Rozvod manželství podle nového občanského zákoníku 2014

Stránka aktualizována podle nového občanského zákoníku 2014

Článek napsala Mgr. Eva Stránská, aktualizace 2014 Mgr. Vlaďka Nováková


ROZVOD MANŽELSTVÍ

Osnova textu:
Text se řídí Zákonem o rodině (ZoR) č. 94/1963 Sb a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (OZ).
V textu slovo MANŽEL může nahrazovat obě pohlaví - např. ve větě "Výlučným nájemcem se pak stává druhý manžel, člen družstva." - značí manžela nebo manželku.

 

Úvod

Rozvod manželství je jeden ze způsobů zániku manželství. Účelem tohoto textu je pojednat o tomto způsobu ukončení manželského svazku a následcích, které způsobuje (např. péče o děti, výživa rozvedeného manžela, bydlení po rozvodu ad.).
V našem právním řádu nalezneme problematiku rozvodu zanesenou v zákoně o rodině (z.č. 94/1963 Sb., používaná zkratka ZoR) a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (OZ).  
Rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství vyplývaly. Podle § 18 – 20 ZoR a § 687 - 696 OZ, mají muž a žena v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Manželé jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si a podporovat se, udržovat zdravé rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Podle svých schopností, možností a osobních a majetkových poměrů přispívá každý z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má přitom stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
O záležitostech rodiny a způsobu života rodiny se mají manželé dohodnout. Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně nebo je obstarává jeden z nich. Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela (tedy rozumějte manžel manželku nebo manželka manžela) v jeho běžných záležitostech.
Podle § 91 ZoR a § 697 OZ mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů.
Všechna výše uvedená práva a povinnosti rozvodem zanikají. Zaniká také vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely. Rozvod přináší změny i ohledně společného jmění manželů a dědění.


Kdy je možné se rozvést

 

Základní podmínku pro úspěšné rozvedení manželství obsahuje § 24 ZoR a § 755 OZ a sice, že soužití manželů je „tak trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení“.

 
Může se zdát, že jeden z manželů má pocit, že manželství není  „trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno“ a je rozvedení manželství ohroženo. Naštěstí je to jen teoretická komplikace, protože zvážení celé situace přísluší soudci. Vodítkem pro soudní rozhodnutí je zákon sám. A to v případě, že je splněna podmínka § 24b, odst. 2 zákona o rodině a manželé spolu nežijí déle než tři roky zákon obsahuje jasný „příkaz“  manželství rozvést.
 

Upřesnění: když spolu manželé nebudou tři roky žít, tak soud bude bez dalšího toto považovat za hluboký a nenávratný rozvrat manželství a nebude provádět další dokazování rozvratu. Když ale manželé spolu nebudou žít půl roku, tak soud bude zjišťovat, proč spolu nežijí a zda je možné rozvod ještě odvrátit.

 

A v posledním případě, kdy oba manželé souhlasí s rozvedením manželství, soudci není dána pravomoc manželství nerozvést.

Rozvrat manželství ovšem není jedinou rozhodnou skutečností. Soud bude přihlížet i k potřebám nezletilých dětí. V případě existence nezletilých dětí je možné manželství rozvést jen tehdy, není-li to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. Tudíž praktická komplikace nastává vesměs v případě nezletilých dětí.

Sporný a nesporný rozvod manželství

 

O rozvodu se v praxi mluví buď jako o rozvodu nesporném nebo rozvodu sporném.

 

Jednoduše řečeno – buď se manželství ukončí dohodou obou manželů ve všech bodech (souhlas s rozvodem, majetkové vypořádání, péče o děti a výživné) - tehdy mluvíme o nesporném rozvodu.

 

Dojde-li ke klasickému spornému řízení, soud musí hledat optimální řešení jak co se týče rozdělení společného majetku, tak výchovy a výživy dětí.

 

Nutno podotknout, že v případě nesporného rozvodu může být soudní řízení poměrně krátké (v řádu měsíců). V případě sporného rozvodu se může táhnout i roky.

 

 

Podmínky pro rozvod dohodou neboli nesporný rozvod

Nelze se ale domnívat, že existence nesporného rozvodu podporuje neuvážené sňatky a rychlé rozvody. Stejně jako u rozvodu sporného musí být v první řadě splněna podmínka 
 • trvalého, hlubokého a nenapravitelného rozvratu manželství. Dalším předpokladem nesporného rozvodu je skutečnost, že
 • manželství trvalo alespoň jeden rok, že
 • manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a
 • k návrhu na rozvod se připojí druhý manžel. (Na tom, zda byl souhlas druhého manžela připojen k návrhu na zahájení rozvodového řízení či se k návrhu připojil až v jeho průběhu, nezáleží.)

Jsou-li veškeré uvedené podmínky splněny je dána tzv. nevyvratitelná domněnka, že existuje kvalifikovaný rozvrat manželství a soud nezjišťuje příčiny rozvratu.

Splněním výše uvedených podmínek mají manželé nárok na rozvod. Musí však ještě soudu předložit zákonem vyžadované dokumenty - tedy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy, které upravují vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení, poměry nezletilého dítěte a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu.

Do soudního státní je možné rozvodovou dohodu změnit

Soud přezkoumání dohodu z hlediska platnosti. Smlouva mezi manžely upravující majetkové a jiné poměry pro dobu po rozvodu je smlouvou s odkládací podmínkou. To znamená, že smlouva nabude účinnosti (bude právně závazná, tedy platná) teprve až dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
Rozvod na základě dohody manželů je nejmodernějším a nejrychlejším způsobem rozvodu manželství. Pokud manželé splní všechny zákonem stanovené podmínky a doloží požadované dokumenty, soud manželství rozvede.


Rozvod manželství a dědictví

Rozvodem manželství manžel přestává být zákonným dědicem (v případě úmrtí svého manžela mohl dědit v 1. nebo v 2. dědické skupině). Po rozvodu může bývalý manžel dědit pouze z titulu závěti.

Vypořádání společného jmění manželů (SJM)

Se zánikem manželství zaniká také společné jmění manželů (pozor - neplést s vypořádáním). Toto společné jmění manželů, které zaniklo, je zapotřebí vypořádat. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou v zásadě stejné, přičemž každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.

Stejně se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Vypořádání společného jmění manželů je možné provést na základě dohody. Pokud se neprovede vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud.

NÁŠ TIP:  O společném jmění manželů detailně pojednává tento článek (klikněte zde, stránka se otevře v novém okně).

Bydlení po rozvodu manželství, společné nájemní právo manželů

Nejdříve trochu obecně k pojmu „společné nájemní právo“. Standardně vzniká  právo společného nájmu bytu na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a více nájemci či dohodou mezi dosavadním nájemcem, pronajímatelem a dalšími osobami. Na rozdíl od nájemní smlouvy nestanoví zákon pro tuto dohodu písemnou formu. Společný nájem může vzniknout i ze zákona v důsledku přechodu práva nájmu (v důsledku smrti nájemce či opuštěním společné domácnosti nájemcem) či v důsledku založení nájemního vztahu nájemní smlouvou za trvání manželství, resp. „přiženění se“ do nájemního vztahu (v tomto případě hovoříme o společném nájemním právu manželů).

Podstata společného nájmu bytu spočívá v tom, že práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu svědčí více osobám společně a nedílně. Žádný ze společných nájemců nesmí vykonávat svá práva tak, aby tím znemožnil výkon stejných práv ostatních

Nyní již blíže k pojmu „společné nájemní právo manželů“. Společné nájemní právo manželů vzniká na základě jedné ze dvou právních skutečností. Jedním ze způsobů zákonného vzniku společného nájemního práva manželů je vznik nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou uzavřenou za trvání manželství (byť jenom s jediným z manželů). Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společné nájemní právo manželů za předpokladu, že spolu manželé trvale žijí (tedy manželství není rozvráceno). Skutečnost, zda nájemní smlouvu uzavřeli oba manželé nebo jenom jeden z nich, není směrodatná. Stejně tak, stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společné nájemní právo uzavřením manželství. Fakt, že se do nájemního vztahu jeden z manželů „přiženil“, může hrát případně roli pouze při rozhodování soudu o tom, kdo bude po rozvodu výlučným nájemcem nedružstevního bytu.

Bytové družstvo, členství v družstvu
Společné nájemní právo manželů může vzniknout téměř ke každému bytu. Výjimkami jsou jednak byty služební, dále byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení. Společné nájemní právo manželů vzniká i u bytů družstevních, přičemž zároveň vzniká i společné členství manželů v bytovém družstvu. Z členství v družstvu jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Navíc svědčí–li pak oběma manželům nájemní právo ke dvěma různým bytům, což je situace velice častá, vznikne uzavřením manželství k oběma těmto bytům manželům společné nájemní právo manželů. Tím se ale mohou manželé dostat do obtížné situace, neboť jim může svědčit výpovědní důvod z nájmu, protože nájemce má dva nebo více bytů, přičemž na něm zároveň lze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.

Zánik společného nájemního práva manželů není při rozvodu automatický
Rozvod manželství automaticky nevede k zániku společného nájemního práva manželů. To může zaniknout buď na základě dohody, kterou rozvedení manželé uzavřou nebo v případě, že nedojde k uzavření dohody, zanikne společné nájemní právo manželů rozhodnutím soudu.

Dohoda o užívání bytu a její náležitosti
Dohodu o užívání bytu po rozvodu mohou manželé uzavřít poté, co rozsudek soudu, kterým se manželství rozvádí, nabude právní moci. Zákonem není forma dohody stanovena, písemnost lze ale jedině doporučit. Dohoda musí obsahovat projevy vůle obou stran vedoucí k zrušení společného nájmu bytu a výslovné stanovení toho z manželů, který se stane výlučným nájemcem a který byt opustí.

Když musí rozhodnout soud kdo bude v bytě bydlet ...
Jestliže manželé měli k domu či bytu společné nájemní právo a nedohodnou se, kdo bude v domě či bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z manželů podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, po kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě současně rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva. 
Při rozhodování o dalším užívání bytu soud přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, jakož i ke stanovisku pronajímatelepůjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení.

Náhradní bydlení
Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo v něm bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení. Pokud soud tomu z manželů, který má dům nebo byt opustit, právo na náhradní bydlení nepřiznal, má tento manžel právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena péče o nezletilé dítě nebo nezaopatřené dítě, které s ním žije, může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení.
Nedojde-li k dohodě, ani není podán návrh k soudu, přetrvává společné nájemní právo manželů i po rozvodu manželství.

Rozvod a družstevní byt, co je to náhradní ubytování
Pokud se jedná o družstevní byt, záleží na tom, jak bylo právo k bytu nabyto. V situaci, že právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nabyl jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne společné nájemní právo manželů rozvodem. Právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu (za předpokladu, že se manželé nedohodnou) rozhodne soud na návrh jednoho z nich o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu. Tímto zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Manželovi, který ztratí právo byt užívat, postačí poskytnout náhradní ubytování (náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce) soud však z důvodů zvláštního zřetele hodných může rozhodnout, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt.  

Spolunájemci
Pokud jde o vztah spolunájemců (a to i v případě spolunájemců - manželů) vůči třetím osobám platí, že z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně. Tak tedy např. ve vztahu k pronajímateli není relevantní dohoda mezi společnými nájemci o způsobu, kterým se každý z nich bude podílet na úhradě nájemného či služeb s nájmem bytu spojených. Je na pronajímateli, vůči kterému ze společných nájemců uplatní svůj nárok. Případná dohoda o míře účasti na platbách je tedy právně významná pouze ve vztahu mezi společnými nájemci.

Zánik společného nájemního práva manželů opuštěním domácnosti
Společné nájemní právo manželů může zaniknout ještě před tím než dojde k dohodě či rozhodnutí soudu o porozvodovém uspořádání poměrů. Jedná se o případ, kdy jeden z manželů trvale opustí domácnost. Trvalým opuštěním společné domácnosti je takové jednání nájemce bytu, které je vedeno s úmyslem společnou domácnost zrušit a již ji neobnovit. O takovou situaci se jedná například v případě, kdy si nájemce změní doručovací adresu na poště, vyřídí si nový občanský průkaz s jinou adresou, odhlásí se z trvalého bydliště (byť tuto skutečnost nelze právně přeceňovat, neboť má pouze evidenční charakter) a odstěhuje se na jinou adresu apod. Může to být situace, kdy byt trvale opustí jeden z rozvedených manželů, společných nájemců nedružstevního bytu dřív než dojde ke zrušení práva společného nájmu bytu. Praxe v takovém případě připouští fikci, podle níž se výlučným nájemcem bytu stane ten z manželů, který v bytě zůstane. Na úvaze a objektivním zvážení soudu je potom, zda došlo k trvalému opuštění nájmu bytu dobrovolně. Protože odstěhování se a případná změna adresy může být jen okolností určující trvalý a hluboký rozvrat manželství, nikoliv konkludentní souhlas s vyřešením bytové situace.

Opuštění družstevního bytu
U bytů družstevních přichází v úvahu tato fikce jen tehdy, opustí-li společnou domácnost manžel, který je sice společným nájemcem družstevního bytu, nikoliv však členem družstva. Výlučným nájemcem se pak stává druhý manžel, člen družstva. Jde-li o manžele, kteří byli nejen společnými nájemci, ale i společnými členy družstva, nemá trvalé opuštění společné domácnosti jedním z nich samo o sobě žádné právní následky na jejich právo společného nájmu bytu.

Zánik společného nájmu družstevního bytu manželi a hodnota vypořádacího podílu
S členstvím v bytovém družstvu a společném nájmu bytu manželi v družstevním bytě souvisí ještě jedna věc. A to vypořádací podíl člena družstva při zániku společného nájmu družstevního bytu manželi.
Při oceňování členského podílu v bytovém družstvu v rámci vypořádání společného jmění manželů - bývalých společných nájemců družstevního bytu a společných členů bytového družstva - se vychází ze stavu tohoto podílu v době zániku společného členství rozvedených manželů v družstvu, avšak z ceny odpovídající době, kdy se vypořádává. Pokud v důsledku délky řízení dojde k nárůstu ceny bytu, nelze tuto skutečnost při rozhodování o vypořádání zohlednit tak, že by se cena určovala podle jiného kritéria; případné nároky vyplývající z průtahů v řízení lze uplatnit podle zvláštního předpisu, zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Výživné na rozvedeného manžela (manželku) a kdy je na něj nárok

Rozvod manželství je vždy závažnou událostí pro oba manžely a přináší s sebou mnoho následků. Život po rozvodu je radikální změnou, se kterou se každý z manželů zpravidla nějakou dobu vyrovnává. Kromě aspektů psychologických se rozvod velmi úzce dotýká i oblasti materiální, kdy velmi častým následkem rozvodu je, že jednomu z manželů se velmi podstatně sníží životní úroveň.
Jak už bylo uvedeno výše, vstupem do manželství se mezi manželi utváří specifický osobní vztah, kdy dvěma „cizím“ lidem vzniká vzájemná vyživovací povinnost. I tato povinnost obvykle končí se zánikem manželství. Po rozvodu je každý z manželů povinen se živit sám. V určitých případech by však tento přístup byl příliš tvrdý a zákon o rodině i občanský zákoník proto upravují zvláštní institut, který se nazývá výživné rozvedeného manžela.

Ustanovení § 760 OZ říká, že „Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů".
 
Pokud se rozvedení manželé na výživném nedohodnou, rozhodne o výživném na návrh některého z nich soud. Podle § 760, odst. 2 OZ vezme soud při rozhodování o výživném a jeho výši v úvahu, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod
 
Pro vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely samozřejmě platí obecná ustanovení o výživném. Soud výživné nepřizná, pokud by jeho poskytování bylo v rozporu s dobrými mravy (např. pokud rozvrat manželství byl zapříčiněn toxikomanií jednoho z manželů a jeho neléčená závislost je pravou příčinou neschopnosti se uživit).

Rozsah vyživovací povinnosti rozvedenému manželovi je stanoven zákonem jako vyživovací povinnost v přiměřeném rozsahu. Pod tímto pojmem právní praxe chápe takovou výživu, která pokryje nejen zcela nezbytné osobní potřeby bývalého manžela, ale i jeho další osobní potřeby v přiměřeném rozsahu. Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnost dětí.

V souvislosti s problematikou porozvodové vyživovací povinnosti manželů je možné slyšet o tzv. tvrdostní klauzuli. Je tak nazýváno ustanovení § 93 ZoR a § 762 OZ, podle kterého může soud rozvedenému manželovi, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat výživné v takovém rozsahu, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Tvrdost tohoto ustanovení je spatřována v rozsahu vyživovací povinností. Jde v podstatě o jakousi materiální sankci toho manžela, který převážně přivodil rozvrat manželství a způsobil tak druhému manželovi závažnou újmu. Tato vyživovací povinnost je co do časového rozsahu omezena - soud ji může přiznat nejvýše na dobu tří let od rozvodu.

Právo na výživné rozvedeného manžela samozřejmě zaniká v případě, že oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo vstoupí do registrovaného partnerství. Uzavřením manželství vznikne vyživovací povinnost mezi oprávněným manželem a jeho novým manželem. Právo na výživné zanikne také, pokud povinný manžel zemře nebo pokud se manželé  na základě písemné smlouvy dohodnout na poskytnutí jednorázové částky (ve prospěch toho, který by měl nárok na výživné, obecně se můžete setkat s nazýváním této částky jako „odbytné“).


Péče o dítě, děti po rozvodu manželství

Rozvod manželství není pouze ukončení právního vztahu, který souhlasným prohlášením o uzavření manželství muže a ženy vznikl, zánik osobních práv a povinností, vyživovací povinnosti manželů a dalších majetkových práv, ale vzhledem k tomu, že z manželství většinou vzejdou děti, jejichž řádná výchova a péče o ně je zákonem považována za účel manželství, přináší rozvod manželství také změny do výchovy a výživy dětí.

Nebylo by radno opomenout jednu ze základních zásad rodinného práva, která již byla zmíněna, a to zásadu, že mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. Je samozřejmě na úvaze soudu, aby důkladně zvážil zvláštnost důvodů a oprávněnost rozhodnout o tom, že manželství nelze rozvést. Taková situace by zřejmě mohla nastat například u těžce zdravotně či mentálně postižených dětí apod.

Až se vyřeší kdo bude pečovat o dítě, pak je teprve možný rozvod
Podmínkou pro to, aby manželství mohlo být rozvedeno, je rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Manželství totiž nelze rozvést, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. V tomto rozhodnutí soud zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Dále se budeme zabývat postupem určení péče o děti po rozvodu manželství. Jednoduše řečeno, systém je vždy stejný – manželé se buď dohodnou a nebo celou věc rozhodne soud.

Péče o děti - dohoda
Nejdříve pár slov k té jednodušší formě určení péče o společné děti rozvádějících se manželů – tedy dohodě.
Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodu rodičů. Tu však musí schválit soud, jinak není platná.

Naproti tomu dohoda o úpravě styku rodičů s dítětem nemusí být soudem schválena. Zákon vychází z přesvědčení, že pro dítě je nejlepší, aby se rodiče o úpravě styku s dítětem dohodli. Soud však styk rodičů s dítětem upraví, pokud to vyžaduje zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, je soud oprávněn upravit též styk dítěte s prarodiči a sourozenci.


Kritéria pro úpravu péče o dítě
Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů jsou zákonem o rodině stanovena kriteria, která je soud povinen respektovat. Soud při rozhodování sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Soud dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti.

Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a také k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Výchova po rozvodu - společná péče, střídavá péče

Dítě může být svěřeno do výchovy jednoho z rodičů. Nebo může nastat případ, že jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají o výchovu dítěte zájem, soud dítě svěří buď do společné péče rodičů nebo do péče střídavé.

Společná péče znamená, že dítě bude i po rozvodu žít společně s rodiči například ve stejném bytě či domě a péče střídavá, že dítě bude střídavě žít u matky a otce ve dvou různých prostředích. U střídavé péče je možná, ovšem poněkud komplikovaná, i ta varianta, kdy dítě zůstává v jednom prostředí, kde se v určitých časových intervalech střídají rodiče.

Společná výchova detailněji
Společnou výchovou rozumíme situaci, kdy druhý rodič neztrácí po rozvodu právo rozhodovat o dítěti, i když dítě žije trvale pouze jedním s rodičů. To znamená, že soud nerozhodne o svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů, ale poměry dítěte zůstanou stejné jako před rozvodem. Poměry dítěte pro dobu po rozvodu tedy nejsou nijak upraveny. Toto rozhodnutí však musí být v zájmu dítěte, není proto možné za situace, kdy se rodiče mají mezi sebou spory o svěření dítěte do své péče. Soud nevydává direktivní rozhodnutí o společné výchově, ale schvaluje dohodu rodičů o společné výchově dítěte. Tato forma výchovy je vhodná zejména u dětí větších.

Střídavá výchova detailněji
Pod pojmem střídavá výchova si můžeme představit střídavý pobyt dítěte u každého z rodičů po určité časové období (často je toto období 14 dní, ale není to pravidlem). Při rozhodování o střídavé výchově dítěte je třeba zvážit veškeré okolnosti (zejména věk dítěte, vzdálenost bydliště rodičů, dohodu o trvalém bydlišti dítěte, osobnostní rysy rodičů, citové vazby dítěte na rodiče a jednotlivé příbuzné osoby) a zejména, zda nastalá situace bude v zájmu dítěte. Obecně se doporučuje střídavý typ výchovy neukládat v případě dětí raného školního věku. U dětí předškolního věku by doba pobytu u jednoho z rodičů neměla být delší dva týdny.


Výchova dítěte, dětí rozhodnutím soudu
Úprava výchovy a výživy dítěte soudem může být i vleklým a nepříjemným sporem. V nejhorším případě je celá věc řešena v rámci tří soudních jednání.
První jednání je jednání v rámci kterého soud rozhodne o tom, komu z rodičů bude dítě svěřeno do péče a kolik je rodič, jemuž dítě do péče svěřeno není, povinen hradit na výživném.
Teprve poté, co takovéto rozhodnutí nabude právní moci, je možné rozhodnout o samotném rozvodu, který může být sporný či nesporný (a od toho se odvíjí další případné navýšení doby trvání soudního řízení). Jaký bude záleží na tom, zda jsou manželé schopni uzavřít dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a vyřešit otázku bydlení po rozvodu.

Za předpokladu, že nedojde k dohodě na ničem, pak probíhá jednání o rozvod s běžným dokazováním, v rámci kterého se zjišťuje, kdo rozvrat manželství způsobil, resp. zkoumá se vzájemný podíl manželů na rozvratu manželství (otázka viny pak může mít vliv na vypořádání společného jmění manželů).

Poté co v takovém případě dojde k rozvodu a rozsudek o rozvodu manželství nabude právní moci přichází na řadu poslední soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů (opět nedošlo-li k dohodě), popřípadě je možné vypořádání společného jmění manželů vůbec neřešit – v takovém případě pak platí tzv. fikce vypořádání společného jmění manželů (bylo pojednáno výše).
Pro připomenutí fikce vypořádání SJM: Nedošlo-li do tří let ode dne zániku společného jmění manželů (to je obvykle ode dne zániku manželství) k podání návrhu na vypořádání společného jmění manželů k soudu, pak konkrétní movité věci jsou toho, který je pro svoji potřebu a potřebu své rodiny používá. Ostatní nepoužívané movité a nemovité věci, stejně tak jako ostatní majetková práva, pohledávky a závazky jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů, podíly jsou ze zákona stejné.

Důležité je neopominout, že pokud se rozhodování týká dítěte staršího věku (většinou nad 12 let, ale není to pravidlo), musí soud brát zřetel také na stanovisko samotného dítěte.


Výživné (alimenty) na nezletilého a zletilého potomka

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti je nejdůležitějším druhem vyživovací povinnosti a trvá zásadně po celou dobu existence právního vztahu mezi rodičem a dítětem a je jeho trvalým obsahem. Vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou děti schopny samy se živit. V tomto případě se nepřihlíží k věku dítěte jako k rozhodné skutečnosti. Nabytí zletilosti dítěte neznamená automatický zánik vyživovací povinnosti rodičů k němu. Pokud dítě nabude schopnost živit se samo již před dosažením zletilosti, vyživovací povinnost rodičů zaniká, na druhé straně vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá, pokud dítě i přes dosažení zletilosti, není schopno samo se živit (např. v případě dítěte těžce tělesně či mentálně postiženého tato vyživovací povinnost trvá až do konce právního vztahu mezi rodičem a dítětem, také v případě dítěte soustavně se připravujícího na své budoucí povolání studiem např. na vysoké škole, trvá vyživovací povinnost po dobu této přípravy).
Vyživovací povinnost rodičů dítěte zaniká také např. sňatkem dítěte, kdy je tato vyživovací povinnost nahrazena vyživovací povinností mezi manžely.
Výživné zletilých dětí upravuje soud jen na návrh. Pokud je dítě schopno se živit samo nebo lépe řečeno ukončilo přípravu na budoucí povolání či se provdalo/oženilo, je věcí rodiče, zda ještě bude platit výživné či nebude. Bude-li chtít, aby vyživovací povinnost vůči dítěti byla ukončena, musí podat návrh na soud na zrušení vyživovací povinnosti.

NÁŠ TIP: Obsáhlý článek týkající se výživného (alimentů) na zletilé a nezletilé děti (potomky) naleznete zde.

Vyloučení styku s dítětem

Stává se, že rodič bezdůvodně opakovaně brání druhému rodiči v oprávněném styku s dítětem, někdy takové jednání naopak může mít pravdivý podklad a vyloučení rodiče ze styku s dítětem je nutností (např. pro svádění dítěte k trestné činnosti). Zákon o rodině tuto situaci posuzuje za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Pokud je to v zájmu dítěte nutné, může soud styk dítěte s jedním z rodičů omezit nebo i zakázat.
Pokud dojde k dlouhodobému vyloučení jednoho z rodičů ze styku s nezletilými dětmi, který to následně pociťuje jako újmu na svých rodičovských právech, nelze tento důsledek přičítat nezletilým dětem a přiznání výživného ze strany vyloučeného rodiče pak není v rozporu s dobrými mravy.
Neoprávněnému zabraňování styku s dítětem je třeba se bránit návrhem na soud (Návrh na úpravu styku).

Změna příjmení manželky nebo dítěte po rozvodu manželství

Rozvod se kromě všech uvedených oblastí dále může projevit i v zájmu jednoho z manželů o příjmení, které převzal při uzavírání manželství. Tomuto manželovi zákon dává možnost, aby do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámil matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Je tedy zcela na úvaze rozvedeného manžela, zda-li možnosti dané mu zákonem využije, nebo zda-li si z jakéhokoli důvodu společné příjmení ponechá i nadále po rozvodu.

Zákon v základním vymezení toho, kdo je oprávněn požádat o změnu, rozlišuje jednak fyzické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, a jednak fyzické osoby, které musí být v důsledku své nezpůsobilosti zastoupeny při podávání žádosti zákonnými zástupci - typicky rodiči nezletilce z důvodu nedostatku věku. K žádosti o změnu příjmení může k tomu docházet po rozvodu, ale i za trvání manželství, v souvislosti s osvojením nezletilého, svěřením do náhradní rodinné péče poručníkovi, popř. pěstounovi, při změně pohlaví nebo na základě svévolného rozhodnutí osoby atp. Druhou stránkou věci je ovšem stanovení případů, kdy je samotná změna vůbec možná. Nejjednodušší situací, kdy je dokonce na změnu příjmení zákonný nárok, je změna příjmení po rozvodu, tj. zpětvzetí původního příjmení, „ztraceného“ uzavřením manželství (pouze bezprostředně předcházejícího, popř. rodného). Vyřízení pár formalit na matričním úřadě se lze jednoduše vrátit k dřívějšímu příjmení. Navíc tento úkon není zpoplatněn (pozn.: článek byl napsán v roce 2010), je ho třeba ale provést v uvedené šestiměsíční lhůtě od právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Lze změnit i příjmení dítěte. Matriční úřad může požadovat v zájmu jistoty a ochrany stávajících právních vztahů, zejména rodinných, důvěryhodný podklad toho, že tyto původní rodinné vazby byly skutečně trvale přerušeny a nelze je obnovit. Změna příjmení dítěte znamená taktéž značný zásah do práv rodičů, a je proto pro změnu požadováno vážného důvodu. Vhodným podkladem je buď souhlas rodičů se změnou příjmení jimi opuštěného dítěte (nejlépe notářsky ověřený), nebo rozhodnutí obecného soudu 1. stupně nahrazující onen souhlas. Stejně jako soud by matriční úřad posuzoval, zda je tu zájem nezletilého na změně příjmení. Radno upozornit na fakt, že na vydání souhlasu matričním úřadem není právní nárok, neboť závisí na jeho správním uvážení.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny příjmení má občan povinnost do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu. Je-li držitelem řidičského průkazu, je povinen oznámit změnu údajů v něm do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností; totéž do 30 dnů příslušné zdravotní pojišťovně atd.

Závěrem

Rozvod manželství je v dnešní době poměrně častým jevem. Svým způsobem se jedná o vrchol umění komunikace mezi lidmi, kteří si jednou slíbili lásku, věrnost a vzájemnou oporu a kteří tomu slibu z nějakého důvodu nedostáli. V náboženské terminologii je rozvod manželství spojeného před Bohem dokonce hříchem. Nepopírám, že v mnoha případech je rozvod jediným možným řešením neshod a neporozumění. Snad jediným, co si může každý přát je, že když už na rozvod manželství musí dojít, tak ať je to důstojné a rychlé řešení.

Článek napsala Mgr. Eva Stránská
Komentáře (117)
 • Thiago Bruno Credit Firm  - Úvěr Nabídka
  Dobrý den, Jste unaveni z hledám úvěrů a Hypoték,jste byla odmítnuta neustále Podle svých bank a jiných finančních institucí,nabízíme jakékoli formě úvěru pro jednotlivce i firemní subjekty při nízké úrokové sazby ve výši 3% .Jestli máte zájem o půjčku,neváhejte nás kontaktovat dnes,slibujeme, že budeme nabízet ty nejlepší služby vůbec.Jen zkuste to s námi, protože soud bude přesvědčit vás. Jaké jsou vaše Finanční potřeby? Potřebujete podnikatelský úvěr? Potřebujete osobní půjčku? Chcete si koupit auto? Chcete refinancovat? Potřebujete hypotéku? Potřebuješ velký kapitál, jak začít vaše podnikání návrh nebo expanze? Už jste ztratili naději a myslíte, že tam je žádná cesta ven, a vaše finanční zátěže stále přetrvává? Prosím, neváhejte nás kontaktovat pro možné obchodní spolupráce, Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: (creditoffer2468@gmail.com) díky.
 • Viktor kunes  - Zrušení rozvodu
  Dobrý den za 14 máme soud jde ještě rozvod zrušit bez nakych finančních pokud pište prosím na viktorkunes@seznam.cz dekuji
 • Zdenka Zounková  - změna přijmení
  Dcera má syna 13 let a otec neměl o něj zájem pak se vdala a syn Tomáš mu říká tatínku od dvou let a chtěl by jeho přijmení stará se o něj velice dobře prarodiče biologického otce to nechtěli ale vnukovi je 13 let ale nejsme si jistý v kolika letech se může rozhodnout sám jeho biologický otec je nesvéprávný proto ovšem rozhodovali prarodiče
 • jana.stoklasova
  Dobrý den jak a kam podat žádost o rozvod manželství když mmáme oba trvale bydliště v Německu já mám nněmecké občanství a manžel české a dcera 13let už ttaké německéSvatba by v C? Čéšku?Děkujiza radu.
 • Blanka  - Manžel mě fyzicky napadá a zablokoval mi přístup n
  Dobrý den,prosím o pomoc, žiji s manželem 27 let z toho 25l jako manželé máme 22L a 16l syna oba s námi žijí ve společné domácnosti. za poslední rok se náš vztah s manželem dost vyhrotil - manžel mě fyzicky napadá a jeho agresivita se stupňuje,není to poprvé bylo to i dříve ale né tak často,urážky, ponižování. Na nový rok mě napadl tak že jsem měla modřiny po celém těle ale on tvrdí že do mě jen strčil. Na policii jsem to nikdy nehlásila -styděla jsem se a vždy slíbil že to už nikdy neudělá. Bohužel po poslední hádce jsem byla odvezena do nemocnice s krevní sraženinou v hlavě a já si uvědomila že musím odejít,přes rok spolu sexuálně nežijem.Bohužel máme společný účet a on mi před měsícem zrušil všechna práva k účtu protože je psaný na manžela a jak mi řekli v bance má na to jako majitel účtu právo, já ted nemohu vybrat peníze. Jsem stále na nemocenské která chodí na jeho účet, momentálně úplně bez peněz o on domů moc nenakupuje, máme dva syny 22l a 16l oba chodí do školy, naštěstí ten starší chodí na brigády a tak má aspoň nějaké peníze na jídlo. Manžel odejít nechce nájemní smlouva je psaná na něj a byt má po rodičích, já bych odešla ale bohužel bez peněz to nejde. Můj zdravotní stav a finanční situace mi nedovoluje požádat o pomoc advokáta, vůbec nevím co mám dělat, na koho se obrátit. Děkuji za radu.
 • Anonymní  - chápu a znám
  Na nic nečekjte a využijte Organizaci ROSA, nebo BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ. Oni Vám pomůžou.....
 • casp74  - rozvod dohodou
  Dobry vecer. Zijeme v cizine a radi bychom se rozvedli dohodou. Prosim o radu. Existuje nejaky zpusob jak se rozvest aniz bychom museli do Cech? Dekuji.
 • Larry Fox  - Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů?
  Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. Pro více informací kontaktujte prostřednictvím e-mailu: larryfox2016@hotmail.com
 • Miroslav Fabián  - rozvod
  Dobry den.S velmi važnych duvodu se musim rozvest.Manželka odmita rozvod.V minulosti mi jeden pravnik řekl že musim bit otstehovany min. 6 měsicu.Kolegovi zase jiny pravnik řekl že nemusim bit otstehovany,že stači jenom na sude řic že mam k ni otpor.Jako to je s tim rozvodem?Dekuji.Prosim mužete mi zaslat otpovět na muj email?Dekuji.
 • Ida O'Malley  - Pro Miroslava Fabiána
  Nemusíte být odstěhovaný půl roku - stačí do žádosti o rozvod napsat čestné prohlášení, že spolu jako manželé už nežijete, nijak se nepodílíte na společné domácnosti a manželství už prakticky neexistuje.
 • anonnýmek  - kdy je možné podat žádost o rozvod
  Dobrý den, zajímalo by mě, kdyby došlo k neuváženému sňatku a svůj skutek si oba snoubenci rozmysleli, bylo by možné toto manželství rozvést dříve než po jednom roce? a jak by toho mohli dosáhnout?
 • simona  - rozvod
  Chci se rozvést s manželem mám dceru ale není biologicky otec ale napsal se do rodného listu jaké mám práva děkuji za odpověď
 • simona  - rozvod
  Chci se rozvést s manželem.dcera není jeho,ale osvojil si ji můžete mi prosím poradit jak na ro .Děkuji
 • Judita  - Rozvod
  Dobrý den, synovi jsme s manželem darovali 1/3 nemovitosti. Další 2/3 nemovitosti vlastní sourozenci Byl již v té době ženatý. V současné době se rozvádí. Manželka požaduje vyplatit z nemovitosti. Má na to nárok? Z vybaveni bytu ji syn nabízí, že si může vzít všechno. Děkuji za odpověď Judita
 • Lubomír  - Darování nemovitosti
  To záleží na tom, jestli jste nemovitost (resp. 1/3) darovali pouze synovi nebo oběma. Dary obecně nespadají do společného jmění manželů. Důležitý je v tomto případě záznam v katastru nemovitostí. Pokud jste darovali nemovitost (1/3) pouze synovi, je jeho a manželka nemá na podíl nárok.
 • Milena  - dotaz ohledně rozvodu a vypořádání majetku
  Dobrý den, s manželem jsme koupili dům a opravovali jej, on před asi 15 lety odešel bydlet jinam, já bych se chtěla přestěhovat, protože dům je moc velký - velké náklady na topení atd. Navíc se mi nyní stala havárka se střechou, on mi odmítá na cokoli přispět. Dále bych se chtěla zeptat, přečetla jsem si to v zákoně o SJM, ale jen se ujistit, zda mám pravdu. On vlastní pole po svých rodičích a bere každoročně nájem z pole, mám na polovinu nárok? Děkuji předem za brzkou odpověď
 • marek  - finanční vypořádání
  Dobrý den,prosím o radu -manželství jsme uzavřeli v 2009. Dnes se ale rozvadíme,byt jsme pořídili v roce 2006 na svépomoc od města a jeho cenu hradila manželka,já jsem použil k jeho rekonstrukci stavební spoření jelikož byt byl určen k celkové opravě. Mohu uplatňovat při rozvodu částku která byla nutně potřebná k rekonstrukci po manželce?
 • marek  - finanční vypořádání
  Dobrý den,prosím o radu -manželství jsme uzavřeli v 2009. Dnes se ale rozvadíme,byt jsme pořídili v roce 2006 na svépomoc od města a jeho cenu hradila manželka,já jsem použil k jeho rekonstrukci stavební spoření jelikož byt byl určen k celkové opravě. Mohu uplatňovat při rozvodu částku která byla nutně potřebná k rekonstrukci po manželce?
 • Martin Noga  - Poradit
  Dobrý den potřebuji odbornou radu.S manželkou se rozvádíme, má nějaký nárok z mého domu? I KDZŽ SE ROZVÁDÍM PO DRUHÉ.A prodávám dum a z prodeje ji kupuji byt v hodnotě čtyřista tisíc ,má na něco ještě nárok?
 • Veronika  - Kdo dostane dítě
  Dobrý den, zajímalo by mě komu z rodičů bude svěřeno dítě do péče. Žijeme s přítelem, ale poslední dobu se to nedá vydržet. Neustále vyvolává hádky a psichycky mě šikanuje. Oba máme nějaké dluhy. Vím, že když od něj odejdu bude chtít naše dítě (4 měsíce) do své péče. Dítě je plně kojeno a nic mu u mě nechybí. Právě u otce nevidím žádnou angažovanost u starosti o dítě. Má nějakou šanci mi dítě vzít? Děkuji moc za Vaší odpověď
 • jan  - rozvod
  Dobryden chci jen poprosi jestly by my moch nekdo pomoct hledam bezplatnyho pravnika a nebo kdo by my moch pomoct napsat rozvod ja nevym jak jsevto pise. Moc dekuji. Novak
 • Jan Efler  - Dotaz ohledně rozvodu
  Dobrý den,1.6.2013 jsem se oženil, se svojí životní láskou. Byly jsme spolu celkem osm let a v průběhu této doby mi přítelkyně, poté manželka, dělala finanční problémy a došlo to i tak daleko, že jsem měl výhružky od exekutora. Celkově šlo o statisíce. Vždy jsme se dohodly, že ji dám ještě šanci, jelikož máme spolu tři děti 7,5 a 2. Těchto šancí bylo více. Je to již cca měsíc, co ode mne i od dětí odešla a prý z důvodu, že mám nějaké chyby, které jsem jí i sám sobě přiznal. A slíbil, že se vše změní. Ona ty chyby má také, ale bohužel si je nepřizná. Poté se mi přiznala, že v tom byl někdo jiný, ale bylo to jenom chvilkové a stejně se vrátit k nám nechce z důvodu opětovného citového ublížení. Jsme domluveni, že se tedy rozvedeme a že děti zůstanou v mé péči, jelikož ona nic nemá. V příštím roce, hned v lednu jde pracovat a hledá si bydlení, v tuto chvíli bydlí u jejích známých, kde uklízí a vaří aby mohla u nich bydlet a oni si užívají alkoholu atd. Samozřejmé je to, že jakmile bude mít práci a zázemí pro děti, tak není pro mne problém změnit to na střídavou péči. Je možné mi nějako poradit, co by s tím případně šlo ještě dělat?Děkuji Honza
 • lukáš  - Rozvod
  Dobrý den,dospěl jsem v nedávné době k rozhodnuti se nechat rozvést z důvodu neustálého zabraňování své korespondence ze strany své manželky,dále z důvodu jejího neuváženého jednání při sjednávání půjček bez mého vědomí čimž jsme díky tomu přišli o byt v osobnímvlastnictví z důvodu nemalých exekucí a v nedávné době málem i o všechen nemovitý majetek!Jsme manželé již 14 let a celou tuto dobu řeším samé jeji extempore (když tuto šanci dostanu),máme dvě nezletilé dětí,které společně vychováváme,spolu ycházíme normálně a společně také žijeme v pronajatém domě.Vzhledem k tomu že jiné problémy mezi sebou nemáme a manželka chápe mé rozhodnuti je tedy ochotná se domluvit na věcech týkajících se majetkového vyrovnání,další výchově dětí ze strany obou rodičů tak o úhradu veškerých pohledávek nabytých v manželství byl by při rozvodovém procesu nějaký problém nás rozvést? Děkuji
 • Petr Křimský  - Je mi z toho smutno
  Dobrý den. S manželkou jsme v manželství pořídili RD a mám jej ve SJM již 18 let. Manželka se chce rozvádět a kope kolem sebe. Odstěhovala se do garsonky, kterou si pronajala a odvezla si tam nějaké naše společné věci. Vždy jednou za čas přijde domu a něco si odnese. Přístup do garsonky mi nechce umožnit, ale já jí do domu pouštět musím. Lze tomu nějak zamezit aby neodnášela věci pryč, natož když třeba nejsem doma? Mám právo vstupovat do pronajaté garsonky, když tam má naše věci, nebo např. nebude platit nájem, tak ho pak budu muset platit já. Dále mám dotaz. Manželce při manželství umřel otec před devíti lety a zdědila jednu třetinu rodinného domu tchýně a tchána. Tchýně ještě žije. Je nějaké mé právo na část tohoto dědictví i při rozvodu? Její rodina ji manželku zavrhla, ale zrušit její nároky na dědictví po otci prý nejdou. Vyhrožuje mi, že o všechno přijdu a že si ani kliku nevemu.
 • K.  - Rozvod
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakým způsobem se při rozvodu dělí dům postavený svépomocí? Dá se během manželství sepsat nějaká smlouva, ve které se případné dělení vyřeší? Děkuji. K.
 • Jana Krouman  - Zákon o rodině
  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině přestal platit a být účinný vstoupením nového občanského zákoníku v účinnost. Tedy od 1.1.2014 je jediným předpisem upravujícícm manželské majetkové právo nový občanský zákoník!
 • Littnerova  - Zruseni rozvodu
  Dobry den,podala jsem zadost o rozvod kterou bych ted potrebovala zrusit.Je to mozne ?Kolik to stoji a Jak to provest?dekuji
 • poli  - děti po rozvode
  Dobrý den , PROSIM radu . Jsem ukrajinka, mám trvalý pobyt v CR. Jsem se rozvedla na ukrajině,.máme nezleteli děti 9a14. Bohužel vůbec nejde domluvit s tátu děti ,žádná komunikace z jeho strany. Kupují děti,manipulují, děti žijí ve stresu.Nevím rady....Děti po rozvodu zůstali s ním v bytě,kde o nich stará se chuva uz za 1.5 mesic druha.Táta jezdí na Ukr dvakrat za mesic.Každý den se věnují detum...Prosím potrebuji rodinného pravnika.Dekujii
 • kajkujka  - dotaz
  Dobry den chtela bych se zepta. Muj pritel je zenaty s manzelkou rok bydli ve stejne domacnosti, nespi spolu ale maji spolecnou firmu. Bydli ve spolecne v rodinnem dome ktery je jeho rodicu ma ona na ten dum pravo nebo ne? A pritel se prave chce rozvest ale resi do toho jeste s ex manzelkou majetkove vyrovani a jiz uz je to 10 let a jeste majetkove vyrovnani nemaji vyresene a chtela bych vedet jak dlouho se to muze jeste protahovt? Dekuji za odpoved.
 • leona  - kajkujak - dotaz
  ahoj, ty jsi vtipná - tvůj přítel má exmanželku, manželku a tebe? Nepřijde ti, že budeš za pár let ve stejné situaci jako ony?
 • Martina  - zviseseni vyzivneho
  chtela bych se zeptat o kolik si muzu nechat zvisit vyzivne na dite,a jestli me manzel musi prispivat na skolkovne a obleceni na dite,a platit na byvalou manzelku kdyz nema praci M,K
 • chichinek  - jak postupovat při vymáhání dluhu po bývalé manžel
  Dobrý den ma na vás takový dotaz. S manželkou jsme si sjednali půjčku u banky v hodnotě 80.000 kč ale pak došlo k rozvodu a tam mi bylo řečeno že tu půjčku musím splatit já a po splacení mám právo žádat po bývalé manželce o splacení poloviny této půjčky ale nevím jak a co mám dělat . A tak Vás tímto způsobem žádam o radu . Momentálně prožívam těžké období , nemůžu sehnat práci , přišel jsem o byt , umřel mi otec , a dluhy rostou no a nějaká koruna od bývalé manželky by se hodila . Předem Vám děkuji za pomoc. Pavel
 • Jirka  - rozvod
  Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat jak mám postupovat kdyz se chci nechat rozvést. S manželkou jsme oddáni 4,5 roku. Máme 4.5 leteho syna. Dozvěděl jsem se a uz jsem měl i podezření že mě podvádí(na toto mám i důkazy) a nyní se chci nechat rozvést. Syn bydlí u mě a chci aby to tak bylo i nadale, protože manželka nic nemá(zaměstnání, bydlení, finanční zajištění). Děkuji
 • Monika Beneš  - koupě auta v době rozvodového řízení
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, v této době jsem v rozvodovém řízení, manžel si ponechal auto a já potřebuji se dopravovat do práce. Mám v plánu si koupit nové auto, je to možné? nebude se zahrnovat také do společného maajetku? Jak tuto situaci řešít. Děkuji za odpověď
 • Zuzana  - majetek po rozvodu
  Muj partner se chce rozvest se svoji jeste soucasnou zenou, se kterou do manzelsvi vsupil pred dvema lety. Pred deviti lety, kdy jeste manzely nebyli partner koupil restaracni zarizeni, na ktere si sjednal hypoteku a od ni si do zacatku pujcil 200 000 Kc, ktere ji ale vratil. Hypoteku uz ma temer splacenou – splaci ji sam – ze sveho uctu. Jeho zena je vsak uvedena majitelem stejne jako on. Na provozu se nikdy nepodilela ani nepodili. Znamena to I presto, ze po rozvodovem rizeni, ma ona pravo na vyplaceni cele poloviny soucasne hodnoty teto nemovitosti ?
 • veronika  - prosim radu
  Dobrý den za měsíc mámes mmanželem rozvod jsme od sebe 4 měsíce důvod rozvodu je že jsme si oba našli někoho jiného,ale i tak jsme se celou dobu stikali můj názor je že manželství jde zachránit .otazlanzni lze to u soudu nějak ovlivnit aby nás nerozvedli jsme vziti dva roky máme dvě děti ...dekuji
 • tete  - rozsudek o styku s dítětem
  Dobrý den. Potřeboval bych radu. Matka si podala žádost k soudu, abych jako otec měl přesně vymezené dny, kdy se mohu stýkat se synem. V rozsudku je jasně dáno, že bude měsíc u mne na letní prázdniny a poté každý víkend v sudém týdnu. Rozsudek jasně padl a matka se nyní bránila, že mi syna nedá v druhém měsíci prázdnin, protože ona ho též neměla (mohla mít na liché víkendy). Synovi to zakázala po telefonu a ihned plakal, že chce ke mě jet, tak jak se má. No a tak jsem kontaktoval pracovnici Ospod, kterou jsem žádal o jasné vysvětlení rozsudku matce, aby nebyl porušen z její strany. Já mám o syna zájem, jak se sluší a patří a proto jsem sjednal na ospod schůzku já a matka a pracovnice OSpod. Jednali jsme ca hodinu, kdy na mne byl páchán psychycký nátlak, abych matce ustoupil a syna si buď vzal jindy, nebo vůbec, s tím, že rozsudek jménem republiky, je pouhý CÁR papíru, který nic neznamená. To mi paní pracovnice stihla zdůraznit za hodinu cca 4x. Syna si vzali pracovnice do jakéhosi koutku, kde ho absolutně otočily tak aby chtěl po matčiným přání a já abych se nedomohl svých práv. Bohužel i když jsem si stál za tím, že návrh na tento rozsudek podávala matka, tak si zavolali pracovnice syna, kterého mi za zády rozbrečeli, aby se podíval jak má zlého tátu, když se nechce s maminkou dohodnout. Mohu se zeptat, zda pracovnice porušila jasně daný zákon, kde je právě ona povinna řádně vysvětlit druhému rodiči, správné znění rozsudku a uvědomit ho, co by mohlo následovat v případě porušení, nebo je správné manipulovat dítětem, psychicky na něj tlačit, a dítě a já jsme museli ustoupit matčinýmu přání? Velice děkuji za brzkou odpověď. Veřejně přiznám, že se jedná o Chomutovský OSPOD.
 • Marie  - Dotaz na společné jmění manželů, které se sepíše a
  Dobrý den, r. 2014 v prosinci jsme se s manželem rozvedli, ale nemáme smlouvu o vypořádání majetkových vztahů. Jen jsem se chtěla zeptat, zda tu smlouvu dokládám zpětně někde k soudu nebo si necháváme každý jednu kopii jen my dva s manželem. Moc děkuji za odpověď
 • Anita
  Dotaz: mohla bych poslat dceru ke svým rodičům na Slovensko na měsíc bez svolení manžela, když jsme v rozvodovém řízení? Děkuji Anita
 • s  - Ano
  Ano mohla
 • Anita
  Dobrý den, v současné době jsme s manželem v rozvodovém řízení, máme šestiletou dceru,před léty jsme pro ní otevřeli na Slovensku účet , ale na moje jméno, kam se ukládaly ji darované našimi rodiči peníze (k svátku, k narozeninám atd.). Dotaz: mohla bych bez svolení manžela převést peníze z tohoto účtu na nové založený už na jméno dcery účet? Děkuji. Anita
 • Václav Kočařík  - Žádost o rozvod
  Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat jak mám postupovat kdyz se chci nechat rozvést. S manželkou jsme oddáni 4,5 roku. Máme 8 leteho syna. Dozvěděl jsem se a uz jsem měl i podezření že mě podvádí(na toto mám i důkazy) a nyní se chci nechat rozvést. Syn bydlí u mě a chci aby to tak bylo i nadale, protože manželka nic nemá(zaměstnání, bydlení, finanční zajištění). Děkuji S pozdravem Václav Kočařík
 • vladka  - Jájinka
  ospod mi umistil dceru do domu tri prani kvuli memu zdrav.stavu,nyni jsem zcela zdrava ale bohuzel kdyz si pry dceru odvedu podaji predbezne opatreni a umisti ji do diagnostickeho ustavu,nyni mi socialni pracovnik neustale rika ze jsem mym partnerem tyrana a trva va tom abych se odstehovala jinak mi Janicku nevyda a nyni cekaji na psychologicke vysetreni Jajinky.kdyz jsem soc.prac rekla at me posle k jakemu koliv doktorovi ze na sobe nemam zadnou modrinu bit jen starou neslysel na to.ja uz nevim co mam delat volala jsem snad uz vsude vcetne policie a nikdo si s tim nevi rady.Janicce samozrejme nuti nejake jejich teorie coz mi vcera sama potvrdila.mimochodem pritel pred mesicem vyhral stridavou peci o kterou usiloval proti jiz zminovanemu soc pracovnikovi.co mam delat nevite nejaky kontakt nebo ja uz nevim Janicka se tam trapi boji se i rict ze ji boli brisko.
 • Aneta  - otěhotnění během rozvodu
  Dobrý den, chci se zeptat, do které fáze rozvodového řízení se musí řešit otěhotnění rozvádějící se ženy společným prohlášením obou (bývalého i stávajícího aprtnera) na matrice?
 • Lenka M.  - Rozvod s cizincem
  Dobry den, Mam na Vas dotaz ohledne rozvodu manzelstvi s cizincem. Jsem Ceska vdana za Francouze (svatba v r.2002), mame spolu 2 a pul letou dceru, ktera se narodila ve Francii. V soucasne dobe zijeme ve Francii, nas vztah vsak jiz delsi dobu nefunguje. Souziti s manzelem je pro me cim dal vetsim utrpenim, rozhodla jsem se proto pro ukonceni vztahu a manzelovi navrhla rozvod. On s tim vsak nesouhlasi, neustale vyhrozuje FR soudy, tim, ze mi "vezme" dceru, ze mne financne zruinuje, apod... Chtela jsem se zeptat, zda jako obcanka CR mohu podat zadost o rozvod v CR (svatba probehla v CR) ? A ohledne svereni do pece dcerky, jake mam sance, ze ji dostanu do stale pece ? Dekuji predem za podane informace, Lenka M.
 • linda68  - rozvod s cizincem
  DB.Můj kamarád z Egyptu vzal Češku--svadba byla v Egyptě na ČR ambasádě,NYNÍ ČEKAJÍ DÍTĚ jeho žena v 7 měsíci letěla domů navštívit rodinu před porodem,vše probíhalo normálně ,v době návratu však zdělila manželovi že se chce rozvést--ON NECHCE,DŮVOD ROZVODU NEZNÁ.Je možný rozv.bez jeho přítomnosti??Dále chce být ve styku se svým synem který se brzy narodí.Prosím o radu co může podniknout v této věci??CHCE VÍDÁT SVÉ DÍTĚ.Děkují
 • aloiskubiczek
  6adost o rozvod
 • aloiskubiczek  - rozvod
  Navrh na rozvod
 • Jiří Kadeřábek  - dotaz
  Dobrý den . Je možné nějakým způsobem prohlásit manželství za nefungující . Jde mi o to že moje žena se kterou již skoro 8 let nežiju nadělala spoustu dluhů a jelikož nepracuje a já ano tak mi chodí exekuce na její jméno .Sice podala návrh na rozvod ale k jednání se nedostavila . Děkuji Kadeřábek
 • mika  - rozvod
  Dobrý den sme žijící v cz a chci se zeptat či se da rozvod i v cz kedze sme se Slovenska dik
 • Petra  - rozvod
  Dobry den chtěla bych se zeptat jsem vrozvodovem řízeni a pobíram hmotnou nouzi a pobiram přispěvek na peči na svou nezletilou dceru ,manžel mi platil naše společne dluhy ale tet je nechce platit že nema praci a peníze jsou to pujčky napsane ne mně za dobu manželstvi ty nechce hradit potřebovala bych poradit co stim jelikož nemam dost financi je hradit sama a ježtě ktomu ma manžel insolvenci ktera je take brana za dobu manželstvi ale jen na něho mužete mi nějak pomoct děkuji Peta
 • Tom  - Nevzbuzující důvěru
  Proč jsou Vaše stránky tak agresivně vyvedené? Grafik měl asi volnou ruku, že. Vypadá to jako by Vás platil Blesk.
 • vladimir  - rozvod
  Dobry den ,prosim o radu.ktera se tyka me sestry .Je vdana a chce se dat rozvest,manzel ji napada a kazdy den pije.Nabral si bez vedomi sestry pujcky na automaty a na kazdodeni pobyt v hospode.Celkem 250 tis.Manzel ji vyhrozuje kdyz se rozvede bude mu muset platit pulku s pujcenych penez .Je to pravda?Dekuji.Sestra se stara se o dve deti a nemuze si dovolit ze sveho platu advokata.Ma sanci na bezplatnou pomoc ,moc dekuji za odpoved.Preji hezky den .Vladimir.
 • Nikola  - Rozvod pri zmene pohlavi
  Dobry den, Mela bych dotaz jak je to se rozvodem pri zmene pohlavi. Pro tuto zmenu po nas stat vyzaduje "povinne" rozvod, protoze manzelstvi neni definovano pro osoby stejneho pohlavi, ackoliv nemame nejmensi rodinne problemy. Takze v nasem pripade nejde o rozvod z duvodu vazajemnych neshod ale jsme k nemu nuceny statem a zakony. Vsimla jsem si podminky "manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí". Tuto pdminku nepslnujeme a ani nikdy plnit nebudeme. Znamena to ze nase manzelstvi nekmze byt rozvedeno?
 • ja  - pro kamaradku
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,kamaradka se rozvedla,pak meli soud o vyzivne na manzelku,soud ji vyzivne priznal,ale zaroven ji naridili,ze musi zaplatit advokata,ktereho mel jeji exmanzel najateho po celou dobu a opravdu s nim resil vse.Nejde mi do hlavy,proc ma toho advokata platit ona?Ona advokata nemela,on ano a ona ho ma ted platit?Nejakych 200 tisic skoro udajne,proc?Vysvetli mi nekdo proc?
 • vladimir
  Dobry den ,prosim o radu.ktera se tyka me sestry .Je vdana a chce se dat rozvest,manzel ji napada a kazdy den pije.Nabral si bez vedomi sestry pujcky na automaty a na kazdodeni pobyt v hospode.Celkem 250 tis.Manzel ji vyhrozuje kdyz se rozvede bude mu muset platit pulku s pujcenych penez .Je to pravda?Dekuji.Stara se o dve deti a nemuze si dovolit ze sveho platu advokata.Ma sanci na bezplatnou pomoc ,moc dekuji za odpoved.Preji hezky den .Vladimir.
 • jan fafek  - rozchod a deti
  dobry den chtel sem se zeptat nasel sem si pritelkyni a ta mi rekla ze semnou ceka dite ale ja ji neveril neudelal sem si testy a napsal sem si ho na sebe kdyz se narodilo ale ted sme se rozesli a tak by sem chtel vedet jestli si muzu udelat testy a kdyz nebude me tak pozadovat vraceni penez za vyzivovani dekuji
 • Jirka  - Dobre mravy
  Dobry den, pokud jste dite prijal, tak by bylo prinejmensim proti dobrym mravum pozadovat zpet penize za vyzivne. Testy je samozrejme mozne udelat, ale bude pro to nejspise potreba souhlas byvale pritelkyne. Pokud zadny vztah k diteti nemate a neni vase, pak by se melo dat dohodnout a neplatit dale vyzivne.
 • Kovarik Lukas  - rozvod
  Dobry den chtel bych se zeptat.Ziji s pritelkyni,ktera je provdana za cizince. Moje otazka zni jestli je mozne se rozvest na dalku. Kdyz priteelkyne zije tady a jeji manzel ve Velke Britanii. Dekuji za odpoved
 • Anonymní
  Chci se zeptat ted se budu rozvadet a uz s manzelem neziju temer 3 roky chci se zeptat jak dlouho musim cekat s ditetem aby na nej nemel zadny narok dekuju za odpoved
 • lilia
  dobrej den,jsem cizinka, ja bych potrebovala se rozvest.je to mozne? mam tryvaly pobyt.dekuji
 • Anonym_21
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mam 13ti letu dceru a uz nechce jezdit k jejímu otci. Musí tam jestě jezdit?
 • Radmila  - majetek pred manzelstvym a rozvod
  pred manzelstvym jsem se staral o dedu po jeho smrti jsem si mohl byt odkoupit za levno.S pritelkyni jsme si vzali pujcku a rucili jsme timto bytem.Ale byt pritel pred manzelstvym nacerno prodal a koupil zarizeni do nove domacnosti.Ted se rozvadime a pujcku platime za byt spolecne.Jake bude vyporadani majetku.dekuji.
 • Petra Kolářová  - Rozvod manželství + hypotéka
  Dobrý den, chtěla bych Vás požádavat o radu chceme se s manželem rozvést, máme chalupu na hypotéku ale hypotéku jsme brali dřív než jsme se vzali, v hypotéce je psán pouze manžel. Nyní chceme hypotéku převést na mě. Nevíte jaký je nejlepší způsob za co nejméně poplatků a jak sepsat dohodu o vypořádání majetku, který jsme si již rozdělili? Předem moc děkuji za odpověď. Kolářová
 • honza  - výživné na manželku
  Dobrý den rozvádím se a manželka po mně požaduje 10 000 kč měsíčně ač sama pracuje a zůstává zbytečně ve 3+1 bytu v osobním vlastnictví já mám příjem kolem 32 000 platím ůvěr 1500 a dva ůvěry které jsem pořídil po odchodu ze společné domácnosti + nájem a manželka kolem 10 000 platí si stavební spoření byt důchodové připojištění.Je možné snížení
 • petr  - rozvod
  musim se dostavit k rozvodu svatba 2013 rozvovod 2014
 • Ladislav  - nesporný rozvod a exekuce...
  Přeji hezký den V roce 2009 jsme uzavřeli předmanželskou smlouvu o úpravě majetkových vztahů v manželství a následně jsme se vzali,Manželka má několik exekucí z dob před sňatkem,Do konce roku 2013 jsem útoky exekutorů vůči mne,jako manžela a nepovinného, docela odrážel.nicméně po Novém roce letos.mi přišly již první exekuce na ůčet.penzijní připojištění,starobní důchod a další lze očekávat následně i když obsah smlouvy předmanželské je všem znám..Po různých konzultacích mi bylo řečeno,že smlouva je nám kničemu a exekutoři se budou hojit na mne,což vzhledem k celkové výši všech narůstajících pohledeávek znamená v podstatě moji likvidaci už také proto,že jsem vlastně existenčně značně omezen a má ekonomická schopnost věci řešit vlastně znemožněna.Kdyby nám bylo známo,že státem nabizená možnost k úpravě majetkových vztahů v manželství je vlastně podvod,nikdy bychom do manželství nevstupovali a žili bychom jen tak jako přátelé..atd. Z celé situace vylívá,že reacinálním řešením je rychlý nesporný rozvod,změna trvalého pobytu,a pronajmutí mé vlastní nemovitosti,kde jsem jediným vlastníkem již z doby předmanželsdké já. Zároveň se pokusit po rozvodu řešit partnerčiny pohledávky pomocí osobního bankrotu...Nevím jestli tato varianta spolu stím,že budu donekonečna žádat exekutory u zrušení nároků vůdči mně a dokazovat,že jsem nepovinný a proč.Nevím také jak tedy v žádosti zdůraznit rozdělení SJM,když vlastně jej máme smlouvou zrušeno,žena nic mimo osobních věcí nevlastní a ani jsme "společně "za doby trvání manželství nic nepořídiliataké je tam podmínka,že spolu nesmíme púl roku žít atd... To asi můžem jen společně prohlásit ?,,..Nebo lze i po rozvodu žít v jedenom domně,který patří mně stím,že lze bydlet oddělně,(přízemí a podkroví)..A také mám strach,že se exekutoří můžou hojit i na mé živnosti,zabavením inventáře,vybavením,materiálu, a obstavením podnikatelského ůčtu a zabavením nemovitostií?? TO bych vlastně úplně skočil.Mám penzi 88OO a také vlastní splátky které chci čestně splatit a také náklady na běžný životinkaso,potraviny,léky) řeším jem díky tomu,že nějakou korunu vydělám živností.Pokud tato možnost odpadne,tak to už pak nemá cenu tady vůbec být...Ještě nevím také co se stane.kdy tedy podáme žádost o rozvod u příslušného soudu a než dojde k jednání, některý z učastníků změní trvalý pobyt a tím spadá pod jiný soud...???
 • Jiří  - rozvod
  Dobrý den bydlím z manželem ve stejném bytě. Už dva roky spolu nevycházíme a chci se rozvést. Manžel mě nemůže vyplatit z důvodů finančních prostředků. A já jeho taky ne ze stejného důvodu.Doma s ním žít je docela velká otrava,protože dost pije.Byt máme ve společném manželství.Mám 23 letého a 12 letého syna. Je možné se rozvést? Děkuji předem za odpověď.
 • Kateřina - právnička
  Dobrý den, pokud hledáte právníka - specialistu na rozvodové/rodinné právo, právo občanské, obchodní, trestní, klidně se na mě obraťte a pokusíme se pro Vás najít řešení. Dělám i rozvody cizinců. Mluvím plynně rusky a anglicky. Sídlím v Praze, ale není problém komunikovat a připravit dokumentaci prostřednictvím emailů či telefonu. Neposkytuji právní služby zdarma, ale i pro klienty sociálně slabé je možné se na odměně domluvit. Kateřina
 • R Tyrner  - kontakt
  Dobrý den,jsem ze socialně slabší skupiny a potřeboval bych pravni poradu či pomoc ve znění rozvodoveho prava,jak a kde vas mohu kontaktovat?děkuju za odpoved s pozdravem R Tyrner
 • Dana  - Majetkové vyrovnání
  Dobrý den, Kateřino, kde prosím můžu na Vás sehnat kontakt? Přítelovo bývalá manželka mu ted po 4 letech po rozvodu poslala dopis - tedy její právník, že ho žádá o majetkové vyrovnání. Rozvedli se na jaře 2010. Když pominu, že o žádném majetku nemůže být řeč, kolik let po rozvodu se může žádat soud o majetkové vyrovnání? Díky.
 • mr.number  - cena za Vase sluzby
  Dobry vecer Katerino,napiste mi prosim cenu za Vase sluzby. Nejprve bych Vam popsal mou situaci,moje priority,domluvime se na cene a muzeme zacit resit. Dekuji a preji pekny vecer. Jaroslav
 • Anonymní
  Těchto případů je dnes hodně. Silnější z manželů vytěsní partnera ze svého života nazákladě přesvědčení, že jeho osobní prostor mu nikdo nebude narušovat(vydělá víc, vše zařídí a to co dělá ten druhý jsou naprosté prkotiny). Odpovědí je pasivita, kterou nazýváte sobectvím a lhostejností. Výsledkem je neštěstí pro partnery a trauma pro děti do konce života. O vyplacení nemějte strach, obyčejně to končí prodejem a vypořádáním. Horší je to v případě domu zatíženého půjčkou. Nejvýhodnější řešení je náprava vztahu. Pokuste se vrátit manželovi ztracené sebevědomí a odměnou pro vás bude mentálně zdravá rodina.
 • Anonymní  - nechce se vzdát domu
  chci se rozvést, manžel je invalidní, nejeví o rodinu zájem, je zavřen v jednom pokoji, nekomunikuje se mnou ani s dětmi, rozvést se nechce, ale trávit čas s námi také ne, je sobecký a lhostejný, ale nechce se vzdát společného bydlení (domu). já si chci sehnat bydlení,ale on nás nemá z čeho vyplatit, má jen svých 10000 důchodu. co mám dělat?
 • Anonymní
  Odpověď se zobrazila jako komentář nad vaším příspěvkem
 • anonymní  - tvrdí že nemám na nic nárok
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat . asi před rokem jsem odešla od manžela s dúvodů žárlivých a psychických scén,jeho stálého popíjení. Nejevil zájem o děti ani celkově o rodinu. Po mém odchodu si našel přítelkyni , se kterou čeká dítě. Neustále mi tvrdí ,že dům je jeho a ja po 13 letech manželství nemám nárok na žádné peníze ohledně majetku. Tak by mě zajímalo jak to vůbec je ,dům má na sebe napsaný před svatbou. Máme 3 společné děti nezletilé.Děkuji
 • Kateřina - právnička
  Dobrý den, samozřejmě, že jako jeho manželka máte právo na některé věci, jako je například vypořádání společného bydlení - děti musí někde po rozvodu bydlet. Vaše děti mají právo na výživné od otce. Rovněž i Vy máte právo za určitých podmínek na výživné. Pokud byste potřebovala právníka, klidně se na mě obraťte. Rozvodovým/manželským právem se zabývám. Hezký den. Kateřina
 • anonym  - měla bych zájem o spolupráci
  Děkuji za vaší nabídku služeb ,ráda bych ji využila ,prosím o upřesnění podmínek vašeho zastupování a informace o vzájemné spolupráci.Můžete mě prosím kontaktovat na mé emailové adrese. Děkuji
 • Anonymní
  ,ráda bych ji využila ,prosím o upřesnění podmínek vašeho zastupování a informace o vzájemné spolupráci.Můžete mě prosím kontaktovat na mé emailové adrese. Děkuji
 • Eva Matay  - neplnění dohody o vypořádání SJM
  Dobrý den, jsme s manželem již 2roky oddáni. Se svou exmanželkou se rozvedl v září 2014. Sepsali spolu dohodu o vypořádání SJM, kde je uvedeno, že jejich společný byt připadne po rozvodu jeho exmanželce s tím, že ho ona vyváže ze společné hypotéky k tomuto bytu. Dále je tam uvedeno, že mu do 5 let musí vyplati částu 100.000,-. Bohužel byt je nyní již psán pouze na ní, ale ze společné hypotéky ho šla vyvázat se základním platem, takže to banka zamítla. Můj manžel je tedy vázán jejich společnou hypotékou, ale na byt již zřejmě právo nemá. Z peněz dosud táke nic nedostal. Když jsme žádali o hypotéku, kterou nám u jedné společnosti zamítli, tak se mu exmanželka vysmála. U druhé nám ji už dali, ale přijde mi to jako sprosté jednání a nevím. Lze nějak soudně vymáhat vyvázání z hypotéky exmanželkou a nebo v případě zamítnutí prodej bytu a nové vypořádání? Děkuji Eva
 • Josef Kárník  - Přístup do bytu.
  Dobrý den. Mám problém manželka mě nechce pustit do bytu jež je družstevní a jsme tam jako nájemci oba Nechce mi umožnit přístup k mým osobním věcem, jakož i k finančním podkladům do banky atd. Jak postupovat a na co mám právo.(Nejsme rozvedeni a jsme manželé) (Mohu si odvrtat zámek nebo vyrazit dveře nebo postupovat s Policií? A jak) Děkuji S pozdravem Pepa
 • Petra  - rozvod
  Dobrý den chtěla jsem se zeptat žiju s manželem už 13let a stoho jsme 1 rok jsme manželé.Pořád se hadáme a už hodněkrát jsme mysleli na rozvod .Nerozumíme si.Ale žijeme spolu v městským bytě proto se chcu zeptat nebo jse se dívala ma podmínky ,které é by musela splnit.A tam bylo napsané že nesmíme spolu bydlet 6 měsícu.Ale u nás je problém v tom,že ani jeden nemáme kde jít .Tak se ptám muže nás soud rozvést
 • Niki  - Rozvod
  Dobrý den,před několika měsíci jsem poznala nynějšího muže,byl fajn,spousta stejných zájmů,rozuměli jsme si atd.Jelikož jsme od sebe bydleli 170km,jezdila jsem za ním a nějaký měsíc jsme se scházeli Jednoho dne se mě zeptal,zda si ho vezmu a já po delší odmlce odpověděla,že ano,ale až se více poznáme,že spolu musíme nejdříve žít,tak to na mě zkoušel psychicky,že nepotřebujeme spolu žít a že on to tak cítí a neustále na mě tlačil,dokud ze mě nedostal odpověď.Stejně jsem si stála za svým a tak jsem se po dalších dvou měsících k němu i se svými 2 dětmi přistěhovala a jak jsme šli přepisovat trvalé bydliště,tak byl nervózní a vybalil na mě,že musíme na matriku,že domluvil sňatek,s čímž jsem také nesouhlasila,ale do týdne mě tak psychicky zpracoval,že jsem raději kývla.Svatbu jsme měli se svědky,bez jakýchkoli náležitostí.Vůbec se mi do toho nechtělo.Už když jsem se k němu nastěhovala,jsme se neshodli v hodně věcech,co se rodinného soužití týká,on je 8 let rozvedený a pořád trvá na svém komfortu,tedy na tom,na co je zvyklý,já jsem mu vysvětlovala už před nastěhováním,že to nemám jednoduché,živím 2 děti a z toho jedno postižené,takže žiji z příspěvku na péči 3st. fin.rezervu,kterou jsem si sebou přivezla jsem vyčerpala během toho jednoho měsíce,protože jsem již 2krát platila jeho nájem,jednou hypotéku,jeho telefonní účty aj.takže se nyní pořád hádáme,protože si asi neuvědomuje,že nežije sám,ale i s dětmi a já to sama neutáhnu,nemám z čeho.Tak jsem psychicky i fyzicky vyčerpaná a nemám už na nic sílu, za měsíc soužití a necelý měsíc manželství.Ono je toho více,ale to bych psala donekonečna.Jelikož jsem se vdávala poprvé,chci se zeptat,zda je možné tento sňatek zrušit,nebo rychle rozvézt,protože se chci opravdu sbalit a vrátit zpátky domů,tady už to nevydržím,ani nevím jak a kde se informovat a jakým způsobem podat tuto žádost,kolik to bude stát... Děkuji za vaši odpověď. Niky
 • Petr  - Rozvod v době, kdy probíhá společný osobní bankrot
  Dobrý den, chtěl bych se optat na podmínky a co vše obnáší podání návrhu na rozvod manželství a co v průběhu tohoto následuje. Jako menželé (společně) jsme v současné době již druhým rokem v insolvenčním řízení (probíhá osobní bankrot) a k tomuto máme 4 nezaopatřené děti. Děkuji za poskytnutí informací S pozdravem Petr S.
 • magdalena  - odměna právníka při rozvodu manželství
  dobrý den.z manželem jsme se rozváděly dva roky.máme spolu děti a také majetek.protože to trvalo tak dlouho,nakonec jsme se dohodly a podepsaly dohody,jak o děti,tak i o majetek.vše se uskutečnilo bez pomoci právníka.ten byl pouse ze začátku u dvou stání.nemám s ním žádnou smlouvu,tu mi předkládá až ted když zjistil,že vše zkončilo dohodou.chci se zeptat,na koho se mužu obrátit z tím,že jeho honorář je neadekvátní.žádá totiž dvacet procent což dělá celý muj majetek bez jakýkoliv práce.chtěla bych také vědět zda na to vubec má nárok.mockrát děkuji za odpověd a přeji hezkýden
 • zaneta  - o rozvodu
  dobry den po roku jsem se kinečně rozvedla.mam 9 letou dceru manžel ted už byvaly cely rok nemel o dceru zajem měsíčně platí 3000.ted když jsem mu napsala že potřebujem něco malo přidat tak vylez stím že ji chce do střídavé péče.on žije s přítelkyní vzal to hopem a ročním dítětem.dcera tam jezdit nechce rok ho neviděla a ani před tím nejevil o výchovu nějak zajem co dal.do školy věci stojí dost ted mam platit navíc rovnatka
 • Anonymní
  otce rodičovskych prav nezbavite...
 • iosif  - rozvod
  zdravím mam dotaz jsem ženaty 11 roku a manželka mi onemocněla duševně psychický je na tom špatně léčit se odmita podala žádost o rozvod poraďte mame 2 deti 9 /11 roku jsem bezradný děkuji
 • Anonymní
  podejte návrh na zbaveni zpusobilosti k pravním ukonum manželky..
 • michal  - ZBYTEČNÁ NÁMAHA....
  LIDI, NEPIŠTE SEM!!!! JE TO OPRAVDU ŠKODA ČASU A NÁMAHY... NIKDO VÁM NEODPOVÍ!!!!!RADĚJI SE ZEPTEJTE PRÁVNÍKA, NEJLÉPE OSOBNĚ...
 • leonal@seznam.cz
  Po 1o letech jsme se vzali,nyní rok a půl po svatbě odešel manžel za jinou.Mám 13 letého syna z předešlého vztahu,který má manžela za svého otce. Rozvodem bude silně pozměna naše živ. úroveň.Manžel má prestižní místo i plat,já jsem jen zdr.setra.Máme nárok na výživné?Předem děkuji
 • Simona  - rozvod
  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiř o radu. Som rozvedená pol roka moj exmanžel je alkoholik a počas nášho manželstva si nabral požičky ale ja som nebola ani ručiteľkou a nebola som v žiadnych papieroch vedená že to je spoločná požicka. Teraz ho obháňajú exekútori a on si vypol mobil , chcela by som teda vediet či mi možu siahnut na plat aj keď sme už rozvedený a ja som o tých požičkach nevedela a akým právom by mi mohli siahnuť na moj majetok kedže on je svojprávny človek a sú to jeho dlhy . Je na to nejaký konkrétny zákon?
 • Anonymní
  Obraťte se na poradny pro insolvenci, oddlužení apod., zabývá se tím Městský soud v Praze. Je to velice složité a záleží, zda jste měli v době, kdy manžel bral půjčky, společné jméní apod., k jakému vypořádání došlo po rozvodu... Je možné, že i když jste si půjčku nevzala vy a i když jste neměli společné jmění, muhou vám exekutoři vzít majetek.
 • Anonymní
  Je zbytečné sem psat...ještě jsem nezažila,že by tady někomu poradili....
 • Josef Kolář  - dodatek k žádosti o rozvod
  ještě bych rád dodal,že manželka má dosílací adresu ke svému příteli,dluhy které nadělala,zaplatili moji rodiče,veškerá potvrzení mají u sebe,já jen ted napůl s manželkou platím insolvenci na další dluhy a výživné
 • Karin  - Platnost rozsudku o společné výchově dětí
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli musím při opětovném podání návrhu na rozvod znovu žádat soud i o společnou výchovu dětí pro dobu po rozvodu, když tento rozsudek byl již vydán soudem v lońském roce. Rozvod jsme stáhli a teď ho chci opět podat.
 • Anonymní  - Rozvod
  Dobrý den, chci se zeptat jestli je možné se rozvest v ČR,když jsem cizinec členem EU a v ČR mám trvalý pobyt manželka je též cizinka z EU. Děkuji za odpoved S pozdravem Patrik
 • Kateřina  - Rozvod cizinců
  Dobrý den, s rozvodem cizinců mám zkušenosti. Sama je dělám. Jsem právnička. Mluvím plynně rusky i anglicky. Pokud máte zájem obraťte se na můj email: katerinaspinarova@seznam.cz
 • Marie  - výživné na manžela
  Dobrý den, moje sestra má manžela, který podniká. Bohužel se mu v podnikání nedaří a už se ani nesnaží, aby se dařilo. V poslední době si napůjčoval od bak i pofiderních firem kolem 700 tis. Kč. Sestra si musela vzít americkou hypoteku na byt, aby o něho nepřišli. Nyní po třech letech se objevili další dluhy (já si myslím, že švagr je asi gambler, protože na dluh z podnikání to nevypadá - má jen nákup-prodej). Sestra si opět vzala další půjčku...Rozvést se nechce, prý to nemá cenu, protože by musela platit na manžela výživné...takže by na tom byla stejně..Já jí říkám, že by tím další jeho dluhy zarazila . Je to opravdu možné, že by mu musela platit výživné, když jí způsobil tuto situaci , dělat se mu nechce (prý pro pár korun nebude brát kdejakou práci), sedí doma a čeká na zázračný kšeft, z kterého ale jsou opět dluhy... Švagr naprosto odmítá říci, z čeho dluhy jsou, neplatí nyní prý ani sociální pojištění....Děti již mají dospělé. Děkuji předem za radu. Marie
 • Renata  - Nezletilé děti rozvod
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od kolika let mohou nezletilé děti rozhodovat, u kterého rodiče chtějí být? Děkuji za odpověď.
 • Roman  - Majetek
  Dobrý den, zhruba před 10 roky jsem začal chodit s holkou a rozhodnul se postavit s otcem rodinný dům,na který jsem si vzal hypotéku. Za rok a půl bylo hotovo a nastěhovali se. Za další měsíc byla svadba a až potom jsme kolaudovali. Začátek stavby financoval taťka, žena do domu nedala ani korunu,ale ručí na hypotečním úvěru. Nyní požaduje rozvod a půl domu...Má na to nárok?
 • Anonymní
  Dobrý den,prosím Vás chtěla bych se zeptat jak je to s placením za rozvod,jsem na mateřské dovolené a peněz na zbyt nemám,je možné to splácet? A kolik to asi tak je?A druhá věc na soudě se dá sehnat papír k rozvodu nebo musím mít právníka? Děkuji Vám za odpověd.
 • Kateřina  - Rozvod cizinců
  Dobrý den, s rozvodem cizinců mám zkušenosti. Sama je dělám. Jsem právnička. Mluvím plynně rusky i anglicky. Pokud máte zájem obraťte se na můj email: katerinaspinarova@seznam.cz
 • Josef Kolář  - podání žádosti o rozvod
  chci se prosím zeptat,máme úředně ověřeno potvrzení o majetkoprávním uspořádání,byla oběma podepsána žádost o rozvod dohodou...manželka se ovšem tzv.šprajcla a odmítá tuto žádost podat,já již však žiji také s partnerkou..máme družstevní byt,členekm družstav jsem jen já,manželka není,sama v srpnu odešla ke svému příteli bez udání důvodu,odnesla si věci,co chtěla.Jak mám postupovat při sepsání rozvodu,který již asi nebude dohodou,jelikož manželka mi to nepodepíše.Děkuji za radu
 • tana
  dobry děn za svobodna jsem nabyla družstevní byt který jsme pak s manželem prodali a ja se k němu nastěhovala do rodinneho domku žiju v něm 25 let mám tam trvalé bydliště peníze z prodáného bytu byly použity na opravy jeho domu.na co mám nárok po rozvodu ohledně bydlení mám nárok na vrácení peněz?
 • Jana  - bezvýchodnost
  Jak se můžu rozvést,když nemůžu najít toho druhého? Myslím,že teď bydlí v jiném státě.
 • MANKA  - rozvod manželstvi.
  DOBRY DEN,MUJ PŘITEL JE ŽENATY NA SLOVENSKU.NA SLOVENSKU NEBYL ASI 6LET.S MANŽELKOU SE NEVIDĚL A NEMLUVIL.DĚTI MAJI DOSPĚLE A SOBĚSTAČNE.KDYŽ ZAŽADA O ROZVOD,BUDE ZOHLEDNĚNO ŽE SPLU MANŽELE NEŽIJI?PŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚD.MANKA.
 • David  - Majetkové vyrovnání
  dobrý den chci se jen zeptat z čeho se vypočítavá vyplácení poloviny majetku máme rodinný dome který jsme koupili zhruba před 7 lety v době kdy jsme ještě nebyli manželé , ale domek je napsaný na mě i ženu tedy otázka zní jestli se vyplácí polovina za kupní cenu a nebo novou reálnou cenu nemovitosti kterou ohodnotí prověřená osoba .Předem děkuji za odpověď
 • Jana  - dotaz -manžel cizinec s přechodnym pobytem a rozvo
  Dotaz je stručně vypsán v titulu otázky,manžel se přiženil do bytu s nájemní smlouvou na moje jméno, nyní se odstěhoval ,rozvod protahuje nesmyslně,nejsme spolu již skoro dva roky,děti nemáme, jsme 50+51 a manžel je mstivý,dokonce vymyslel že jsem jej chtěla otrávit prý mě přistihl jak mu sprejuji jídlo ve skříni na šaty kam si jej schovával.Nic nepomohl s penězi pouze 11tisíc za celé dva roky, nájem ,utraty ,jídlo a vše ostatní jsem platila sama- peklo na zemi.Nyní dělá zle s nájemním vztahem,nechce se dohodnout a nebydlí tu,vypáčildokonce zámky se svědky a zámečníkem, lstí na mě si přišel pro kufr , policie ,zápisy ,přestupkové řízení,sleduje mi dokonce i email schránku ,no necháp oč mu jde.Má zde přechodný pobyt a žádnou jistotu ,že zde setrvá déle než do nabytí rozvodu ,co s tím??? Poradíte?
 • KoTek  - nájem po opuštění stávajícího bydliště
  Dobrý den, po vzájemné dohodě (klidné) jsme se rozhodly po 17 letech manželství svije cesty rozdělit. Deti dve (10,13) jsme se i s jejich souhlasem rozhodly mit ve střídavé péči. Manželka mně požádala zda by mohla zůstat v našem stávajícím bytě. Přistoupil jsem na t, ale pouze po podmínkou, že mi bude do doby než mě vyplatí z tohoto bytu přispívat 50% na nájem bytu kam se odstěhuji a budu bydlet i s našimi dětmi. Nyní se situace dostala do reálu a žena odmítla tento příspěvek mi dávat. Co tedy dělat? Pronajmout jí svojí polovinu bytu, kterou obývá? Nebo jak se dopracovat podle mně ke spravedlivému řešení. Stávající byt má 90m a nový 65. Tedy žádný zásadní rozdíl. Děkuji za pomoc. PK
 • les  - ověření podpisů
  Dobrý den, chci se zeptat, zdali musí být na žalobě o rozvod manželství, dohodě o vypořádání jmění a souhlasu druheho partnera s rozvodem ověření podpisů na všech dokumentech v trojím vyhotovení, nebo stačí na kadém dokumentu jen na jednom paré. Díky
 • Jaroslav  - rozvod po krátké době trvání manželství
  Po pěti měsících od svatby jsem si našel jinou přítelkyni a manželka krátce poté nového přítele,rádi bychom se rozvedli. Naše svatba s manželkou byla neuvážená a ani jeden z nás nechce už žít společně. Dočetl jsem se, že aby bylo manželství rozvedeno musí trvat déle než jeden rok. S manželkou spolu nebydlíme a rádi bychom našli způsob jak manželství ukončit co nejdříve. Nemáme děti ani společný majetek. Děkuji za odpověd.J.
 • zdenek  - péče o dítě střídavá
  Byly jsme s přítelkyní spolu čtyři roky,a máme splu tříletou dceru-rozešli jsme se,platím alimenty a ona mi nechce ukazovat dceru vubec a ještě byla na policii podat trestné oznámení že jí vyhrožuji.Potřebuji vědět jak mám postupovat dále abych viděl dceru.děkuji za radu Bičánek
 • Hana  - společné druhy majetkoprávní
  Dobrý den...s expřítelem mám dceru 3 roky,před dvouma lety jsme si koupili společně byt, ketrý jsem financovala já milionem korun v hotovosti a ex si bral 750 tis. úvěr, byt je v OV. Před půlrokem od nás ex odešel a dál platí úvěr 4500,- a alimenty 3500,-. Letos jsem nastoupila zpět do zaměstnání na půl úvazku a nastal problém ..úlevy na daních na dceru, ex nedokáže pochopit že dceru mám ve své péči a mám tak nárok uplatnovat úlevy já a zabloknul se a dělá problémy..a vyhrožuje soudem o úpravě společných druhů majetkoprávních a snížení alimentů na 1800, přitom veškeré poplatky platím já, ale náhodou jsem se dověděla že za něj platím i fond oprav a žebychom to měli platit na půl, tak jsem ho kontaktovala...a opět problém..chce po mě abych vyklidila polovinu bytu když mu neplatím za využívání jeho poloviny bytu.Jak se mohu bránit a na co má tedy právo on a jaká jsou má práva?Vůbec neakceptuje že musím zaopatřit dítě a má neustále odpovědi, že ho stahuju z peněz. Přitom díky mě má vůbec připsanou polovinu bytu, jinak by mu úvěr ani nedali bez hotovosti ketrou jsem složila.Děkuji za odpověď a přeji hezký den Hanka
 • Jiří Golasowski  - Změna příjmení
  Dobrý den, zhruba před dvěma lety jsem se rozvedl. Dříve jsem tomu nevěnoval pozornost, ale našel jsem jsi novou přítelkyni, chceme jse vzít, ale nechceme aby má bývalá manželka měla stejné příjmení, vím že je to formalita na matrice, ale bývalá manželka dělá naschváli a nechce na matriku zajit, je nějaká možnost jak docílit toho aby jsi bývalá manželka vzala zpět své roddné příjmení, děkuji s pozdravem Jiří Golasowski
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Vyhledávání

Co je nového?

 • 29.1.2016 rekordní návštěvnost - 16.053 lidí
 • od 16.8.2016 je ve webu přes 28.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 6.9.2016 má poradna na Facebooku přes 10.500 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 24.10.2016 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. K. Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. J. Vopička
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. H. Wernerová (přednostní dot.)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. Š. Ocelíková (spr., trest., rodinn. pr.)
Mgr. R. Dostál
Ing. M. Janečková - daň. poradce
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. J. Rosák
Mgr. K. Štěpánková
Mgr. M. Zeman
Mgr. J. Koutný
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská
Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. M. Janovcová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová
Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková
Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová
Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková
Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy srpen 2016: 286.339

Počet stránek v systému:
28.737

Banner