nemusel platit alimenty?? díky za odpovědi
 • Michal  - Tome,
  v době, kdy jste zjistil, že syn dokončil vzdělávání a přestal naplňovat status studenta jste měl jít k soudu s podáním žádosti o ukončení povinnosti hradit výživné! Byl by jste na tu dobu sproštěn povinnosti hradit výživné. Jakmile syn znovu nastoupí ke studiu měl by v takovém případě znovu žádat soud o vyměření alimentů a Vám by znovu vznikla povinnost výživného. Samozřejmě k soudu můžete jít i nyní s tou samou žádostí a mělo by Vám být vyhověno, pokud syn nenaplňuje status studenta. Ovšem jen potvrzení o studiu nestačí, dbejte na to, aby jste dostal do ruky i důkazy o pravidelných návštěvách školy! Status studenta je naplněn v případě, že školu skutečně navštěvuje, ne že je v ní pouze veden... Lze snadno zjistit s výpisu absencí z třídních knih.
 • Petr  - snížení alimentů a následné odvolání
  Dobrý den,zažádal jsem o dočasné snížení alimentů k měsíci 12/2012 ztratil jsem práci ,stal se mi vážný uraz zkončila mi podpora.soud mi vyhověl a z 3500 stáhl alimenty na 2000 na dvě děti z důvodů zdravotních a žádného příjmu.bývalá žena se odvolala a chce dál posílat 3500 nemám absolutně z čeho platit a jsem po operaci kolene odvolací soud ještě nezačal a já nevím co dělat platit původních 3500 nebo co určil soud 2000 ale zatím nenabylo právní moci.jak to je v tomto případě budou mi přípané přeplacené alimenty vráceny pokud bude odvolání mé býv.manželky zamitnuto?? prosím poraďte děkuji
 • Anna Sajdlová  - Dotaz
  Prosím o radu. Chtěla bych poprosit o radu pro mého syna. Syn byl pracovně mimo republiku a nyní se vrátil domůa zjistil,že jeho přítelkyně se vdala. Než odjížděl věděl, že spolu čekají dítě. Jenže ona se vdala a dítě se jmenuje stejně jako její manžel. Narodilo se po svatbě. Nyní mu tvrdí,že jí musí na ddítě platit výživné jelikož je jeho. Prosím o radu jak má postupovat děkuji Sajdlová
 • adéla  - výživné
  Pokud se syn přiznal k otcoství a v rodném listě je zapsán jako otec, tak výživné platit musí. Pokud tomu tak není a otcem je zapsán někdo jiný, tak vyživovací povinnost nemá
 • Michal  - Anna Sajdlová
  Dobrý den, pokud není Váš syn veden v rodném listě dítěte, nepřiznal před úřadem otcovství souhlasným prohlášením rodičů a otcovství je jen na tvrzení matky, tak výživné platit nemusí! Navíc, pokud se dítě narodí v manželství je automaticky otcem dítěte veden manžel ženy, která dítě porodila, dále dítě přijímá automaticky společné příjmení sezdaných rodičů. U domnělého otce dítěte se za otce považuje muž, který s ženou prokazatelně souložil v době splození dítěte, i po tomto otci je možno vymáhat alimenty. Ale jak jsem uvedl, pokud není syn veden v rodném listě a neprovedl uznání otcovství je z obliga. Měl-li by ale zájem zjistit skutečnost, zda je potomek jeho a chtěl by s ním být v kontaktu je na pořadu provést testy DNA, které prokážou pravdu. Bude-li syn otcem je s tím spojena i budoucí povinnost hradit výživné, ale i právo se s dítětem stýkat. Je tedy jen na rozhodnutí Vašeho syna, zda chce o svém otcovství vědět pravdu, nebo situaci ponechá tak, jak je...
 • Mirek  - Snizeni alimentu
  Dobry den, platim na dceru 3000 mesicne. Bydlim u rodicu. Dceri je 5 let. Platim pravidelne. Jsem od 15.rijna na uradu prace. Chci si pozada o snizeni alimentu. Mam sanci? Dceru mam podle soudu co 14dni. Ale je u me casteji,protoze sama chce. I cely tyden atd. Da se rict,ze tak pulku mesice. Dekuju za odpoved.
 • Michal  - Mirku,
  jelikož píšete, že jste na ÚP, předpokládám, že jste zaměstnání neopouštěl na vlastní žádost. Bylo-li by to tak, k soudu bych nechodil, mohlo by to být bráno, jako úmysl se záměrem vyhnout se povinnosti hradit výživné... Pokud je u Vás dcera defacto polovinu měsíce, bydlíte v blízkosti bydliště Vaší ex a dítě by mohlo navštěvovat stejnou školku, školu, kamarády... zkusil bych zažádat o střídavou péči. I když ve Vaší pozici nezaměstnaného velké šance nevidím :-( Lze podat žádost o přechodné ponížení alimentů, možná předběžné opatření...
 • Al  - Změna platebních podmínek zasílání alimentů
  Dobrý den, mám dotaz, bývalá partnerka chce změnit platební podmínky alimentů a to ze zasílání na trvalé bydliště poštovní poukázkou,jak je uvedeno v soudním rozhodnutí,na převod na účet,který mi zaslala jen sms. Mohu toto brát za rozhodující? Chtěl jsem zaslat žádost s jejím ověřeným podpisem a číslem účtu,ale odmítla. Nevím teď co dělat. Předem děkuji za odpověď...
 • Mell
  To jako v 21. století je pro vás problém posílat peníze na účet? To už se vážně nedokážete dohodnout ani na takové banalitě? To už za vás i toto musí řešit soud? Samozřejmě že v případě že se budete držet dikce soudu tak vám nemůže nic, ale vám by se žíly nezkrátily, kdyby jste udělal !vstřícný krok".
 • Michal  - Mell !
  Ani já bych soobně neposílal peníze na jiný účet, který mi matka dítěte pošle pouze v sms!!! Pokud nechce zaskat žádost s ověřeným podpisem, popř. podepsat osobně před svědkem, který by se také podepsal, tak ať si nechá zajít chuť na zasílání peněz na účet! Kdo ví,kam by potom peníze šli a horko těžko by pak otec mohl prokazovat, že výživné skutečně hradil,pokud nebudou splněny podmínky prokazatelnosti (sms s číslem účtu může zaslat kdokoli). Buď oficiálně, nebo dle rozhodnutí soudu ;-)
 • Renata Moravcová  - Renata
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat syn má určeno od narození 1000,- kč alimenty a teď je mu 15, ale otec je platil jen párkrát,když byl malý,platila jej za něj jeho máma a ta je postupně zvyšovala,až na 3000,-,ale teď už prý nemůže,že bude posílat jen to co má soudem,takže 1000,- jelikož otec má zdravotní problémy a jeho matka ho dotuje,ale určitě se tak špatně nemá jelikož má dům na hypotéku,kterou já jsem získala také jen proto,že jsem si našla druhou práci,takže poplatky za byt mám 16000,-a ty peníze z alimentů mi budou chybět a další věc je,že má z prvního manželství 2 děti a z druhého další jedno s kterým je manželka pravděpodobně na mateřské.Na kolik bych mohla žádat o zvýšení alimentů,když sama mám 2 práce a on má zdravotní problémy a ještě další 3 vyživovací povinnosti?Na nic nikdy nepřispěl a dárky o svátcích a narozeninách dostal tak do 8 roku zřídka.Řekla bych tak 2x,ale už si to nepamatuju.
 • Michal  - ...
  Pokud není rodič schopen hradit výživné na své dítě, lze jej soudně žádat i po jeho rodičích, tedy prarodičích dítěte... Ve Vašem případě převzala, zřejmě, dobrovolně tuto vyživovací povinnost babička. Není-li ovšem určeno soudně jinak, je platná částka 1.000,-, viz. poslední rozhodnutí soudu. Nyní zbývá jediné-sepsat žalobu o úpravu výživného, podat na opatrovnický soud a vyčkat. Soud samozřejmě bere v potaz současnou finanční a životní úroveň otce, ale na druhou stranu nezohledňuje platby dluhů, takže by Vám mohlo být vyhověno, pokud otec hradí splátky na hypo, příjem nějaký mít musí, tudíž je z čeho brát...
 • Markéta  - Vyživné
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat...Manžel má z předešlého vztahu 4 letého syna,ex-přítelkyně ted žáda alimenty z 2000 kč na výši 5000 kč a žáda je i 3 roky zpětně,chtěla bych vědět zda při jeho platu 18000 kč je možné,že ji v tom soud vyhový? Pokud vím,manžel má vyživovací povinost i na mě jako na manželku a ráda bych věděla,jestli na to soud taky přihlží,mám taky 9 letou dceru byvalý partner na ní platí 2500 kč,vyhlasil si bankrot tudíž nemohu zažádat o navýšení alimentů a nevím jestli by i na tohle soudce přihlížel....Protože 5000 kč je opravdu hodně,já nepracuji,sami máme co dělat at to finančně zvládneme...Předem vám moc děkuji za odpověd :)
 • Michal  - ...
  soud především řeší celkový příjem rodiny, tzn. Váš i Vašeho manžela. Pokud pracujete a máte stabilní příjem, tak defacto vyživovací povinnost k Vám,jako manželce, není adekvátní argument... Předem je i nutné si uvědomit, že případné platby splátek, které společně hradíte, nejsou pro soud tolik rozhodující, výživné pro dítě má přednost i v rámci exekucí!
 • Mell
  No ano pane Michale, to máte naprostou pravdu. otázkou je, jestli je normální, že soud "nežije" v realitě. Když má někdo dluhy tak je platit musí a zkuste si v bance říct: Sorry, nebudu platit hypotéku, hold mi soud zvýšil alimenty a mám jít bydlet pod most. Soud pořád zajímají práva dítěte, ale že by uznal i nějaká práva rodičů? Hm, to asi nehrozí...
 • Michal  - Mell,
  vše se dá řešit, jen se musí chtít! S hypotékou jw to samozřejmě horší, navíc pokud je v době fixace, je to neřešitelný problém. Ale pravní řád ČR jasně říká, že výživné je přednostní položkou proti všem možným splátkám a úhradám, resp. v případě exekuce jde vše stranou,pokryjí se náklady na výživné a poté teprve zbytek věřitelům. Zkuste se vžít do situace rodiče samoživitele, který má našponovaný rozpočet a s alimenty to vše zvládá tak, tak. A pak najednou bum, alimenty nepřijdou,nebo jen část... Neskutečný probém, EXISTENČNÍ problém! Byl-li by soud benevolentní, nastal by problém... Čím větší benevolence, tím víc neplatičů výživného!
 • Jana Paulíková  - Vymyšlené výživné
  Dobrý den, přítel dostal exekuci na výživné, přesto, že má všechno zaplaceno a od každé platby uložené složenky. Bývalá manželka si vymyslela, že neplatí, vše proběhlo soudem a poštu doručovali na adresu trvalého bydliště, kde už nebydlí. O soudu ani exekuci jsme tedy nevěděli. Exekutor ho našel až podle místa podnikání. Vznikla nám škoda, přestože žádný dluh neexistuje. Z nuly máme dluh mnoha tisíc korun. Není to poprvé a tak bych chtěla vědět jak se můžeme bránit. Přece nemůžeme platit něco z ničeho. Děkuji za radu Jana
 • Mell
  Proti exekuci musíte urychleně podat odpor. Radím ihned vyhledat právníka a poradit se s ním. V této poradně se asi k takto konkrétní věci odpověď nedozvíte. V případě že pravidelně platí, tak je exekuce nesmyslná, ale soud bohužel jen málikdy zkoumá exekuční titul a pak to tady vypadá, jak to vypadá.
 • Nicol  - výživné
  Dobry den, chtela bych se zeptat. Jsem rozvedena, mam 13-leteho syna a byv.manzel na nej ma platit 400,- mesice, smesne to penize. i Uz jsem podala trestni oznameni a cekam na soud. Jelikoz vi,ze mu hrozi soud,zacal platit. Jenze dluzi uz za drivejsi mesice a to same dceri, ktera uz dostudovala, je plnoleta a nebydli se mnou. Celkem tedy platil na syna 400,- a dceru 600,-. Nekolikrat jsem podavala zadost o zvyseni alimentu, ale byla zamitnuta. Coz nechapu,tak malo mi na syna nestaci. Chtela jsem se zeptat zda to ma vubec smysl a ikdyz byvali oficialne nepracuje, zda uz je povinne aby platil, bez ohledu na to,ze nepracuje oficialne. Ma pritelkyni, auto a v pronajmu velky dum. Dekuji za pripadnou odpoved
 • David Nagy  - alimenty
  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestly je možné platit alimenty na 2 nezl. děti, když nejsme rozvedení. Manželka mě tvrdí že jo. Přitom ona nepracuje a vše sem platil já z celé výplaty a pořád chce po mě víc.
 • Michal  - Davide,
  jako rodič máte vyživovací povinnost, ať s dětmi žijete ve společné domácnosti, nebo ne! To jestli jste, nebo nejste rozvedeni v tomto případě zas takovou roli nehraje. Být Vámi, domluvím se s manželkou na nějaké přijatelné částce, sepište si to písemně, ať máte oba doklad v ruce. Může se stát, že si manželka u soudu zažádá o úpravu výchovy a výživného a tohle by pro Vás bylo rozhodující pro oči soudce, ve kterých by jste vypadal důvěryhodněji, než kdyby jste svoji vyživovací povinnost absolutně neřešil. Především mějte na paměti, že jsou to vaše děti, které za rozpad vztahu nenesou zodpovědnost a neměli by být tímto poškozování ještě více, než ztrátou jednoho z rodičů v každodenním životě, jak na to byli doposud zvyklé...
 • sluníčko  - Vyživné
  Dobry den chtěla jsem se zeptat muj syn potřebuje rovnátka jelikož částka je min12000tisíc,mužu žadat soud aby otec přispěl.Jelikož syn má2stupen postižení a já jsem samoživitelka Vyživné platí 1300 měs.jelikož nic víc nepřídá na oblečeni...do školy ho vozím denně a najedu80km.němohu si dovolit takovy výdaj.děkuji za odpověd
 • katka  - alimenty
  dobry den . mam navas dotas tim ze muj pripat tyka tresne cinosti. soud mi schvalil alimenty na me 4 deti 2010 a doted mi nic necho nebot dotiny comi to mam plati tak jsou vevykonu trestu. tu dys odsouzeni mi zavrazdili manzela. ted veskere zavasky padaj na ne . tim jetohovice comaj platit ale dodnes ani koruna od zadnecho pachtele. predem dekuji
 • Erika  - Výživné-dítě nahlášené na úřadě práce
  Dobrý den, moc by mne zajímalo jak se postupuje v případě, že 16 holka už nechodí do školy, základku dodělala s odřenýma ušima, nastoupila na štřední školu, kde po 3 měsících pro velkou absenci školy nechala. V současné době je nahlášena na úřadě práce a teď co dál s tím, má otec pořád platit nebo ne? Má nárok na nějaké peníze od státu-myslím nějaké existenční minimum, jak postupovat v tomto případě. Otec nadále platí, ale musí nebo nemusí platit?
 • Iva
  Mám stejný dotaz, manželova dcera opravky v 9. ročníku neudělala, takže ji vyhodili ze soukromé střední školy. Takže ani ZŠ ukončenou nemá, musí manžel platit když je holka hlášená na pracáku? Jinak peněz mají asi dost když si holka muže vše dovolit, propíchanej extra zmalovanej obličej, dredy, nejvystřednější oblečení, flámování...
 • Michal  - ...
  Jakmile se osoba oprávněná pobírat od druhého rodiče výživné přihlásí na pracovní úřad, nebo se vdá/ožení, tak ztrácí nárok na výplatu výživného!!! Občasná brigáda na dohodu o provedení práce se ovšem k tomuto nevztahuje, i kdyby si dítě, resp.student, vydělalo 20.000. Pokud osoba povinná ví, že je potomek hlášen na pracovním úřadu, ať sepíše žádost k soudu o zrušení vyživovací povinnosti se všemi dostupnými, známými údaji. Přihlášením na ÚP vyživovací povinnost automaticky nezaniká, vše musí rozhodnout soud!
 • andy  - tata neplati alimenty
  ahoj,poradite mi nekdo co delat? Muj tata mi uz 5 mesicu neplati,pri 4mesici jsem podala soudni zadost o srazky ze mzdy jenze prisel mi pouze papir o prijeti zadosti,ale zadne penize, pricemz mamce na moji mladsi sestru chodi,ktera ma podane taky srazky ze mzdy. Poradite mi co muzu delat dal? dekuji
 • Dagmar Husárová  - alimenty
  Dobry den,manzel ma z prvniho manzelstvi uz 20 letou dceru,uz by mela maturovat,jak dlouho by mel jeste platit alimenty,nebo uz je mel prestat platit driv????Poradte....děkuji
 • Jindřich Skuhrovec  - Ukončení výživného
  Bral jsem si matku mojí dcery jako příslušník AČR.Věděla to.Nastal rozvod.Prodělal jsem TBC.Jsem na dávkách hmotné nouze.Z toho nic se konečně starám o dceru s družkou, kterou jsem a vidím jí vyrůstat.Ta Paní odemně pořád něco chce.Jsem v pr..,ale ona nepřestane.
 • Michal  - Dagmar,
  dokud bude dcera studovat, resp. prokazatelně navštěvovat školu denní docházkou, je otec povinnen plnit svoji vyživovací povinnost... S tím se dá dělat jen to, že si podá žádost o snížení alimentů,které ale nemusí být vyhověno... Vliv na zánik povinnosti nemá ani to, studuje-li dcera vysokou školu a přivydělává si na občasné brigádě... Jednoduše, dokud se dcera soustavně připravuje na budoucí zaměstnání platit se musí...
 • verca
  Odsouzení za alimenty.. Chtěla bych se zeptat. Můj přítel byl odsouzený na 6 měsícu za alimenty a má podmínku rok a půl. Už je v base a měl soud který mu ho odročil. Kvůli novele zákona za Alimenty. Maření soudního rozhodnutí a přečin.Chtěla bych se zeptat jestli by jste mi nemohli rozepsat ty novely?? A na jak dlouho by ste to viděli že by seděl. Ty novely nemohu najít. Děkuji za Inforemace. Niebauerová.
 • petra
  dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli se vrací alimenty zpětně nebo ne děkuji za odpověd
 • Michal  - ???
  Máte na mysli zpětné vrácení neoprávněně přijatých alimentů, nebo dlužných alimentů?
 • Lukas  - dluh
  Dobrý den. Mam dotaz, muj otec na me prestal platit alimenty nekdy od dvou let, za tu dobu az do me dospelosti narostl dluh na nejakych cca 100 000kč. mam rozsudky o tom ze na nej je uvalena exekuce a ja nevim co vsechno, ale porad nechodi penize. Vim ze pracuje (nacerno), mam i dokonce jeho adresu. je nejaka moznost z nej penize dostat? ( predat cely pripad nejake vymahacske firme nebo tak) diky.
 • Michal  - Lukáši,
  se zaměstnáním na černo je to docela problém, ale je na obou stranách, resp. na třech stranách! 1) jste to Vy, komu není hrazeno povinné výživné 2) je to otec, který pracuje na černo, tudíž neodvádí daně ani zákonné platby soc. a zdrav.pojištění 3) je to zaměstnavatel, který otce zaměstnává na černo a porušuje zákon, jako Váš otec Řešil bych to asi takhle: pokud víte, u koho otec pracuje na černo, pohrozil bych mu, že to vše oznámíte nejen exekutorovi, který má případ na starosti, ale i na pracovní úřad a problém bude mít otec i zaměstnavatel a při pokutách kolem 2.000.000,- si to rozmyslí snad každý. Zkuste být trochu tvrdý a zahrát na tvrdší notu, než by otec očekával...
 • monika  - vyzivne
  Dobry den chtela jsem se vas zeptat co mam delat kdyz mi bivaly druh a otec meho ditete neplati vyzivne a ted je momentalne ve vykonu trestu.nevim co mam delat dekuji s pozdravem Monika
 • Alena  - alimenty a exekuce
  Dobrý den.Je to již rok co jsem podala exekuci na exmanžela co mě doted dluží cirka 70 000 na děti.Soud drží peníze přes rok ale jelikož se manžel odvolal nechce je vyplatit.Jak dlouho ještě mohu čekat na vyjádření když ani po roce sem od soudu nedostala ani řádek jen čekáme na vyjádření manžela a důvod jeho odvolání.Nic víc sem od soudu nedostala a ani na mě nereaguje.Děkuji
 • honza  - výživné
  prosím mám dotaz pokud platím výživné dítěti kterému je již 19let které stále navštěvuje střední školu ale přitom si přivydělává prací..zda stále musím vyplácet výživné..děkuji ..
 • Michal  - Honzo,
  přivydělává si dítě formou brigády, nebo stálého pracovního poměru? Brigáda totiž na povinnost placení výživného nemá vliv...
 • novotná  - alimenty
  Prosím vás chtěla jsem se zeptat, otec dítěte není uvedem v rodném listě nechce přiznat odcovství našeho syna. Jak pokracovat v placení alimentu ? Děkuji
 • Michal  - ...
  Jako matka máte právo udat i otce domnělého, ovšem musí být prokazatelné, že jste spolu v době početí dítěte byli v intimním vztahu, resp. domnělým otcem je muž, který v přibližné době početí se ženou souložil... Alimenty lze vymáhat soudně i po domnělém otci ;-)
 • Renata  - alimenty
  Dobrý den,přítel má dvě děti.Každé dítě má s jinou ženou.Alimenty se snaží platit jak to jde.Bohužel to není plná částka,která mu je určena.Obě matky ho udali a přišlo mu rozhodnutí že porušil paragraf 196 osds.1 tr.zákoníku.Chci se zeptat jak je to možný.Nikdy se nestalo aby peníze neposlal do 4 měsíců sice neposlal plnou částku ale aspoň něco. Je nezaměstnaný a není ani vedený ja úřadu práce.Bydliště má uvedeno na raadnici.Mohou ho zavřít? Nebo mu to dají nějak na splátky?Děkuji
 • Mates  - aloše
  Neplatiči alimentů???? Tak mě připadne že v této banánové republice nikoho nezajímá že povinný by měl něco platit. Podáte jedno dvě trestní oznámení a chudák dostane podmínku, nebo mu napaří veřejno prospěšné práce. Tím to tak asi končí. Ale kdy zaplatí alimenty?? To nikoho nezajímá. Asi proto že je to bráno jako trestní čin. V této Republice mě už nepřekvapí vůbec nic. Zářný příklad je ..když někdo někoho zajede a usmrtí autem tak se jednoduše vykoupí a vše je zapomenuto. Takže njáké neplacení alimentů....
 • Anonymní
  to je pravda
 • Michal  - Žádné trestní oznámení :-)
  Jednoduše nepodávat trestní oznámení, ale mám-li v ruce soudní rozhodnutí o výši a povinnosti platit výživné a patřičné doklady, které prokazují, že výživné hrazeno není, tak s tím zajdu rovnou k exekutorovi, je to rychlejší a účinější ;-)
 • Vladimir  - vyzivny
  Dobry den mam dotaz co mam delat mam dceru ktera dovrsi v lednu 19let a nevim co delat jestli mam dale platit vyzivny s byvalvou manzelkou a ani s dcerou nemam zadny kontakt dekuju za odpved a pomoc
 • Hodáková Blanka  - dotaz
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat bývalý manžel má platit výživné ve výši 2500 kč mesíčně.Tuto částku neplatí,platí jen kolem 1000 Kč.Je ale nezaměstnán a do zaměstnání nechce nastoupit.Co bych měla udělat aby dcera dostala dostala své peníze.Studuje maturitní obor a každá koruna je pro ni třeba třeba.Děkuji předem za odpověď.Hodáková
 • jana2  - výživné po přerušení studia
  dobry den,manzel ma syna z prvniho manzelstvi,syn se s manzelem vůbec nestyka,je mu 22 let,prerusil studium,odjel do Anglie a ted se vratil a udajne nastoupil zase na jinou vysokou skolu a chce opet platit vyzivne,jmse povinni toto platit i nadale,pokud jiz pracoval,skolu prerusil a nastoupil zase na jinou?Mohl by byt takto vecny student dekuji
 • zbynek
  Dobrý den. Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: [klikněte zde] Komentáře slouží k okomentování stránky, nikoliv ke vložení dotazu našim právníkům. Podobný dotaz můžete najít ve webu poradny, který obsahuje téměř 14.000 stránek. Vyhledávání zde: [klikněte zde] Děkuji za pochopení. Admin
 • Iveta Valková  - pozastavení výživného
  Dobrý den chtěla jsem se zeptat co mám dělat když bývalí manžel je vedený na úřadě prace a dostava jen peníze ze socialky a bydlí na ubytovně a příspěvek na živobytí dá se s toho nějak stahovat výživné na syna.
 • Michal  - Lze to, formou exekuce
  I na sociální dávky se dá uvalit exekuce. Výživné na děti má přednost před ostatními platbami, ať už jde o úvěry, či jiné platby...
 • Peprlinka  - blokace účtu
  Dobrý den,mám exekuci na plat a zároveň i na účet.chci se zeptat jestli mi může banka blokovat alimenty,které tam chodí měsíčně na syna? pokud ne,jak se mám bránit. Děkuji
 • babka  - blokace účtu - Peprlinka
  Je to jednoduché..nechejte si posílat výživné ,přídavky a případné další dávky poukázkou...Správně by exekutor na výživné něměl šáhnout,ale jakmile vám je posílají na účet ,tak je mu jedno jaký je zdroj...jsou to prostě prachy ,které chce a tím to zhaslo...
 • Karel  - Výživné pro zletilého potomka
  Dobrý den, můj zletilý potomek neúspěšně dokončil střední školu, již není jejím žákem, a je veden na Úřadu práce. Jsem povinen na něho platit výživné? Pokud ne, jak mám provézt ukončení, když je výše výživného určena soudem z doby jeho nezletilosti? Děkuji.
 • babka  - Karel-výživné na zletilého...
  pokud zletilý syn skončil se školou,skončil také nárok na výživné.Podejte si žádost k soudu,aby bylo výživné zrušeno.Do rozhodnutí soudu však musíte platit.Pakliže se nedohodnete na nějakém předběžném opatření.
 • Karel
  Děkuji. Máte pravdu. Mezi tímto dotazem a vaší odpovědí jsem stihl tento soud vyhrát. Mějte se hezky.
 • EVA NESPOROVA  - vyzivne zCR
  DOBRY DEN MAM PROBLEM EX MANZEL BIVA CR A JA NA SLOVENSKU A NEVIEM AKO VYMOCT PRE MALOLETEHO VYZIVNE URCENE SUDOM NA SLOVENSKU NEPLATI 1 ROK JE VISE ROKA V CECHAH DAKUJEM
 • Jiri  - Re:vyzivne z CR
  Dobry den pani Evo,je na Vas nejaky kontakt?Mam podobny problem s vymahanim vyzivneho z CR.Diky
 • Petra  - Alimenty
  Dobrý den, máme před sebou s bývalým partnerem 1. jednání ohledně určení výše výživného na naše 4-letého syna. Nežije s námi 3.rokem. Platí 1100,- Kč. Což se mi zdá málo. Ex mi ale tvrdí, že má přiznaných jen 8.000,- od zaměstnavatele. Ale vím, že bere kolem 17.tis. Obávám se, že soud bude brát na zřetel pouze to, co mu doloží zaměstnavatel. Je možné se tomu nějak bránit?
 • babka  - Petra-Alimenty
  Pokud vím,tak alimenty jsou přednostní položka,takže vás nemusí zajímat,že má nějaké další položky pro exekuci...soud by měl určit v první řadě aby vám byly přednostně vypláceny alimenty pro dítě..přednostní položky jsou alimenty a dluhy vůči státu.Jinak bych samozřejmě zažádala o zvýšení výživného..záleží ale na soudu zda je zvýší.
 • Blanka  - Výchova dítětě
  Dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestli si může přítel brát k sobě na víkendy 8 měsíční dvojčata?Máma je už nekojí,sami jí,takže si myslím,že v tom není problem ne?Děkuji za odpověď.
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Michal  - ...
  Jste ve finanční nouzi a porodila jste další dítě? K dítěti máte samozřejmě vyživovací povinnost neustále, až do doby, než si začne samo vydělávat,resp. dostuduje a nastoupí do zaměstnání. Eventualním řešením by bylo domluvit se s otcem dítěte,který ho má v péči, že se vašeho dítěte vzdáte. Ovšem v tom případě již nemáte právo se s dítětem stýkat...
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • Petra Adamcova  - vyzivne
  Dobry vecer jsem v invalidnim duch. pobiram 4400,- kc jelikoz mi bzl o polovinu snizen s prihlednutim k memmu zdrav stavu nez mi byl duchod snizen byla mi navrhnuta povinost platit vyzivne na meho syna 1500,- plus 1000,- dluch kterx jsem bohuzel dopustila ale nebyla to ma vina zcela zkr. byl mi asi rok duchod pozastaven proto je syn u sveho otce.dluh jsem jednorazove zaplat .ale dnes mam tak nizky prijem a do toho vseho jsem letos porodila druheho syna kteremu je 5 mes. je mozne abych byla od plac. alimentu na prvniho syna vzhledem okolnostem sprostena? dekuji Adamcova
 • buksa  - ukončení placení alimentů
  Dobrý den,jsem rozvedený a dcera je poslední rok na škole s maturitou.Za předpokladu ,že školu dokončí,nesežene zaměstnání,půjde na úřad práce,pokračuji dál v placení,nebo mi ukončením studia,povinnost platit končí?Děkuji za odpověd.
 • jana  - potrebuji radu
  S byvalim pritelem mame rocni holcicku...nechal jsi udelat osobni testy otcovstvi ale do rodneho listu byt zapsan nechtel...je osoba samostatne vydelecne cinna a na malou plati 2000,- jeho prijem z podnikani neni staly...2000,- mi prijdou nedostacujici o malou se staram sama a abych s materskou vysla musim bydlet u rodicu..samostatny zivot si dovolit nemuzeme..co muzu delat?..mam pocit ze asi nic kdyz neni uveden v rodnem liste..muzu ho tam nejak nechat dopsat?...
 • Vlasta  - vyzivne
  dobry den,chtela jsem se zeptat, zda mam narok na vyzivne pokud jsem zletila,studuji na VŠ a moji rodiče nejsou rozvedeni,tedy ziji spolu,ale financne mě nepodporuji.dekuji
 • Katka  - Jak dostat dlužnou částku alimentů
  Dobrý den prosím o radu už nevím jak dál.Bývalý manžel neplatí částky tak jak má.BUd nepošle nic nebo jen minimální a to před uplynutím 4 měsícú abych na něj neolhla podat trestní oznámení.Majetek ani řidičský průkaz nemá není veden v evidenci úřadu práce a ani nepracuje.V minulosti byl tretně stíhán a vězněn za krádeže.Podala jsem trestní oznámení na policii a v tom období opět seděl.Nyní je na svobodě a posílá alimenty tak abych nemohla na policii.Vím že mohu podat návrh na exekuci ale háček je v tom že nic nemá a nepracuje.Má určeno 1000 kč měsíčně ale pošle max.500 kč jednou za 3 měsíce.Vážně nevím jak dále a ani nemohu nikde najít vzor na Občanskoprávní soud - Návrh na doplacení částky výživného.K dnešnímu datu to dělá 41108 kč alimenty měl určeny až 3 roky po jejím narození a to z důvodu že byl ve výkonu trestu dceři bylo v březnu 8 let a to si myslím je opravdu málo peněz vzhledem k tomu když je dcera nemocná a já za leky měsíčně dám 500 kč za jedny a za druhý doplácím 200 kč.a tyto léky potřebuje.Předem Děkuji za odpověd Čermáková
 • vita.kulisek  - Zvýšení a snížení výživného
  Matka naší dcery opět podává návrh na zvýšení výživného.Mi se podstatně snížil plat a chci prvně podat o snížení.Musím podat také samostatný návrh,byť ona teď podává o zvýšení,nebo to vše řešit u stání,vyvolaného jejím návrhem?Nechci zbytečnou duplicitu. Dík za info.
 • Andrea  - Zvýšené alimenty
  Dobrý večer ja by som sa chcela spýatať prípadne poradiť čo robiť v prípade keď môj partner s ktorým mám 2-ročného synčeka, má ešte z predchádzajúceho manželstva 15-ročnú dcéru na ktorú mal stanovené vyživovaciu povinnosť 100 eur mesačne a tento týždeň mal súdne pojednávanie na ktorom mu sudkyňa určila výživné vo 200 eur ,ktoré si vôbec nemôžme dovoliť keĎže vôbec nebrala do úvahy naše náklady na domácnosť,plus to že mesačný príjem partnera je priemer 600 eur a môj RP je 194 eur. plus náklady na cestu keďže my žijeme v Nitre a pre dcéru chodieval každý druhý týždeň až do BB čo nám tiež už dosť naštrbovalo náš skromný rozpočet(benzín plus diaľničná známka).Viem že by bola možnosť odvolať sa ,ale partner bol taký šoknutý z tej sumy že ani nevedel a asi sa vyjadril že sa neodvolá.Naozaj sme z tejto celej situácie dosť psychicky vyšťavený ... Bola by som Vám veľmi povďačná keby ste nám v našej situácii pomohli,ako ďalej. Verím ,že snáď si nájde čas
 • David K.  - Dotaz na platbu výživného
  Dobrý den, mám dotaz, můj syn je již plnoletý a pracuje přes agenturu v nejmenované firmě. Je stále evidován na svém učilišti, protože bude v Prosinci 2012 dělat poslední opravnou zkoušku, poté studium ukončí. Je povinen otec dítěte stále plati až do Prosince nebo už nikoliv. Děkuji za odpověď.
 • Petr85  - alimenty - trestní oznámení
  Dobrý den,bývalá monželka podala na mě trestní oznámení že neplatím alimenty. Nedávno nás soud rozvedl a určil výživné - od doby rosudku platím alimenty řádně ale před rozvodem podala další trestní oznámení a mám se dostavit k výslech. Při prvním podání trestního oznímení jsem dostal podmínku. Znamená to že teď bych měl jít do vězení ? Soud určil i splátkový kalendář a zatím to dodržuji. Děkuji za odpověď
 • jarka  - alimenty
  dobry den ja som zo slovenska a neviem si dat rady pracujem tu v plzni a mam dieta ktore ma 2roky...posielam alimenty kazdy mesiac...ale byvali priatel si ich neprebera nereaguje na moje spravy ignoruje ma tak som si myslela ze by ste mi mohli pomoct a poradit....chcem vediet ze ci mam otvorit vkladnu knizku a ukladat peniaze tam alebo nie bojim sa ze ma uda za neplatenie vyzivneho a poslanie exekucie nehcem mat nejake problemy stym dakujem
 • Eva  - Eva
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat už je to víc jak 14 dní co mě přišel rosudek od soudu a bývalej přítel se neodvolal teda nic mě nepřišlo ale chtěla jsem se zeptat musím jít na podatelnu a dát si nechta razítko na papír nebo to je už rosudek tím že jsem to převzala?
 • kiki  - alimenty
  dobry den.Manzel ma z prvniho vztahu 11letou dceru.ted o prazdninach sme ji mnely mesic a neposlal ji penize...tak nevime co s tim.manzel neni uvedeni v rodnem liste.takze to maj dohodou medzi sebou.starame sa oni mi aj jej matka...dekuji
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Vyhledávání

Co je nového?

 • 16.3.2014 rekordní návštěvnost - 11.534 lidí
 • od 21.2.2015 je ve webu přes 22.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 21.3.2015 má poradna na facebooku přes 8.000 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 6.4.2015 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. J. Rosák (trestní, správní pr.)
Mgr. Květoslava Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. J. Soukop (přednostní dot.)
Mgr. J. Koutný (insolvence, KN)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. M. Charvátová (daň. poradce)
Mgr. M. Zeman (exekuce)
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská

Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová

Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková

Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová

Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková

Dostupný advokát

Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722
Spotřebitelská poradna

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy leden 2015: 221.201

Počet stránek v systému:
22.060